0

Giáo án ngữ văn lớp 9 tham khảo theo chuẩn (1)

60 425 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2016, 08:48

B GIO DC V O TO V GIO DC THCS **** PHN PHI CHNG TRèNH MễN NG VN (Dựng cho cỏc c quan qun lớ giỏo dc v giỏo viờn, ỏp dng t nm hc 2015-2016) NG VN C nm: 37 tun (175 tit) Hc kỡ I: 19 tun (90 tit) Hc kỡ II: 17 tun (85 tit) Ngy son : Ngy dy : Tun th Tit 01 PHONG CCH H CH MINH ( Lờ Anh Tr ) I/ MC CN T: ( Tit 1,2) Giỳp HS: 1/ Kin thc - Nm c mt s biu hin ca phong cỏch H Chớ Minh i sng v sinh hot - Hiu c ý ngha ca phong cỏch H Chớ Minh vic gi gỡn bn sc húa dõn tc - Bc u hiu c c im ca kiu bi ngh lun xó hi qua mt on c th 2/ K nng - Nm bt ni dung bn nht dng thuc ch hi nhp vi th gii v bo v bn sc húa dõn tc -Vn dng cỏc bin phỏp ngh thut vic vit bn v mt thuc lnh vc húa, li sng * Cỏc k nng sng c bn c giỏo dc bi T nhn thc: T nhn thc v phong cỏch sng ca Bỏc Lm ch bn thõn: T vic tỡm hiu v p phong cỏch H Chớ Minh xỏc nh c mc tiờu phn u theo phong cỏch H Chớ Minh bi cnh hi nhp quc t Giao tip: Trỡnh by , trao i v ni dung ca phong cỏch H Chớ Minh bn 3/ Thỏi T lũng kớnh yờu, t ho v Bỏc, cú ý thc tu dng rốn luyn theo gng Bỏc II/ CHUN B : - GV: Son giỏo ỏn,tranh nh, mu chuyn v cuc i ca Bỏc - HS: Tr li cỏc cõu hi SGK III/ TIN TRèNH T CHC CC HOT NG 1/ ễn nh lp 2/ Kim tra bi c 3/ Bi mi Hot ng ca thy Giỏo viờn gii thiu gõy s chỳ ý ca hc sinh Gi hc sinh c chỳ thớch, em hiu gỡ v tỏc gi ? Xut x tỏc phm cú gỡ ỏng chỳ ý ? Em cũn bit nhng bn, tỏc phm no v Bỏc ? Yờu cu hc sinh c thm chỳ thớch Giỏo viờn kim tra li mt s t trng tõm: truõn chuyờn, thun c Giỏo viờn ging thờm : bt giỏc: mt cỏch t nhiờn, ngu nhiờn : khụng d nh trc Giỏo viờn hng dn cỏch c, c mu Vn bn c vit theo phng thc biu t no ? Thuc loi bn no ? (chớnh lun) Vn bn chia lm my on, ý ca tng on ? Hot ng ca trũ Hc sinh chỳ ý Hc sinh tr li Ni dung hot ng Hot ng 1: Gii thiu bi Hot ng : I) c hiu chỳ thớch : Hc sinh nờu 1) Tỏc gi, tỏc phm : nhng tỏc phm Trớch phong cỏch ó hc v Bỏc H Chớ Minh cỏi v i gn bú vi cỏi gin d ca Lờ Hc sinh c chỳ Anh Tr thớch, Sgk trang 2) Chỳ thớch : Sgk trang Hc sinh tr li m bc : s si, gin d Hc sinh c v.bn Hc sinh lm vic c lp, tr li Suy ngh (tr li) í 1: quỏ trỡnh hỡnh thnh nhng iu kỡ l ca phong cỏch húa H Chớ Minh í 2: nhng v p c th ca phong cỏch sng v lm vic ca Bỏc í 3: blun khng nh ý ngha ca phong cỏch húa H Chớ Minh Hc sinh da vo bn Gi hc sinh c on tr li Nhng tinh hoa húa nhõn loi Hc sinh tho n vi H Chớ Minh hon lun cnh no? Qua lao ng H Chớ Minh lm th no tip II) c hiu cu trỳc : 1) c : Sgk trang 2) Th loi : bn nht dng 3) B cc : on on : t u hin i on : tip tm ao on : cũn li Hot ng III) Phõn tớch bn : 1) Con ng hỡnh thnh Hot ng ca thy thu húa nhõn loi ? Chỡa khúa m kho tri thc nhõn loi l gỡ ? ng lc no giỳp ngi cú tri thc y ? Tỡm nhng dn chng c th ? Hot ng ca trũ m hc hi Ham hiu bit hc lm ngh n õu cng hc hi Ni dung hot ng phong cỏch húa H Chớ Minh : Bỏc tip thu húa nhõn loi cuc i hot ng cỏch mng, tỡm ng cu nc Cỏch tip thu: phng tin Qua nhng trờn em cú ngụn ng Hc sinh tho nhn xột gỡ v phong cỏch H Chớ qua cụng vic, lao ng, lun Minh ? Tip thu tri thc nhõn Thụng minh, hc hi vi ng lc ham loi mc no ? Theo hng no cn cự tri thc hiu bit, hc hi v tỡm ? hiu sõu rng tip thu Hc sinh tho lun cõu chn lc Phong cỏch: thụng minh, no núi rừ iu ú cn cự, yờu lao ng, cú Cõu : nhng Giỏo viờn hng dn hc sinh iu k l hin kin thc sõu rng, tip thu luyn tri thc chn lc; kt hp hi i lm ni bt H Chớ Hc sinh luyn hũa gia truyn thng v Minh vi s tip thu húa + tho lun nhúm hin i; xa v nay; dõn tc nhõn loi tỏc gi s dng nhng v quc t tip thu trờn nn Lp lun cht bin phỏp ngh thut gỡ ? tng húa dõn tc ch Giỏo viờn cng c ht tit Chn chi tit tiờu biu, chn lc So sỏnh, i lp Cng c v dn dũ : Nm ni dung bi hc v hc thuc ghi nh; Su tm mt s mu chuyn v Bỏc Son bi u tranh bỡnh ; Chun b bi : Su tm mt s mu chuyn v Bỏc Ngy son : Ngy dy : Tun th nht Tit 02 PHONG CCH H CH MINH ( Lờ Anh Tr ) I/ MC CN T: ( Tit 2) Giỳp HS: 1/ Kin thc - Nm c mt s biu hin ca phong cỏch H Chớ Minh i sng v sinh hot - Hiu c ý ngha ca phong cỏch H Chớ Minh vic gi gỡn bn sc húa dõn tc - Bc u hiu c c im ca kiu bi ngh lun xó hi qua mt on c th 2/ K nng - Nm bt ni dung bn nht dng thuc ch hi nhp vi th gii v bo v bn sc húa dõn tc -Vn dng cỏc bin phỏp ngh thut vic vit bn v mt thuc lnh vc húa, li sng * Cỏc k nng sng c bn c giỏo dc bi T nhn thc: T nhn thc v phong cỏch sng ca Bỏc Lm ch bn thõn: T vic tỡm hiu v p phong cỏch H Chớ Minh xỏc nh c mc tiờu phn u theo phong cỏch H Chớ Minh bi cnh hi nhp quc t Giao tip: Trỡnh by , trao i v ni dung ca phong cỏch H Chớ Minh bn 3/ Thỏi T lũng kớnh yờu, t ho v Bỏc, cú ý thc tu dng rốn luyn theo gng Bỏc II/ CHUN B : - GV: Son giỏo ỏn,tranh nh, mu chuyn v cuc i ca Bỏc - HS: Tr li cỏc cõu hi SGK III/ TIN TRèNH T CHC CC HOT NG 1/ ễn nh lp 2/ Kim tra bi c 3/ Bi mi Tit Hot ng ca thy Hot ng ca trũ Yờu cu hc sinh c on c on 2/6 Cho hc sinh quan sỏt mt s Hc sinh quan tranh nh gii thiu ni ca sỏt Bỏc Hc sinh phỏt hin on núi v thi hot ng no tr li ca Bỏc ? Bỏc hot ng nc ngoi on Bỏc lm gỡ ? Bỏc lm ch tch Khi trỡnh by nhng nột p nc li sng ca H Chớ Minh, ni tỏc gi trung nhng khớa trang phc cnh no ? Ni v ni lm vic n ung ca Bỏc c gii thiu nh th Hc sinh tho no ? lun Trang phc theo cm nhn ca sang trng em ? Vic n ung ca Bỏc nh bo v th no ? uy nghiờm Em hóy hỡnh dung v cuc sng ca cỏc v nguyờn th quc gia Hc sinh trao i cỏc nc trờn th gii ? (Giỏo viờn bỡnh : Tng thng M so sỏnh vi cỏc bc hin trit nh Bin Clintn) Nguyn Trói Em cú cm nhn gỡ v li sng Hc sinh tr ca H Chớ Minh ? lm ni bt li sng ú tỏc gi dựng ngh li tc cnh Pỏc Bú thut gỡ ? Em ó c hc, c bi th bi c tớnh gin no núi v cuc sng gin d d (Phm Vn ng) ca Bỏc ? thm cừi Bỏc xa Giỏo viờn cht li T Hu Cho hc sinh c on: ngi Hc sinh tho sng ú ht lun Tỏc gi so sỏnh li sng ca Bỏc + Ging: gin d, vi Nguyn Trói (th k 15) Theo em ging v khỏc gia cao hai li sng ca Bỏc v Nguyn + Khỏc: Bỏc gn Trói ? (Giỏo viờn a dn chng ) bú chia s khú Hng dn hc sinh c on khn gian kh Ni dung hot ng 2) Nột p li sng H Chớ Minh trờn phng din Ni v ni lm vic: n s v mc mc Trang phc: gin d n ung: m bc, bỡnh d Li sng m bc, n s gin d, t nhiờn khụng cu k, phc Li sng ca Bỏc l s k tha v phỏt huy nhng nột cao p ca nh húa dõn tc mang nột p thi i gn bú vi nhõn dõn 3) í ngha cao p ca phong cỏch H Chớ Minh Hot ng ca thy Hot ng ca trũ cui í ngha cao p ca phong cựng dõn cỏch H Chớ Minh l gỡ ? Hc sinh phỏt Giỏo viờn nờu cõu hi liờn h hin tr li cuc sng hin i ngy Hc sinh tho hóy ch thun li v nguy lun c ? Thun li : m T phong cỏch ca H Chớ Minh, rng giao lu hc em cú suy ngh v hc c hi nhng tinh hoa nhng gỡ ? ca nhõn loi Giỏo viờn cht : n mc, vt Nguy c: nhng cht núi nng, ng x lung húa c hi Hc tp: s cn cự tip thu cú chn lc, li sng gin d Nờu vi nột v ni dung v ngh thut bi ? Hng dn hc sinh c ghi nh Hc sinh chỳ ý nghe giỏo viờn nờu cõu hi Giỏo viờn cho hc sinh cú khiu ngh trỡnh by Ni dung hot ng Thanh cao, gin d, phng ụng Khụng phi l s kh hnh, t thn thỏnh húa, t lm cho khỏc i Li sng ngi cng sn, v ch tch, linh hn ca dõn tc Quan nim v thm m, v cuc sng, cỏi p chớnh l gin d, TN Hot ng IV) Tng kt : 1) Ngh thut : Lp lun cht ch Chn lc chi tit tiờu biu - i lp, an xen nhiu t H-V Hc sinh c ghi 2) Ni dung : Ghi nh Sgk nh trang trang Cỏc nhúm thi V) Luyn tp: k (nhn xột; 1) K mt s cõu chuyn v trỡnh by) li sng gin d ca Bỏc 2) Hỏt bi H Chớ Minh p nht tờn Ngi Cng c v dn dũ : Nm ni dung bi hc v hc thuc ghi nh; Su tm mt s mu chuyn v Bỏc Son bi u tranh bỡnh ; Chun b bi : Cỏc phng chõm hi thoi Ngy son : Ngy dy : Tit 03 CC PHNG CHM HI THOI I/ MC CN T: Giỳp HS: 1/ Kin thc Nm c ni dung phng chõm v lng, phng chõm v cht 2/ K nng - Nhn bit v phõn tớch c cỏch s dng phng chõm v lng v phng chõm v cht mt tỡnh giao tip c th - Vn dng phng chõm v lng, phng chõm v cht giao tip * Cỏc k nng sng c bn c giỏo dc bi T nhn thc: Nhn thc ỳng cỏc phng chõm hi thoi giao tip rt quan trng Lm ch bn thõn: La chn cỏch dng cỏc phng chõm hi thoi giao tip ca bn thõn Giao tip: Trỡnh by suy ngh, ý tng, trao i v c im, cỏch giao tip m bo cỏc phng chõm hi thoi 3/ Thỏi Nhn thy tm quan trng ca li núi giao tip v phi bit trung thc giao tip II/ CHUN B GV: Son giỏo ỏn , bng ph cỏc on hi thoi HS : Tr li cỏc cõu hi SGK III/ TIN TRèNH T CHC CC HOT NG 1/ n nh lp 2/ Kim tra bi c 3/ Bi mi: Hot ng ca thy : Hot ng ca trũ Ni dung hot ng Hot ng 1: gii thiu bi Hot ng I) Phng chõm v lng : Giỏo viờn treo bng ph on Hc sinh c vớ dT8 1)Vớ d: Sgk trang (cõu a) hi thoi Khi An hi v Ba tr li nh Tho lun cõu hi a) Cõu tr li cũn m h cha vy cú ỏp ng iu m An mun T8 Cõu tr li ca bit khụng ? chớnh xỏc Ba khụng ỏp ng Cn tr li a ch c th Cn tr li nh th no ? Rỳt bi hc v giao tip ? yờu cu ca An Giao tip : phi cú ni dung Giỏo viờn ging : mun ngi cn a im c ỏp ng yờu cu nghe hiu thỡ ngi núi phi chỳ th ý ngi nghe hi gỡ ? Nh th Tr li c th b)Vớ d b/9 no ? sụng, b bi, h Ci : tha ni dung thụng tin Yờu cu hc sinh c vớ d b/9 bin B : t ci v cú ý khoe ỏo Vỡ truyn li gõy ci L Khụng nờn núi nhiu hn anh cú ln ci v anh cú ỏo Ni dung ỳng nhng gỡ cn núi mi phi hi v tr li nh th yờu cu: c Sgk no ? ngi nghe bit c trang iu cn hi v tr li ? Nh vy Hc sinh tho cn tuõn th iu gỡ giao lun tip ? Ci: tha ni dung Anh hi: b 2) Ghi nh: Sgk trang ci Anh tr li: b ý II) Phng chõm v cht : T vớ d trờn, ta cn rỳt iu khoe ỏo 1) Vớ d : Sgk trang gỡ tuõn th giao tip khụng thụng tin Truyn phờ phỏn nhng ngi núi khoỏc, sai s tht tha hoc thiu c on Sgk trang ni dung Cn trỏnh núi sai s tht nhng Truyn ci ny phờ phỏn iu gỡ Hc sinh tr li mỡnh khụng tin l ỳng ? Nh vy giao tip cú iu da vo ghi nh gỡ cn trỏnh ? T9 2) Ghi nh: Sgk trang 10 c trang Hc sinh tho T ú rỳt giao tip cn Hot ng lun Hot ng ca thy trỏnh iu gỡ ? (Phng chõm v cht : núi nhng thụng tin cú bng chng xỏc thc) Yờu cu hc sinh c bi 1/10 Chỳ ý vo phng chõm nhn li Hc sinh c bi Giỏo viờn gi em lờn bng in t Giỏo viờn cho Hc sinh c bi 3/11 Truyn gõy ci chi tit no ? Giỏo viờn gii thớch hc sinh hiu Cú ý thc tụn trng v cht Cú ý thc phng chõm v lng Yờu cu hc sinh lm bi Khua mộp: ba hoa, khoỏc lỏc, phụ trng Núi di núi chut : lng nhng khụng xỏc thc Hot ng ca trũ Phờ phỏn tớnh khoỏc lỏc Khụng nờn núi nhng iu m mỡnh khụng tin l ỳng Hc sinh c ghi nh trang 10 Ni dung hot ng III) Luyn Bi 1/10: tha thụng tin a) Sai v lng, tha t nuụi nh b) Sai phng chõm v lng tha: cú hai cỏnh Bi 2/10 a) Núi cú sỏch mỏch cú chng b) Núi di c) Núi mũ d) Núi nhng núi cui c v tho lun e) Núi trng nhúm Vi phm phng chõm v ( nhúm ) cht Nhúm 1: a Bi 3/11 Nhúm 2: b Vi phm phng chõm v Lm vo v bi lng Tha: ri cú khụng ? c + tho lun nhúm Bi 4/11 Hc sinh chỳ ý a) Th hin ngi núi cho bit Hc sinh lm vo thụng tin h núi cha chớn chn b) Nhm khụng lp ni dung c v bi Bi 5/11 Cỏc thnh ng phng chõm v cht n c núi mũ: núi vụ cn c n khụng núi cú: vu khng ba t Ha vn: m khụng thc hin c Cỏc TN u ch cỏch núi ni dung khụng tuõn th phng chõm v cht cn trỏnh, k khụng giao tip Cng c v dn dũ : Cht phng chõm v hi thoi Tp vit cỏc on hi thoi vi phm phng chõm trờn GIO N NG VN 6,7,8,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y B MễN NG VN THCS LIấN H T 0168.921.86.68 ( gii nộn) GIO N NG VN 6,7,8,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y B MễN NG VN THCS LIấN H T 0168.921.86.68 *B GIO N NG VN 6,7,8,9 * SON THEO SCH CHUN KIN THC K NNG MI *Cể C K NNG SNG , GIO DC MễI TRNG Y SNG KIN KINH NGHIM MI NHT CC BI GING TRèNH CHIU ( GII NẫN ) GIO N NG VN 6,7,8,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y B MễN NG VN THCS LIấN H T 0168.921.86.68 *B GIO N NG VN 6,7,8,9 * SON THEO SCH CHUN KIN THC K NNG MI *Cể C K NNG SNG , GIO DC MễI TRNG Y SNG KIN KINH NGHIM MI NHT CC BI GING TRèNH CHIU ( GII NẫN ) GIO N NG VN 6,7,8,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y THEO CHUN KIN THC Cể K NNG SNG, K NNG GIO DC MễI TRNG LIấN H T 0168.921.8668 *B GIO N NG VN 6,7,8,9 * SON THEO SCH CHUN KIN THC K NNG MI *Cể C K NNG SNG , GIO DC MễI TRNG Y SNG KIN KINH NGHIM MI NHT CC BI GING TRèNH CHIU ( GII NẫN ) *B GIO N NG VN 6,7,8,9 * SON THEO SCH CHUN KIN THC K NNG MI *Cể C K NNG SNG , GIO DC MễI TRNG Y SNG KIN KINH NGHIM MI NHT CC BI GING TRèNH CHIU ( GII NẫN ) *B GIO N NG VN 6,7,8,9 * SON THEO SCH CHUN KIN THC K NNG MI *Cể C K NNG SNG , GIO DC MễI TRNG Y SNG KIN KINH NGHIM MI NHT CC BI GING TRèNH CHIU ( GII NẫN ) GIO N NG VN 6,7,8,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y B NG VN THCS - Cể LM SNG KIN KINH NGHIM TI MI NHT Cể CC TIT TRèNH CHIU THAO GING THI GIO VIấN GII LIấN H T 0168.921.8668 ( gii nộn) *Giáo án 6,7,8,9 soạn theo sách chuẩn kiến thức kỹ năm học * có sáng kiến kinh nghiệm đề tài theo yêu cầu *Các tiết trình chiếu thi giáo viên giỏi ĐúNG THEO SáCH CHUẩN KIếN THứC MớI LIÊN Hệ ĐT 0168.921.86.68 [...]... 0168 .92 1.8668 GIO N NG VN 6,7,8 ,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y B MễN NG VN THCS LIấN H T 0168 .92 1.8668 GIO N NG VN 6,7,8 ,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y B MễN NG VN THCS LIấN H T 0168 .92 1.86.68 * B NG VN 9 CHUN MI SON THEO SCH CHUN KIN THC MI *THEO SCH CHUN KIN THC K NNG MI * Cể TCH HP Y CC K NNG SNG , GIO DC THEO SCH CHUN MI 2013-2014 * GIM TI MI CC TIT TCH KHễNG GP CHUNG BI 2 TIT * GIO N NG VN 6,7,8 ,9 THEO. .. GIO N NG VN 6,7,8 ,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y B NG VN THCS - Cể LM SNG KIN KINH NGHIM TI MI NHT Cể CC TIT TRèNH CHIU THAO GING THI GIO VIấN GII LIấN H T 0168 .92 1.8668 hoc 091 6.582.536 GIO N NG VN 6,7,8 ,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y B NG VN THCS - Cể LM SNG KIN KINH NGHIM TI MI NHT - Cể CC TIT TRèNH CHIU THAO GING THI GIO VIấN GII LIấN H T 0168 .92 1.8668 Giáo án 6,7,8 ,9 soạn theo sách chuẩn kiến thức kỹ... thức kỹ năng mới năm học *Có CáC BàI GIảNG SINH động - sáng kiến kinh nghiệm mới nhất ĐúNG THEO SáCH CHUẩN KIếN THứC MớI LIÊN Hệ ĐT 0168 .92 1.8668 hoc 091 6.582.536 GIO N NG VN 6,7,8 ,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y B NG VN THCS - Cể LM SNG KIN KINH NGHIM TI MI NHT Cể CC TIT TRèNH CHIU THAO GING THI GIO VIấN GII LIấN H T 0168 .92 1.8668 GIO N NG VN 6,7,8 ,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y B NG VN THCS - Cể LM SNG KIN KINH... GIO N NG VN 6,7,8 ,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y B MễN NG VN THCS LIấN H T 0168 .92 1.86.68 GIO N NG VN 6,7,8 ,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y B MễN NG VN THCS LIấN H T 0168 .92 1.86.68 GIO N NG VN 6,7,8 ,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y B MễN NG VN THCS LIấN H T 0168 .92 1.86.68 GIO N NG VN 6,7,8 ,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y B MễN NG VN THCS LIấN H T 0168 .92 1.86.68 ... d c) Tỏc dng : tỏc hi ca loi rui xanh Ni bt ý thuyt minh 4 Cng c v dn dũ : Cht ý : nhng vn nh th no thỡ c thuyt minh kt hp vi lp lun Chun b cỏc bi tp trang 15 GIO N NG VN 6,7,8 ,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y LIấN H T 0168 .92 1.8668 Ngy son : Ngy dy : Tit 05 LUYN TP S DNG MT S BIN PHP NGH THUT TRONG VN BN THUYT MINH I/ MC CN T Giỳp HS: 1/ Kin thc - Nm c cỏch lm bi thuyt minh v mt th dung ( Cỏi qut,... cu hc sinh c bi tp tho lun nhúm Vn bn cú tớnh cht thuyt minh khụng ? Hot ng ca trũ lun cõu hi trang 12 i tng : ỏ v nc H Long Vn tru tng vụ tn Miờu t, so sỏnh Sỏng to ca nc ỏ sng dy Nc di chuyn Theo gúc T nhiờn to nờn Hc sinh tho lun nhúm Vn tru tng, khụng d cm thy i tng xỏc thc lý l + dn chng Khụng + thuyt minh phi liờn kt Bi 2/15 cht ch bng trt Ngh thut s dng: t s + t trc sau miờu... ngh thut trong vn bn thuyt minh 2/ K nng - Xỏc nh yờu cu ca bi thuyt minh v mt th dung c th - Lp dn ý chi tit v vit phn m bi cho bi vn thuyt minh v mt dung II/ CHUN B: - GV:giỏo ỏn - sgk - HS: chun b theo cõu hi sgk III/ TIN TRèNH T CHC CC HOT NG 1/ n nh lp 2/ Kim tra bi c 3/ Bi mi Hot ng ca thy Yờu cu hc sinh c 2 bi ó cho Giỏo viờn nhn xột s 2: a) M bi : Gii thiu chung v chic nún b) Thõn bi :
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn lớp 9 tham khảo theo chuẩn (1) , Giáo án ngữ văn lớp 9 tham khảo theo chuẩn (1) ,