0

Giáo án ngữ văn lớp 9 tham khảo theo chuẩn (2)

37 523 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2016, 08:48

GIO N ễN TP Hẩ NG VN Tit 1,2 ễN TP TRUYN Kí VIT NAM CU GHẫP- CU PH NH I Mc tiờu tit hc - H thng kin thc v: truyn kớ Vit Nam; cõu ghộp, cõu ph nh - Luyn cng c, khc sõu kin thc - Rốn k nng cm th bn II Tin trỡnh n inh Kim tra Bi mi A Nụi dung I Truyn ký Vit Nam Tt ốn - Ngụ Tt T( on trớch: Tc nc v b) * Tỏc gi: Ngụ Tt T l nh nho gc nụng dõn ễng l hc gi cú nhng cụng trỡnh kho cu v trit hc, vh c cú giỏ tr, nh bỏo tin b giu tớnh chin u, nh hin thc xut sc trc cm, tn tu cụng tỏc tuyờn truyn phc v kh/ chin chng Phỏp; c nh nc tng Gi thng HCM v VHNT (1966) * Giỏ tr v ni dung & NT: - on trớch khụng ch khc ho rừ nột b mt tn ỏc, u cỏng khụng chỳt tỡnh ngi ca tờn cai l v ngi nh lớ trng m ch yu nờu lờn v ca ngi phm cht p ca ngi nụng dõn nghốo kh ch c: ú l s vựng lờn chng tr quyt lit ỏch ỏp bc ca giai cp thng tr m sc mnh chớnh l lũng cm hn, ut hn v tỡnh thng yờu chng vụ b bn Ngụ Tt T ó nhỡn thy kh nng phn khỏng tim tng l bn cht ca nụng dõn lao ng nc ta - Tỡnh truyn hp dn th hin ni bt mi xung t, ngũi bỳt miờu t sinh ng, ngụn ng n/v rt t nhiờn, ỳng vi tớnh cỏch tng n/v Lóo Hc - Nam Cao * Tỏc gi: Nam Cao (1915 1951) Trn Hu Tri H Nam ễng l nh hin thc xut sc vi nhng vit v ngi nụng dõn, ngi trớ thc nghốo v trc cm T8 * Giỏ tr v ni dung & NT: - Th hin cỏch chõn thc, cm ng v s phn au thng ca ngi nụng dõn xó hi c v phm cht cao quý tim tng ca h ng thi cho thy tm lũng yờu thng trõn trng i vi ngi nụng dõn v ti nng ngh thut xut sc ca nh Nam Cao, c bit miờu t tõm lớ n/v v cỏch k chuyn Nhng ngy th u - Nguyờn Hng( on trớch: Trong lũng m) * Tỏc gi: Nguyờn Hng c coi l nh ca nhng cuc i cn lao, nhng ni nim c cc Bn thõn ụng cng rt d xỳc ng, thng chy nc mt khúc thng nhng Nguyn Thu Hng THCS i M GIO N ễN TP Hẩ NG VN mnh i khn kh m ụng c chng kin hay chớnh ụng tng tng Bi th ụng rt gi cm ễng ớt chỳ ý n nhng s kin, s vic, nu cú núi n cng ch yu lm ni bt lờn nhng cm xỳc ni tõm * Giỏ tr v ni dung & NT: - VB c trớch t chng hi kớ, k v tui th cay ng ca chớnh tỏc gi C quóng i c cc (m cụi cha, khụng c sng vi m m sng vi ngi cụ c ỏc) c tỏi hin li sinh ng Tỡnh mu t thiờng liờng, t/y tha thit i vi m ó giỳp chỳ vt qua ging li xỳc xim, c ỏc ca ngi cụ cựng nhng d lun khụng my tt p v ngi m ti nghip on t cnh on t gia m l on thm m tỡnh cm v th hin sõu sc tinh thn nhõn o - VB em n cho ngi c hng thỳ c bit bi s kt hp nhun nhuyn gia k v bc l cm xỳc, cỏc hỡnh nh th hin tõm trng, cỏc so sỏnh n tng, giu xỳc cm Mi trng hung, mi sc thỏi kh au v hp ca n/v chớnh (chỳ Hng) va gõy xỳc ng mnh m va cú ý ngha lay thc nhng t/c nhõn Ngi c dng nh hi hp cựng mch v ch, cựng ghờ rn hỡnh nh ngi cụ thõm c, cựng au xút ngi chỏu ỏng thng, v nh cng chia s hp bng hong ting khúc nc n ca chỳ Hng lỳc gp m Ging thong th lnh lựng, tha thit ro rc, gin d m lụi cun bi cỏch k lp lang v ngụn ng giu hỡnh nh, to nờn nhng chi tit sng ng c sc, thm m tỡnh ngi II Cõu ghộp- Cõu ph nh Cõu ghộp a/ Khỏi nim - Cõu ghộp l cõu cú t hoc nhiu cm C-V khụng bao cha to thnh Mi cm C-V ny c gi l v cõu - Cú cỏch ni cỏc v cõu: a Dựng cỏc t cú t/d ni: o Ni bng qht o Ni bng cp qht o Ni bng cp phú t, i t hay ch t thng i ụi vi (cp t hụ ng) b Khụng dựng t ni: Trong trng hp ny, gia cỏc v cõu cn cú du phy, du chm phy hoc du hai chm b/ phõn loi: Cú loi: - Cõu ghộp C-P: l cõu ghộp cú v, v chớnh v v ph, gia v c ni vi bng qht + Cõu ghộp C-P ch nguyờn nhõn h qu Cỏc qht thng dựng l: vỡ, do, bi, ti, nờn, cho nờn, m VD: Vỡ hoa nờn phi ỏnh ng tỡm hoa (Truyn Kiu) Ti hỏ dỏm ph lũng c nhõn? Nguyn Thu Hng THCS i M GIO N ễN TP Hẩ NG VN (Truyn Kiu) Bi chng n lũng Cho nờn phn thip long ong mt i (Ca dao) Lam chm ch v cú phng phỏp hc tt nờn nm hc no bn cng t danh hiu hs gii, + Cõu ghộp C-P ch k gi thit, h qu: thng dựng cỏc qht: nu, giỏ, h, thỡ VD: H cũn tờn xõm lc trờn t nc ta thỡ ta cũn phi chin u quột sch nú i! (HCM) Nu m tri khụng ma thỡ lp ta s i cm tri + Cõu ghộp C-P ch s nhng b tng tin, thng dựng cỏc qht: tuy, du, dự, m, mc du, th rng (khi v chớnh ng sau thỡ cú th dựng: nhng, m, nhng m t u v chớnh) VD: Tuy tui cao sc yu, nhng BH quyt tõm lờn ng i chin dch + Cõu ghộp chớnh ph ch mc ớch s vic, thng dựng cỏc qht: , ng, cho ( u v chớnh cú th dựng thỡ, v chớnh ng sau) VD: vui lũng cha m thỡ em phi hc tt - Cõu ghộp ng lp: L loi cõu ghộp ú cỏc v bỡnh ng vi v ng phỏp, cú th khụng dựng qht ni cỏc v, hoc ch ni cỏc v cõu bng nhng qht liờn hp + Cõu ghộp liờn hp khụng dựng qht ni cỏc v, m ch dựng du phy VD; Trờn ng cn, di dng sõu Chng cy, v cy, trõu i ba + Cõu ghộp liờn hp sd t v ch quan h b sung, hoc quan h ng thi gia v VD: Cỏi u lóo ngoo v bờn v cỏi ming múm mộm ca lóo mu nh nớt + Cõu ghộp liờn hp sd t ri ch qh ni tip VD: Hai ngi ging co nhau, du dy nhau, ri ny u buụng gy + Cõu ghộp liờn hp sd cỏc t m, cũn, ch ch qh tng phn hay nghch i VD: Bp v mui ó cn m lũng dõn vng nh nỳi (Lũng dõn Hong Long) + Cõu ghộp liờn hp cú v súng ụi nhau, hụ ng nhau, sd cỏc cm t: khụng ch m cũn, va va, ang ang, VD: Va n cp va la lng Cõu ph nh: a/ c im hỡnh thc: - l cõu cú nhng t ng ph nh nh: khụng, chng, cha, ch, khụng phi (l), chng phi (l), õu cú phi (l), õu (cú) Nguyn Thu Hng THCS i M GIO N ễN TP Hẩ NG VN b/ Chc nng: - Thụng bỏo, xỏc nhn khụng cú s vt, s vic, tớnh cht, quan h no ú, (cõu ph nh miờu t) - Phn bỏc mt ý kin, mt nhn nh (cõu ph nh bỏc b) c/ Phõn loi: - Cõu ph nh miờu t, - Cõu ph nh bỏc b B/ Bi luyn Bi 1: Qua ba bn truyn ký Vit Nam: Trong lũng m, Tc nc v b v Lóo Hc, em thy cú nhng c im gỡ ging v khỏc ? Hóy phõn tớch lm sỏng t * Hng dn: a Ging nhau: - Thi gian sỏng tỏc: Cựng giai on 1930 1945 - Phng thc biu t: t s - Ni dung: C bn u phn ỏnh cuc sng kh cc ca ngi xó hi ng thi cha chan tinh thn nhõn o - Ngh thut: u cú li vit chõn thc, gn gi, sinh ng b Khỏc nhau: - Th loi: Mi bn vit theo mt th loi: Trong lũng m (Hi kớ), Lóo Hc (Truyn ngn), Tc nc v b (Tiu thuyt) - u biu t phng thc t s nhng mi bn yu t miờu t, biu cm cú s m nht khỏc - Mi bn vit v nhng ngi vi s phn v nhng ni kh riờng Bi s Hóy phõn tớch din bin tõm trng ca Hng c lũng m Hng dn - Ch cht thoỏng thy búng mt ngi ngi trờn xe kộo ging m, chỳ Hng lin ui theo, gi bi ri - n ui kp thỡ th hng hc, trỏn m m hụi, v trốo lờn xe thỡ rớu c chõn li - C lot nhng chi tit trung miờu t trng thỏi xỳc ng, mng r n cung cung ca chỳ khao khỏt tỡnh m - Xỳc ng nht l cõu M tụi va kộo tay tụi, xoa u tụi hi, thỡ tụi o lờn khúc ri c th nc n. Khụng cũn l nhng git nc mt au dn v cm tc on trờn, bao nhiờu hn di v tc ti chan ho nhng git nc mt hp, nguyn Nguyn Thu Hng THCS i M GIO N ễN TP Hẩ NG VN - Cm giỏc sung sng n cc im ca a c lũng m c Nguyờn Hng din t bng cm hng c bit say mờ cựng nhng rung ng vụ cựng tinh t - Chỳ say sa ngm nhỡn gng mt m ti sỏng vi ụi mt rtrong v nc da mn, lm ni bt mu hng ca hai gũ mỏ. Chỳ sung sng c lũng m, ựi ỏp ựi m, u ng vo cỏnh tay m thy nhng cm giỏc m ỏp ó bao lõu mt i bng li mn man khp da tht V õy l nhng cõu y cm xỳc: Hi qun ỏo m tụi v nhng hi th khuụn ming xinh xn nhai tru lỳc ú ph thm tho l thng, Phi li v ln vo lũng ngi m, ỏp mt vo bu sa núng ca ngi m, bn tay ngi m vut ve t trỏn xung cm v gói rụm sng lng cho, mi thy ngi m cú ờm du vụ cựng Nhng cõu kt hp KC vi biu cm ó din t tht c th v tinh t nim hp ca a khao khỏt tỡnh m n ỏy lũng Nim hp vụ hỡnh hin bng nhng cm giỏc tht c th ca cỏc giỏc quan Bao bc quanh chỳ l bu khụng khớ ờm ỏi v m ỏp ca tỡnh mu t, l khụng gian trn tr ỏnh sỏng, mu sc v ngo ngt hng thm, va cay c ca b cụ thoỏng hin nhng ri chỡm i gia nin hp ln lao Cú th núi, tỏc gi ó m x tỏch bch tng cm giỏc sung sng n mờ li, ro rc c ngi c hớt th bu khụng khớ ca tỡnh m tuyt vi Nhng bỡnh lun v tỡnh m con, v hp lũng m l sau ny nh li m vit ra, cũn lỳc y Hng khụng cũn nh gỡ, ngh gỡ khỏc Tt c tõm trớ em u dn cho s tn hng tỡnh m i vi em, nim sung sng v hp nht trờn i l c sng lũng m - S xỳc ng ca Hng gp m cng chng t tỡnh thng m ca Hng tht l sõu m, nng thm - on trớch, c bit phn cui ny l bi ca chõn thnh v cm ng v tỡnh mu t thiờng liờng bt dit! Bi s Cảm nhận em nhân vật chị Dâu qua đoạn trích "Tức nớc vỡ bờ" Ngô Tất Tố Hng dn - Giới thiệu sơ lợc đoạn tríchTức nớc vỡ bờ v nhõn vt ch Du: ngời nông dân nghèo khổ, mộc mạc, hiền dịu đầy lòng vị tha đức hi sinh cao - Trong lỳc nc sụi la bng mt mỡnh ch ụn ỏo chy xuụi chy ngc lo xut su cho chng , cho chỳ Hi- em trai chng mỡnh Ch ó phi t rut bỏn a nh tui, bỏn n cha m mt cựng mt gỏnh khoai cha tin np su Chng ch v b ỏnh trúi - Ch ó phi vựng lờn ỏnh vi ngi nh lớ trng v tờn cai l bo v chng ca mỡnh + Ban đầu chị cố van xin tha thiết nhng chúng không nghe, tên cai lệ đáp lại chị bịch vào ngực chị bịch sấn sổ tới trói anh Dậu,chỉ đến chị liều mạng cự lại Nguyn Thu Hng THCS i M GIO N ễN TP Hẩ NG VN + Lúc đầu chị cự lại lí chồng đau ốm ông không đợc phép hành hạ Lúc chị thay đổi cách xng hô không xng cháu gọi ông mà lúc ông- Bằng thay đổi chị đứng thẳng lên vị ngang hàng nhìn thẳng vào mặt tên cai lệ + Khi tên cai lệ không thèm trả lời mà tát vào mặt chị Dậu đánh bốp nhảy vào cạnh anh Dậu chị đứng dậyvới niềm căm giận ngùn ngụt Chị Dậu nghiến hai hàm lại : mày trói chồng bà bà cho mày xem Lúc cách xng hô thay đổi cách xng hô đanh đá ngời đàn bà thể căm thù ngùn ngụt khinh bỉ cao độ đồng thời thể t ngời đứng kẻ thù sẵn sàng chiến đấu => ch tiềm ẩn sức mạnh phản kháng, bị đẩy đến bớc đờng chị vùng lên chống trả liệt thể thái độ bất khuất * Là ngời nông dân mộc mạc hiền dịu đầy lòng vị tha đức hi sinh cao cả, nhng không hoàn toàn yếu đuối mà tiềm ẩn sức mạnh phản kháng Bi s Truyện ngắn Lão Hạc Nam Cao giúp em hiểu tình cảnh ngời nông dân trớc cách mạng? Hng dn - Giới thiệu truyện ngắn Lão Hạc khái quát tình cảnh ngời nông dân - Trc ht, Truyện ngắn Lão Hạc Nam Cao giúp ta hiểu tình cảnh thống khổ ngời nông dân trớc cách mạng + Lóo Hc * Khổ vật chất Cả đời thắt lng buộc bụng lão có tay mảnh vờn chó Sự sống lay lắt cầm chừng số tiền ỏi bòn vờn làm thuê Nhng thiên tai, tật bệnh chẳng để lão yên ổn Bao nhiêu tiền dành dụm đợc, sau trận ốm hết sành sanh, lão phải kiếm ăn nh vật Nam Cao dũng cảm nhìn thẳng vào nỗi khổ vật chất ngời nông dân mà phản ánh * Khổ tinh thần Đó nỗi đau ngời chồng vợ, ngời cha Những ngày tháng xa con, lão sống nỗi lo âu, phiền muộn thơng nhớ cha làm tròn bổn phận ngời cha Còn xót xa tuổi già gần đất xa trời lão phải sống cô độc Không ngời thân thích, lão phải kết bạn chia sẻ cậu vàng Nỗi đau, niềm ân hận lão bán chó Đau đớn đến mức miệng lão méo xệch Khổ sở, đau xót buộc lão phải tìm đến chết nh giải thoát Lão chọn dội Lão Hạc sống mỏi mòn, cầm chừng qua ngày, chết thê thảm Cuộc đời ngời nông dân nh lão Hác lối thoát + Con trai lão Hạc Vì nghèo đói, đợc hạnh phúc bình dị nh mong muốn khiến anh phẫn chí, bỏ làng đồn điền cao su với giấc mộng viển vông có bạc trăm Nghèo đói đẩy anh vào bi kịch lối thoát Không giúp ta hiểu đợc nỗi đau trực tiếp ngời nông dân, truyện giúp ta hiểu đợc nguyên sâu xa nỗi đau họ Đó nghèo đói hủ tục phong kiến lạc hậu + Nhng ngi khỏc: Binh t, v ụng giỏo, nghốo khin h b tha húa v nhõn cỏch Bi s Nguyn Thu Hng THCS i M GIO N ễN TP Hẩ NG VN Truyện ngắn Lão Hạc giúp ta hiểu đợc vẻ đẹp tâm hồn cao quý ngời nông dân Hng dn Lòng nhân hậu Con xa, bao tình cảm chất chứa lòng lão dành cho cậu vàng Lão coi nh con, cu mang, chăm chút nh đứa cháu nội bé bỏng côi cút: lão bắt rận, tắm, cho ăn bát nh nhà giàu, âu yếm, trò chuyện gọi cậu vàng, lão mắng yêu, cng nựng Có thể nói tình cảm lão dành cho nh tình cảm ngời cha ngời Nhng tình đờng cùng, buộc lão phải bán cậu vàng Bán chó chuyện thờng tình mà với lão lại trình đắn đo dự Lão coi lừa gạt, tội tình tha thứ Lão đau đớn, khóc, xng tội với ông giáo mong đợc dịu bớt nỗi đau dằng xé tâm can Tự huỷ diệt niềm vui mình, nhng lại xám hối danh dự làm ngời đối diện trớc vật Lão tự Trên đời có chết nhẹ nhàng, mà lão chọn cho đau đớn, vật vã dờng nh lão muốn tự trừng phạt trớc chó yêu dấu Tình yêu thơng sâu nặng Vợ mất, lão nuôi con, tình thơng lão dành cho trai lão Trớc tình cảnh nỗi đau con, lão ngời thấu hiểu tìm cách chia sẻ, tìm lời lẽ an ủi giảng giải cho hiểu dằn lòng tìm đám khác Thơng lão đau đớn xót xa nhận thực phũ phàng: Sẽ vĩnh viễn Thẻ .chứ đâu có Những ngày sống xa con, lão không nguôi nỗi nhớ thơng, niềm mong mỏi tin từ cuối phơng trời Mặc dù anh trai biền biệt năm sáu năm trời, nhng kỷ niệm thờng trực lão Trong câu chuyện với ông giáo , lão không quên nhắc tới đứa trai Lão sống con, chết : Bao nhiêu tiền bòn đợc lão dành dụm cho Đói khát, cực song lão giữ mảnh vờn đến cho trai để lo cho tơng lai Hoàn cảnh cực, buộc lão phải đứng trớc lựa chọn nghiệt ngã: Nếu sống, lão lỗi đạo làm cha Còn muốn trọn đạo làm cha thi phải chết Và lão quyên sinh lão không quý mạng sống, mà danh dự làm ngời, danh dự làm cha Sự hy sinh lão âm thầm, lớn lao Vẻ đẹp lòng tự trọng nhân cách cao Đối với ông giáo ngời mà Lão Hạc tin tởng quý trọng, giữ ý để khỏi bị coi thờng Dù đói khát cực, nhng lão dứt khoát từ chối giúp đỡ ông giáo, ông cố xa dần không muốn mang tiếng lợi dụng lòng tốt ngời khác Trớc tìm đến chết, lão toan tính đặt cho chu đáo Lão yên lòng nhắm mắt gửi ông giáo giữ trọn mảnh vờn, tiền làm ma Con ngời hiền hậu ấy, ngời giàu lòng tự trọng Họ chết không làm bậy Trong xã hội đầy rẫy nhơ nhuốc tự ý thức cao nhân phẩm nh lão Hạc điều đáng trọng Bi s 6: a Tóm tắt truyện ngắn '' Lão Hạc'' nhà văn Nam Cao khoảng 10 câu b Trình bày cảm nhận em chết nhân vật Lão Hạc truyện Trong on cú s dng mt cõu ghộp v mt cõu ph nh * Gi ý: Cảm nhận chết Lão Hạc: Nguyn Thu Hng THCS i M GIO N ễN TP Hẩ NG VN - Thơng Lão Hạc phải chết cách đau đớn - Nguyên nhân chết Lão Hạc: tự tìm đến chết không muốn sống vào số tiền dành dụm cho con; không muốn làm phiền ngời - Cái chết Lão Hạc có ý nghĩa tố cáo xã hội cũ .* Hng dn hc bi: - Hc bi - Hon thin bi Tit 3,4: ễN TP TH VIT NAM 1930-1945 ễN TP TR T, THN T, TèNH THI T I Yờu cu: Giỳp HS - H thng kin thc v: th Vit Nam; tr t, thỏn t, tỡnh thỏi t - Luyn cng c, khc sõu kin thc - Rốn k nng cm th th II Tin trỡnh A Ni dung I Th Vit Nam 1930-1945 1/ Nh rng * Tỏc gi: - Th L (1907 1989) tờn khai sinh l Nguyn Th L quờ Bc Ninh - L nh th tiờu biu pt Th mi (1932 1945) - c Nh nc tng gii thng HCM v VHNT - c im phong cỏch th Th L: Ging th bin hoỏ du dng, lụi cun th rng m, ging th mt m y mu sc hỡnh tng th a dng, chan ho tỡnh th, dt v cỏi p, cỏi p ca õm nhc, m thut, v p ca nhan sc thiu n v tỡnh yờu Nguyn Thu Hng THCS i M GIO N ễN TP Hẩ NG VN * Giỏ tr v ni dung & NT: - Nh rng l bi th tiờu biu nht ca Th L v ca phong tro Th mi, c sỏng tỏc vo nm 1934, ln u ng bỏo, sau ú in My th - Mn li h vng bỏch thỳ vi ni chỏn ghột thc ti tm thng, tự tỳng v nim khao khỏt t do, c sng ỳng vi bn cht ca mỡnh, tỏc gi ó th hin tõm s u ut v nim khao khỏt t mónh lit, chỏy bng ca ngi b giam cm nụ l Bi th ó dy tỡnh cm yờu nc, nim ut hn v lũng khao khỏt t ca ngi VN ang b ngoi bang thng tr Phng pht bi th cú ni au thm kớn ca Th L v cng l ca nhng ngi niờn thu y trc cnh nc mt nh tan 2/ ễng a tỏc gi b Ni dung Bi th th hin sõu sc tỡnh cnh ỏng thng ca ụng , by t nim cm thụng sõu sc, chõn thnh ca tỏc gi trncs mt lp ngi dang tn t c ngh thut: - Th th ch gn vi li k chuyn - Ging th tha thit, chõn thnh, gi cm - hỡnh nh th c sc Quờ hng: a Tỏc gi: - T Hanh tờn khai sinh l Trn t Hanh, sinh 1921, quờ Qung Ngói, hin ang sng HN - ụng tham gia cm t T8/1945, tham gia nhiu khoỏ BCH Hi Nh - XB nhiu th, tiu lun, th vit cho thiu nhi, dch nhiu th ca cỏc nh th ln trờn TG - ễng nhn nhiu gii thng v vh b Tỏc phm: - Sỏng tỏc T Hanh sng xa quờ Nhng h/a v lng chi v nhng ngi dõn chi u c tỏi hin t ni nh ca nh th nờn rt gi cm v sinh ng - V p ca bi th th hin cht th bỡnh d nhng trn ngp cm xỳc Nh th vit v quờ hng vi tỡnh cm thit tha, t nim t ho v quờ ti p, cú nhng on thuyn, nhng ngi trai mnh m y sc sng, ng u vi súng giú trựng dng vỡ c/s, nim vui v hp ca lng chi Khi tu hỳ: a Tỏc gi: - T Hu tờn khai sinh l Nguyn Kim Thnh quờ Tha Thiờn - Sinh g nh Nho nghốo, t sỏu, by tui ó lm th Giỏc ng v tham gia cm t rt sm Nguyn Thu Hng THCS i M GIO N ễN TP Hẩ NG VN - T Hu m nhim nhiu chc v quan trng ca ng v chớnh quyn: U viờn B chớnh tr, Bớ th BCH T ng, Phú ch tch Hi ng B trng - XB nhiu th, tiu lun - Nhn nhiu gii thng v VHNT b Tỏc phm: - Bi th lc bỏt c sỏng tỏc ụng ang b ch giam nh lao Tha Ph (Hu) 1939, sau ú c in tp: T y - Bi th núi lờn ni nh quờ nh hố ó n, ng thi th hin nim ut hn v lũng khao khỏt t ca ngi chin s cỏch mng ang b cựm trúi nh tự quc Tc cnh Pỏc Bú a Tỏc gi: H Chớ Minh b Tỏc phm: - Hon cnh sỏng tỏc: Thỏng 1941, sau 30 nm bụn ba hot ng cm nc ngoi, BH tr v TQ, trc tip lónh o ptr cm nc Ngi sng v lm vic hon cnh ht sc gian kh: hang Pỏc Bú hang nỳi nh sỏt biờn gii Vit Trung (H Qung Cao Bng); thng phi n chỏo ngụ, mng rng thay cm; bn lm vic l phin ỏ bờn b sui cnh hang c ngi t tờn l sui Lờ-nin Bi th c Bỏc sỏng tỏc hon cnh ny - Bi th c vit theo th th tht ngụn t tuyt ng lut, ging iu t nhiờn, thoi mỏi, pha chỳt vui ựa húm hnh, tt c toỏt lờn cm giỏc vui thớch, sng khoỏi Ngm trng: - L bi th 21 NKTT, c vit theo th th tht ngụn t tuyt ng lut, ging iu t nhiờn, thoi mỏi, pha chỳt vui ựa húm hnh, tt c toỏt lờn cm giỏc vui thớch, sng khoỏi - Bi th ghi li cnh ngm trng, qua ú th hin tỡnh yờu trng, yờu thiờn nhiờn, tinh thn lc quan yờu i v phong thỏi ung dung ca ngi c/s c/m cnh tự y i ng: - L bi s 30 th NKTT - Bi th núi lờn nhng suy ngm ca tỏc gi v ng i vụ cựng gian lao vt v, luụn luụn ng trc bao th thỏch khú khn, phi cú dỳng khớ v quyt tõm vt lờn ginh thng li Con ng õy mang hm ngha l ng c/m II Ting vit Tr t - Tr t l nhng t chuyờn i kốm TN cõu nhn mnh hay biu th thỏi ỏnh giỏ sv, svic c núi n TN ú VD: nhng, cú, chớnh, ớch, Thỏn t: Nguyn Thu Hng THCS i M 10 GIO N ễN TP Hẩ NG VN +Về địa lý:trung tâm đất trời mở bốn phơng vừa có sông vừa có núi ,Đất rộng mà phẳng ,cao mà thoáng tránh đợc lụt lội chật chội +Về phong thuỷ rồng cuận hổ ngồi +Về giàu có muôn vật phong phú tốt tơi +Về trị nơi tụ hội trọng yếu đất nớc *** Nh thành Đại La nơi có đầy đủ u để trở thành nơi kinh đô bậc đế vơng muôn đời Bi s 1.Mc ớch vit " chiu di ụ" ca LCU l gỡ? Phng thc biu t chớnh cuar bi chiu a nh inh Lờ lm n chng tỏc gi mun núi n iu gỡ? Nờu trỡnh t lp lun ca tỏc gi bi Chiu Vỡ núi" Chiu di ụ" i phn ỏnh ý c lp t cng v s ln mnh ca dõn tc i Vit Hng dn Nờu quyt nh vic di ụ t Hoa L thnh i La Ngh lun Vic di ụ l iu cn thit trỡnh t - Nờu s sỏch lm tin , l ch da cho lý l - Soi sỏng tin vo thc t nh inh Lờ ch rừ thc t y khụng cũn phự hp vi s phỏt trin ca t nc, nht thit phi di ụ - Khng inh thnh i La l ni tt nht chn lm kinh ụ Chiu di ụ i phn ỏnh ý c lp t cng v s ln mnh ca dõn tc i Vit - Di ụ t vựng nỳi Hoa L ng bng t rng chng t triu ỡnh nh Lý ó mnh chm dt nn phong kin cỏt c Th v lc ca dõn tc i Vit ó sc sỏnh ngang hng phng Bc inh ụ Thng Long l thc hin nguyn vng ca nhõn dõn thu giang sn v mt mi, nguyn vng xõy dng t nc c lp, t cng Bi s :Vit on ngn Phõn tớch t tng yờu nc bi Chiu di ụ ca Lý Cụng Un Hng dn - Cõu m on + Gii thiu bi Chiu di ụ ca LTT + Khng nh bi chiu l bi sỏng ngi t tng yờu nc - Cõu khai trin Biu hin ca t tng yờu nc bi chiu: Khỏt vng xõy dng t nc hựng cng,vng bn, i sng nhõn dõn bỡnh, triu i thnh tr Nguyn Thu Hng THCS i M 23 GIO N ễN TP Hẩ NG VN + Th hin mc ớch ca vic di ụ: " úng ụ ni trung tõm, mu toan nghip ln, tớnh k muụn i cho chỏu " + Th hin cỏch nhỡn v mi quan h gia triu i, t nc v nhõn dõn Khớ phỏch ca dõn tc c lp, t cng: + Thng nht giang sn v mi + Khng nh t cỏch c lp ngang hng vi Trung Hoa + Nim tin vo tng lai muụn i ca t nc C Kt bi: + Khng nh t tng yờu nc ca bi chiu + Nờu ý ngha v v trớ ca bi chiu - HS vit bi cỏ nnõn - Giỏo viờn nhn xột b sung, rỳt kinh nghim cho HS v phng phỏp lm bi Bi s Chộp chớnh xỏc on t " ta thng ti ba ta cng vui lũng" on c trớch bn no? Ca ai? Nờu tt s hiu bit ca em v tỏc gi? Trong on y tỏc gi ó th hin tỡnh cm gỡ? Cỏch th hin cú gỡ c bit? Hng dn Hc sinh t lm Hc sinh t lm on cho thy lũng yờu nc cm thự gic ca Trn Quc Tun - Tõm trng : Quờn n, mt ng, au n - Thỏi : ut c, cm tc, sn sng hi sinh - Hnh ng: x thõn -> Mi ch, mi li nh chy trc tip t trỏi tim qua ngũi bỳt lờn trang giy khc sinh ng Hỡnh tng ngi anh hựng yờu nc: au xút n qun lũng trc cnh tỡnh t nc, cm thự gic n bm gan tớm rut, mong nhc n mt ng quờn n -> Cú tỏc dng ng viờn to ln n quõn s + NT: - Cõu bin ngu nhiu v ngn din t c nhiu cung bc ca tõm trng - Nhiu bin phỏp tu t (n d, so sỏnh, phúng i) cựng vi nhng ng t mnh biu l mnh m v sõu sc cỏc tõm trng Bi s 6: Vit on ngn nờu cm nhn ca em v hỡnh tng ngi anh hựng Trn Quc Tun qua bi Hch tng s Hng dn - L ngi cú tõm hn cao p - Cú lũng yờu nc sõu sc Nguyn Thu Hng THCS i M 24 GIO N ễN TP Hẩ NG VN - Cú lũng cm thự gic mónh lit - Tỡnh cm vi tng s va chõn tỡnh va nghiờm khc - Cú trớtu sc so, hiu bit tõm lý, cú ngh thut thuyt phc khớch l ti tỡnh Bi s a) Vn bn Nc i Vit ta (Trớch Bỡnh Ngụ i Cỏo) c sỏng tỏc hon cnh no? b) Trờn c s so sỏnh vi bi th Sụng nỳi nc Nam, hóy ch s tip ni v phỏt trin ca ý thc dõn tc on trớch Nc i Vit ta Hng dn a/ - 1428, cuc khỏng chin chụng quõn Minh kt thỳc - Trong khụng khớ tng bng ca ngy vui i thng b/ (2) Cn ch ra: * S tip ni - Xỏc nh c lp dõn tc qua hai yu t: c lp, ch quyn - Khng nh i Vit cú ch quyn ngang hng vi phng Bc bng ch * S phỏt trin: (1) - Thờm yu t: hin, phong tc, lch s=> ton din hn - t hin lờn hng u khng nh yu t ngi => sõu sc hn * Trong bn" Nc i Vit ta", ý thcdõn tc ó cú s tip ni v phỏt trin so vi bi " Sụng nỳi nc Nam" õy tỏc gi a yu t xỏc nh ch quyn dõn tc ú l: Nn hin lõu i, cng vc lónh th, phong tc quỏn, lch s riờng v ch riờng Vi nhng yu t ny, Nguyn trói ó phỏt biu mt cỏch hon chnh quan nim v quc gia, dõn tc So vi thi Lý, õy l quan nim phỏt trin cao hn bi tớnh ton din v sõu sc ca nú Ton din hn vỡ ý thc dõn tc SNNN c xỏc nh trờn yu t lónh th v ch quyn Trong BNC cú yu t c b sung l hin, phong tc quỏn v lch s lõu di ng thi quan im ny cng sõu sc hn vỡ Nguyn Trói ý thc c hin truyn thụng lch s l yu t c bn ht nhõn xỏc n dõn tc Bi s 8: a) Tỏc phm Chiu di ụ i hon cnh no? Nguyn Thu Hng THCS i M 25 GIO N ễN TP Hẩ NG VN b) Vỡ núi Chiu di ụ i phn ỏnh ý c lp t cng v phỏt trin ln mnh ca dõn tc i Vit? Hng dn) a) Nờu rừ hon cnh i (1) + Lý Cụng Un lm quan triu Tin Lờ, sau vua Lờ Nga triu mt ụng c lờn lm vua + Nm Canh Tut (1010), Lý Cụng Un vit bi chiu by t ý nh di ụ t Hoa L thnh i La b) Chiu di ụ i phn ỏnh ý c lp t cng v phỏt trin ln mnh ca dõn tc i Vit: + Di ụ t Hoa L thnh i La chng t triu ỡnh sc chm dt nn cỏt c phong kin, th v lc ca dõn tc i Vit sỏnh ngang bng phung Bc (1) + nh ụ Thng Long l thc hin nguyn vng ca nhõn dõn thu giang sn v mt mi, xõy dng t nc c lp, t cng (1) * Cú th núi "Chiu di ụ i ó phn ỏnh ý c lp t cng v phỏt trin ln mnh ca dõn tc i Vit Bi vỡ, di ụ t Hoa L thnh i La chng t triu ỡnh nh Lý ó mnh v quõn s chm dt nn cỏt c phong kin Hn na, th v lc ca dõn tc i Vit cos th sỏnh ngang bng phung Bc ng thi vic nh ụ Thng Long l thc hin nguyn vng ca nhõn dõn thu giang sn v mt mi, xõy dng t nc c lp, t cng (1) Bi s Đọc câu văn dới cho biết "Ta thờng tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruộy đau nh cắt, nớc mắt đầm đìa; căm tức cha xả thịt lột da,nuốt gan uống máu quân thù.Dẫu cho trăm thân phơi nội cỏ,nghìn xác có da ngựa, ta vui lòng " 1, câu văn đợc trích từ tác phẩm :nêu vắn tắt hiểu biết em hoàn cảnh đời tác phẩm Theo em,trong câu văn ấy, tác giả thể tình cảm ?cách thể tác giả có đặc sắc khiến ngời đọc nhớ ? Hng dn Hịch tớng sĩ - Hoàn cảnh đời Trần Quốc Tuấn viết vào khoảng trớc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ hai (1285) Bài hịch làm để khích lệ tớng sĩ học tập binh th yếu lợc Tình cảm:Lòng yêu nớc căm thù giặc tác gỉa đợc bộc lộ cụ thể Cách thể tg khiến ngời đọc nhớ mặt nghệ thuật xuất liên tiếp vế gồm từ "tới bữa quên ăn , .đầm đìa "nhằm nhấn mạnh nỗi đau lớn ,cách diễn tả lòng căm thù giặc cao độ thông qua động từ mạnh "xả Nguyn Thu Hng THCS i M 26 GIO N ễN TP Hẩ NG VN thịt "và câu văn có quan hệ "đẫu cho .thì"nhằm khẳng định tinh thần sống mái với kẻ thù Những lời nói lời nói suông mà lòi nói từ trái tim ngời coi lợi ích tổ quốc lợi ích tối cao lời nói có ý nghĩa nh gơng để tớng sĩ học tập Bi s 10 Sau học xong thơ " sông núi nớc nam nớc Đại Việt" em nêu lên nét sâu sắc t tởng Nguyễn Trãi so vời "sông núi nớc nam " Hng dn - Nét :Quan niệm quốc gia, dân tộc hoàn chỉnh hơn.Trong sông núi tg nói đến hai yếu tố (lãnh thổ chủ quyền"còn nớc đại Việt bổ sung thêm yếu tố :văn hiến,phong tục tập quán, lịch sử dân tộc - Sự sâu sắc thể chỗ Nguyễn Trãi khẳng định văn hiến truyền thống lịch sử yếu tố khẳng định tồn bền vững quốc gia độc lập Bi s 11 Có dịch câu "Tù Triệu, Đinh, Lý,Trần bao đời xây độc lập Cùng Hán,Đờng, Tống, Nguyên bên xng đé phơng Là "Từ Triệu, Đinh, Lý,Trần bao đời xây độc lập Cùng Hán,Đờng, Tống, Nguyên hùng phơng " Theo em cách dịch hợp lý ?Vì sao? Hng dn Hùng sai nhng cha khẳng định đợc lòng tụ tôn dân tộc cha thấy đợc ngang hàng vua Nam với hoàng đế phơng Bắc _-> Cách dịch xng đế hợp lý sát với nguyên tác NT Bi s 12 Từ văn bàn luận phép học em có suy nghĩ mục đích phơng pháp học thân viết thành đoạn Bi s 12: Viết đoạn văn làm rõ lòng yêu nớc tác giả qua văn bản: Chiếu dời đô, Hịch tớng sĩ, Nớc Đại Việt ta, Bàn luận phép học * Hng dn: Đoạn văn cần làm rõ lòng yêu nớc sâu sắc - Nguyện vọng xây dựng đất nớc độc lập, tự cờng, lớn mạnh ( Chiếu dời đô ) - Quyết tâm bảo vệ đất nớc ( Hịch tớng sĩ) + Lòng yêu nớc, căm thù giặc nồng nàn, sâu sắc thể câu văn phơi bày tội ác giặc nỗi đau buồn, lo lắng cho tình đất nớc trớc hoạ ngoại xâm; yêu nớc thể tâm xả thân nớc; yêu nớc lời phê bình nghiêm khắc chân tình thể trách nhiệm cứu nớc vị chủ tớng + Cả văn lên hình ảnh vị chủ tớng hết lòng nớc, đặc biệt đoạn văn bộc bạch nỗi lòng tác giả.Tự bày tỏ nh thế, tác giả gơng yêu nớc bất khuất có tác dụng động viên to lớn tớng sĩ Nguyn Thu Hng THCS i M 27 GIO N ễN TP Hẩ NG VN - Tự hào văn hiến độc lập đất nớc ( Nớc Đại Việt ta ) Những yếu tố để xác định độc lập, chủ quyền dân tộc qua đoạn trích Nớc Đại Việt ta: + Nền văn hiến lâu đời + Phong tục tập quán + Chế độ riêng +Cơng vực lãnh thổ + Lịch sử riêng Sức thuyết phục văn luận Nguyễn Trãi chỗ kết hợp lí lẽ thực tiễn + Lí lẽ ngắn gọn nhng chắn, sắc bén, phủ nhận: Câu văn khẳng định nguyên lí nhân nghĩa, từ ngữ thể tính chất hiển nhiên, vốn có, lâu đời nớc Đại Việt độc lập, tự chủ + Sử dụng biện pháp so sánh ta với Trung Quốc, đặt ta ngang hàng với Trung Quốc phơng diện trình độ trị, tổ chức chế độ, quản lí quốc gia + Dẫn chứng cụ thể kiện lịch sử nhằm khẳng định lí lẽ nêu - Nguyện vọng xây dựng giáo dục có ích cho nớc nhà ( Bàn luận phép học ) + Tác hại lối học lệch theo Nguyễn Thiếp làm cho ngời học đến tam cơng ngũ thờng, chúa tầm thờng, thần nịnh hót, ngời kẻ dới thích chạy chọt, luồn cúi, thực chất, dẫn đến cảnh nớc mất, nhà tan + Ngày học lệch làm cho ngời học hổng kiến thức bản, thiếu khả thực hành, không đủ điều kiện để tiếp thu phát triển khoa học kĩ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nớc + Phép học đợc đề cập đoạn trích Bàn luận phép học: _ Tuần tự tiến lên, từ thấp đến cao _ Học rộng, nghĩ sâu, biết tóm lợc điều bản, cốt yếu _ Học phải biết kết hợp với hành Học để biết mà để làm Đấy lời khuyên quý giá, có ý nghĩa đến ngày Tuân theo phép học đó, ngời học nắm đợc kiến thức bản, nâng cao đợc kiến thức, rèn luyện đợc kĩ thực hành áp dụng vào sống * Hng dn hc bi: - Hc bi - Hon thin bi Nguyn Thu Hng THCS i M 28 GIO N ễN TP Hẩ NG VN Tit 7,8 ễN TP VN THUYT MINH ễN TP TING VIT I Yờu cu: Giỳp HS - H thng kin thc v: thuyt minh; núi quỏ, núi gim, núi trỏnh - Luyn cng c, khc sõu kin thc - Rốn k nng lm bi thuyt minh II Tin trỡnh n nh Kim tra bi mi A Ni dung I.c im ,yờu cu ca thuyt minh 1.Vn thuyt minh l gỡ Vn bn thuyt minh l kiu bn c s dng rt ph bintong mi lnh vc ca i sng nhm cung cp tri thc v cỏc hin tng v s vt t nhiờn ,xó hi bng phng thc trỡnh by ,gii thiu ,gii thớch 2.c im ca thuyt minh a/ Tớnh tri thc Mt bi thuyt minh hay phi cung cp nhng kin thc no ú tng tn cho c gi Trong thuyt minh ,nhim v chớnh l cung cp tri thc vi tng c thuyt minh Tri thc bn thuyt minh c truyn th mt cỏch trc tip v thng cú h thng b/ Tớnh khoa hc Vn bn thuyt minh cn phi m bo tớnh khoa hc ca tri thc Du c phộp s dng phng thc miờu t, t s nhng khụng cho phộp tng tng h cu nh bn ngh thut Dự l thuyt minh v kin thc khoa hc xó hi hay khoa hc t nhiờn thỡ u phi chõn thc ,phi phn ỏnh ỳng bn cht v quy lut ca s vt mt cỏch chõn thc nh nú cú c/ Tớnh khỏch quan Núi n tinh quan ca thuyờt minh cn hiu l :mt l tớnh khỏch quan thỏi ca ngi vit ,ngha l phi bỡnh thn , trung thc vit ,khụng c xen tỡnh cm cỏ nhõn vo Hai l tri thc bi thuyt minh phi phự hp vi thc t khỏch quan nh ó cp n tớnh khoa hc d/ Tớnh thc dng Vn thuyt minh thỡ tớnh thc dng biu hin ch nú trc tip gii thiu ,cung cp tri thc nhm ch o thc tin mi lnh vc ca cuc sng Phm vi s dng ca bn thuyt minh rt rng ,giỏ tr thc dng ca nú rt cao yờu cu -Phi nm bt c c trng s vt Nguyn Thu Hng THCS i M 29 GIO N ễN TP Hẩ NG VN Nm bt c c trng ca s vt thỡ trung tõm bi mi c biu t mt cỏch rừ rng,mi giỳp ngi c nm bt c chớnh xỏc ,c th i tng cn thuyt minh -Phi lm rừ tớnh mch lc thuyt minh Mc ớch chớnh ca thuyt minh l em n cho ngi c mt hiu bit tng i hon chnh v i tng S mch lch thuyt minh s th hin s trỡnh by : +Trỡnh t thi gian Cn cỳ vo trỡnh t trc sau quỏ trỡng hỡnh thnh ,phỏt trin ca s vt m thuyt minh +Trỡnh t khụng gian õy l cỏch thuyt minh theo th t phng hng ,v trớ khụng gian hoc cu trỳc khụng gian +Trỡnh t bao quỏt chi tit õy l cỏch thuyt minh i t gii thiu tng quỏt ,sau ú ln lt núi rừ v tng b phn ,phng din ca s vt -Ngụn t phi chun xỏc, sỏng ,d hiu ũi hi phi chun xỏc ,phự hp vi thc t khỏch quan ca s vt, va khụng c phộp khoa trng ,va khụng c phộp a ngha ,cng khụng c m h Cú nh vy thỡ mi m bo tớnh chớnh xỏc ,khoa hc nhng tri thc em n cho ngi c Ngụn t tong thuyt minh cũn ũi hi ngn gn rừ rng ,d hiu v phi t ti s sinh ng thỡ mi cú sc hp dn II.Mt s phng phỏp thuyt minh thng dựng 1.Phng phỏp nờu nh ngha õy l phng phỏp ch bn cht ca i tng thuyt minh Mt l tớnh cht ca i tng ,nú thuc loi no hai l c im riờng ca i tng ,ch khỏc vi i tng cựng loi 2.Phng phỏp lit kờ õy l phng phỏp ln lt ch cỏc c im tớnh cht ca i tng theo mt trt t no ú 3.Phng phỏp nờu vớ d c th õy l phng phỏp thuyt minh s vt bng cỏch nờu dn chng thc t 4.Phng phỏp so sỏnh õy l cỏch i chiu hai hoc hn hai i tng lm ni bt bn cht ca i tng cn c thuyt minh.Cú th dựng so sỏnh cựng loi hoc khỏc loi nhng im n cui cựng l nhm ngi c hỡnh dung rừ hn v i tng c thuyt minh 5.Phng phỏp dựng s liu õy l phng phỏp dn s c th thuyt minh v i tng Bi thuyt minh cng cú thờm tớnh khoa hc chớnh l nh vo phng phỏp ny Nguyn Thu Hng THCS i M 30 GIO N ễN TP Hẩ NG VN 6.Phng phỏp phõn loi ,phõn tớch Vi mt i tng a dng cú nhiu mt ta dựng phng phỏp ny õy l cỏch chia i tng tng loi ,tng mt thuyt minh B Bi thc hnh: Bi s on vn: - Ng Mụn, ca chớnh ca hong thnh xõy nm 1833 di thi vua Minh Mng Ng Mụn di 59,95m, cao 14,8m , gm hai phn chớnh: Phn di xõy bng gch theo kiu: Thng thu h thỏch, cú nm li vo, phn trờn l lu Ng Phng bng g sn son thip vng, cú mt trm chic ct ln nh Liờn kt theo li chớnh b mỏi riờng bit, to nh, cao thp khỏc nhau, u ao cong vỳt Ton kin trỳc ny c t trờn nn i bng ỏ hỡnh ch U Cho bit on thuyt minh v cỏi gỡ Trỡnh t sp xp Hng dn - on trờn cú ni dung thuyt minh v cu to ca Ng Mụn, mt b phn s cỏc di tớch ca c ụ Hu - Trỡnh t sp xp tuõn th theo cu to ca i tng l chớnh, cú kt hp vi th t nhn thc Bi s Sp xp cỏc cõu sau d to thnh on hon chnh (1) Trn Quc Tun(1231? 1300), tc Hng o Vng l mt danh tng kit xut ca dõn tc (2) n i Trn Anh Tụng , ụng v Vn Kip ( l xó Hng o, huyn Chớ Linh, tnh Hi Dng ) ri mt y (3) Nm 1285 v 1287, quõn Minh xõm lc nc ta, ln no ụng cng c vua Trn Nhõn Tụng c lm tit ch thng lnh cỏc o quõn, c hai ln u ginh thng li v vang (4) Nhõn dõn tụn th ụng l c Thỏnh Trn v lp n th ụng nhiu ni Hng dn => 1, 3, 2, Bi s Xếp câu văn sau để đợc đoạn văn giới thiệu động Phong Nha Động phong nha gồm 14 buồng, nối với hành lang dài ngàn rởi m ét nhiều hành lang phụ dài vài trăm mét Từ buồng thứ t trở vòm lang cao tới 25-40 mét buồng ngoài, trần thấp , cách mặt nớc độ 10m Đến buồng thứ 14 , theo hành lang hẹp để đến hành lang to sâu phía , nơi có vài đoàn thám hiểm với đầy đủ thiết bị (máy móc, đèn, quần áo, thuốc men, ) cần thiết đặt chân tới Đáp án 1, 3, 2, Bài 4: Nguyn Thu Hng THCS i M 31 GIO N ễN TP Hẩ NG VN a Giới thiệu nhân vật văn học mà em yêu mến b Giới thiệu tác phẩm văn học mà em yêu thích * Hng dn hc bi: - Hc bi - Hon thin bi Nguyn Thu Hng THCS i M 32 GIO N ễN TP Hẩ NG VN Tit 9,10 ễN TP VN NGH LUN LA CHN TRT T T TRONG CU I Yờu cu: Giỳp HS - H thng kin thc v: ngh lun; la chn trt t t cõu - Luyn cng c, khc sõu kin thc - Rốn k nng lm bi ngh lun II Tin trỡnh n nh Kim tra Bi mi A Ni dung I Vn ngh lun lun im: - Lun im bi ngh lun l nhng t tng, quan im, ch trng m ngi vit (núi) nờu bi - Lun im cn phi cx, rừ rng, phự hp vi y/c gii quyt v v lm sỏng t v c t - Trong bi ngh lun, lun im l h thng: Cú lun im chớnh (dựng lm KL ca bi, l cỏi ớch ca bi vit), cú lun im ph (dựng lm lun im xut phỏt hay l m rng) - Cỏc lun im bi va cn liờn kt cht ch, li va cn cú s phõn bit vi nhau; Cỏc lun im cn c sp xp theo trỡnh t hp lớ: Lun im trc chun b c s cho lun im, lun im nờu sau n n lun im KL Vit on trỡnh by lun im: - Khi trỡnh by lun im bi NL cn chỳ ý: + Th hin rừ rng, cx nd ca lun im cõu ch Cõu ch thng c t v trớ u tiờn (i vi on din dch) hoc t cui on (on quy np) + Tỡm cỏc lun c cn thit, t chc lp lun theo trt t hp lớ lm ni bt lun im + Din t sỏng, hp dn s trỡnh by lun im cú sc thuyt phc II La chn trt t t cõu - Trt t t cú vai trũ quan trng vic din t ỳng ý ngha ca cõu Cỏc t c sp xp theo nhng trt t khỏc cú th lm cho ý ngha ca cõu khỏc - Trong bn, vic la chn trt t t cõu cũn cú tỏc dng lm cho bn cú tỡnh mch lc, liờn kt cht ch Nguyn Thu Hng THCS i M 33 GIO N ễN TP Hẩ NG VN - Thụng thng, vic la chn trt t t cõu thng nhm n cỏc mc ớch sau : + Th hin trỡnh t nht nh ca s vic, hin tng, hot ng, tớnh cht,(theo mc quan trong, theo trỡnh t thi gian, theo trt t quan sỏt, trt t nhn thc, ) + Nhn mnh c im, tớnh cht, khớa cnh,ca s vt, hin tng + To s liờn kt vi nhng cõu khỏc + To s hi hũa v õm - Trt t sp xp cỏc t ng, c bit chui lit kờ, cũn cú giỏ tr th hin mi quan h gia cỏc c im, tớnh cht + Tng dn + Gim dn B Luyn tp: Bi s Cho on sau: Nhõn ngha l o lớ, l tỡnh thng gia ngi vi Nhõn ngha l khỏi nim o c ca Nho gia Ch nhõn cú nd rt rng Ht nhõn ca ch nhõn l ch s tng thõn tng ỏi gia ngi vi Ch nhõn ca Nho gia th hin khuynh hng trng dõn, ngha l i vi dõn phi khoan dung, nhõn ỏi Ngha l hp vi l phi, vi o lớ Ngha theo t tng tớch cc ca Nho gia l ly li ớch ca nhõn dõn, ca an tc lm gc. Tỡm lun im ca on vn? - Nhõn ngha l o lớ, l tỡnh thng gia ngi vi on c trỡnh by theo cỏch no? - on din dch Hóy chuyn thnh on quy np? - Gi ý: Chuyn cõu ch xung cui on Bi s Vit on trỡnh by lun im sau: Hc ngy mai lp nghip - Gi ý: Tỡm lun c: + Mc ớch ca vic hc + t c mc ớch ú, cn hc nh th no? III Luyn tp: Bi 1: Lòng yêu nớc Việt Nam từ "Nam quốc sơn hà" qua Hịch tớng sĩ đến Bình Ngô đại cáo Nội dung - Lòng yêu nớc tác phẩm " Nam quốc sơn hà" Lý Thờng Kiệt: khẳng định vị dân tộc "đế" ( vua nớc có chủ quyền); chủ quyền đất nớc (định phận thiên th); ý chí tâm tiêu diệt kẻ thù xâm lợc ( Nh hà nghịch lỗ lai xâm phạm - Nhữ đẳng hành khan thủ bại h) - Lòng yêu nớc " Hịch tớng sĩ" Trần Quốc Tuấn: Nêu tội ác giặc ( Huống chi ta ngơi tai vạ sau); lòng căm thù ( Ta thờng tới bữa quên ăncam lòng); khích lệ tinh thần tớng sĩ Nguyn Thu Hng THCS i M 34 GIO N ễN TP Hẩ NG VN - Lòng yêu nớc "Bình Ngô đại cáo" Nguyễn Trãi: Khẳng định văn hiến dân tộc ( Vốn xng văn hiến lâu); chủ quyền đất nớc ( núi sông bờ cõi chia); phong tục tập quán (phong tục Bắc Nam khác); truyền thống lịch sử vẻ vang ( Từ Triệumột phơng); anh hùng hào kiệt - Sự phát triển lòng yêu nớc qua ba tác phẩm: ngày đợc mở rộng hơn, phong phú hơn; có tiếp nối phát triển, đạt đến đỉnh cao "Bình Ngô đại cáo" Nguyễn Trãi ông gắn nớc với vận mệnh nhân dân (Việc nhân nghĩa cốt yên dân) - Ba tác phẩm ba thời kỳ lịch sử khác nhng chung lòng yêu nớc cao cả, đợc khẳng định nhân cách vĩ đại tác giả làm sáng đẹp lên truyền thống yêu nớc Việt Nam - Sự tiếp nối truyền thống yêu nớc ( liên hệ thực tế sống) Chng minh rng truyn ký Vit Nam giai on 1930 -1945 ó din t khỏ sõu sc s phn au thng bt hnh ca nhõn dõn ta ng thi ca ngi phm cht cao p ca h Bi th Ngm trng v Tc cnh Pc Bú ó cho chỳng ta thy v p tõm hn ca H Chớ Minh Da vo hai bi th, em hóy lm sỏng t nhn xột trờn Chng minh rng Nc i Vit ta ca Nguyn Trói, Hch tng s ca Trn Quc Tun, Chiu di ụ ca Lý Cụng Un cha chan tỡnh cm yờu nc * Hng dn hc bi: - Hc bi - Hon thin bi Nguyn Thu Hng THCS i M 35 GIO N ễN TP Hẩ NG VN Tit 11,12 KIM TRA I Yờu cu: Giỳp HS - Lm bi kim tra tng hp, ỏnh giỏ c kin thc ca hc sinh - Chun b cho nm hc mi II Ni dung: Kim tra Hng dn chun b cho nm hc mi III Luyn tp: Kim tra: bi: Cõu 1: (2 im) c k on v sau v tr li cõu hi " Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời xây độc lập, Cùng Hán, Đờng, Tống, Nguyên bên xng đế phơng, Tuy mạnh yếu lúc khác Song hào kiệt đời có." a/ Đoạn văn trích tác phẩm nào? Của ? b/ Nêu hoàn cảnh đời tác phẩm đó? c/ Giải nghĩa từ Yên dân, Trừ bạo? d/ Chỉ mục đích việc nhân nghĩa thể tác phẩm trên? Câu 2: ( điểm ) a Chép xác dịch thơ thơ Ngắm trăng ( Trích Nhật kí tù) Hồ Chí Minh SGK Ngữ văn Tập ? b Có ý kiến nhận xét Ngắm trăng ( Vọng nguyệt) vợt ngục tinh thần ngời tù cách mạng Hồ Chí Minh Em hiểu điều nh ? Câu 3: ( điểm ) Tập làm văn: Dựa vào hai văn bản: Chiếu dời đô Hịch tớng sĩ, nêu suy nghĩ em vai trò ngời lãnh đạo anh minh nh Lí Công Uẩn Trần Quốc Tuấn vận mệnh đất nớc Đáp án - biểu điểm Câu 1: ( điểm) Mỗi ý trả lời đợc 0,5 điểm a/ Tác phẩm Bình Ngô đại cáo ; Tác giả: Nguyễn Trãi ( 0,5 điểm ) b/ Hoàn cảnh sáng tác: Năm 1428 sau quân ta đại thắng, diệt làm tan rã 15 vạn viện binh giặc Minh, buộc giặc phải giải hoà, rút quân nớc ( 0,5 điểm ) c/ Giải nghĩa từ : ( 0,5 điểm ) Nguyn Thu Hng THCS i M 36 GIO N ễN TP Hẩ NG VN d/ Nêu rõ mục đích nhân nghĩa: Nhân nghĩa gắn liền với yêu nớc chống xâm lợc (0,5 điểm) Câu 2: ( điểm ) a/ Chép xác thơ ( điểm) b/ - Ngắm trăng hoàn cảnh đặc biệt: Trong tù ngục, bị đầy đoạ, vô khổ cực , nhng ngời tù cách mạng thởng trăng cách trọn vẹn, không vớng bận thiếu thốn vật chất, không than thở tự ( điểm ) -T ngắm trăng: với tâm hồn nghệ sĩ , Ngời ung dung thởng thức cảnh trăng đẹp Nhà tù giam cầm đợc thể xác giam cầm đợc tinh thần Ngời (1 điểm) Câu 3: ( điểm ) * Yêu cầu hình thức: - Đúng kiểu nghị luận chứng minh - Bố cục phần rõ ràng, lập luận chặt chẽ, mạch lạc - Lời văn lu loát, không mắc lỗi diễn đạt, lỗi ngữ pháp, lỗi câu - Biết tìm phân tích dẫn chứng văn sát với nội dung cần làm sáng tỏ * Yêu cầu nội dung: Học sinh có cách lập luận riêng, tìm phân tích dẫn chứng, với biểu nghệ thuật làm bật luận điểm sau: 1.Vai trò lãnh đạo Lí Công Uẩn thể công xây dựng trấn hng đất nớc: - Hoàn cảnh lịch sử ban chiếu - Giải thích ý nghĩa, mục đích mục, nội dung chiếu,vai trò nhà vua việc định dời đô, mở hớng phát triển lâu dài cho đất nớc - Chứng minh sáng suốt vị vua nhà Lí qua nghệ thuật chiếu; từ thấy đợc công lao nhà vua với lịch sử triều đại nhà Lí nói riêng lịch sử dân tộc nói chung Vai trò lãnh đạo Trần Quốc Tuấn vận mệnh đất nớc trớc nguy giặc ngoại xâm - Hoàn cảnh lịch sử ; ý nghĩa Hịch - Chứng minh vai trò vị chủ tớng việc khích lệ tinh thần yêu nớc, căm thù giặc, tạo nên hào khí Đông A lẫy lừng lịch sử * Biểu điểm: - Bài điểm: Đạt yêu cầu - Bài điểm : Đạt yêu cầu trên, mắc không qua lỗi diễn đạt - Bài -3 điểm : Đạt 2/3 1/2 yêu cầu trên, lập luận cha chặt chẽ, dẫn chứng cha đầy đủ, mắc số lỗi diễn đạt - Bài điểm : Sơ sài, diễn đạt yếu, sai lỗi dùng từ, đặt câu - Bài điểm: không làm lạc đề Hng dn chun b cho nm hc mi: - Sỏch giỏo khoa, v bi in, bỡnh ging ng - V ghi, v cng, v bi dng, v t chn - H thng kin thc chng trỡnh ng lp 9: bn, ting Vit, lm * Hng dn hc bi: - Hc bi - Hon thin bi - Chun b sỏch v Nguyn Thu Hng THCS i M 37 [...]... tâm trạng của thế hệ con ngời lúc bấy giờ - Cách làm: phân tích các yếu tố NT làm sáng tỏ ND Lần lợt phân tích bài thơ theo từng khổ thơ 2 Dàn ý Nguyn Thu Hng THCS i M 11 GIO N ễN TP Hẩ NG VN 9 a Mở bài -Thế Lữ ( 190 7- 198 9) là nhà thơ tiêu biểu của phong trào thơ mới Bài thơ Nhớ rừng in trong tập Mấy... văn hiến lâu đời + Phong tục tập quán + Chế độ riêng +Cơng vực lãnh thổ + Lịch sử riêng Sức thuyết phục của văn chính luận Nguyễn Trãi chính là ở chỗ kết hợp giữa lí lẽ và thực tiễn + Lí lẽ ngắn gọn nhng chắc chắn, sắc bén, không thể phủ nhận: Câu văn khẳng định nguyên lí nhân nghĩa, các từ ngữ thể hiện tính chất hiển nhiên, vốn có, lâu đời của nớc Đại Việt độc lập, tự chủ + Sử dụng biện pháp so sánh... thấp kém, học đòi bắt chớc cảnh đáng chán, đáng khinh, đáng ghét Tất cả chỉ là ngời tạo, do bàn tay con ngời sửa sang, tỉa tót nên nó rất đơn điệu, nhàm tẻ, giả dối, tầm thờng chứ không phải thế giới của tự nhiên, mạnh mẽ, bí hiểm - Giọng thơ giễu nhại, sử dụng một loạt từ ngữ liệt kê liên tiếp, ngắt nhịp ngắn, dồn dập thể hiện sự chán chờng, khinh miệt, đáng ghét, tất cả chỉ đơn điệu, nhàn tẻ không... tố :văn hiến,phong tục tập quán, lịch sử dân tộc - Sự sâu sắc còn thể hiện ở chỗ Nguyễn Trãi khẳng định văn hiến và truyền thống lịch sử là yếu tố cơ bản nhất khẳng định sự tồn tại bền vững của một quốc gia độc lập Bi s 11 Có bản dịch câu "Tù Triệu, Đinh, Lý,Trần bao đời xây nền độc lập Cùng Hán,Đờng, Tống, Nguyên mỗi bên xng đé một phơng Là "Từ Triệu, Đinh, Lý,Trần bao đời xây nền độc lập Cùng Hán,Đờng,... đều thấp kém, không bí hiểm, hiền lành sao sánh đợc với cảnh sơn lâm bóng cả cây già Vờn bách thú chính là nơi hổ phải sống những ngày tháng mất tự do Vì vậy, nỗi căm hận của hổ càng nhân lên dữ dội Bi s 2 Cảm nhận của em về bài thơ "Nhớ rừng" của Thế Lữ? Hng dn 1.Tìm hiểu đề - Thể loại: Cảm thụ tác phẩm văn học - Nội dung cần làm sáng tỏ: tâm trạng chán ghét của con hổ trong cảnh ngộ bị tù hãm ở... Phê phán hai triều đình Đinh ,Lê chọn Hoa L làm nơi đóng đô - Khẳng định Đại La là kinh đô vì nhiều thế +Là nơi Cao Vơng từng định đô Nguyn Thu Hng THCS i M 22 GIO N ễN TP Hẩ NG VN 9 +Về địa lý:trung tâm của đất trời mở ra bốn phơng vừa có sông vừa có núi ,Đất rộng mà bằng phẳng ,cao mà thoáng tránh đợc... s 9 Đọc những câu văn dới đây và cho biết "Ta thờng tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruộy đau nh cắt, nớc mắt đầm đìa; chỉ căm tức rằng cha xả thịt lột da,nuốt gan uống máu quân thù.Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ,nghìn xác này có trong da ngựa, ta cũng vui lòng " 1, những câu văn ấy đợc trích từ tác phẩm nào của ai :nêu vắn tắt sự hiểu biết của em về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm đó 2 Theo. .. hội đơng thời đợc cảm nhận bởi những tâm hồn lãng mạn Thái độ ngao ngán, chán ghét cao độ đối với cảnh vờn Nguyn Thu Hng THCS i M 12 GIO N ễN TP Hẩ NG VN 9 bách thú của con hổ cũng chính là thái độ của họ đối với xã hội Tâm trạng chán chờng của hổ cũng là tâm trạng của nhà thơ lãng mạn và của ngời dân... tớng + Cả bài văn hiện lên hình ảnh vị chủ tớng hết lòng vì nớc, đặc biệt là đoạn văn bộc bạch nỗi lòng của tác giả.Tự bày tỏ nh thế, tác giả đã là một tấm gơng yêu nớc bất khuất có tác dụng động viên to lớn đối với tớng sĩ Nguyn Thu Hng THCS i M 27 GIO N ễN TP Hẩ NG VN 9 - Tự hào về nền văn hiến và độc... ễN TP Hẩ NG VN 9 Tit 5,6 ễN TP VN BN NGH LUN C CU CHIA THEO MC CH NểI, HNH NG NểI I Mc ớch yờu cu - H thng kin thc v: vn bn ngh lun c; cõu chia theo mc ớch núi, hnh ng núi - Luyn tp cng c, khc sõu kin thc - Rốn k nng cm th vn bn ngh lun c II Tin trỡnh 1 n inh 2 Kim tra 3 Bi mi: A/ Ni dung I Vn nghi lun 1 Chiu di ụ a Tỏc gi: Lý Cụng Un (97 4-1028) tc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn lớp 9 tham khảo theo chuẩn (2) , Giáo án ngữ văn lớp 9 tham khảo theo chuẩn (2) ,