0

Luận án ngôn ngữ học lục bát và ngôn ngữ thơ lục bát đồng đức bốn

193 472 2
  • Luận án ngôn ngữ học lục bát và ngôn ngữ thơ lục bát đồng đức bốn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2016, 15:08

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THÚY LIỄU LỤC BÁT VÀ NGÔN NGỮ THƠ LỤC BÁT ĐỒNG ĐỨC BỐN Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 62.22.02.40 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phạm Văn Tình Hà Nội, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Học viên Trần Thị Thúy Liễu MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục phụ lục Danh mục sơ đồ MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THƠ LỤC BÁT, THƠ LỤC BÁT ĐỒNG ĐỨC BỐN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA LUẬN ÁN 1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu thơ lục bát, thơ lục bát Đồng Đức Bốn 1.2 Các vấn đề lý thuyết liên quan đến đề tài 15 1.3 Tiểu kết 37 Chương 2: VẦN VÀ NHỊP TRONG THƠ LỤC BÁT ĐỒNG ĐỨC BỐN 39 2.1 Vần thơ lục bát Đồng Đức Bốn 39 2.2 Nhịp điệu thơ lục bát Đồng Đức Bốn 69 2.3 Tiểu kết 82 Chương 3: LUẬT PHỐI THANH TRONG THƠ LỤC BÁT ĐỒNG ĐỨC BỐN 83 3.1 Dẫn nhập 83 3.2 Luật phối thơ lục bát Đồng Đức Bốn 85 3.3 Luật phối lục bát truyền thống lục bát Đồng Đức Bốn 108 3.4 Tiểu kết 113 Chương 4: CẤU TỨ VÀ NGÔN TỪ - MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC TẠO NGHĨA TRONG THƠ LỤC BÁT ĐỒNG ĐỨC BỐN 115 4.1 Cấu tứ ngôn từ thơ lục bát Đồng Đức Bốn 115 4.2 Một số biện pháp tu từ từ vựng ngữ nghĩa cỳ phỏp thơ lục bát Đồng Đức Bốn 127 4.3 Tiểu kết 144 KẾT LUẬN 146 CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU - tr: trang - VD: ví dụ - ĐĐB: Đồng Đức Bốn - B: tiếng có vị trí 1,3,5 - b: tiếng có vị trí 2,4,6,7 - T: trắc tiếng có vị trí 1,3,5 - t: trắc tiếng có vị trí 2,4,6,7 DANH MỤC BẢNG 2.1: Các loại vần xét theo vị trí tiếng hiệp vần 40 2.2: Các loại vần xét theo âm vực điệu 43 2.3: So sánh kiểu cặp vần loại vần thơ lục bát Đồng Đức Bốn với kiểu vần âm tiết tiếng Việt 46 2.4: So sánh kiểu nguyên âm vần lục bát ĐĐB với kiểu nguyên âm âm tiết tiếng Việt 46 2.5: So sánh kiểu nguyên âm (nguyên âm đôi) vần lục bát ĐĐB với kiểu nguyên âm (nguyên âm đôi) âm tiết tiếng Việt 47 2.6: So sánh âm (là nguyên âm đôi) vần lục bát ĐĐB với âm nguyên âm đơn vần âm tiết tiếng Việt 47 2.7: So sánh âm hiệp vần mở loại vần thơ lục bát ĐĐB 48 2.8: So sánh âm hiệp vần nửa mở loại vần thơ lục bát ĐĐB với âm vần nửa mở âm tiết tiếng Việt 49 2.9: So sánh âm hiệp vần nửa khép vần thơ lục bát ĐĐB với âm vần âm tiết tiếng Việt 49 2.10: So sánh âm cuối kết hợp với âm âm tiết tiếng Việt âm cuối tham gia vần thơ lục bát ĐĐB 49 2.11: So sánh kiểu vần vần thơ lục bát ĐĐB với kiểu vần âm tiết tiếng Việt 51 2.12: So sánh kiểu cặp vần thông lục bát ĐĐB với vần âm tiết 54 213: So sánh kiểu vần vần thông lục bát ĐĐB kiểu vần âm tiết tiếng Việt 55 2.14 : Hiệp vần thông âm 55 2.15 : Hiệp vần thông nguyên âm- âm dòng 56 2.16 : Hiệp vần thông âm giống 57 2.17 : Hiệp vần thông nguyên âm- âm độ mở 57 2.18 : Hiệp vần thông nguyên âm- âm không dòng không độ mở 58 2.19: Hiệp vần thông âm cuối 58 2.20: Các loại vần thơ lục bát Đồng Đức Bốn xét theo mức độ hoà âm 62 2.21: So sánh kiểu vần thơ lục bát với kiểu vần âm tiết 62 2.2.2: So sánh kiểu vần thơ lục bát Đồng Đức Bốn vần âm tiết tiếng Việt 62 3.1: Mô hình lý tưởng luật phối truyền thống 86 3.2: Phối tiếng thứ ba câu lục 88 3.3: Phối tiếng thứ tư câu lục 89 4.1: thống kê từ chữ 124 4.2: Mô hình cấu trúc so sánh tu từ 129 DANH MỤC SƠ ĐỒ 1.1 Mô hình vần thơ thể thơ lục bát truyền thống 31 3.1 Phân bước dòng thơ, bậc bước thơ, bậc vị trí 84 3.2 Sơ đồ luân phiên điệu theo tiếng 84 3.3 Sắp đặt tiếng bằng, tiếng theo âm luật 85 3.4 Sự phân bố vị trí tam, ngũ, thất 91 3.5 Sự phân bố vị trí nhất, tam, ngũ, thất 92 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC 2.1: Phân loại vần âm tiết tiếng Việt 2.2: Phân loại khuôn vần âm tiết tiếng Việt theo kiểu kết thúc vần 2.3: Các kiểu nguyên âm vần âm tiết tiếng Việt 2.4: Thống kê loại nhịp câu lục, thơ lục bát Đồng Đức Bốn 2.5: Thống kê loại nhịp câu bát, thơ lục bát Đồng Đức Bốn 2.6: Thống kê loại nhịp cặp câu lục bát, thơ lục bát Đồng Đức Bốn 2.7: Phối câu lục, thơ lục bát Đồng Đức Bốn 2.8: Phối câu bát, thơ lục bát Đồng Đức Bốn 2.9: Phối cặp lục bát, thơ lục bát Đồng Đức Bốn 2.10: Thống kê câu lục lệch chuẩn truyện Kiều Nguyễn Du Tổng cộng: 10 phần phụ lục MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1.1 Lục bát thể thơ gần gũi, quen thuộc với người dân Việt Nam Một nhà thơ chọn thể thơ nghĩa chấp nhận thử thách tài lực tìm tòi tư thơ Đồng Đức Bốn nhà thơ lục bát danh Sự xuất Đồng Đức Bốn đem lại cho thơ lục bát, thơ truyền thống sức sống mới, góp phần khẳng định giá trị lâu bền thể loại thơ dòng thơ dân tộc Bằng tình cảm “ngẩn ngơ, ngây ngất, dại khờ” giọng điệu nửa quê, nửa tỉnh, Đồng Đức Bốn làm thể thơ tưởng cũ Có lẽ không lời Nguyễn Huy Thiệp viết: Đồng Đức Bốn vị cứu tinh thơ lục bát [156] Có thể nhận thấy Đồng Đức Bốn làm lục bát cổ truyền cách ngắt nhịp, dùng từ, hình ảnh giàu chất thơ, Sự đại lục bát Đồng Đức Bốn nội lực bên câu thơ, thơ Đã có nhiều nhà nghiên cứu chung nhận định: lục bát Đồng Đức Bốn có giọng điệu riêng, lạ, thực chinh phục người đọc Vậy nên, thơ lục bát Đồng Đức Bốn trở thành đối tượng nghiên cứu lí tưởng xét từ nhiều góc độ khác nhau, cách tiếp cận khác nhau, có cách tiếp cận ngôn ngữ học 1.2 Thơ lục bát Đồng Đức Bốn thở, điệu tâm hồn sống hôm Đến với thơ, Đồng Đức Bốn lặng lẽ miệt mài sáng tạo tìm thấy niềm tin yêu đời theo cách riêng Thể điều tác phẩm mình, Đồng Đức Bốn tạo nên phong cách riêng, giọng điệu riêng giàu sức ám ảnh thơ mà đặc biệt thơ lục bát Việt Nam đại Thơ Đồng Đức Bốn xứng đáng quan tâm nghiên cứu cách nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện để thấy đóng góp thơ ông với văn học nước nhà Chính lí thúc đẩy vào nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ thơ lục bát tác giả Đồng Đức Bốn Từ đó, thấy khác biệt, tài hoa việc sử dụng ngôn ngữ Đồng Đức Bốn với nhà thơ khác Đây hướng cần thiết vừa mang tính chuyên sâu vừa mang tính liên ngành 1.3 Nghiên cứu thể thơ lục bát khoảng trống có nhu cầu đòi hỏi nghiên cứu Chọn nghiên cứu đề tài “Lục bát ngôn ngữ thơ lục bát Đồng Đức Bốn”, mong muốn đưa cách nhìn đầy đủ hơn, hệ thống mối tương quan biện chứng hình thức nội dung thể loại thơ lục bát, gương mặt thơ độc đáo tác giả Đồng Đức Bốn góc độ ngôn ngữ thơ ca Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.1.1 Việc nghiên cứu thơ gắn liền với nghiên cứu ngôn ngữ thơ hình với bóng Trước đây, nhà nghiên cứu, phê bình thơ chủ yếu nghiên cứu thơ từ phương diện lý luận văn học, theo kinh nghiệm, theo hướng cảm thụ mang tính chủ quan, không nêu rõ mối quan hệ biện chứng hình thức biểu đạt sâu xa ngôn ngữ nội dung thơ nên có ý kiến không thống nhất, gây nhiều tranh biện Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ tác phẩm thơ ca vào nghiên cứu ngôn ngữ hoạt động hành chức Việc nghiên cứu ngôn ngữ hoạt động hành chức giúp thấy vai trò đặc biệt ngôn ngữ sáng tạo thơ ca Nói cách khác: việc nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ thơ góp phần rõ cách tân tư tưởng thơ, nội dung thơ cách có sở khoa học.Và tác phẩm thơ ca, vai trò ngôn ngữ lại tác giả thể theo cách riêng Điều giúp người đọc nhận biết phong cách cá nhân tác giả 2.1.2 Không rõ tự lục bát đời trở thành âm hưởng chủ đạo thơ ca dân tộc Dù nhiều quan điểm khác nguồn gốc thể thơ lục bát lục bát tồn có sức sống lâu bền lịch sử văn học Việt Nam Là thể thơ truyền thống mang hồn dân tộc, lục bát từ lâu nhà nghiên cứu quan tâm Tuy thế, viết cách tân đại hóa thơ lục bát lẻ tẻ, rải rác công trình nghiên cứu văn học theo hướng loại hình- thể loại góc độ ngôn ngữ học kể hai phương diện lý luận thực tiễn khảo cứu, nhìn chung, ỏi thiếu tính hệ thống Đây khó khăn tiếp cận, tìm hiểu thể loại văn học, thể loại thơ truyền thống đạt đến giá trị điển phạm văn học trung đại thể thơ lục bát 2.1.3 Với đề tài “Lục bát ngôn ngữ thơ lục bát Đồng Đức Bốn”, luận án tập trung nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ thơ lục bát nhà thơ Đồng Đức Bốn sở đặc điểm ngôn ngữ thơ lục bát- “điểm nóng” mảng nghiên cứu ngôn ngữ tâm điểm thời gian kỷ XXI- thời kỳ diễn tự hóa ngôn ngữ thơ bật nhất- để tìm hiểu, khai thác tìm trường tồn sức sống thơ lục bát thời kỳ hội nhập văn hóa sâu rộng kỷ XXI Luận án chọn hướng nghiên cứu lục bát đặc điểm ngôn ngữ thơ lục bát Đồng Đức Bốn với mục đích góp phần làm rõ mối tương quan biện chứng hình thức nội dung: cách tân hình thức nhằm thể hiện, phản ánh cách tân nội dung Hướng nghiên cứu không để nhận thấy chất vận động thể thơ lục bát 4/4 50 4/2 0,20% 16 0,82% 0,10% 0,10% 16 0,82% 0,10% 12 0,61% 0,10% 0,45% 0,45 0,25% 0,10% 15 0,76% 12 0,61% 0,20% 0,15% 15 0,76% 2/2/4 51 4/2 2/4/2 52 4/2 2/6 53 4/2 3/1/4 54 4/2 3/3/2 55 4/2 1/5/2 56 2/1/3 4/4 57 2/1/3 3/5 58 2/1/3 3/3/2 59 2/1/3 2/4/2 60 2/1/3 2/2/4 61 2/1/3 2/1/1/2/2 62 2/1/3 2/2/2/2 63 2/1/3 2/1/3/2 64 2/3/1 4/4 65 1/3/2 2/6 66 1/3/2 171 4/4 67 1/3/2 0,10% 0,10% 16 0,82% 0,20% 0,10% 0,15% 0,25% 0,10% 0,10% 40 2,04% 0,15% 0,10% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 2/4/2 68 1/3/2 4/2/2 69 1/3/2 1/3/4 70 1/3/2 3/3/2 71 1/2/3 2/4/2 72 1/2/3 4/4 73 1/3/2 3/3/2 74 5/1 4/4 75 1/5 1/5/2 76 1/5 4/4 77 1/5 2/6 78 1/5 3/3/2 79 1/5 1/3/4 80 1/5 2/1/3/2 81 1/5 2/2/4 82 1/5 2/4/2 83 1/1/4 172 3/2/2 84 1/1/4 0,05% 1.963 100% 1/1/4/2 Tổng 84 loại nhịp BẢNG 7: Phối câu lục, thơ lục bát Đồng Đức Bốn Tổng TT Cỏc khuụn SL (câu) Tỷ lệ (%) ngang/ ngang/( )/( )/ ngang/ ngang 97 4,95 huyền/ huyền/( )/( )/ ngang/ ngang 49 2,50 ngang/ huyền/( )/( )/ ngang /huyền 0.41 ngang/ ngang/( )/( )/ huyền/ huyền 54 2,75 ngang/ huyền/( )/( )/ huyền/ ngang 65 3,32 huyền/ ngang/( )/( )huyền/ huyền 21 1,07 huyền/ huyền/( )/( )/ huyền/ ngang 37 1,89 ngang/ ngang/( )/( )/ huyền/ ngang 42 2,14 huyền/ ngang/( )/( )ngang/ ngang 91 4,64 10 ngang/ huvền/( )./( )/ huyền/ huyền 0,204 11 huyền/ huyền/( )/( )/ngang/ huyền 0 12 ngang/ ngang/( )/( )/ ngang/huyền 98 5,00 13 huyền/ ngang/( )/( )/ huyền/ ngang 23 1,17 14 huyền/ ngang/( )/( )/ ngang/huyền 68 3,47 15 ngang/ huyền/( )/( )/ ngang/ ngang 106 5,41 16 sắc / huyền( )/( )/ huyền/ ngang 47 2,40 17 sắc/ ngang/( )/( )/ ngang/ huyền 66 3,37 18 nặng/ ngang/( )/(…) ngang/ ngang 23 1,17 19 nặng/ sắc/( )/( )/ hỏi/ ngang 0,204 20 hỏi/ huyền/( )/( )/ huyền/ huyền 16 0,82 21 ngã/huyền( )/( )/ ngang/ ngang 0,36 22 sắc/ huyền/( )/( )/ ngang/ ngang 54 2,75 173 23 nặng/huyền ( )/( )/sắc/ ngang 30 1,53 24 huyền/ ngang( )/( )/ sắc/ ngang 37 1,89 25 hỏi/ngang ( )/( )/huyền/ngang 0,46 26 hỏi/ huyền/( )/( )/ ngang/ ngang 19 0,97 27 sắc/ huyền/( )/( )/ huyền/ huyền 0,15 28 huyền/ hỏi/( )/( )/ huyền/ngang 0,15 29 hỏi/ huyền/( )/( )/huyền/ ngang 13 0.66 30 hỏi/ n g a n g /( )/( )/sắc/ huyền 0,204 31 ngang /ngang/( )/( )/ hỏi/ huyền 0,46 32 hỏi/ ngang/( )/( )/ hỏi/ ngang 0,15 33 sắc/ sắc/( )/( )/nặng/ ngang 0,102 34 hỏi/ ngang/( )/( )/ hỏi/huyền 0,204 35 nặng/ sắc/( )/( )/ ngang/ huyền 0,102 36 huyền/sắc/(…)/(…)/huyền/ ngang 0,204 37 sắc/ sắc/( )/( )/ sắc/ ngang 0,102 38 ngang/ ngang/( )/( )/nặng/ huyền 24 1,22 39 ngang/ nặng/( )/( )/ sắc/ ngang 0,15 40 sắc/ sắc/( )/( )/ngã/ngang 0,102 41 sắc/ sắc/( )/( )/ huyền/ huyền 0,102 42 hỏi/ ngang/( )/( )/ huyền/ huyền 0,15 43 ngang/ sắc/( )/( )/ hỏi/ ngang 0,204 44 sắc/ ngang/( )/( )/ hỏi/ huyền 0,204 45 sắc/ ngang/(…)/( )/ huyền/ ngang 19 0,97 46 ngang/ huyền/( )/( )/ sắc/ngang 16 0,82 47 ngang/ huyền/( )/( )/ nặng/ ngang 0,255 48 ngang/ ngang/( )/( )/ sắc/huyền 23 1,17 49 huyền/ ngang/( )/( )/ hỏi/ ngang 0.255 50 nặng/ ngang/( )/( )/ huyền/ ngang 0,36 51 nặng/ huyền/( )/( )/ huyền/ ngang 17 0,87 52 nặng/ sắc/( )/( )/ ngang/ ngang 0,15 53 ngang/ sắc/( )/( )/ sắc/ngang 0,255 174 54 ngang/ sắc/( )/( )/ nặng/ ngang 0,102 55 sắc/ ngang/( )/( )/ hỏi/ ngang 0,204 56 ngang/ ngang/( )/( )/ ngã/huyền 0,46 57 nặng/ huyền/( )/( )/ nặng/ huyền 0,102 58 ngó/ngang/( )/( )/ nặng/ngang 01 0,051 59 ngang/ nặng/( )/( ,)/sắc/ huyền 01 0,051 60 nặng/ nặng/( )/( )/huyền/ ngang 0,102 61 nặng/ huyền/( )/( )/ngang/ ngang 26 1,33 62 sắc/ sắc/( )/( )/ sắc/ huyền 0,15 63 huyền/ ngang/( )/( )/ nặng/ huyền 17 1,53 64 ngang/ sắc/( )/( )/ ngang/ huyền 0,15 65 ngang/ sắc/( )/( )/ hỏi/ huyền 0,15 66 ngang/ sắc/( )/( )/ huyền/ ngang 0,102 67 sắc/ ngang/( )/( )/ huyền/ huyền 33 1,68 68 huyền/ ngang/( )/( )/ sắc/ huyền 30 1,53 69 nặng/ ngang/( )/( )/ huyền/ huyền 0,36 70 ngang/ sắc/( )/( )/ sắc/huyền 0,102 71 hỏi/ huyền/( )/( )/ sắc/ ngang 0,255 72 huyền/ ngang/( )/( )/ nặng/ ngang 0,204 73 sắc/ ngang/( )/( )/ ngang/ ngang 37 1,89 74 ngang/ huyền/( )/( )/ sắc/huyền 0,36 75 ngã/huyền( )/( )/ huyền/ ngang 0,46 76 ngang/ huyền/( )/( )/ nặng / huyền 0,102 77 sắc/ huyền/( )/( )/nặng/ huyền 0,204 78 sắc/ huyền/( )/( )/ sắc/ ngang 26 1,33 79 sắc/ nặng/( )/( )/ sắc/ ngang 0,051 80 nặng/ sắc/( )/( )/ nặng/ ngang 0,051 81 nặng/ ngang/( )/( )/ nặng/ huyền 0,255 82 sắc/huyền//( )/( )/ hỏi/ huyền 0,204 83 sắc/ huyền/( )/( )/ hỏi/ ngang 0,255 84 nặng/ ngang/( )/( )/ ngã/ huyền 0,204 175 85 ngang/ sẳc/( ,)/( )/ huyền/ huyền 0,204 86 sắc/nặng/( )/( )/nặng/ngang 0,102 87 sắc/nặng/( )/( ,)/ngang/ngang 0,102 88 sắc/ ngang/ ( )/( )/ nặng/ huyền 23 1,17 89 sắc/ sắc/( )/( )/ nặng/ huyền 0,102 90 huyền/ huyền/( )/( )/ hỏi/ ngang 0,204 91 nặng/ huyền/( )/( ,)/ nặng/ngang 0,204 92 nặng/ huyền/( )/( )/ huyền/ huyền 0,102 93 ngó/ huyền/( )/( )/ hỏi/ huyền 0,15 94 hỏi/ huyền/( )/( )/ ngã/ngang 0,102 95 nặng/ ngang/( )/( )/ sắc/ huyền 0,46 96 ngó/ ngang/( )/( )/ngó/ ngang 0,204 97 ngang /ngang/( )/( )/sắc/ ngang 13 0.66 98 sắc/ huyền/( )/( )/ ngang/ huyền 0,204 99 ngang/ hỏi/( )/( )/ ngang/ huyền 0,102 100 sắc/ ngang/( )/( )/ sắc/ huyền 38 1,94 101 huyền/ hỏi/( )/( )/ngang/ ngang 0,102 102 hỏi/ ngang/( )/( )/ ngang/ huyền 18 0,92 103 ngã/ huyền/( )/( )/ sắc/ ngang 0,255 104 ngó/ huyền/( )/( )/ nặng/ huyền 0,102 105 huyền/ ngang/( )/ ( )/hỏi/ huyền 0,255 106 hỏi/ ngang/( )/( )/ ngang/ ngang 12 0,61 107 sắc/ sắc /( )/( )/ngang/ ngang 0,102 108 hỏi/ huyền/( )/( )/ hỏi/ ngang 0,102 109 sắc/ ngang/( )/( )/ngã/ huyền 0,255 110 sắc/ ngang/( )/( )/ sắc /ngang 13 0,66 111 nặng/ huyền/( )/( )/ ngang/ huyền 0,051 112 ngang/ ngang/( )/( )/ hỏi/ ngang 0,15 113 ngang/ nặng/( )/( )/ngang/ngang 0,102 114 nặng/ ngang/( )/( )/ hỏi/ huyền 0,255 115 nặng/ nặng/( )/( )/ ngang/ ngang 0,102 176 116 huyền/ sắc/( )/sắc/ ngang 0,15 117 ngang/hỏi/( )/( )/ hỏi/ ngang 0 118 huyền/ nặng/( )/( )/sắc/ huyền 0,102 119 sắc/ huyền/( )/( )/ ngó/ huyền 0,102 120 ngó/ ngang/( )/( )/ sắc/ ngang 0,204 121 sắc/ ngó/( )/( )/ nặng/ ngang 0,102 122 sắc/ sắc/( )/( )/ huyền/ ngang 0,102 123 hỏi/ ngang/( )/( )/ sắc/ngang 0,204 124 ngang/ huyền/( )/( )/ hỏi/ ngang 0,255 125 ngó / ngang/( )/( )/ ngang/ ngang 0,204 126 ngó/ngang/( )/( )/ nặng/huyền 0,204 127 ngang/ huyền/( )/( )/ngó/ngang 0,102 128 huyền/ ngang/( )/( )/ ngã/ ngang 0,204 129 hỏi/ ngang/( )/( )/ nặng/ huyền 0,36 130 nặng/ ngang/( )/( )/ ngang/ huyền 18 0,92 131 ngó/ ngang/( )/( )/ huyền/ ngang 0,204 132 ngang/ nặng/( )/( )/ huyền/ ngang 0,102 133 ngang/ nặng/( )/( )/ huyền/ ngang 0,102 134 ngó/ngang/ ( )/( )/ngang/huyền 0,36 135 huyền/huyền/( )/( )/ sắc/ ngang 0,46 136 nặng/ ngang/( )/( )/ nặng/ ngang 0,204 137 nặng/ huyền/( )/( )/ hỏi/ ngang 0,255 138 huyền/ huyền/( )/( )/ hỏi/ huyền 0,102 139 ngó/ huyền/( )/( )/ ngang/ huyền 0,102 140 nặng/ huyền/( )/( )/ ngó/ ngang 0,204 141 huyền/ huyền/( )/( )/ nặng/ ngang 0,255 142 nặng/ huyền/( )/( )/ sắc/ huyền 0,255 143 sắc/ huyền/( )/( )/ ngó/ ngang 0,204 144 sắc/huyền/( )/( )/ nặng/ ngang 0,36 145 ngó/ huyền/( )/( )/ hỏi/ ngang 0,102 146 sắc/ ngang/( )/( )/nặng/ ngang 0,255 177 147 ngó/ ngang/( )/( )/ hỏi/ huyền 0 148 huyền/ nặng/( )/( )/ huyền/ ngang 0,051 149 ngang/ hỏi/( )/( )/ huyền/ huyền 0 150 hỏi/ huyền/ ( )/( )/ nặng/ ngang 0,102 151 huyền/ huyền/( )/( )/ngó/ ngang 0,102 152 ngang/ huyền/( )/( )/ ngó/huyền 0,102 153 ngang/ ngang/( )/( )/nặng/ ngang 0,36 154 ngó/ huyền/( )/( )/huyền/ huyền 0,102 155 sắc/ nặng/( )/( )/ huyền/ ngang 0,102 156 ngang/ nặng/( )/( )/nặng/ huyền 0,102 157 huyền/ nặng/( )/( )/ nặng/ ngang 0,15 158 ngang/ ngó/( )/( )/hỏi/ ngang 0,102 159 hỏi/ ngang/( )/( )/ nặng/ ngang 0,102 160 huyền/ hỏi/( )/( )/ sắc/ ngang 0,051 161 huyền /ngang/( )/( )/ngó/ huyền 0,255 162 nặng/ ngang/( )/( )/ hỏi/ngang 0,102 163 sắc/ huyền/( )/( )/ sắc/ huyền 0,102 164 ngó/ ngang/( )/( )/ huyền/ huyền 13 0,66 165 huyền/ huyển/( )/( )/ sắc/ huyền 0,102 166 ngang/ ngó/( )/( )/ ngang/huyền 0,051 167 nặng/ ngang/( )/( )/ sắc/ ngang 0,102 168 ngó/ huyền/( )/( )/ hỏi/ ngang 0,255 169 ngó/ ngang/( )/( )/sắc/ huyền 0,36 170 nặng / hỏi/( )/( )/ hỏi/ huyền 0 171 huyền/ ngó/( )/( )/ huyền/ ngang 0,051 172 hỏi/ngang/ ( … ) / ( … ) / h u y ề n / h u y ề n 0,204 173 huyền/ nặng/( )/( )/ huyền/ huyền 0 174 huyền/ sắc/( )/( )/ ngang/ ngang 0,051 175 ngó/ huyền/( )/( )/ ngó/ ngang 0,15 176 ngang/ ngang/( )/( ,)/sắc/sắc 0,102 177 ngó/ huyền/( )/( )/ ngó/huyền 0,051 178 178 sắc/ ngang/( )/( )/ ngó/ ngang 0,102 179 ngó/hỏi/( )/( )/sắc/ ngang 0,051 180 nặng/ ngang/( )/( )/ ngang/ sắc 0,051 181 huyền/ sắc/( )/( )/ sắc/ huyền 0 182 ngó/ sắc/( )/( )/ ngang/huyền 0,051 183 ngó/ huyền/( )/( )/ nặng/ ngang 0,102 184 hỏi/ ngang/( )/( )/ ngó/ ngang 0,051 185 huyền/huyền/( )/( )/nặng/ huyền 0,051 186 hỏi/ huyền/( )/( )/ ngang/ ngang 0,051 1.963 100  BẢNG 8: Phối câu bát, thơ lục bát Đồng Đức Bốn Tổng Khuụn TT SL(câu) Tỉ lệ (%) b/B/t/T/b/B/t/B 159 8,11 b/B/t/T/t/B/b/B 129 6,58 b/B/b/T/b/B/t/B 141 7,19 b/B/t/T/t/B/t/B 99 5,05 b/B/t/T/b/B/b/B 124 6,32 b/B/b/T/t/B/b/B 160 8,16 b/B/b/T/t/B/t/B 85 4,34 t/B/t/T/t/B/b/B 91 4,64 t/B/b/T/b/B/b/B 93 4,74 10 t/B/t/T/b/B/t/B 122 6,22 11 t/B/b/B/t/T/b /B 12 t/B/t/T/t/B/t/B 106 5,41 13 t/B/t/T/b/B/b/B 104 5,31 14 t/B/b/T/t/B/b/B 103 5,25 15 b/B/t/B/b/B/t/B 0,204 16 b/B/b/T/b/B/b/B 108 5,51 17 t/B/b/T/b/B/t/B 147 7,50 18 t/B/b/T/t/B/t/B 99 5,05 19 b/T/t/T/b/B/t/B 0,255 20 t/T/b/T/t/B/b/B 0,255 Không có 179 21 b/B/t/B/b/T/b/B 0,102 22 t/T/t/T/b/B/t/B 23 t/T/t/T/t/B/b/B 0,204 24 t/T/t/T/b/B/b/B 0,204 25 t/T/b/T/t/B/t/B 0,204 26 b/T/t/T/b/B/b/B 0,102 27 t/T/b/T/b/B/t/B 0,204 28 t/T/b/B/b/T/b/B 0,36 29 b/B/b/T/t/T/b/B 0,102 30 b/T/b/T/t/B/b/B 0,204 31 t/T/b/T/b/B/b/B 0,102 32 b/T/b/T/b/B/b/B 0,255 33 b/T/t/T/t/B/t/B 0,051 34 b/T/b/B/t/T/b/B 13 0,66 35 b/B/t/B/t/B/b/B 0,15 36 b/B/t/B/t/T/b/B 0,051 37 b/T/t/B/t/T/b/B 0,051 38 b/T/b/T/b/B/t/B 0,102 39 t/T/b/B/b/T/t/B 0,102 40 b/T/t/B/b/T/t/B 0,051 41 t/B/t/B/t/B/t/T 0,051 42 b/T/b/B/b/T/b/B 0,051 43 b/B/b/B/b/B/b/B 0,051 44 b/T/t/T/t/B/b/B 11 0,56 Không có  1.963 100 BẢNG 9: Phối cặp lục bát, thơ lục bát Đồng Đức Bốn: Tổng TT Khuụn ngang huyền ngang huyền ngang 180 SL(cặp) Tỷ lệ (%) 258 13,16 10 11 12 13 14 15 16 17 18 huyền ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang huyền ngang ngang huyền ngang ngang huyền ngang ngang ngang huyền ngang huyền huyền huyền huyền ngang huyền ngang ngang ngang huyền huyền ngang huyền huyền ngang ngang ngang huyền huyền huyền ngang huyền huyền nặng ngang sắc huyền huyền huyền ngang ngang sắc ngang ngang huyền huyền huyền huyền ngang huyền huyền ngang huyền ngang huyền nặng huyền huyền huyền huyền 161 8,21 120 6,12 135 6,89 194 9,89 178 9,08 91 4,64 122 6,22 44 2,24 105 5,36 82 4,18 136 6,94 0,153 21 1,07 18 0,92 13 0,66 ngang ngang ngang huyền ngang huyền huyền ngang ngang ngang ngang huyền 28 1,43 0,255 ngang ngang 181 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 huyền ngang ngó ngang săc huyền ngang huyền huyền huyền huyền huyền ngang ngang săc ngang ngang ngang hỏi ngang săc huyền huyền ngang huyền huyền sắc ngang ngang huyền sắc huyền huyền ngang nặng huyền sắc ngang huyền huyền hỏi huyền sắc ngang sắc huyền huyền ngang sắc huyền ngang ngang sắc ngang ngang ngang huyền huyền sắc huyền nặng ngang ngang ngang nặng ngang ngang huyền 0,102 11 0,56 0,36 0,102 0,102 0,15 0,102 0,102 0,255 0,255 0,102 0,255 13 0,66 19 0,97 0,102 huyền ngang ngang huyền huyền huyền huyền ngang ngang ngang huyền huyền huyền huyền' ngang huyền ngang 182 23 1,17 23 1,17 36 37 38 39 40 41 42 nặng huyền ngang ngang hỏi huyền ngang huyền ngang ngang ngã huyền hỏi ngang ngang ngang hỏi huyền ngang ngang huyền ngang ngang huyền huyền Gieo vần lưng tiếng thứ tư dũng bỏt nặng ngang huyền huyền ngang 43 Chỉ cú cõu lục cõu bỏt 44 huyền ngang nặng ngang huyền ngang sắc huyền huyền ngang hỏi ngang ngã ngang ngang huyền ngang ngang nặng huyền ngang huyền nặng ngang hỏi ngang ngang huyền ngang huyền hỏi huyền nặng huyền ngang huyền 45 46 47 48 49 50 51 52 huyền huyền huyền ngang ngang huyền 0,153 0,102 0,102 0,204 0,102 32 1,63 0,102 13 0,66 0,255 0,255 0,102 0,255 0,204 0,255 0,255 0,102 0,36 ngang ngang ngang 183 53 54 55 56 57 58 59 ngã huyền ngang huyền ngang ngang sắc huyền sắc ngang sắc huyền ngang huyền hỏi ngang ngang huyền ngó ngang sắc ngang nặng ngang huyền ngang hỏi huyền 0,102 0,36 0,255 0,102 0,15 0,102 0,102 1.963 100 ngang ngang ngang huyền huyền huyền ngang ∑ BẢNG 10: Thống kê câu lục lệch chuẩn truyện Kiều Nguyễn Du TT Câu thơ Ngắt nhịp Khuôn Mai cốt cách, tuyết tinh thần b T t T b B 3/3 Đau đớn thay phận đàn bà b T b T b B 3/3 Nền phú hậu, bậc tài danh b T t T b B 3/3 Người quốc sắc, kẻ thiên tài b T t T b B 3/3 Khi tựa gối, cúi đầu b T t b t B 3/3 Người nách thước, kẻ tay đao b T t T b B 3/3 Đồ tế nhuyễn, riêng tây b T t T b B 3/3 Duyên hội ngộ, đức cù lao b T t T b B 3/3 Nước vỏ lựu, máu mào gà b T t T b B 3/3 10 Tin nhạn vẩn, thư b T t T b B 3/3 11 Khi khóe hạnh, nét ngài 12 Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh b T t 13 Khi gió gác, trăng sân b T t B b B 3/3 14 Khi hương sớm, trà trưa b B t B b B 3/3 15 Khi chè chén, thuốc thang b B t B t 3/3 b T 184 t b t B T b B B 3/3 3/3 16 Sao chẳng biết ý tứ b T t T t B 3/3 17 Có cổ thụ, có sơn hồ t T 3/3 18 Khi Vô Tích, Lâm Tri b B t B 19 Mụ quản gia, vãi Giác Duyên t 20 Hết nạn nọ, đến nạn t T t T t B 3/3 21 Hại người, cứu muôn người t T b T b B 3/3 22 Người nơi, hỏi nơi b T b T t B 3/3 23 Người yểu điệu, kẻ văn chương b T t T b B 3/3 24 Tưởng t B b B b B 3/3 25 Thêm nến giá, nối hương bình b T t T b B 3/3 26 Khi chén rượu, cờ b T 3/3 185 t T b B b B 3/3 T b T t B 3/3 t B t B [...]... trong thơ lục bát Đồng Đức Bốn Chương IV Cấu tứ và ngôn từ Một số biện pháp tu từ trong thơ lục bát Đồng Đức Bốn Chương này gồm những nội dung sau: - Tìm hiểu, khảo sát về cấu tứ và ngôn từ trong thơ lục bát Đồng Đức Bốn - Tìm hiểu một số biện pháp tu từ trong thơ lục bát Đồng Đức Bốn - Khái quát về xu hướng biến đổi ngôn ngữ trong thơ lục bát Đồng Đức Bốn 6 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THƠ LỤC... pháp tu từ trong thơ lục bát Đồng Đức Bốn 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Thơ Đồng Đức Bốn chủ yếu là thơ tự do và thơ lục bát nhưng thành công của ông là ở thể thơ lục bát Đối tượng nghiên cứu của luận án là đặc điểm ngôn ngữ thơ lục bát của Đồng Đức Bốn trên cơ sở đặc điểm ngôn ngữ thơ lục bát truyền thống 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nói về đặc điểm ngôn ngữ thơ, người ta thường... LỤC BÁT, THƠ LỤC BÁT ĐỒNG ĐỨC BỐN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA LUẬN ÁN 1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu thơ lục bát, thơ lục bát Đồng Đức Bốn 1.1.1 Tình hình nghiên cứu thơ lục bát Có thể thấy, các công trình nghiên cứu về thơ và ngôn ngữ thơ Việt Nam rất phong phú và đa dạng Bắt đầu từ thời kỳ Thơ Mới (1932- 1945), cái Tôi cá nhân trong Thơ Mới đã được khẳng định mạnh mẽ với ngôn ngữ thơ phóng khoáng,... ngôn ngôn ngữ thơ, chức năng ngôn ngữ thơ lục bát Từ đó có một cách tiếp cận ngôn ngữ thơ lục bát Đồng Đức Bốn theo hướng ngôn ngữ học rõ ràng hơn 4 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu luận án Đây là một đề tài nghiên cứu ngôn ngữ thơ nên phương pháp nghiên cứu chủ đạo là một hệ phương pháp của ngôn ngữ học ứng dụng vào việc phân tích để nhận ra các tầng bậc và các mối quan hệ về tổ chức ngôn ngữ. .. bảy bài giới thiệu về Đồng Đức Bốn và lục bát Đồng Đức Bốn Ông còn có cả truyện ngắn Đưa sáo sang sông lấy thơ lục bát Đồng Đức Bốn làm khung cảnh Hơn một lần, Nguyễn Huy Thiệp khẳng định nhiều bài thơ lục bát của Đồng Đức Bốn là cực hay, tài tử, vô địch [156] 1.1.3.2 Những ý kiến trái chiều khi nghiên cứu thơ lục bát Đồng Đức Bốn Nếu như trước đây khi đọc thơ lục bát Đồng Đức Bốn, nhà văn Nguyễn Huy... gồm phần tổng quan về tình hình nghiên cứu thơ lục bát, lục bát Đồng Đức Bốn cũng như các nội dung lý thuyết về cấu trúc của thơ lục bát (dạng tồn tại và nguyên tắc tổ chức cơ bản của thơ: Cặp câu lục bát, bài thơ lục bát) Chương II Vần và nhịp trong thơ lục bát Đồng Đức Bốn Chương này bao gồm các nội dung sau: - Khảo sát và miêu tả vần thơ lục bát Đồng Đức Bốn xét theo vị trí tiếng hiệp vần, theo đường... cứu ngôn ngữ thơ lục bát với lối tiếp cận ngôn ngữ học, hướng tới việc nghiên cứu cấu trúc của ngôn ngữ thơ lục bát (tổ chức, mô hình, niêm luật, vần, nhịp, thanh điệu) là chủ yếu nhưng đồng thời 4 cũng đặt việc nghiên cứu cấu trúc ngôn ngữ thơ lục bát trong mối tương quan với thi pháp học ngôn ngữ thơ, phân tích diễn ngôn ngôn ngữ thơ, chức năng ngôn ngữ thơ Thứ ba, kết quả nghiên cứu của luận án. .. Bốn với thơ lục bát truyền thống (lục bát trong ca dao, trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, Nguyễn Bính, Nguyễn Duy) để nhận diện cá tính ngôn ngữ thơ lục bát Đồng Đức Bốn 5 Đóng góp của luận án Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu, khảo sát một cách đầy đủ về thơ lục bát của tác giả Đồng Đức Bốn Vì vậy, luận án có thể có những đóng góp sau: Thứ nhất, luận án mong muốn đóng góp vào lý luận ngôn ngữ thơ. .. mới thơ Việt và ngôn ngữ thi ca tiếng Việt 6.2 Những kết quả nghiên cứu là những phân tích, đánh giá dựa trên lượng tư liệu hạn chế đã được khảo sát cũng như năng lực nghiên cứu còn hạn hẹp của chúng tôi Về thơ lục bát và ngôn ngữ thơ lục bát Đồng Đức Bốn vẫn còn nhiều đặc điểm thú vị mà chúng tôi chưa có điều kiện để khảo sát và nghiên cứu Đặc biệt là xem xét ngôn ngữ thơ lục bát Đồng Đức Bốn ở mặt ngữ. .. tổ chức vần thơ, cách ngắt nhịp, hài thanh…Đề tài đưa ra một số cách đánh giá, thẩm định của các nhà nghiên cứu, nhà phê bình về thơ lục bát Đồng Đức Bốn làm cơ sở cho những nghiên cứu, phân tích, luận giải thấu đáo cụ thể trên góc độ ngôn ngữ học của đề tài, qua đó cùng giải mã một số quan niệm nhất định về thơ lục bát và thơ lục bát Đồng Đức Bốn, góp phần mở ra hướng sáng tạo cho thơ lục bát hiện đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án ngôn ngữ học lục bát và ngôn ngữ thơ lục bát đồng đức bốn, Luận án ngôn ngữ học lục bát và ngôn ngữ thơ lục bát đồng đức bốn, Luận án ngôn ngữ học lục bát và ngôn ngữ thơ lục bát đồng đức bốn

Từ khóa liên quan