0

Giáo án Ngữ văn lớp 10 (Gần đủ bộ)

174 4,824 27

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:27

Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang Tiết Ngày soạn: / / 2007 Tổng quan Văn học Việt Nam Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: 1. Nắm đợc các bộ phận lớn và sự vận động phát triển của văn học. 2. Nắm đợc nét lớn về nội dung và nghệ thuật. Phơng tiện thực hiện - SGK, SGV - Thiết kế bài học Tiến trình dạy học 0 - Kiểm tra bài cũ 1 - Giới thiệu bài mới - Lịch sử văn học của bất cứ dân tộc nào đều là lịch sử tâm hồn của dân tộc ấy. Để cung cấp cho các em những nét lớn về văn học nớc nhà, chúng ta tìm hiểu tổng quan văn học Việt Nam. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt - Em hiểu thế nào là tổng quan văn học Việt Nam? - Yêu cầu học sinh(H/S) đọc mấy dòng đầu của sách giáo khoa(SGK) từ Trải qua hàng tinh thần ấy +Nội dung của phần này? Theo em đó là phần gì của bài tổng quan văn học ? I. Các bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam -Yêu cầu học sinh đọc phần I (SGK) Từ Văn học Việt Nam bao gồm Văn học viết +Văn học Việt Nam gồm mấy bộ phận lớn? 1.Văn học dân gian (H/s đọc từ văn học dân gian cộng đồng) + Hãy trình bày những nét lớn của văn học dân gian? (Tóm tắt những nét lớn của sách giáo khoa) -Cách nhìn nhận, đánh giá một cách tổng quát những nét lớn của văn học Việt Nam. +Nội dung SGK: Trải qua quá trình lao động, chiến đấu xây dựng bảo vệ đất nớc, nhân dân đã sáng tạo những giá trị tinh thần. Văn học Việt Nam là bằng chứng cho sự sáng tạo tinh thần ấy. Đây là phần đặt vấn đề của bài tổng quan văn học Việt Nam. + Văn học Việt Nam gồm 2 bộ phận lớn: *Văn học dân gian *Văn học viết + Khái niệm văn học dân gian: Là những sáng tác tập thể của nhân dân lao động đợc truyền miệng từ đời này sang đời khác. Những trí thức có thể tham gia sáng tác. Song những sáng tác đó phải tuân thủ đặc trng của văn học dân gian và trở thành tiếng nói, tình cảm chung của nhân dân. + Các thể loại của văn học dân gian: Truyện cổ dân gian bao gồm: thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cời, truyện ngụ ngôn. 1 Năm học 2007- 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang 2.Văn học viết (H/S đọc SGK từ Văn học viết , Kịch nói ) SGK trình bày nội dung gì? Hãy trình bày khái quát về từng nội dung đó? II. Tiến trình lịch sử văn học Việt Nam (Lần lợt gọi học sinh đọc rõ từng phần) +Nhìn tổng quát văn học Việt Nam có mấy thời kì phát triển? + Nét lớn của truyền thống thể hiện trong văn học Việt Nam là gì? 1. Thời kì văn học trung đại (từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX) Thơ ca dân gian bao gồm tục ngữ, ca dao, vè, truyện thơ. Sân khấu dân gian bao gồm chèo, tuồng, cải lơng. + Đặc trng của văn học dân gian là tính truyền miệng, tính tập thể và tính thực hành trong các sinh hoạt khác nhau của đời sống cộng đồng. - Khái niệm về văn học viết: Là sáng tác của trí thức đợc ghi lại bằng chữ viết, là sáng tạo của cá nhân, văn học viết mang dấu ấn của tác giả. - Hình thức văn tự của văn học viết đợc ghi lại bằng ba thứ chữ: Hán, Nôm, Quốc ngữ. Một số ít bằng chữ Pháp. Chữ Hán là văn tự của ngời Hán. Chữ Nôm dựa vào chữ Hán mà đặt ra. Chữ Quốc ngữ sử dụng chữ cái La tinh để ghi âm tiếng Việt. Từ thế kỉ XX trở lại đây văn học Việt Nam chủ yếu viết bằng chữ quốc ngữ. - Hệ thống thể loại: Phát triển theo từng thời kỳ. * Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX gồm văn xuôi tự sự (truyện kí, văn chính luận, tiểu thuyết chơng hồi). Thơ gồm thơ cổ phong, đờng luật, từ khúc. Văn biền ngẫu gồm phú, cáo, văn tế. * Chữ Nôm: có thơ Nôm Đờng luật, truyện thơ, ngâm khúc, hát nói. * Từ thế kỷ XX trở lại đây ranh giới rõ ràng. Tự sự có: Truyện ngắn tiểu thuyết, kí (Bút kí, nhật kí, tuỳ bút, phóng sự). Trữ tình có: Thơ, trờng ca. Kịch có: kịch nói. + Văn học Việt Nam có hai thời kì phát triển. Từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX là văn học trung đại. Nền văn học này hình thành và phát triển theo mối quan hệ của văn học khu vực Đông á và Đông Nam á, có mối quan hệ với văn học Trung Quốc + Văn học hiện đại hình thành từ thế kỉ XX và vận động phát triển trong mối quan hệ và giao lu quốc tế. Văn học Việt Nam chịu ảnh hởng của văn học Âu- Mĩ. + Truyền thống văn học Việt Nam thể hiện hai nét lớn: đó là chủ nghĩa yêu nớc và chủ nghĩa nhân đạo. 2 Năm học 2007- 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang - Từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX, nền văn học Việt Nam có gì đáng chú ý? (H/S đọc tài liệu SGK) - Vì sao văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX có sự ảnh h- ởng của văn học Trung Quốc? (H/S đọc SGK) - Hãy chỉ ra những tác phẩm và tác giả tiêu biểu của văn học trung đại? - Hãy kể tên những tác phẩm của văn học trung đại viết bằng chữ Nôm. Em có suy nghĩ gì về sự phát triển thơ Nôm của văn học trung đại? 2. Thời kì văn học hiện đại (từ đầu thế kỉ XX đến nay) (H/S đọc lần lợt phần này trong SGK) -Văn học Việt Nam từ thế kỉ XX đến nay đợc gọi bằng nền văn học gì? Tại sao lại có tên - Từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX, văn học Việt Nam có điểm đáng chú ý là: Đây là nền văn học viết bằng chữ Hán và chữ Nôm. - Nó ảnh hởng của nền văn học trung đại tơng ứng. Đó là văn học trung đại Trung Quốc. - Vì các triều đại phong kiến phơng Bắc lần lợt sang xâm lợc nớc ta. Đây cũng là lí do để quyết định văn học viết bằng chữ Hán. - Thánh Tông di thảo của Lê Thánh Tông - Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ - Việt điện u linh tập của Lí Tế Xuyên Xuyên. - Vũ trung tuỳ bút của Phạm Đình Hổ (kí) - Nam triều công nghiệp của Nguyễn Khoa Chiêm. - Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái: tiểu thuyết chơng hồi. - Về thơ chữ Hán: + Nguyễn Trãi với ức Tai thi tập - Nguyễn Bỉnh Khiêm Bạch Vân thi tập - Nguyễn Du với Bắc hành tạp lục - Nam trung tạp ngâm - Về thơ chữ Hán của Cao Bá Quát. - Nguyễn Trãi với Quốc âm thi tập - Nguyễn Bỉnh Khiêm với Bạch Vân quốc ngữ thi tập - Lê Thánh Tông với Hồng Đức quốc âm thi tập . - Thơ Nôm Đờng luật của Hồ Xuân Hơng, Bà Huyện Thanh Quan. - Truyện Kiều của Nguyễn Du. - Sơ kính tân trang của Phạm Thái. - Nhiều truyện Nôm khuyết danh nh: Phạm Tải Ngọc Hoa , Tống Trân Cúc Hoa , Phạm Công Cúc Hoa * Sự phát triển của thơ Nôm gắn liền với sự trởng thành và những nét truyền thống của văn học trung đại. Đó là lòng yêu nớc, tinh thần nhân đạo và hiện thực. Nó thể hiện tinh thần ý thức dân tộc đã phát triển cao. - Văn học từ đầu thế kỉ XX đến nay đợc gọi là nền văn học hiện đại: Sở dĩ có tên nh vậy vì nó phát 3 Năm học 2007- 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang gọi ấy? - Văn học thời kì này đợc chia làm mấy giai đoạn và có đặc điểm gì? - Gọi H/S thay nhau đọc SGK. + Từ đầu thế kỉ XX đến năm 1930 + Từ 1930 đến 1945 + Từ 1945 đến 1975 Từ 1975 đến nay. Mỗi phần cho H/S trả lời: - Nêu đặc điểm văn học của thời kì vừa đọc (những nét lớn). - Giai đoạn sau so với giai đoạn trớc có gì khác biệt? Về thể loại văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến nay có gì đáng chú ý? + Từ đầu thế kỉ XX đến 1975 triển trong thời đại mà quan hệ sản xuất chủ yếu dựa vào hiện đại hoá. Mặt khác những luồng t t- ởng tiến bộ nh những luồng gió mới thổi vào Việt Nam làm thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách cảm và cả cách nói của con ngời Việt Nam. Nó chịu ảnh hởng của văn học phơng Tây. - Văn học thời kì này đợc chia làm 4 giai đoạn + Từ đầu thế kỉ XX đến năm 1930 + Từ 1930 đến 1945 + Từ 1945 đến 1975 + Từ 1975 đến nay - Đặc điểm văn học Việt Nam ở từng thời kì có khác nhau. * Từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945, văn học Việt Nam đã bớc vào quỹ đạo của văn học thế giới hiện đại, cụ thể tiếp xúc với văn học châu Âu. Đó là nền văn học tiếng Việt bằng chữ quốc ngữ. Do đó nó có nhiều công chúng bạn đọc. Những tác giả tiêu biểu là: Tản Đà; Hoàng Ngọc Phách, Hồ Biểu Chánh, Phạm Duy Tốn (thời kì đầu). * Từ 1930 đến 1945(thời kì cuối) xuất hiện nhiều tên tuổi lớn nh: Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Vũ Trọng Phụng, Huy Cận, Nam Cao, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên Văn học thời kì này vừa kế thừa tinh hoa của văn học trung đại và văn học dân gian, vừa tiếp nhận ảnh hởng của văn học thế giới để hiện đại hoá. Biểu hiện: có nhiều thể loại mới và cũng ngày càng hoàn thiện. * Từ 1945 đến 1975 sự kiện lịch sử vĩ đại đã mở ra triển vọng nhiều mặt cho văn học Việt Nam. Nhiều nhà văn nhà thơ lớp trớc đã đi theo cách mạng và khoác ba lô đến với kháng chiến cống hiến tài năng và sức lực thậm chí bằng cả xơng máu cho cách mạng, cho sự nghiệp văn học cách mạng của dân tộc. Phải kế thừa những tấm gơng hi sinh anh dũng nh Nam Cao, Trần Đăng, Thâm Tâm trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Nguyên Thi, Lê Anh Xuân, Dơng Thị Xuân Quý trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Đảng Cộng sản 4 Năm học 2007- 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang + Từ 1975 đến nay về thể loại của văn học có gì đáng chú ý? + Nhìn một cách khái quát ta rút ra những quy luật gì về văn học Việt Nam? III. Một số nội dung chủ yếu của văn học Việt Nam - Gọi H/s đọc phần mở đầu và 1SGK 1.Phản ánh quan hệ với thế Việt Nam đã lãnh đạo toàn diện và có đờng lối đúng đắn chỉ đạo văn nghệ gắn liền với sự nghiệp lao động và chiến đấu của nhân dân ta. Thành tựu chủ yếu dành cho dòng văn yêu nớc và cách mạng. Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã đem lại những phạm vi phản ánh mới, cảm hứng mới để văn học yêu nớc và cách mạng đạt nhiều thành tựu nghệ thuật đáng tự hào. Nó gắn liền với những tên tuổi nh: Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Sóng Hồng và đội ngũ nhà văn chiến sĩ nh: Quang Dũng, Chính Hữu, Nguyễn Đình Thi, Vũ Cao, Nguyên Ngọc (Nguyễn Trung Thành), Nguyễn Minh Châu, Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân, Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa. - Thơ, văn xuôi nghệ thuật, văn xuôi chính luận viết bằng chữ quốc ngữ có một số tác phẩm có ý nghĩa mở đầu. - Công cuộc hiện đại hoá về thơ, truyện giai đoạn 1930. - 1945 tiếp tục đẩy mạnh trong các giai đoạn sau: Thơ mới, tiểu thuyết Tự lực văn đoàn, văn xuôi hiện thực phê phán, thơ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, truyện và tiểu thuyết về đề tài chiến tranh là những thành tựu lớn của văn học nớc ta ở thế kỉ XX. - Từ 1975 đến nay, các nhà văn phản ánh sâu sắc công cuộc xây dựng CNXH, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, những vấn đề mới mẻ của thời đại mở cửa, hội nhập quốc tế. Hai mảng đề tài của văn học là lịch sử và cuộc sống, con ngời trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Đề tài lịch sử viết về chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ hào hùng với nhiều bài học. - Văn học Việt Nam đạt đợc giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật với nhiều tác giả đợc công nhận là danh nhân văn hoá thế giới nh Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh. Nhiều tác phẩm đã đợc dịch ra bằng nhiều thứ tiếng trên thế giới. Văn học Việt Nam với những khả năng và sự sáng tạo đã xây dựng đợc vị trí riêng trong văn học nhân loại. 5 Năm học 2007- 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang giới tự nhiên + Mối quan hệ giữa con ngời với thế giới tự nhiên đợc thể hiện nh thế nào? (Giáo viên gợi ý cho H/S căn cứ vào SGK để phát hiện ra những nét cơ bản về mối quan hệ giữa con ngời với thiên nhiên thể hiện trong văn học). 2.Phản ánh mối quan hệ quốc gia dân tộc (H/S đọc phần 2 SGK) + Mối quan hệ giữa con ngời với quốc gia dân tộc đợc thể hiện nh thế nào? 3. Phản ánh quan hệ xã hội (Gọi H/S đọc phần 3 SGK) Văn học Việt Nam đã phản mối quan hệ xã hội nh thế nào? Phản ứng ý thức bản thân (H/S đọc phần 4 SGK) + Với thế giới tự nhiên - Văn học dân gian với t duy huyền thoại đã kể lại quá trình nhận thức, cải tạo, chinh phục của ông cha ta với thế giới tự nhiên hoang dã, xây dựng cuộc sống, tích luỹ hiểu biết phong phú về thiên nhiên. - Với con ngời, thiên nhiên còn là ngời bạn thân thiết, hình ảnh núi, sông, bãi mía, nơng dâu, đồng lúa, cánh cò, vầng trăng, dòng suối tất cả đều gắn bó với con ngời. Tình yêu thiên nhiên đã trở thành nội dung quan trọng của văn học Việt Nam. - Thiên nhiên mang những dáng vẻ riêng biệt ở từng vùng, từng miền. Vào văn học, thiên nhiên cũng mang nét riêng ấy, nó góp phần làm nên tính đa dạng trong văn chơng. - Trong sáng tác văn học trung đại, hình ảnh thiên nhiên thờng gắn liền với lí tởng đạo đức thẩm mỹ. Hình ảnh cây tùng, cúc, trúc, mai tợng trng cho nhân cách cao thợng của nhà Nho. Các đề tài ng, tiều, canh, mục thể hiện lí tởng thanh tao của những con ngời mai danh ẩn tích, lánh đục tìm trong, không màng danh lợi. + Với quốc gia, dân tộc - Con ngời Việt Nam sớm có ý thức xây dựng quốc gia dân tộc của mình. Đất nớc lại trải qua nhiều những thử thách chống kẻ thù xâm lợc. Vì vậy, một nền văn học yêu nớc có giá trị nhân văn sâu sắc xuyên suốt lịch sử văn học Việt Nam. Đó là tình yêu quê hơng xứ sở là niềm tự hào về truyền thống mọi mặt của dân tộc (văn hoá, truyền thống dựng nớc và giữ nớc). Tình yêu tổ quốc thể hiện qua lòng căm thù giặc, dám quả thân vì nghĩa lớn. Nhiều tác phẩm lớn kết tinh lòng yêu nớc nh Nam quốc sơn hà , Hịch t ớng sĩ , Bình Ngô đại cáo , Tuyên ngôn độc lập , nhiều tác gia yêu nớc lớn nh: Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, Tố Hữu đã xây dựng nên một hệ thống t tởng yêu nớc hoàn chỉnh. Đặc biệt, nền văn học Việt Nam ở thế kỉ XX là nền văn học tiên phong chống đế quốc. Chủ nghĩa yêu nớc là nội dung tiêu biểu giá trị của Văn học Việt Nam. - Trong xã hội có giai cấp đối kháng, văn học Việt Nam đã lên tiếng tố cáo các thế lực chuyên quyền bạo ngợc và thể hiện sự cảm thông chia sẻ với ng- ời bị áp bức đau khổ. Văn học dân gian với các 6 Năm học 2007- 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang - Văn học Việt Nam phản ánh ý thức bản thân nh thế nào? - Em hiểu thế nào về thân và tâm? - Thân và tâm đợc thể hiện nh thế nào trong văn học? thế loại: truyện cời, ca dao, tục ngữ đã vạch mặt giai cấp thống trị tàn bạo. Truyện thơ, kí sự, tiểu thuyết từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX đã miêu tả thực tế đen tối của giai cấp thống trị, quan tâm tới đời sống nhân dân, đòi quỳên sống cho con ngời. Những tác giả tiêu biểu nh: Ngô Tất Tố, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng. Một nền văn học giàu sắc thái nhân văn và đậm đà màu sắc nhân đạo. Từ mối quan hệ xã hội, văn học đã hình thành chủ nghĩa hiện thực nhất là từ 1930 trở lại đây. Ngày nay chủ nghĩa yêu nớc, nhân đạo đang xây dựng đợc những mẫu ngời lí tởng. Con ngời biết phát huy vẻ đẹp truyền thống vừa biết phat huy vẻ đẹp truyền thống vừa biết làm giàu cho quê hơng đất nớc, cho mình. - Trớc khi hiểu văn học Việt Nam đã phản ánh ý thức bản thân nh thế nào, ta không thể không tìm hiểu thế nào là ý thức cá nhân. ở mỗi con ngời có hai phơng diện: -Thân và tâm luôn luôn song song tồn tại nhng không đồng nhất. - Thể xác và tâm hồn - Bản thân và văn hoá - T tởng vị kỉ và t tởng vị tha -ý thức cá nhân và ý thức cộng đồng - Các tôn giáo lớn nh Nho- Phật- Lão giáo đều đề ra nguyên tắc xử lí mối quan hệ giữa hai phơng diện này. Văn học Việt Nam đã ghi lại quá trình đấu tranh, lựa chọn để khẳng định một đạo lí làm ngời trong sự kết hợp hài hoà giữa hai phơng diện. Vì lí do và nguyên nhân khác nhau ở những giai đoạn nhất định, văn học đề cao một trong hai mặt trên. Cả dân tộc phải chống ngoại xâm, chống đỡ với thiên nhiên, con ngời Việt Nam phải đề cao ý thức cộng đồng hơn ý thức trách nhiệm xã hội, tinh thần hi sinh đến mức khắc kỉ. Giai đoạn văn học cuối thế kỉ XVIII hoặc giai đoạn văn học 1930- 1945. ý thức cá nhân đợc đề cao. Đó là quyền sống của cá nhân con ngời, quyền đợc hởng hạnh phúc và tình yêu. Những tác phẩm thơ Hồ Xuân Hơng, Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn, Cung oán ngâm của Nguyễn Gia Thiều và đỉnh cao là Truyện Kiều của Nguyễn Du. Thời kì 1930- 1945 nổi lên với văn xuôi lãng mạn, thơ mới lãng mạn và một số tác phẩm nh Tắt đèn của Ngô Tất Tố; truyện ngắn và tiểu thuyết của 7 Năm học 2007- 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang Xu hớng chung của văn học Việt Nam là gì khi xây dựng mẫu ngời lí tởng? Củng cố Học song bài này cần lu ý những điểm nào? Nam Cao, truyện của Thạch Lam. Song giai đoạn nào, xu hớng chung của văn học Việt Nam là xây dựng một đaọ lí làm ngời với nhân phẩm tốt đẹp nh nhân ái, thuỷ chung, tình nghĩa, vị tha, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp chính nghĩa , đấu tranh chống chủ nghĩa khắc kỉ của tôn giáo, đề cao quyền sống con ngời cá nhân nhng không chấp nhận chủ nghĩa cá nhân. - Các bộ phận hợp thành văn học Việt Nam. - Tiến trình lịch sử văn học Việt Nam. - Một số nội dung chủ yếu của văn học Việt Nam. Lu ý: Mỗi giai đoạn nên nhớ thành tựu: tác giả và tác phẩm tiêu biểu. E. Tham khảo Văn học là xơng sống của nền văn hoá dân tộc. Nếu nó làm đúng theo chức năng xã hội của nó, thì văn học là tấm gơng phản chiếu trung thực và đầy đủ cuộc sống về mọi khía cạnh, vật chất và tinh thần, những ý nghĩ, tình cảm và mơ ớc, là hơi thở và nhịp đập của trái tim, ít nhất là của một thế hệ. Văn học trớc hết nói lên sức sống của cộng đồng dân tộc đẻ ra nó. Chính nó, cùng với các nghành nghệ thuật mà nó là hạt giống, là bằng chứng hùng hồn của sức sống ấy. Vì vậy, trách nhiệm của nó đối với xã hội là vun xới, bồi đắp, làm toả hơng vị và thanh sắc của sức sống ấy, đồng thời dọn dẹp, quét tớc những bụi bậm, rác ghét trên cơ sở của xã hội và ở từng cá nhân. Dĩ nhiên, không phải một tác phẩm văn học hoặc một thể loại sáng tác văn học có thể làm hết những nhiệm vụ nói trên, hoặc trả lời cho tất cả những câu hỏi do cuộc sống đặt ra. Lấy lời nói làm công cụ, làm vũ khí, văn học là thứ nghệ thuật mà t duy của con ngời sản sinh ra. Khả năng sáng tạo của nó đòi hỏi và đẻ ra nhiều hình thức diễn đạt, nhiều thể loại theo thể loại nào, một công trình sáng tác văn học là có giá trị nếu nó phác ra đợc một bức tranh làm rung động tâm hồn, truyền cho ngời xem tranh một sự thông cảm đối với cái đáng kính, đáng yêu, đáng khích lệ, cũng nh một lòng phẫn nộ, căm ghét đối với những điều bất công, tàn bạo, phi đạo lý . (Nguyễn Khánh Toàn, Lời tựa, Tổng tập văn học Việt Nam, tập I Nxb Khoa học xã hội, H, 1980) Văn học Việt Nam là thành tựu sáng tạo chung của tất cả các dân tộc anh em cùng chung sống trên lãnh thổ Việt Nam trải dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Các dân tộc đó trong quá trình lịch sử lâu dài, đã cùng nhau chung lng đấu cật, đổ máu và mồ hôi để khai phá thiên nhiên và đấu tranh chống nạn ngoại xâm: bảo vệ đất n- ớc, đồng thời sáng tạo ra một nền văn hoá chung của Tổ quốc Việt Nam. Nền văn hoá chung ấy bao hàm những sắc thái địa phơng đa dạng và phong phú. Văn học Việt Nam, bộ phận quan trọng của nền văn học ấy, đợc nhận thức nh là bao gồm văn học của dân tộc Việt và của các dân tộc thiểu số anh em . Huỳnh Lý, Lịch sử văn học Việt Nam, tập I Nxb Khoa học xã hội, H, 1980) 8 Năm học 2007- 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang Tiết Ngày soạn: / / 2007 Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ A. Mục tiêu bài học - Giúp HS: - Nắm đợc kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp nâng cao kĩ năng tạo lập, phân tích lĩnh hội trong giao tiếp. B. Phơng tiện thực hiện - SGK, SGV - Thiết kế bài học C. Cách thức tiến hành GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏ D.Tiến trình dạy học - Kiểm tra bài cũ - Giới thiệu bài mới. Trong cuộc sống hàng ngày, con ngời giao tiếp với nhau bằng phơng tiện vô cùng quan trọng. Đó là ngôn ngữ. Không có ngôn ng thì không thể có kết quả cao của bất cứ hoàn cảnh giao tiếp nào. Bởi vì giao tiếp luôn luôn phụ thuộc vào hoàn cảnh và nhân vật giao tiếp. Để thấy đợc điều đó, chúng ta tìm hiểu bài học hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I. Tìm hiểu ngữ điệu 1. Gọi H/S đọc và nhắc cả lớp theo dõi phần văn bản SGK a. Các nhân vật giao tíêp nào tham gia trong hoạt động giao tiếp? Hai bên có cơng vị và quan hệ với nhau nh thế nào? b. Ngời nói nhờ ngôn ngữ biểu đạt nội dung t tởng tình cảm của mình thì ngời đối thoại làm gì để lĩnh hội đợc nội dung đó? Hai bên lần lợt đổi vai giao tiếp cho nhau nh thế nào? - Vua và các bô lão trong hội nghị là nhân vật tham gia giao tiếp. Mỗi bên có cơng vị khác nhau. Vua cai quản đất nớc, chăn dắt trăm họ. Các bô lão là những ngời có tuổi đã từng giữ những trọng trách nay về nghỉ, hoặc đợc vua mời đến tham dự hội nghị. - Ngời tham gia giao tiếp ở đây phải đọc hoặc nghe xem ngời nói, nói những gì để lĩnh hội nội dung mà ngời nói phát ra. Các bô lão nghe vua Nhân Tông hỏi, nội dung hỏi: Liệu tính nh thế nào khi quân Mông Cổ tràn đến. Hai bên lần lợt đổi vai giao tiếp. Các bô lão xôn xao tranh nhau nói. Lúc ấy vua lại là ngời nghe. 9 Năm học 2007- 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang c. Hoạt động giao tiếp đó diễn ra trong hoàn cảnh nào? (ở đâu? vào lúc nào? khi đó ở nớc ta có sự kiện lịch sử, xã hội gì?) d. Hoạt động giao tiếp đó hớng vào nội dung gì? đề cập tới vấn đề gì? e. Mục đích của giao tiếp là gì? cuộc giao tiếp có đạt đợc mục đích đó không? 2. Qua bài Tổng quan về văn học Việt Nam , hãy cho biết: a. Các nhân vật giao tiếp qua bài này? b. Hoạt động giao tiếp đó diễn ra trong hoàn cảnh nào? c. Nội dung giao tiếp? Về đề tài gì? bao gồm những vấn đề cơ bản nào? d. Mục đích của giao tiếp? - Phơng tiện giao tiếp đợc thể hiện nh thế nào? II. Củng cố - Hoạt động giao tiếp diễn ra ở Điện Diên Hồng. Lúc này quân Nguyên Mông kéo 50 vạn quân ồ ạt sang xâm lợc nớc ta. - Hoạt động giao tiếp đó hớng vào nội dung. Hoà hay đánh, nó đề cập tới vấn đề hệ trọng còn hay mất của quốc gia dân tộc, mạng sống con ngời. - Mục đích giao tiếp: Lấy ý kiến của mọi ngời, thăm dò lòng dân để hạ đạt mệnh lệnh quyết tâm giữ gìn đất nớc trong hoàn cảnh lâm nguy. Cuộc giao tiếp đó đạt đợc mục đích. - Ngời viết SGK và giáo viên, học sinh toàn quốc đều tham gia giao tiếp. Họ có độ tuổi từ 65 trở xuống đến 15 tuổi. Từ Giáo s, Tiến sĩ xuống đến học sinh lớp 10 THPT. - Hoàn cảnh có tổ chức giáo dục, chơng trình quy định chung hệ thống trờng phổ thông. - Các bộ phận cấu thành của văn học Việt Nam. Đồng thời phác hoạ tiến trình phát triển của lịch sử văn học, thành tựu của nó. Văn bản giao tiếp còn nhận ra những nét lớn về nội dung và nghệ thuật của văn học Việt Nam. - Ngời soạn sách muốn cung cấp tri thức cần thiết cho ngời học. Ngời học nhờ văn bản giao tiếp đó hiểu đợc kiến thức cơ bản của nền văn học Việt Nam. - Sử dụng ngôn ngữ của văn bản khoa học. Đó là khoa học giáo khoa. Văn bản có bố cục rõ ràng. Những đề mục có hệ thống. Lí lẽ và dẫn chứng tiêu biểu. - Qua những bài này rút ra mấy kết luận: 1. Hoạt động giao tiếp phải có nhân vật giao tiếp hoàn cảnh giao tiếp và phơng tiện giao tiếp. 2. Giao tiếp phải thực hiện mục đích nhất định 3. Mỗi hoạt động giao tiếp gồm hai quá trình. Một là tạo lập văn bản, hai là thực hiện lĩnh hội văn bản. 10 Năm học 2007- 2008 [...]... 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang - Lớp từ ngữ riêng cho loại văn - Ngôn ngữ hình tợng giàu sắc thái biểu cảm bản nh thế nào? cho văn bản nghệ thuật - Ngôn ngữ chính luận: Rõ ràng, chặt chẽ cho văn bản chính luận - Ngôn ngữ và nghệ thuật khoa học cho văn bản khoa học - Ngôn ngữ sử dụng theo khuôn mẫu cho văn bản hành chính công vụ - Ngôn ngữ sử dụng chính xác, rõ ràng cho văn bản báo chí (ngôn ngữ, ... loại văn bản sau: 1 Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (thơ, nhật kí) 2 Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ gọt giũa: a Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (truyện thơ kịch) b Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học (văn học phổ cập, báo chí, tạp chí, khoa học sách giáo khoa, khoa học chuyên sâu) c Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận d Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành.. .Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang 11 Năm học 2007- 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang Khái quát văn học dân gian Việt Nam A Mục tiêu bài học Giúp HS: 1 Hiểu đợc khái niệm về văn học dân gian và ba đặc trng cơ bản 2 Định nghĩa về tiểu loại văn học dân gian 3 Vai trò của văn học dân gian với văn học viết và đời sống văn hoá dân tộc B Phơng tiện thực hiện -... vô cùng phong phú - Giáo dục tinh thần nhân đạo, tôn vinh những giá trị con ngời, yêu thơng con ngời và đấu tranh 16 Năm học 2007- 2008 Giáo án văn 10 2 Văn học dân gian có giá trị giáo dục sâu sắc (H/S đọc) - Tính giáo dục của văn học dân gian đợc thể hiện nh thế nào? 3 Giá trị nghệ thuật to lớn của văn học dân gian đóng vai trò quan trọng trong nền văn học dân tộc ((H/S đọc) - Văn học dân gian có... cách trọn vẹn - Các câu trong văn bản có sự liên kết chặt chẽ Cả văn bản theo một kết cấu mạch lạc II Các loại văn bản - Mỗi văn bản thể hiện mục đích nhất định - Từ các văn bản 1, 2, 3 chúng ta - Mỗi văn bản đều có hình thức bố cục riêng rút ra mỗi văn bản thuộc phong chú ý phần ghi nhớ (SGK) cách ngôn ngữ nào? - Văn bản 1 và 2 thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật - Văn bản 3 thuộc phong cách chính... nghĩa, bảo vệ độc lập tự do Bác nêu rõ đánh bằng cách nào, đánh đến bao giờ 6 Củng cố Qua các văn bản chúng ta rút ra + Kết bài: Khẳng định nớc Việt Nam độc lập và kháng chiến thắng lợi kết luận nh thế nào? - Cách lập luận: Các ý liên quan với nhau chặt 23 Năm học 2007- 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang chẽ làm rõ luận điểm -Mỗi văn bản đều tập trung nhất quán vào một chủ đề và triển khai chủ đề... câu gì? Vấn đề đó đợc triển khai nhất - Văn bản 1, 2, 3 đều đặt ra vấn đề cụ thể và quán trong từng văn bản không? triển khai nhất quán trong từng văn bản Văn bản một là quan hệ giữa ngời với ngời trong cuộc sống cách đặt ra vấn đề và giải 22 Năm học 2007- 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang quyết rất rõ ràng Văn bản hai là lời than thân của cô gái Cô gái trong xã hội cũ nh hạt ma rơi xuống bất... Hơ Bhị Lê Văn Khoa, (Mấy ý kiến về anh hùng ca Bài ca Đăm Săn- Tạp chí Văn học, số 6-1982) Về chủ đề của thiên anh hùng ca này, Đỗ Bình Trị cho rằng: truyện không phát triển theo hớng khai thác mâu thuẫn ấy hình tợng Đăm Săn thể hiện lý tởng quang vinh và giàu mạnh của xã hội Ê Đê thời cổ đại (Sđ d) 2 31 Năm học 2007- 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang 32 Năm học 2007- 2008 Giáo án văn 10 Tiết Phạm... vụ e Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí - Em có nhận xét gì về: phạm vi sử dụng các loại văn bản - Phạm vi sử dụng rộng rãi tất cả các loại văn bản trong đời sống xã hội, không trừ một văn bản nào - Mục đích giao tiếp của mỗi loại - Văn bản nghệ thuật: Giao tiếp với tất cả mọi văn bản nh thế nào? công chúng bạn đọc - Văn bản khoa học: Chuyên sâu dành riêng cho các các ngành khoa học, sách giáo. .. những đặc trng cơ bản của văn học dân gian, hiểu biết về các thể loại văn học dân gian Đặc biệt là vai trò của nó đối với nền văn học dân tộc - Nhà văn học đợc gì ở truyện cổ tích? E Tham khảo 1 Quần chúng là những ngời sáng tạo, công nông là những ngời sáng tạo Nhng quần chúng không phải chỉ sáng tạo ra của cải vật chất cho xã hội Quần chúng còn là những ngời sáng tác nữa Những sáng tác ấy là những hòn . tạo lập văn bản, hai là thực hiện lĩnh hội văn bản. 10 Năm học 2007- 2008 Gi¸o ¸n v¨n 10 Ph¹m ThÞ H¹nh Trang 11 N¨m häc 2007- 2008 Giáo án văn 10 Phạm. 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh Trang - Từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX, nền văn học Việt Nam có gì đáng chú ý? (H/S đọc tài liệu SGK) - Vì sao văn học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn lớp 10 (Gần đủ bộ), Giáo án Ngữ văn lớp 10 (Gần đủ bộ), , Thời kì văn học hiện đại từ đầu thế kỉ XX đến nay, Tham khảo Phản ánh quan hệ xã hội Gọi HS đọc phần 3 SGK, Các bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam Củng cố, TÝnh trun miƯng - Em hiĨu thÕ nµo lµ tÝnh TÝnh tËp thĨ, Thần thoại - Thế nào là thần thoại? Sử thi HS đọc Truyền thuyết HS đọc - Thế nào là truyền thuyết., Cổ tích HS đọc Truyện ngụ ngôn HS đọc, Tục ngữ HS đọc Câu đối Ca dao Vè Truyện thơ Chèo, Đọc đoạn văn SGK và trả lời câu hỏi Viết một đoạn thông báo ngắn cho các bạn học sinh toàn trờng, Trích bức th của Bác Hồ gửi học sinh cả nớc nhân ngày khai giảng, Mỗi văn bản đợc ngời nói tạo ra trong hoạt động nào? Để đáp Mỗi văn bản đề cập tới vấn đề gì? Vấn đề đó đợc triển khai nhất Văn bản 3 có bố cục nh thế nào? Mỗi văn bản tạo ra nhằm mục đích gì? Về hình thức văn bản 3 có bố cục nh thế nào? Củng cố, Văn học dân gian là gì? Củng cố: Qua 5 bài tập chúng ta rút ra đợc Các loại văn bản - Từ các văn bản 1, 2, 3 chúng ta, Cuộc đọ sức và giành chiến thắng của Đăm Săn, Ăn mừng chiến thắng, tự hào về ngời anh hùng của mình., An Dơng Vơng xây thành chế nỏ và bảo vệ đất nớc An Dơng Vơng để mất nớc, nhà tan và thái độ của tác giả, Hình thức ý tởng dự kiến cốt truyện Lập dàn ý HS đọc SGK Củng cố IV. Luyện tập, Tóm tắt cốt truyện - Dựa vào SGK, em hãy tóm tắt Chủ đề - Em hãy nêu chủ đề của sử thi Đọc văn bản + Gọi học sinh lần lợt thay nhau Đại ý - Đại ý đoạn trích? Bố cục - Đoạn trích có thể chia làm, Tâm trạng của nàng Pê-nê- lốp, Thử thách và sum họp - Ai là ngời đa ra thử thách ấy đ-, Nêu ý nghĩa của đoạn trích - Đoạn trích có ý nghĩa gì?, Diễn biến tâm trạng của Ra- ma, Diễn biến tâm trạng của Xi- ta, Cách chọn sự việc và chi tiết tiêu biểu, Lun tËp häc sinh ®äc SGK, Tiểu dẫn - Sách giáo khoa trong phần Bố cục Chủ đề Giải nghĩa từ khó SGK II. Đọc-hiểu Thân phận của Tấm Học sinh lần lợt đọc, Cuộc đấu tranh không khoan nhợng để giành lại, Thế nào là miêu tả? Thế nào là biểu cảm? Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự có gì giống nhau và Căn cứ vào đâu để đánh giá hiệu quả của miêu tả và biểu, Quan sát liên tởng tởng t- ợng đối với miêu tả và biểu, Củng cố Đọc- hiểu Đối với truyện cời nên phân, Đọc- tìm hiểu HS đọc văn bản Đọc- hiểu - Nhân vật trong truyện là ai? Củng cố, §äc- hiĨu §äc- t×m hiĨu 1.TiĨu dÉn, Cđng cè - C©u hái 6, Đặc điểm của ngôn ngữ nói HS lần lợt đọc SGK Đặc điểm ngôn ngữ viết, Cđng cè I Lun tËp, Bµi 2- 3- 4, Củng cố Đọc- hiểu - Toàn bộ đoạn trích là lời của, Cách viết đoạn văn trong bài văn tự sự HS đọc SGK trả lời, Văn học dân gian có những thể loại nào?chỉ ra đặc trng của các thể, Củng cố Bài tập vận dụng 1. Những nét nổi bật trong nghệ, Từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII Từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX., Chủ nghĩa yêu nớc - Chủ nghĩa yêu nớc đợc thể hiện Chủ nghĩa nhân đạo Cảm hứng thế sự - Thế nào là thế sự?, Tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm Khuynh hớng trang nhã và xu hớng bình dị? Tiếp thu và dân tộc hoá tinh hoa văn học nớc ngoài, Cđng cè Lun tËp, Đọc- tìm hiểu 1. Bài thơ miêu tả khí phách của, Khát vọng về một cuộc sống thanh bình hạnh phúc cho nhân, Củng cố Cách tóm tắt tác phẩm tự sự theo nhân vật chính học sinh đọc SGK, Tóm tắt truyện An Dơng Vơng và Mị Châu, Trọng Thuỷ., Gợi ý cách làm một số đề bài cụ thể 1. Đề 1, Bốn câu thơ tiếp theo - Nguyễn Du đã cảm nhận nh thế, HS đọc những câu ca dao SGK HS đọc SGK, Vận n Tâm trạng tác giả trớc hoàn cảnh đất nớc đợc thể hiện nh thế Hiểu thế nào là Vô vi Hai câu cuối phản ánh truyền thống tốt đẹp gì của dân tộc Việt, TiĨu dÉn C©u hái 1, Củng cố Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt và các đặc trng cơ bản HS Phân tích nét riêng của lòng yêu nớc và niềm tự hào dân tộc, Văn bản Không gian thời gian, địa điểm đa tiễn bạn Nỗi lòng của Lí Bạch câu 2 và 3, Phân biệt hai phép tu từ Viết đoạn văn có biện pháp ẩn dụ và hoán dụ, Củng cố Em học đợc gì sau khi học bài Đọc- hiểu 1. Bức tranh mùa thu kí thác một, Đọc- hiểu Trình bày Chép đề và nêu yêu cầu của đề Học sinh cùng thầy tìm ra các yêu cầu cụ thể Nhận xét bài làm của học sinh, Sự cần thiết lập kế hoạch cá nhân HS đọc SGK Cách lập kế hoạch cá nhân HS đọc SGK Củng cố Luyện tập Bài 1 SGK đọc và cho biết những, Văn bản, Văn bản - Nhan đề của bài thơ là Lầu, Văn bản - Anh chị có nhận xét gì về nghệ, Lun tËp Cđng cè

Hình ảnh liên quan

GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi. - Giáo án Ngữ văn lớp 10 (Gần đủ bộ)

t.

ổ chức dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi Xem tại trang 44 của tài liệu.
GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, thực hành. - Giáo án Ngữ văn lớp 10 (Gần đủ bộ)

t.

ổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, thực hành Xem tại trang 99 của tài liệu.
4. Lập bảng ghi nội dung trả lời theo mẫu sau: - Giáo án Ngữ văn lớp 10 (Gần đủ bộ)

4..

Lập bảng ghi nội dung trả lời theo mẫu sau: Xem tại trang 107 của tài liệu.