0

Giáo án luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

17 632 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2016, 08:49

B1: Đọc kỹ văn bản gốcB2: Dựa vào nhan đề, phần mở đầu và kết thúc để lựa chọn những ý, những chi tiết phù hợp với mục đích tóm tắt.B3: Lập dàn ý, trình bày một cách logic hệ thống luận điểm.B4: Tìm cách diễn đạt các luận điểm, luận cứ bằng lời văn của mình một cách mạch lạc NhiÖt liÖt chµo mõng quý thÇy c« gi¸o vµ c¸c em LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến thức: Mục đích: Yêu cầu: Nêu mục đích yêu cầu việc tóm tắt văn nghị luận? LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến thức: Mục đích: Yêu cầu: Cách tóm tắt: Theo dõi văn nghị luận “ Giá trị người” tìm luận điểm để tóm tắt văn bản? GIÁ TRỊ CON NGƯỜI Người ta chẳng qua sậy, sậy mềm yếu tạo hóa sậy có tư tưởng Cần vũ trụ phải tòng hành đè bẹp sậy ấy? Một chút hơi, giọt nước đủ làm chết người Những dù vũ trụ có đè bẹp người ta, người ta so với vũ trụ cao chết biết chết không vũ trụ khỏe người nhiều mà không tự biết khỏe Vậy giá trị tư tưởng Ta tự cao dựa vào tư tưởng đừng cậy không gian, thời gian hai thứ không làm đầy hay đọ kịp Ta rèn luyện để biết tư tưởng cho hay, cho đúng, tảng nhân luân Tôi không vào không gian để tìm lấy giá trị tôi, mà trông cậy vào quy định tư tưởng cách hoàn toàn; dù có đất cát chưa phải “giàu hơn”, phạm vi không gian này, vũ trụ nuốt điểm con, trái lại nhờ tư tưởng, quan niệm bao trùm toàn vũ trụ (Theo Pa-Xcan, dịch Nghiêm Toàn) LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến thức: * Luận điểm chính: Mục đích: - Con người yếu tạo hóa Yêu cầu: người có tư tưởng Cách tóm - Giá trị người tư tưởng, cần tắt: rèn luyện để biết suy nghĩ cho hay, cho đúng, để trở nên giàu có, lớn lao LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến - B1: Đọc kỹ văn gốc thức: Mục đích: Yêu cầu: Cách tóm tắt: - B2: Dựa vào nhan đề, phần mở đầu kết thúc để lựa chọn ý, chi tiết phù hợp với mục đích tóm tắt - B3: Lập dàn ý, trình bày cách logic hệ thống luận điểm - B4: Tìm cách diễn đạt luận điểm, luận lời văn cách mạch lạc LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến thức: Mục đích: Yêu cầu: Cách tóm tắt: II Luyện tập Bài tập 1: Đọc văn “Mấy nét thơ cách nhìn lại hôm nay” Huy Cận LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến - Một bạn dự định tóm tắt: thức: + Cái buồn thơ không ủy mị mà chứa nhiều yêu tố tích cực Mục đích: Yêu cầu: + Thơ phong trào văn học Cách tóm phong phú, phong trào sáng tạo tắt: dồi dào, có nhiều yếu tố tích cực II Luyện tập + Phong trào thơ nhiều đóng Bài tập 1: góp nghệ thuật thơ + Thơ xứng đáng mệnh danh “một thời đại thi ca” Hoài Thanh nói LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến - Những nội dung dự định tóm tắt nêu thức: lên thiếu chưa xác Mục đích: Yêu cầu: Cách tóm tắt: II Luyện tập Bài tập 1: số điểm sau đây: + Thiếu: • Thơ không nói đến đấu tranh cách mạng, nhược điểm lớn… Nhược điểm thơ thiếu khí phách cách mạng • Thơ góp phần vào đổi phát triển tiếng Việt LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến + Chưa xác: thức: Văn gốc: "Nhưng buồn Mục đích: thơ đâu có phải ủy mị" Yêu cầu: Dự định tóm tắt: “Cái buồn thơ Cách tóm không ủy mị mà chứa nhiều yếu tắt: tố tích cực" II Luyện tập Bài tập 1: => Không phải tất buồn thơ ủy mị nghĩa không buồn ủy mị nghĩa tích cực Không nên khái quát thành "Chứa nhiều yếu tố tích cực" LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến thức: -Thay đổi: Mục đích: + Thơ buồn , không ủy mị Yêu cầu: - Bổ sung: Cách tóm + Thơ không nói đến đấu tranh tắt: cách mạng, nhược điểm lớn… II Luyện tập Nhược điểm thơ thiếu Bài tập 1: khí phách cách