0

skkn một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học trường tiểu học xuân lộc

14 4,664 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2015, 13:19

. nghiệm: Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học. Người thực hiện: Nguyễn Thò Tốt – 1 - Trường TH Chu Văn An – Xuân Lộc I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - Đa số học sinh Tiểu học. nghiệm: Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học. Người thực hiện: Nguyễn Thò Tốt – 7 - Trường TH Chu Văn An – Xuân Lộc a. Hoạt động xã hội và về nguồn: - Hoạt động. Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học. Người thực hiện: Nguyễn Thò Tốt – 12 - Trường TH Chu Văn An – Xuân Lộc e. Hoạt động cơng ích: - Trực nhật vệ sinh lớp học,
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học trường tiểu học xuân lộc, skkn một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học trường tiểu học xuân lộc,

Từ khóa liên quan