0

ĐỀ CƯƠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRÊN NỀN WEB

12 179 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2017, 10:03

Hệ thống thông tin địa lý trên web (WebGIS) là hệ thống thông tin địa lý phân tán trên một mạng các máy tính để tích hợp, trao đổi các thông tin địa lý trên World Wide Web. Trong cách thực hiện nhiệm vụ phân tích GIS, dịch vụ này gần giống nhưlà kiến trúc ClientServer của Web. Xử lý thông tin địa lý được chia ra thành các nhiệm vụở phía server và phía client. Điều này cho phép người dùng có thể truy xuất, thao tác và nhận kết quả từ việc khai thác dữ liệu GIS từ trình duyệt web của họ mà không phải trả tiền cho phần mềm GIS.Câu 2. Kiến trúc WebGISDịch vụ web thông tin địa lý hay còn được gọi là WebGIS được xây dựng để cung cấp các dịch vụ về thông tin địa lý theo công nghệ web service. Chính vì thế nên bất cứ WebGIS nào cũng phải thỏa mãn kiến trúc ba tầng thông dụng của một ứng dụng web. Sau đó tùy thuộc vào từng loại công nghệ và các cách thức phát triển, mở rộng khác nhau mà WebGIS sẽ trở thành n tầng khác nhau. Tầng Client (tấng trình bày )Thông thường chỉ là các trình duyệt Internet Explorer, Mozilla Firefox ... để mở các trang web theo URL được định sẵn. Các ứng dụng client có thể là một website, Applet, Flash,... được viết bằng các công nghệ theo chuẩn của W3C. Các Client đôi khi cũng là một ứng dụng desktop tương tự như phần mềm MapInfo, ArcMap,...Tầng Application giao dịch:Thường được tích hợp trong một webserver nào đó, ví dụ như Tomcat, Apache, Internet Information Server. Đó là một ứng dụng phía server nhiệm vụ chính của nó thường là tiếp nhận các yêu cầu từ client , lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu theo yêu cầu client, trình bày dữ liệu theo cấu hình định sẵn hoặc theo yêu cầu của client và trả kết quả về theo yêu cầu. Tùy theo yêu cầu của client mà kết quả về khác nhau : có thể là một hình ảnh dạng bimap (jpeg, gif, png) hay dạng vector được mã hóa như SVG, KML, GML,...Một khi dạng vector được trả về thì việc trình bày hình ảnh bản đồđược đảm nhiệm bởi Client, thậm trí client có thể xử lý một số bài tóan vềkhông gian. Thông thường các response và request đều theo chuẩn HTTP POST hoặc GET. 6 HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRÊN NỀN WEB Câu Khái niệm WebGIS Hệ thống thông tin địa lý web (WebGIS) hệ thống thông tin địa lý phân tán mạng máy tính để tích hợp, trao đổi thông tin địa lý World Wide Web Trong cách thực nhiệm vụ phân tích GIS, dịch vụ gần giống nhưlà kiến trúc Client-Server Web Xử lý thông tin địa lý chia thành nhiệm vụở phía server phía client Điều cho phép người dùng truy xuất, thao tác nhận kết từ việc khai thác liệu GIS từ trình duyệt web họ mà trả tiền cho phần mềm GIS - - Câu Kiến trúc WebGIS Dịch vụ web thông tin địa lý hay gọi WebGIS xây dựng để cung cấp dịch vụ thông tin địa lý theo công nghệ web service Chính nên WebGIS phải thỏa mãn kiến trúc ba tầng thông dụng ứng dụng web Sau tùy thuộc vào loại công nghệ cách thức phát triển, mở rộng khác mà WebGIS trở thành n tầng khác Tầng Client (tấng trình bày ) Thông thường trình duyệt Internet Explorer, Mozilla Firefox để mở trang web theo URL định sẵn Các ứng dụng client website, Applet, Flash, viết công nghệ theo chuẩn W3C Các Client ứng dụng desktop tương tự phần mềm MapInfo, ArcMap, Tầng Application giao dịch: Thường tích hợp webserver đó, ví dụ Tomcat, Apache, Internet Information Server Đó ứng dụng phía server nhiệm vụ thường tiếp nhận yêu cầu từ client , lấy liệu từ sở liệu theo yêu cầu client, trình bày liệu theo cấu hình định sẵn theo yêu cầu client trả 1 - kết theo yêu cầu Tùy theo yêu cầu client mà kết khác : hình ảnh dạng bimap (jpeg, gif, png) hay dạng vector mã hóa SVG, KML, GML, Một dạng vector trả việc trình bày hình ảnh đồđược đảm nhiệm Client, trí client xử lý số tóan vềkhông gian Thông thường response request theo chuẩn HTTP POST GET Tầng Database( tâng liệu: Là nơi lưu trữ liệu địa lý bao gồm liệu không gian phi không gian Các liệu quản trị hệ quản trị sở liệu ORACLE, MS SQL SERVER, ESRI SDE, POSGRESQL, file liệu dạng flat shapefile, tab, XML, Các liệu thiết kế, cài đặt xây dựng theo quy trình, quy mô toán mà lựa chọn hệ quản trị sở liệu phù hợp Cơ sở liệu không gian dùng để quản lý truy xuất liệu không gian, đặt data server Nhà kho hay nơi lưu trữ dùng để lưu trữ trì siêu liệu liệu không gian data server khác Dựa thành phần quản lý liệu, ứng dụng server mô hình server dùng cho ứng dụng hệ thống để tính toán thông tin không gian thông qua hàm cụ thể Tất kết tính toán ứng dụng server gửi đến web server để thêm vào gói HTML, gửi cho phía client hiển thị nơi trình duyệt web Hình thức triển khai WebGis: gồm phần Client side: dùng để hiển thị kết đến cho người dùng, nhận điều khiển trực tiếp từ người dùng tương tác với web server thông qua trình duyệt web Các trình duyệt web sử dụng chủ yếu HTML để định dạng trang web Thêm vào vài plug-in, ActiveX mã Applet nhúng vào trình duyệt để tăng tính tương tác với người dùng Server side Gồm có: Web server,Application server, Data server Clearinghouse Server side có nhiệm vụ lưu trữ liệu không 2 gian, xử lý tính toán trả kết (dưới dạng hiển thị được) cho client side - - - Câu 3:Công nghệ WebGIS mã nguồn mở 3.1 Công nghệ mã nguồn mở GeoServer GeoServer máy chủ mã nguồn mở với mục đích kết nối thông tin địa lý có sẵn tới WebGIS (trang web địa lý) sử dụng chuẩn mở Được bắt đầu tổ chức phi lợi nhuận có tên The Open Planning Project (TOPP), nhằm mục đích hỗ trợ việc xử lý thông tin không gian địa lý với chất lượng cao, đơn giản sử dụng, phần mềm mã nguồn mở nhằm cung cấp chia sẻ liệu Được kỳ vọng trở thành phương thức đơn giản để kết nối nguồn thông tin có sẵn từ Google Earth, NASA World Wind nhằm tạo dịch vụ Webmap Google Maps, Windows Live Local Yahoo Maps GeoServer viết ngôn ngữ java, cho phép người sử dụng chia sẻ chỉnh sử liệu không gian địa lý (geospatial data) Là dự án mang tính cộng đồng, GeoServer phát triển, kiểm thử hỗ trợ nhiều nhóm đối tượng tổ chức khác toàn giới GeoServer phối hợp chuẩn hoạt động Open Geospatial Consortium (OGC), Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) GeoServer thành phần tảng Geospatial Web Chuẩn mở khả chia sẻ liệu không gian: GeoServer cho phép người dùng hiển thị thông tin không gian Cung cấp chuẩn Dịch vụ đồ (Web Map Service - WMS), GeoServer tạo đồ xuất nhiều định dạng OpenLayers, thư viện đồ hoàn toàn miễn phí, tích hợp GeoServer giúp cho công việc tạo đồ trở nên đơn giản hết GeoServer hỗ trợ nhiều style đồ, tương thích với chuẩn Web Feature Service (WFS) GeoServer cho phép chia sẻ chỉnh sửa liệu dùng để hiển thị đồ 3 - - - - Hình 1.3 Giao diện GeoServer Các đặc trưng GeoServer: GeoServer cho phép xuất liệu linh hoạt dựa vào việc hỗ trợ chuẩn KML, GML, Shapefile, GeoRSS, PDF, GeoJSON, JPEG, GIF, SVG, PNG GeoServer đọc nhiều định dạng liệu, bao gồm PostGIS, Oracle Spatital, ArcSDE, DB2, MySQL, Shapefile, GeoTIFF, GTOPO30 nhiều loại khác Bên cạnh đó, GeoServer chỉnh sửa liệu nhờ thành phần xử lý Chuẩn Web Feature Server GeoServer xây dựng dựa gói thư viện mã nguồn mở GeoTools, viết ngôn ngữ java GeoServer hỗ trợ việc chia sẻ liệu không gian địa lý lên Google Earth thông qua đặc tính 'Network link' sử dụng KML 3.2 Thư viện mã nguồn mở OpenLayers OpenLayers thư viện JavaScript hỗ trợ hiển thị đồ ứng dụng web, viết ngôn ngữ JavaScript OpenLayers không thư viện cung cấp API JavaScript mà kết hợp đồ từ nhiều nguồn khác vào trang web ứng dụng Đặc điểm bật thư viện OpenLayers: 4 - - Bộ thư viện mã nguồn mở Tuân theo chuẩn quốc tế Hỗ trợ nhiều loại dịch vụ (WMS, WFS, WCS,…) Map Server ArcGIS, GeoServer, MapServer Đọc định dạng Google Map, OpenStreetMap,… Hỗ trợ xây dựng thao tác đồ 3.3 Giới thiệu hệ quản trị CSDL PostgreSQL PostgreSQL hệ quản trị sở liệu viết theo hướng mã nguồn mở mạnh mẽ Hệ quản trị sở liệu có 15 năm phát triển, đồng thời kiến trúc kiểm chứng tạo lòng tin với người sử dụng độ tin cậy, tính toàn vẹn liệu, tính đắn PostgreSQL chạy tất hệ điều hành, bao gồm Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64), Windows Do hoàn toàn tuân thủ ACID, có hỗ trợ đầy đủ foreign keys, joins, views, triggers, stored procedures (trên nhiều ngôn ngữ) Hệ quản trị bao gồm kiểu liệu SQL: 2008 INTEGER, NUMBER, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE INTERVAL, TIMESTAMPs PostgreSQL hỗ trợ lưu trữ đối tượng có kiểu liệu nhị phân lớn, bao gồm hình ảnh, âm thanh, video Hệ quản trị sở liệu sử dụng thông qua giao diện ngôn ngữ C / C + +, Java, Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC… Là hệ quản trị sở liệu mạnh, PostgreSQL tự hào có tính phức tạp kiểm soát truy cập đồng thời nhiều phiên (MVCC), khôi phục liệu thời điểm (Recovery), quản lý dung lượng bảng (tablespaces), chép không đồng bộ, giao dịch lồng (savepoints), lưu trực tuyến nội bộ, truy vấn phức tạp tối ưu hóa, viết trước khai báo để quản lý gỡ lỗi PostgreSQL hỗ trợ ký tự quốc tế, hỗ trợ bảng mã nhiều byte, Unicode, cho phép định dạng, xếp phân loại ký tự văn (chữ hoa, thường) PostgreSQL biết đến với khả mở rộng để nâng cao 5 số lượng liệu quản lý số lượng người dùng truy cập đồng thời Đã có hệ thống PostgreSQL hoạt động môi trường thực tế thực quản lý vượt terabyte liệu CHỨC NĂNG CỦA GIS Nhập liệu Nhập liệu trình đọc liệu khuôn dạng mà hệ phần mềm xử lý Nhập liệu không gian: Dạng Vector: dgn, shp, dxf… ,dạng Raster: tif, gird…… Nhập liệu thuộc tính: từ tài liệu thống kê, số liệu điều tra, thu thập Xử lý liệu 2.1 Tạo cấu trúc Topology Về mặt tổng quát mối quan hệ Topology đại diện cho đối tượng không gian (điểm, đường, vùng) mối quan hệ đối tượng không gian với đối tượng liền kề GIS có công cụ sử dụng luật Topology để kiểm tra lỗi khắc phục lỗi liệu không gian Muốn liên kết liệu vector với liệu thuộc tính bắt buộc phải chạy topology 2.2 Chuyển đổi liệu dạng vector raster Raster hóa: Chuyển đổi từ vector sang raster Vector hóa: Chuyển đổi từ raster sang vector 2.3 Nội suy Mô hình số địa hình (DEM) Là việc sử dụng mô hình toán học để nội suy nên độ cao bề mặt địa hình Dùng phương pháp: Lưới tam giác không đều: TIN Lưới ô vuông: GIRD Biên tập liệu 3.1 Tìm kiếm sửa lỗi liệu không gian 6 Dữ liệu dạng raster: hiển thị lớp để tách ô lưới phi lý, sai lệch vị trí so sánh với tài liệu liên quan Dữ liệu không gian dạng vector: sử dụng công cụ topology 3.2 Tìm kiếm sửa lỗi liệu thuộc tính Lỗi: thuộc tính Giải pháp khắc phục: Sử dụng chức truy vấn để kiểm soát đối tượng chưa có thuộc tính Lỗi: nhập thuộc tính bị sai Giải pháp khắc phục: khắc phục trình thực phép phân tích không gian Tìm kiếm phân tích không gian 4.1 Tìm kiếm (Searching) - Thuận lợi: Do liệu mã hoá hệ vector sử dụng cấu trúc liệu lớp - Khó khăn: thành phần có nhiều thuộc tính Một hệ lớp đơn giản yêu cầu liệu lớp phải phân lớp trước đưa vào - Trong searching phép phân tích thường dùng tìm đường tối ưu sử dụng luật định 4.2 Hỏi đáp (Query) Để gọi liệu thuộc tính sử dụng ngôn ngữ SQL: select, from, where… Các câu lệnh điều kiện: sử dụng loại toán tử Các toán tử quan hệ: >, ,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRÊN NỀN WEB, ĐỀ CƯƠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRÊN NỀN WEB,

Từ khóa liên quan