0

Bài tập trường điện từ chương 3.pdf

17 6,544 34
  • Bài tập trường điện từ chương 3.pdf

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 09:01

Tài liệu bài tập trường điện từ chương 3. Problem_ch3 1BÀI TẬP CHƯƠNG 3Tụ điện phẳng , điện môi thực , có : ε = const ,γ = 2γ0d./(x + d) , γ0= const , tìm :a) trong điện môi ?b) ρ và ρlktrong điện môi thực ?3.1:J,E,P→→ →(ĐS: a) b) )0222( )U2U;33lkddε εερρ−==()22UEi3dxxd→→=+(ĐS: a) b) c) d) )21ln( / )2cdRRRLπγ=21U1Eiln(R / )rRr→→=0; 0lkρ ρ= =2212Uln(R /R )JPπγ=Tụ điện trụ , điện môi thực , ε, γ = const , tìm :a) trong điện môi ?b) Dòng rò và Rcđcủa tụ ?c) Công suất tổn hao trên đơn vò dài ?d) ρ và ρlktrong điện môi thực ?3.2:J,E,D,ϕ→→ →Problem_ch3 2BÀI TẬP CHƯƠNG 3Tụ phẳng , diện tích cốt tụ S, khoảng cách d. Cốt tụ nối đất tại x = 0 , tại x = d có thế điện U. Giữa 2 cốt tụ lấp đầy điện môi thực có γ = γ0, ε = 3ε0d/(x + d) , với γ0= const. Tìm :a) ρ và ρlktrong điện môi thực ?b) Công suất tổn hao nhiệt PJ?3.3:(ĐS: a) b) )()023U;lkxdερ ρρ= =−+20USPdJγ=Tụ phẳng , điện môi thực , ε = 4ε0, γ = γ0.(1 + kx) , với γ0= 10-10(S/m); k = 20 (m-1), tụ đặt dưới điện áp U = 200 (V), khoảng cách d = 0,5 (cm), tìm :a) Thế điện trong điện môi thực ?b) Mật độ điện tích tự do ρ trong điện môi thực ?3.4:(ĐS: a) b) )()3229,7(/)120Cmxρµ=+( )2098,4.ln 1 20xϕ=+Problem_ch3 3BÀI TẬP CHƯƠNG 3Tụ phẳng , diện tích cốt tụ S, khoảng cách d, hiệu thế U, điện môi thực , ε = ε0.(a + bx) ; γ = γ0.(a + bx) , (γ0, a, b = const) , tìm :a) Vectơ cường độ trường điện ?b) Mật độ khối điện tích tự do và liên kết ?3.5:(ĐS: a) b) )()202U10;lnlkbabdabxaερρ−==++()bU 1Eia+bdlnaxabx→→=+Cáp đồng trục , bán kính lõi R1 = 1 cm, vỏ R2= 4 cm, chiều dài L, hiệu thế U = 1 kV, điện môi thực , có ε = 4ε0; γ = k.r , với k = 10-10(S/cm2) , tìm :a) trong điện môi ?b) Dòng rò I0trên đơn vò dài ?3.6:E,D, ,lkρ ρ→→(ĐS: a) b) )12 123333471,9.10 354.10(/ ); (/ )lkCcm Ccmrrρρ−−=− =122221333 471,9.10Ei(/);D i(/)rrVcm Ccmrr−→→ → →==I0,84(/)roA cmµ=Problem_ch3 4BÀI TẬP CHƯƠNG 3Cho phiến dẫn có hình 1/4 vành khăn, tiết diện chữ nhật, độ dày là h, độ dẫn điện : γ = k/r, (k = const) , hiệu thếđiện giữa 2 điện cực 1 và 2 là U . Tìm :a) Cường độ dòng điện I ?b) Mật độ công suất tiêu tán trung bình theo thể tích ? Áp dụng :a = 8 mm; b = 10 mm; h = 0,3 mm; k = 5600 S; và U = 10 V. 3.7 :(ĐS: a) b) )2hkU 1 1I - 267, 4 ( )abAπ==211 3J22142kU11p 3,15.10 ( / )(b -a )JpdV W mVabππ== −=∫Problem_ch3 5BÀI TẬP CHƯƠNG 3Tụ phẳng , diện tích cốt tụ S, hiệu thế U, lấp đầy 2 lớp điện môi thực (ε1, γ1) , (ε2, γ2) , với ε1, ε2, γ1, γ2= const , bỏqua hiệu ứng mép, tìm :a) Hiệu thế điện trên mỗi lớp điện môi ?b) Mật độ điện tích mặt tự do trên mặt phân cách đmôi ? c) Điện trở cách điện của tụ ?3.8 :(ĐS: a) b) c) )12 211212 21 12 21d γ Udγ UU;U(dγ +d γ )(dγ +d γ )==21 1212 21( γ - γ )U(dγ +d γ )ε εσ=12 2112(d γ +d γ )γγScdR =Problem_ch3 6BÀI TẬP CHƯƠNG 3(ĐS: a) b) c) d) )2121U1;E iln lnrcbracγγγ→→=+121221U1JJ iln lnrcbracγ γγγ→→ →==+1221U1;E iln lnrcbracγγγ→→=+1221Ulnln lnbcbracγϕγγ=+1221Ulnln lnbUcbcacγγγ=+2112ln ln2cdcbacRLγγπγγ+=Tụ điện trụ , dài L, gồm 2 lớp điện môi thực , có ε1 ,ε2 ,γ1 , γ2= const , tìm :a) trong các lớp điện môi ?b) Thế điện trong mỗi lớp điện môi ?c) Hiệu thế điện trên mỗi lớp điện môi ?d) Điện trở cách điện của tụ ?3.9:J,E→→Problem_ch3 7BÀI TẬP CHƯƠNG 3Tụ điện trụ , bán kính cốt trong R1và cốt ngoài R2, chiều dài L, đặt dưới hiệu thế điện U, điện môi thực , có γ = γ0= const , ε = ε0(R2/r) , tìm : điện trở cách điện, mật độ công suất tiêu tán, mật độ điện tích tự do và liên kết (ρ, ρlk) trong điện môi ?3.10:(ĐS: )2011RRln2LRcdπγ=202221U;pln (R /R )ttrγ=02321RUln(R /R )rερ=−;lkρ ρ=−Problem_ch3 8BÀI TẬP CHƯƠNG 3Tụ điện cầu , bán kính cốt trong a = 1 cm, bán kính cốt ngoài b = 5 cm, giữa 2 cốt tụđiện môi thực có γ = k/r , với k = 10-4S. Dòng điện rò chảy qua điện môi có cường độI = 0,2 A, tìm :a) Phân bố thế điện trong điện môi ?b) Hiệu thế điện U giữa 2 cốt tụ ?c) Điện dẫn rò của tụ ?3.11:(ĐS: a) b) 256,15 Vc) 7,81.10-4S)25.10159lnrϕ−=Điện cực nối đất hình bán cầu , bán kính a. Dòng điện chạy vào điện cực có I = 105 A. Độ dẫn điện của đất γ= 5.10-2(S/m). Tìm :a) Bán kính a của bán cầu để điện áp bước (UAB) cực đại có Umax ≤ 50 V (độ dài bước chân AB = 0,8 m) ?b) Tính điện trở nối đất ứng với câu a) ?3.12:(ĐS: a) b) )max2I1Ei 1,952rABUU a mrπγ→→=⇒≤⇒≥1, 63 ΩProblem_ch3 9BÀI TẬP CHƯƠNG 3Tính vectơ cảm ứng từ tại O biết µ = µ0? 3.13:(ĐS: )()0IB2i4azµππ→→=+Tính vectơ cảm ứng từ tại O ? ( biết µ = µ0; R = 5 cm I = 10 A ; α = 2π/3 )3.14:(ĐS: a)b) )58B10i()3zTπ→→−=B0→=Problem_ch3 10BÀI TẬP CHƯƠNG 3Lõi trụ đặc , dài vô hạn, bán kính a = 2 mm, mang dòng với vectơ mật độ khối : a) Tìm vectơ cường độ trường từ bên trong và ngoài lõi ?b) Tính ở cả 2 miền ?2J6.r.i(A/m)z→→=rot H→( r: bán kính hướng trục)3.16:(ĐS: )02IIrBi[];i[];0[]2a 2rra arb rbφφµµπ π→→ →= <<<>(ĐS: a) )322H 2 i[ ]; i[ ]rarra raφφ→→ →=< >Lõi cáp là trụ đặc , bán kính a, mang dòng I phân bố đều theo tiết diện , và vỏ trụ , bán kính b , mang dòng –I phân bố đều theo chu vi vỏ. Tính vectơ cảm ứng từ tại các miền ? ( biết µ = độ thẩm từ của lõi )3.15:[...]... tìm :a) trong các lớp điện môi ?b) Thế điện trong mỗi lớp điện môi ?c) Hiệu thế điện trên mỗi lớp điện môi ?d) Điện trở cách điện của tụ ?3.9:J,E→→ Problem_ch3 3BÀI TẬP CHƯƠNG 3Tụ phẳng , diện tích cốt tụ S, khoảng cách d, hiệu thế U, điện môi thực , ε = ε0.(a + bx) ; γ = γ0.(a + bx) , (γ0, a, b = const) , tìm :a) Vectơ cường độ trường điện ?b) Mật độ khối điện tích tự do và liên... dài vô hạn, điện môi giữa ống trụ và mặt trụ có độ thẩm từ µ0 , ống trụcó độ thẩm từ µ0µr. Dòng điện không đổi cường độ I chạy ngược chiều trên ống trụ và mặt trụ và phân bốđều . Tìm :a) Cường độ trường từ trong toàn không gian ?b) Năng lượng trường từ tích lũy trong ống trụ vàtrong điện môi trên đơn vị dài ?c) Điện cảm trong và ngoài trên đơn vị dài ? Problem_ch3 2BÀI TẬP CHƯƠNG 3Tụ... vi vỏ. Tính vectơ cảm ứng từ tại các miền ? ( biết µ = độ thẩm từ của loõi )3.15: Problem_ch3 7BÀI TẬP CHƯƠNG 3Tụ điện trụ , bán kính cốt trong R1và cốt ngoài R2, chiều dài L, đặt dưới hiệu thế điện U, điện môi thực , có γ = γ0= const , ε = ε0(R2/r) , tìm : điện trở cách điện, mật độ công suất tiêu tán, mật độ điện tích tự do và liên kết (ρ, ρlk) trong điện môi ?3.10:(ĐS: )2011RRln2LRcdπγ=202221U;pln... = 0,5 (cm), tìm :a) Thế điện trong điện môi thực ?b) Mật độ điện tích tự do ρ trong điện môi thực ?3.4:(ĐS: a) b) )()3229,7(/)120Cmxρµ=+( )2098,4.ln 1 20xϕ=+ Problem_ch3 15BÀI TẬP CHƯƠNG 3Cáp đồng trục, bán kính lõi là a, bán kính vỏ là b. Giữa lõi và vỏ là lớp điện môi đồng nhất (γ = 0, ε = const, µ = const) . Hiệu thế điện giữa lõi và vỏ là U, dòng điện chạy trong cáp có cường... trong cáp có cường độ I. Tìm:3.23:a) Điện dung C0, điện cảm L0của 1 m cáp ?b) Công suất điện từ truyền qua tiết diện (a < r < b) của cáp đồng trục ? (ĐS: a) b) )002C;Lln(b/a)ln(b/a) 2πεµπ==P=UI3.24:Hai mặt trụ đồng trục , kích thước như hình vẽ, mang dòng I ngược chiều. Tìm :a) Năng lượng trường từ , điện cảm trên đơn vị dài ?b) Lực từ tác dụng lên đơn vị dài mặt trụ ngoài...Problem_ch3 4BÀI TẬP CHƯƠNG 3Cho phiến dẫn có hình 1/4 vành khăn, tiết diện chữ nhật, độ dày là h, độ dẫn điện : γ = k/r, (k = const) , hiệu thế điện giữa 2 điện cực 1 và 2 là U . Tìm :a) Cường độ dòng điện I ?b) Mật độ công suất tiêu tán trung bình theo thể tích ? Áp dụng :a = 8 mm; b = 10 mm; h = 0,3... cm, chiều dài L, hiệu thế U = 1 kV, điện môi thực , có ε = 4ε0; γ = k.r , với k = 10-10(S/cm2) , tìm :a) trong điện môi ?b) Dòng rò I0trên đơn vị dài ?3.6:E,D, ,lkρ ρ→→(ĐS: a) b) )12 123333471,9.10 354.10(/ ); (/ )lkCcm Ccmrrρρ−−=− =122221333 471,9.10Ei(/);D i(/)rrVcm Ccmrr−→→ → →==I0,84(/)roA cmµ= Problem_ch3 17BÀI TẬP CHƯƠNG 3(ĐS: a) b) )2030_ng2IRWln4Rµπ=1322112222123H=0... Problem_ch3 6BÀI TẬP CHƯƠNG 3(ĐS: a) b) c) d) )2121U1;E iln lnrcbracγγγ→→=+121221U1JJ iln lnrcbracγ γγγ→→ →==+1221U1;E iln lnrcbracγγγ→→=+1221Ulnln lnbcbracγϕγγ=+1221Ulnln lnbUcbcacγγγ=+2112ln ln2cdcbacRLγγπγγ+=Tụ điện trụ , dài L, gồm 2 lớp điện môi thực... Lực từ tác dụng lên đơn vị dài mặt trụ ngoài ?(ĐS: a) b) )2IF4b0bµπ=>200IWL42ln ; lnmbbaaµµππ== Problem_ch3 10BÀI TẬP CHƯƠNG 3Lõi trụ đặc , dài vô hạn, bán kính a = 2 mm, mang dòng với vectơ mật độ khối : a) Tìm vectơ cường độ trường từ bên trong và ngoài lõi ?b) Tính ở cả 2 miền ?2J6.r.i(A/m)z→→=rot H→( r: bán kính hướng trục)3.16:(ĐS: )02IIrBi[];i[];0[]2a... tại x = 0 , tại x = d có thế điện U. Giữa 2 cốt tụ lấp đầy điện môi thực có γ = γ0, ε = 3ε0d/(x + d) , với γ0= const. Tìm :a) ρ và ρlktrong điện môi thực ?b) Công suất tổn hao nhiệt PJ?3.3:(ĐS: a) b) )()023U;lkxdερ ρρ= =−+20USPdJγ=Tụ phẳng , điện môi thực , ε = 4ε0, γ = γ0.(1 + kx) , với γ0= 10-10(S/m); k = 20 (m-1), tụ đặt dưới điện aùp U = 200 (V), khoaûng . )12 1 233 334 71,9.10 35 4.10(/ ); (/ )lkCcm Ccmrrρρ−−=− =12222 133 3 471,9.10Ei(/);D i(/)rrVcm Ccmrr−→→ → →==I0,84(/)roA cmµ=Problem_ch3 4BÀI TẬP CHƯƠNG 3Cho. lớp điện môi ?c) Hiệu thế điện trên mỗi lớp điện môi ?d) Điện trở cách điện của tụ ?3. 9:J,E→→Problem_ch3 7BÀI TẬP CHƯƠNG 3Tụ điện trụ , bán kính cốt trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trường điện từ chương 3.pdf, Bài tập trường điện từ chương 3.pdf, Bài tập trường điện từ chương 3.pdf, x + d , γ = const , tìm :

Hình ảnh liên quan

Cho phiến dẫn có hình 1/4 vành khăn, tiết diện chữ nhật , độ dày là h, độ dẫn điện : γ= k/r, (k = const) , hiệu thế điện giữa 2 điện cực 1 và 2 là U  - Bài tập trường điện từ chương 3.pdf

ho.

phiến dẫn có hình 1/4 vành khăn, tiết diện chữ nhật , độ dày là h, độ dẫn điện : γ= k/r, (k = const) , hiệu thế điện giữa 2 điện cực 1 và 2 là U Xem tại trang 4 của tài liệu.
Điện cực nối đất hình bán cầu , bán kính a. Dòng điện chạy vào điện cực có I = 105 A. Độ dẫn điện của đất   γ - Bài tập trường điện từ chương 3.pdf

i.

ện cực nối đất hình bán cầu , bán kính a. Dòng điện chạy vào điện cực có I = 105 A. Độ dẫn điện của đất γ Xem tại trang 8 của tài liệu.