0

skkn phương pháp dạy kiến thức giải phẫu hình thái môn sinh học 8

15 1,788 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 23:40

PHềNG GIO DC TIấN YấN TRNG PTCS IN X -*** - Sỏng kin kinh nghim PHNG PHP DY KIN THC GII PHU HèNH THI MễN SINH HC Ngi vit: V Xuõn Quang n v : Trng PTCS in Xỏ in Xỏ, thỏng nm 2006 PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa LI NểI U Nc ta ang bc u vo mt th mi vi nn cụng nghip hoỏ v hin i hoỏ m u cho thp k mi v th k mi i hi ngi thụng minh sỏng to v nng ng lm ch t nc Vỡ th m s nghip giỏo dc hin c coi l Quc sỏch hng u.o to nhõn ti cho t nc iu ny khng nh rt rừ v vai trũ v v trớ ca ngi giỏo viờn, c bit l ngi giỏo viờn THCS Nm hc 2005- 2006 l nm hc th t thc hin ging dy chng trỡnh theo SGK mi Trong bi cnh hin ngnh giỏo dc v o to ang n lc i mi phng phỏp dy hc theo hng phỏt huy tớnh tớch cc ch ng sỏng to ca hc sinh hot ng hc nhm phự hp vi xu th ca thi i Vn ny ó t yờu cu cp thit i vi giỏo viờn THCS l phi i mi cỏch dy: Giỏo viờn ch l ngi hng dn ch o iu khin hc sinh i tỡm kin thc mi, dng kin thc ó hc vo thc tin Chớnh vỡ vy hc sinh phi l ngi t giỏc, ch ng, tỡm tũi, phỏt hin cỏc kin thc mi mt cỏch linh hot, sỏng to vo thc tin cuc sng thụng qua s dn dt iu khin ca giỏo viờn tit dy Do vy vic la chn phng phỏp dy hc cho phự hp vi kiu bi v phự hp vi i tng hc sinh l mt rt quan trng, ú cng l mt th thut s phm ca ngi giỏo viờn Nhn thc c iu ú tụi mnh dn tỡm hiu v nghiờn cu ti Phng phỏp dy kin thc giỏi phu hỡnh thỏi mụn sinh hc m tụi ó ỏp dng v theo dừi nhiu nm ti trng PTCS in Xỏ ni tụi ang cụng tỏc PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa PHN I: NHNG VN CHUNG I L DO CHN TI C s lớ lun thc hin tt ngh quyt trung ng II khoỏ VII & ngh quyt trung ng II khoỏ VIII thỏng 12/ 1996 v vic i mi phng phỏp dy hc vi mc ớch: phỏt huy tớnh tớch cc, t giỏc, ch ng, sỏng to ca hc sinh: - Bi dng phng phỏp t hc - Rốn luyn k nng dng kin thc vothc tin - Tỏc ng n tỡnh cm ờm li nim vui hng thỳ hc cho hc sinh Qua vic thc hin thay sỏch giỏo khoa cỏc lp THCS l mt bc ngot, bc tin mi cụng cuc i mi nn giỏo dc nc ta, nhm nõng cao cht lng giỏo dc ton din Mun vy ũi hi ngi thy phi i mi phng phỏp dy hc cho phự hp vi nhu cu i mi giỏo dc gúp phn thc hin mc tiờu o to hc sinh thnh nhng ngi nng ng, c lp, sỏng to tip thu c nhng tri thc khoa hc, k thut hin i, bit dng tỡm cỏc gii phỏp hp lớ cho cuc sng ca bn thõn & ca xó hi B mụn sinh hc cng nh cỏc b mụn khỏc THCS ang c gng i mi phng phỏp dy hc Thụng qua cỏc gi dy hoc tip xỳc vi hc sinh cỏc bui trũ truyn tụi thy hc sinh a s ham hc hi thớch t mỡnh tỡm iu mi l hay tr li tỡm ckin thc mi cỏc em rt vui sng, nim vui sng y th hin trờn khuụn mt y t ho ca cỏc em c c suy ngh ú ca cỏc em, quỏ trỡnh ging dy, c bit l nhng nm gn õy tụi ó khụng ngng tỡm tũi ci tin phng phỏp dy hc Mt nhng phng phỏp m tụi cm thy tõm c v em li kt qu bc u l: Phng phỏp dy kin thc hỡnh thỏi gii phu Qua cỏc gi dy ỏp dng phng phỏp ny b mụn sinh hc núi chung v mụn sinh hc núi riờng, tụi c i a s hc sinh ng h ó to c nim vui, nim say mờ, hng thỳ hc cho cỏc em Thụng qua vic ci tin ny giỳp cỏc em t hc t chim lnh tri thc khoa hc C s thc tin Qua nhiu nm thc t ging dy iu m tụi trn tr l lm th no hc sinh tip cn vi b mụn gii phu sinh lý ngi v v sinh t ú cú s yờu thớch say mờ mụn hc Ngay t nhng nm u tiờn tụi trc tip ging dy v nhn thy mt lp t l hc sinh yờu thớch mụn hc cũn ớt chớnh vỡ vy nh hng rt ln ti kt qu hc cui nm ca hc sinh Cú th dn vớ d nh sau v kt qu tng kt cui nm hc sinh lp nn hc 2001-2002 nh sau: - Tng s hc sinh 28 + Loi gii : 1/28 = 3.6% PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa + Loi khỏ : 7/28 = 25% + Loi TB : 14/28 = 50% + Loi yu : 6/28 = 21.4% Qua ging dy tụi thy nguyờn nhõn dn ti kt qu núi trờn trc ht l hc sinh cha chm ch hc tp, cha cú cỏch hc b mụn cho phự hp, vy lm th no hc sinh hiu bi, nh kin thc sõu sc v dng kin thc ú l iu theo tụi ngh mi giỏo viờn phi t lờn hng u i vi tit dy v gii phu hỡnh thỏi giỏo viờn cú th ỏp dng nhiu phng phỏp khỏc Sau xem xột cõn nhc, da vo c s nờu trờn, tụi quyt nh phng phỏp cn la chn t hiu qu v cht lng cao dy hc sinh hc trng THCS l: Nhúm phng phỏp trc quan , phng phỏp thc hnh i theo ng tỡm tũi nghiờn cu, t cú nhiu u th vic thc hin mc tiờu o to v phự hp vi c im tõm sinh lớ la tui ny (13-14 tui) ng thi cng th hin c phng phỏp c thự ca b mụn, nht l kinh nghim sng cũn ớt hiu bit cũn nghốo nn, cỏc biu tng tớch lu cũn hn ch cỏc em cũn nng v t hỡnh tng c th, t theo thc nghim thỡ vic xõy dng cỏc khỏi nim ũi hi phi ly trc quan (cỏc phng tin trc quan) lm im ta Cỏc phng phỏp ny phỏt huy c tớnh t giỏc, tớch cc, ch ng, sỏng to di s t chc v ch o ca giỏo viờn, kin thc thu nhn c s tr thnh ti sn riờng ca cỏc em Vỡ vy cỏc em hiu bi sõu hn, nm kin thc chc hn Trong trng hp ny cỏc phng phỏp ó gúp phn phỏt trin t rốn k nng cho hc sinh, cho cỏc em dt, lm quen vi cỏc phng phỏp nghiờn cu núi riờng, phng phỏp nhn thc núi chung, c bit l kt hp vi cỏc yu t nờu v gii quyt Bờn cnh quan sỏt v lm thớ nghim c s dng nhúm phng phỏp trc quan v thc hnh thỡ phng phỏp m thoi tỡm tũi nhúm phng phỏp dựng li cng c dng ph bin dy hc sinh hc II MC CH NGHIấN CU Giỳp cho giỏo viờn & hc sinh cú phng phỏp dy hc cho phự hp vi phng phỏp i mi dy v hc ca b giỏo dc ó ban hnh thc hin trờn phm vi c nc III I TNG V NHIM V NGHIấN CU i tng l hc sinh lp thi gian thc hin t thỏng 10 nm 2003 mụn sinh hc Nhim v nghiờn cu: phng phỏp dy bi kin thc hỡnh thỏi gii phu mụn sinh hc IV PHNG PHP V TI LIU NGHIấN CU Phng phỏp - Tỡm hiu ti liu - To m trao i vi giỏo viờn t - D gi giỏo viờn khỏ, gii hc tp, rỳt kinh nghiờm - Tng hp v la chn vit Ti liu nghiờn cu - Phng phỏp dy kin thc gii phu hỡnh thỏi mụn sinh hc PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa - Mt s i mi phng phỏp dy hc trng THCS - SGK, SGV v mt s ti liu tham kho khỏc V LCH S CA VN õy l mt nhng ni dung c nhiu giỏo viờn nghiờn cu nhng mc khỏc v h cng c nhng kt qu nht nh Song vic thc hin t c kt qu nh th no tu thuc vo tng ngi giỏo viờn Bn thõn tụi khụng cú tham vng i sõu v nghiờn cu tt c chng trỡnh sinh hc cỏc khi, lp m ch bc u tỡm hiu phng phỏp dy kin thc gii phu hỡnh thỏi mụn sinh hc PHN II: NI DUNG PHNG PHP CHNG I: L LUN CHUNG Chng trỡnh sinh hc nghiờn cu v gii phu sinh lớ ngi cú nhiu im ging vi thỳ, vỡ thỳ cú nhiu c im cõỳ to & hot ng sinh lớ tng ng & ging vi ngi, ú cỏc em d tỡm, d quan sỏt v tin hnh th nghim ú l mt thun li cho c giỏo viờn & hc sinh i mi cỏch dy hc & i mi cỏch hc Khi xem xột xong c s tin hnh i mi phng phỏp dy hc bng cỏc phng phỏp tớch cc, tụi tin hnh tỡm hiu & xỏc nh i vi giỏo viờn v hc sinh Lỳc ny giỏo viờn khụng cũn l ngi ch truyn t tri thc cho hc sinh m cũn l ngi t chc, hng dn hc sinh t tỡm tũi chim lnh tri thc mụn sinh hc Mun t c nh vy bi son khụng ch thit k cụng vic ca thy m ch yu thit k hot ng hc ca trũ ( nh lm thớ nghim, quan sỏt mu vt, thu thp & x lớ s liu, v hỡnh, lm bi ) Khi lờn lp ngi thy phi l hun luyn viờn, giao nhim v hng dn hc sinh thc hiờn cỏc hot ng hc Lỳc ny ngi thy ch un nn hc sinh thc s gp khú khn & úng vai trũ lm trng ti cho cuc tranh lun ca cỏc em Cũn i vi hc sinh hc sinh ch ng v tớch cc t lc chim lnh chi thc sinh hc cỏc em cn phi t c - To nhu cu nhn thc cú mong mun tỡm hiu cỏc hin tng sinh hc - T lc tham gia vo cỏc hot ng hc giỏo viờn hng dn - Cú iu kin bc l kh nng t nhn thc, t bo v ý thc ca minh tranh lun - Khuyn khớch nờu thc mc nờu tỡnh cú v tham gia gii quyt i vi ni dung Ni dung mi tit hc cn c la chn k, trỏnh tham lam cú thi gian cho hc sinh thc hin hot ng hc Vi sỏch giỏo khoa ngy dũi hi giỏo viờn cn bit chn lc kin thc cú th hng dn hc sinh cỏch hc trỏnh tham lam hoc thụng bỏo tri thc mt cỏch n thun Ngoi v ghi tụi yờu cu hc sinh tham kho mua cỏc sỏch bi & cú v bi sinh hc nhm tng cng hot ng t lc hc ca hc sinh PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa i vi dựng hc Trong dy hc sinh hc, dựng hc cú vai trũ quan trng, nú va l ngun cung cp tri thc va l phng tin giỳp hc sinh tỡm tũi tri thc mi Do ú vic to cỏch hc thớch hp cho cỏc tit hc l nhim v quan trng ca ngi thy Xỏc nh rừ nh vy nờn tụi ó la chn dựng hc l nhng dựng d kim, d s dng, d lm t ú cú th nhõn nhanh s lng ln hoc hng dn hc sinh t lm c Trong quỏ trỡnh ging dy tụi thy mt nhng phng phỏp dy hc c chỳ ý quỏ trỡnh ci tin tỡm li kt qu cao dy cỏc n v kin thc hỡnh thỏi gii phu l quan sỏt tim tũi vi cỏc hỡnh thc: Mt l hỡnh thc hc cỏ nhõn: Mi cỏ nhõn phi hon thnh nhim v tụi giao cho ghi trờn phiu hc tp, hoc trờn phn bng ph & phi to c cỏc sn phm c th Hai l hỡnh thc hc theo nhúm: Tụi chia lp thnh tng nhúm, mi nhúm gm s ngi bng C th chia nhúm theo t hc (gi thc hnh) hoc theo tng bn, hay hai bn ghộp vi (gi hc lý thuyt) mi nhúm thc hin mt loi nhim v hoc cựng thc hin mt nhim v hc tp, sau ú mi nhúm c mt i din bỏo cỏo v bo v kt qu ó t c ca nhúm mỡnh trc lp Hỡnh thc ny buc cỏc thnh viờn nhúm cựng hot ng, cựng lm vic trao i tho lun vi CHNG II: CC BIN PHP THC HIN CI TIN GING DY Son bi hc theo hng tớch cc hoỏ hot ng hc ca hc sinh a Xỏc nh kin thc c bn ca mi bi, la chn nhng kin thc c bn cú th dng cỏc phng phỏp dy hc, nhm tớch cc hot ng ca hc sinh Theo tụi mun t chc cho hc sinh ht ng hc tớch cc cú th t mỡnh tỡm tũi, khỏm phỏ tri thc cn cú thi gian, nu tham kin thc thỡ cui cựng li sa vo li truyn th theo kiu ỏp t buc hc sinh th ng tip thu Vỡ vy vic u tiờn son bi tụi thp phi xỏc nh kin thc trng tõm cú th hng dn hc sinh t chim lnh kin thc, nhng kin thc khỏc cú th hc sinh t hc theo SGK hoc s dng phng phỏp ging gii ngn gn i vi nhng n v kin thc ln, phc cú th chia nh chỳng thnh nhiu nhim v nhn thc ri phõn cụng cỏc nhúm hc sinh khỏc cựng thc hin cựng mt thi gian Lm nh vy va bo m ni dung ca bi, va bo m yờu cu dy hc sinh cỏch hc hon cnh hin b Xỏc nh ng thớch hp giỳp hc sinh t tỡm tũi phỏt hin kin thc theo lụ gớch ca quỏ trỡnh hỡnh thnh cỏc kin thc ú Qua nhiu nm ging dy tụi thy mi loi kin thc cn cú mt cỏch tip cn phự hp Kin thc v c im hỡnh thỏi v cu to bờn ngoi ca cỏc c quan & h c quan Mun giỳp cho hc sinh cú th tỡm tũi phỏt hin cỏc kin thc ny cn phi to iu kin cho cỏc em c t quan sỏt nhiu i tng mu vt, tiờu bn tranh nh T ú dng cỏc thao tỏc so sỏnh, phõn tớch t tỡm c im chung & riờng, cỏc du hiu bn cht & phõn bit gia cỏc i tng PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa Kin thc v gii phu: Hc sinh phi c t tay m s xỏc nh v trớ, thnh phn cu to ca nú Hc sinh phi th hin c kt qu quan sỏt bng hỡnh v, li mụ t, hoc ghi chỳ vo s cõm tờn nhng b phn, phõn tớch mi quan h gia cu to & chc nng, t ú tỡm nhng kin thc cn thit v i tng cn nghiờn cu Thit k mt h thng cỏc hot ng hc & xỏc nh cỏc hỡnh thc t chc hc hng dn hc sinh tỡm tri thc mi ca bi hc Vớ d: Khi tỡm hiu hot ng Bi b xng:| vi ni dung tỡm hiu cỏc phn chớnh ca b xng & chc nng ca nú, tỡm c im ging v khỏc gia xng tay v xng chõn Qua vic xỏc nh c mc tiờu ca hot ng ny tụi ó tin hnh nhng hot ng hc ca hc sinh v t chc thc hin cỏc hot ng ú nh sau: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh - GV a mụ hỡnh b xng ngi yờu cu HS quan sỏt mụ hỡnh: + Ch trờn mụ hỡnh cỏc phn chớnh - HS lờn bng ch mụ hỡnh cỏc phn ca b xng chớnh ca b xng - Cỏc HS cũn li quan sỏt, nhn xột b sung - GV yờu cu cỏc HS quan sỏt H7.1 -> - HS tho lun nhúm theo yờu cu 7.3 nghiờn cu mc lnh v tho lun nhúm hon thnh yờu cu lnh ú - Mt HS i din nhúm bỏo cỏo kt - HS bỏo cỏo kt qu cỏc nhúm khỏc qu bng cõu hi sau: nghe nhn xột v b sung ? B xng ngi chia lm my phn chớnh? L nhng b phn no? ? B xng ngi cú chc nng gỡ? tỡm im ging v khỏc gia xng tay v xng chõn? - GV nhúm no cú ý kin khỏc nhúm - Cỏc nhúm a ý kin bn? (yờu cu b sung) Sau ú GV chun hoỏ li kin thc hc sinh ghi bi c Lp k hoch chun b dựng cho tit hc Giỏo viờn cn cú k hoch chun b chu ỏo dựng hc cn c vo d kin cỏc hot ng hc & ụn c kim tra phỏt hin kp thi nhng khú khn cú bin phỏp khc phc trỏnh tỡnh trng b ụng - Cỏc phng tin khỏc: + Phiu hc tp: Gm cỏc bi giỳp cỏc em ghi li kt qu quan sỏt cỏc chi thc ó tỡm tũi phỏt hin tit hc + Phiu kim tra ỏnh giỏ tit hc tụi chun b sn phỏt cho cỏc nhúm thng l di hỡnh thc cõu hi trc nghim, thụng thng cú loi sau: Mt l cõu hi cú nhiu la chn gm phn phn gc v phn phn la chn PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa Phn gc l mt cõu hi hay mt cõu hi b lng giỳp hc sinh lm bi cú th rừ cõu trc nghim y mun hi gỡ la chn cõu tr li thớch hp Phn la chn gm nhiu li gii ỏp ú l li gii ỏp c d nh cho l ỳng nht, nhng li gii cũn li l nhng mi nh iu quan trng l lm cho nhng mi nh y u hp dn ngang Hai l cõu hi ghộp ụi (cõu trc nghim nhiu cp t) dng ny hc sinh lm bi phi la chn cõu no, t no cho phự hp nht vi cõu hi trc nghim ó cho Ba l cõu hi ỳng sai (loi cõu hi trc nghim ỳng sai) cỏch la chn c trỡnh by di dng mt cõu phỏt biu Hc sinh phi la chn bng cỏch chn ỳng () hay sai (S) Vớ d: Hóy ỏnh du () vo u tr li m em cho l ỳng Bp c in hỡnh cú cu to : a- Si c cú võn sỏng, võn ti b- Bú c v si c c- Cú mng liờn kt bao bc,hai u thon, gia phỡnh to d- Gm nhiu si c trung thnh bú c e- C a, b, c, d f- Ch cú c v d * Bn l cõu hi in khuyt dng cõu in vo ch trng cú th s dng mt s trng hp sau: tr li cõu hi rt ngn v tiờu chun ỳng sai l khụng rừ rt, hay ta khụng tỡm s cõu nhiu (mi nh) ti thiu cn thit cho loi cõu nhiu la chn Bn thõn tụi cng phi chun b y nhng phng tin giỳp hc sinh thc hn cỏc hot ng hc kp thi b sung nu hc sinh chun b thiu v tụi cng thc hin cỏc thớ nghim i chiu vi kt qu ca hc sinh Xõy dng h thng bi a Cỏc dng bi Mt cỏc dng bi tụi thng s dng l: - Bi quan sỏt hỡnh thỏi - Bi gii phu - Bi su tm thng kờ Trong cỏc dng bi chỳ ý phi hp dng cỏc thao tỏc t ca hc sinh nh: i chiu, phõn tớch, so sỏnh, tng hp, khỏi quỏt hoỏ b P hiu hc tp: Cỏc dng bi sinh hc l ni dung ch yu ca phiu hc sinh hc Bi cn son tht cụ ng & nờn trỡnh by di dng ca bng thng kờ, so sỏnh: Cỏc kiu bi lm trc nghim bi so sỏnh, phõn loi vi cỏc khong trng dnh cho vic ghi nhn xt, ỏnh giỏ Phiu hc giỳp ớt nhiu cho vic thc hin cỏc yờu cu ũi hi hc sinh suy ngh nhiu hn ng thi nú cho phộp tụi kim tra c kt qu & lng cụng vic ca hc sinh lm c cụng vic ny tụi cng cn phi chun b trc ni dung ca phiu ri nhõn bn phỏt n hc sinh c S dng cỏc dng bi PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa Khi son bi tụi thy cn la chn bi phự hp vi ni dung & i tng hc sinh, sp xp theo lụ gớch nhn thc gii hc sinh s tip cn vi tri thc mi Quỏ trớnh thc hin mt tit lờn lp & mt s th thut s phm Tit lờn lp l s thc hin k hoch ó c vch bi son kt hp vi s iu chnh cho phự hp vúi nhng i tng hc sinh cỏc lp c th: Mi loi bi cú nhng bc i chung nht, cú tớnh cht quy trỡnh m theo tụi cỏc giỏo viờn cn lu ý thc hin mt tit dy a Kim tra vic thc hin mt tit hc ca hc sinh Vic thc hin, kim tra s giỳp giỏo viờn cú th ch ng thc hin bi son, kp thi b sung phn hc sinh chun b thiu, hoc iu chnh hỡnh thc hot ng dy hc cho phự hp Cn ng viờn nhng u im v nghiờm khc nhc nh nhng thiu sút to cho HS cú thúi quen chun b y d dng hc cho tit hc b Nờu vo bi Nu nờu hp dn s kớch thớch tớnh tũ mũ, ham hiu bit ca HS to cho cỏc em nhu cu mun tỡm tũi phỏt hin tri thc, t ú HS s tham gia tớch cc, t giỏc vo cỏc hot ng hc tõp c Hng dn hc sinh thc hin cỏc hot ng hc tỡm tũi tri thc mi Bng li gii thớch ngn ngn ngi thy cn nờu rừ: - Th t cỏc loi hot ng m hc sinh phi thc hin - Mc ớch ca hot ng v yờu cu sn phm cn t - Hỡnh thc t chc thc hin cỏc hot ng - Cỏch b trớ ch ngi v thi gian thc hin cỏc hot ng d Theo dừi hng dn hc sinh thc hin cỏc hot ng hc Yờu cn t ca ngi theo dừi bo m cho hc sinh c t lc, ch ng, hot ng t bc l kh nng nhn thc dự cú sai sút Tụi ch gi ý trng hp HS thc s t lỳng tỳng hoc ó lm lc hng Trong tit dy tụi thy cn bao quỏt lp nm c trỡnh nhn thc ca HS qua hot ng hc Sm phỏt hin nhng thc mc v nhng tỡnh mi ny sinh cú th ch ng tng kt hot ng e Hng dn HS trao i, tho lun kt qu hc (v nhng nhn xột kt lun ó rỳt ra) Trong quỏ trỡnh hng dn cn chỳ ý thc hin: - To iu kin HS phỏt biu ht cỏc loi ý kin khỏc - Cn hng dn HS vo vic trao i k nhng khớa cnh cũn sai hoc thiu - Nhng ý kin ỳng ca HS v nhng ý kin sỏng to cn c cho im ỏnh giỏ f Dnh thi gian cho kt lun ca bi, hng dn bi v nh v ỏnh giỏ cui tit hc Phn kim tra ỏnh giỏ cui tit hc s giỳp cho HS t ỏnh giỏ c trỡnh nhn thc ca mỡnh ng thi giỏo viờn phỏt hin nhng thiu sút cú th tip tc giỳp cỏc em b sung tit hc sau hoc nhng im giỏo viờn cn t khc phc PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa Trong phn hng dn v nh tụi thy khụng th thiu c phn chun b cho tit hc sau M mun cho tit hc sau t kt qu cao thỡ phn chun b phi tht chu ỏo Lm c nhng iu trờn thỡ chỳng ta mi hon ch ng v cú th iu chnh kp thi nhng tỡnh c th xy v cú th yờn tõm thc hin c k hoch v phng phỏp dy kin thc hỡnh thỏi gii phu núi riờng v cỏc n v kin thc ca mụn sinh hc núi chung CHNG III: V D V PHNG PHP SON GING DNG BI HèNH THI GII PHU Bc vo u nm hc tụi nghiờn cu ton b cu trỳc chng trỡnh sinh hc v xem xột li ton b ni dung phõn phi chng trỡnh, t ú la chn cỏc bi cú th ỏp dung theo phng phỏp ny phn no cú th ỏp dng c, phn khụng t ú ch ng cụng tỏc son ging Qua tỡm hiu tụi ó tỡm c mt s bi cú th ỏp dng cho c bi hoc tng phn bi Di õy tụi xin trỡnh by mt vớ d c th Vớ d dy tit 17: TIM V MCH MU bi ny qua nghiờn cu tụi thy vic chun b dng c hc l mụ hỡnh tim v tụi cú th hng dn cho cỏc em chun b mu vt tht l tim ln, vỡ tim ln cú cu to tng ng ging tim ngi t vic quan sỏt cỏc em cú th cn c vo ú nhn xột c mu sc hỡnh dng v cu to ca tim c th I Mc tiờu Kin thc: Hc sinh ch c cỏc ngn tim (ngoi v trong), van tim, trỡnh by rừ c im cỏc pha kỡ co dón tim Phõn bit cỏc loi mch mỏu K nng: Rốn k nng t duyu suy oỏn, d oỏn tng hp kin thc & dng lớ thuyt Tp m nhp tim lỳc ngh v sau hot ng Thỏi : Giỏo dc ý thc bo v tim mch cỏc hot ng, trỏnh lm tn thng tim mch mỏu II Chun b GV: - Mụ hỡnh tim ln, tim ln, tranh v hỡnh 17.1-> 17.4 trang 54 n 57 - Khay cỏi HS : - Mu vt tim ln/ t , phiu hc /1 nhúm (Mu vt HS : Tim ln m phanh rừ van tim + khay m) Ni dung cỏc phiu hc nh sau: + Phiu s 1: Ni dung nh bng 17.1 SGK trang 54 + Phiu s 2: Tỡm hiu hot ng co dón tim Quan sỏt H 17.3 trao i nhúm hon thnh bng: Cỏc pha mt chu kỡ Pha co tõm nh Thi gian Thi gian ngh lm vic S chuyn mỏu 10 PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa Pha co tõm tht Pha dón chung + Phiu s : Tỡm hiu cu to mch mỏu Quan sỏt H 17.2 trao i nhúm hon thnh bng sau: Ni dung ng mch Tnh mch Cu to - Thnh mch - Lũng - c im khỏc Chc nng Mao mch III Thụng tin b sung Nh ni dung II SGV trang 84 IV Tin trỡnh bi dy n nh t chc: - Kim tra s s HS - Kim tra s chun b mu dng c phng tin ca HS Kim tra bi c: ? H tun hon mỏu gm nhng thnh phn cu to no? Nờu vai trũ ca tim Vo bi : Chỳng ta ó bit tim cú vai trũ quan trng: ú l co búp y mỏu vo ng mch & hỳt mỏu t tnh mch v Vy tim, mch cú cu to nh th no m bo chc nng hỳt v y mỏu ú Cỏc hot ng dy hc Hot ng 1: Tỡm hiu cu to ca tim Mc tiờu: Ch c cỏc ngn tim, van tim, cu to phự hp vi chc nng Hot ng ca GV- Hot ng ca HS Ni dung - GV yờu cu HS nghiờn cu H17.1 SGK & treo I Cu to tim: tranh cõm H17.1 trang 54 Cu to ngoi - HS cỏ nhõn t nghiờn cu H17.1 SGK v xỏc nh cỏc phn trờn tranh v - GV chun b phn chỳ thớch - HS dỏn phớch chỳ thớch trờn tranh cõm, HS nhn xột b sung + HS khỏc gii thiu cu to ngoi trờn mu vt (tim nguyờn) - GV yờu cu HS quan sỏt v tr li cõu hi - Tim hỡnh chúp, cú nh ? Hóy cho bit hỡnh dng qu tim, nh, ỏy tim di, ỏy trờn ? V trớ v kớch thc ca tõm nh & tõm tht - Tõm nh kớch thc nh - HS tr li & HS khỏc nhn xột b sung (phn ỏy tim) - Tõm tht kớch thc ln ( phn nh tim ) 11 PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa - GV: Bờn ngoi tim cũn cú mng tim bao bc -> yờu cu HS s tay vo mng tim & rỳt nhn xột v tỏc dng ca mng tim? (Mt trn nhn giỳp tim gim ma sỏt co búp * Chuyn ý : - GV treo tranh v H16.1 trang 53 & H 17.1 trang 54 yờu cu HS hon thnh : Phiu hc s - GV treo bng ph ghi nụi dung phiu s - 1HS lờn bng hon thnh, HS khỏc b sung - GV yờu cu HS d oỏn ni dung BT 1, lng SGK trang (54+55) -> gii thớch lnh ú? - HS tho lun & bỏo cỏo kt qu d oỏn v gii thớch ? ?: HS nhúm no cng d oỏn ging nhúm bn - GV cho mt HS A s nn mu vt - HS: A lm theo yờu cu ca GV -> tr li cõu hi ? HS: theo A d oỏn cỏc bn ỳng hay sai? - GV cho HS kim chng d oỏn trờn mu m dc tim ? Xỏc nh loi mụ tim - HS i chiu chun kin thc - GV a bng 17.1 chun HS so sỏnh i chiu -> yờu cu cỏc nhúm tho lun trỡnh by cu to ca tim - HS tho lun nhúm? Trỡnh by cu to ca tim v (S ngn, thnh c tim, van tim) - ? HS : Cu to no ca tim phự hp vi chc nng y mỏu n cỏc c quan c th Cu to trong: - Tim ngn: + Thnh c tõm tht dy hn thnh tõm nh (Tõm tht trỏi cú thnh c dy nht) + Gia tõm tht vi tõm nh & gia tõm tht vi ng mch cú van tim => - GV: a thờm thụng tin ngn ca tim cú dung Mỏu lu thụng theo mt tớch bng u cha 60 ml mỏu chiu * Chuyn ý: Vi cu to nh th vy thỡ tim hot ng nh th no , cụ cựng cỏc em s nghiờn cu sang phn II Hot ng II: Tỡm hiu hot ng co dón ca tim Mc tiờu: Hc sinh nm c & trỡnh by c im ca pha chu kỡ co dón ca tim - GV : Treo tranh v H7.3 SGK trang II Chu kỡ co dón ca tim : 56 - GV : yờu cu HS quan sỏt tranh trao i nhúm hon thnh phiu hc s 12 PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa - HS : Trao i nhúm hon thnh phiu hc s - HS i din nhúm bỏo cỏo Vi - Kt lun nh ni dung phiu hc nhúm HS nhn xột, b sung s - GV: a bng chun HS i chiu ? HS tớnh s nhp tim phỳt ? ( 70-75 ln / phỳt) ? HS Nhn xột s nhp tim ph thuc vo tui (gi < tr) khớ hu, sc kho (yu > kho v c rốn luyn) Gii tớnh (nam > n) Nhp tim tng sau chy (lao ng) ri tr li bỡnh thng ? HS Qua kt qu phiu hc s v gii thớch ti tim hot ng sut c cuc i m khụng mt mi? (Tim lm vic v ngh ngi hp lớ, iu , thi gian ngh nhiu hn thi gian lm vic) - GV: Hn la lng mỏu nuụi tim ln chim 1/10 lng mỏu i nuụi c th ú lng tim = 1/200 lng c th - GV: Treo s kt qu in tõm tim ca WAnhTụVen (H Lan) -> gii thớch s ú -> yờu cu HS v nh tỡm hiu thờm Chuyn ý: Khi tim co búp y mu vo mch Vy mch mỏu cú cu to nh th no ta xột mc III Hot ng III Tỡm hiu cu to mch mỏu Mc tiờu : Ch cc im cu to & chc nng ca tng loi mch - GV yờu cu HS hon thnh phiu III Cu to mch mỏu: hc s da vo vic quan sỏt H17.2 - HS cỏ nhõn t nghiờn cu H 17.2 sgk trang 55 - Trao i nhúm hon thnh phiu hc s - GV treo bng ph ghi ni dung phiu hc s - GV : T chc cho nhúm HS chi t chi dỏn cỏc thụng tin ỳng vo cỏc ni dung cn tỡm hiu - HS: chi trũ chi + Nhúm 1: ng mch 13 PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa + Nhúm 2: Tnh mch + Nhúm 3: Mao mch - GV: a ỏp ỏn Biu im cỏc nhúm t chm im - HS: Cỏc nhúm bỏo cỏo kt qu t - Kt lun: Ni dung phiu hc s chun li kin thc - GV m rng kin thc: Tt c cỏc tnh mch m mỏu chuyn v tim ngc chiu trng lc u cú van tim (Tr tnh mch c) + ng kỡnh tnh mch ln gp 1,2 > ln so vi ng mch cựng tờn - HS c kt lun chung SGK trang 56 Tng kt ỏnh giỏ: - GV: Treo tranh v H17.4 (trang 570 SGK) -> yờu cu hc sinh dỏn ghi chỳ - GV: Treo bng ph ghi cỏc ni dung sau : Bi 1: in t thớch hp vo ụ trng cho cỏc cõu sau: Tõm nh trỏi nhn mỏu t ., ri qua van .xung .trỏi Bi 2: ỏnh du ỳng () vo u cỏc cõu tr li ỳng nht cỏc cõu sau õy: - ngi, s ngn tim l : a,2 b,3 c,4 d,5 - Loi mch mỏu cú kh nng n hi nhiu nht l : a- Mao mch b- Tnh mch c- ng mch d- Tt c cỏc loi mch trờn - Cõu cú ni dung sai di õy l : a - Cỏc ngn tim cú dy khụng u b - Thnh tõm tht dy hn thnh tõm nh c - Trong c th, tõm nh nm phỡa di v tõm tht phớa trờn d - Tõm tht phi mỏu vo ng mch phi - GV cho HS nhn xột phn in chỳ thớch tranh - GV a ỏp ỏn v biu im ca bi -> yờu cu HS t chm -> bỏo cỏo kt qu - GV nhn xột biu dng cỏc em t kt qu cao, phõn tớch cho cỏcc em cha hiu bi tỡm nhng im sai sút ca mỡnh (nu cú) Hng dn v nh - Hc bi v tr li cõu hi SGK - c mc Em cú bit - ễn chun b kim tra mt tit - Tỡm hiu cỏc bnh liờn quan v tim mch CHNGIII: KT QU V BI HC KINH NGHIM 14 PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa Sau c hc phng phỏp mi ny, tụi thy cỏc em nhiu tin b rừ rt c nhn thc cng nh vic nm kin thc Chớnh vỡ th cỏc em yờu thớch mụn hc hn nm kin thc sõu hn Cht lng hc b mụn ca hc sinh c nõng cao hn iu ny c th hin thụng qua kt qu cui nm hc 2005 2006, c th nh sau: - Lp 8A, tng s hc sinh 31 Hc sinh t loai gii:8/31= 25.8% Hc sinh t loai khỏ: 9/31 = 29% Hc sinh t loai trung bỡnh: 12/31 = 45.2% Hc sinh t loi yu: Khụng Chớnh vỡ vy m ni dung ti c ỏp dng cú hiu qu vic ging dy b mụn, cng nh t chuyờn mụn Vy vic s dng phng phỏp cho phự hp vi kiu bi v i tng hc sinh l rt quan trng Nhng vi thc trng hin nay, cỏc giỏo viờn cn n lc khc phc khú khn nõng cao cht lng cỏc tit dy, giỳp hc sinh hc cú hiu qu PHN III KT LUN Khi nghiờn cu ti ny ó nhn c s giỳp tn tỡnh ca t chuyờn mụn v c bit l s quan tõm v ch o ca ban giỏm hiu nh trng ó to iu kin giỳp tụi hon thnh ti , cm n hc sinh lp cú c kt qu kh quan nh ngy hụm Trong quỏ trỡnh thc hin ti chc hn rng khụng trỏnh nhng thiu sút Vỡ vy tụi rt mong c s gúp ý chõn thnh ca cỏc ng nghip bn thõn tụi khc phc nhng hn ch ti Xin chõn thnh cm n! in Xỏ, ngy 20 thỏng 05 nm 2006 15 [...]... cỏc em s nghiờn cu sang phn II Hot ng II: Tỡm hiu hot ng co dón ca tim Mc tiờu: Hc sinh nm c & trỡnh by c im ca pha trong chu kỡ co dón ca tim - GV : Treo tranh v H7.3 SGK trang II Chu kỡ co dón ca tim : 56 - GV : yờu cu HS quan sỏt tranh trao i nhúm hon thnh phiu hc tp s 2 12 PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa ... QU V BI HC KINH NGHIM 14 PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa Sau khi c hc phng phỏp mi ny, tụi thy cỏc em nhiu tin b rừ rt trong c nhn thc cng nh vic nm kin thc Chớnh vỡ th cỏc em yờu thớch mụn hc hn nm kin thc sõu hn Cht lng hc tp b mụn ca hc sinh c nõng cao hn iu ny c...PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa Pha co tõm tht Pha dón chung + Phiu s 3 : Tỡm hiu cu to... phiu hc tp s 3 - GV treo bng ph ghi ni dung phiu hc tp s 3 - GV : T chc cho 3 nhúm HS chi t chi dỏn cỏc thụng tin ỳng vo cỏc ni dung cn tỡm hiu - HS: chi trũ chi + Nhúm 1: ng mch 13 PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa + Nhúm 2: Tnh mch + Nhúm 3: Mao mch - GV: a ỏp ỏn Biu im... tim, nh, ỏy tim di, ỏy trờn ? V trớ v kớch thc ca tõm nh & tõm tht - Tõm nh kớch thc nh - HS tr li & HS khỏc nhn xột b sung (phn ỏy tim) - Tõm tht kớch thc ln ( phn nh tim ) 11 PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa - GV: Bờn ngoi tim cũn cú mng tim bao bc -> yờu cu HS s... thụng qua kt qu cui nm hc 2005 2006, c th nh sau: - Lp 8A, tng s hc sinh 31 Hc sinh t loai gii :8/ 31= 25 .8% Hc sinh t loai khỏ: 9/31 = 29% Hc sinh t loai trung bỡnh: 12/31 = 45.2% Hc sinh t loi yu: Khụng Chớnh vỡ vy m ni dung ti c ỏp dng cú hiu qu trong vic ging dy b mụn, cng nh t chuyờn mụn Vy vic s dng phng phỏp sao cho phự hp vi kiu bi v i tng hc sinh l rt quan trng Nhng vi thc trng hin nay, cỏc giỏo... Nhng vi thc trng hin nay, cỏc giỏo viờn cn n lc khc phc khú khn nõng cao cht lng cỏc tit dy, giỳp hc sinh hc tp cú hiu qu PHN III KT LUN Khi nghiờn cu ti ny ó nhn c s giỳp tn tỡnh ca t chuyờn mụn v c bit l s quan tõm v ch o ca ban giỏm hiu nh trng ó to iu kin giỳp tụi hon thnh ti , cm n hc sinh lp 8 cú c kt qu kh quan nh ngy hụm nay Trong quỏ trỡnh thc hin ti chc hn rng khụng trỏnh khi nhng thiu... chiu trng lc u cú van tim (Tr tnh mch c) + ng kỡnh tnh mch ln gp 1,2 > 2 ln so vi ng mch cựng tờn - HS c kt lun chung SGK trang 56 5 Tng kt ỏnh giỏ: - GV: Treo tranh v H17.4 (trang 570 SGK) -> yờu cu hc sinh dỏn ghi chỳ - GV: Treo bng ph ghi cỏc ni dung sau : Bi tp 1: in t thớch hp vo ụ trng cho cỏc cõu sau: Tõm nh trỏi nhn mỏu t ., ri qua van .xung .trỏi Bi tp 2: ỏnh du ỳng () vo u cỏc cõu tr li ỳng... : Tỡm hiu cu to mch mỏu Quan sỏt H 17.2 trao i nhúm hon thnh bng sau: Ni dung ng mch Tnh mch 1 Cu to - Thnh mch - Lũng trong - c im khỏc 2 Chc nng Mao mch III Thụng tin b sung Nh ni dung II SGV trang 84 IV Tin trỡnh bi dy 1 n nh t chc: - Kim tra s s HS - Kim tra s chun b mu dng c phng tin ca HS 2 Kim tra bi c: ? H tun hon mỏu gm nhng thnh phn cu to no? Nờu vai trũ ca tim 3 Vo bi : Chỳng ta ó bit tim ... cui nm ca hc sinh Cú th dn vớ d nh sau v kt qu tng kt cui nm hc sinh lp nn hc 2001-2002 nh sau: - Tng s hc sinh 28 + Loi gii : 1/ 28 = 3.6% PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn... n thun Ngoi v ghi tụi yờu cu hc sinh tham kho mua cỏc sỏch bi & cú v bi sinh hc nhm tng cng hot ng t lc hc ca hc sinh PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa ... chn vit Ti liu nghiờn cu - Phng phỏp dy kin thc gii phu hỡnh thỏi mụn sinh hc PP dạy kiến thức giải phẫu hình thái Sinh học T/h: Nguyễn Thị Lụa
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn phương pháp dạy kiến thức giải phẫu hình thái môn sinh học 8 , skkn phương pháp dạy kiến thức giải phẫu hình thái môn sinh học 8 ,

Từ khóa liên quan