0

Thuyết trình môn ngân hàng phát triển chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn huyện khoái cháu tỉnh hưng yên

46 172 0
  • Thuyết trình môn ngân hàng phát triển chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn huyện khoái cháu tỉnh hưng yên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 23:28

CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN NHÓM Nguyễn Hữu Bảo Nguyễn Huy Minh Đỗ Quang Huy Đặng Hải Linh Đỗ Thị Mỹ Hạnh II Liên hệ thực tiễn CSTD huyện Khoái Châu Nghị định 41/2010/NĐ-CP Hoạt động tín dụng phát triển Khái niệm chất nông nghiệp nông thôn Việt Nam  I III IV I KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT Entrepreneur Slides  Chính sách tín dụng nông nghiêp, nông thôn sách Nhà nước ban hành để khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm chuyển dịch cấu kinh tế, xây dựng sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo cho khu vực nông nghiệp, nông thôn bước nâng cao đời sống nhân dân Entrepreneur Slides  Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hợp phần sách Nhà nước lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Entrepreneur Slides Bảo đảm tính Bảo đảm tính hiệu hiệu lực Bảo đảm tính Bảo đảm tính khoa học công II Nghị định 41/2010/NĐ-CP Entrepreneur Slides NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 41 Về CSTD phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn TÍNH ƯU ĐÃI CỦA CSTD: Đối với đối tượng có đảm bảo tổ chức trị, xã hội NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 41 Về CSTD phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN  Cá nhân, hộ gia đình cư trú địa bàn nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp  Hộ kinh doanh hoạt động địa bàn nông thôn  Chủ trang trại  Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã địa bàn nông thôn tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp Bảng : Lãi suất cho vay NHNNo&PTNT huyện Khoái Châu năm 2013 - 2015 Đơn vị tính: % Thời điểm Vay ngắn hạn Vay trung hạn       Năm 2013 1,3 1,71 Năm 2014 1,5 1,83 Năm 2015 1,3 1,56        Lãi suất cho vay NHCSXH huyện Khoái Châu Theo quy định Ngân hàng Chính sách xã hội thời gian vay vốn có mức:   Mức ngắn hạn: tối đa không 12 tháng  Mức trung hạn: từ 12 tháng đến 60 tháng  Mức dài hạn: 60 tháng Không có vay mức dài hạn Việc thực cho vay thực sau:    Bước 1: Lập hồ sơ vay vốn  Bước 2: Phân tích tín dụng  Bước 3: Ra định tín dụng  Bước 4: Giải ngân  Bước 5: Giám sát tín dụng  Bước 6: Thanh lý hợp đồng tín dụng Bảng Đặc điểm hộ dân điều tra Hộ   Chỉ tiêu Hộ trung bình Hộ nghèo Tổng số  Số lượng  Tỷ lệ  Số lượng  Tỷ lệ  Số lượng  Tỷ lệ  Số lượng  Tỷ lệ                 Tổng số hộ điều tra 37 100.00 78 100.00 53 100.00 168 100.00 - Tiểu học 10,81 3,85 7,55 11 6,55 - THCS 10 27,02 15 19,23 16 30,19 41 24,41 - THPT 23 62,17 61 78,2 33 62,26 117 69,64 Số hộ vay vốn 22 100.00 69 100.00 45 100.00 136 100.00 - Tiểu học 9,09 4,35 6,67 5,88 - THCS 36,36 17 24,64 15 33,33 40 29,41 - THPT 12 54,55 49 71,04 27 60 88 64,71                 - Tiểu học 15 - 20 - 18 -   - - THCS 22 - 25 - 23 -   - - THPT 25 - 40 - 30 -   - I Theo học vấn Lượng vốn vay ( tr.đ/hộ) II Theo giới tính chủ hộ                 Tổng số hộ điều tra 37 100.00 78 100.00 53 100.00 168 100.00 - Nam 27 72,97 60 76,92 31 58,49 118 70,24 - Nữ 10 27,03 18 23,08 22 41,51 50 29,76 Tổng số hộ vay 22 100.00 69 100.00 45 100.00 136 100.00 - Nam 15 68,18 57 82,61 35 77,78 107 78,68 - Nữ 31,82 12 17,39 10 22,22 29 21,32 Lượng vốn vay ( Tr.đ/hộ)                 - Nam 30 - 40 - 35 - 35 - - Nữ 20 - 30 - 25 - 25 - Bảng Tình hình dư nợ ngân hàng ( tính đến 31 tháng 12 hàng năm ) 2013   2014   2015   So sánh (%) Số lượng Cơ cấu Số lượng Cơ cấu Số lượng Cơ cấu 10/09 11/10 BQ ( tr đ) (%) ( tr đ) (%) ( tr đ) (%)       602,068 100.00 715,752 100.00 722,971 100.00 118,89 101,01 109,95 453,5 75,32 538,7 75,26 508 70,26 118,79 94,3 106,54 148,568 24,68 177,052 24,74 214,971 29,74 119,17 121,42 120,29 Dư nợ hạn 697,9 100.00 666,5 100.00 483,8 100.00 95,5 72,59 84,04 - NHNNo&PTNT 185,9 26,64 180,5 27,08 50,8 10,5 97,09 28,14 62,61 - NHCSXH 512 73,36 486 72,92 433 89,5 94,92 89,09 92 Tỷ lệ dư nợ hạn 1,16 - 0,93 - 0,67 - - - - - NHNNo&PTNT 0,41 - 0,34 - 0,1 - - - - - NHCSXH 3,45 - 2,74 - 2,01 - - - - Chỉ tiêu Tổng dư nợ - NHNNo&PTNT - NHCSXH Bảng Thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng hộ nông dân xã Hộ   Hộ TB Hộ nghèo Tổng số Chỉ tiêu Số hộ Cơ cấu Số hộ Cơ cấu Số hộ Cơ cấu Số hộ Cơ cấu 37 100.00 78 100.00 53 100.00 168 100.00 - Trồng trọt 12 32,43 45 57,69 21 39,62 78 46,43 - Chăn nuôi 13,51 17 21,79 32 60,38 54 32,14 - Ngành nghề khác 15 40,54 11 14,1 - - 26 15,48 - Dịch vụ 13,51 6,4 - - 10 5,95 Số hộ có nhu cầu vay vốn 35 100.00 62 100.00 53 100.00 150 100.00 Số hộ vay ngân hàng 32 100.00 56 100.00 48 100.00 136 100.00 - NHNN&PTNT 23 71,87 48 85,71 16 33,33 87 63,97 - NHCSXH 28,13 14,29 32 66,67 49 36,03 32 100.00 56 100.00 48 100.00 136 100.00   Số hộ điều tra Số hộ vay vốn Tỷ lệ số hộ vay/số hộ có nhu cầu vay 91,43 90,32 90,57 90,67 Tỷ lệ hộ vay/tổng số hộ 86,49 71,79 90,57 80,95 Bảng Mức vốn vay nhu cầu vay vốn hộ nông dân Hộ Khá     Hộ trung bình   Hộ nghèo  Chỉ tiêu Số hộ Đề nghị Được duyệt Đáp ứng Số hộ Đề nghị Được duyệt Đáp ứng Số hộ Đề nghị Được duyệt Đáp ứng   (hộ) (Tr.đ) (Tr.đ) (%) (hộ) (Tr.đ) (Tr.đ) (%) (hộ) (Tr.đ) (Tr.đ) (%) 50 30 60 13 40 30 60 27 30 20 66,67 50 40 80 32 30 30 100 21 30 20 66,67 18 50 40 80 11 50 40 80 - - - - Mức vốn vay thấp     15       15       30   Mức vốn vay cao     50       40       30                             Chăn nuôi Trồng trọt Dịch vụ, ngành nghề Bảng Thời hạn vay vốn hộ nông dân  Thời hạn vay Mục đích vay 12 tháng   24 tháng   36 tháng   Tổng số hộ  Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ   Tổng cộng 136  -  - 48 35,29 88 64,71   Chăn nuôi 45  -  - 16 35,56 29 64,44   Trồng trọt 62  -  - 21 33,87 41 66,13   Dịch vụ, ngành nghề 29 -  - 24,14 22 75,86   Ý kiến đánh giá hộ điều tra sách cho vay vốn tín dụng Tổng số   Hộ Hộ trung bình Hộ nghèo  Số hộ Cơ cấu Số hộ Cơ cấu Số hộ Cơ cấu Số hộ  Cơ cấu (hộ) (%) (hộ) (%) (hộ) (%) (hộ) (%) Tác dụng vốn tín dụng 136 100.00 32 100.00 56 100.00 48 100.00 - Tăng thu nhập, ổn định đời sống 78 57,35 18 56,25 34 60,72 26 54,17 - Tạo việc làm 36 26,47 21,88 18 32,14 11 22,92 - Phát triển ngành nghề 22 16,18 21,87 7,14 11 22,91 Chỉ tiêu ĐÁNH o Việc mở rộng tham gia tổ chức tín dụng: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với nguồn vốn dễ dàng GIÁ o Việc quy định cụ thể đối tượng vay vốn phát triển nông nghiệp nông thôn: tạo điều kiện cho loại hình kinh tế vay vốn để phát triển ngành nghề nhiên phải cư trú có sở dự án sản xuất kinh doanh địa bàn nông thôn o Quy định chi tiết lĩnh vực cho vay: giúp hộ nông dân hiểu rõ sách nhằm nâng cao đời sống hộ dân nông thôn, việc quy định giúp cho ngân hàng đảm bảo nợ xấu mức thấp  Về nguồn vốn cho vay: Nguồn vốn huy động từ dân cư từ nguồn vay tái cấp vốn chủ yếu nguồn vốn ngắn hạn, nhu cầu vay vốn đối tượng nông nghiệp nông thôn phần lớn nhu cầu vốn trung dài hạn  Vay đảm bảo tài sản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Chưa có hộ vay mức mà có cán vay mà cán lại không sử dụng mục đích không thuộc đối tượng vay Nguyên nhân do: 1) Nhiều khách hàng chưa đủ uy tín 2) Hiệu sản xuất kinh doanh nhiều hộ dân thấp KẾT LUẬN   Tình hình phát triển kinh tế nay: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực o ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ tăng giá trị tỷ trọng cấu GDP o Lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản tăng giá trị giảm tỷ trọng cấu GDP Tuy thu nhập nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn Đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần nhân dân nâng lên rõ rệt  Toàn huyện có 89 trường học cấp  trường chuyên nghiệp Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, trường Cao đẳng điện thuỷ lợi, trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu,  trường PTTH Trung tâm giáo dục thường xuyên,  27 trường mầm non,  53 trường THCS tiểu học    Mỗi xã huyện có trạm y tế, có 17/25 xã đạt tiêu quốc gia Thank you ! ... vực nông nghiệp, nông thôn bước nâng cao đời sống nhân dân Entrepreneur Slides  Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hợp phần sách Nhà nước lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. .. CSTD huyện Khoái Châu Nghị định 41/2010/NĐ-CP Hoạt động tín dụng phát triển Khái niệm chất nông nghiệp nông thôn Việt Nam  I III IV I KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT Entrepreneur Slides  Chính sách tín dụng. .. đối tượng sách, chương trình kinh tế nông thôn theo định Chính phủ thực việc cho vay theo mức lãi suất Chính phủ quy định  Những khoản cho vay nông nghiệp, nông thôn tổ chức tín dụng Chính phủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình môn ngân hàng phát triển chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn huyện khoái cháu tỉnh hưng yên , Thuyết trình môn ngân hàng phát triển chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn huyện khoái cháu tỉnh hưng yên ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Tình hình huy động vốn của các ngân hàng huyện Khoái Châu năm 2013 - 2015 - Thuyết trình môn ngân hàng phát triển chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn huyện khoái cháu tỉnh hưng yên

