0

Soạn bài lớp 11: Tóm tắt văn bản nghị luận

2 517 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2016, 11:32

Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ hoa Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ hoa tr­êng thpt trÇn phó - Mãng c¸i tr­êng thpt trÇn phó - Mãng c¸i KiÓm tra bµi cò KiÓm tra bµi cò Trong chương trình Ngữ Văn 10, em đã được học những kiểu bài tóm tắt văn bản nào?  Đáp án Đáp án: - Tóm tắt văn bản tự sự. - Tóm tắt văn bản thuyết minh. T r o n g c h ư ơ n g t r ì n h N g ữ V ă n 1 0 , e m đ ã đ ư ợ c h ọ c n h ữ n g k i ể u b à i t ó m t ắ t v ă n b ả n n à o ? Em hãy nhắc lại mục đích u cầu của việc tóm tắt văn bản tự sự ? Mục đích u cầu của việc tóm tắt văn bản thuyết minh ? - Viết lại ngắn gọn những sự việc chính và các nhân vật chính. - Phản ánh trung thành nội dung văn bản gốc. - Viết lại ngắn gọn về đối tượng thuyết minh. - Phải ngắn gọn, đảm bảo tính khách quan, trung thực với văn bản gốc. Em hãy nhắc lại mục đích u cầu của việc tóm tắt văn bản tự sự ? M ụ c đ í c h y ê u c ầ u c ủ a v i ệ c t ó m t ắ t v ă n b ả n t h u y ế t m i n h ? TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN Nêu mục đích - yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận ? N ê u m ụ c đ í c h - y ê u c ầ u N ê u m ụ c đ í c h - y ê u c ầ u c ủ a v i ệ c t ó m t ắ t c ủ a v i ệ c t ó m t ắ t v ă n b ả n n g h ị l u ậ n ? v ă n b ả n n g h ị l u ậ n ? - Tóm tắt văn bản “Về luân lí xã hội ở nước ta” (Trích - Đạo đức và luân lí Đông Tây - Phan Châu Trinh). Em hãy cho biết vấn đề nghị luận trong văn bản trên là gì ? - Xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến. Em hãy cho biết mục đích bài viết của Phan Châu Trinh ? - Nhà yêu nước Phan Châu Trinh thể hiện dũng khí của người yêu nước đề cao tư tưởng tiến bộ, vạch trần thực trạng đen tối của xã hội, hướng về một ngày mai tươi sáng của đất nước. E m h ã y c h o b i ế t v ấ n đ ề n g h ị l u ậ n t r o n g v ă n b ả n t r ê n l à g ì ? E m h ã y c h o b i ế t m ụ c đ í c h b à i v i ế t c ủ a P h a n C h â u T r i n h ? Để đạt được mục đích trên tác giả đưa ra những luận Để đạt được mục đích trên tác giả đưa ra những luận điểm nào ? điểm nào ? - Khác với Châu Âu, dân Việt Nam không có luân lí (không biết đoàn thể, không coi trọng công ích). - Nguyên nhân của tình trạng trên là suy đồi từ vua đến quan. - Muốn người Việt Nam tự do, độc lập, dân Việt Nam phải có đoàn thể, truyền bá XHCN trong dân Việt Nam. Từ việc thực hiện các bước tóm tắt ở văn bản trên, em hãy nêu cách tóm tắt một văn bản nghị luận ? Đ ể đ ạ t đ ư ợ c m ụ c đ í c h t r ê n Đ ể đ ạ t đ ư ợ c m ụ c đ í c h t r ê n t á c g i ả đ ư a r a t á c g i ả đ ư a r a n h ữ n g l u ậ n đ i ể m n à o ? n h ữ n g l u ậ n đ i ể m n à o ? E m h ã y t ì m c á c l u ậ n c ứ E m h ã y t ì m c á c l u ậ n c ứ l à m s á n g r õ l u ậ n đ i ể m l à m VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Soạn lớp 11: Tóm tắt văn nghị luận I Kiến thức chung Tóm tắt văn nghị luận - Tóm tắt viết, kể lại cách ngắn gọn, khách quan nội dung văn Khi tóm tắt, rút ngắn, cần giữ nội dung bản, quan trọng văn gốc - Tóm tắt văn nghị luận hình thức làm văn kết hợp kĩ đọc – hiểu với kĩ diễn đạt, đáp ứng nhu cầu học tập suy nghĩ thực tế Mục đích, yêu cầu tóm tắt văn nghị luận - Mục đích + Giúp ta có hiểu biết khái quát, xác sâu sắc văn gốc + Tích lũy tư liệu kiến thức cần thiết làm tài liệu + Học tập cách tư diễn đạt văn nghị luận + Rèn luyện kĩ đọc – hiểu, tiếp nhận văn tóm tắt văn nghị luận - Yêu cầu + Phản ánh trung thành tư tưởng, luận điểm văn gốc; không tự ý thêm bớt + Diễn đạt ngắn gọn, súc tích, loại bỏ thông tin không phù họp với mục đích tóm tắt II Cách tóm tắt văn nghị luận - Bước 1: Đọc kĩ văn gốc Dựa vào nhan đề,phần mở đầu kết thúc àlựa chọn ý, chi tiết phù hợp với mục đích tóm tắt - Bước 2: Đọc đoạn phần triển khai (thân bài) nắm luận điểm, luận làm sáng tỏ vấn đề - Bước 3: Lập dàn ý trình bày lại cách hệ thống luận điểm văn tóm tắt - Bước 4: Dùng lời văn để thuật lại nội dung văn tóm tắt cần giữ lại bố cục câu văn quan trọng văn gốc III Luyện tập Bài tập a) Chủ đề nghị luận: Bàn đặc trưng tổng thể đất nước Indonesia VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b) Chủ đề nghị luận: Nói tài Xuân Diệu việc nghiên cứu , phê bình văn học Bài tập a Vấn đề nghị luận: Tình trạng sử dụng nguồn nước không hợp lý tình trạng nguồn nước ngày bị cạn kiệt ô nhiễm b Mục đích nghị luận: Nhằm nhắc nhở người nhân thức giá trị tầm quan trọng tài nguyên nước èkêu gọi người tiết kiệm tránh làm ô nhiễm nguồn nước c Các luận điểm - Luận điểm 1: Đặt vấn đề: Nước tài sản quý báu bị hủy hoại lãng phí nhiều - Luận điểm 2: Chứng minh phân tích: Tài nguyên nước tương lai không đáp ứng đủ cho yêu cầu đời sống người - Luận điểm 3: Chứng minh: Tình trạng khan ô nhiễm môi trường nước giới - Luận điểm 4: Lời kêu gọi Liên Hợp Quốc việc bảo vệ nguồn nước ngọt, chống ô nhiễm môi trường d Tóm tắt văn nghị luận ba câu - Trong đời sống chúng ta, thứ tài sản thường bị lãng phí hủy hoại nước - Các nhà khoa học chứng minh nguồn nước trái đất có hạn ngày cạn kiệt dần - Chúng ta giữ gìn tiết kiệm nước cho cho mai sau Nếu nhấp vào nút xem tiếp mà xem được vui lòng chuyển qua trình duyệt Explorer 7 trở lên hoặc cài đặtlại Firefox và Chome nếu trình duyệt lỗi Ngày: 13/9/2008 Tit: 12 Lm vn: LUYN TP TểM TT VN BN NGH LUN ~~*~~ A.MC TIấU CN T: Giỳp HS: - Hon thin k nng túm tt vn bn ngh lun. Bit vn dng k nng túm tt vo vic c hiu vn bn ngh lun v lm vn. B.TI LIU PHUNG TIN: - SGK, SGV - Thiết kế bài giảng C.TIN TRèNH DY HC: n nh: KT bi c: Hãy cho biết Nguyễn Đình Thi quan niệm nh thế nào về các đặc điểm của thơ? Bi mi: Hot ng ca GV & HS Ni dung cn t H 1: GV hng dn HS túm tt on trớch Khonh khc truyn ngn. c, ỏnh du nhng cõu mang ý chớnh trong bi v vit thnh VB túm tt khong 20 dũng. GV hng dn HS tỡm ý chớnh ca mi on. HS c tng on v túm tt ni dung chớnh on ú. I. Túm tt on trớch Khonh khc truyn ngn ca Bựi Hin: 1. on trớch gm 8 on: - on 1: TG cho rng ct truyn (tỡnh tit) i vi truyn ngn khụng quan trng. - on 2: Vn dung lng ỏng bn hn. Truyn ngn l mt on trong bi th di ca s phn nhõn loi. - on 3: Vn l chn cỏc on, cỏc khonh khc y. - on 4: VD v truyn Nga ngi v ngi nga ca Nguyn Cụng Hoan. - on 5: VD truyn ụi mt ca nam Cao. - on 6: Vai trũ, ý ngha ca Khonh khc trong truyn ngn. - on 7: iu kin chn khonh khc. - on 8: Vai trũ, vn sng ca nh vn. 2. Tỡm ý chớnh ca mi on: - on 1: Vn quan tng trong truyn ngn khụng phi l tỡnh tit m l s vang vng vo tõm hn, n tng lu li trong trớ nh ngi c. - on 2: ỏng chỳ ý hn l vn dung lng th loi. Truyn ngn l mt on trong c bi th di vụ tn ca s phn nhõn loi, l mt chng rỳt ra trong truyn di. Để có một bản tóm tắt hoàn chỉnh, công việc tiếp theo là gì? HĐ 2: GV xem gợi ý trong SGK để gợi ý HS tóm tắt văn bản Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng. HĐ 3: GV dành khoảng thời gian 15 – 20 phút để HS viết tóm tắt cho một trong hai văn bản trên. GV chọn một vài bài tiêu biểu đọc và nêu nhận xét, có thể cho điểm khuyến khích. - Đoạn 3: Vậy vấn đề đặt ra là việc phải biết chọn thật xác đáng cái khoảnh khắc ấy. - Đoạn 4: Khoảnh khắc trong truyện ngắn Người ngựa, ngựa người của NCH là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người trong thời khắc cuối năm, để từ đó nhấn mạnh đến cực độ những tủi cực, bi đát, tạo nên ở người đọc những chua xót ngậm ngùi cho số phận con người trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. - Đoạn 5: Trong Đôi mắt của Nam Cao, cái khoảnh khắc được chọn là thời điểm đầu thời kì chống Pháp, qua mấy lời độc thoại về người nông dân, về cuộc kháng chiến của nhân vật, qua một cảnh sinh hoạt trong gia đình Hoàng, để phơi bày bản chất của cả một kiểu ngườảotí thức như Hoàng. - Đoạn 6: Vậy khoảnh khắc là thời điểm mà ở đó nhân vật buộc phải bộc lộ những tính cách chủ yếu của mình, chi phối cách sống, cách nghĩ, cách ứng xử, số phận của nhân vật. - Đoạn 7: Điều kiện để chọn khoảnh khắc là vốn sống, sự am hiểu con người và cuộc đời, tài năng của chính nhà văn. - Đoạn 8: Trong đó, vai trò vốn sống nhiều mặt của nhà văn là điều hết sức quan trọng. 3. Nối các nội dung trên sẽ có một bản tóm tắt hoàn chỉnh. II. Tóm tắt bài Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng của Nguyễn Đăng Mạnh III. Viết bản tóm tắt: * Củng cố, dặn dò: - Nắm được các thao tác tóm tắt một VB nghị luận. - Soạn bài Tây Tiến VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN A MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Hiểu mục đích, yêu cầu việc tóm tắt văn nghị luận Kĩ - Biết cách tóm tắt văn nghị luận Thái độ - Có ý thức thực hành tóm tắt văn nghị luận B CHUẨN BỊ BÀI HỌC Giáo viên - Phương pháp: tích hợp, diễn giảng, thảo luận, đọc sáng tạo, đặt câu hỏi - Phương tiện: SGK, SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng, giáo án, bảng phụ Học sinh - Học cũ, SGK, SBT C HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, tác phong HS Kiểm tra cũ Kiểm tra phần chuẩn bị học sinh Bài VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Dẫn nhập “Học phải đôi với hành”, lời người xưa nói không sai Tiết trước ta học kĩ tóm tắt văn nghị luận Để khắc sâu kiến thức học ta vào tiết học: “Luyện tập tóm tắt văn nghị luận” Hoạt động Gv Hs Nội dung cần đạt * soạn bài Tóm tắt văn bản tự sựI. KIẾN THỨC CƠ BẢNTóm tắt văn bản là một việc làm phổ biến. Để có được một văn bản tóm tắt tốt, trước hết, cần xác định mục đích tóm tắt rõ ràng (để ghi nhớ, để giới thiệu với người khác hoặc để làm dẫn chứng trong bài văn nghị luận văn học…), và nắm vững cách thức tóm tắt.1. Mục đích, yêu cầu tóm tắc văn bản tự sựa) Mục đích : Trong cuộc sống, việc tóm tắt văn bản tự sự phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Thường chúng ta tóm tắt để dễ dàng ghi nhớ, để hiểu và đánh giá nội dung văn bản. Cũng có khi tóm tắt để ghi chép làm tài tài liệu, làm dẫn chứng trong bài văn hoặc để kể lại cho người khác nghe, để minh hoạ cho một ý kiến nào đó của mình.b) Yêu cầu : Bản tóm tắt phải ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo được nội dung cơ bản hoặc những đặc điểm, những mốc quan trọng trong cuộc đời của nhân vật chính. Bản tóm tắt cũng phải được trình bày theo một bố cục rõ ràng, chính xác theo những yêu cầu chung của văn tự sự.2. Cách tóm tắc tác phẩm tự sự theo nhân vật chính- Đọc kĩ văn bản gốc, chọn các sự việc cơ bản xảy ra với nhân vật chính và diễn biến của các sự việc đó.- Tóm tắt rõ các hành động, lời nói, tâm trạng của nhân vật theo diễn biến của cốt truyện (một vài chỗ có thể kết hợp dẫn nguyên văn một số từ ngữ, câu văn trong văn bản gốc).II. RÈN KĨ NĂNG1. Về Truyện An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thuỷa) Trong truyện này, có thể xác định An Dương Vương và Mị Châu là hai nhân vật chính (tuy xét về trò quan trọng thì An Dương Vương nổi bật hơn). Hai nhân vật này xuất hiện ở hầu hết các sự việc chính của câu chuyện. Hơn thế nữa, họ còn là những “mắt xích” quan trọng quyết định chiều hướng phát triển của cốt truyện.b) Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thuỷ theo nhân vật An Dương Vương :Vua An Dương Vương nước Âu lạc họ tên là Thục Phán. Vua cho xây thành ở đất Việt Thường nhưng hễ đắp tới đâu lại lở tới đấy. Một hôm có cụ già từ phương đông tới nói: Sẽ có sứ Thanh Giang đến giúp vua xây thành.Hôm sau vua mừng rỡ cho người ra đón mới biết sứ Thanh Giang là một con rùa vàng.Thành xây nửa tháng thì xong, vững chãi và kiên cố. Trước khi về biển, rùa vàng còn tháo vuốt đưa cho nhà vua là lẫy nỏ thần chống giặc. Có thành cao, hào sâu lại có nỏ thần, vua Thục rất nhiều lần đã đánh cho quân của Triệu Đà đại bại.Đà không dám đối chiến, bèn xin hoà và cho con trai là Trọng Thuỷ sang cầu hôn. Vua đồng ý gả con gái cho Mị Châu, lại cho cả Trọng Thuỷ ở lại Loa Thành làm rể. Có được cơ hội tốt, Trọng Thuỷ bên dụ dỗ Mị Châu cho xem nỏ thần rồi đánh tráo ngay lẫy nỏ.Quân Triệu Đà phá được nỏ thần bèn ồ ạt tất công. An Dương Vương trong khi ấy cậy có nỏ Liên Châu vẫn điềm nhiên ngồi đánh cờ, không bố phòng gì cả. Loa Thành bị vỡ, Vua Thục bèn mang theo con gái chạy xuống phía Nam. Thế nhưng cùng lúc ấy Trọng Thuỷ lại theo dấu lông ngỗng mà Mị Châu rắc ở đường đuổi theo. Cùng đường, lại nghe sứ Thanh Giang nhắc nhở “Giặc ở ngay sau nhà vua đó”, An Dương Vương bèn tuốt kiếm chém Mị Châu rồi cầm rừng tê bảy tấc rẽ nước đi xuống biển.c) Tóm Soạn bài: Tóm tắt văn tự TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ I KIẾN THỨC CƠ BẢN Tóm tắt văn tự gì? Tóm tắt văn nói chung, tóm tắt văn tự nói riêng việc làm xuất phát từ nhu cầu thực tế Trong sống, nhiều trường hợp muốn thông báo ngắn gọn nội dung việc, câu chuyện biết cho người khác Khi ấy, cần đến thao tác tóm tắt Để thông báo nội dung văn tự đến người khác, cần đến thao tác tóm tắt văn tự Có thể hiểu ngắn gọn: Tóm tắt văn tự ghi lại cách ngắn gọn, trung thành nội dung văn tự Cách tóm tắt văn tự a) Văn tóm tắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài lớp 11: Tóm tắt văn bản nghị luận, Soạn bài lớp 11: Tóm tắt văn bản nghị luận,