0

Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12

4 3,085 69
  • Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2017, 06:04

Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12 Đào Hữu Lam – 0966.294.675 – Đề kiểm tra 15 phút C1 The best or nothing! Họ tên: x 1 Chọn phương án phương án sau 2x 1 11 B max y  C y   1;0 3;5 Câu :Cho hàm số y  A y   1;2 Đề số 01 D max y   1;1 Câu 2: Cho h/s y   x  x  x  17 Phương trình y '  có nghiệm x1 , x2 Khi tổng x1 + x2 =? A B C 5 D 8 Câu 3: Tìm M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x  3x  x  35 đoạn  4; 4 A M  40; m  41 ; B M  15; m  41 C M  40; m  ; D M  40; m  8 Câu Các khoảng đồng biến hàm số y   x3  3x  là: A  ;0  ;  2;   C  0; 2 B  0;  D (−∞; +∞) Câu Điểm cực đại đồ thị hàm số y  x3  x  là: 50 B  ;  A  2;0   27  Câu 6: Cho hàm số y  50 D  ;  C  0;   27  3x  Khẳng định sau đúng? 1 2x B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = C Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y   D Đồ thị hàm số tiệm cận Câu 7: Kết luận giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x  x ? A Hàm số có giá trị nhỏ giá trị lớn nhất; B Hàm số có giá trị lớn có giá trị nhỏ nhất; C Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ nhất; D Hàm số giá trị lớn có giá trị nhỏ Câu 8: Cho hàm số y  x3  m x   2m  1 x  Mệnh đề sau sai? A m  hàm số có hai điểm cực trị B m  hàm số có cực đại cực tiểu; C Hàm số có cực đại cực tiểu D m  hàm số có cực trị; Câu 9: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng xác định nó: y A ( I ) ( II ) 2x 1 ( I ) , y   x  x  2( II ) , y  x  x  ( III ) x 1 B Chỉ ( I ) C ( II ) ( III ) D ( I ) ( III) Câu 10 Cho hàm số y=3sinx-4sin3x Giá trị lớn hàm số khoảng    ;    A B Học ngoan nhé! Chăm nhé! Cố gắng nhé! C 2 D -1 Đào Hữu Lam – 0966.294.675 – Đề kiểm tra 15 phút C1 The best or nothing! Họ tên: Đề số 02 Câu 1: Cho hàm số y   x3  3x2  3x  Mệnh đề sau đúng? A Hàm số nghịch biến; B Hàm số đồng biến; C Hàm số đạt cực đại x = 1; D Hàm số đạt cực tiểu x = 1; Câu 2: Cho hàm số y   x  x  x  17 Phương trình y '  có hai nghiệm x1 , x2 Khi x1.x2  ? A B D 8 C 5 Câu 3: Câu 5: Trong khẳng định sau hàm số y   x  x  , khẳng định đúng? A Hàm số có điểm cực tiểu x = 0; B Hàm số có cực tiểu x=1 x=-1 C Hàm số có điểm cực đại x = D Hàm số có cực tiểu x=0 x= Câu 4: Hàm số y  x  3x  mx đạt cực tiểu x = khi: A m  B  m  C  m  D m  Câu 5: Kết luận giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x  x ? A Hàm số có giá trị lớn có giá trị nhỏ nhất; B Hàm số có giá trị nhỏ giá trị lớn nhất; C Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ nhất; D Hàm số giá trị lớn có giá trị nhỏ Câu 6: Tìm M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x3  3x  x  35 đoạn  4; 4 A M  40; m  41 B M  15; m  41 C M  40; m  D M  40; m  8 Câu 7: Hàm số: y  x  3x  nghịch biến x thuộc khoảng sau đây: B ( 3; 0) A ( 2; 0) C ( ; 2) D (0; ) Câu Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng xác định nó: y 2x 1 ( I ) , y   x  x  2( II ) , y  x  x  ( III ) x 1 A Chỉ ( I ) B ( I ) ( II) C ( II ) ( III ) D ( I ) ( III 3x  Khẳng định sau đúng? 2x 1 3 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  2 C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x= D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  Câu 9: Cho hàm số y  Câu 10 : Hàm số y  A -1/3 x3 x   x  có GTLN đoạn [0;2] là: B -13/6 Học ngoan nhé! Chăm nhé! Cố gắng nhé! C -1 D Đào Hữu Lam – 0966.294.675 – Đề kiểm tra 15 phút C1 The best or nothing! Họ tên: Đề số 03 Câu : Các khoảng đồng biến hàm số y   x3  3x  là: C  0; 2 B  ;0  ;  2;   A (−∞; +∞) D  0;  Câu 2: Cho hàm số y   x  x  x  17 Phương trình y '  có hai nghiệm x1 , x2 Khi x1 + x2 A Câu 3: Cho hàm số y  A max y   1;0 D 8 C 5 B x 1 Chọn phương án phương án sau 2x 1 11 B y  C y   1;2 3;5 D max y   1;1 Câu Tìm M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x3  3x  x  35 đoạn  4; 4 C M  15; m  41 D M  40; m  8 B M  40; m  41 A M  40; m  Câu Điểm cực đại đồ thị hàm số y  x3  x  là: 50 B  ;  A  2;0   27  Câu 6: Cho hàm số y  50 D  ;  C  0;   27  3x  Khẳng định sau đúng? 1 2x A Đồ thị hàm số tiệm cận B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  ; C Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y   Câu 7: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng xác định nó: y 2x 1 ( I ) , y   x  x  2( II ) , y  x  x  ( III ) x 1 A ( I ) ( II ) B ( II ) ( III ) C ( I ) ( III) D Chỉ ( I ) Câu 8: Cho hàm số y  x3  m x   2m  1 x  Mệnh đề sau sai? A m  hàm số có hai điểm cực trị C Hàm số có cực đại cực tiểu B m  hàm số có cực đại cực tiểu; D m  hàm số có cực trị; Câu 9: Kết luận giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x  x ? A Hàm số có giá trị lớn có giá trị nhỏ B Hàm số có giá trị nhỏ giá trị lớn nhất; C Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ nhất; D Hàm số giá trị lớn có giá trị nhỏ Câu 10 Cho hàm số y=3sinx-4sin3x Giá trị lớn hàm số khoảng    ;    A B Học ngoan nhé! Chăm nhé! Cố gắng nhé! C 2 D -1 Đào Hữu Lam – 0966.294.675 – Đề kiểm tra 15 phút C1 The best or nothing! Họ tên: Đề số 04 Câu 1: Cho hàm số y  x  Khẳng định sau đúng? 2x 1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 𝑦 = C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x= B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 𝑦 = Câu 2: Các khoảng nghịch biến hàm số y  3x  x3 là: 1 A  ;   ;  ;    2 2  C  ;   1 B   ;    2 2 D  ;   2  Câu Cho hàm số y   x  3x  Chọn phương án phương án sau A max y  B y  C max y  D y  0;2 0;2  1;1  1;1 Câu Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x  x  là: 2 50 B  ;  A  2;0  C  0;   27  50 D  ;   27  Câu 5: Trong khẳng định sau hàm số y   x  x  , khẳng định đúng? A Hàm số có điểm cực tiểu x = C Hàm số có điểm cực đại x = B Hàm số có cực tiểu x=1 x=-1 D Hàm số có cực tiểu x=0 x=1 Câu 6: Cho hàm số y  x3  m x   2m  1 x  Mệnh đề sau sai? A m  hàm số có cực đại cực tiểu B m  hàm số có hai điểm cực trị; C m  hàm số có cực trị; D Hàm số có cực đại cực tiểu Câu 7: Cho hàm số y  x  3mx  , giá trị nhỏ hàm số 0;3 A m 31 27 B m  C m  D m  Câu : Cho hàm số y=3sinx-4sin3x Giá trị lớn hàm số khoảng    ;    A -1 B Câu :Cho hàm số y  A max y   1;0 C 2 D x 1 Chọn phương án phương án sau 2x 1 11 B y  C max y  D y   1;2  1;1 3;5 Câu 10 Điểm cực đại đồ thị hàm số y  x3  12 x  12 là: A  2; 28 B  2; 4  Học ngoan nhé! Chăm nhé! Cố gắng nhé! C  4; 28 D  2;  ... hàm số y  Câu 10 : Hàm số y  A -1/ 3 x3 x   x  có GTLN đoạn [0;2] là: B -13 /6 Học ngoan nhé! Chăm nhé! Cố gắng nhé! C -1 D Đào Hữu Lam – 0966.294.675 – Đề kiểm tra 15 phút C1 The best or nothing!...Đào Hữu Lam – 0966.294.675 – Đề kiểm tra 15 phút C1 The best or nothing! Họ tên: Đề số 02 Câu 1: Cho hàm số y   x3  3x2  3x  Mệnh đề sau đúng? A Hàm số nghịch biến; B Hàm... hai nghiệm x1 , x2 Khi x1 + x2 A Câu 3: Cho hàm số y  A max y   1; 0 D 8 C 5 B x 1 Chọn phương án phương án sau 2x 1 11 B y  C y   1; 2 3;5 D max y   1; 1 Câu Tìm M m giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12, Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12,