Bảng 1..

Tình hình huy động vốn của các ngân hàng huyện Khoái Châu năm 2013 - 2015 Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng 2. Doanh số cho vay của các ngân hàng - Thuyết trình môn ngân hàng phát triển chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn huyện khoái cháu tỉnh hưng yên

Bảng 2..

Doanh số cho vay của các ngân hàng Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng 3: Lãi suất cho vay của NHNNo&PTNT huyện Khoái Châu năm 2013 - 2015 - Thuyết trình môn ngân hàng phát triển chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn huyện khoái cháu tỉnh hưng yên

Bảng 3.

Lãi suất cho vay của NHNNo&PTNT huyện Khoái Châu năm 2013 - 2015 Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bảng 5 Tình hình dư nợ của các ngân hàng ( tính đến 31 tháng 12 hàng năm ) - Thuyết trình môn ngân hàng phát triển chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn huyện khoái cháu tỉnh hưng yên

Bảng 5.

Tình hình dư nợ của các ngân hàng ( tính đến 31 tháng 12 hàng năm ) Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng 6 Thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các hộ nông dân tại các xã - Thuyết trình môn ngân hàng phát triển chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn huyện khoái cháu tỉnh hưng yên

Bảng 6.

Thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các hộ nông dân tại các xã Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 7. Mức vốn vay và nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân - Thuyết trình môn ngân hàng phát triển chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn huyện khoái cháu tỉnh hưng yên

Bảng 7..

Mức vốn vay và nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng 8. Thời hạn vay vốn của các hộ nông dân - Thuyết trình môn ngân hàng phát triển chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn huyện khoái cháu tỉnh hưng yên

Bảng 8..

Thời hạn vay vốn của các hộ nông dân Xem tại trang 40 của tài liệu.

Từ khóa liên quan