0

Quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai

26 317 0
  • Quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 22:07

Chương Quản lý thông tin, liệu tài đất đai Quản lý địa giới hành (Điều 29 - 30 LĐĐ 2013)  1.1 Xác định địa giới hành  1.2 Lập quản lý hồ sơ địa giới hành  1.3 Lập đồ hành  Điều tra đất đai  - Lập, chỉnh lý đồ địa  - Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai (TT 35/2014/TT-BTNMT)  - Tổ chức thực điều tra, đánh giá đất đai  - Thống kê, kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất  Giá đất quản lý nhà nước giá đất  3.1 Khái niệm (khoản 19, 20 Điều LĐĐ 2013)  - Giá đất (giá trị QSDĐ) số tiền tính đơn vị diện tích đất xác định thời hạn sử dụng đất xác định  - Ý nghĩa quy định giá đất:  + Thừa nhận hàng hóa đất đai;  + Thực quyền kinh tế chủ sở hữu;  + Giúp quản lý tốt đất đai         3.2 Phân loại giá (Điều 112 - 116 LĐĐ 2013) 3.2.1 Giá đất Nhà nước A Khung giá phủ - Ban hành định kỳ năm lần - Quy định giá tối thiểu giá tối đa loại đất theo khu vực; - Không áp dụng trực tiếp người SDĐ; - Là sở để UBND cấp tỉnh ban hành bảng giá đất địa phương B Giá đất UBND cấp tỉnh  B.1 Bảng giá đất UBND cấp tỉnh  - Do UBND cấp tỉnh quy định phải phù hợp với khung giá chỉnh phủ;  - Được điều chỉnh năm lần;  * Áp dụng Bảng giá (khoản Điều 114 LĐĐ 2013):  - Tính tiền SDĐ đất hộ gia đình, cá nhân phần diện tích hạn mức khi:  + Nhà nước công nhận QSDĐ;  + Cho phép chuyển mục đích SDĐ từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đất sang đất ở;  - Tính thuế sử dụng đất;  - Tính phí lệ phí quản lý, SDĐ;  - Tính tiền xử phạt VPHC lĩnh vực đất đai;  - Tính tiền bồi thường cho Nhà nước gây thiệt hại quản lý SDĐ;  - Tính giá trị QSDĐ để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước  B.2 Giá đất cụ thể UBND cấp tỉnh (k4 Điều 114 LĐĐ 2013) Áp dụng:  - Tính tiền SDĐ, tiền thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân khi:  + Nhà nước công nhận QSDĐ phần diện tích đất vượt hạn mức;  + Cho phép chuyển mục đích SDĐ từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đất sang đất phần diện tích vượt hạn mức giao đất  + Tính tiền thuê đất đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển QSDĐ nông nghiệp;  - Tính giá trị QSDĐ cổ phần hóa DNNN  - Tính tiền bồi thường Nhà nước thu hồi đất  C Nguyên tắc định giá đất (Điều 112 LĐĐ 2013)  - Theo mục đích SDĐ hợp pháp thời điểm định giá;  - Theo thời hạn SDĐ;  - Phù hợp với giá đất phổ biến thị trường;  - Các đất liền kề có mục đích sử dụng, khả sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự có mức  D Phương pháp định giá đất (Điều Nghị định 44/2014/NĐ-CP)  - Phương pháp so sánh trực tiếp  - Phương pháp chiết trừ  - Phương pháp thu nhập  - Phương pháp thặng dư  - Phương pháp hệ số điều chỉnh  3.2.2 Giá thị trường  Là giá đất hình thành thông qua hoạt động thị trường  A Đấu giá quyền sử dụng đất:  A.1.Khi Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ, cho thuê đất (khoản Điều 118 LĐĐ 2013)  * Trường hợp đấu giá: nguyên tắc, trường hợp giao đất có thu tiền SDĐ cho thuê đất phải đấu giá  * Các trường hợp không đấu giá (khoản Điều 118 LĐĐ 2013):  - Giao đất không thu tiền sử dụng đất;  - Sử dụng đất miễn tiền SDĐ, tiền thuê đất quy định Điều 110 Luật đất đai;  - SDĐ quy định điểm b, g khoản khoản Điều 56 LĐĐ 2013;  - SDĐ vào mục đích hoạt động khoáng sản;  - SDĐ để thực dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư, nhà xã hội nhà công vụ;  - Giao đất cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo định điều động quan có thẩm quyền;  - Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân có hộ thường trú xã mà đất chưa Nhà nước giao đất ở;   - Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân có hộ thường trú thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà đất chưa Nhà nước giao đất ở; * Các trường hợp phải đấu giá theo quy định khoản Điều 118 LĐĐ 2013 giao, cho thuê định:  - Không có người tham gia  - Chỉ có người đăng ký tham gia đấu giá  - Đấu giá 02 lần không thành  A2 Đấu giá để xử lý nợ người SDĐ (phương thức chuyển nhượng đặc biệt):  + Kê biên bán đấu giá QSDĐ để thi hành án;  + Đấu giá QSDĐ tài sản giao dịch bảo đảm  B Giá thỏa thuận giao dịch: không bị khống chế giá Nhà nước  3.3 Tư vấn xác định giá đất (Điều 115 – 116 Luật đất đai)  * Là hoạt động dịch vụ  * Các trường hợp thực (khoản Điều 115 Luật đất đai):  - Khi xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất định giá đất cụ thể mà quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu;  - Khi giải khiếu nại giá đất theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền, bên có liên quan;  - Khi thực giao dịch dân liên quan đến giá đất cụ thể mà bên có yêu cầu  * Điều kiện thực dịch vụ (Điều 19, 20 NĐ 44/2014/NĐ-CP)  *Quyền nghĩa vụ tổ chức có chức tư vấn xác định giá đất (Điều 116 Luật đất đai 2013)  * Tham khảo theo quy định Luật giá 2012  3.4 Nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đất đai (Điều 107 LĐĐ2013)  - Tiền sử dụng đất;  - Tiền thuê đất;  - Thuế sử dụng đất;  - Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;  - Tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật đất đai;  - Tiền bồi thường cho Nhà nước gây thiệt hại quản lý SDĐ;  - Phí lệ phí quản lý, SDĐ 
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai, Quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai,

Hình ảnh liên quan

 B.1. Bảng giá đất của UBND cấp tỉnh  - Quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai

1..

Bảng giá đất của UBND cấp tỉnh Xem tại trang 7 của tài liệu.
 * Áp dụng Bảng giá (khoản 2 Điều 114 LĐĐ 2013):  - Quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai

p.

dụng Bảng giá (khoản 2 Điều 114 LĐĐ 2013): Xem tại trang 8 của tài liệu.
 Là giá đất hình thành thông qua các hoạt động của thị trường.  - Quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai

gi.

á đất hình thành thông qua các hoạt động của thị trường. Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan