0

Hài lòng của điều dưỡng tại bệnh viện Bạch Mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án 2015

42 370 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2016, 08:30

Mã sinh viên: B00358 HÀI LÒNG C NG T I B NH VI N B CH MAI TRONG VI C ÁP D NG CÔNG NGH H NG - 2015 Mã sinh viên: B00358 HÀI LÒNG C NG T I B NH VI N B CH MAI TRONG VI C ÁP D NG CÔNG NGH H U ng d n khoa h c: PGS.TS Tr n Th - 2015 Thang Long University Library L IC M N lòng bi Thanh luôn sá Sinh viên tài t t nghi p Huy n Trang DANH M VI T T T Tên BV BVBM CNTT HSBA KCB tài t t nghi p Huy n Trang Thang Long University Library M C TV T NG QUAN 1.1 T ng quan v công ngh thông tin thông tin m, ch 1.2 Qu h m v c a Công ngh thông tin nh án t i b nh vi n 1.2.1 Khái ni m v h nh án 1.2.2 Mô hình qu h ng qu nh án t i B nh vi n B ch Mai 1.3 Các nghiên c u th gi i Vi t Nam v vai trò c a CNTT qu n lý HSBA 1.3.1 Nghiên c u th gi i 1.3.2 Nghiên c u t i Vi t Nam U ng, th m nghiên c u ng nghiên c u 2.1.2 Th i gian nghiên c u m nghiên c u 2.1.4 Thi t k nghiên c u 2.2 C m u 2.3 Cách ch ng tham gia nghiên c u: 2.4 Xây d ng b công c thu th p s li u 10 2.5 Quá trình thu th p s li u 12 2.6 Phân tích s li u 12 c nghiên c u 13 2.8 Sai s h n ch 13 3: K T QU 14 mc ng tham gia nghiên c u 14 3.1.1 Phân b v gi i 14 tài t t nghi p Huy n Trang 3.1.2 Phân b ng v nhóm tu i 14 3.1.3 Phân b v h c v n s m làm vi c 15 ng làm vi c hành 16 3.1.5 S liên quan gi a ch c v làm vi c t i khoa vi c s d ng CNTT ph c v h 3.2 Hài lòng c 16 ng v i vi c s d 3.2.1 S hài lòng c h h 18 ng v thông tin 18 3.2.2 S hài lòng c ng v v t ch t 19 3.2.3 S hài lòng c ng v i kh 3.3 M t s y u t liên quan t i s hài lòng c c hi n k t qu 21 ng vi c áp d ng CNTT 22 N 23 mc ng vi c áp d ng công ngh thông tin 23 m v gi i 23 m v tu i 23 4.1 ng làm vi c hành 24 4.1.5 S liên quan gi a ch c v làm vi c t i khoa vi c s d ng CNTT ph c v h 4.2 S hài lòng c 24 ng v i vi c áp d h 25 4.2.1 Hài lòng c ng v thông tin 25 4.2.2 Hài lòng c ng v v t ch t .26 4.2.3 S hài lòng c 4.2.4 S hài lòng chung c h ng v i kh c hi n k t qu 26 ng vi c áp d nh án t i B nh vi n B ch Mai 27 K T LU N 29 KI N NGH 30 TÀI LI U THAM KH O tài t t nghi p Huy n Trang Thang Long University Library B ng 3.1 Phân b ng v nhóm tu i 14 B ng 3.2 Phân b v gi h cv nc B ng 3.3 Phân b v gi i tính s ng .15 mlàm vi c c ng 15 B ng 3.4 S liên quan gi a ch c v làm vi c vi c s d ng CNTT 16 B ng 3.5 S hài lòng c h ng v .18 B ng 3.6 S hài lòng c ng v B ng 3.7 S hài lòng c ng v i kh 3.9: M i liên quan gi a s hài lòng chung c tài t t nghi p thông tin Huy n Trang v t ch t 19 c hi xong 21 .22 Bi 3.1 Phân b ng v gi i 14 Bi 3.2 Phân b 16 Bi 3.3 V trí làm vi c có s d ng ph n m h Bi 3.4 T l ng hài lòng v thông tin 18 Bi 3.5 T l ng hài lòng v v t ch t .20 Bi 3.6 T l hài lòng c Mô hình qu ng th c hi n xong vi h 17 h 21 nh án t i B nh vi n B ch Mai 1.2 H th ng qu n lý b nh nhân t i b nh vi n tài t t nghi p Huy n Trang Thang Long University Library TV công tác B n công tác (BVBM) sà (BV) báo cáo BVBM xác, nhanh ài tài t t nghi p Huy n Trang 1 BVBM tài t t nghi p BVBM Huy n Trang Thang Long University Library 93% 93% 92% 91% 92% 91% 90% 90% 88% 89% 88% 87% 86% 85% - không gian HSBA 6% tài t t nghi p Huy n Trang 20 Thang Long University Library 3.2.3 3.7 R t không ng ý n(%) STT ng qu n lý kho gi i quy t th yêu c u c n HSBA ng hành t t, ph c v nhanh chóng, ti n l i Vi HSBA r t n ng nh c Không ý ki n T ng n(%) ng ý& r ng ý n(%) 46 (22,8) 43 (21,3) 113 (55,9) 202 21 (10,4) 89 (44,1) 92 (45,9) 202 45 (17,3) 80 (39,6) 87 (43,1) 202 91% 91% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 89% : xong - tài t t nghi p Huy n Trang 21 3.3 CNTT 3.8 p (n=13) % (n=106) % (n=83) % 12 7,1 91 54,2 65 38,7 2,9 15 44,1 18 52,9 13 8,1 84 52,8 62 38,9 0,0 22 51,2 21 48,8 6,5 79 56,8 51 36,7 6,4 27 42,9 32 50,8 0,34 0,11 SC/TC 0,15 : - - m p>0,05) - tài t t nghi p Huy n Trang 22 Thang Long University