0

Tóm tắt văn bản nghị luận

14 21,127 22

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2013, 01:26

Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ hoa Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ hoa tr­êng thpt trÇn phó - Mãng c¸i tr­êng thpt trÇn phó - Mãng c¸i KiÓm tra bµi cò KiÓm tra bµi cò Trong chương trình Ngữ Văn 10, em đã được học những kiểu bài tóm tắt văn bản nào?  Đáp án Đáp án: - Tóm tắt văn bản tự sự. - Tóm tắt văn bản thuyết minh. T r o n g c h ư ơ n g t r ì n h N g ữ V ă n 1 0 , e m đ ã đ ư ợ c h ọ c n h ữ n g k i ể u b à i t ó m t ắ t v ă n b ả n n à o ? Em hãy nhắc lại mục đích u cầu của việc tóm tắt văn bản tự sự ? Mục đích u cầu của việc tóm tắt văn bản thuyết minh ? - Viết lại ngắn gọn những sự việc chính và các nhân vật chính. - Phản ánh trung thành nội dung văn bản gốc. - Viết lại ngắn gọn về đối tượng thuyết minh. - Phải ngắn gọn, đảm bảo tính khách quan, trung thực với văn bản gốc. Em hãy nhắc lại mục đích u cầu của việc tóm tắt văn bản tự sự ? M ụ c đ í c h y ê u c ầ u c ủ a v i ệ c t ó m t ắ t v ă n b ả n t h u y ế t m i n h ? TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN Nêu mục đích - yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận ? N ê u m ụ c đ í c h - y ê u c ầ u N ê u m ụ c đ í c h - y ê u c ầ u c ủ a v i ệ c t ó m t ắ t c ủ a v i ệ c t ó m t ắ t v ă n b ả n n g h ị l u ậ n ? v ă n b ả n n g h ị l u ậ n ? - Tóm tắt văn bản “Về luân lí xã hội ở nước ta” (Trích - Đạo đức và luân lí Đông Tây - Phan Châu Trinh). Em hãy cho biết vấn đề nghị luận trong văn bản trên là gì ? - Xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến. Em hãy cho biết mục đích bài viết của Phan Châu Trinh ? - Nhà yêu nước Phan Châu Trinh thể hiện dũng khí của người yêu nước đề cao tư tưởng tiến bộ, vạch trần thực trạng đen tối của xã hội, hướng về một ngày mai tươi sáng của đất nước. E m h ã y c h o b i ế t v ấ n đ ề n g h ị l u ậ n t r o n g v ă n b ả n t r ê n l à g ì ? E m h ã y c h o b i ế t m ụ c đ í c h b à i v i ế t c ủ a P h a n C h â u T r i n h ? Để đạt được mục đích trên tác giả đưa ra những luận Để đạt được mục đích trên tác giả đưa ra những luận điểm nào ? điểm nào ? - Khác với Châu Âu, dân Việt Nam không có luân lí (không biết đoàn thể, không coi trọng công ích). - Nguyên nhân của tình trạng trên là suy đồi từ vua đến quan. - Muốn người Việt Nam tự do, độc lập, dân Việt Nam phải có đoàn thể, truyền bá XHCN trong dân Việt Nam. Từ việc thực hiện các bước tóm tắtvăn bản trên, em hãy nêu cách tóm tắt một văn bản nghị luận ? Đ ể đ ạ t đ ư ợ c m ụ c đ í c h t r ê n Đ ể đ ạ t đ ư ợ c m ụ c đ í c h t r ê n t á c g i ả đ ư a r a t á c g i ả đ ư a r a n h ữ n g l u ậ n đ i ể m n à o ? n h ữ n g l u ậ n đ i ể m n à o ? E m h ã y t ì m c á c l u ậ n c ứ E m h ã y t ì m c á c l u ậ n c ứ l à m s á n g r õ l u ậ n đ i ể m l à m s á n g r õ l u ậ n đ i ể m t r o n g b à i v i ế t t r o n g b à i v i ế t c ủ a t á c g i ả ? c ủ a t á c g i ả ? Từ việc thực hiện Từ việc thực hiện các bước tóm tắtvăn bản trên, các bước tóm tắtvăn bản trên, em hãy nêu cách tóm tắt em hãy nêu cách tóm tắt một văn bản nghị luận ? một văn bản nghị luận ?  Vua quan phản động, tìm cách phá tan tành đoàn thể, thực hiện chính sách ngu dân, vơ vét bóc lột của cải.  Bọn người xấu ra làm quan .  Dân không có ý thức đoàn thể, không biết đấu tranh đòi quyền lợi. Luyện tập. Luyện tập. Văn bản: Tóm tắt bài “Luân lí xã hội ở nước ta” - Phan Châu Trinh - Luân lí xã hội ở nước ta tuyệt nhiên chưa có. Đó là vì người nước ta không biết cái nghĩa vụ loài người ăn ở với loài người, không biết cái nghĩa vụ của mỗi người trong nước đối với nhau, dẫn đến tình trạng ai sống chết mặc ai, người này không biết quan tâm đến người khác. Đó là do thiếu ý thức đoàn thể, chưa biết giữ quyền lợi chung, chưa biết bênh vực nhau. Ý thức đoàn thể của dân ta xưa cũng đã có nhưng nay đã xa sút. Sở dĩ thiếu luân lí xã hội là do bọn vua quan chỉ biết quyền lợi ích kỷ của chúng, chỉ biết mua quan bán tước, dân càng nô lệ thì ngôi vua càng lâu dài, bọn quan lại càng phú quí. Chúng chẳng qua là lũ ăn cướp có giấy phép. Nay nước Việt Nam muốn được tự do, độc lập thì trước hết phải tuyên truyền XHCN, phải có đoàn thể lo công ích, mọi người lo cho quyền lợi của nhau. Bài tập 1. Bài tập 1.  Văn bản tóm tắt trên so với văn bản gốc có đạt yêu cầu tóm tắt không ?  Em hãy tóm tắt văn bản trên thành 3 câu? Văn bản tóm tắt trên so với văn bản gốc có đạt yêu cầu tóm tắt không ?  Luân lí xã hội nước ta tuyệt nhiện chưa có. Đó là do thiếu ý thức đoàn thể, chưa biết giữ quyền lợi chung, chưa biết bênh vực nhau. Nay nước Việt muốn tự do, độc lập thì trước hết phải tuyên truyền xã hội chủ nghĩa, phải có đoàn thể để lo công ích, mọi người lo cho quyền lợi của nhau. Bài tập 2. Bài tập 2. Để làm rõ luận điểm tác giả đã trích dẫn mấy luận cứ ?  Tinh thần thơ mới.  Khác nhau giữa thơ cũ và thơ mới là ở chữ “Tôi” và chữ “Ta”.  Cái “Tôi” bây giờ đáng thương và tội nghiệp.  Họ giải quyết bi kịch bằng tình yêu Tiềng Việt. Tóm tắt đoạn trích “Một thời đại trong thi ca” (Hoài Thanh) trong khoảng mười lăm dòng? Em hãy cho biết luận điểm chính của đoạn trích là gì? Mỗi luận cứ tác giả đưa ra những lí lẽ gì? Hoài Thanh đã đề cập tới vấn đề quan trọng:Tinh thần thơ mới.Trước hết ông đưa ra nguyên tắc để tìm hiểu Sánh bài hay với bài hay, giữa thơ cũ v thơ mới, so sánh trên đại thể . Thơ cũ là thời chữ ta, bây giờ là thời chữ tôi. Lúc đầu chữ Tôi xuất hiện thực bỡ ngỡ, lạc lòng vì mang theo quan niệm cá nhân. Một quan niệm mà xã hội Việt Nam chưa từng có. Các nhà văn, nhà thơ chưa bao giờ giám dùng chữ tôi để biểu hiện trên thi đàn Việt Nam, bao nhiêu con mắt nhìn nó một cách khó chịu. Ngày một ngày hai nó mất dần vẻ bỡ ngỡ, được nhiều người quen. Vì người ta thấy nó đáng thương, tội nghiệp quá. Tâm hồn của thi nhân chỉ thu vào chữ Tôi để đời chúng ta cũng chỉ nằm trong vòngchữ Tôi. Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Xuân Diệu.Tất cả đều bế tắc,ta ngẩn ngơ buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận.Thiếu một niềm tin đầy đủ, rơi vào bi kịch, họ- tác giả tho mới đã gửi vào tiếng Việt, một thứ tiếng trong mấy mươi thế kỉ đã chia sẻ vui buồn với cha ông một tình yêu quê hư ơng.Trong thất vọng đã nảy mầm hy vọng. Chưa bao giờ như bây giờ họ cảm thấy tinh thần nòi giống cũng như thơ xưa chỉ biến thiên nhiên chứ không sao tiêu diệt, họ thấy cần tìm về dĩ vãng để vui vào những gì bất diệt đủ đảm bảo cho ngày mai [...]...Bài tập về nhà Bài tập 3 (Trang 127 - SGK) Tóm tắt bài nghị luận sau đây trong khoảng mười câu nghÜ g× vÒ c©u c¸ch ng«n: “Kh«ng cã g× thuéc vÒ con ng­êi mµ xa l¹ ®èi víi t«i” . bước tóm tắt ở văn bản trên, các bước tóm tắt ở văn bản trên, em hãy nêu cách tóm tắt em hãy nêu cách tóm tắt một văn bản nghị luận ? một văn bản nghị luận.  Văn bản tóm tắt trên so với văn bản gốc có đạt yêu cầu tóm tắt không ?  Em hãy tóm tắt văn bản trên thành 3 câu? Văn bản tóm tắt trên so với văn bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt văn bản nghị luận, Tóm tắt văn bản nghị luận,

Từ khóa liên quan