skkn một số biện pháp quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học bình phước

35 629 1
skkn một số biện pháp quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học bình phước

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm MỤC LỤC PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I- Lý chọn đề tài…………………………………………………………… II- Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu………………………………………… 1- Mục đích nghiên cứu…………………………………………………………4 2- Nhiệm vụ nghiên cứu……………………………………………………… III- Đối tượng phạm vi nghiên cứu…………………………………… …….4 1- Đối tượng nghiên cứu………………………………………………… …… 2- Phạm vi nghiên cứu………………………………………………………… IV- Phương pháp nghiên cứu…………………………………………… …… 1- Phương pháp nghiên cứu tài liệu…………………………………………… 2- Phương pháp quan sát……………………………………………………… 3- Phương pháp điều tra vấn………………………………… …… 4- Phương pháp thống kê……………………………………………………… PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương I: Cơ sở lýluận………………………………………………………… I- Một số khái niệm bản…………………………………………………… 1-Quản lý……………………………………………………………………… 2- Quản lý giáo dục …………………………………………… …………… 3-Hoạt động giáo dục lên lớp……………………………………… II- Vị trí, vai trò, nhiệm vụ HĐGDNGLL………………………………… 1- Vị trí HĐGDNGLL………………………………………………………5 2- Vai trò HĐGDNGLL…………………………………………………….6 3- Nhiệm vụ HĐGDNGLL………………………………………… III- Đặc điểm HĐGDNGLL……………………………………………….8 IV-Nội dung, hình thức cách tổ chức HĐGDNGLL ……………………… 1- Nội dung, hình thức tổ chức………………………………………… 2.Cách thức tổ chức HĐGDNGLL trường Tiểu học ……………………… 10 V- Quy trình tổ chức HĐGDNGLL………………………………………… 12 1- Nguyên tắc tổ chức……………………………………………………… 12 2- Quy trình tổ chức…………………………………………………… …… 12 VI- Hiệu trưởng xây dựng HĐGDNGLL trường tiểu học ………………… 14 1- Xây dựng lực lượng cốt cán……………………………………………… 14 2- Xây dựng Hội đồng chủ nhiệm…………………………………………… 14 3- Xây dựng kế hoạch lịch hoạt động…………………………………… 14 4- Xây dựng lực lượng nhà trường………………… … 15 5- Xây dựng sở vật chất, tạo điều kiện kinh phí cho HĐGDNGLL……… 15 6- Thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng……………………………… 15 7- Kiểm tra đôn đốc, đánh giá thực kế hoạch…………………… 15 Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang - Sáng kiến kinh nghiệm Chương II: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục lên lớp I-Đặc điểm tình hình………………………………………………………… 16 1- Đặc điểm tình hình địa phương xã Bình Phước……………………………16 2- Đặc điểm tình hình trường Tiểu học Bình Phước ………………… …….16 II- Thực trạng giáo dục NGLL trường tiểu học Bình Phước ……… 17 1- Hoạt động giáo dục xã hội nhân văn…………………………………….18 2- Hoạt động giáo dục tiếp cận khoa học kỹ thuật…………………………….19 3- Hoạt động giáo dục văn hóa, nghệ thuật thẩm mỹ……………… ……20 4- Hoạt động vui khỏe, giải trí…………………………………………………20 5- Hoạt động giáo dục lao động công ích…………………………………… 21 6- Các chủ điểm sinh hoạt HĐGDNGLL…………………………………… 22 III- Một số kết đạt được………………………………………………… 24 1- Học sinh giáo viên……………………………………………………….24 2- Kết khác có liên quan………………………………………………… 28 Chương III: Một số biện pháp quản lýHĐGDNGLL Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Phước I- Đối với lãnh đạo trường…………………………………………………… 28 II- Đối với giáo viên…………………………………………………… 31 III- Đối với học sinh………………………………………………………… 31 IV- Đối với quyền địa phương…………………………………… 31 V- Đối với Hội cha mẹ học sinh……………………………………………….31 PHẦN III- KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận……………………………………………………………………… 32 Hạn chế đề tài…………………………………………………………… 33 Khuyến nghị……………………………………………………………………33 Phần tài liệu tham khảo……………………………………………………… 34 Danh mục chữ viết tắt đề tài…………………………………………… 34 Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang - Sáng kiến kinh nghiệm SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHƯỚC – HUYỆN BÌNH SƠN Người thực hiện: Phạm Thanh Phong Phó Hiệu trưởng Trường TH Bình Phước PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Giáo dục giữ vai trò quan trọng, Đảng Nhà nước ta quan tâm Trong điều chương Luật Giáo dục nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có nêu “ Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có trí thức, có sức khỏe, thẩm mĩ nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc CNXH, hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng nhu cầu xây dựng bảo vệ tổ quốc” Đây nhiệm vụ quan trọng vẻ vang công tác giáo dục mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao phó cho người làm công tác dạy học nói chung Riêng với bậc tiểu học lại nặng nề hơn, bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân; bậc học tạo sở ban đầu bền vững cho trẻ tiếp tục học lên bậc học trên, hình thành cho trẻ đường nét ban đầu nhân cách Do vậy, hoạt động giáo dục trường tiểu học không cung cấp cho học sinh kiến thức khoa học, lý thuyết khô khan mà phải tiến hành đồng thời qua hai đường -Dạy học giáo dục lên lớp - Hoạt động giáo dục lên lớp ( H ĐG DNGLL) Hoạt động giáo dục lên lớp nhằm bảo đảm nguyên lý giáo dục: “Học đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn” HĐGDNGLL hoạt động giáo dục quan trọng nhà trường phổ thông, quy định chương trình khóa trường tiểu học tiêu chí đạt trường chuẩn quốc gia Hoạt động có ý nghĩa hỗ trợ cho giáo dục nội khóa, góp phần phát triển hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng khiếu tài sáng tạo học sinh Nội dung HĐGDNGLL đa dạng phong phú, thể qua hoạt động xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, lao động, nghiên cứu khoa học,…Nhờ đó, kiến thức tiếp thu lớp bổ sung, áp dụng, mở rộng thêm thực tế, đồng thời có tác dụng nâng cao hứng thú học tập nội khóa HĐGDNGLL có sức thu hút cộng đồng cao, cầu nối lực lượng nhà trường, góp phần nâng cao giáo dục toàn diện trường tiểu học Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang - Sáng kiến kinh nghiệm Hiện xu hội nhập đòi hỏi phải đẩy mạnh công tác giáo dục “Giáo dục quốc sách hàng đầu quốc gia” ( Chiến lược giáo dục 20002020) Nhưng trường phổ thông, điều kiện sở vật chất chưa trang bị chu đáo như: sân chơi, bãi tập, phòng chức năng,… Một số cán giáo viên phụ huynh học sinh xem nhẹ HĐGDNGLL, chưa xem hoạt động ngang tầm với hoạt động dạy học Do vậy, hiệu hoạt động chưa cao, trường tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn không tránh khỏi tình trạng HĐGDNGLL có vị trí , vai trò ý nghĩa đặc biệt quan trọng hoạt động dạy học giáo dục Trong trình dạy học, việc cung cấp cho học sinh tri thức khoa học môn mà hình thành phát triển nhân cách cho em, giúp em có hội liên hệ kiến thức học vào thực tế sống, phù hợp với xu phát triển đất nước Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước Để thực tốt mục tiêu giáo dục trường tiểu học, nhà quản lý phải làm để HĐGDNGLL tổ chức thực theo nghĩa Đó điều trăn trở, chọn để tài : “ Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp Trường tiểu học Bình Phước” để làm đề tài nghiên cứu II MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục toàn diện học sinh Trường tiểu học Bình Phước Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận liên quan đến HĐGDNGLL trường tiểu học - Khảo sát, đánh giá thực trạng HĐGDNGLL Trường tiểu học Bình Phước , huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi III ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL Trường tiểu học Bình Phước Phạm vi nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng biện pháp quản lý HĐGDNGLL Trường tiểu học Bình Phước Thời gian nghiên cứu HĐGDNGLL năm học : 2012-2013 20132014 trường tiểu học Bình Phước IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Thu thập tài liệu, thông tin có liên quan đến HĐGDNGLL Trường tiểu học Bình Phước Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang - Sáng kiến kinh nghiệm - Đọc nghiên cứu kĩ tài liệu có liên quan đến đề tài Phương pháp quan sát Trên sở quan sát trực tiếp HĐGDNGLL tổ chức nhà trường để thu thập thông tin có liên quan đến đề tài Phương pháp điều tra vấn Dùng phiếu điều tra tiến hành vấn để trưng cầu ý kiến học sinh, giáo viên, tổng phụ trách Đội TNTP, lãnh đạo nhà trường… Phương pháp thống kê Thống kế số liệu giáo viên, học sinh năm học 2012-2013 20132014 để đối chiếu, so sánh chất lượng PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Quản lý Quản lý tác động chủ thể quản lý việc huy động, phát huy , kết hợp, sử dụng, điều chỉnh, điều phối nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) tổ chức (chủ yếu nội lực) cách tối ưu, nhằm đạt mục đích tổ chức với hiệu cao Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục tác động tự giác (có hệ thống, có kế hoạch, có ý thức, có mục đích, hợp quy luật) chủ thể quản lý đến tất mắt xích hệ thống (từ cấp cao đến sở giáo dục nhà trường), nhằm thực có chất lượng hiệu mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo hệ trẻ mà xã hội đặt cho ngành giáo dục Hoạt động lên lớp HĐGDNGLL hoạt động mà học sinh chủ thể, đối tượng tiếp nhận nội dung chương trình, tiến hành qua hình thức tổ chức nhà trường không thuộc phạm vi lên lớp; không bắt buộc theo thời gian môn học, diễn suốt năm học thời gian nghỉ hè để khép kín trình giáo dục HĐGDNGLL mặt hoạt động giáo dục thực cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần hình thành phát triển nhân cách học sinh theo mục đích đào tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng xã hội HĐGDNGLL chia làm mức độ, hoạt động giáo dục lên lớp có phạm vi tác động lực lượng tổ chức đến hoạt động chi phối hoạt động giáo dục nhà trường có tham gia lực lượng xã hội Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang - Sáng kiến kinh nghiệm HĐGDNGLL nhà trường quản lý, đạo với tham gia giáo viên chủ nhiệm, Đoàn niên, Đội thiếu niên đoàn thể Nó tiến hành xen kẽ nối tiếp hoạt động dạy học phạm vi nhà trường đời sống xã hội Hoạt động diễn suốt năm học thời gian nghỉ hè để khép kín trình đào tạo, làm cho trình giáo dục thực lúc, nơi Còn họat động giáo dục nhà trường tổ chức sống thiếu niên để giáo dục, hoạt động học tập, vui chơi, giải trí,… Giáo dục nhà trường trách nhiệm toàn xã hội, gia đình học sinh Nhà trường đóng vai trò cố vấn sư phạm phối hợp tổ chức với cộng đồng xã hội II VỊ TRÍ, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Vị trí hoạt động giáo dục lên lớp HĐGDNGLL trường tiểu học có vị trí quan trọng trình giáo dục, nhằm điều chỉnh định hướng trình giáo dục đạt hiệu HĐGDNGLL “chiếc cầu nối” thể mối quan hệ trình giáo dục với trình dạy học Trong trinh dạy học, việc cung cấp cho học sinh tri thức khoa học, kĩ thuật, kĩ tương ứng, phải mang lại hiệu giáo dục (giáo dục nhân cách học sinh qua môn học) tạo điều kiện cho trình giáo dục đạt hiệu Trong trình giáo dục, việc giáo dục ý thức, thái độ, kỹ hoạt động ứng xử xã hội phù hợp, phải tạo điều kiện thúc đẩy trình dạy học Quá trình giáo dục phải định hướng, tạo động học tập đắn, mạnh dạn cho học sinh Mặt khác, qua hoạt động giáo dục giúp em củng cố, bổ sung, hoàn thiện tri thức, kỹ năng, kỹ xảo