Library C 4: BÀN LU N 4.1 4.1.1 i làm i 86,6% nhóm 4% 1%) 8%, ( ) N có hoàn 1,0%) C 67,8%), (31,2%) 42,6% tài t t nghi p 18, Huy n Trang 23 c; 10 7,9% - 6, 5% 4.1.5 75,7% tính, p 3% g 4% tài t t nghi p Huy n Trang 24 Thang Long University Library 4.2.1 H C c 3%; 1% tài t t nghi p Lao ],[8] Huy n Trang 25 4.2.2 H , không c 43,5% Trong hoàn gian khám hính xác n hành trên, hài lòng xong 55,9%; 45,9%; 43,1% C rong kh , theo khoa tài t t nghi p Huy n Trang 26 Thang Long University Library ; ; ],[17] : -N - nh - D nh dàng [1],[9],[11],[14] 4.2.4 ) tài t t nghi p Huy n Trang 27 tài t t nghi p Huy n Trang 28 Thang Long University Library K T LU N HSBA - 89.6% - Các t không p>0,05) tài t t nghi p Huy n Trang 29 KI N NGH T k t qu c c qua nghiên c u, nh ng làm công vi c hành t ng s ng s hài lòng , xin có m t s ki n ngh - i chuyên trách v CNTT cho t ng khoa/ phòng - ng nhân l c bi ng làm công vi c ng cu c s ng làm nh ng công vi c n ng hành - Nâng cao ch nh tài t t nghi p b o hi Huy n Trang c h i làm vi c gi y t 30 Thang Long University Library PH L C PHI U KH O SÁT S HÀI LÒNG C NG TRONG VI C ÁP D NG CÔNG NGH H NH ÁN T I B NH VI N B CH MAI Mã s Ph n 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN C A Gi i tính: Nam 2.N Tu i: T i 30 tu i T i 40 tu i T 40 tu i tr lên : h c v n: NG Trung c ih Làm vi c t i vi Ch c v : 1.Nhân viên 2.T phó 3.T i tri >2-5 tri 3.>5-8 tri 4.> tri ng d n v cách s d ng xuyên s d ng máy tính, ph n m 10 S m 2.>53.>10- h nh án th y d dàng Ph M HÀI LÒNG C NG tr l i câu h i Hoàn toàn không ng ý ng ý Không có ý ki n ng ý ng ý ng nghiên c u dùng nh ng s ch m tr l i câu h i dàng, nhanh chóng 4 xác HSBA Giám sát viên Thang Long University Library TÀI LI U THAM KH O V Hoàng Th qu n lý h b nh vi n công c bi t) t i Hà N h c Xã h n, Nguy Th Di i pháp ng t i c i, Tr n ng d ng thu th p cung c p thông tin i thi Tin h c kh i cán b , công ch c tr toàn qu c l n II- 2014 Ch ng nh i h c Khoa cs Tr n Xuân Ch c, Tr y t ch nt t i t Gi i B ng khen c a Trung Lê H ng Hà, Tr n Xuân Ch c, Ki v ng phát tri n t i Vi ng tri n y u H i ngh ng d ng Công ngh thông tin ngành y t l n th 7, B Y t , tr 114- 116 (2006) chu d ch b c ng d ng h T p chí khoa h c & công ngh 57-2006, trg 69 n 72 i, Nguy c Thu n(2008), Thu nh n qu n lý d li u xét nghi m n n webserver ng d ng b nh vi Khoa h c công ngh n t , T p chí i h c K thu t, s 68, tr 5-9 Nguy n Th Thu Hi n (2010), Xây d ng ph n m m qu n lý b nh nhân , Lu i h c K thu t t nghi i h c H i Phòng, Nguy 2013 c tr ng ng d ng công ngh thông tin qu n lý b nh vi n t i B nh vi n Nhi - T Lu - i h c Y t công c ng c Phú, Ph t qu tin h c vào công tác qu n lý t i B nh vi Nguy b u vi c ng d ng -53 n Mai Anh, Hoàng H i Anh (2008), H n t , Trung tâm tin h c, B Y t , Nhà xu t b n Y h c, Hà N i, 10 (2008), K y u h i th o khoa h c: ng d ng công ngh thông tin qu n lý b nh vi n tr 45-55 11 Tr n t hay H CMO B nh vi n HoànM 12 c kho ng, trg 10-21, trg 40-52 th ng thông tin b nh vi u tr - B Y T , trg 32-43 13 n, yt 14 Nguy n Th Vui(2013), qu n lý b nh vi n , lu i, (2006), H th ng thông tin i ng d ng công ngh tác t ih ng h th ng ng Ti ng Anh 15 According to the study of Jhalak (2001), The proportion of hospitalizations related to drug response, Journal of the Association of American Medical Informatics, p 30-43 16 Dr Kai U.Heitmann (2003), Concepts & IMplementations in Health Information Projects, University of Cologne (Germany), Institute for Medical Statistics, Informatics and Epidenmiology, p 55-57 17 Korea Ministry of Health and Welfare (2007), Public health information strategy plan, p 5-9 18 The report by the RAND study Joneston (2003), "Drug reaction rate occurs at an outpatient", Center for Information Technology Leadership CITL, p 4-9 Thang Long University Library
- Xem thêm -

Xem thêm: Hài lòng của điều dưỡng tại bệnh viện Bạch Mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án 2015,

Từ khóa liên quan