mạng + Thơ góp phần vào đổi phát triển tiếng Việt LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến thức: Mục đích: Yêu cầu: Cách tóm tắt: II Luyện tập Bài tập 1: Bài tập Đọc lại thơ “Một thời thi ca” Hoài Thanh thực yêu cầu sau: Xác định chủ đề mục đích văn Tìm bố cục văn Tóm tắt ý phần viết thành văn tóm tắt LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến thức: - Chủ đề: Tinh thần thơ Mục đích: - Mục đích nghị luận: Giúp người đọc Yêu cầu: nhận thức cách mạng Cách tóm thơ mới, khắc họa tinh thần thơ tắt: cách tân thơ từ “cái ta” II Luyện tập chuyển sang “ tôi” đầy mầu sắc Bài tập 1: Bài tập cá nhân , đưa tiếng Việt lên tầm cao LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến - Bố cục đoạn trích: thức: + Phần mở đầu: Nguyên tắc tìm tinh thần thơ Mục đích: Yêu cầu: + Thân bài: Tinh thần thơ Cách tóm • Cái khó việc tìm tinh tắt: thần thơ xác định cách tiếp II Luyện tập cận đắn Bài tập 1: • Những biểu cá Bài tập nhân với bi kịch đáng thương thơ ( buồn, bế tắc, niềm tin khao khát với sống đất nước , người ) LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến - Bố cục đoạn trích: thức: + Phần mở đầu: + Thân bài: Mục đích: Yêu cầu: + Phần kết : Sự vận động thơ Cách tóm xung quanh bi kịch tắt: II Luyện tập Bài tập 1: Bài tập LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến thức: Mục đích: Yêu cầu: Cách tóm tắt: II Luyện tập Bài tập 1: Bài tập Tóm tắt ý phần viết thành văn tóm tắt GV: BÙI THỊ NHƯ QUỲNH LỚP 11A4 [...]... đích: 2 Yêu cầu: 3 Cách tóm tắt: II Luyện tập 1 Bài tập 1: 2 Bài tập 2 Đọc lại bài thơ “Một thời trong thi ca” của Hoài Thanh và thực hiện các yêu cầu sau: Xác định chủ đề và mục đích của văn bản Tìm bố cục của văn bản Tóm tắt ý từng phần và viết thành văn bản tóm tắt LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến thức: - Chủ đề: Tinh thần thơ mới 1 Mục đích: - Mục đích nghị luận: Giúp người đọc... bài: 1 Mục đích: 2 Yêu cầu: + Phần kết : Sự vận động của thơ mới 3 Cách tóm xung quanh cái tôi và bi kịch của nó tắt: II Luyện tập 1 Bài tập 1: 2 Bài tập 2 LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến thức: 1 Mục đích: 2 Yêu cầu: 3 Cách tóm tắt: II Luyện tập 1 Bài tập 1: 2 Bài tập 2 Tóm tắt ý từng phần và viết thành văn bản tóm tắt GV: BÙI THỊ NHƯ QUỲNH LỚP 11A4 ...LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến thức: -Thay đổi: 1 Mục đích: + Thơ mới buồn , nhưng không ủy mị 2 Yêu cầu: - Bổ sung: 3 Cách tóm + Thơ mới không nói đến đấu tranh tắt: cách mạng, đó là nhược điểm lớn… II Luyện tập Nhược điểm của thơ mới là thiếu 1 Bài tập 1: khí phách cách mạng + Thơ mới đã góp phần vào sự đổi mới và phát triển của tiếng Việt LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN... tóm của thơ mới, khắc họa tinh thần thơ tắt: mới là sự cách tân về thơ từ “cái ta” II Luyện tập chuyển sang “ cái tôi” đầy mầu sắc 1 Bài tập 1: 2 Bài tập 2 cá nhân , đưa tiếng Việt lên một tầm cao mới LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến - Bố cục đoạn trích: thức: + Phần mở đầu: Nguyên tắc đi tìm tinh thần của thơ mới 1 Mục đích: 2 Yêu cầu: + Thân bài: Tinh thần của thơ mới 3 Cách tóm. .. thần của thơ mới 3 Cách tóm • Cái khó trong việc đi tìm ra tinh tắt: thần thơ mới và xác định cách tiếp II Luyện tập cận đúng đắn 1 Bài tập 1: • Những biểu hiện của cái tôi cá 2 Bài tập 2 nhân với bi kịch đáng thương trong thơ mới ( buồn, bế tắc, mất niềm tin nhưng khao khát với cuộc sống đất nước , con người ) LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Nhắc lại kiến - Bố cục đoạn trích: thức: + Phần mở đầu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận, Giáo án luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận,