0

Hài lòng của điều dưỡng tại bệnh viện bạch mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án năm 2015

42 293 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2016, 21:54

B ăGÍOăD CăV̀ă ̀OăT Oă TR NGă IăH CăTH NGăLONGă KHOAăKHOAăH CăS CăKH Eă B ăMÔNă I UăD NG V ăTH ăHUY NăTRANG Mã sinh viên: B00358 HÀI LÒNG C Aă I UăD NG T I B NH VI N B CH MAI TRONG VI C ÁP D NG CÔNG NGH THÔNGăTINă L UăTR H S ăB NHắNăN Mă2015 ăT̀IăT TăNGHI PăC ăNHỂN I UăD H̀ăN Iă- 2015 NGăH ăVLVH B ăGÍOăD CăV̀ă ̀OăT Oă TR NGă IăH CăTH NGăLONGă KHOAăKHOAăH CăS CăKH Eă B ăMÔNă I UăD NG V ăTH ăHUY NăTRANG Mã sinh viên: B00358 HÀI LÒNG C Aă I UăD NG T I B NH VI N B CH MAI TRONG VI C ÁP D NG CÔNG NGH THÔNGăTINă L UăTR H S ăB NHắNăN Mă2015 ăT̀IăT TăNGHI PăC ăNHỂNă I U D Ng iăh NGăH ăVLVH ng d n khoa h c: PGS.TS Tr n Th ThanhăH ng H̀ăN Iă- 2015 Thang Long University Library L IC M hoàn thành đ N c chuyên đ này, xin bày t lòng bi t n chân thành sâu s c nh t t i: Ban giám hi u, B môn Long đư t n tình gi ng d y, h i ud ng, th y cô giáp tr ng ng d n, giúp đ hoàn thành ch i h c Th ng ng trình h c t p h tr vi c th c hi n đ tài nghiên c u Tôi xin trân tr ng bày t lòng bi t n sâu s c t i PGS.TS.Tr n Th Thanh H ng, ng i th y đư t n tình h ng d n, ch b o,cung c p nh ng ki n th c quý báu, giúp th c hi n hoàn thành đ tài Tôi xin chân thành c m n Ban lưnh đ o Phòng K Ho ch T ng H p – B nh vi n B ch Mai, anh ch , b n đ ng nghi p giúp đ , c v tôi… su t trình h c t p c ng nh t o u ki n thu n l i đ hoàn thành khóa h c m t cách t t nh t Cu i xin c m n đ n gia đình, đ n b m , nh ng ng luôn sát cánh, đ ng viên, n u s h c t i tr i thân yêu nh t ng h l n lao không th theo ng c ng nh không th có c h i đ ng th i kh c Hà N i, ngày… tháng… n m2015 Sinh viên V Th Huy n Trang tài t t nghi p – V Th Huy n Trang DANH M CăT VI T T T KỦăhi uăvi tăt t Tên đ yăđ BV B nh vi n BVBM B nh vi n B ch Mai CNTT Công ngh thông tin D i ud ng HSBA H s b nh án KCB Khám ch a b nh tài t t nghi p – V Th Huy n Trang Thang Long University Library M CL C T V Nă CH NGă1 T NG QUAN 1.1 T ng quan v công ngh thông tin 1.1.1 nh ngh a Công ngh thông tin 1.1.2 c m, ch c n ng, nhi m v c a Công ngh thông tin 1.2 Qu n lý l u tr h s b nh án t i b nh vi n 1.2.1 Khái ni m v h s b nh án 1.2.2 Mô hình qu n lý l u tr h s b nh án t i B nh vi n B ch Mai 1.2.3 ánh giá ch t l ng qu n lý l u tr 1.3 Các nghiên c u th gi i Vi t Nam v vai trò c a CNTT qu n lý HSBA 1.3.1 Nghiên c u th gi i 1.3.2 Nghiên c u t i Vi t Nam CH NGă2.ă 2.1 it 2.1.1 IăT NGăV̀ăPH NGăPH́PăNGHIểNăC U ng, th i gian, đ a m nghiên c u it ng nghiên c u 2.1.2 Th i gian nghiên c u 2.1.3 a m nghiên c u 2.1.4 Thi t k nghiên c u 2.2 C m u 2.3 Cách ch n đ i t ng tham gia nghiên c u: 2.4 Xây d ng b công c thu th p s li u 10 2.5 Quá trình thu th p s li u 12 2.6 Phân tích s li u 12 2.7 o đ c nghiên c u 13 2.8 Sai s h n ch 13 CH NG 3: K T QU 14 3.1 c m c a u d ng tham gia nghiên c u 14 3.1.1 Phân b v gi i 14 tài t t nghi p – V Th Huy n Trang 3.1.2 Phân b u d ng v nhóm tu i 14 3.1.3 Phân b v trình đ h c v n s n m kinh nghi m làm vi c 15 3.1.4 L ng tháng v i u d ng làm vi c hành 16 3.1.5 S liên quan gi a ch c v làm vi c t i khoa vi c s d ng CNTT ph c v đ l u tr h s 16 3.2 Hài lòng c a u d ng v i vi c s d ng máy tính đ l u tr h 18 3.2.1 S hài lòng c a u d ng v i ch ng trình công ngh thông tin l u tr h s 18 3.2.2 S hài lòng c a u d ng v i c s v t ch t 19 3.2.3 S hài lòng c a u d ng v i kh n ng th c hi n k t qu 21 3.3 M t s y u t liên quan t i s hài lòng c a u d ng vi c áp d ng CNTT 22 CH NGă4:ăB̀NăLU N 23 4.1 c m c a u d ng vi c áp d ng công ngh thông tin 23 4.1.1 c m v gi i 23 4.1.2 c m v tu i 23 4.1.4 c m l ng tháng v i u d ng làm vi c hành 24 4.1.5 S liên quan gi a ch c v làm vi c t i khoa vi c s d ng CNTT ph c v đ l u tr h s 24 4.2 S hài lòng c a u d ng v i vi c áp d ng CNTT đ l u tr h s 25 4.2.1 Hài lòng c a u d ng v i ch 4.2.2 Hài lòng c a u d ng v i c s v t ch t .26 4.2.3 S hài lòng c a u d ng trình công ngh thông tin 25 ng v i kh n ng th c hi n k t qu 26 4.2.4 S hài lòng chung c a u d ng vi c áp d ng CNTT đ l u tr h s b nh án t i B nh vi n B ch Mai 27 K T LU N 29 KI N NGH 30 TÀI LI U THAM KH O tài t t nghi p – V Th Huy n Trang Thang Long University Library DANHăM CăB NG B ng 3.1 Phân b u d ng v nhóm tu i 14 B ng 3.2 Phân b v gi i tính trình đ h c v n c a u d ng .15 B ng 3.3 Phân b v gi i tính s n m kinh nghi mlàm vi c c a u d ng 15 B ng 3.4 S liên quan gi a ch c v làm vi c vi c s d ng CNTT 16 B ng 3.5 S hài lòng c a u d ng v i ch ng trình công ngh thông tin l u tr h s .18 B ng 3.6 S hài lòng c a u d ng v i c s v t ch t 19 B ng 3.7 S hài lòng c a u d ng v i kh n ng th c hi n l u tr xong 21 B ng 3.9: M i liên quan gi a s hài lòng chung c a u d tài t t nghi p – V Th Huy n Trang ng v i m t s y u t .22 DANHăM CăBI Uă Bi u đ 3.1 Phân b u d Bi u đ 3.2 Phân b l ng v gi i 14 ng hàng tháng 16 Bi u đ 3.3 V trí làm vi c có s d ng ph n m n CNTT đ l u tr h s 17 Bi u đ 3.4 T l u d ng hài lòng v i ch Bi u đ 3.5 T l u d ng hài lòng v i c s v t ch t .20 Bi u đ 3.6 T l hài lòng c a u d ng trình công ngh thông tin 18 ng th c hi n xong vi c l u tr h s 21 DANHăM CăS ă S đ Mô hình qu n lý l u tr h s b nh án t i B nh vi n B ch Mai S đ 1.2 H th ng qu n lý b nh nhân t i b nh vi n tài t t nghi p – V Th Huy n Trang Thang Long University Library T V Nă Công ngh thông tin (CNTT) d n ch ng t t m nh h m i m t c a đ i s ng xư h i ng r t l n đ n i v i ho t đ ng c a ngành y t , có th th y r ng, CNTT ngày đóng vai trò quan tr ng, không ch đóng vai trò “bà đ ” cho trình c i cách hành công tác qu n lý, u hành c a c quan qu n lý mà h tr đ c l c cho vi c tri n khai ng d ng thành công k thu t cao công tác khám ch a b nh nh ch p c t l p, m n i soi… công tác gi ng d y, đào t o, giám sát d ch b nh, nghiên c u phát tri n thu c… B nh vi n B ch Mai (BVBM) B nh vi n đa khoa h ng đ c bi t đ u nghành l n nh t khu v c phía B c Hi n b nh vi n có vi n, trung tâm, 23 khoa lâm sàng, khoa c n lâm sàng, phòng ch c n ng, đ n v tr B nh vi n có g n 3000 cán b viên ch c 1900 gi ng Cao đ ng y t ng k ho ch B nh vi n (BV) n cu i c a nhi u chuyên khoa, ti p nh n nh ng b nh nhân n ng c a Hà N i đ a ph ng khác chuy n v Hàng n m, s b nh nhân đ n khám 500.000 đ n 600.000 l 85.000 đ n 95.000 l tt t S b nh nhân u tr n i trú n m vi n trung bình t ng đ ng v i vi c l u h s khám ch a b nh c ng t 85.000 đ n 95.000 h s t i kho l u tr h s b nh án c a BVBM Nh n th c đ c vai trò quan tr ng c a vi c đ a ng d ng CNTT vào công tác báo cáo th ng kê y t , l u tr h s b nh án, t n m 2001, BVBM đư tri n khai ph n m m Qu n lý h s b nh án t i Phòng K ho ch T ng h p đ ti n cho vi c l u tr , b o qu n, nghiên c u theo quy đ nh pháp lu t M c dù v n đ c trì th c hi n cho đ n ngày hôm nay, h th ng v n nh ng m ch a phù h p v i yêu c u th c t v qu n lý h s b nh án (HSBA), gây khó kh n cho u d ng công tác l u tr Ban Giám đ c b nh vi n, Phòng K ho ch T ng h p đư ch đ o vi n/ khoa t ch c ho t đ ng đào t o, t p hu n, c i ti n b c v cách s d ng CNTT cho u d ng làm vi c đ xác, nhanh chónggóp ph n l n đ l u tr d li u, b o qu n, l y h s nghiên c u, ngu n d li u tin c y cho b nh vi n cho toàn qu c Do đó, em ti n hành làm đ tài “”ài tài t t nghi p – V Th Huy n Trang ắHƠiă lòngă c aă uă d ng t iă B nhă vi nă B chă Mai trongă vi că ápă d ngă côngă ngh ăthôngătin đ ăl uătr ăh ăs ăb nhăán n mă2015” nh m m c tiêu: Mô t s hài lòng c a u d ng t i BVBM vi c áp d ng CNTT đ l u tr h s b nh án Mô t m t s y u t liên quan t i s hài lòng c a u d ng t i BVBM vi c áp d ng CNTT đ l u tr h s b nh án n i trú tài t t nghi p – V Th Huy n Trang Thang Long University Library 93% 93% 92% 91% 92% 91% 90% 90% 88% 89% 88% 87% 86% 85% Bi u đ 3.5 T l u d ng hài lòng v i c s v t ch t Nh năxét: - T l hài lòng c a u d ng v i c s v t ch t đ t cao nh t hài lòng v i vi c nh n th y s d ng CNTT nhanh chóng, ti n l i, ti t ki m th i gian cho vi c l u tr d dàng chi m47% đ t t l th p nh t s hài lòng v không gian làm vi c đ m b o, đáp ng đ c nhu c u u d ng l u tr HSBA chi m 28,2% - T l u d ng hài lòng v i c s v t ch t l u tr h s t 88,1% đ n 92,6% tài t t nghi p – V Th Huy n Trang 20 Thang Long University Library 3.2.3 S ăhƠiălòngăc aăđi uăd ngăv iăkh ăn ngăth căhi năvƠăk tăqu ăkhiăl uă tr ăxong B ng 3.7 S hài lòng c a u d N i dung STT i u d ng qu n lý kho gi i quy t th a đáng yêu c u c n HSBA i u d ng hành có thái đ t t, ph c v nhanh chóng, ti n l i Vi c l u tr HSBA r t n ng nh c ng v i kh n ng th c hi n l u tr xong R t không đ ng ý n(%) Không ý ki n T ng n(%) ng ý& r tăđ ng ý n(%) 46 (22,8) 43 (21,3) 113 (55,9) 202 21 (10,4) 89 (44,1) 92 (45,9) 202 45 (17,3) 80 (39,6) 87 (43,1) 202 91% 91% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 89% Bi u đ 3.6 T l hài lòng c a u d ng th c hi n xong vi c l u tr h s Nh năxét: - T l hài lòng c a u d xong l n l - ng v i kh n ng th c hi n k t qu l u tr t chi m:55,9%; 45,9%; 43,1% c bi t t l u d ng nh n th y công vi c l u tr HSBA r t n ng nh c, t n th i gian chi m đ n 90.6% tài t t nghi p – V Th Huy n Trang 21 3.3 M tăs ăy uăt ăliênăquanăt iăs ăhƠiălòngăc aăđi uăd ngătrongăvi căápăd ngă CNTT B ng 3.8:M i liên quan gi a s hài lòng chung c a u d ng v i m t s y u t S ăhƠiălòngăchung Y uăt Ch aăhƠiălòng KhôngăỦăki n HƠiălòng (n=13) % (n=106) % (n=83) % 0,05) - V trình đ h c v n, nhóm trình đ h c v n SC/TC có t l không ý ki n cao nh t (56,8%), th p nh t t l ch a hài lòng (6,5%); nhóm trình đ h c v n cao đ ng, đ i h c t l hài lòng chi m cao nh t (50,8%), th p nh t t l ch a hài lòng (6,4%) Tuy nhiên, s khác bi t ý ngh a th ng kê (v i p>0,05) tài t t nghi p – V Th Huy n Trang 22 Thang Long University Library NGă4: BÀN LU N CH căđi m c aăđi uăd 4.1 ngătrongăvi căápăd ngăcôngăngh ăthôngătinăđ ăl uă tr ăh ăs ăb nhăán căđi măv ăgi i 4.1.1 T l nam gi i làm công vi c hành 13,4%, n gi i 86,6%.T l n /nam = 6,46/1.K t qu cho th y, u d ng n v n chi m v trí áp đ o công vi c hành l u tr thông tin.V i n u d ng công vi c đòi h i t m , khóe léo, đáp ng yêu c u công vi c hành c n 4.1.2.ă căđi măv ătu i Trong nghiên c u trên, u d nhóm tu i t 20 đ n d đ u chi m t l t ng đ ng làm vi c hành thu c vào nhóm i 30 (41,4%) nhóm t 30 đ n d i 40 (42,1%) ng nhau.Nhóm tu i b ng 40 chi m t l 16,8%, h n h n n a so v i nhóm Do đ m nhi m ph n l n công vi c hành nh p li u l u tr h s ch y u nhóm u d ng tr tu i (d i 40 tu i) Nh ng u d ng có có kh n ng nh n th c nhanh nh y v i vi c s d ng máy tính, áp d ng nhanh ch ng trình CNTT n u nh có thay đ i, có tinh th n trách nhi m cao, đ m b o tính xác s li u, 4.1.3 c m v trình đ h c v n s n m kinh nghi m làm vi c c a u d ng đ Trong b nh vi n, trình đ h c v n s n m kinh nghi m c a u d ng c trau d i, nâng cao, có m i liên quan m t thi t v i đ u d ng hoàn thành t t vi c hành đ u d d c giao.Trong 202 u d ng trình đ s c p (1,0%), 137 u d ngCao đ ng/ i ud ng đ c u tra, có ng trung c p (67,8%), 63 u i h c (31,2%) ng có trình đ trung c p chi m t l r t cao công vi c hành chính, s n m vào làm vi c kinh nghi m c a h c ng cho th y r t đa d ng Nhóm d Dd i n m kinh nghi m 17,8% có t i 16,3% u ng có trình đ trung c p; Nhóm 42,6% u d v trí hành D5–d i 10 n m làm vi c 60,9% có t i ng có trình đ trung c p, 18,3% u d tài t t nghi p – V Th Huy n Trang ng có trình đ cao 23 đ ng/đ i h c; Nhóm d D 10 – d i 20 n m làm vi c 19,8% có t i 11,9% u ng có trình đ cao đ ng/đ i h c, s u d 7,9% Nhóm D 20 n m ch có u d ng trung c p có t l h n ng trung c p u d ng cao đ ng/ đ i h c Nh v y, t nghiên c u có th nh n th y rõ ràng u d t ng làm vi c đ c 5- 10 n m ch y u làm v trí hành nh p s li u, l u tr h s b nh án, nh ng u d ng có trình đ trung c p tr lên, chi m t l cao b nh vi n Hi n nay, b nh vi n khuy n khích u d đ ng/đ i h c đ đáp ng đ 4.1.4.ă căđi măl c nhu c u làm vi c ngày cao ngăthángăv iăđi uăd H u h t u d ng h c lên trình đ cao ng đ ngălƠmăvi căhƠnhăchính c h i đ u cho bi t thu nh p t b nh vi n eo h p, không đ s ng ho c ph i chi tiêu r t ti t ki m, chi ly N u nhìn vào nghiên c u l ng hàng tháng ph bi n nh t c a u d VN /tháng chi m t l cao nh t 56,9% ch có ng VN /thángchi m t l th p nh t 0,5% V i m c l chung c a Nhà n ng giao đ ng t i u d 2- tri u ng có m c l ng ng nh v y, b c l ng c th p, nhiên BVBM v n đ m b o thu nh p nâng cao đ i s ng cho D làm công vi c hành 4.1.5 S ăliênăquanăgi aăch căv ălƠmăvi căt iăcácăkhoaăvƠăvi căs ăd ngăCNTTă ph căv ăđ ăl uătr ăh ăs i ud ng đ ch y u u d ch ng d n v cách s d ng CNTT l u tr h s b nh án ng làm vi c v trí nhân viên, có: 153 u d d n chi m 75,7% đó140 u d tính, ph n m n l u tr s đánh giá đ ng c ng th ng chi m 5,4% đ s có 5,0% nh ng u d ng tr ch ng ng xuyên s d ng máy c kh n ng s d ng máy tính có ph n m n l u tr dùng d dàng 69,3% Trong 202 u d có 11 u u d ng đ ch ng đ c h i, gi ch c v t tr ng ng d n s d ng CNTT l u tr h ng th ng xuyên s d ng máy tính có ph n m n l u tr Nh v y, vi c s d ng CNTT có ph n m n đ l u tr h s đ hành có t l r t cao, đ đ n t tr ch c u d ng ng d n t c p nh nh t, t nhân viên, t phó, ng Do có s đ ng nh t qu n lý s p x p khoa h c công vi c l u tr h s , tránh ùn t c công vi c s l ng b nh nhân l ng h s c n nh p ngày t i tài t t nghi p – V Th Huy n Trang 24 Thang Long University Library 4.2.ăS ăhƠiălòngăc aăđi uăd ng v iăvi căápăd ngăCNTTăđ ăl uătr ăh ăs S hài lòng c a u d án t i BVBM đ ng đ i v i vi c áp d ng CNTT đ l u tr h s b nh c đánh giá qua y u t : Ch ng trình công ngh thông tin l u tr h s , c s v t ch t, kh n ng th c hi n c a u d l u tr xong m c đ hài lòng chung c a u d ng k t qu sau ng v i vi c s d ng CNTT đ l u tr h s khoa 4.2.1 HƠiălòngăc aăđi uăd ngăv iăch ngătrìnhăcôngăngh ăthôngătinătrongăl uă tr ăh ăs ng trình CNTT giúp ích r t nhi u công vi c hàng ngày c a u Ch d ng Các u d ng không ph i vào s b ng tay nh tr c mà thay vào nh p thông tin qu n lý thông tin l u tr máy tính.Trong nghiên c u, có 103 u d th y ch ng chi m 51% th y vi c s d ng CNTT d dàng, 109 (54%) u d ng trình CNTT đ c c p nh t t o u ki n t t cho l u tr Tuy nhiên, D hành nh n th y ch tin c a b nh nhân có u d ki n T l cho th y ng ng trình CNTT không l u tr đ c đ y đ thông ng chi m 21,3% 42,1% u d ng ý D hành mu n có thêm m c đ nh p đ y đ thông tin c a b nh nhân h n ho c D b n v i công vi c hành nên không mu n tr l i Nhìn chung t l u d ng hài lòng v i ch ng trình CNTT l u tr h s đ t t l cao t 88,6% đ n 97% M t s nghiên c u đánh giá v vi c t ng c s d ng ch ng trình CNTT l u tr qu n lý h s c a B Y t t i b nh vi n c ng r t cao Ví d nh : B nh vi n Ph s n T b nh ph i đ t 92,1%; B nh vi n T Tuy nhiên đ gi v ng đ ch ng ng trình CNTT ph i đ đ t 90,3%; B nh vi n Lao Hu đ t 92,3% [2],[8] c t l cao v s hài lòng c a nhân viên y t c c p nh t th nâng cao tay ngh v s d ng máy tính, đ ch dàng, nhanh chóng, ti t ki m th i gian, l u tr đ ng xuyên, có l p t p hu n ng d n cách s d ng ph n m n d c đ y đ thông tin c a b nh nhân, tránh tình tr ng có s thay đ i mà nhân viên y t (đi u d ng) không đ ch ng d n, không bi t cách s d ng nh th tài t t nghi p – V Th Huy n Trang 25 4.2.2 HƠiălòngăc aăđi uăd ngăv iăc ăs ăv tăch t Theo nghiên c u ch ra, m ng CNTT giúp cho công vi c đ c hoàn thành nhanh chóng, ti n l i, ti t ki m th i gian cho vi c l u tr d dàng chi m 47% th p nh t t l s hài lòng v không gian làm vi c, không đáp ng đ u d t c nhu c u ng l u tr HSBA đ t 31,7% t l ý ki n 40,1% T l công vi c hành c n thêm u d ng h tr làm vi c hành l u tr h s đ t r t cao 43,5% T l u d ng hài lòng v i c s v t ch t l u tr h s t 88.1% đ n 92.6% Trong hoàn c nh hi n c a BV Vi t Nam, đánh giá ch t l ng qua c s v t ch t trang thi t b m t t n t i không d kh c ph c th i gian ng n.Hi n nay, s l 600.000 l ng b nh nhân đ n BVBM ngày đông t 500.000 đ n t khám S b nh nhân u tr n i trú n m vi n trung bình t 85.000 đ n 95.000 l tt ng đ ng v i vi c l u h s khám ch a b nh c ng t 85.000 đ n 95.000 h s t i kho l u tr h s b nh án c a BVBM.Nh v y, s l ng HSBA nhi u n cho vi c l u tr khó nhanh chóng xác nên s c n thêm u d ng h tr cho công vi c hành r t c p thi t.Bên c nh đó, c n t o môi tr ng làm vi c t t, kho l u tr r ng, chia làm nhi u khu v c giúp vi c l u tr HSBA khoa h c, đáp ng nh c u c a u d 4.2.3.ăS ăhƠiălòngăc aăđi uăd ng l u tr HSBA ngăv iăkh ăn ngăth căhi năvƠăk tăqu ăkhiăl uă tr ăxong th y đ vi c th hi n đ c s hài lòng c a u d c k t qu sau làm xong vi c l u tr HSBA Theo nghiên c u trên, t l hài lòng c a u d xong l n l ng v i vi c s d ng CNTT ng v i kh n ng th c hi n k t qu l u tr t 55,9%; 45,9%; 43,1% c bi t t l u d ng nh n th y công vi c l u tr HSBA r t n ng nh c, t n th i gian chi m đ n 90.6% Các b nh án đ c ghi chép gi y, l u gi kho, l y dùng c n thi t BVBM v n dùng ph n m n l u tr đ l u thông tin HSBA, HSBA đ c tr lên kho l u tr h s đ mư hóa theo mư b nh, s p x p theo n m, theo khoa h p theo th t quy đ nh ây công vi c m t r t nhi u th i gian đòi h i tài t t nghi p – V Th Huy n Trang 26 Thang Long University Library u d ng l u tr c n làm xác, chi ly, có ki n th c, có s c kh e, n ng đ ng đ có yêu c u l y HSBA, u d ng qu n lý kho có th ph c v nhanh chóng ti n l i Nh t B n, Chính ph có sách u tiên kinh phí đ xây d ng b nh án n t t i b nh vi n c l n v a Tính đ n n m 2011, 51,5% s 822 b nh vi n c l n (h n 400 gi ng b nh) Nh t B n đư xây d ng b nh án n t ; 27,3% s 1832 b nh vi n c v a (200-399 gi t ; 13,5% s 5951 b nh vi n c nh (d ng b nh) đư có b nh án n i 200 gi ng b nh) có b nh án n t [5],[17] T i Vi t Nam, đư xây d ng b nh án n t t i m t b nh vi n: B nh vi n Ph s n - Nhi N ng (9.2014), B nh vi n đa khoa C m Ph (3.2014), B nh vi n s n nhi H ng Yên (4.2104), B nh vi n Y - D (7.2014) có c u trúc thi t k m h p lý, đ c c truy n t nh Qu ng Ninh c vi t theo quy trình công nghi p nên có tính n đ nh cao, có giao di n thân thi n v i ng i dùng, giúp y tá, bác s , nhà qu n lý s d ng d dàng [1],[9],[11],[14].S khác bi t ch y u ng ch i ch có th xem t ng b nh án gi y, nh ng máy tính có th m t lúc “xem” r t nhi u b nh án n t đ phân tích, so sánh chúng, tìm nh ng hi u bi t m i c a y h c, đ c nh p mư hóa t t c thông tin c a t ng b nh nhân vào vi n 4.2.4 M tăs ăy uăt ălienăquanăđ năs hƠiălòngăchungăc aăđi uăd ngătrongăvi că ápăd ngăCNTTăđ ăl uătr ăh ăs ăb nhăánăt iăB nhăvi năB chăMai V nhóm tu i, t l hài lòng c a nhóm b ng 40 tu i (52,9%) cao h n nhóm d i 40 tu i (38,7%), t l không hài lòng c a nhóm b ng 40 tu i (2,9%) th p h n nhóm d i 40 tu i (7,1%) Tuy nhiên, s khác bi t ý ngh a th ng kê (v i p>0,05) V s n m kinh nghi m, nhóm kinh nghi m b ng 10 n m có t l hài lòng cao h n nhóm d i 10 n m (48,8% so v i 38,9%) đ i t b ng 10 n m ch a hài lòng v ch ng ng trình s d ng CNTT l u tr Tuy nhiên, s khác bi t ý ngh a th ng kê (v i p>0,05) tài t t nghi p – V Th Huy n Trang 27 V trình đ h c v n, nhóm trình đ h c v n SC/TC có t l không ý ki n cao nh t (56,8%), th p nh t t l ch a hài lòng (6,5%); nhóm trình đ h c v n cao đ ng, đ i h c t l hài lòng chi m cao nh t (50,8%), th p nh t t l ch a hài lòng (6,4%) Tuy nhiên, s khác bi t ý ngh a th ng kê (v i p>0,05) Nh v y, đ u d ng hành hài lòng h n v i công vi c h làm c n ph i có s quan tâm đ c bi t t i môi tr tr l ng làm vi c, th i gian làm vi c đ c ng x ng đáng theo công s c h b tài t t nghi p – V Th Huy n Trang 28 Thang Long University Library K T LU N Qua k t qu nghiên c u tr n 202 u d ng hành t i B nh vi n B ch Mai, đ c bi t Kho l u tr c a b nh vi n, đ n k t lu n nh sau: 1.ă S ă hƠiă lòngă c aă uă d ngă t iă B nhă vi nă B chă Maiă trongă vi că ápă d ngă CNTTăđ ăl uătr ăHSBA - Vi c áp d ng CNTT đ l u tr HSBA r t c n thi t m t l cao 97% i ud ng làm công vi c hành l u tr HSBA ch a hài lòng v i công vi c nhi u, c n thêm h tr vào v trí th hi n t l đ ng ý h tr lên t i 92% - i ud ng hành có thái đ t t, ph c v nhanh chóng ti n l i nh áp d ng CNTT đ t t l hài lòng cao 89.6% - M c dù đư đ c t p hu n h lòng rõ ràng c a u d ng d n s d ng CNTT nh ng ch a có s hài ng v ph n m m l u tr , nh p s li u HSBA, t l hài lòng th p 41.1% Các y uăt ăliênăquanăt iăs ăhƠiălòngăc aăđi uăd ngăt iăB nhăvi năB chăMaiă trongăvi căápăd ngăCNTTăđ ăl uătr ăh ăs ăb nhăán Các y u t gi i tính, nhóm tu i, trình đ h c v n, ch c v làm vi c, l tháng, s n m kinh nghi m, y u t đ c s d ng máy tính th ng ng xuyên, y u t c s v t ch t y u t lien quan đ n s hài lòng c a u d ng v i vi c áp d ng CNTT đ l u tr HSBA (p>0,05) tài t t nghi p – V Th Huy n Trang 29 KI N NGH T k t qu thu đ c a u d c qua nghiên c u, nh m t ng ch t l ng s ng s hài lòng ng làm công vi c hành t i đ n v , xin có m t s ki n ngh nh sau: - Có ng - T ng c i chuyên trách v CNTT cho t ng khoa/ phòng ng nhân l c, đ c bi t đào t o thêm u d ng làm công vi c hành - Nâng cao ch t l ng cu c s ng cho u d nh c nh t ng l ng, có ch đ b o hi m đ c h i làm vi c gi y t tài t t nghi p – V Th Huy n Trang ng làm nh ng công vi c n ng 30 Thang Long University Library PH L C PHI U KH O SÁT S HÀI LÒNG C Aă I UăD ÁP D NG CÔNG NGH THÔNGăTINă L UăTR NG TRONG VI C H S ăB NH ÁN T I B NH VI N B CH MAI Mã s Ph n 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN C A IăT NG Gi i tính: Nam 2.N Tu i: T 20 đ n d i 30 tu i T 30 đ n d i 40 tu i T 40 tu i tr lên N i : Trình đ h c v n: 1.S c p…… Trung c p… 3.Cao đ ng/ i h c… Làm vi c t i vi n/ khoa:…………………………… Ch c v : 1.Nhân viên 2.T phó 3.T tr ng……… L ng tháng: 1.D i tri u VN / tháng >2-5 tri u VN / tháng 3.>5-8 tri u VN / tháng 4.> tri u VN / tháng i u d ng có đ c h ng d n v cách s d ng CNTT l u tr h s b nh án Có……… Không……… i u d ng th ng xuyên s d ng máy tính, ph n m n l u tr th y d dàng Có……… Không……… 10 S n m kinh nghi m 1.D i n m 2.>5-10 n m 3.>10-20 n m 4.>20 n m Ph nă2:ă ́NHăGÍăS HÀI LÒNG C Aă I UăD NG M c đ tr l i câu h i Hoàn toàn không đ ng ý Không đ ng ý Không có ý ki n ng ý Hoàn toàn đ ng ý i ud 4 ng nghiên c u dùng nh ng s ch m c đ đ tr l i câu h i Ch ngătrìnhăCNTTătrongăl uătr ăh ăs Ch ng trình s d ng CNTT vi c l u tr s d ng d dàng Ch ng trình CNTT l u tr h s có đ y đ thông tin c a b nh nhân S d ng CNTT đ s p x p, đáp ng đ c vi c l y HSBA d dàng, nhanh chóng Ch ng trình CNTT đ c c p nh t th ng xuyên C ăs ăv tăch t M ng CNTT nhanh chóng, ti n l i, ti t ki m th i gian cho vi c l u tr N i l u tr phong phú, đa d ng, kho bưi r ng Không gian làm vi c đ m b o, đáp ng đ c nhu c u u d ng l u tr HSBA C n thêm u d ng h tr làm vi c S l ng HSBA nhi u n cho vi c l u tr không đ c xác Kh ăn ngăth căhi năvƠăk tăqu ăkhiăl uătr ăxong i u d ng qu n lý kho gi i quy t th a đáng yêu c u c n HSBA i u d ng hành có thái đ t t, ph c v nhanh chóng, ti n l i Vi c l u tr HSBA r t n ng nh c Hà N i, ngày tháng…n m 2015 Giám sát viên i uătraăviên Thang Long University Library TÀI LI U THAM KH O Ti ngăVi t Hoàng Th Thu Cúc (2014), “L u tr qu n lý h s b nh án n t t i b nh vi n công n trung ng (h ng đ c bi t) t i Hà N i”, i h c Khoa h c Xã h i nhân v n, lu n v n th c s Tr n Xuân Ch c, Tr n V n Tuyên, Hoàng V n Ti n, Nguy n S n H i, Tr n Th Di u Trinh (2014), “Gi i pháp ng d ng thu th p cung c p thông tin y t ch đ ng t i c ng đ ng”, H i thi Tin h c kh i cán b , công ch c tr toàn qu c l n II- 2014 Ch ng nh n đ t Gi i B ng khen c a Trung ng oàn TNCSHCM Lê H ng Hà, Tr n Xuân Ch c, Ki u Mai (2015), “Y t di đ ng tri n v ng phát tri n t i Vi t Nam”, K y u H i ngh ng d ng Công ngh thông tin ngành y t l n th 7, B Y t , tr 114- 116 V Duy H i, Nguy n c Thu n, Nguy n Thái Hà (2006) “Xây d ng chu ng trình t o d ch b n tin HL7 đu c ng d ng h th ng thông tin y t ” T p chí khoa h c & công ngh tr ng i h c K thu t, s 57-2006, trg 69 – 72 V Duy H i, Nguy n c Thu n(2008), “Thu nh n qu n lý d li u xét nghi m n n webserver ng d ng b nh vi n n t ”, T p chí Khoa h c công ngh tr i h c K thu t, s 68, tr 5-9 Nguy n Th Thu Hi n (2010), “Xây d ng ph n m m qu n lý b nh nhân”, Lu n v n t t nghi p ng Nguy n Thu H i h c H i Phòng, ng (2013),“ ánh giá th c tr ng ng d ng công ngh thông tin qu n lý b nh vi n t i B nh vi n Nhi - T nh Thanh Hóa n m 2013”, Lu n v n Th c s -Tr Bùi ng i h c Y t công c ng c Phú, Ph m Nh Th (2006), “K t qu b tin h c vào công tác qu n lý t i B nh vi n Trung Nguy n Hoàng Ph c đ u vi c ng d ng ng Hu ”, trg 19-53 ng, Nguy n Mai Anh, Hoàng H i Anh (2008), “H s b nh án n t ”, Trung tâm tin h c, B Y t , Nhà xu t b n Y h c, Hà N i, 10 Nguy n Hoàng Phu ng, Phí Van Thâm, Nguy n Tu n Khoa (2008), K y u h i th o khoa h c: “ ng d ng công ngh thông tin qu n lý b nh vi n”, Trung tâm tin h c, B y t , tr 45-55 11 Tr n V n Long (2008), “B nh án n t hay H s s c kho cá nhân”, CMO B nh vi n HoànM , N ng, trg 10-21, trg 40-52 12 Hà Thái S n (2001), “H th ng thông tin b nh vi n”, V u tr - B Y T , trg 32-43 13 Nguy n c Thu n, V Duy H i, Tr n Anh V (2006), “H th ng thông tin y t ”, Nhà xu t b n Bách khoa Hà N i 14 Nguy n Th Vui(2013), “ ng d ng công ngh tác t di đ ng h th ng qu n lý b nh vi n”, lu n v n th c s i h c N ng Ti ng Anh 15 According to the study of Jhalak (2001), The proportion of hospitalizations related to drug response, Journal of the Association of American Medical Informatics, p 30-43 16 Dr Kai U.Heitmann (2003), Concepts & IMplementations in Health Information Projects, University of Cologne (Germany), Institute for Medical Statistics, Informatics and Epidenmiology, p 55-57 17 Korea Ministry of Health and Welfare (2007), Public health information strategy plan, p 5-9 18 The report by the RAND study Joneston (2003), "Drug reaction rate occurs at an outpatient", Center for Information Technology Leadership – CITL, p 4-9 Thang Long University Library [...]... HƠi lòng c aăđi uăd ngăv iăvi căs ăd ngămáyătínhăđ ăl uătr ăh 3.2.1.ăS ăhƠi lòng c aăđi uăd ngăv iăch ngătrình công ngh thông tin trong l uătr ăh ăs B ng 3.5 S hài lòng c a đi u d ng v i ch ng trình công ngh thông tin trong l u tr h s N i dung STT Ch ng trình s d ng CNTT trong vi c l u tr s d ng d 1 dàng Ch ng trình CNTT trong l u tr h s có đ y đ thông tin c a b nh nhân 2 S d ng CNTT đ s p x p, áp. .. ng trong vi c áp d ng công ngh thông tin đ ăl uă tr ăh ăs ăb nh án căđi măv ăgi i 4.1.1 T l nam gi i làm công vi c hành chính là 13,4%, n gi i là 86,6%.T l n /nam = 6,46/1.K t qu này cho th y, đi u d ng n v n chi m v trí áp đ o trong công vi c hành chính l u tr thông tin. V i các n đi u d ng thì công vi c này đòi h i t m , khóe léo, áp ng yêu c u khi công vi c hành chính c n 4.1.2.ă căđi măv ătu i Trong. .. T ngăquanăv công ngh thông tin nhăngh a Công ngh thông tin 1.1.1 Công ngh thông tin là 1 ngành ngh r ng l n, bao g m nhi u l nh v c, có nh h ng t i nhi u ngành ngh khác nhau c a xư h i Công ngh Thông tin( CNTT), (ti ng Anh: Information Technology hay là IT) là m t nhánh ngành k thu t s d ng máy tính và ph n m m máy tính đ chuy n đ i, l u tr , b o v , x lý, truy n t i và thu th p thông tin [10],[12],[13],[15]... t ng "Công ngh thông tin" xu t hi n l n đ u vào n m 1958 trong bài vi t xu t b n t i T p chí Harvard Business Review Hai tác gi c a bài vi t, Leavitt và Whisler đư bình lu n: "Công ngh m i ch a thi t l p m t tên riêng Chúng ta s g i là công ngh thông tin (Information Technology - IT)" [4],[6],[16] căđi m,ăch căn ng,ănhi măv ăc a Công ngh thông tin 1.1.2 Các l nh v c chính c a công ngh thông tin bao... nh c đánh giá qua 4 y u t : Ch ng trình công ngh thông tin trong l u tr h s , c s v t ch t, kh n ng th c hi n c a đi u d l u tr xong và m c đ hài lòng chung c a đi u d ng và k t qu sau khi ng v i vi c s d ng CNTT đ l u tr h s trong khoa 4.2.1 HƠi lòng c aăđi uăd ngăv iăch ngătrình công ngh thông tin trong l uă tr ăh ăs ng trình CNTT giúp ích r t nhi u trong công vi c hàng ngày c a đi u Ch d ng Các... t ng s D tham gia nghiên c u 1 Mô t s hài lòng c a đi u d ng v i vi c áp d ng CNTT trong l u tr HSBA Ch ng trình CNTT trong T l %: t l D hài lòng v i ch ng trình l u tr h s CNTT trên t ng s D tham gia nghiên c u 2 Y u t liên quan M i liên quan đa bi n gi a các y u t trên v i t l hài lòng c a vi c áp d ng CNTT đ l u tr h s b nh án C s v t ch t T l %: t l D hài lòng v i c s v t ch t trên t ng s D tham... [10],[12],[13],[15] Vi t Nam, khái ni m Công ngh Thông tin đ c hi u và đ nh ngh a trong ngh quy t Chính ph 49/CP kí ngày 04/08/1993: "Công ngh thông tin là t p h p các ph ng pháp khoa h c, các ph ng ti n và công c k thu t hi n đ i - ch y u là k thu t máy tính và vi n thông - nh m t ch c khai thác và s d ng có hi u qu các ngu n tài nguyên thông tin r t phong phú và ti m n ng trong m i l nh v c ho t đ ng c a... nhóm: nhóm ch a hài lòng v i đi m t 1-2 đi m, nhóm không có ý ki n 3 đi m và nhóm hài lòng v i đi m t 4-5 đi m, đ tính t l không hài lòng, không có ý ki n và hài lòng v i ch t l ng s d ng CNTT theo t ng ti u m c tài t t nghi p – V Th Huy n Trang 12 Thang Long University Library - Test th ng kê Chi – square ( 2) đ y u t đ n s hài lòng c a đi u d c s d ng đ tìm m i liên quan c a m t ng - Thông tin góp ý c... đó có s đ ng nh t trong qu n lý và s p x p khoa h c trong công vi c l u tr h s , tránh ùn t c công vi c do s l ng b nh nhân và l ng h s c n nh p ngày càng quá t i tài t t nghi p – V Th Huy n Trang 24 Thang Long University Library 4.2.ăS ăhƠi lòng c aăđi uăd ng v iăvi c áp d ngăCNTTăđ ăl uătr ăh ăs S hài lòng c a đi u d án t i BVBM đ ng đ i v i vi c áp d ng CNTT đ l u tr h s b nh c đánh giá qua 4 y u... đi u d 4 5 ng hài lòng v i c s v t ch t Nh năxét: - T l hài lòng c a đi u d ng v i c s v t ch t đ t cao nh t là hài lòng v i vi c nh n th y s d ng CNTT nhanh chóng, ti n l i, ti t ki m th i gian cho vi c l u tr d dàng chi m47% và đ t t l th p nh t là s hài lòng v không gian làm vi c đ m b o, áp ng đ c nhu c u đi u d ng l u tr HSBA chi m 28,2% - T l đi u d ng hài lòng v i c s v t ch t trong l u tr h
- Xem thêm -

Xem thêm: Hài lòng của điều dưỡng tại bệnh viện bạch mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án năm 2015 , Hài lòng của điều dưỡng tại bệnh viện bạch mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án năm 2015 ,

Từ khóa liên quan