MỘT vài SUY NGHĨ về vấn đề đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ ở các TRƯỜNG CAO ĐẲNG, KHỐI NGÀNH kỹ THUẬT HIỆN NAY

7 926 2
MỘT vài SUY NGHĨ về vấn đề đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ ở các TRƯỜNG CAO ĐẲNG, KHỐI NGÀNH kỹ THUẬT HIỆN NAY

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MƠN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT HIỆN NAY Phạm Đình Huấn* Đặt vấn đề Việc đổi phương pháp giảng dạy mơn lý luận trị trường đại học, cao đẳng (Mơn: Những ngun lý chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam), trung cấp (Mơn: trị) việc làm cần thiết nhằm thực chủ trương đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo Đảng Giáo dục đào tạo nước ta Đảng quan tâm xem “Quốc sách hàng hàng đầu” Để đáp ứng u cầu cơng đổi mới, xây dựng đất nước q trình hội nhập quốc tế nay, Đảng chủ trương “Đổi bản, tồn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa; đổi chương trình nội dung, phương pháp dạy học; đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục, đào tạo Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành”1 Nghị số 29NQ/TW ngày 4/1/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI đổi tồn diện giáo dục đào tạo nêu “Đổi chương trình * Thạc sĩ, Trưởng khoa Khoa Giáo dục đại cương, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia-sự thật, Hà nội – 2011, tr41 284 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO nhằm phát triển lực phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ dạy nghề Đổi nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật ý thức cơng dân Tập trung vào giá trị văn hóa, truyền thống đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi nhân văn chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh” Về đổi phương pháp giảng dạy, Nghị số 29NQ/TW ngày 4/1/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI khẳng định “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin truyền thơng dạy học” Đồng thời Nghị 29-NQ/TW ngày 4/1/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI nhấn mạnh u cầu đổi kiểm tra, đánh giá kết giáo dục đào tạo “Đổi hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan Việc thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo cần bước theo tiêu chí tiên tiến xã hội cộng đồng giáo dục giới tin cậy cơng nhận Phối hợp sử dụng kết đánh giá q trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá người dạy với tự đánh giá người học; đánh giá nhà trường với đánh giá gia đình xã hội” Như vậy, thực chất đổi phương pháp dạy học mơn lý luận trị đổi qúa trình dạy học (hoạt động dạy hoạt động học), gắn liền với đổi mục tiêu, nội dung, chương trình, giáo trình, phương tiện dạy học, mơi trường dạy học, kiểm tra đánh giá … vv phương pháp dạy học yếu tố có vai trò quan trọng q trình dạy học Trong hoạt động KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2015 285 dạy học, hoạt động người dạy hoạt động người học tạo phương pháp dạy học, yếu tố khác q trình dạy học phải thơng qua hai hoạt động mà phát huy tác dụng Đổi phương pháp dạy học mơn lý luận trị trường đại học, cao đẳng, trung cấp u cầu cấp thiết, phạm vi nghiên cứu tác giả chủ yếu đề cập đến thực trạng cần thiết phải đổi phương pháp dạy học mơn lý luận trị trường cao đẳng, khối ngành kỹ thuật, nơi tác giả giảng dạy, quản lý, cơng tác Đặc thù khối ngành kỹ thuật sinh viên thi đầu vào mơn khoa học tự nhiên (tốn, lý, hóa chủ yếu), chương trình đào tạo khoa học xã hội nhân văn chiếm khoảng 10% tổng số tiết chương trình đào tạo ngành Sinh viên khối ngành kỹ thuật thường có tâm lý ngại học mơn khoa học xã hội nhân văn, nhũng khó khăn tiến hành đổi phương pháp dạy học mơn lý luận trị Những vấn đề tồn q trình dạy học mơn lý luận trị trường cao đẳng, khối ngành kỹ thuật Nhìn chung phương pháp dạy học mơn lý luận trị trường cao đẳng, khối ngành kỹ thuật chậm biến đổi, việc đổi phương pháp dạy học khơng diễn thường xun, liên tục, chủ yếu diễn “hội giảng”, “dự giờ” chưa thực chuyển biến ý thức giảng viên, cán quản lý Giảng viên nhận thức tầm quan trọng việc đổi phương pháp dạy học nhận thức mặt lý thuyết, thực tế chậm đổi mới, chủ yếu dạy theo kiểu tùy hứng, nội dung thuộc sở trường, mạnh “phơ diễn” khơng trọng hướng đến rèn luyện kỹ năng, hình thành thái độ Mấu chốt đổi phương pháp dạy học phải chuyển từ vai trò “thầy làm trung tâm” sang “trò làm trung tâm” biện pháp cụ thể để thực việc chuyển nhiều lúng túng Có giảng viên quan niệm đặt nhiều câu hỏi đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực, kết học bị biến thành hỏi đáp Có giảng viên trọng đến sử dụng cơng nghệ thơng tin, giảng “đọc – chép” lại thay “chiếu – chép” 286 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Một phận giảng viên cập nhật thơng tin khoa học, chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng đổi phương pháp dạy học Vì vậy, dạy học, thầy làm việc chủ yếu, trò thụ động ghi chép dẫn đến tượng “đọc – chép” thầy nói, trò làm việc riêng Mặt khác, có phận giảng viên nhận thức đổi phương pháp dạy học nói chung, lại cho trình độ sinh viên yếu, ý thức kém, sinh viên kỹ thuật khơng thích học mơn lý luận trị, khơng thể vận dụng biện pháp đổi nên đọc chép, khơng rèn luyện cho sinh viên lực tư độc lập, tự chiếm lĩnh kiến thức trang bị phương pháp học tập tốt Có phận giảng viên xuất thân từ trường khơng phải sư phạm yếu phương pháp giảng dạy, vai trò người thầy quan trọng việc đổi phương pháp dạy học Từ dẫn tới sinh viên khơng thích học mơn học Việc kiểm tra đánh giá sinh viên hướng đến cho điểm, đối phó, chưa đánh giá khả nhận thức, khả rèn luyện kỹ năng, lực hành vi … Nhiều trường kiểm tra đánh giá hình thức trắc nghiệm hồn tồn máy tính, cho số câu hỏi ơn tập sinh viên nhà học thuộc thi … vv Vì ảnh hưởng tới việc đổi phương pháp dạy học, đánh giá kết thúc mơn mơn học, mục tiêu đổi phương pháp dạy học khơng thực Một phận giảng viên khơng nhận thức rõ vị trí, vai trò mơn học phụ trách tổng thể chương trình đào tạo, khơng định hướng cho sinh viên, chưa tạo liên kết mơn học lý luận trị với tạo hứng thú cho người học Cũng có phận sinh viên chưa nhận thức vị trí, vai trò mơn lý luận trị chương trình đào tạo, nhiều sinh viên khơng biết học mơn lý luận trị để làm gì, sinh viên kỹ thuật khơng nên học mon Vì vậy, sinh viên khơng say mê học tập, học để để đối phó với thi cử, kiểm tra Phương pháp học hạn chế, phần lớn học thuộc dẫn đến tình trạng học vẹt Đối với chương trình mơn học, mơn lý luận trị nói chung có chương trình thống nhất, giáo trình thống thuận lợi triển khai thực so với mơn học khác KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2015 287 (những mơn học khác, ví dụ mơn học chun ngành có chương trình khung trường mở ngành lựa chọn mơn học theo quy định, xây dựng chương trình mơn học, xây dựng đề cương, giáo trình …vv) Tuy nhiên, chương trình mơn học lý luận trị có hạn chế, cụ thể chương trình mơn lý luận trị cho hệ đào tạo đại học, cao đăng phạm vi nước, ngành đào tạo (trừ chun ngành triết học Mác – Lê nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh …vv) áp dụng chung Khi Đảng chủ trương “đổi mới, sáng tạo” mơn lý luận trị khơng thể “sáng tạo” chương trình, giáo trình có sẵn trường áp dụng thơi Các ngành, lĩnh vực đào tạo khác kinh tế, kỹ thuật … vv áp dụng chung chưa phù hợp lĩnh vực đào tạo có đặc thù riêng Giáo trình chung Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành cho mơn lý luận trị, dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối khơng chun chưa logic, kiến thức nặng Khi áp dụng chương trình chung Bộ Giáo dục Đào tạo, trường cao đẳng, khối kỹ thuật có khuynh hướng cắt bớt chương trình (thực tế nay, mơn ngun lý chủ nghĩa Mác – Lênin 75 tiết; mơn Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 tiết; mơn đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 45 tiết) trường bớt số tiết lý chuyển sang “tự nghiên cứu” mà khơng có hướng dẫn, khơng tính cho giảng viên, điều có nghĩa sinh viên tự đọc, giảng viên khơng cần dạy Khi giảng dạy trường có khuynh hướng ghép lớp, dẫn đến sĩ số lớp đơng giảng viên khơng thể thực việc đổi phương pháp giảng dạy Đồng thời sinh viên học mà rớt nhiều ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp, đầu nên giảng viên ln bị áp lực kiểm tra, đánh giá để sinh viên “qua hết” (khơng rớt), điều gây cản trở cho việc đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá kết thúc mơn học Cơng tác kiểm tra, tra Bộ chưa kịp thời, khơng phát lệch lạc trường triển khai giảng dạy mơn lý luận trị theo quy định Nhà nước Làm cho giảng viên khơng n tâm thực đổi phương pháp dạy học 288 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Những hạn chế dẫn đến hệ sinh viên học tập mơi trường mang tính thụ động, hạn chế khả sáng tạo lực vận dụng tri thức khoa học để giải tình sống Vì vậy, đổi phương pháp dạy học mơn lý luận trị tất yếu cấp thiết, để làm điều cần phải thực giải pháp sau Một số giải pháp, kiến nghị Thứ nhất, u cầu giảng viên dạy học phải có nghiệp vụ sư phạm, tăng cường buổi sinh hoạt mơn/khoa phương pháp dạy học tích cực Kiến nghị Bộ Giáo dục đào tạo đưa nội dung đổi phương pháp dạy học mơn lý luận trị tập huấn hè hàng năm Thứ hai, giảng viên phải thường xun nghiên cứu tài liệu phương pháp dạy học tích cực, phương pháp dạy học vận dụng vào q trình dạy học Thứ ba, nội dung dạy có phương pháp giảng dạy tương ứng Nội dung định phương pháp dạy học Đồng thời phương dạy học phải có hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp Vì vậy, phải đổi hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy lực sinh viên Thứ tư, giảng viên phải nắm vững quy định Nhà nước, cập nhật văn thường xun mơn học để biết vị trí, vai trò mơn học lý luận trị hệ thống giáo dục, đào tạo Nắm vững vai trò, vị trí mơn lý luận trị với mơn học khác chương trình đào tạo trường Thứ năm, kiến nghị Bộ Giáo dục Đào tạo có chương trình mơn học cho khối ngành đào tạo riêng như: kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn, để trường vận dụng vào giảng dạy đơn vị cho phù hợp Thống số tiết giảng dạy trường, đặc biệt có phân bố hợp lý tiết dạy đối sinh viên đại học, sinh viên cao đẳng, sinh viên liên thơng lên đại học để khơng bị trùng lặp lại nội dung mà trước sinh viên học Tương ứng với chương trình riêng cho khối ngành đào tạo giáo trình cho khối ngành đó, ngành có đặc thù nên nội dung thống nhất, hình thức trình bày, ví dụ liên quan, dẫn chứng … cho KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2015 289 phù hợp với khối ngành đào tạo, làm cho sinh viên cảm thấy gần gũi với mơn học Thứ sáu, kiến nghị Bộ Giáo dục Đào tạo tăng ường việc kiểm tra, tra trường thực quy định Nhà nước việc giảng dạy mơn học lý luận trị, trường cao đẳng thưc việc ghép lớp dẫn đến sĩ số lớp q đơng, trường cắt bớt số tiết dạy …vv Kết luận Việc đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo, đổi phương pháp dạy học mơn lý luận trị mà Đảng chủ trương thực định đắn, phù hợp với q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn liền với kinh tế tri thức phù hợp với q trình hội nhập quốc Trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả trình bày quan điểm Đảng đổi phương pháp dạy học; thực trạng chung giảng dạy mơn học lý luận trị trường cao đẳng, khối ngành kỹ thuật mà tác giả quan sát q trình giảng dạy, quản lý Và có giải pháp, kiến nghị để góp phần thực tốt việc đổi phương pháp dạy học mơn lý luận trị trường nói chung trường cao đẳng, khối kỹ thuật nói riêng TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo Tài liệu tập huấn “đổi phương pháp giảng dạy kiểm tra đánh giá mơn giáo dục trị TCCN năm 2014 Tài liệu dùng đợt tập huấn Hà nội 12-2014 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI Nxb trị quốc gia – thật, Hà nội – 2011 Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/1/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI đổi tồn diện giáo dục đào tạo 290 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Ngày đăng: 04/09/2016, 11:30

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan