Bài tập Java Script

47 752 21

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 14:48

Bài tập Java Script TÀI LIỆU HTML, DHTML VÀ JAVASCRIPTHA NOI 9/2008 TÀI LIỆU DÀNH CHO KHÓA HỌCCƠ BẢN VỀ HTML, JAVASCRIPT, CSS VÀ ASP Tài liệu này chứa những gì? Tài liệu này chứa một số bài tập kèm giải thích nội dung kiến thức liên quan đến kỹ thuật lập trình Web cơ bản phía Client, bao gồm: Phần AChương 0: Tạo các phần tử HTML.Chương I: Bài tập cơ bản về JavaScript. Chương II: Sử dụng các lớp (đối tượng) xử lý Chuỗi, Ngày tháng, Toán học.Chương III: Xử lý sự kiện trong trang HTML với JavaScriptChương IV: Định dạng các phần tử HTML bằng CSSChương V: Tạo và xử lý các tầng (Layer)Chương VI: Nội dung động và định vị động  Ai nên đọc tài liệu nàyLà Sinh viên, giáo viên hoặc những người cần có kiến thức về lập trình Web. Cần có những kiến thức gì trước khi đọc tài liệu này?Cần có kiến thức cơ bản về lập trình nói chung. Giáo trình lý thuyết- HTML, DHTML & JavaScript của Aptech worldwide Các trang web nên ghé thăm- www.3schools.com - Search với từ khóa Java Script tutorial; Java script Introduction2 MỤC LỤCChương 0: Tạo các phần tử HTML cơ bản. 4 1. Cú pháp chung: . 4 2. Tạo một số phần tử cơ bản . 4 Chương I: Bài tập cơ bản về JavaScript . 6 Chương II: Sử dụng các lớp xử lý Chuỗi, Ngày tháng, Toán học. 9 Chương III: Xử lý sự kiện trong trang HTML với JavaScript . 17 Chương IV: Định dạng các phần tử HTML bằng CSS . 26 Chương V: Tạo và xử lý các tầng (Layer) 36 Chương VI: Nội dung động và định vị động 42 3 Chương 0: Tạo các phần tử HTML cơ bản.Mục tiêu: Kết thúc chương này, người học có thể Tạo các phần tử HTML cơ bản bằng cách code trực tiếp  Dùng Notepad tạo một trang web chứa các phần tử HTMLNội dungGiới thiệuTrong nhiều ứng dụng web không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng trình soạn thảo tích hợp kiểu như Frontpage hay Dreamweaver để thiết kế giao diện, đặc biệt là khi giao diện này có liên quan đến yếu tố lập trình, khi đó người lập trình phải tạo các phần tử HTML hoàn toàn thủ công (Code chứ không dùng kéo thả). Do vậy, việc hiểu cú pháp để tạo các phần tử HTML là vô cùng quan trọng.1. Cú pháp chung: <Tên_Loại_Phần_Tử <Thuộc tính 1> = “Giá trị” <Thuộc Tính> = “Giá trị”… > <Tên_Loại_Phần_Tử Style = “Thuộc_tính: giá_trị; thuộc_tính : giá trị ;….; > Kết hợp cả hai cách.Trong đó : Tên loại phần tử HTML Thuộc tínhButton NameText VALUEFile MAXLENGTHHidden ReadOnlySelect DisableTextArea Cols, RowsCheckBox Multiple TYPEPhần “giá trị” có thể đặt trong cặp ngoặc kép hoặc cặp ngoặc đơn hoặc không cần !!Nếu đặt thuộc tính theo cách 2, thì có thể tham chiếu bảng sau (gọi là theo cú pháp CSS) 2. Tạo một số phần tử cơ bản Tạo nút nhấn<Input name="KiemTra" TYPE="button" VALUE="Kiểm tra dữ liệu"><Input TYPE="Submit" VALUE="Đăng nhập"> Tạo ô nhập<Input name="HoVaTen" TYPE="text" VALUE="Nguyễn Văn A" size="20" MAXLENGTH="30"><Input name="Khoa" TYPE="text" VALUE="Khoa Công nghệ thông tin" size="40" MAXLENGTH="50" readonly="true"><Input name="Truong" TYPE="text" VALUE="Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên" size="40" MAXLENGTH="50" Disabled="true"> Tạo vùng nhập (Textarea)4 <textarea name="GhiChu" cols="50" rows="5"> Nội dung ghi chú: </textarea> Tạo ô nhập Password<Input name="MatKhau" type="password" value="123456" size="10" maxlength="20"> Tạo listbox<select name="MonHoc" size="5" ><option>Visual Basic</option><option>Lập trình .NET</option><option>Lập trình ASP</option></select> Tạo ComboBox (chỉ cần bỏ thuộc tính size)<select name="Mon" size = 1 onChange="Call DocGiaTriListBox"><option value = "Visual Basic">Visual Basic</option><option value = "DOT_NET">Lập trình .NET</option><option value = "ASP">Lập trình ASP</option></select> Tạo hộp kiểm<Input name="chkVB" type="checkbox" value="Visual Basic" checked> Visual Basic <Input name="chkASP" type="checkbox" value="ASP "> Active Server Pages Tạo nút Radio<Input name="GioiTinh" type="radio" value="Nam" checked> <Input name="GioiTinh" type="radio" value="Nữ" ><Input name="TinhTrang" type="radio" value="Đã lập gia đình" ><Input name="TinhTrang" type="radio" value="Độc thân" checked >Tên giống nhau thì sẽ thuộc về cùng một nhóm (Groups) Phần tử chọn File<Input name="ChonFile" type="file" size="30"> Tạo textbox ẩn (Hidden).<Input name="PhanTuAn" type="hidden" value="">Tạo các phần tử và đặt thuộc tính:+ Tạo một textbox và đặt thuộc tính font:<FONT FACE = “Times New Roman”><Input type = text value = “Font chữ Unicode đây !”></FONT>+ Tạo một textbox và đặt thuộc tính thông qua phong cách CSS:<Input type = text value = “Font Unicode” Style = “Font-Family:Times new roman”>+ Tạo một nhãn có font chữ xanh, có hiệu ứng:<P Style =”Color:Blue; font-size:20; Text-Align:center”>Xin chào </p>5 + Tạo một nút nhấn có màu nền đỏ:<Input type = button style=”font-family:arial; background-color:red” value = “Đỏ”>Kết quả Chương I: Bài tập cơ bản về JavaScriptMục tiêu: Kết thúc chương này người học có thể: Viết các câu lệnh JavaScript và nhúng vào trang web Sử dụng được các đối tượng nhập xuất Promt, document.write. Truy xuất thuộc tính của các phần tử HTML bằng câu lệnh JavaScript Viết lệnh xử lý một số sự kiện đơn giản.Nội dung:Ví dụ 1: Cho người dùng nhập vào tên và tuổi. Hãy viết lại tên và tuổi của người đó ra màn hình bằng hàm document.write, trong đó tên có màu đậm, tuổi được gạch chân.Giải mẫu:6 <HTML><HEAD> </HEAD><BODY><script language = "JavaScript">var Ten, Tuoi; // Khai báo 2 biến để lưu tên và tuổiTen = prompt("Bạn hãy nhập vào tên ", "");Tuoi = prompt("Bạn hãy nhập vào Tuổi : ", 20);document.write("Chào bạn : <B> " + Ten + "</B>");document.write("<BR>"); // Xuống dòngdocument.write("Tuổi của bạn là : <U> " + Tuoi + "</U>");</script></BODY></HTML>Ví dụ 2: Tạo một nút nhấn (button) có name là welcome, value là " Welcome ". Một textbox có tên là msg, value = "Welcome to".Hướng dẫn : Sử dụng phương thức (hàm) write của đối tượng document để tạo.Giải mẫu:<HTML><HEAD> </HEAD><BODY><script language = "JavaScript">document.write("Tao Button va Text bang Script<BR>");document.write("<BR>");document.write("<input type=button name=welcome value = 'Welcome' ");document.write("onclick = 'alert ('Welcome to JavaScript');' > ");document.write("<input type = text name = msg value = 'Welcome to'>");</script></BODY></HTML>Ví dụ 3: Tạo một nút như trong ví dụ 2 và thêm chức năng sau: Khi người dùng click vào nút welcome thì hiển thị thông báo "Welcome to JavaScript !"Hướng dẫn: Dùng thẻ để tạo nút nhấn và thêm thuộc tính onClick = "<Câu lệnh JavaScript>;" (Trong đó <Câu lệnh JavaScript> có thể là một lệnh JavaScript bất kỳ, ví dụ lệnh document.write, alert, prompt hoặc lệnh gọi hàm v.v .)Giải mẫu:<HTML><HEAD> </HEAD><BODY><input type=button name= welcome value="Welcome" onclick="alert('Welcome to JavaScript');"></BODY></HTML>Lưu ý quan trọng: Trong JavaScript, một hằng xâu được bao bởi cặp nháy đơn hoặc nháy kép, ví dụ các xâu: 'nháy đơn', "nháy kép" là những xâu hợp lệ, tuy nhiên bạn viết : 'abc" hay "xyz' là những xâu không hợp lệ. Trong trường hợp bạn muốn in chính bản thân dấu nháy đơn hoặc nháy kép ra màn hình thì bạn đặt trước nó một ký tự \, ví dụ bạn có thể in ra màn hình dòng chữ : Women's day ra màn hình bằng hai hàm alert và document theo các cách sau đây : alert("Women's day"), document.write('Women\'s day'); alert("Women\"s day"); alert('Women"s day'); v.v .7 Ví dụ 4: Lấy (đọc) giá trị của một phần tử HTMLTạo 2 phần tử như trong ví dụ 2 bằng thẻ HTML, khi người dùng click chuột vào nút Welcome thì hiển thị nội dung chứa trong text có tên là msg.Hướng dẫn: Để lấy giá trị của một phần tử HTML, bạn viết <Tên phần tử>.valueVí dụ: msg.value cho ta giá trị của text tên là msg.Giải mẫu:<HTML><HEAD> </HEAD><BODY><input type = button name = welcome value = "Welcome" onclick = "alert(msg.value)"><input type = text name = msg value = "Welcome to JavaScript" size = 30></BODY></HTML>Ví dụ 5: Khai báo hàm trong JavaScript và cách liên kết nút nhấn với một hàmTạo 2 phần tử như ví dụ 2, khi người dùng nhấn nút thì gọi một hàm có tên là HienThi, hàm hiển thị có chức năng hiển thị nội dung trong text có tên là msg ở trên.Hướng dẫn: Trong thẻ tạo button, bạn đặt thuộc tính onClick = "<Tên hàm>", trong trường hợp này bạn đặt OnClick = "HienThi()". Điều này có nghĩa là khi người sử dụng Click chuột (OnClick = Click chuột) thì trình duyệt hãy gọi hàm HienThi(). Cũng giống như trong ngôn ngữ C, Một hàm bắt buộc phải có cặp ngoặc đơn, cho dù có tham số hay không. Ví dụ khi gọi hàm HienThi thì bạn phải viết là HienThi().Giải mẫu:<HTML><HEAD> <Script Language = "JavaScript">function HienThi() // Khai báo một hàm tên là HienThi{alert(msg.value); // Lấy nội dung trong text box và hiển thịalert("Bạn hãy nhập vào ô text và thử lại !");}</Script></HEAD><BODY><input type = button name = welcome value = "Welcome" onclick = "HienThi()"><input type = text name = msg value = "Welcome to JavaScript" size = 30></BODY></HTML>Lưu ý: Trong C, để khai báo một hàm thường bạn viết, ví dụ: int HienThi() v .v Tuy nhiên, với JavaScript có hơi khác tí chút, thay vào đó bạn viết function HienThi()Còn các câu lệnh khác bạn viết tương tự như ngôn ngữ C đã học. Các hàm khi khai báo trong JavaScript bắt buộc phải đặt trong thẻ <Script> . </Script>.8 Chương II: Sử dụng các lớp xử lý Chuỗi, Ngày tháng, Toán học.Mục tiêu: Kết thúc bài học này, người học có thể. Mô tả được công dụng của các lớp xử lý Chuỗi (String), xử lý ngày tháng (Date) và xử lý các hàm toàn học Math. Sử dụng được một số phương thức, thuộc tính cơ bản của các lớp này. Vận dụng viết một số trang web đơn giản có sử dụng đến 3 lớp trên.Nội dung:Bài tập 1: Minh hoạ cách khai báo và sử dụng đối tượng Date để ngày giờ của hệ thống.Yêu cầu: Hãy hiển thị ngày và giờ của hệ thống máy tính khi trang Web được nạp. Thông tin hiển thị ra có dạng như sau: Hướng dẫn: Sử dụng đối tượng Date và sử dụng các hàm lấy thứ, ngày, tháng, năm để in thông tin ra màn hình. Chú ý đến các hàm tính tháng, ngày trong tuần bị hụt một đơn vị.Bài tập 2: Minh hoạ sử khai báo và dùng đối tượng Date để lấy Giờ, phút, giây của hệ thốngYêu cầu: Hiển thị Giờ và phút trong thanh tiêu đề của cửa sổ khi trang Web được nạp.Hướng dẫn: Giá trị hiển thị trong thanh tiêu đề của trang web được lưu trong thuộc tính title của đối tượng document, do vậy để hiển thị thông tin trên thanh tiêu đề, bạn cần viết: document.title = <Giá trị>. Ví dụ, để hiển thị dòng chữ "Hello Every body !", bạn viết: document.title "Hello Every body !"Minh hoạ:<HTML><BODY><script language="JavaScript">var D = new Date();document.title = "Bây giờ là: " + D.getHours()+" giờ "+ D.getMinutes()+ " phút.";</script> </BODY></HTML>Bài 3: Vận dụng biến đối tượng Date để tính tuổi của một người.Yêu cầu : Cho người dùng nhập vào năm sinh của họ, sau đó hiển thị tuổi tương ứng.Hướng dẫn: Sử dụng đối tượng Date để lấy năm hiện tại. Tuổi sẽ bằng năm hiện tại trừ đi năm sinh vừa nhập vào.Minh hoạ mẫu:<HTML><TITLE>Tính tuổi</TITLE><BODY><script language="JavaScript">9Hôm nay là thứ 2, ngày 13 tháng 9 năm 2004 var D = new Date();var NamSinh, NamHienTai;NamHienTai = D.getYear(); // Lưu năm hiện tại vào biến NamSinh = prompt("Bạn sinh năm bao nhiêu ? : ","");alert("Tuổi của bạn bây giờ là : " + (NamHienTai-NamSinh));</script> </BODY></HTML>Bài 4: Tương tự như bài 3 nhưng Năm sinh nhập vào không được lớn hơn năm hiện tại.Hướng dẫn: Sử dụng vòng lặp do…while để yêu cầu nhập lại nếu năm sinh > năm hiện tại.Minh hoạ mẫu:<HTML><TITLE>Tinh tuoi</TITLE><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><BODY><script language="JavaScript">var D = new Date();var NamSinh, NamHienTai;NamHienTai = D.getYear(); //Lưu năm hiện tại vào biếndo {NamSinh = prompt("Bạn sinh năm bao nhiêu : ","");} while (parseInt(NamSinh)>NamHienTai); //Nhập lại nếu Năm sinh>năm hiện tạialert("Tuổi của bạn bây giờ là : " + (NamHienTai-NamSinh));</script> </BODY></HTML>Bài 5: Minh hoạ cách đặt các câu lệnh JavaScript vào trong các phần tử HTML để thực thi khi người dùng click chuột và sử dụng hàm open của đối tượng window để mở trang web.Yêu cầu: Viết đoạn Script cho người dùng nhập vào một số nguyên. Nếu người dùng nhập số 1 thì mở trang Web http://www.vnn.vn, nếu nhập số 2 thì mở trang http://www.mail.yahoo.com, nếu nhập số 3 thì mở trang http://www.echip.com.vn, còn nếu nhập một số khác với 1, 2 hay 3 thì mở trang http://www.google.com. Hướng dẫn: Để mở một trang Web bất kỳ trong cửa sổ hiện hành bạn viết như sau:window.open("Địa chỉ của trang cần mở").Ví dụ : window.open(http://www.vnn.vnn ) để mở trang chủ của VNN trong cửa sổ hiện tại.Như vậy, để giải quyết yêu cầu của bài toán trên , bạn cần cho người dùng nhập vào một số và sử dụng cấu trúc switch để kiểm tra và mở trang web tương ứng.Minh hoạ mẫu: <HTML><TITLE>Mở trang web với hàm open của đối tượng window</TITLE><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><BODY><script language="JavaScript">var LuaChon;LuaChon = prompt("Bạn hãy nhập vào một số để mở trang web : ", 1);switch (LuaChon){case "1" : window.open("http://www.vnn.vn"); break;case "2" : window.open("http://www.mail.yahoo.com"); break;10 [...]... "Các câu lệnh JavaScript" ở đây là bất kỳ câu lệnh JavaScript nào và chúng phải được cách nhau bởi dấu chấm phảy. Ngoài ra, các câu lệnh phải đặt trong cặp dấu nháy kép (Hoặc nháy đơn). Ví dụ một số cách đưa câu lệnh JavaScript cần thực thi khi người dùng click chuột 1. Onclick = "alert('Hello world';" 2. OnClick = 'document.write("Welcome to JavaScript");' 3.... alert('Hello world') 2 : Thực hiện câu lệnh document.write('Welcome to JavaScript'); 3 : Thực hiện NHIỀU câu lệnh JavaScript 4 : Thực hiện nhiều câu lệnh JavaScript và có lời gọi đến hàm KiemTra(Tuoi) 5 : Thực hiện câu lệnh gọi hàm KiemTra(). Minh hoạ mẫu: <HTML> <HEAD> <TITLE>Minh hoạ đưa câu lệnh JavaScript vào các phần tử</TITLE> <META http-equiv="Content-Type"... một số phần tử cơ bản 4 Chương I: Bài tập cơ bản về JavaScript 6 Chương II: Sử dụng các lớp xử lý Chuỗi, Ngày tháng, Toán học. 9 Chương III: Xử lý sự kiện trong trang HTML với JavaScript 17 Chương IV: Định dạng các phần tử HTML bằng CSS 26 Chương V: Tạo và xử lý các tầng (Layer) 36 Chương VI: Nội dung động và định vị động 42 3 TÀI LIỆU HTML, DHTML VÀ JAVASCRIPT HA NOI 9/2008 <textarea... charset=utf-8"> </head> < ;SCRIPT language="JavaScript"> function ChenLienKet() { document.all.LienKet.outerHTML='<A HREF = "http://www.vnn.vn">Trang Aptech</A>' ; } < /SCRIPT& gt; <body> <h1 id="LienKet" style="color:blue" onClick="ChenLienKet()">Click Here</h1> </body> </html> Bài số 5: Minh họa... charset=utf-8"> </head> < ;SCRIPT language="JavaScript"> function ThayDoi() { window.open("http://www.echip.com.vn","_blank"); document.all.Nut1.outerText='"Trang này đã thăm"; } < /SCRIPT& gt; <body> <INPUT id="Nut1" type="button" value="Open" onClick="ThayDoi();"> </body> </html> Bài số 4: Minh hoạ... "document.all.LienKet.style.backgroundColor = 'blue';" onClick = "window.open('http://www.w3schools.com');" > Trang dạy JavaScript http://www.w3schools.com </H2> </BODY> </HTML> Bài tập tự giải: Bài tự giải 1: Hãy tạo một menu đặt theo chiều dọc gồm 4 mục như sau: Giới thiệu Tin tức Sản phẩm Trợ giúp Yêu cầu: 4 mục này có màu nền là xanh, màu chữ... 'red'"> Trang dạy JavaScript http://www.w3schools.com </h2> </BODY> </HTML>  Nhắc lại: Các thuộc tính trong bảng tra cứu “danh sách thuộc tính” nếu có chứa dấu gạch nối (ví dụ : background-color) thì khi viết trong JavaScript, bạn phải chuyển ký tự đứng ngay sau dấu gạch nối đó thành chữ hoa và bỏ dấu gạch nối đi. (Ví dụ từ background-color  backgroundColor) Bài số 2: Minh hoạ... Web</TITLE> </HEAD> < ;SCRIPT language="JavaScript"> function CapNhat( ) { document.title = TieuDe.value; /* Thay đổi tiêu đề của trang Web */ document.bgColor = MauNen.value; /* Thay đổi màu nền của trang */ document.fgColor = MauChu.value; /* Thay đổi màu chữ của trang */ window.defaultStatus = TrangThai.value; /* Thay đổi dòng trạng thái của cửa sổ */ } < /SCRIPT& gt; <BODY> <h2>Nhập... http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> </head> < ;script language="JavaScript"> function KiemTra() { if (NoiDung.value.length > 200) alert("Bạn đã gõ qúa số ký tự cho phép !"); SoKyTu.value = NoiDung.value.length; // Hiển thị số ký tự trong textbox SoKyTu } < /script& gt; <body style="font-family:arial"> Số ký tự đã gõ : <input... 'red' " onMouseOut = "document.all.LienKet.style.backgroundColor = 'blue' "> Trang dạy JavaScript http://www.w3schools.com </H2> </BODY> </HTML> Bài số 3: Minh hoạ tạo một liên kết hoàn chỉnh đến một trang web Yêu cầu: Như bài số 2 nhưng khi người dùng click chuột thì mở trang http://www.w3schools.com. Và chuột có hình bàn tay. Hướng dẫn: Để mở . VÀ JAVASCRIPTHA NOI 9/2008 TÀI LIỆU DÀNH CHO KHÓA HỌCCƠ BẢN VỀ HTML, JAVASCRIPT, CSS VÀ ASP Tài liệu này chứa những gì? Tài liệu này chứa một số bài tập. DHTML & JavaScript của Aptech worldwide Các trang web nên ghé thăm- www.3schools.com - Search với từ khóa Java Script tutorial; Java script Introduction2 MỤC

Hình ảnh liên quan

Nếu đặt thuộc tính theo cách 2, thì có thể tham chiếu bảng sau (gọi là theo cú pháp CSS) 2 - Bài tập Java Script

u.

đặt thuộc tính theo cách 2, thì có thể tham chiếu bảng sau (gọi là theo cú pháp CSS) 2 Xem tại trang 4 của tài liệu.
hình bằng hàm document.write, trong đó tên có màu đậm, tuổi được gạch chân. Giải mẫu: - Bài tập Java Script

hình b.

ằng hàm document.write, trong đó tên có màu đậm, tuổi được gạch chân. Giải mẫu: Xem tại trang 6 của tài liệu.
PI Cho ta hằng số PI (tức 3.14159) var BanKin h= 10; alert(&#34;Diện tích hình tròn là :&#34; + Math.PI * BanKinh*BanKinh); - Bài tập Java Script

ho.

ta hằng số PI (tức 3.14159) var BanKin h= 10; alert(&#34;Diện tích hình tròn là :&#34; + Math.PI * BanKinh*BanKinh); Xem tại trang 15 của tài liệu.
Đối tượng String - Bài tập Java Script

i.

tượng String Xem tại trang 15 của tài liệu.
2. Bảng liệt kê các sự kiện và tên tương ứng - Bài tập Java Script

2..

Bảng liệt kê các sự kiện và tên tương ứng Xem tại trang 17 của tài liệu.
- Phần onClick : là tên của sự kiện click chuột (xin tham khảo ở bảng trên). - Bài tập Java Script

h.

ần onClick : là tên của sự kiện click chuột (xin tham khảo ở bảng trên) Xem tại trang 18 của tài liệu.
Minh hoạ: màn hình - Bài tập Java Script

inh.

hoạ: màn hình Xem tại trang 21 của tài liệu.
PHỤ LỤ C: BẢNG TRA CỨU CÁC THUỘC TÍNH CỦA CSS - Bài tập Java Script
PHỤ LỤ C: BẢNG TRA CỨU CÁC THUỘC TÍNH CỦA CSS Xem tại trang 30 của tài liệu.
clip Toạ độ của một hình - Bài tập Java Script

clip.

Toạ độ của một hình Xem tại trang 34 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan