0

Tiết 114 Tóm tắt văn bản nghị luận

5 1,798 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 03:00

Trường THPT Tam Quan Năm học 2009 - 2010 Ngày soạn: 20/ 4 /2010 Làm văn : Tiết :114 I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức : Giúp học sinh : Gióp häc sinh hiĨu ®ỵc mơc ®Ých, yªu cÇu cđa viƯc tãm t¾t v¨n b¶n nghÞ ln. 2. Về kó năng: BiÕt vËn dơng kiÕn thøc vµo viƯc tãm t¾t v¨n b¶n nghÞ ln. 3. Về thái độ:- II. CHUẨN BỊ 1.Chuẩn bò của giáo viên - Đồ dùng dạy học : Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, Thiết kế bài giảng Ngữ văn 11, Ôn tập Ngữ văn 11. Soạn giáo án - Phương án tổ chức lớp học : Đọc diễn cảm, gợi mở, thảo luận, bình giảng 2. Chuẩn bò của học sinh : Đọc sách giáo khoa, soạn bài theo hướng dẫn sách GK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn đònh tình hình lớp : (1phút) Kiểm tra nề nếp, só số, tác phong học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ : (5 phút) 3. Giảng bài mới: - Giới thiệu bài : (2 phút) Văn bản nghò luận thường chứa đựng dung lượng nội dung rất lớn. Vì vậy, muốn nắm đựơc các nội dung đó, ngoài phương pháp đọc- hiểu văn bản chúng ta còn cần phải biết tóm tắt văn bản nghò luận để đúc rút ra những nội dung cơ bản được phản ánh trong văn bản đó. Để đáp ứng được yêu cầu vừa nêu, nội dung của tiết học này sẽ cung cấp cho chúng ta cách tóm tắt văn bản nghò luận. - Tiến trình bài dạy: THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG KIẾN THỨC 15’ Hoạt động 1:  Hs lµm viƯc víi s¸ch gk Mơc ®Ých cđa viƯc tãm t¾t v¨n b¶n nghÞ ln? Yªu cÇu cđa viƯc tãm t¾t?  Hs ®äc v¨n b¶n s¸ch gk Nªu vÊn ®Ị mµ t¸c gi¶ ®a ra bµn b¹c? Dùa vµo ®©u mµ ta biÕt Hoạt động 1: -Học sinh đọc ng÷ liƯu trong SGK vµ c©u hái bªn díi. I. §äc-hiĨu 1. Mơc ®Ých-yªu cÇu cđa viƯc tãm t¾t v¨n b¶n nghÞ ln. -Tr×nh bµy ng¾n gän néi dung cđa v¨n b¶n gèc, theo mơc ®Ých sư dơng cđa m×nh. (N¾m ®ỵc ngn d÷ liƯu, c¸c thao t¸c, ®Ĩ sư dơng, ®Ĩ rÌn lun kh¶ n¨ng t duy cđa m×nh) Yªu cÇu: +§¶m b¶o c¸c t tëng, ln ®iĨm cđa v¨n b¶n gèc. Kh«ng ®ỵc tù ý thªm, bít. +DiƠn ®¹t ng¾n, gän, sóc tÝch (lo¹i bá nh÷ng th«ng tin Ngữ văn 11 Cơ bản - 1 - Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2009 - 2010 10’ ®ỵc vÊn ®Ị t¸c gi¶ ®a ra bµn b¹c Mơc ®Ých viÕt v¨n b¶n nµy cđa nhµ chÝ sÜ yªu nícPhan Ch©u Trinh? T×m c¸c c©u v¨n thĨ hiƯn ln ®iĨm cđa t¸c gi¶? C¸ch tr×nh bµy nh÷ng ln cø cđa t¸c gi¶?  Hs th¶o ln nhãm kh«ngphï hỵp víi mơc ®Ých tãm t¾t) 2. C¸ch tãm t¾t -VÊn ®Ị t¸c gi¶ ®a ra bµn b¹c: + ë níc ta kh«ng cã lu©n lÝ x· héi -C¸c dÉn chøng +D©n ta “ph¶i ai tai nÊy, ai chÕt mỈc ai” “d©n kh«ng biÕt ®oµn thĨ, kh«ng träng c«ng Ých” ‘thÊy qun thÕ th× ch¹y theo q l, dùa dÉm” -Thøc tØnh lu©n lÝ ®¹o ®øc cho d©n -Phª ph¸n bän quan l¹i Nam triỊu -Lµm sao cho d©n ta ph¸t triĨn d©n trÝ, ®Ĩ giµnh l¹i ®éc lËp tù do. +C©u 1: “x· héi lu©n lÝ thËt trong níc ta tut nhiªn kh«ng ai biÕt ®Õn” +C©u 2: “C¸i x· héi chđ nghÜa bªn ch©u ¢u rÊt thÞnh hµnh” +C©u 3: “Ngêi ta cã ¨n häc biÕt xÐt kÜ thÊy xa nh thÕ cßn ngêi níc m×nh th× sao” +C©u 4: “D©n kh«ng biÕt ch¼ng biÕt cã d©n” +C©u 5: “Nh÷ng kỴ ë vên mïi lµm quan” +C©u 6: “Nay mn ®oµn thĨ ®·” Ln ®iĨm: “D©n kh«ng biÕt ch¼ng biÕt cã d©n” Ln cø: +Bän Êy mn gi÷ tói tham ®Çy m·i, ®Þa vÞ cđa m×nh ®ỵc v÷ng m·i bÌn kiÕm c¸ch ph¸ tan tµnh ®oµn thĨ cđa qc d©n + “DÉu tr«i nỉi phó q” + “Mét ngêi lµm quan chª bai” + “Ngêi ngoµi sao ®ỵc” + “Ngµy xa lµm quan n÷a” + “Nh÷ng bän quan l¹i ¨n cíp cã giÊy phÐpvËy” Ngữ văn 11 Cơ bản - 2 - Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2009 - 2010 10’ Hoạt động 2:  Hs th¶o ln nhãm X¸c ®Þnh vÊn ®Ị vµ mơc ®Ých nghÞ ln? T×m c¸c ln ®iĨm ®ỵc thĨ hiƯn trong v¨n b¶n? Tãm t¾t v¨n b¶n b»ng ba c© Hoạt động 2:  Hs lµm viƯc theo nhãm Trong ln ®iĨm thø t nµy t¸c gi¶ dïng s¸u ln cø ®Ĩ lµm râ ln ®iĨm. II.Lun tËp C©u 1 -Sù ®a d¹ng vµ thèng nhÊt cđa ngêi In-®«-nª-xi-a -Xu©n DiƯu lµ mét tµi n¨ng vỊ nhiỊu mỈt C©u 2 -VÊn ®Ị nghÞ ln: ngn n- íc ngät ngµy cµng bÞ khan hiÕm -Liªn hỵp qc ®· ra lêi kªu gäi b¶o vƯ ngn níc ngät Mơc ®Ých: mäi ngêi thÊy vÊn ®Ị cÊp b¸ch. Mäi ngêi ph¶i cã tr¸ch nhiƯm tiÕt kiƯm níc Mäi ngêi ®Ịu ph¶i tham gia viƯc b¶o vƯ ngn níc ngät, chèng « nhiƠm. Ln ®iĨm 1: Trong ®êi sèng, thø tµi s¶n bÞ hủ ho¹i vµ l·ng phÝ nhiỊu nhÊt lµ níc. Ln ®iĨm 2: C¸c nhµ khoa häc ®· cho biÕt, níc ngät trªn tr¸i ®Êt nµy lµ cã h¹n Ln ®iĨm 3: Trªn tr¸i ®Êt, kh«ng ph¶i níc nµo còng may m¾n ®ỵc trêi cho ®đ níc ngät ®Ĩ dïng. Ln ®iĨm 4: Liªn hỵp qc ®· ra lêi kªu gäi b¶o vƯ ngn níc ngät. “Tµi s¶n bÞ hủ ho¹i vµ l·ng phÝ nhiỊu nhÊt lµ níc ngät, Níc ngät trªn tr¸i ®Êt lµ cã h¹n, ngêi t¨ng lªn, c«ng nghiƯp ph¸t triĨn, níc sư dơng nhiỊu vµ níc th¶i lµm « nhiƠm hå, ao, s«ng, ngßi.Chóng ta ph¶i biÕt tiÕt kiƯm vµ b¶o vƯ ngn níc s¹ch” 4. Củng cố : - Ra bài tập về nhà: - Về nhà học bài, làm bài tập Ngữ văn 11 Cơ bản - 3 - Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2009 - 2010 - Chuẩn bò bài :  Híng dÉn häc bµi, chn bÞ bµi sau ¤n tËp tiÕng ViƯt IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:  Ngữ văn 11 Cơ bản - 4 - Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2009 - 2010 Ngữ văn 11 Cơ bản - 5 - Nguyễn Văn Mạnh . phút) Văn bản nghò luận thường chứa đựng dung lượng nội dung rất lớn. Vì vậy, muốn nắm đựơc các nội dung đó, ngoài phương pháp đọc- hiểu văn bản chúng ta còn cần phải biết tóm tắt văn bản nghò luận. ra những nội dung cơ bản được phản ánh trong văn bản đó. Để đáp ứng được yêu cầu vừa nêu, nội dung của tiết học này sẽ cung cấp cho chúng ta cách tóm tắt văn bản nghò luận. - Tiến trình bài.  Ngữ văn 11 Cơ bản - 4 - Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2009 - 2010 Ngữ văn 11 Cơ bản - 5 - Nguyễn Văn Mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 114 Tóm tắt văn bản nghị luận, Tiết 114 Tóm tắt văn bản nghị luận,

Từ khóa liên quan