0

Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp Đại Số 8 Luyện tập Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong môn Toán học

13 1,492 5
  • Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp Đại Số 8  Luyện tập Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong môn Toán học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2015, 15:48

PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN1. Tên dự án dạy học: Luyện tập Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong môn Toán học (Đại số 8)2. Mục tiêu dạy học:2.1. Về kiến thức: Giúp học sinh củng cố lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình; biết vận dụng định lí Pitago (Hình học 7) vào bài tập cụ thể; Biết sử dụng kiến thức liên môn: Vật lý 6 để tính khối lượng của một chất, Tích hợp kiến thức về dân số (môn Địa lí); ý thức bảo vệ môi trường (môn Sinh học). 2.2. Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng kiến thức liên môn môn học Vật lí, Hình học, ... để giải thành thành thạo một số bài toán có nội dung khác nhau bằng cách lập phương trình. 2.3. Về tư duy, thái độ: Học sinh chú ý, tích cực giải bài tập, thông qua đó các em yêu thích môn Toán hơn, cũng như các môn Vật lí, Địa lí, giáo dục dân số, môi trường...2.4. Về phát triển năng lực:Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo; năng lực hợp tác; năng lực giao tiếp tiếng Việt.3. Đối tượng dạy học: Số lượng: 27 học sinh, lớp 8. Dự án mà tôi thực hiện là kiến thức Toán Đại số 8 đồng thời trực tiếp giảng dạy với các em học sinh lớp 8 nên có nhiều thuận lợi trong quá trình thực hiện. S GIO DC V O TO QUNG NINH PHềNG GIO DC V O TO HUYN TIấN YấN TRNG PTDT NI TR THCS&THPT TIấN YấN -o0o - TRNG: Ph thụng Dõn tc Ni trỳ THCS&THPT Tiờn Yờn A CH: Xúm Nng, xó Tiờn Lóng, huyn Tiờn Yờn, tnh Qung Ninh GIO VIấN: V Th Võn Anh IN THOI: EMAIL: 0949928233 vuthivananht.dtnttienyen@quangninh.edu.vn Nm hc 2015 2016 PHIU Mễ T D N D THI CA GIO VIấN Tờn d ỏn dy hc: Luyn Gii bi toỏn bng cỏch lp phng trỡnh mụn Toỏn hc (i s 8) Mc tiờu dy hc: 2.1 V kin thc: Giỳp hc sinh cng c li cỏc bc gii bi toỏn bng cỏch lp phng trỡnh; bit dng nh lớ Pi-ta-go (Hỡnh hc 7) vo bi c th; Bit s dng kin thc liờn mụn: Vt lý tớnh lng ca mt cht, Tớch hp kin thc v dõn s (mụn a lớ); ý thc bo v mụi trng (mụn Sinh hc) 2.2 V k nng: Rốn luyn k nng s dng kin thc liờn mụn mụn hc Vt lớ, Hỡnh hc, gii thnh thnh tho mt s bi toỏn cú ni dung khỏc bng cỏch lp phng trỡnh 2.3 V t duy, thỏi : Hc sinh chỳ ý, tớch cc gii bi tp, thụng qua ú cỏc em yờu thớch mụn Toỏn hn, cng nh cỏc mụn Vt lớ, a lớ, giỏo dc dõn s, mụi trng 2.4 V phỏt trin nng lc: Nng lc phỏt hin v gii quyt ; nng lc sỏng to; nng lc hp tỏc; nng lc giao tip ting Vit i tng dy hc: - S lng: 27 hc sinh, lp * D ỏn m tụi thc hin l kin thc Toỏn i s ng thi trc tip ging dy vi cỏc em hc sinh lp nờn cú nhiu thun li quỏ trỡnh thc hin * Nhng c im cn thit khỏc ca hc sinh ó hc theo d ỏn: - Hc sinh ó hc xong kin thc cỏc mụn cú liờn quan n bi "Luyn gii bi toỏn bng cỏch lp phng trỡnh" - Hc sinh cú mt s kin thc v gii bi toỏn bng cỏch lp phng trỡnh í ngha ca d ỏn: - Qua thc t dy hc nhiu nm chỳng tụi thy rng vic kt hp kin thc gia cỏc mụn hc gii quyt mt no ú mt mụn hc l vic lm ht sc cn thit iu ú khụng ch ũi hi ngi giỏo viờn ging dy b mụn cú kin thc nhun nhuyn b mụn mỡnh ging dy m cũn cn phi khụng ngng trau di kin thc ca nhng mụn hc khỏc giỳp cỏc em hc sinh gii quyt cỏc tỡnh hung, cỏc t mụn hc mt cỏch nhanh nht, hiu qu nht - ng thi tụi thy rng tớch hp l mt khỏi nim c s dng nhiu lnh vc c bit giỏo dc, tớch hp kin thc cỏc mụn hc vo gii quyt cỏc mt mụn hc s giỳp hc sinh hiu rng hn, sõu hn v mụn hc ú - Tớch hp ging dy s giỳp hc sinh phỏt huy s t duy, s liờn h, sỏng to hc v ng dng vo thc tin - Hc sinh huy ng c kin thc liờn mụn t nhiu mụn hc khỏc gii bi toỏn cng nh gii quyt cỏc tỡnh thc t i sng - Gn kt kin thc, k nng, thỏi cỏc mụn hc vi nhau, thy c s cn thit ca vic hc u cỏc mụn hc, s dng linh hot kin thc cỏc mụn vo gii quyt tỡnh c th gn vi thc tin i sng xó hi, lm cho hc sinh yờu thớch mụn hc hn v yờu cuc sng - Hc sinh nhn thy c ý ngha v tm quan trng ca cỏc mụn hc, v thy c vai trũ ca cỏc mụn hc thc t Thit b dy hc, hc liu: + Giỏo viờn: - Mỏy chiu, mỏy tớnh; - Bng nhúm; - Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, cỏc t liu tham kho; - Phiu hc + Hc sinh: - Sỏch giỏo khoa i s 8: ụn nm chc Cỏc bc gii bi toỏn bng cỏch lp phng trỡnh; - Sỏch giỏo khoa Vt lý 6: ễn li cụng thc tớnh lng ( tit 12, bi 11: Khi lng riờng), sỏch giỏo khoa Hỡnh hc 7: ụn nh lớ Pi-ta-go ( tit 37, bi 7: nh lý Py-ta-go) Hot ng dy hc v tin trỡnh dy hc dy hc theo ch tớch hp cỏc mụn hc, i vi ch Gii bi toỏn bng cỏch lp phng trỡnh c th l i vi tit 53: Luyn gii bi toỏn bng cỏch lp phng trỡnh Tụi cn thay i mt s bi sỏch giỏo khoa ó a ra, thay vo ú mt s bi cú liờn quan n cỏc mụn hc khỏc nh mụn Vt lớ, mụn Hỡnh hc gii c cỏc bi toỏn ny hc sinh cn nm c cỏc kin thc liờn mụn núi trờn Ngoi tụi cũn a mt s bi toỏn liờn quan n giỏo dc mụi trng mụn Sinh hc, dõn s k hoch hoỏ gia ỡnh mụn a lớ (c th Bn k hoch dy hc c trỡnh by di õy) Ngy son: Ngy ging: Tit 53: LUYN TP Gii bi toỏn bng cỏch lp phng trỡnh (Tit 2) I Mc tiờu Kin thc: - Hc sinh c cng c li cỏc bc gii bi toỏn bng cỏch lp phng trỡnh; cng c li cụng thc tớnh lng (Vtlớ 6); nh lớ Pitago (Hỡnh hc 7); Kin thc v dõn s - mụi trng 2, K nng: - Rốn luyn k nng dng kin thc mụn hc Vt lớ, mụn Hoỏ hc, Hỡnh hc gii thnh thnh tho mt s bi toỏn cú ni dung khỏc bng cỏch lp phng trỡnh Thỏi : - Hc sinh chỳ ý, bit nng nghe tớch cc, cú ý thc tham gia vo hot ng gii bi Thụng qua ú cỏc em yờu thớch hn mụn Toỏn, cng nh cỏc mụn Lớ, Hoỏ, giỏo dc dõn s, mụi trng - Thy c s cn thit ca vic hc liờn mụn vo gii quyt tỡnh II Chun b ca thy v trũ Giỏo viờn: Sỏch giỏo khoa, mỏy chiu nờu bi tp, phiu hc tp, bng nhúm Hc sinh: Thc hin hng dn tit trc, thc k III Bng chng ỏnh giỏ: - Hỡnh thc ỏnh giỏ: Vn ỏp, lm bi t lun, trỡnh by bi trờn phiu hc - Phng tin ỏnh giỏ: Phiu bi IV Tin trỡnh dy hc: n nh lp: S s Kim tra bi c: (3 phỳt) Nờu cỏc bc gii bi toỏn bng cỏch lp phng trỡnh GV a bc lờn mỏy chiu (Slide1) Bi mi: * M bi: Hụm ta dng cỏc bc gii bi toỏn bng cỏch lp phng trỡnh gii quyt mt s bi toỏn thc t Hot ng 1: Tỡm hiu bi toỏn cú ni dung Hỡnh hc - Mc ớch: Vn dng nh lý Pi-ta-go thit lp phng trỡnh - Thi gian: phỳt - Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, gii thớch, tớch hp - Phng tin, t liu: Sỏch giỏo khoa Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung ghi bng Giỏo viờn a ni dung bi toỏn trờn mn chiu silde 2: 1/ Bi toỏn cú ni dung Hỡnh hc * Túm tt: B Mt tam giỏc vuụng cú mt cnh gúc Cú AB = 12 cm AC = vuụng bng 12 cm T s gia cnh gúc vuụng v cnh huyn bng Tớnh di cnh huyn x 12 x=? x Gii: A C Gi di cnh huyn l x (cm), x > 12 GV yờu cu HS c k bi, túm tt bi toỏn - Theo bi ra: T s gia cnh gúc vuụng GV: Kt hp hng dn túm tt trờn hỡnh v v cnh huyn bng (?) Xỏc nh yu t ó cho v yu t cn tỡm? => Ta cú: HS: Bit cnh gúc vuụng Tớnh di cnh huyn => Cnh gúc vuụng l: AC = ? Hóy chn n v t iu kin cho n Theo nh lý pi ta go ta cú phng trỡnh: ? Biu din i lng no qua n v i lng ó bit x = 12 + x ữ 2 HS: Cnh gúc vuụng 12 Cnh gúc vuụng x x = 144 + GV chiu silde 3: Cnh gúc vuụng AC = x x 25 16 x = 144 25 144.25 x2 = 16 x = 125 x = 15 (TMK) Cnh huyn x GV: Tớch hp kin thc Hỡnh hc vo bi Vy di cnh huyn l 15 cm ging ú l dng nh lý Pi-ta- go tam giỏc vuụng thit lp phng trỡnh hoc biu din cnh gúc vuụng cha bit x ? Da vo õu thit lp phng trỡnh HS (khỏ): nh lý pi ta go ? Nhc li ni dung nh lý pi ta go HS: ng ti ch tr li ? Gii phng trỡnh va tỡm c ? i chiu iu kin v tr li ? Em no cũn cú cỏch lm khỏc ? Em hóy da vo nh lớ pi ta go biu din cnh gúc vuụng Suy cnh gúc vuụng l x 122 (cm) ? Theo bi ta cú phng trỡnh no x 122 = x ? Gii phng trỡnh x 144 = 3x 25 (x2 144) = 9x2 25x2 3600= 9x2 16x2 = 3600 x2 = 125 x = 15 (TMK) ? Tr li bi toỏn Hot ng 2: Tỡm hiu bi toỏn cú ni dung Vt lớ - Mc ớch: Da vo cụng thc tớnh lng riờng thit lp phng trỡnh tỡm lng ng v km cú hp cht Tớch hp cỏc kin thc liờn mụn Toỏn hc, Vt lý vo bi toỏn - Thi gian: 10 phỳt - Phng phỏp: Vn ỏp, phõn tớch, phỏt hin v gii quyt , hot ng nhúm - Phng tin, t liu: Sỏch giỏo khoa, mỏy chiu, phiu hc Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung ghi bng Giỏo viờn a ni dung bi toỏn trờn mỏy chiu (Silde3) Mt ming than l hp kim ca ng v km Hi ming than cú lng 124,5 g cha bao nhiờu ng v bao nhiờu km Bit rng lng riờng ca ng l 8900kg/m3, ca km l 7100kg/ m3 ca than l 8300kg/m3 2/ Bi toỏn cú ni dung Vt lớ i 124,5g = 0,1245 (kg) Gi lng ca ng cú 0,1245 (kg) than l x ( kg), x>0 Thỡ lng km l: 0,1245-x (kg) Th tớch ca ng l: x m3, 8900 ? Bi toỏn liờn quan n my i lng HS: Khi lng, lng riờng ca ng, ca km, ca than Tớch hp kin thc Vt lý: GV: Trong trng trỡnh Vt lý 6, cỏc em ó c tỡm hiu v cụng thc tớnh lng riờng ca mt vt (?) tớnh lng riờng ca mt vt (cht) ta lm nh th no? HS: Nờu cụng thc tớnh v ỏp dng c th vo bi toỏn: Ta cú cụng thc: D = M:V (Trong ú: D l lng riờng ca kim loi, M lng kim loi, V l th tớch ca kim loi) Khi Khi lng M lng (kg) riờng D(kg/m3) Th tớch V (m3) ng x x 8900 Km 0,1245-x 7100 0,1245 x 7100 Than 0,1245 0,1245 8300 8900 8300 (?) cụng thc ny ó bit nhng i lng no? Yờu cu tỡm nhng i lng no? (KL ca ng v KL ca km cú 124,5g than) (?) Hóy chn n v t iu kin cho n T ú cú th biu din lng ca km, th tớch ca ng v th tớch ca km v th tớch ca ming than qua n v lng riờng ca chỳng Lu ý i lng ca km t g kg (i 124,5g = 0,1245 kg) (?) Ta cú th thit lp c phng trỡnh no Giỏo viờn phỏt phiu hc cho hc sinh PHIU HC TP Hon thin bc (lp phng trỡnh) 0,1245 x m 7100 0,1245 Th tớch ca than l: m 8300 Th tớch ca km l: Theo bi ta cú phng trỡnh: x 0,1245 x 0,1245 + = 8900 7100 8300 Gii pt ta c: x = 0, 089( kg ) = 89 g (TMK) Vy ming than cú 89g ng v 124,5 - 89 = 35,5(g) km bng cỏch in vo ch trng Gi lng ca ng cú 124,5g than l x ( kg), x>0 Thỡ lng km l: (kg) Th tớch ca ng l: .m3, Th tớch ca km l: .m3 Th tớch ca than l: m3 Theo bi ta cú pt: GV yờu cu hc sinh hon thnh phỳt sau ú i chộo bi i chiu bi lm ca giỏo viờn trờn mỏy chiu ri chm im ( Mi ý ỳng c ) ? Yờu cu hc sinh v nh gii phng trỡnh tỡm kt qu v tr li bi toỏn Hot ng 3: Tỡm hiu bi toỏn cú ni dung v giỏo dc mụi trng - Mc ớch: Tỡm hiu bi toỏn cú ni dung v giỏo dc mụi trng.Tớch hp c kin thc v giỏo dc mụi trng qua bi toỏn - Thi gian: phỳt - Phng phỏp: Vn ỏp, phỏt hin v gii quyt - Phng tin, t liu: Sỏch giỏo khoa, mỏy chiu Hot ng ca Giỏo viờn v hc sinh Ni dung ghi bng GV: a bi lờn mn chiu Silde 4: 3/ Bi toỏn cú ni dung v giỏo dc mụi to mụi trng xanh sch p, nh trng trng ó t chc cho cỏc lp o cõy Gii: m em trng Lp th nht - Gi tng s cõy ca m l: x cõy, (x nguyờn dng) o 18 cõy v s cõy cũn li ca 11 - S cõy lp th nht ly i l: m, lp th hai o 36 cõy v s cõy 18+ ( x -18) cõy 11 11 cũn li ca m, lp th o 54 - S cõy cũn li sau ln ln ly th nht cõy v s cõy cũn li C nh th, cỏc l: 10 (x 18) cõy 11 lp o ht s cõy c m v s cõy ca mi lp o c em trng u bng Tớnh xem m ca nh trng cú bao nhiờu cõy? GV: Yờu cu hc sinh c k v tỡm hiu ni dung bi cho GV: Hóy chn n s? V t iu kin cho n? 11 - S cõy lp th hai ly i l: 36+ 10 [ ( x 18) 36] 11 11 Vỡ s cõy ca cỏc lp bng nờn ta cú phng trỡnh: 18+ 1 10 ( x -18) = 36+ [ ( x 18) 36] 11 11 11 HS: gi tng s cõy ca m l x cõy GV: Hóy biu din s cõy lp th nht ly i? HS: 18+ 18 10 180 36 xx - = 36 + 11 11 121 121 11 = 1800 x 121 121 x = 1800 (TMK) 18 + ( x -18) 11 Vy m ca nh trng cú tng s cõy l: 1800 cõy ? S cõy cũn li sau ln ly th nht l bao nhiờu? HS: 10 (x 18) 11 GV: Hóy biu din s cõy lp th hai ly i? HS: 36 + 10 [ ( x 18) 36] 11 11 GV: Vỡ s cõy ca cỏc lp bng nờn ta cú phng trỡnh no? 1 HS: 18+ 11 ( x -18) = 36+ 11 [ 10 ( x 18) 36] 11 GV: Yờu cu hc sinh v hon thin tip bc v GV: Tớch hp kin thc liờn mụn Sinh hc v quỏ trỡnh Quang hp ca cõy giỏo dc hc sinh bit trng cõy bo v mụi trng: Cõy trng nh khớ ụ xi v hớt khớ cacbonnicdo ú nú cú mt chc nng rt ln gúp phn lm cho khụng khớ lnh, trng bóo l, súi mũn trụi ng v nc ta luụn ng viờn mi ngi dõn hóy cao ý thc bo v rng tớch cc trng cõy xanh Hng nm vo dp tt a phng ta li phỏt ng tt trng cõy Hot ng 4:Tỡm hiu bi toỏn cú ni dung v giỏo dc dõn s - Mc ớch: Tỡm hiu bi toỏn cú ni dung v giỏo dc dõn s - Thi gian: 10 phỳt - Phng phỏp: Hi ỏp, Tớch hp kin thc v giỏo dc dõn s vo bi ging - Phng tin, t liu: Mỏy chiu, sỏch giỏo khoa Hot ng ca Giỏo viờn v hc sinh Ni dung ghi bng GV: a bi lờn mn chiu, Silde 5: Nm ngoỏi, tng s dõn ca hai tnh A v B l triu Do cỏc a phng lm cụng tỏc tuyờn truyn, ng, k hoch hoỏ gia ỡnh khỏ tt nờn nm nay, dõn s ca tnh A ch tng thờm 1,1 % Cũn tnh B ch tng thờm 1,2% Tuy nhiờn, s dõn ca tnh A nm nhiu nhiu hn tnh B l 807200 ngi Tớnh s dõn nm ngoỏi ca mi tnh? ? Cú my i tng tham gia vo bi toỏn HS: cú Tnh A v tnh B ? Nhng i lng no liờn quan n hai i tng trờn HS: S dõn nm ngoỏi v s dõn nm GV a bng nhúm yờu cu hc sinh thc hin theo nhúm 4/ Bi toỏn cú ni dung v giỏo dc dõn s ( Bi 48, sgk-32) Gii: Gi s dõn nm ngoỏi ca tnh A l x ngi (K: x nguyờn, dng, x0 Khi ú: lng km l: (kg) Th tớch ca ng l: .m3, Th tớch ca km l: .m3 Th tớch ca ming than l: m3 Theo bi ta cú pt: Bi 48 (SGK 32) S dõn nm ngoỏi S dõn nm ( ngi) (ngi) TNH A TNH B Phng trỡnh: 13 [...]... thc liờn mụn Vt lớ: Quóng ng = vn tc X thi gian GV chiu (Silde 12,13,14) A B C v1 = 48 (km/h) v2 = 48 +6 (km/h) v (km/h) Dự định t (h) 48 Thực hiện: 1 giờ đầu Bị tàu chắn oạn còn lại 48 s (km) x 4 8 x 1 48 1 6 11 54 x 48 54 x 1 x 48 PT : =1 + + 48 6 54 X- 48 VI Ti liu tham kho: Sỏch giỏo viờn Toỏn 8, sỏch Bi tp i s 8; Sỏch giỏo khoa Vt lý 6, Hỡnh hc 7 VII Rỳt kinh nghim ... kim ca ng v km Hi trong ming than cú khi lng 124,5 g cha bao nhiờu ng v bao nhiờu km Bit rng khi lng riờng ca ng l 89 00kg/m3, ca km l 7100kg/ m3 ca than l 83 00kg/m3 12 Bi gii i (124,5g= 0,1245 kg) Gi khi lng ca ng cú trong 0,1245 kg than l: x ( kg), x>0 Khi ú: khi lng km l: (kg) Th tớch ca ng l: .m3, Th tớch ca km l: .m3 Th tớch ca ming than l: m3 Theo bi ra ta cú pt: Bi 48 (SGK 32) S dõn... t) 8 Cỏc sn phm ca hc sinh - Gii bi tp ca hc sinh vo phiu hc tp (theo nhúm bn) - Gii bi tp ca hc sinh vo bng ph ( Theo nhúm ln) T kt qu hc tp ca cỏc em, tụi nhn thy vic kt hp kin thc liờn mụn vo mt mụn hc no ú l mt vic lm ht sc cn thit, cú hiu qu rừ rt i vi hc sinh Giỳp cỏc em hc sinh khụng nhng gii mt mụn m cn bit cỏch kt hp kin thc cỏc mụn hc li vi nhau tr thnh mt con ngi cú kin thc ton din ng thi. .. ch nờn t 1 n 2 con dự trai hay gỏớ 4 Cng c bi hc (5 phỳt) GV chiu (Silde 10) ? Hc sinh nhc li cỏc bc gii bi toỏn bng cỏch lp phng trỡnh ? Ta ó vn dng kin thc liờn mụn no gii bi toỏn bng cỏch lp phng trỡnh 5 Hng dn hc sinh hc nh v chun b bi sau.(2 phỳt) GV chiu (Silde 11) - Lm li cỏc bi ó cha - Bi tp v nh: 46, 49 (SGK 31) HD: S dng kin thc liờn mụn Vt lớ: Quóng ng = vn tc X thi gian GV chiu (Silde ... X thi gian GV chiu (Silde 12,13,14) A B C v1 = 48 (km/h) v2 = 48 +6 (km/h) v (km/h) Dự định t (h) 48 Thực hiện: đầu Bị tàu chắn oạn lại 48 s (km) x x 48 11 54 x 48 54 x x 48 PT : =1 + + 48. .. 10 180 36 xx - = 36 + 11 11 121 121 11 = 180 0 x 121 121 x = 180 0 (TMK) 18 + ( x - 18) 11 Vy m ca nh trng cú tng s cõy l: 180 0 cõy ? S cõy cũn li sau ln ly th nht l bao nhiờu? HS: 10 (x 18) ... l: Theo bi ta cú phng trỡnh: x 0,1245 x 0,1245 + = 89 00 7100 83 00 Gii pt ta c: x = 0, 089 ( kg ) = 89 g (TMK) Vy ming than cú 89 g ng v 124,5 - 89 = 35,5(g) km bng cỏch in vo ch trng Gi lng ca
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp Đại Số 8 Luyện tập Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong môn Toán học, Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp Đại Số 8 Luyện tập Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong môn Toán học, Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp Đại Số 8 Luyện tập Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong môn Toán học, Kiểm tra bài cũ: (3 phút)

Từ khóa liên quan