0

bai tap tom tat van ban nghi luan

Tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... thơ cũ thơ chữ “Tơi” Để làm điểm tác giả trích dẫn luận ? chữ “Ta”  Cái “Tơi” đáng thương tội nghi p  Họ giải bi kịch tình u Tiềng Việt Mỗi luận tác giả đưa lí lẽ gì? Hoµi Thanh ®· ®Ị cËp tíi ... Ngµy mét ngµy hai nã mÊt dÇn vỴ bì ngì, ®­ỵc nhiỊu ng­êi quen V× ng­êi ta thÊy nã ®¸ng th­¬ng, téi nghi p qu¸ T©m hån cđa thi nh©n chØ thu vµo ch÷ T«i ®Ĩ ®êi chóng ta còng chØ n»m vßngch÷ T«i Ta...
 • 14
 • 21,103
 • 22
Tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... “Tơi” Để làm rõ luận điểm tác giả trích dẫn luận ? chữ “Ta” (3 luận cứ)  Cái “Tơi” đáng thương tội nghi p  Họ giải bi kịch tình u Tiềng Việt Mỗi luận tác giả đưa lí lẽ gì? Hoµi Thanh ®· ®Ị cËp tíi ... Ngµy mét ngµy hai nã mÊt dÇn vỴ bì ngì, ®­ỵc nhiỊu ng­êi quen V× ng­êi ta thÊy nã ®¸ng th­¬ng, téi nghi p qu¸ T©m hån cđa thi nh©n chØ thu vµo ch÷ T«i ®Ĩ ®êi chóng ta còng chØ n»m vßngch÷ T«i Ta...
 • 11
 • 5,210
 • 20
Tom tắt văn bản nghị luận

Tom tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... chữ xuất với nghĩa tuyệt đối thi đàn Việt Nam gây khó chịu cho người.(9) Khi nhìn quen thật tội nghi p, thi nhân hết cốt cách từ trước.(10)Tâm hồn họ vừa thu khuôn chữ (11) Bi kịch đâu không thoát...
 • 4
 • 7,506
 • 22
Tiết 114 Tóm tắt văn bản nghị luận

Tiết 114 Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... bÌn kiÕm c¸ch ph¸ tan tµnh ®oµn thĨ cđa qc d©n + “DÉu tr«i nỉi phó q” + “Mét ngêi lµm quan chª bai + “Ngêi ngoµi ®ỵc” + “Ngµy xa lµm quan n÷a” + “Nh÷ng bän quan l¹i ¨n cíp cã giÊy phÐpvËy” ... ho¹i vµ l·ng phÝ nhiỊu nhÊt lµ níc ngät, Níc ngät trªn tr¸i ®Êt lµ cã h¹n, ngêi t¨ng lªn, c«ng nghi p ph¸t triĨn, níc sư dơng nhiỊu vµ níc th¶i lµm « nhiƠm hå, ao, s«ng, ngßi.Chóng ta ph¶i biÕt ... Năm học 2009 - 2010 - Chuẩn bò :  Híng dÉn häc bµi, chn bÞ bµi sau ¤n tËp tiÕng ViƯt IV RÚT KINH NGHI M, BỔ SUNG: ...
 • 5
 • 1,798
 • 7
Tiet 117: Tom tat van ban nghi luan

Tiet 117: Tom tat van ban nghi luan

Ngữ văn

... quốc gia nguồn nước , nhiều nơi xẩy tranh chấp nguồn nước Dân số tăng nhanh, công nghi p phát triển thiếu nghi m trọng Hãy bảo vệ nguồn nước, giữ gìn nước cho cho hệ mai sau ... nhan đề văn ( viết ngoặc đơn với tên tác giả) a Sự đa dạng mà thống In-đô-nê-xi-a b Xuân Diệu-nhà nghi n cứu, phê bình văn học 2.Bài tập 2: Xin đừng lãng phí nước ( Báo Nhân dân Chủ nhật ) a Vấn...
 • 7
 • 503
 • 0
Bài 2: Viết một văn bản nghị luận tự chọn, trong đó có sử dụng yếu tố biểu cảm. Sau đó tóm tắt bài viết của mình trong khoảng 10 - 15 dòng

Bài 2: Viết một văn bản nghị luận tự chọn, trong đó có sử dụng yếu tố biểu cảm. Sau đó tóm tắt bài viết của mình trong khoảng 10 - 15 dòng

Ngữ văn

... khiến người ta khổ đau Lí tưởng cao sống có ý nghĩa đẹp đẽ Người xưa tu thân, rèn luyện thân cách nghi m khắc để có nhân cách cao đẹp lí tưởng, hoài bão thời đại Thanh niên ngày cần phấn đâu, rèn...
 • 2
 • 3,170
 • 2
BÀI 5LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ pptx

BÀI 5LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ pptx

Cao đẳng - Đại học

... cháo cai lệ ập đến với roi song, tay thước, dây thừng Chúng thúc ép nhà anh Dậu nộp sưu Chị Dậu van nài xin khất Cai lệ quát mắng dọa dỡ nhà, đánh chị Dậu xông đến trói anh Dậu Không thể chịu...
 • 3
 • 909
 • 0
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Ngữ văn

... Trương Sinh ốm chết, Vũ Nương lo ma chay chu tất - Giặc tan, Trương Sinh trở nhà, nghe lời nhỏ, nghi vợ không chung thuỷ - Vũ Nượng bị oan, gieo xuống sông Hoàng Giang tự - Phan Lang người làng ... Trương Sinh ốm chết, Vũ Nương lo ma chay chu tất -Giặc tan, Trương Sinh trở nhà, nghe lời nhỏ, nghi vợ không chung thuỷ -Vũ Nượng bị oan, gieo xuống sông Hoàng Giang tự ? -Phan Lang người làng ... Trương Sinh ốm chết, Vũ Nương lo ma chay chu tất -Giặc tan, Trương sinh trở nhà, nghe lời nhỏ, nghi vợ không chung thuỷ -Vũ Nượng bị oan, gieo xuống sông Hoàng Giang tự - Một đêm Trương Sinh...
 • 18
 • 10,783
 • 31
Tiết 26,27 * Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự doc

Tiết 26,27 * Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự doc

Cao đẳng - Đại học

... cháo cai lệ ập đến với roi song, tay thước, dây thừng Chúng thúc ép nhà anh Dậu nộp sưu Chị Dậu van nài xin khất Cai lệ quát mắng dọa dỡ nhà, đánh chị Dậu xông đến trói anh Dậu Không thể chịu...
 • 5
 • 1,109
 • 5
luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Ngữ văn

... vật đá hay cục thuỷ tinh, đầu mẩu gỗ, vồ lấy mà cắn, mà nhai, mà nghi n cho kì nát vụn Cô đổi giọng, lại vỗ vai, nhìn vào mặt tôi, nghi m nghò: • • - Vậy mày hỏi cô Thông – tên người đàn bà họ nội ... kòch cô kia, cúi đầu • không đáp Vì biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô có ý gieo rắc vào đầu óc hoài nghi để khinh miệt ruồng rẫy mẹ t«i, người đàn bà bò tội goá chồng, nợ nần túng quá, phải bỏ tha ... Cai lệ người nhà lí trưởng vào quát tháo đòi sưu, đònh bắt anh Dậu Hãy tóm tắtt - Chò DậuHãy tóm van xin hạ tắ chúng vẫnkhoảng hành hạg chồng cố tình 10 dòn khoảng 10 dòn g chò lẫn thân chò -...
 • 29
 • 774
 • 0
Các phương án giải quyết bài toán tóm tắt văn bản

Các phương án giải quyết bài toán tóm tắt văn bản

Báo cáo khoa học

... Minh ho mt s thc nghim v ỏnh giỏ 84 4.8.1 i lng ỏnh giỏ chớnh xỏc 84 4.8.2 C s d liu thc nghim .85 4.8.3 Thc nghim trờn modul Tin x lý bn 87 4.8.4 Thc nghim trờn cỏc ... Nhng ỏng ngc nhiờn l s lng cỏc nghi n cu gii quyt bi toỏn i vi ting Vit li rt ớt Bi vy tỏc gi ó mnh dn chn TTVB ting Vit lm ni dung nghi n cu cho ti tt nghip Qua vic nghi n cu cỏc phng phỏp, k thut ... gi t mc tiờu nghi n cu nn tng c s ca bi toỏn v hy vng nú cú th lm c s nghi n cu phỏt trin cao hn sau ny Chớnh vỡ vy, cỏc mc tiờu c th c a ỏn: - Nghi n cu tng quan bi toỏn TTVB - Nghi n cu v...
 • 91
 • 850
 • 6
SKKN rèn kĩ năng đọc diễn cảm và tóm tắt văn bản tự sự vận dụng trong bài giảng cụ thể Ông lão đánh cá và con cá vàng (Ngữ văn 6 Tập một)

SKKN rèn kĩ năng đọc diễn cảm và tóm tắt văn bản tự sự vận dụng trong bài giảng cụ thể Ông lão đánh cá và con cá vàng (Ngữ văn 6 Tập một)

Giáo dục học

... ny cuc sng Tuy nhiờn, õy mi ch l mt vi kinh nghim nh ca bn thõn tụi, khụng trỏnh ch quan, t Rt mong nhn c s gúp ý ca Ban Giỏm hiu nh trng v cỏc bn ng nghip Tụi xin chõn thnh cm n! Hạ Hoà tháng ... vng, cỏ van xin, ụng lóo ó th cỏ v bin - M v bit chuyn ó yờu cu ụng lóo bin bt cỏ vng phi n n: + u tiờn m ũi mt cỏi mỏng ln mi Ngời thực hiện: Đàm Thị Thu Huyền- THCS Hạ Hoà- Phú Thọ Kinh nghi m ... Kinh nghi m rốn k nng c din cm v túm tt bn t s Vn dng bi dy ễng lóo ỏnh cỏ v cỏ vng Xut phỏt t yờu cu v thc t trờn, bn thõn tụi xin xut mt vi kinh nghim v vic rốn k nng c...
 • 5
 • 1,829
 • 2

Xem thêm