tiếp thu lớp HĐGDNGLL phận kế hoạch đào tạo bậc tiểu học, hoạt động giáo dục lên lớp gắn liền với phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Bộ Giáo dục Đào tạo phát động từ năm 2008, coi nội dung mới, bổ sung nội dung giáo dục lên lớp, nhằm hướng tới thực mục tiêu đào tạo cấp học theo hướng nhân văn, khoa học kỹ thuật Vai trò hoạt động giáo dục lên lớp HĐGDNGLL thực chất nối tiếp hoạt động Dạy- Học Do đó, nhân tố tạo nên cân đối, hài hoà trình giáo dục toàn diện, thống nhằm thực tốt mục tiêu đào tạo cấp học HĐGDNGLL vừa củng cố, vừa phát triển quan hệ giao tiếp học sinh nhà trường cộng đồng xã hội, đồng thời sân chơi đặc biệt học sinh nhà trường Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang - Sáng kiến kinh nghiệm Thông qua hoạt động, tổ chức chuẩn bị tốt thu hút phát huy tiềm lực lượng giáo dục xã hội gia đình cách mạnh mẽ để nâng cao hiệu giáo dục học sinh HĐGDNGLL thực chất việc tổ chức giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn học sinh mặt (khoa học kĩ thuật, lao động công ích, hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí,…) Qua đó, giúp em hình thành phát triển nhân cách theo định hướng giáo dục xác định Làm tốt công tác giáo dục lên lớp góp phần thực phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Nhiệm vụ hoạt động giáo dục lên lớp a- Giáo dục nhận thức HĐGDNGLL giúp học sinh bổ sung, củng cố hoàn thiện tri thức học lớp, giúp cho học sinh có hiểu biết giới xung quanh, cộng đồng xã hội Giúp học sinh biết vận dụng tri thức học để giải vấn đề liên quan đến đời sống, biết tự điều chỉnh hành vi đạo đức, lối sống cho phù hợp với thực tế Qua đó, em tăng thêm hiểu biết Bác Hồ, phong trào học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng, Về Đoàn, Đội, thầy cô giáo ,…đồng thời giúp em hướng tới Chân- Thiện- Mĩ sống Hoạt động giáo dục lên lớp, giúp học sinh có hiểu biết tối thiểu vấn đề có tính thời đại như: Vấn đề quốc tế, hợp tác, hòa bình hữu nghị, bảo vệ môi trường, dân số, pháp luật, cộng đồng, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bạo lực học đường,… b Giáo dục thái độ HĐGDNGLL tạo hứng thú ham muốn hoạt động Vì vậy, đòi hỏi hình thức quy mô hoạt động phải phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi nhu cầu em HĐGDNGLL bước hình thành cho học sinh niềm tin vào giá trị mà em phải vươn tới, niềm tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa ngày đổi mà Bác Hồ Đảng ta lựa chọn; niềm tin vào tiền đồ tương lai đất nước…Từ đó, em có lòng tự hào dân tộc, mong muốn làm đẹp thêm truyền thống trường, lớp, quê hương mình, mong muốn vươn lên thành ngoan, trò giỏi, đội viên tích cực để trở thành công dân có ích cho xã hội mai sau Bồi dưỡng cho học sinh tình cảm đạo đức sáng (tình thầy trò, tình cảm bạn bè, tình yêu quê hương đất nước) Qua đó, giúp em biết kính yêu trân trọng tốt, đẹp, biết ghét xấu, lỗi thời không phù hợp sống Bồi dưỡng, xây dựng cho học sinh nếp sống phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật, truyền thống tốt đẹp địa phương đất nước Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang - Sáng kiến kinh nghiệm Bồi dưỡng cho học sinh tính tích cực, tính động, sẵn sàng tham gia hoạt động xã hội, hoạt động tập thể trường, lớp, lợi ích chung, trưởng thành thân HĐGDNGLL góp phần giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế dân tộc khác giới c Rèn luyện kỹ HĐGDNGLL rèn luyện cho học sinh kỹ giao tiếp, ứng xử có văn hóa, thói quen tốt học tập, lao động hoạt động khác Rèn luyện cho học sinh kỹ tự quản, có kỹ tổ chức điều khiển thực hoạt động tập thể có kết quả, kỹ nhận xét đánh giá kết hoạt động, Rèn luyện cho học sinh kỹ giáo dục tự điều chỉnh, hòa nhập vào sống,kỹ lập kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ mà thầy cô, nhà trường hay tập thể phân công III ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP HĐGDNGLL có phạm vi hoạt động rộng ( nhà trường), có tính đa dạng phong phú HĐGDNGLL học sinh tiểu học tổ chức đạo, hướng dẫn, giúp đỡ người lớn (tập thể sư phạm nhà trường lực lượng giáo dục địa phương), tiến hành tập thể, học sinh thành viên tập thể HĐGDNGLL mang tính chất tự nguyện, tự giác, phục vụ hoàn toàn lợi ích tập thể, lợi ích xã hội không lợi ích cá nhân IV NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Nội dung, hình thức tổ chức Chúng ta biết nội dung hình thức tổ chức hoạt động lên lớp đa dạng, phong phú Nghị TW4 Đảng CSVN rõ hệ thống giáo dục phổ thông XHCN: “ Về giáo dục giới quan CSCN, hệ tư tưởng giai cấp vô sản đường lối trị Đảng CSVN nhà nước XHCN thông qua hoạt động kỉ niệm ngày lễ lớn cho em chiếm vị trí đặc biệt quan trọng Đó tảng toàn công tác giáo dục, cốt lõi trình hình thành nhân cách XHCN cho học sinh” Đối với trường tiểu học cần sâu vào nội dung hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp sau đây: a) Hoạt động xã hội nhân văn Đó hoạt động có liên quan đến kỉ niệm ngày lễ lớn, kiện trị xã hội nước quốc tế đáng quan tâm; hoạt động tìm hiểu truyền thống tốt đẹp nhà trường, địa phương, hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc nghĩa trang, di tích lịch sử, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng,… Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang - Sáng kiến kinh nghiệm Hoạt động xã hội nhân văn nhằm bồi dưỡng cho học sinh lý tưởng cách mạng Đảng, quan điểm lập trường giai cấp công nhân Qua đó, hướng cho học sinh có động đắn, có tinh thần trách nhiệm cao công việc, biết sống người, biết đặt quyền lợi tập thể lên quyền lợi cá nhân Hình thức tổ chức: + Tổ chức kỉ niệm ngày lễ lớn, kiện trị xã hội nước quốc tế, kiện đáng ý địa phương + Tổ chức thi tìm hiểu truyền thống nhà trường, anh hùng dân tộc, Bác Hồ, Đội TNTP, Đoàn TNCSHCM, Đảng truyền thống dân tộc b) Hoạt động tiếp cận khoa học Hoạt động nhằm đáp ứng hứng thú niềm say mê tìm tòi học tập, biết ứng dụng kiến thức học sinh vào thực tế Đó hoạt động câu lạc theo chuyên đề, sưu tập tìm hiểu xã hội, tượng tự nhiên, khoa học, ngành nghề xã hội Qua đó, giáo dục học sinh lòng say mê nghiên cứu khoa học, hứng thú tích cực học tập vui chơi, tham gia cách chủ động sáng tạo Hình thức tổ chức + Đố vui để học, hái hoa dân chủ chuyên đề: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên xã hội, Khoa học, Lịch sử Địa lý… + Tổ chức tổ nhóm học tập, truy đầu giờ, đôi bạn tiến + Hướng dẫn học sinh thực góc học tập nhà c) Hoạt động văn hoá, nghệ thuật Nội dung hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng vào việc giáo dục cho học sinh có hiểu biết, tình cảm tốt đẹp người, với Tổ quốc, với thiên nhiên với thân Hoạt động có tính đa dạng, phong phú hình thức Hình thức tổ chức + Sinh hoạt văn nghệ như: thơ, ca, nhạc, kịch, múa , kể chuyện…thường tổ chức vào ngày lễ lớn: Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập Đoàn 263… + Tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử, văn hóa địa phương; + Tổ chức thi khéo tay, thi vẽ, thi thời trang; + Tổ chức diễn văn nghệ ,cắm trại, d) Hoạt động vui, khỏe, giải trí Hoạt động giúp học sinh thư giãn sau học miệt mài, căng thẳng Vì vậy, nội dung hoạt động phải phong phú, vui khỏe, giải trí phải nhẹ nhàng, cụ thể dễ thực có tác dụng kích thích hưng phấn học sinh Thực chất hoạt động hình thức giáo dục thể chất Khi bàn chương trình giáo dục phổ thông, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đề cập “Đối Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang - Sáng kiến kinh nghiệm với nước ta, nước từ bao kỉ sống cực, sau nữa, thể dục quan trọng Phải coi trọng quán triệt điều chương trình Ta lo đến sức khỏe cho học sinh, để phục vụ cho yêu cầu sản xuất , quốc phòng mà để sau học sinh sống phong phú nhất, phát huy tất tài mình” ( Trích: Sự nghiệp giáo dục chế độ XHCN-NXB Sự thật- Hà Nội-1979) Hình thức tổ chức + Tổ chức thi đá bóng, cờ vua, cờ tướng, đá cầu, nhảy dây, thi kéo co, nhảy bao… + Tổ chức thi đồng diễn thể dục + Tập luyện thể dục giờ, múa sân trường e) Hoạt động lao động công ích Theo quan điểm chủ nghĩa Mac-Lênin: “Lao động hình thái họat động sống người, điều kiện cần thiết phát triển nhân cách người, nghĩa vụ quyền lợi công dân xã hội XHCN” Tâm lí lứa tuổi cho thấy em thích trường lớp đẹp Nếu giáo dục tốt em có ý thức thi đua làm tốt công việc giữ gìn vệ sinh trường lớp, khu vực xung quanh sân trường sẽ, trí tuệ tình cảm em phát triển tốt Nhà giáo dục học V.A.XU.KHÔMLINKI khẳng định: “ Lòng yêu lao động phát triển với đời sống tinh thần, tình cảm Một người suy nghĩ, cảm xúc yêu lao động được”( Nhà trường Xô Viết lòng yêu lao động- NXBGD Hà Nội -1963) Tổ chức tốt hoạt động lên lớp, đội trực cờ đỏ kiểm tra, đôn đốc em làm vệ sinh lớp học sẽ, giúp em hình thành thói quen quét dọn lớp học, sân trường Tổ chức chuyên đề giáo dục lên lớp, giúp cho giáo viên hiểu biết thêm kiến thức kĩ tổ chức hoạt động lên lớp Khuyến khích học sinh chủ động học tập, tích cực sáng tạo học tập, ham thích đến trường Hình thức tổ chức + Phân công dọn vệ sinh trường lớp khu vực khác trường + Mỗi lớp có bao lớn để đựng giấy vụn, vừa làm lớp, vừa tạo nguồn quỹ cho lớp + Quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, giúp đỡ người nghèo, người tàn tật + Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử văn hóa địa phương Cách thức tổ chức thực HĐGDNGLL trường tiểu học Đối với học sinh tiểu học, cần tập trung chủ yếu nội dung kế hoạch quy định - Hoạt động giáo dục lên lớp thông qua tiết chào cờ đầu tuần Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang 10 - Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục lòng say mê yêu - Tổ chức đội bóng đá mi ni, cờ vua thích môn thể thao - Tổ chức thi môn thể thao nhân ngày 26-3 *Nhận xét • Ưu điểm - Nhà trường quan tâm đến hoạt động vui chơi, TDTT để giáo dục thể chất, thể lực cho học sinh - Công tác thể dục thể thao tổ chức chặt chẽ, có tham gia đồng tập thể cán giáo viên học sinh nên phong trào trì phát triển - Qua hoạt động, em phát huy khiếu múa, hát thể dục • Hạn chế - Sân chơi, bãi tập hẹp chưa đầu tư nên việc tổ chức hoạt động gặp khó khăn Hoạt động giáo dục lao động công ích TT Hoạt động giáo dục Hình thức tổ chức Giáo dục ý thức tự giác - Tổ chức thực việc trực nhật thói quen giữ gìn - Phân công lao động lớp theo khu vực trường lớp đẹp nhà trường Làm đẹp môi trường -Triển khai phân công lao động theo khu vực, phong trào “Vườn hoa em chăm” cho lớp - Phát động phong trào làm đẹp xóm làng - Phong trào trồng xanh 100 cây/ năm - Phong trào phòng chống thiên tai Giáo dục lòng yêu lao - Giáo dục học sinh giữ gìn đồ dùng học tập động, biết quý trọng người - Biết bảo quản công trình lao động lao laođộng, quý trọng lớp lớp nhà trường thành phân công, bảo quản CSVC trường lao động xã hội *Nhận xét • Ưu điểm - Hiệu trưởng đề kế hoạch hoạt động cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng Thường xuyên tổ chức kiểm tra đôn đốc việc thực - Hoạt động giúp học sinh có ý thức lao động, yêu quý thành lao động, bảo vệ trồng, - Giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình việc hướng dẫn học sinh lao động, biểu dương kịp thời - Mặt khác, ban đạo hoạt động giáo dục lên lớp thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả, động viên khích lệ lòng say mê lao động em với nhà trường Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang 21 - Sáng kiến kinh nghiệm - Từng lớp thi đua giữ gìn lớp học đẹp - Hướng dẫn học sinh giữ gìn nhà vệ sinh, không để ảnh hưởng đến trường, lớp, cá nhân học sinh, tiêu chí việc “ Xây dựng trường học thân thiện- Học sinh tích cực” • Hạn chế - Một số hộ gia đình gần trường học thiếu ý thức, chưa biết giữ gìn vệ sinh chung nên làm cho học sinh ham muốn hoạt động - Một số giáo viên môn chưa coi trọng công tác giáo dục, nhìn nhận chưa tầm quan trọng công tác nên tham gia chưa nhiệt tình Các chủ điểm sinh hoạt HĐGDNGLL Để thực tốt nội dung giáo dục nói trên, nhà trường xây dựng kế hoạch, đề biện pháp quản lí hoạt động cách cụ thể theo chủ điểm năm Tháng Chủ điểm Mục đích giáo dục 8+9+10 Chào mừng năm học Giáo dục ý thức kỉ luật, chấp hành nội quy mới, chào mừng cách nhà trường, thực nghiêm túc tháng mạng tháng quốc an toàn giao thông khánh 2/9 11 12 1+2 4+5 6+7 Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11 Chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 22-12 Giáo dục lòng biết ơn thầy cô, “ Tôn sư trọng đạo” Giáo dục truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, học tập làm theo gương anh Bộ đội Cụ Hồ Mừng Đảng, mừng Xuân Giáo dục lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ, thực tốt điều Bác Hồ dạy Chào mừng QTPN 8/3, Giáo dục lòng tự hào truyền thống PNVN, ngày thành lập Đoàn Truyền thống Đoàn TNCSHCM, học tập lịch sử truyền thống anh hùng quê niên CSHCM 26/3 hương Chào mừng ngày giải Tự hào truyền thống yêu nước chống phóng miền Nam, ngày ngoại xâm, hiểu biết truyền thống Đội, Quốc tế Lao động, ngày tiểu sử Bác Hồ Thành lập Đội TNTPHCM, ngày sinh Bác Hồ Hè vui khỏe Phối hợp với địa phương tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt địa phương Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang 22 - Sáng kiến kinh nghiệm Ví dụ: Kịch nhi đồng , chủ đề “Kính yêu Bác Hồ” Phần 1: Phụ trách sao(PTS) Trưởng tập hợp đội hình hàng dọc Lấy cự li, lệnh: Nhìn trước thẳng! Thôi Phần 2: Điểm số từ đến hết.( Trưởng hô 1,…) Nghiêm, trưởng báo cáo cho PTS Phần 3: Giới thiệu chủ đề sinh hoạt - PTS: Hôm chị em tham gia sinh hoạt tìm hiểu học tập đời Bác Hồ kính yêu Các em biết ảnh Bác Hồ chưa? - Chị miêu tả sơ lược hình dáng Bác Bác Hồ có đôi mắt sáng long lanh, vầng trán cao, Bác có chòm râu dài, đặc biệt Bác yêu thương cháu thiếu niên, nhi đồng - PTS: Các em lắng nghe chị giới thiệu sơ lược tiểu sử Bác Hồ + Bác Hồ lúc nhỏ có tên Nguyễn Sinh Cung Bác sinh ngày 19/05/1890 làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; lớn lên học Bác mang tên Nguyễn Tất Thành, Bác Hồ người có công lao to lớn với nghiệp giải phóng dân tộc đất nước đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam + Ngày 05/06/1911: Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước + Ngày 03/02/1930: Bác thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam + Ngày 02/09/1945: Tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam + Ngày 02/09/1969: Bác Hồ kính yêu qua đời, hình ảnh Bác sống lòng người Việt Nam, em thiếu niên, nhi đồng Bác an nghỉ quảng trường Ba Đình- Hà Nội - PTS: Chị nêu số câu hỏi, em ý lắng nghe trả lời, em trả lời nhận phiếu bé ngoan Câu hỏi: Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào? (Trả lời: Bác Hồ sinh ngày 19/05/1890) Kể tên gọi Bác? (Trả lời: Lúc nhỏ tên Nguyễn Sinh Cung, lớn lên học tên Nguyễn Tất Thành, tìm đường cứu nước Bác mang tên Nguyễn Aí Quốc, Bác có tên Hồ Chí Minh) Cho biết quê Bác đâu? ( Trả lời: Bác sinh xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập vào ngày tháng năm nào? Ở đâu? (Trả lời: Ngày 02/09/1945, quảng trường Ba Đình- Hà Nội) Câu thơ ca ngợi Bác Hồ? (Tháp Mười đẹp sen Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang 23 - Sáng kiến kinh nghiệm Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ) Em đọc điều Bác dạy -PTS: Tổ chức trò chơi Năm điều Bác Hồ dạy (chơi theo nhóm sao, trả lời nhanh thắng) +Cách chơi: Một Sao đưa câu hỏi - Sao khác trả lời, quy định thời gian phút Ví dụ : Sao “Chăm chỉ” hỏi : Điều Bác Hồ dạy gì? (Sao khác trả lời) Sau Sao “Cần cù” hỏi điều khác Cứ hỏi đến hết Năm điều Bác dạy Phần 1.Củng cố lại toàn nội dung chủ điểm 2.Kết thúc : Nhận xét qua buổi sinh hoạt Dặn dò :Tháng sau sinh hoạt với chủ đề: “ TRÒ GIỎI” III MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Học sinh giáo viên Qua nghiên cứu nội dung hình thức tổ chức, điều tra đội ngũ giáo viên học sinh Trường tiểu học Bình Phước, kết sau: TT Tên hoạt động Kết Tốt Khá T.Bình Giáo dục xã hội nhân văn 82% 15% 3% Giáo dục tiếp cận khoa học kĩ thuật 75% 15% 10% Giáo dục văn hóa nghệ thuật thẩm mỹ 85% 10% 5% Giáo dục vui khỏe , giải trí 90% 10% Giáo dục lao động công ích 80% 17% 3% Qua kết điều tra cho thấy: - Tổ chức hoạt động giáo dục vui khỏe, giái trí, em thực tốt phù hợp với tâm sinh lí học sinh - Các hoạt động giáo dục xã hội nhân văn, văn hóa nghệ thuật đạt tốt - Các kết tiếp cận khoa học, lao động công ích đạt - Kết phản ánh trạng việc tổ chức hoạt động tiếp cận khoa học, lao động công ích, nhà trường cần tăng cường biện pháp tổ chức Nhờ tổ chức tốt HĐGDNGLL nên kết đạt cao so với tiêu, kế hoạch đề Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang 24 - Sáng kiến kinh nghiệm THỐNG KÊ SỐ LIỆU HỌC LỰC NĂM HỌC 2012-2013 VÀ 2013-2014 Năm học Khối TS lớp HS 2012-2013 CỘNG 2013-2014 63 75 70 77 77 362 67 58 75 69 78 347 CỘNG GIỎI SL 27 36 28 30 29 150 38 22 37 33 36 166 Học lực KHÁ SL % 18 28.6 25 33.3 29 41.4 33 42.9 33 42.9 138 38.1 18 26.8 26 44.8 32 42.6 28 40.5 28 35.9 132 38.0 % 42.9 48.0 40.0 39.0 37.7 41.4 56.7 37.9 49.3 47.8 46.1 47.8 T BÌNH SL % 13 20.6 14 18.7 13 18.6 14 18.2 15 19.5 69 19.1 10 14.9 10 17.3 8.1 11.7 14 18.0 48 13.8 YẾU SL % 7.9 1.4 1.6 0.4 BIỂU ĐỒ VỀ KẾT QUẢ HỌC LỰC CỦA HỌC SINH TRONG NĂM HỌC 2012-2013 VÀ 2013-2014 47.8% 41.4% 38.1% 38% 19.1% 13.8% 1.4% 0.4% Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang 25 - Sáng kiến kinh nghiệm THỐNG KÊ HẠNH KIỂM CỦA HỌC SINH TRONG HAI NĂM HỌC: 2012-2013 VÀ 2013-2014 Khối TSHS Năm học Hạnh kiểm lớp Thực đầy đủ Thực chưa đầy đủ SL % SL % 2012-2013 63 63 100 75 75 100 70 70 100 77 77 100 77 77 100 CỘNG 362 362 100 2013-2014 67 67 100 58 58 100 75 75 100 69 69 100 78 78 100 CỘNG 347 347 100 BIỂU ĐỒ VỀ HẠNH KIỂM CỦA HỌC SINH TRONG NĂM HỌC 2012-2013 VÀ 2013-2014 100% 100% 0% 0% Qua năm tổ chức tốt HĐGDNGLL - Kết học sinh giỏi học sinh tiên tiến năm sau cao năm trước - Giáo dục hạnh kiểm năm sau đạt 100 % Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang 26 - Sáng kiến kinh nghiệm ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ SOẠN -GIẢNG CỦA GIÁO VIÊN Năm học 2012-2013 2013-2014 Năm học TS Đánh giá kết Đánh giá kết GV soạn giảng dạy Tốt Khá Tốt SL % SL % SL % SL % 2012-2013 21 21 100.0 21 100.0 2013-2014 21 21 100.0 21 100.0 BIỂU ĐỒ VỀ VIỆC SOẠN –GIẢNG CỦA GIÁO VIÊN TRONG NĂM HỌC 2012 -2013 VÀ 2013 -2014 a) Kết soạn 100% 100% 0% 0% b) Kết giảng dạy 100% 100% 0% 0% Kết soạn lên lớp giáo viên cải thiện đáng kể Các soạn lên lớp có sử dụng đồ dùng trực quan nhiều Cả giáo viên Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang 27 - Sáng kiến kinh nghiệm học sinh vận dụng thực tiễn tiếp cận hoạt động HĐGDNGLL vào giảng dạy, học tập, làm cho học sinh động hơn, kết dạy nâng cao Kết khác có liên quan Cán bộ, nhân dân địa phương nhận thức vai trò trách nhiệm công tác xã hội hóa giáo dục Do đó, việc chăm lo cho công tác giáo dục xây dựng sở vật chất đạt kết tốt Đại phận PHHS tham gia với nhà trường GVCN chăm lo việc học tập Hội CMHS phối hợp thường xuyên với nhà trường để chăm lo giáo dục học sinh tu bổ CSVC để phục vụ việc học tập cho em Năm học 2012 -2013, hội CMHS đóng góp xây dựng công trình vệ sinh , tu sửa phòng học , xây dựng vườn hoa, công trình nước rửa tay cho HS, bê tông 300m2 sân trường Năm học 2013 -2014, hội CMHS làm phòng học, đóng la phông, sơn cửa,… bê tông 400m sân trường, làm nhà để xe cho giáo viên xây dựng 01 phòng máy với 10 máy tính có nối mạng cho học sinh giải toán tiếng Anh qua mạng Hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động tự chọn Tùy điều kiện nhà trường, tùy thời điểm, tùy đặc điểm văn hóa địa phương mà chọn hoạt động cho phù hợp Có nhiều hoạt động, nhiều kỹ sống ngày bổ sung cho trẻ Cần nhận thức rằng, không bắt buộc phải tổ chức hoạt động lúc, tất hoạt động phải có chuyên môn sâu Các giáo viên môn tham gia dạy hoạt động Cần khuyến khích lòng tự tin, trí sáng tạo giáo viên cần đạo hiệu trưởng Chương III MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHƯỚC Sau nghiên cứu sở lí luận thực tiễn hoạt động giáo dục lên lớp trường tiểu học Bình Phước, đề xuất số biện pháp quản lí nhằm khắc phục thực trạng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng HĐGDNGLL nhà trường I ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO TRƯỜNG Nâng cao nhận thức vai trò, vị trí giáo dục lên lớp - Hiệu trưởng phải xác định HĐGDNGLL phận trình giáo dục, góp phần thực mục tiêu giáo dục toàn diện bậc giáo dục tiểu học - Luôn thay đổi nội dung, phương pháp hình thúc theo năm học cho phù hợp với thực tế, đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ nhà trường Điều 23 Luật giáo dục rõ: “ Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí lực, phẩm chất, thẩm mỹ kỹ bản, nhằm hình Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang 28 - Sáng kiến kinh nghiệm thành nhân cách người Việt Nam, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên bậc trên” - Thông qua hoạt động cụ thể họp hội đồng sư phạm, học nghị quyết, chuyên đề giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường,…Hiệu trưởng phải phối hợp với tổ chức đoàn thể, lực lượng nhà trường tham gia Bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho cán giáo viên - Hiệu trưởng cần phải quán triệt cho GV nhận thức vai trò nhiệm vụ hoạt động GDNGLL nhà trường Đây hoạt động có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức tiến hành xen kẽ với chương trình dạy học diễn suốt năm học - Nếu xem nhẹ hoạt động ảnh hưởng không tốt đến hiệu giáo dục Nếu kỹ tổ chức HĐGDNGLL cán giáo viên, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách Đội không đổi mới, lôi cuốn, thiếu hứng thú chất lượng HĐGDNGLL không đạt hiệu cao Vì vậy, việc bồi dưỡng kỹ tổ chức HĐGDNGLL cho CBGV nội dung cần thiết công tác đạo hiệu trưởng Để thực tốt việc bồi dưỡng kỹ HĐGDNGLL cho CBGV, cần dựa kế hoạch hoạt động chung nhà trường Tổ chức buổi tập huấn phù hợp với khả để đội ngũ có điều kiện giao lưu học tập, rút kinh nghiệm Từ đó, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ việc tổ chức HĐGDNGLL Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đạo thực kế hoạch HĐGDNGLL - Nội dung chương trình HĐGDNGLL yếu tố trọng tâm trình giáo dục, thể mục tiêu nhiệm vụ hoạt động giáo dục, cụ thể phương tiện tương tác tổ chức giáo dục với người tiếp thu nội dung giáo dục Thông qua việc thực nội dung chương trình, học sinh nắm hệ thống kiến thức kỹ năng, kỹ xảo Từ hình thành lực, phẩm chất, phát triển trí lực, tình cảm, thể lực, ý chí khả hoạt động thực tiễn Nội dung giáo dục xếp khoa học giáo dục giáo dưỡng Thực nội dung chương trình pháp lệnh cần phải thực đồng thống - Để thực đảm bảo nội dung chương trình, hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần lịch hoạt động - Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động hiệu trưởng Kế hoạch HĐGDNGLL phải mang tính thống tập thể sư phạm nhà trường, phải gắn với nội dung chương trình nội khóa, phải đảm bảo tính liên tục, thường xuyên cân đối, phải linh hoạt thời gian Nội dung hoạt động Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang 29 - Sáng kiến kinh nghiệm phải gắn với chủ điểm Biện pháp hình thức tổ chức phải thể thành văn quy định (kèm theo kế hoạch) - Lập kế hoạch phải vào yếu tố sau: + Căn vào hướng dẫn Sở Giáo dục Đào tạo, phòng GD&ĐT + Căn vào phương hướng nhiệm vụ năm học chương trình hoạt động cấp + Căn vào điều kiện đội ngũ, sở vật chất, hoàn cảnh nhà trường + Căn vào nhu cầu học sinh điều kiện phát triển kinh tế, xã hội địa phương Hiệu trưởng đạo đổi phương pháp hình thức tổ chức HĐGDNGLL - Đặc điểm HĐGDNGLL tính phong phú, đa dạng, tránh lặp lại Do vậy, hiệu trưởng phải suy nghĩ, tìm tòi hình thức tổ chức phù hợp với mục tiêu, đối tượng, thời gian, sở vật chất, kinh phí, môi trường sư phạm với nguồn nhân lực có Nội dung hình thức phải bao gồm mặt giáo dục , đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ nghị lực Tiến trình tổ chức phải hài hòa, hợp lý, phải cụ thể, có quy định lề lối làm việc, có phối hợp chặt chẽ hình thức nhà trường - Trong trình thực HĐGDNGLL, giáo viên, người phụ trách, hướng dẫn học sinh chủ động tham gia thực hoạt động tập thể, cần ý tạo hội cho học sinh phát huy vai trò chủ động Để thực điều đó, nên sử dụng phương pháp sau: + Phương pháp thảo luận + Phương pháp sánh vai + Phương pháp trò chơi + Phương pháp nêu gương + Phương pháp luyện tập thực hành + Phương pháp hỏi đáp Xây dựng lực lượng nhà trường - Thành lập ban đạo HĐGDNGLL chung toàn trường, bao gồm thành phần: + Trưởng ban: Hiệu trưởng + Phó trưởng ban: Phó Hiệu trưởng Tổng phụ trách Đội + Các thành viên: Chủ tịch công đoàn, đội ngũ giáo viên, đại diện hội CMHS - Ban đạo có nhiệm vụ lập kế hoạch hoạt động thống với hoạt động chung nhà trường, sinh hoạt định kì tháng, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho thành viên Mỗi kế hoạch phải có mục đích, yêu cầu đảm bảo nhận thức, thái độ kỹ - Xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra chặt chẽ theo tháng, chủ điểm, học kì, năm Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang 30 - Sáng kiến kinh nghiệm - Cần phối hợp với quyền địa phương, hội CMHS việc chăm lo giáo dục em Chăm lo xây dựng sở vật chất - Cơ sở vật chất yếu tố quan trọng giúp hoạt động lên lớp đạt hiệu tốt Do đó, người quản lý phải quan tâm xây dựng sở vật chất - Nhà trường phải huy động sức dân đóng góp cá nhân, tổ chức, lực lượng xã hội, cấp, tạo điều kiện tốt để lực lượng xã hội tham gia với Hội đồng giáo dục II ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN - Có lòng yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình công tác, có lực giảng dạy tổ chức thực hoạt động lên lớp - Phải xây dựng cho học sinh tâm trước tham gia HĐGDNGLL - Hưởng ứng thực tốt vận động ngành Đặc biệt vận động: “Mỗi thầy cô giáo gương sáng đạo đức, tự học sáng tạo” vận động: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” - Giáo viên phải tôn trọng hoạt động sáng tạo học sinh, tạo hứng thú cho học sinh tham gia, - Thời gian tổ chức HĐGDNGLL tiết/tháng, giáo viên lồng ghép số nội dung như: Quyền trẻ em, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông… III ĐỐI VỚI HỌC SINH - Khi tham gia HĐGDNGLL cần phải ý thức tốt -Tích cực tham gia hoạt động , vui vẻ, gần gũi với bạn bè - Thảo luận bàn bạc nội dung, hình thức phương pháp tổ chức IV ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ - Cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện cho nhà trường mở rộng diện tích, theo tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn - Cần tiếp tục củng cố xây dựng Hội khuyến học xã, cần hoạt động mạnh hơn, kêu gọi tổ chức, cá nhân có tâm huyết với nhà trường, tạo điều kiện cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh hiếu học có điều kiện học tập theo nhu cầu nguyện vọng thân - Tham gia với địa phương xây dựng thêm phòng chức năng, phòng thiết bị, phòng y tế, trang bị thêm phương tiện để phục vụ tốt cho HĐGDNGLL VI ĐỐI VỚI HỘI CHA MẸ HỌC SINH - Gia đình nôi, nơi sinh nuôi dưỡng em Cha mẹ học sinh người thầy đầu tiên, có vai trò quan trọng việc phối hợp giáo dục ba nhà “ Nhà trường, gia đình, xã hội” Do vậy, nhà trường phải thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh bao gồm người có tâm huyết với công tác giáo dục, có Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang 31 - Sáng kiến kinh nghiệm khả vận động thuyết phục quần chúng để nhà trường tham gia hoạt động giáo dục - Nhà trường phải chủ động phối hợp, bàn bạc với Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, huy động sức mạnh phụ huynh như: Huy động nguồn lực để sửa sang sở vật chất, phối hợp hoạt động giáo dục, phối hợp giáo dục học sinh theo kế hoạch nhà trường đề Hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động tự chọn quan trọng trình giáo dục, nhằm hình thành nhân cách cho trẻ từ đầu, cung cấp cho trẻ vốn sống, rèn cho trẻ có nhiều kỹ sống Do đó, muốn HĐGDNGLL đạt hiệu cao, cần phải phối hợp chặt chẽ tổ chức nhà trường PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I-KẾT LUẬN Hoạt động lên lớp có ý nghĩa quan trọng mục tiêu giáo dục trường tiểu học Do vậy, kế hoạch , chương trình hoạt động cần phải tập trung quan tâm mức lãnh đạo nhà trường, tổ chức đoàn thể toàn cán giáo viên Qua nghiên cứu khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục lên lớp, trường tiểu học Bình Phước thu số kết khả quan Hoạt động giáo dục lên lớp thực đảm bảo mục tiêu trí dục, đức dục, thể dục, mỹ dục, cụ thể là: Giáo dục cho học sinh thái độ động học tập đắn, thực đảm bảo nội quy trường học nhiệm vụ người học sinh tiểu học, có ý thức kỷ luật tốt lớp, trường Giáo dục rèn luyện thái độ, hành vi văn minh giao tiếp, biết tôn trọng người (ở trường, nhà xã hội) Giáo dục học sinh có ý thức thái độ đắn, biết tự giác tham gia học tập, lao động, bảo quản trường lớp, bảo vệ môi trường, biết thực hành tiết kiệm học tập sinh hoạt Chú trọng hình thành tình cảm đạo đức cho học sinh Biết kính yêu Bác Hồ, anh hùng dân tộc, biết ơn Đảng, biết yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô; biết quý trọng bạn bè, có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn Thông qua hoạt động xã hội tập thể, học sinh có ý thức xây dựng tập thể kĩ tự quản, xây dựng mối quan hệ tập thể, quan hệ thầy trò, làm quen dần với công việc tổ chức, quản lý tập thể Sự hình thành phát triển nhân cách học sinh trình biến đổi phức tạp đa dạng Hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động định hướng, chịu tác động nhiều mặt: kinh phí, sở vật chất, nhân sự, thời gian Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang 32 - Sáng kiến kinh nghiệm Để đạt kết cao hoạt động này, cần phải có thống trí đức, tình cảm lí trí, nhận thức hành động Vậy, người quản lý tự rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lực chuyên môn, lực quản lý Cần nắm rõ nội dung chương trình diễn biến hoạt động nhà trường để bổ sung, điều chỉnh kịp thời sai lệch, diễn biến bất thường Phải chủ động, sáng tạo linh hoạt trình quản lý, có niềm say mê công tác quản lý, đảm bảo tính nguyên tắc, tính mực, có văn hóa, có đòi hỏi cao thân người quyền Có tính công tâm bình đằng, tự tin, điềm đạm lịch thiệp Người quản lý phải tạo môi trường giáo dục, vận động người có ý thức trách nhiệm tham gia hoạt động lên lớp Tạo nên nỗ lực tổ chức đoàn thể, cá nhân cộng đồng, tham gia vào hoạt động lên lớp mục tiêu giáo dục toàn diện nhà trường ngày phát triển II-HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI Do điều kiện nghiên cứu thời gian ngắn, tài liệu tham khảo ít, phạm vi nghiên cứu hẹp nên nội dung đề tài chưa rộng, chưa sâu, thiếu sót III- KHUYẾN NGHỊ - Các cấp quyền cần có sách hỗ trợ kinh phí cho việc xây dựng phòng chức - Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT cần đầu tư phòng máy nhằm phục vụ tốt cho việc giảng dạy chương trình nội khóa HĐGDNGLL - Phụ huynh học sinh cần tạo điều kiện để em tham gia tốt HĐGDNGLL - Hàng năm, Hội đồng đội nên sớm có kế hoạch đạo hoạt động hè cho thiếu niên, để nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động hè cho học sinh Bình Phước, ngày 25 tháng 11 năm 2014 Người viết Phạm Thanh Phong Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang 33 - Sáng kiến kinh nghiệm PHẦN IV TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Thị Tuyên, Hoạt động lên lớp dành cho giáo viên tiểu học, NXBGDVN (năm 2009) Nguyễn Văn Tường- Nguyễn Thế Vinh-Tạ Văn Doanh, Nghiệp vụ quản lý trường tiểu học, Trường CBQLTPHCM-1996 Điều lệ trường tiểu học,Thông tư số 41/2010/TT-BGD ĐT Luật giáo dục năm 2005 Tạp chí giáo dục, Tạp chí lí luận khoa học giáo dục,BGD&ĐT số 181/2008 V.A.Xukhômlinxki, Nhà trường Xô viết lòng yêu lao động, NXBGD (năm 1983) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI HĐGDNGLL: CB- GV- NV: GVDG : GD&ĐT : BGD&ĐT : ĐCSVN : QĐNDVN : ĐTNCSHCM : ĐTNTPHCM : PNVN : PHHS : GVCN : CMHS : Hoạt động giáo dục lên lớp Cán bô, giáo viên, nhân viên Giáo viên dạy giỏi Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo Đảng cộng sản Việt Nam Quân đội nhân dân Việt Nam Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Phụ nữ Việt Nam Phụ huynh học sinh Giáo viên chủ nhiệm Cha mẹ học sinh Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang 34 - Sáng kiến kinh nghiệm Phần nhận xét cấp: Người thực hiện: Phạm Thanh Phong - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang 35 - ... BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHƯỚC Sau nghiên cứu sở lí luận thực tiễn hoạt động giáo dục lên lớp trường tiểu học Bình Phước, đề xuất số biện pháp quản lí... hiệu trưởng Trường TH Bình Phước – Bình Sơn - Trang - Sáng kiến kinh nghiệm SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHƯỚC –... Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL Trường tiểu học Bình Phước Phạm vi nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng biện pháp quản lý HĐGDNGLL Trường tiểu học Bình Phước Thời gian nghiên cứu HĐGDNGLL năm học

Ngày đăng: 21/03/2017, 13:58

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan