0

Mẫu slide bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

34 13,903 112

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2016, 14:35

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Khoa Khoa Học Quản Lý Đề tài: VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA-HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN) Sinh viên: Vũ Thị Lan Anh K56A – Khoa học quản lý Cán hướng dẫn: TS Trịnh Ngọc Thạch NỘI DUNG 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Lý chọn đề tài 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh Tổng quan tình hình nghiên cứu • Đã có nhiều công trình nghiên cứu chất lượng đại học, để nâng cao chất lượng sinh viên đào tạo sau trường Một số tác giả có đề cập đến vai trò trường đại học đào tạo, nhiên chưa sâu vào vấn đề 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh Câu hỏi nghiên cứu 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh Giả thuyết nghiên cứu 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh Phương pháp nghiên cứu 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh Kết cấu đề tài 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 10 2008 Khoa học quản lý 30 30 26 2008 Lịch sử 20 22 2008 Triết học 20 23 2008 Văn học 20 20 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 20 2009 Khoa học quản lý 30 27 24 2009 Lịch sử 20 23 23 2009 Triết học 20 12 11 2009 Văn học 20 20 18 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 21 2010 Khoa học quản lý 30 22 16 2010 Lịch sử 25 21 13 2010 Triết học 20 2010 Văn học 25 22 14 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 22 2011 Khoa học quản lý 30 17 2011 Lịch sử 25 17 2011 Triết học 20 16 2011 Văn học 25 31 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 23 2012 Khoa học quản lý 30 28 2012 Lịch sử 25 10 2012 Triết học 20 2012 Văn học 25 21 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 24 2013 Khoa học quản lý 30 30 2013 Lịch sử 25 24 2013 Triêt học 20 17 2013 Văn học 25 30 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 25 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 26 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 27 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 28 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 29 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA-HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 30 KẾT LUẬN • Khóa luận chứng minh giả thuyết nghiên cứu giáo dục đại học chưa đáp ứng vai trò nhân lực thị trường lao động đưa giải pháp nhằm nâng cao vai trò trường đại học hoạt động đào tạo 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 31 KHUYẾN NGHỊ 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 32 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 33 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 34 [...]... đề cơ bản nhất của GDĐH hiện nay là đảm bảo chất lượng NNL đáp ứng yêu cầu của sự phát triển KH&CN và quá trình CNH-HĐH Do vậy, hầu hết các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển, ngày càng tăng cường đầu tư cho GDĐH 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 15 4 Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao đối với tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa • Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay... Lan Anh 28 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 29 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA-HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 30 KẾT LUẬN • Khóa luận đã chứng minh được giả thuyết nghiên cứu giáo dục đại học chưa đáp ứng được vai trò nhân lực trong thị trường lao động hiện nay và đưa ra được các giải pháp nhằm... của một số nước   04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 18 Số lượng sinh viên Tốt nghiệp Khóa TT Chỉ Tên ngành đào tạo tiêu tuyển sinh hi chú Nhập học Đúg Quá hạn hạn 2007 1 Khoa khoa học quản lý 30 18 18 0 2007 2 Lịch sử 20 14 14 0 2007 3 Ngôn ngữ học 20 8 7 0 2007 4 Triết học 20 5... trong việc khai thác và sử dụng các nguồn lực mà “nguồn lực con người là quý báu nhất” Đó là nguồn lao động có trí tuệ cao, có tay nghề thành thạo, có phẩm chất tốt ” (Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.9.) 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 16 3 Kinh nghiệm đào tạo nhân lực chất lượng cao của một số nước   04/28/16 Vũ...PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA THÔNG QUA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 12 1 Một số khái niệm 04/28/16 Vũ Thị Lan Anh 13 2 Tiêu chuẩn đào tạo nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu slide bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, Mẫu slide bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA THÔNG QUA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, Kinh nghiệm đào tạo nhân lực chất lượng cao của một số nước, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA-HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Từ khóa liên quan