0

Tiet 117: Tom tat van ban nghi luan

7 503 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/06/2015, 22:00

  I.Môc ®Ých, yªu cÇu cña viÖc tãm t¾t v¨n b¶n NL: I.Môc ®Ých, yªu cÇu cña viÖc tãm t¾t v¨n b¶n NL:          !"#$%&'()*"+,-./01  !"#$%&'()*"+,-./01 23%425"6()*"*78' 9: 2 23%425"6()*"*78' 9: 2 351;:) 351;:)   <=>? <=>?     @AB$11: :22C/,-4B() @AB$11: :22C/,-4B() *". *".   DEF70/$% DEF70/$%   G%;H*". G%;H*".   DI)%:J1K51*LBAB$ DI)%:J1K51*LBAB$   D!B:'F,:,-4B/,-MB&:B D!B:'F,:,-4B/,-MB&:B , , II.C¸ch tãm t¾t v¨n b¶n nghÞ luËn: II.C¸ch tãm t¾t v¨n b¶n nghÞ luËn:   G%N,OP,,QR&C2L)S)  G%N,OP,,QR&C2L)S)  T T   6P?+,-254OU) 6P?+,-254OU) V V R&,,- 92L)#O>;W)"XXY R&,,- 92L)#O>;W)"XXY   < < GP)922CX"&/* ?I Z.()QR&/ GP)922CX"&/* ?I Z.()QR&/ 2L*PB&#B)27:()62L 2L*PB&#B)27:()62L   #254O4OCBC"/;X"*:J;:U:C #254O4OCBC"/;X"*:J;:U:C :9  :9    [:,-4B [:,-4B   \:*L]/'O^)B;WA,,QR& \:*L]/'O^)B;WA,,QR&   ^#>E97I7#_`*)XU)/`U)X*>Ma ^#>E97I7#_`*)XU)/`U)X*>Ma X% b X% b   .O^)BI'9/&,-1/'O^)B1A94/? #P .O^)BI'9/&,-1/'O^)B1A94/? #P ":2CX"& ":2CX"&   c:,-M c:,-M     -4B_B -4B_B -M.,-1N)O^)B*] -M.,-1N)O^)B*] -4B<_B -4B<_B     Dd*)U).:1&!B:1:94/I Dd*)U).:1&!B:1:94/I O7:'… O7:'…   D@%23Q6))!BB%:,BU) D@%23Q6))!BB%:,BU)   DE;WAJM94 DE;WAJM94   e !"#:,-4B/,-M"f,3*()B! e !"#:,-4B/,-M"f,3*()B!   ^2L)A,,)#;Wg ^2L)A,,)#;Wg    ,3,;Wg  ,3,;Wg   ë ë B&62LB*)!'K7:'4'# !7I B&62LB*)!'K7:'4'# !7I . +()B!/U)!!BB%:+ >'2L4* . +()B!/U)!!BB%:+ >'2L4* *h9:0)B;W:#()B!!,B!A,, *h9:0)B;W:#()B!!,B!A,, N)/'!/i,9)#9)#*LBXBB):9R( N)/'!/i,9)#9)#*LBXBB):9R( BO9/b3)%4BCB)4"X! BO9/b3)%4BCB)4"X! ;W4"X>;WjM25:9401k,l ;W4"X>;WjM25:9401k,l )/B25,b'8'2*WB 2Lm;j()) )/B25,b'8'2*WB 2Lm;j())  99' .B2*-#!,B7)9A4X1  99' .B2*-#!,B7)9A4X1 25N22CX"&()3 25N22CX"&()3   .O^)BA,,! 2LX1"X9;X 9 .O^)BA,,! 2LX1"X9;X 9 B&jM946+ B&jM946+   n\4B )/9O*"AB$ n\4B )/9O*"AB$   III.LuyÖn tËp : III.LuyÖn tËp :   @-1 @-1 EI)*9)P*1?BC?4Q:+(P EI)*9)P*1?BC?4Q:+(P ()*" ()*"   :aP25 ,3*1?BC?*)P*" :aP25 ,3*1?BC?*)P*" S*X 99oK*L>:T S*X 99oK*L>:T   )I)'B.6()pW>Q) )I)'B.6()pW>Q)   "EO>M/1>"!*% "EO>M/1>"!*%   <@-1< <@-1< `,R12LS@:9 `,R12LS@:9 Nh©n d©n Chñ nhËt Nh©n d©n Chñ nhËt T T   )6P+,- )6P+,- 7I,R12L7 7I,R12L7   +,-;W>,R1/R#X;OB*"9 +,-;W>,R1/R#X;OB*"9 *O_2LUJ: *O_2LUJ:   ":,-4B ":,-4B     ^2L,723"+q9/,R1P6 ^2L,723"+q9/,R1P6   E7./_2L617r;W:1M25#> E7./_2L617r;W:1M25#> ? ?   &7.U.)O)#)X2L/A7I )61*P &7.U.)O)#)X2L/A7I )61*P _2L# ?B % _2L# ?B %   AB$*" AB$*"     ^PU.)O)#;WA_2L/PQs# ) ^PU.)O)#;WA_2L/PQs# )  )61_2LE7.)/WO11: 4  )61_2LE7.)/WO11: 4 7rX>B %R#"9*O_2L/N!2L9 7rX>B %R#"9*O_2L/N!2L9 0)*9:XOB)7) 0)*9:XOB)7)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 117: Tom tat van ban nghi luan, Tiet 117: Tom tat van ban nghi luan,