0

Thuyết trình môn luật dân sự hợp đồng ủy quyền

17 1,286 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2017, 12:21

ĐỀ TÀI: HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN GVHD : TH.S NGUYỄN THỊ HẰNG NHÓM THUYẾT TRÌNH: 08 PHẦN NỘI DUNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN Điều 562 Bộ luật dân 2015 “Hợp đồng ủy quyền thỏa thuận bên, theo bên ủy quyền có nghĩa vụ thực công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền phải trả thù lao có thỏa thuận pháp luật có quy định.” Đặc điểm pháp lý́ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN Hợp đồng song vụ Hợp đồng có đền bù đền bù Thời hạn uỷ quyền Điều 563 Bộ luật dân sự 2015 “Thời hạn ủy quyền bên thỏa thuận pháp luật quy định; thỏa thuận pháp luật quy định hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền” Ủy quyền lại Điều 564 Bộ luật dân sự 2015 “1 Bên ủy quyền ủy quyền lại cho người khác trường hợp sau đây: a) Có đồng ý bên ủy quyền; b) Do kiện bất khả kháng không áp dụng ủy quyền lại mục đích xác lập, thực giao dịch dân lợi ích người ủy quyền thực Việc ủy quyền lại không vượt phạm vi ủy quyền ban đầu Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu” QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ỦY QUYỀN Quyền ( Điều 568 BLDS ) Nghĩa vụ (Điều 567 BLDS) Yêu cầu bên ủy quyền thông báo đầy đủ việc thực công việc ủy quyền Cung cấp thông tin, tài liệu phương tiện cần thiết để bên ủy quyền thực công việc Được bồi thường thiệt hại, bên ủy quyền vi phạm nghĩa vụ quy định Điều565 Bộ luật Chịu trách nhiệm cam kết bên ủy quyền thực phạm vi ủy quyền Yêu cầu bên ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu từ việc thực công việc ủy quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Thanh toán chi phí hợp lý mà bên ủy quyền bỏ để thực công việc ủy quyền; trả thù lao cho bên ủy quyền, có thỏa thuận việc trả thù lao QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN Quyền ( Điều 566 BLDS ) Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu phương tiện cần thiết để thực công việc ủy quyền Nghĩa vụ (Điều 565 BLDS) Thực công việc theo ủy quyền báo cho bên ủy quyền việc thực công việc Báo cho người thứ ba quan hệ thực ủy quyền thời hạn, phạm vi ủy quyền việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền Bảo quản,giữ gìn tài liệu phương tiện giao Giữ bí mật thông tin Được toán chi phí hợp lý mà bỏ để thực công việc ủy quyền; hưởng thù lao, có thỏa thuận” Giao lại tài sản nhận lợi ích thu thực việc ủy quyền theo thỏa thuận theo quy định pháp luật Bồi thường thiệt hại vi phạm nghĩa vụ Đơn phương chấm dứt hợp đồng uỷ quyền Điều 569 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “1 Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyềnquyền đơn phương chấm dứt thực hợp đồng lúc nào, phải trả thù lao cho bên ủy quyền tương ứng với công việc mà bên ủy quyền thực bồi thường thiệt hại; ủy quyền thù lao bên ủy quyền chấm dứt thực hợp đồng lúc nào, phải báo trước cho bên ủy quyền thời gian hợp lý Bên ủy quyền phải báo văn cho người thứ ba biết việc bên ủy quyền chấm dứt thực hợp đồng; không báo hợp đồng với người thứ ba có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết phải biết việc hợp đồng ủy quyền bị chấm dứt 2.Trường hợp ủy quyền thù lao, bên ủy quyềnquyền đơn phương chấm dứt thực hợp đồng lúc nào, phải báo trước cho bên ủy quyền biết thời gian hợp lý; ủy quyền có thù lao bên ủy quyềnquyền đơn phương chấm dứt thực hợp đồng lúc phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, có” Phân biệt giấy uỷ quyền và hợp đồng uỷ quyền Tiêu chí Giấy uỷ quyền Hợp đồng uỷ quyền Khái niệm Giấy ủy quyền hình thức đại diện ủy quyền chủ thể hành vi pháp lý đơn phương thực hiện, ghi nhận việc người ủy quyền định người ủy quyền đại diện thực nhiều công việc phạm vi quy định Giấy ủy quyền Hợp đồng ủy quyền thỏa thuận bên, theo bên ủy quyền có nghĩa vụ thực công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền phải trả thù lao có thỏa thuận pháp luật có quy định Căn pháp lý Hiện chưa có văn bản nào quy định cụ thể, Bộ luật dân 2015 có quy định rõ ràng vẫn được thừa nhận Chủ thể Được lập ký bên ủy quyền Bản chất Là hành vi pháp lý đơn phương bên ủyhợp đồng, có thỏa thuận thống ý quyền chí bên Được lập ký bên ủy quyền bên ủy quyền Phân biệt giấy uỷ quyền và hợp đồng uỷ quyền Ủy quyền lại Bên uỷ quyền uỷ quyền lại cho Người ủy quyền không ủy quyền lại, người khác, bên uỷ quyền đồng ý trừ trường hợp pháp luật có quy định pháp luật có quy định Quyền nghĩa vụ Giấy ủy quyền không quy định quyền nghĩa Hợp đồng ủy quyền có quy định quyền nghĩa vụ bên vụ bên Thời hạn ủy quyền Thời hạn uỷ quyền bên thoả thuận pháp luật quy định; thoả thuận Thời hạn ủy quyền bên ủy quyền quy định pháp luật quy định hợp đồng uỷ pháp luật quy định quyền có hiệu lực năm, kể từ ngày xác lập việc uỷ quyền Sau Giấy ủy quyền lập mà bên nhận Đơn phương chấm ủy quyền không thực công việc bên ủy dứt thực uỷ quyền quyền yêu cầu bên nhận quyền ủy quyền phải thực hiện, kể việc bồi thường thiệt hại Hợp đồng ủy quyền quy định rõ ràng nghĩa vụ bên ủy quyền, có thiệt hại phải bồi thường đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền PHẦN TÌNH HUỐNG TÌNH HUỐNG Ngày 10/5/2016, A vay B 30.000.000đ, hai bên thỏa thuận mức lãi suất 1%/tháng, kỳ hạn1 năm A dùng tiền vay được để đầu tư vào trồng ăn quả để thu hoa lợi và sẽ trả nợ đến kỳ hạn Nhưng ngày sau, A có việc phải xa một thời gian dài Biết khó trả nợ hạn nên A đã làm hợp đồng uỷ quyền cho C thực hiện việc này giúp mình Theo đó, C chăm sóc cối, thu hoạch và lấy tiền đó để trả gốc lẫn lãi cho B đến hạn,thù lao cho C là 10% tổng số tiền thu hoạch,số còn lại sẽ chuyển khoản cho A Sau thu hoạch thì C có được khoản tiền là 45.000.000đ Đến hạn toán, B mang giấy tờ đến đòi nợ; sau năm, tổng gốc lẫn lãi 33.600.000 Nhưng C trả 5.000.000đ B gọi điện yêu cầu A trả nốt số tiền thiếu Nhưng A khẳng định không liên quan việc trả nợ với B, muốn đòi B phải đòi C A kiên không trả Trong trường hợp này, việc A khẳng định không liên quan đến việc trả nợ cho B hay sai? C có phải chịu trách nhiệm với A hay không không trả nợ thay A theo hợp đồng ủy quyền? GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG C chỉ là người được uỷ quyền để thực hiện công việc mà A đã thoả thuận hợp đồng uỷ quyền, còn xét về bản chất vụ việc thì việc trả nợ vẫn là nghĩa vụ của A giao dịch vay tài sản với B Điều 283 Bộ luật dân sự: “Khi bên có quyền đồng ý, bên có nghĩa vụ ủy quyền cho người thứ ba thay thực nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với bên có quyền, người thứ ba không thực thực không nghĩa vụ” Như vậy, theo quy định pháp luật C thực không nghĩa vụ dân thỏa thuận hợp đồng ủy quyền A C A phải chịu trách nhiệm trước B việc thực toán khoản nợ (cả gốc lẫn lãi) đến hạn ghi hợp đồng vay tiền A B Vì vậy, trường hợp này, A khẳng định không liên quan việc trả nợ B sai, A phải có trách nhiệm trả hết khoản tiền nợ cho B Còn phần quan hệ quyền nghĩa vụ xác lập theo hợp đồng ủy quyền A C, trường hợp C vi phạm nghĩa vụ thỏa thuận hợp đồng nên C phải chịu trách nhiệm dân trước A (chịu trách nhiệm theo thỏa thuận hợp đồng ủy quyền) Tất nhiên, trình thực hợp đồng ủy quyền, A C phải tuân thủ quy định pháp luật quyền và nghĩa vụ của đôi bên Theo quy định Điều 565 Bộ luật dân về nghĩa vụ bên ủy quyền và Điều 568 Bộ luật dân về quyền bên ủy quyền thì C phải bồi thường thiệt hại cho A vì đã không thực hiện đúng công việc mà A đã uỷ quyền cho mình TÌNH HUỐNG Ông X bà Y hai vợ chồng 50 tuổi, vì thấy mình cũng lớn tuổi và sắp về hưu, nên hai ông bà quyết định mua nhà nhỏ để làm của cho cái sau này Vào ngày 15/12/2016, ông Z xóm bên rao bán nhà thì ông X bà Y đã ngỏ ý muốn mua nhà này Do thủ tục mua bán nhà ông bà không rành lại nghĩ phiền phức mất thời gian, thủ tục rườm rà này nọ nên ông bà XY ông Z thống làm hợp đồng ủy quyền từ ông Z sang cho ông bà XY toàn quyền định đoạt, sử dụng, mua bán, chấp, cho thuê, cho mượn nhà và hợp đồng này đã được công chứng Đến tháng 3/2017, ông Z chẳng may qua đời vì tai nạn giao thông Con ông Z chị G yêu cầu ông bà phải trả lại nhà ông Z nên hợp đồng ủy quyền ông Z ông bà chấm dứt Yêu cầu của chị G có hợp lý không? GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Ông Z ủy quyền cho ông bà XY quản lý, định đoạt, sử dụng, mua bán, chấp, cho thuê, cho mượn nhà chủ sở hữu ông Z Theo điều 422 BLDS 2015 thì ông Z mất đi, hợp đồng uỷ quyền này sẽ bị chấm dứt Căn nhà chia thừa kế theo pháp luật cho người thừa kế hợp pháp ông Z ông Z qua đời không để lại di chúc Như vậy nhà này cuối cùng là quay về quyền sỡ hữu của ông và trở thành di sản chia thừa kế cho người khác Để bảo vệ quyền lợi cho ông bà XY trưng giấy nhận tiền ông Z để nói thực chất ông Z bán nhà cho ông bà nhận tiền đầy đủ từ ông bà rồi, việc chứng minh dễ dàng trình giao dịch ông bà có giữ lại rõ ràng giấy tờ giấy tờ khác có liên quan ... ích người ủy quyền thực Việc ủy quyền lại không vượt phạm vi ủy quyền ban đầu Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu” QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ỦY QUYỀN Quyền... bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hợp đồng lúc nào, phải báo trước cho bên ủy quyền biết thời gian hợp lý; ủy quyền có thù lao bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hợp đồng. .. việc bên ủy quyền chấm dứt thực hợp đồng; không báo hợp đồng với người thứ ba có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết phải biết việc hợp đồng ủy quyền bị chấm dứt 2.Trường hợp ủy quyền thù
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình môn luật dân sự hợp đồng ủy quyền , Thuyết trình môn luật dân sự hợp đồng ủy quyền , , PHẦN NỘI DUNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM