0

TÀI LIỆU CHUYÊN đề TRIẾT học các QUY LUẬT của CHỦ NGHĨA DUY vật LỊCH sử và PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH tế xã hội

21 449 0
  • TÀI LIỆU CHUYÊN đề TRIẾT học   các QUY LUẬT của CHỦ NGHĨA DUY vật LỊCH sử và PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH tế xã hội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2017, 11:13

Từ khi ra đời đến nay chủ nghĩa Mác Lênin luôn phải đương đầu với những thách thức của lịch sử. Đặc biệt từ khi chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu lâm vào khủng hoảng và sụp đổ thì các thế lực thù địch ra sức chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, đặc biệt là lý luận hình thái kinh tế xã hội. Vì vậy, việc nghiên cứu, nắm vững lý luận hình thái kinh tế xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm trang bị vũ khí lý luận sắc bén trong cuộc đấu tranh chống các trào lưu cơ hội, xét lại và các tư tưởng thù địch, bảo vệ sự trong sáng, cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin. Qua đó, nhận thức sâu sắc sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Đảng, và Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, từ đó xác định thái độ, trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. CÁC QUY LUẬT CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VÀ PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU SẢN XUẤT VẬT CHẤT, QUI LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 1.1 Sản xuất vật chất vai trò đời sống xã hội 1.2 Khái niệm kết cấu phương thức sản xuất 1.3 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG 2.1 Khái niệm sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng xã hội 2.2 Mối quan hệ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng 10 PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 16 3.1 Khái niệm, vai trò yếu tố hình thái kinh tế - xã hội 16 3.2 Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử tự nhiên 17 3.3 Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 19 KẾT LUẬN 21 LỜI NÓI ĐẦU Từ đời đến chủ nghĩa Mác - Lênin phải đương đầu với thách thức lịch sử Đặc biệt từ chủ nghĩa xã hội Liên xô Đông Âu lâm vào khủng hoảng sụp đổ lực thù địch sức chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt lý luận hình thái kinh tế - xã hội Vì vậy, việc nghiên cứu, nắm vững lý luận hình thái kinh tế - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm trang bị vũ khí lý luận sắc bén đấu tranh chống trào lưu hội, xét lại tư tưởng thù địch, bảo vệ sáng, cách mạng, khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin Qua đó, nhận thức sâu sắc vận dụng đắn, sáng tạo Đảng, Chủ Tịch Hồ Chí Minh trình lãnh đạo cách mạng nước ta, từ xác định thái độ, trách nhiệm lực lượng vũ trang nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc SẢN XUẤT VẬT CHẤT, QUI LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 1.1 Sản xuất vật chất vai trò đời sống xã hội 1.1.1 Khái niệm sản xuất vật chất Sản xuất vật chất trình người sử dụng công cụ lao động tác động (trực tiếp gián tiếp) vào tự nhiên, cải biến dạng vật chất giới tự nhiên để tạo cải xã hội, nhằm thoả mãn nhu cầu tồn phát triển người Sản xuất vật chất hoạt động đặc trưng riêng có người xã hội loài người Đó hoạt động có mục đích không ngừng sáng tạo người Theo Ph.Ăngghen, “điểm khác biệt xã hội loài người với xã hội loài vật chỗ: loài vật may mắn hái lượm, người sản xuất”1 Sản xuất xã hội bao gồm sản xuất vật chất, sản xuất tinh thần sản xuất thân người, trình không tách biệt nhau, sản xuất vật chất giữ vai trò sở tồn phát triển xã hội, xét đến định toàn vận động đời sống xã hội 1.1.2 Vai trò sản xuất vật chất C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, t.34, tr.441 3 Sản xuất cải vật chất để trì tồn phát triển người, đồng thời sáng tạo toàn đời sống vật chất tinh thần xã hội Sản xuất vật chất điều kiện khách quan tồn phát triển xã hội, tảng toàn lịch sử nhân loại Bất người sống chế độ xã hội để tồn tại, phát triển phải có ăn, ở, mặc nhu cầu thiết yếu khác, sẵn tự nhiên mà phải thông qua lao động sản xuất Chính lao động sản xuất sáng tạo cải vật chất nuôi sống người xã hội, đồng thời trình người sáng tạo lịch sử Quá trình sản xuất vật chất người sáng tạo quan hệ xã hội - quan hệ sản xuất, quan hệ tạo thành sở thực quy định quan hệ khác như: trị, tinh thần, tư tưởng… người chế độ kinh tế, xã hội định Quá trình sản xuất vật chất người làm biến đổi thân Ph.Ăngghen khẳng định: “trên ý nghĩa đó, phải nói: lao động sáng tạo thân người” Sản xuất vật chất góp phần hoàn thiện người mặt hình thức hình dáng, kỹ năng, khả lao động, mà góp phần hoàn thiện đời sống văn hoá, tinh thần giai đoạn phát triển lịch sử Như vậy, xã hội tồn phát triển trước hết nhờ sản xuất vật chất Lịch sử xã hội, trước hết lịch sử sản xuất vật chất, C.Mác cho rằng: “Việc sản xuất tư liệu sinh hoạt vật chất trực tiếp… tạo sở, từ mà người ta phát triển thể chế nhà nước, quan điểm pháp quyền, nghệ thuật chí quan niệm tôn giáo người ta”2 Thực tiễn lịch sử xã hội loài người cho thấy, quan hệ phức tạp đời sống xã hội dù thể lĩnh vực nào: trị hay pháp quyền, nghệ thuật hay đạo đức, tôn giáo hay khoa học… hình thành biến đổi sở vận động đời sống sản xuất vật chất C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t.20, tr.641 C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.19, tr.500 4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình sản xuất vật chất bao gồm: điều kiện địa lý, điều kiện dân số phương thức sản xuất Trong phương thức sản xuất yếu tố có vai trò định tồn phát triển xã hội 1.2 Khái niệm kết cấu phương thức sản xuất 1.2.1 Khái niệm, vai trò phương thức sản xuất Phương thức sản xuất cách thức người sản xuất cải vật chất giai đoạn lịch sử định Sản xuất vật chất giai đoạn lịch sử biểu phương thức sản xuất định Tính chất xã hội ý muốn chủ quan người, mà phương thức sản xuất định Phương thức sản xuất định chuyển biến xã hội loài người qua giai đoạn lịch sử Khi phương thức sản xuất đời, thay phương thức sản xuất cũ lỗi thời mặt đời sống xã hội có thay đổi Lịch sử xã hội loài người lịch sử phương thức sản xuất Như vậy, thấy chìa khoá để nghiên cứu qui luật xã hội tìm tư tưởng, đầu óc người, mà phương thức sản xuất giai đoạn lịch sử định, chế độ kinh tế - xã hội 1.2.2 Kết cấu phương thức sản xuất Phương thức sản xuất thống lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất tương ứng Lực lượng sản xuất lực thực tiễn cải biến giới tự nhiên người nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống mình, thống hữu người lao động tư liệu sản xuất, mà trước hết công cụ lao động Người lao động người có tri thức, kinh nghiệm, sức khoẻ kỹ lao động, sử dụng tư liệu lao động để sản xuất cải vật chất cho xã hội Quá trình lao động người không ngừng sáng tạo sử dụng công cụ lao động mới, đồng thời ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ngày nhiều cải vật chất nuôi sống xã hội Bởi vậy, người lao động trở thành nhân tố hàng đầu, định lực lượng sản xuất V.I.Lênin khẳng định: “lực lượng sản xuất hàng đầu toàn thể nhân loại công nhân, người lao động”1 Tư liệu sản xuất tổng thể yếu tố vật chất trình lao động bao gồm đối tượng lao động tư liệu lao động: Đối tượng lao động đối tượng mà người hướng vào để sản xuất cải vật chất Có hai loại đối tượng lao động đối tượng có sẵn tự nhiên đất đai, tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản… đối tượng người sáng tạo Ngày nay, trước phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học công nghệ đại, người sáng tạo nhiều đối tượng lao động nhằm phục vụ ngày tốt nhu cầu đời sống người Tư liệu lao động tất vật tổ hợp vật mà người đặt đối tượng lao động dùng để tác động vào đối tượng nhằm sản xuất cải vật chất Tư liệu lao động gồm phương tiện lao động công cụ lao động: Phương tiện lao động phương tiện phục vụ cho trình lao động người sân bay, kho tàng, bến cảng, thông tin…Trước yêu cầu sản xuất đại, phương tiện lao động ngày giữ vai trò quan trọng trình sản xuất xã hội Công cụ lao động công cụ trực tiếp truyền tác động người vào đối tượng lao động nhằm tạo cải vật chất phục vụ nhu cầu sống người máy móc ngành sản xuất, công cụ, phương tiện sản xuất… Công cụ lao động phản ánh trình độ chinh phục tự nhiên người giai đoạn lịch sử định Tóm lại: Lực lượng sản xuất hình thành khách quan trình sản xuất vật chất người, tảng toàn lịch sử nhân loại Chính tảng vật chất người hình thành nên quan hệ xã hội Quan hệ sản xuất quan hệ người với người trình sản xuất (sản xuất tái sản xuất xã hội) giai đoạn lịch sử định V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva,1977,t.38, tr.430 6 Quan hệ sản xuất bao gồm: quan hệ người với người sở hữu tư liệu sản xuất; quan hệ người với người tổ chức, phân công lao động xã hội; quan hệ người với người phân phối sản phẩm xã hội làm Ba mối quan hệ có tác động biện chứng với tác động đến trình sản xuất vật chất xã hội giai đoạn lịch sử định Tuy nhiên, vị trí, vai trò yếu tố tác động đến trình sản xuất không ngang nhau, quan hệ người với người sở hữu tư liệu sản xuất giữ vai trò định quan hệ khác tính chất quan hệ sản xuất xã hội, định chất chế độ xã hội 1.3 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất 1.3.1 Vị trí, nội dung qui luật Đây hai qui luật chủ nghĩa vật lịch sử, định đến vận động phát triển xã hội loài người Nội dung qui luật ra: lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất hai mặt hợp thành phương thức sản xuất, thống biện chứng, lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất Lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất, xuất phát từ tính động, cách mạng, thường xuyên biến đổi lực lượng sản xuất; từ mối quan hệ nội dung hình thức phần vật biện chứng Vận dụng vào lĩnh vực xã hội, lực lượng sản xuất nội dung trình sản xuất, quan hệ sản xuất hình thức trình Do đó, lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất Lực lượng sản xuất định trình độ, nội dung, vận động biến đổi quan hệ sản xuất Trình độ lực lượng sản xuất lực chinh phục tự nhiên người, thể trình độ phát triển công cụ lao động, trình độ tổ chức phân công lao động xã hội, trình độ phát triển khoa học khả ứng dụng khoa học vào sản xuất, trình độ kinh nghiệm lao động người Trình độ lực lượng sản xuất định đến tính chất quan hệ xã hội, định đến chất chế độ xã hội 7 Lực lượng sản xuất định nội dung, vận động biến đổi quan hệ sản xuất Khi tính chất, trình độ lực lượng sản xuất phát triển, quan hệ sản xuất thay đổi cho phù hợp Nội dung lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Thực tiễn chứng minh: xã hội loài người trải qua phương thức sản xuất Cộng sản nguyên thuỷ, Chiếm hữu nô lệ, Phong kiến, Tư chủ nghĩa ngày độ sang phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa Sự vận động phát triển phương thức sản xuất lịch sử bắt nguồn từ phát triển lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất định không thụ động, mà có tác động trở lại lực lượng sản xuất theo hai xu hướng thúc đẩy kìm hãm Khi quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất, trình độ phát triển lực lượng sản xuất thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển ngược lại Sự phù quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất phù hợp đồng ba mặt quan hệ sản xuất với yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất, phù hợp biện chứng Dấu hiệu phù hợp suất, chất lượng hiệu sản xuất phát triển cao, người lao động hăng say nhiệt tình lao động, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân không ngừng cải thiện, trị - xã hội ổn định… Khi quan hệ sản xuất không phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất kìm hãm lực lượng sản xuất phát triển Nghĩa là, quan hệ sản xuất vượt trước sau lực lượng sản xuất không phù hợp Các mặt quan hệ sản xuất yếu tố lực lượng sản xuất không phù hợp với Dấu hiệu không phù hợp suất, chất lượng, hiệu lao động thấp, người lao động thiếu nhiệt tình sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân không cải thiện, trị, xã hội bất ổn Tuy nhiên, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất, trình độ phát triển lực lượng sản xuất qui luật xã hội biểu thông qua hoạt động có ý thức người Vì vậy, việc giải mâu thuẫn phụ thuộc vào nhân tố chủ quan người nhận thức tổ chức thực Trong xã hội có đối kháng giai cấp việc giải mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất phải thông qua đấu tranh giai cấp mà đỉnh cao cách mạng xã hội 1.3.2 Sự vận dụng Đảng Cộng sản Việt Nam trình đổi Trong trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta quan tâm, vận dụng giải đắn vấn đề Sau đại hội VI (1986) Đảng ta nhận thức sâu sắc vận dụng qui luật, phù hợp với điều kiện đất nước Do đó, sau 20 năm đổi mới, nước ta đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử Đại hội VI khẳng định: đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nhiệm vụ thường xuyên, liên tục suốt thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, với hình thức bước thích hợp, làm cho quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất, có tác dụng thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá đất nước theo hướng đại gắn liền với phát triển nông nghiệp toàn diện nhiệm vụ trung tâm nhằm bước xây dựng sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao suất lao động cải thiện đời sống nhân dân” Với quan điểm chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, điều tạo sở xã hội cho phát triển sản xuất Đại hội X tiếp tục khẳng định xây dựng đất nước “có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất ”2 CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG 2.1 Khái niệm sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng xã hội Cơ sở hạ tầng toàn quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế hình thái kinh tế - xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991,tr 9-10 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006, tr.68 9 Khái niệm sở hạ tầng phản ánh chức xã hội quan hệ sản xuất với tư cách sở kinh tế thực đời sống trị tinh thần xã hội C.Mác viết: “Toàn quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế xã hội, tức sở thực dựng lên kiến trúc thượng tầng pháp lý trị hình thái ý thức xã hội định tương ứng với sở thực đó” Cơ sở hạ tầng xã hội cụ thể bao gồm quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư xã hội trước quan hệ sản xuất mầm mống xã hội sau Nhưng đặc trưng cho tính chất sở hạ tầng quan hệ sản xuất thống trị quy định Trong sở hạ tầng có nhiều thành phần kinh tế, nhiều kiểu quan hệ sản xuất quan hệ sản xuất thống trị không giữ vai trò chủ đạo chi phối thành phần kinh tế kiểu quan hệ sản xuất khác, mà quy định tác động trực tiếp đến xu hướng chung toàn đời sống kinh tế - xã hội Trong xã hội có giai cấp, tính chất giai cấp sở hạ tầng kiểu quan hệ sản xuất thống trị quy định Tuy nhiên tìm hiểu khái niệm sở hạ tầng cần phân biệt với khái niệm khác như: hạ tầng sở, kết cấu kinh tế - xã hội… Đây khái niệm phản ánh phương tiện cụ thể đời sống kinh tế - xã hội không đồng với khái niệm sở hạ tầng triết học Kiến trúc thượng tầng toàn quan điểm trị, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, triết học với thiết chế xã hội tương ứng nhà nước, đảng phái, giáo hội, đoàn thể xã hội…là hình thành, xây dựng sở hạ tầng định Mỗi yếu tố kiến trúc thượng tầng có đặc điểm riêng, có quy luật phát triển riêng, không tồn tách rời mà có mối liên hệ tác động qua lại lẫn nảy sinh sở hạ tầng, phản ánh sở hạ tầng Kiến trúc thượng tầng xã hội có đối kháng giai cấp bao gồm hệ tư tưởng thể chế giai cấp thống trị, tàn dư quan điểm xã hội cũ để lại; quan điểm tổ chức giai cấp mớí đời; quan điểm tư tưởng tổ chức tầng lớp trung gian Song, đặc trưng thống trị trị tư tưởng giai cấp thống trị C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, t.13, tr.15 10 2.2 Mối quan hệ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Đây qui luật hình thái kinh tế - xã hội, giai đoạn phát triển lịch sử Nghiên cứu qui luật sở để xác định diện mạo hình thái kinh tế - xã hội, nhận thức đắn mối quan hệ biện chứng kinh tế trị Cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng hai mặt thống biện chứng hình thái kinh tế - xã hội định Trong tác động biện chứng nó, sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng kiến trúc thượng tầng có tác động to lớn, mạnh mẽ trở lại sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng toàn quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế thực xã hội định, thuộc quan hệ vật chất xã hội, kiến trúc thượng tầng thuộc quan hệ tinh thần, tư tưởng xã hội Vận dụng mối quan hệ vật chất ý thức vào lý giải mối quan hệ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng, chủ nghĩa vật lịch sử khẳng định vai trò định sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng; đồng thời khẳng định vai trò tác động to lớn trở lại kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng định nguồn gốc, cấu, tính chất vận động, biến đổi kiến trúc thượng tầng Kiến trúc thượng tầng phản ánh sở hạ tầng, có nguồn gốc từ sở hạ tầng Đối với tượng thuộc kiến trúc thượng tầng như: trị, pháp luật, đảng phái, triết học, đạo đức… không giải thích từ thân mà tất trực tiếp gián tiếp phụ thuộc vào sở hạ tầng, sở hạ tầng định Bởi vậy, vai trò định sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng thể trước hết chỗ sở hạ tầng sinh kiến trúc thượng tầng với tính cách cấu kinh tế thực, sở hạ tầng không sản sinh kiến trúc thượng tầng tương ứng mà định đến cấu, tính chất kiến trúc thượng tầng Nếu sở hạ tầng có đối kháng, kiến trúc thượng tầng có tính chất đối kháng; ngược lại, sở hạ tầng tính đối kháng kiến trúc thượng tầng tính chất đối kháng Trong xã hội có đối kháng giai cấp, giai cấp chiếm địa vị thống trị kinh tế chiếm địa vị đời sống trị, tinh thần xã hội 11 Vai trò định sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng thể chỗ, biến đổi sở hạ tầng sớm hay muộn dẫn tới biến đổi kiến trúc thượng tầng Nguyên nhân biến đổi xét cho phát triển lực lượng sản xuất Tuy nhiên, phát triển lực lượng sản xuất trực tiếp gây biến đổi sở hạ tầng, đến lượt biến đổi sở hạ tầng làm cho kiến trúc thượng tầng biến đổi cách Trong xã hội có đối kháng giai cấp, biến đổi diễn thông qua đấu tranh giai cấp giai cấp thống trị giai cấp bị trị Khi cách mạng xã hội xoá bỏ sở hạ tầng cũ, thay sở hạ tầng thống trị trị giai cấp thống trị bị xoá bỏ thay thống trị giai cấp mới, máy nhà nước hình thành thay máy nhà nước cũ Đồng thời, hệ tư tưởng thống trị bắt đầu xác lập thay cho hệ tư tưởng cũ lỗi thời, lạc hậu Cơ sở hạ tầng cũ kiến trúc thượng tầng với tính cách chỉnh thể thống trị xã hội cũ theo Song có nhân tố riêng lẻ kiến trúc thượng tầng tồn dai dẳng, sau sở kinh tế sinh bị tiêu diệt Cũng có nhân tố kiến trúc thượng tầng cũ giai cấp cầm quyền trì, kế thừa để xây dựng kiến trúc thượng tầng Như vậy, hình thành phát triển kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng định; đồng thời có quan hệ kế thừa yếu tố kiến trúc thượng tầng cũ Trong khẳng định vai trò định sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng, chủ nghĩa vật lịch sử nhấn mạnh đến tính độc lập tương đối tác động trở lại kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng Sự tác động tích cực kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng thể chức xã hội kiến trúc thượng tầng bảo vệ, trì, củng cố phát triển sở hạ tầng sinh nó; hướng dẫn đấu tranh xoá bỏ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng lỗi thời, lạc hậu xã hội cũ, đồng thời ngăn chặn nảy sinh sở hạ tầng 12 Sự tác động kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng theo hai chiều hướng Nếu kiến trúc thượng tầng tác động chiều với phát triển sở hạ tầng thúc đẩy sở hạ tầng phát triển tác động ngược chiều với phát triển sở hạ tầng, kìm hãm phát triển sở hạ tầng Các phận kiến trúc thượng tầng tác động mức độ khác đến sở hạ tầng Trong quan điểm, đường lối trị nhà nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng có tác dụng to lớn sở hạ tầng Nhà nước không dựa hệ tư tưởng, mà dựa hình thức định để kiểm soát xã hội Sử dụng sức mạnh bạo lực như: quân đội, cảnh sát, án, nhà tù… để tăng cường sức mạnh kinh tế giai cấp thống trị, củng cố vững địa vị quan hệ sản xuất thống trị Với ý nghĩa Ph.Ăngghen khẳng định: Bạo lực (nghĩa quyền lực nhà nước) lực lượng kinh tế Và rằng, tác động ngược lại quyền lực nhà nước phát triển kinh tế theo ba chiều hướng khác nhau, tác động hướng với phát triển kinh tế thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn; tác động ngược lại hướng phát triển kinh tế kìm hãm phát triển kinh tế, ngăn cản vài hướng phát triển kinh tế, thúc đẩy phát triển theo hướng khác - trường hợp theo Ph.Ăngghen, rốt dẫn đến hai trường hợp Trong thực tiễn đời sống xã hội, có quyền lực nhà nước có tác động to lớn đến sở hạ tầng, mà phận khác kiến trúc thượng tầng triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật… tác động mạnh mẽ đến sở hạ tầng hình thức khác với chế khác Song, thường thường tác động phải thông qua nhà nước, pháp luật thể chế tương ứng Như vậy, kiến trúc thượng tầng có tác dụng mạnh mẽ to lớn sở hạ tầng Thực chất nói tới vai trò kiến trúc thượng tầng nói tới vai trò tác động trở lại sở hạ tầng cấu kinh tế xã hội Nghiên cứu nội dung qui luật mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng xã hội sở để đấu tranh phê phán quan điểm sai lầm, tâm lịch sử Trong điều kiện ngày nay, nhận thức 13 vận dụng đắn, sáng tạo qui luật nước cho phù hợp với tình hình cụ thể vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng xã hội xã hội chủ nghĩa hình thành cách tự giác trình cách mạng xã hội Vì vậy, vận động qui luật mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng chủ nghĩa xã hội có đặc điểm riêng Kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa có mầm mống nảy sinh từ đấu tranh giai cấp vô sản quần chúng lao động nhằm chống lại giai cấp thống trị bóc lột, lật đổ trật tự xã hội cũ Song, hình thành vai trò phát huy cách đầy đủ, chủ yếu từ giai cấp vô sản giành quyền Kiến trúc thượng tầng xã hội xã hội chủ nghĩa củng cố phát triển dựa sở hạ tầng xã hội chủ nghĩa Nghĩa xây dựng hoàn thiện kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa tuỳ thuộc vào ý muốn chủ quan, mà phải xuất phát từ đòi hỏi khách quan phát triển kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa, đồng thời phải tích cực chủ động đấu tranh khắc phục tàn dư, tư tưởng lạc hậu xã hội cũ đánh bại âm mưu chống phá lực thù địch Qui luật mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng xã hội sở khoa học để nhận thức cách đắn mối quan hệ biện chứng kinh tế trị Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định, trị phản ánh tập trung kinh tế, quan hệ lẫn giai cấp, tập đoàn người, tầng lớp xã hội việc giành, giữ sử dụng quyền nhà nước; trị biểu quan hệ quốc gia, dân tộc mặt nhà nước Cơ cấu trị bao gồm thực tiễn trị ý thức trị Cơ cấu trị phân chia theo yếu tố cấu thành nó, quan điểm, tư tuởng trị; quan hệ trị tổ chức trị Chủ nghĩa vật lịch sử tiếp cận khái niệm kinh tế theo nghĩa rộng nó, phương diện đời sống kinh tế - xã hội, 14 sở kinh tế, qui luật kinh tế; nhu cầu lợi ích kinh tế Trong lợi ích kinh tế xem yếu tố quan trọng hàng đầu hoạt động cải biến xã hội Trong mối quan hệ kinh tế trị, kinh tế giữ vai trò định vì, kinh tế nội dung vật chất trị “chính trị biểu tập trung kinh tế” Điều có nghĩa là, trị giai cấp địa vị kinh tế - xã hội giai cấp định Giai cấp thống trị kinh tế, giai cấp thống trị xã hội mặt trị Lợi ích kinh tế xét đến cùng, nguyên nhân hành động trị đời sống thực Các quan điểm, tư tưởng trị tổ chức thích ứng với kiến trúc thượng tầng sở kinh tế tính tất yếu kinh tế định Cơ sở kinh tế với tính cách kết cấu thực sản sinh hệ thống trị tương ứng quy định hệ thống Tuy nhiên, trị nhân tố hoàn toàn bị động, mà tác động mạnh mẽ trở lại kinh tế Bởi vì, quan hệ với kinh tế, trị có tính độc lập tương đối; trị liên quan trực tiếp đến lợi ích sống giai cấp Vai trò trị thể hoạt động tự giác giai cấp, đảng phái Khẳng định vai trò trị kinh tế, V.I.Lênin rõ: lập trường trị giai cấp định giữ vững thống trị mình, hoàn thành nhiệm vụ lĩnh vực sản xuất Tác động trở lại trị đến kinh tế theo hai chiều hướng, tác động tích cực trị phản ánh yêu cầu chín muồi phát triển kinh tế; ngược lại, tác động tiêu cực phản ánh không hoạt động trái với tính tất yếu phát triển kinh tế Trong đời sống thực xã hội, vai trò trị thể chỗ, cải biến chế độ xã hội phải tất yếu thông qua nhân tố trị Tính tất yếu kinh tế tự thực được, mà phải thông qua chủ thể bản, giai cấp, đảng phái tổ chức trị - xã hội tương ứng; với ý nghĩa trị thay đổi kinh tế Biện chứng kinh tế trị đòi hỏi hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ kinh tế, đồng thời coi trọng yếu tố trị Nếu tách 15 rời kinh tế với trị: tuyệt đối hoá mặt kinh tế, coi nhẹ yếu tố trị dẫn đến sai lầm (chủ nghĩa vật tầm thường); ngược lại, tuyệt đối hoá mặt trị, coi nhẹ yếu tố kinh tế dẫn đến sai lầm chủ quan, ý chí thất bại hoạt động thực tiễn Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiệp đổi toàn diện đất nước Đảng ta nhận thức, vận dụng thành công quy luật mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng vào trình đổi kinh tế đổi trị Trong đường lối đổi mới, Đảng ta xác định: Phải kết hợp từ đầu đổi kinh tế với đổi trị, lấy đổi kinh tế làm trọng tâm, đồng thời bước đổi trị Trong đổi hệ thống trị, Đảng ta phải tiến hành bước thận trọng, phù hợp với đổi kinh tế đáp ứng yêu cầu đổi kinh tế đất nước Mục tiêu chủ yếu đổi hệ thống trị nhằm thực tốt dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làm chủ nhân dân, đảm bảo cho hệ thống trị phát huy tốt vai trò nghiệp đổi xây dựng đất nước Để thực mục tiêu đó, Đảng ta xác định phải xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân; không ngừng đổi nâng cao lực lãnh đạo Đảng, củng cố Đảng trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, giữ vững tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng hệ thống trị Quân đội ta quân đội cách mạng mang chất giai cấp công nhân, công cụ bạo lực chủ yếu nhà nước xã hội chủ nghĩa - phận quan trọng kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa Để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước nhân dân giao phó, quân nhân phải quán triệt sâu sắc ( thấu triệt) chức năng, nhiệm vụ quân đội tình hình Lấy xây dựng trị làm sở để nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu quân đội, đảm bảo cho Quân đội ta lực lượng trị trung thành có đầy đủ sức mạnh để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tình Trong tình hình nay, phải nâng cao cảnh giác cách mạng, bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội văn 16 hoá; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nghiệp đổi lợi ích quốc gia, dân tộc Mặt khác, quân đội ta phải tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế đất nước, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng an ninh với kinh tế chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Như vậy, với tư cách phận kiến trúc thượng tầng, vai trò quân đội thể toàn diện hoạt động kinh tế - xã hội đất nước chủ thể trình xây dựng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa nước ta PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 3.1 Khái niệm, vai trò yếu tố hình thái kinh tế - xã hội Hình thái kinh tế - xã hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử, dùng để xã hội giai đoạn lịch sử định, với kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội phù hợp với trình độ định lực lượng sản xuất với kiểu kiến trúc thượng tầng tương ứng xây dựng quan hệ sản xuất Phạm trù hình thái kinh tế xã hội dùng để xã hội cụ thể tiến trình phát triển xã hội loài người, cấu thành ba yếu tố là: lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng Từ việc xây dựng phạm trù hình thái kinh tế - xã hội làm rõ kết cấu nó, C.Mác làm rõ vai trò yếu tố hình thái kinh tế - xã hội phát triển xã hội loài người Lực lượng sản xuất yếu tố định vận động, biến đổi quan hệ sản xuất, thông qua định đến kiến trúc thượng tầng xã hội, yếu tố suy đến định tồn tại, vận động, phát triển xã hội Lực lượng sản xuất thước đo trình độ phát triển hình thái kinh tế - xã hội lịch sử, biểu trước hết trình độ phát triển công cụ lao động C.Mác khẳng định: thời đại kinh tế khác chỗ chúng sản xuất gì, mà chỗ chúng sản xuất nào, với tư liệu lao động Quan hệ sản xuất tiêu chuẩn khách quan, quan trọng để phân biệt chất chế độ xã hội với chế độ xã hội khác, yếu tố tác 17 động quan trọng đến phát triển lực lượng sản xuất, yếu tố định vận động, biến đổi kiến trúc thượng tầng Kiến trúc thượng tầng mặt đời sống tinh thần xã hội, tác động đến sở kinh tế toàn sản xuất vật chất xã hội, tiêu chuẩn khách quan thiếu phân định chất hình thái kinh tế - xã hội định lịch sử, công cụ trực tiếp bảo vệ sở hạ tầng sinh Như vậy, phận hình thái kinh tế - xã hội dù có vai trò, vị trí khác có quan hệ biện chứng với nhau, xem xét hình thái kinh tế - xã hội phải có quan điểm toàn diện 3.2 Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử tự nhiên Chủ nghĩa vật lịch sử khẳng định: Lịch sử phát triển xã hội loài người lịch sử phát triển thay lẫn hình thái kinh tế xã hội từ thấp đến cao Đó trình lịch sử tự nhiên Sự phát triển xã hội trình khách quan theo qui luật nội nó, không lực lượng chi phối, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan người Quá trình phát triển diễn từ thấp đến cao, thông qua hoạt động có ý thức Sự tồn tại, vận động, phát triển xã hội phát triển lực lượng sản xuất Chính lực hoạt động thực tiễn sản xuất, người làm cho lực lượng sản xuất phát triển Khi lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ định mâu thuẫn gay gắt với quan hệ sản xuất có, đòi hỏi cách mạng xã hội nhằm xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ, thiết lập quan hệ sản xuất phù hợp với phát triển lực lượng sản xuất Khi quan hệ sản xuất cũ đi, tức sở hạ tầng cũ đi, làm cho kiến trúc thượng tầng cũ đi, hình thái kinh tế - xã hội cũ thay hình thái kinh tế - xã hội mới, xã hội hoàn thành bước nhảy vọt, bước vào giai đoạn phát triển Cứ vậy, xã hội loài người vận động, phát triển từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến ngày hoàn thiện 18 Đây quy luật chung, phổ biến xã hội Tuy nhiên, xã hội có đối kháng giai cấp, quy luật xã hội thực thông qua đấu tranh giai cấp mà đỉnh cao cách mạng xã hội Thực tiễn lịch sử chứng minh xã hội loài người vận động, phát triển qua bốn hình thái kinh tế - xã hội: xã hội cộng sản nguyên thủy, xã hội chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, xã hội tư chủ nghĩa ngày độ sang hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa Quá trình phát triển lịch sử tự nhiên xã hội không loại trừ mà bao hàm số quốc gia, dân tộc bỏ qua vài hình thái kinh tế - xã hội để tiến lên hình thái kinh tế - xã hội tiến Ví dụ: Nga, Đức, Ba Lan bỏ qua chế độ chiếm hữu nô lệ tiến lên chế độ phong kiến; Mĩ bỏ qua chế độ phong kiến phát triển chế độ tư chủ nghĩa… Quá trình phát triển xã hội có phát triển không quốc gia, khu vực kinh tế, trị, văn hoá…điều tạo điều kiện, khả cho quốc gia khác tranh thủ thời để bỏ qua vài hình thái kinh tế - xã hội để tiến lên hình thái kinh tế - xã hội khác cao hơn, tiến V.I.Lênin điều kiện quốc gia bỏ qua vài hình thái kinh tế - xã hội sau: Một là: Hình thái kinh tế - xã hội định bỏ qua trở nên lỗi thời, lạc hậu, hình thái kinh tế - xã hội trở thành thực chứng tỏ ưu việt Hai là: Có lực lượng lãnh đạo tiên tiến có khả lãnh đạo chuyển biến cách mạng để tiến lên phương thức sản xuất cao Ba là: Có giúp đỡ nước, lực lượng yêu chuộng hoà bình giới Sự vận động phát triển xã hội tuân theo qui luật khách quan Nhưng qui luật xã hội, phải thông qua hoạt động người Do đó, vận động phát triển xã hội thống chặt chẽ qui luật khách quan vai trò nhân tố chủ quan Khi nghiên cứu điều kiện thời đại ngày cần ý đến đặc điểm thời đại, đặc biệt trước phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học công nghệ, giao lưu hợp tác quốc tế…qua 19 nhận thức sâu sắc quan điểm chủ động mở rộng hội nhập giao lưu quốc tế, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ kinh tế quốc tế Đảng tình hình Nhận thức rõ hội thách thức nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Tóm lại: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội C.Mác lý luận khoa học vận động, phát triển xã hội, vũ khí lý luận giai cấp vô sản đấu tranh xoá bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản phạm vi nước toàn giới 3.3 Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa phạm trù dùng để xã hội giai đoạn phát triển cao tiến trình phát triển xã hội loài người Với kiểu quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất kiến trúc thượng tầng xây dựng, thể ý chí nguyện vọng giai cấp công nhân quần chúng nhân dân lao động Sự đời hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa tất yếu khách quan, trình phù hợp với vận động, phát triển xã hội Về kinh tế, giải mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất lòng xã hội tư Về xã hội, giải mâu thuẫn giai cấp giai cấp vô sản giai cấp tư sản Thực tiễn lịch sử chứng minh, đời chủ nghĩa xã hội Liên Xô nước Đông Âu trình vận động hợp quy luật Sự vận động, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa phải trải qua thời kỳ độ hai giai đoạn chủ nghĩa xã hội (giai đoạn thấp), chủ nghĩa cộng sản (giai đoạn cao) Sự độ lên chủ nghĩa xã hội nước khác nhau, điều kiện khác không giống Tuỳ vào điều kiện kinh tế, xã hội mà có kiểu độ khác nhau, độ trực tiếp độ gián tiếp Từ nhận thức cho thấy, Việt Nam độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa tất yếu khách quan, điều hoàn toàn phù hợp lý luận thực tiễn 20 Ngày chủ nghĩa xã hội giới tạm thời lâm vào khủng hoảng, thoái trào, chủ nghĩa tư có điều chỉnh để thích nghi có tiềm phát triển, xu thời đại không thay đổi Loài người định tiến đến chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản, quy luật tất yếu lịch sử Đối với Việt Nam, bên cạnh xu chung có điều kiện thuận lợi có lãnh đạo tài tình Đảng, nhân dân ta cần cù, thông minh, sáng tạo, có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường dân tộc… Đó điều kiện bản, thuận lợi để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản đất nước ta Thực tiễn thành tựu kinh tế, xã hội 20 năm đổi lãnh đạo Đảng chứng minh điều Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa nước ta tất yếu khách quan, luận điểm đến nguyên giá trị, sợi đỏ xuyên suốt cách mạng Việt Nam nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng người Lý luận hình thái kinh tế - xã hội sở lý luận khoa học cho việc lựa chọn đường phát triển độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Việt Nam Trong điều kiện Việt Nam, phải phát huy kết hợp tốt nội lực với ngoại lực, nội lực định, ngoại lực quan trọng thiếu Trong yếu tố nội lực lãnh đạo Đảng nhân tố hàng đầu định đến thắng lợi nghiệp đổi Đảng phải tiếp tục đường lối đổi mới, nắm vững thời cơ, đẩy lùi nguy gây ổn định đưa đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nghiên cứu lý luận hình thái kinh tế - xã hội có ý nghĩa quan trọng công tác trị - tư tưởng quân đội, góp phần củng cố niềm tin, lý tưởng cách mạng, kiên định đường chủ nghĩa xã hội cho cán bộ, chiến sĩ quân đội Xác định trách nhiệm quân đội công cụ bạo lực vũ trang lực lượng nòng cốt để bảo vệ nghiệp đổi mới, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa Đây sở khoa học cách mạng đấu 21 tranh tư tưởng chống lại quan điểm phản động hòng phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, phủ nhận đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam KẾT LUẬN Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội chủ nghĩa Mác - Lênin nguyên giá trị Là người chiến sĩ cách mạng - sĩ quan tương lai lực lượng vũ trang, việc nhận thức sâu sắc học thuyết hình thái kinh tế xã hội sở để nâng cao nhận thức đường lối, quan điểm Đảng, qua xây dựng, củng cố niềm tin lý tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm Đảng Kiên đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá kẻ thù, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm Đảng ta ... tầng xã hội chủ nghĩa nước ta PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 3.1 Khái niệm, vai trò yếu tố hình thái kinh tế - xã hội Hình thái kinh tế - xã hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử, dùng để xã hội. .. triển qua bốn hình thái kinh tế - xã hội: xã hội cộng sản nguyên thủy, xã hội chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, xã hội tư chủ nghĩa ngày độ sang hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa Quá... bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản phạm vi nước toàn giới 3.3 Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU CHUYÊN đề TRIẾT học các QUY LUẬT của CHỦ NGHĨA DUY vật LỊCH sử và PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH tế xã hội, TÀI LIỆU CHUYÊN đề TRIẾT học các QUY LUẬT của CHỦ NGHĨA DUY vật LỊCH sử và PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH tế xã hội, TÀI LIỆU CHUYÊN đề TRIẾT học các QUY LUẬT của CHỦ NGHĨA DUY vật LỊCH sử và PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH tế xã hội

Từ khóa liên quan