Bài tập hướng dẫn thực hành ngôn ngữ C++

13 4.7K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2012, 10:46

Bài tập hướng dẫn thực hành ngôn ngữ C++ Thực hành Tuần 02Bài tập title='hướng dẫn thực hành'>hướng dẫn thực hành:Lab ObjectiveSử dụng cú pháp của ngôn ngữ C#Task 01. ConversionThực hiện chương trình có nội dung code sau và cho biết kết quả của chương trình.Nhận xét dòng 13 có vấn đề gì xảy ra không? Tại sao.Thay đổi nội dung chương trình như sau:1/13 Thực hành Tuần 02Cho biết lý do xảy ra lỗi. Giải thích và sửa chữa chương trình lại để chương trình không bị lỗi.Task 02. Variables and ParametersThực hiện chương trình có nội dung như sau:Cho biết tại sao chương trình bị lỗi? Và sửa lỗi cho chương trình.Thực hiện chương trình có nội dung như sau:2/13 Thực hành Tuần 02Cho biết kết quả được hiển thị trên màn hình. Thực hiện Debug chạy từng dòng lệnh để nhận xét.Task 03. A Reference ParametersViết chương trình để hoán vị giá trị của 2 số x và y.Nhận xét kết quả của chương trình sau:3/13 Thực hành Tuần 02Thay đổi chương trình để thực hiện đúng yêu cầu đề bài.4/13 title='bài thực hành'>Thực hành Tuần 02Bài tập thực hành tự làm:Sinh viên tự thực hành sau đó gửi kết quả qua email cho giáo viên.Lưu ý: • Sinh viên nộp gửi mail trong top 5 sinh viên đầu được cộng +1 điểm. Sinh viên đến hết thời gian thực hành vẫn chưa hoàn thành xong -1 điểm.• Mỗi sinh viên liệt kê kết quả ra một file word. Source của bài tập đóng gói tất cả thành 1 file nén. Gửi qua Email: phuochai2012@gmail.comTiêu đề email: MSSV.BT01.Câu 01:Câu 02:Câu 03:Câu 04:5/13 Thực hành Tuần 02Câu 05:Câu 07:Câu 08:Câu 09:6/13 Thực hành Tuần 02Câu 10:Câu 11:Câu 13:Câu 14:Câu 15:7/13 Thực hành Tuần 02Câu 16: Phần 2:Exercise 1using System;class Class1{static void Main(){ const int y = 1,z = 2; const string x = "Hello";string X = "World";Console.WriteLine(y + z); Console.WriteLine(x + " " + X);Console.ReadLine(); }}2.1 What is written by this program? 8/13 Thực hành Tuần 022.2 List all variables in this program. Exercise 2using System;class Class1{static void Main(){const int b=a+1; //1 const int d=c+3; //2const int c=b+2; //3 const int a=1; //4Console.WriteLine(a + b + c + d);Console.ReadLine();}}3.1 From this program, when compiled, there are some errors. Why? 3.2 This program can be corrected by rearrangement of lines (1) to (4). Rewrite CONSTANT DECLARATION PART of this program to correct it. ________________________________________________________________________________________________9/13 Thực hành Tuần 02Exercise 3static void Main(){string s = "abc"; //1 int n = 0; //2double x = 0.0; //3 s = n; //4n = 1.0; //5n = x; //6x = 999; //7x += n; //8s = "abc" + 1; //9s -= 1; //10n = 1 + 1.5; //11}In which line of this program (4-11) did errors occur? Line The problem is …10/13 [...]... WhileStruct 12/13 Thực hành Tuần 02 Thay đổi chương trình để thực hiện đúng yêu cầu đề bài. 4/13 Thực hành Tuần 02 Cho biết lý do xảy ra lỗi. Giải thích và sửa chữa chương trình lại để chương trình khơng bị lỗi. Task 02. Variables and Parameters Thực hiện chương trình có nội dung như sau: Cho biết tại sao chương trình bị lỗi? Và sửa lỗi cho chương trình. Thực hiện chương trình có nội dung như sau: 2/13 Thực hành. . .Thực hành Tuần 02 PART III: Control Flow Exercise 5 class IfElseStruct { static void Main() { int x = 15; int y=20 ; if(x>y)Console.WriteLine(x); else Console.WriteLine(y) ; Console.ReadLine(); . sau:3/13 Thực hành Tuần 02Thay đổi chương trình để thực hiện đúng yêu cầu đề bài. 4/13 Thực hành Tuần 0 2Bài tập thực hành tự làm:Sinh viên tự thực hành sau. Thực hành Tuần 0 2Bài tập hướng dẫn thực hành: Lab ObjectiveSử dụng cú pháp của ngôn ngữ C#Task 01. ConversionThực hiện chương trình

Hình ảnh liên quan

Cho biết kết quả được hiển thị trên màn hình. Thực hiện Debug chạy từng dòng lệnh để nhận xét. - Bài tập hướng dẫn thực hành ngôn ngữ C++

ho.

biết kết quả được hiển thị trên màn hình. Thực hiện Debug chạy từng dòng lệnh để nhận xét Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan