0

SKKN phương pháp dạy học tích cực trong môn vật lý ở trường THCS THPT

40 6,537 25

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 12:08

CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC , KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG TRƯỜNG THPT – THCS VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN VẬT LÝ Ở TRƯỜNG THCS – THPT MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Mục đích nghiên cứu 3.Nhiêm vụ nghiên cứu Đối tượng khách nghiên cứu B PHẦN NỘI DUNG Chương I CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG TRƯỜNG THPT THCS Định nghĩa phương pháp dạy học tích cực 1.1 Tính tích cực nhận thức ……………………………………………………… 1.2 Phương pháp dạy học tích cực Những dấu hiệu đặc trưng phương pháp dạy học tích cực ……………………10 2.1.Dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học sinh……………… 10 2.2 Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học……………………………11 2.3 Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học nhóm……………………………11 2.4 Kết hợp đánh giá thầy với tự đánh giá trò…………………………… 13 Một số phương pháp dạy học tích cực……………………………………………14 3.1 Phương pháp dạy học nhóm………………………………………………….14 3.1.1 Bản chất……………………………………………………………………14 3.1.2 Quy trình thực ……………………………………………………….14 3.1.3 Một số lưu ý………………………………………………………………15 3.2 Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình .…………………………15 3.2.1 Bản chất………………………………………… ……………15 3.2.2 Quy trình thực hiện… …………………………………… 16 3.2.3 Một số lưu ý … ………………………………….…………16 3.3 Phương pháp giải vấn đề ……………………………………………….16 3.3.1 Bản chất………………………………………………………………… 16 3.3.2 Quy trình thực hiện………………………………………………………16 3.3.3 Một số lưu ý ……… ………………………………………………… 17 3.4 Phương pháp đóng vai…………………………………………………………18 3.4.1 Bản chất………………………………………………… 18 3.4.2 Quy trình thực hiện…………………………………………………….… 18 3.4.3 Một số lưu ý ………………………………………………………………18 3.5 Phương pháp trò chơi………………………………………………………… 19 3.5.1 Bản chất……………………………………………………………………19 3.5.2 Quy trình thực hiện……………………………………………………….19 3.5.3 Một số lưu ý ………………………………………………………………19 3.6 Dạy học theo dự án ( Phương pháp dự án)………………………………… 20 3.6.1 Bản chất………………………………………………………………… 20 3.6.2 Quy trình thực hiện……………………………………… .20 3.6.3 Một số lưu ý ……………………… .21 Một số kĩ thuật dạy học tích cực……………………… 21 4.1 Kĩ thuật chia nhóm………………………………………………………… … 21 4.2 Kĩ thuật giao nhiệm vụ………………………………………………….……… 22 4.3 Kĩ thuật đặt câu hỏi……………………………………………………….…… 23 4.4 Kĩ thuật khăn trải bàn………………………………………………………… 24 4.5 Kĩ thuật phòng tranh ………………………………………………………… 24 4.6 Kĩ thuật công đoạn…………………………………………………………… 24 4.7 Kĩ thuật mảnh ghép……………………………………………………… 25 4.8 Kĩ thuật động não …………………………………………………………… 25 4.9 Kĩ thuật “ Trình bày phút” ………………………………………… … 26 4.10 Kĩ thuật “Chúng em biết 3”……………………………………………… 26 4.11 Kĩ thuật “ Hỏi trả lời” ……………………………………………… … 27 4.12 Kĩ thuật “Hỏi Chuyên gia”………………………………………………… 27 4.13 Kĩ thuật “Lược đồ Tư duy” ……………………………………………… …27 4.14 Kĩ thuật ”Hoàn tất nhiệm vụ”……………………………………………28 4.15 Kĩ thuật “Viết tích cực” ……………………………………………………… 28 4.16 Kĩ thuật ”đọc hợp tác” (còn gọi đọc tích cực)……………………………… 28 4.17 Kĩ thuật ”Nói cách khác”……………………………………………………… 29 4.18 Phân tích phim Video .…30 4.19.Tóm tắt nội dung tài liệu theo nhóm …………………………………………30 Chương II.NHỮNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MÔN VẬT LÝ Ở TRƯỜNG THPT – THCS………………………………………………………….30 Nắm bắt mục tiêu học (Lượng hoá kiến thức)……… 30 Tổ chức học sinh học tập chiếm lĩnh tri thức 32 Một số cách đặt câu hỏi (có cách)…………………………………… 33 3.1 Câu hỏi (biết) 33 3.2 Câu hỏi "hiểu"………………………………………………………34 3.3 Câu hỏi "vận dụng"……………………………………………… 34 3.4 Câu hỏi "phân tích"………………………………………………….34 3.5 Câu hỏi "tổng hợp" ………………………………………………… 34 3.6 Câu hỏi "đánh giá": …………………………………………………35 C KẾT LUẬN …………………………………………………………………… 40 A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học, truyền thống tạo nên nét đẹp văn hóa Việt Nam, nhân lên thời đại với đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1945) Những thành tựu giáo dục Việt Nam kỉ qua to lớn, sở, điều kiện để thực thành công nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước Xã hội Việt Nam ngày phát triển, người ta quan tâm đòi hỏi nhiều Giáo dục Ngày mà Giáo dục xem “quốc sách hàng đầu” Giáo dục trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tham gia cách định vào việc cung ứng người có đủ phẩm chất tài để xây dựng phát triển sản xuất Giáo dục nói chung Giáo dục phổ thông nói riêng bộc lộ ngày nhiều bất cập Và vấn đề phát huy tính tích cực học tập học sinh đặt ngành Giáo dục nước ta từ năm 1960 Cũng thời điểm đó, trường Sư phạm có hiệu :”Biến trình đâò tạo thành trình tự đào tạo” Trong cải cách Giáo dục lần hai, năm 1980, phát huy tính tích cực phương hướng cải cách, nhằm đào tạo người lao động sáng tạo, làm chủ đất nước Thế nhưng, chuyển hóa phương pháp dạy học trường phổ thông, phương pháp đào tạo trường Sư phạm chưa đượclà bao, phổ biến cách dạy thông báo kiến thứcđịnh sẵn, cách học thụ động sách vỡ Tuy nhiên nhà trường xuất nhiều tiết dạy tốt giáo viên giỏi, theo hướng tổ chức cho học sinh hoạt động tự chiếm lĩnh tri thức tình trạng chung ngày “Thầy đọc – trò chép” giảng giải xen kẽ, vấn đáp tái hiện, giải thích minh họa tranh Nếu tiếp tục dạy học thụ động thế, Giáo dục không đáp ứng yêu cầu xã hội, nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước (2000 – 2020), thách thức nguy tụt hậu đường tiến vào kỉ XXI cạnh tranh trí tuệ đòi hỏi đổi Giáo dục, có đổi phương pháp dạy học Đây vấn đề riêng nước ta mà quan tâm quốc gia chiến lược phát triển nguồn lực người phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội Định hướng đổi phương pháp dạy học xác định Nghị Trung ương khóa VII (1/1993), Nghị Trung ương khóa VIII (2/1999), thể chế hóa luật Giáo dục (12/1998), cụ thể hóa thị Bộ GD & ĐT , đặc biệt thị số 95 (4/1999) Luật Giáo dục, điều 24.2 ghi :”Phương pháp Giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh” Có thể nói cốt lõi đổi dạy học hướng tới học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động Những “kỹ sư tâm hồn” tự lòng với hiểu biết ỏi giới mà ta tìm cách tác động để dừng lại biện pháp đơn giản buổi đầu phát triển Giáo dục: “người biết hai chữ dạy cho người biết chữ” Người biết kiến thức vững chưa đủ để dạy học, mà cần tìm phương pháp tác động quy luật phù hợp với đối tượng Vật lý học môn khoa học tự nhiên, nhiệm vụ chủ yếu nghiên cứu tượng vật lý, tìm nguyên nhân, khám phá định luật vật lý phục vụ lợi ích người Vật lý sở cho nhiều ngành kỹ thuật Những thành tựu vật lý kỹ thuật phục vụ nhiều cho sống người mặt Vì đổi phương pháp giáo dục phát triển trí tuệ lực sáng tạo học sinh có ý nghĩa quan trọng Để có hiệu cao giảng dạy người giáo viên phải thường xuyên nghiên cứu, sử dụng thành môn khoa học có liên quan, cần phải tiếp thu thành tựu tiên tiến, kinh nghiệm phương pháp giảng dạy theo hướng đổi Với lý nên chọn đề tài : " CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC , KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG TRƯỜNG THPT – THCS VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN VẬT LÝ Ở TRƯỜNG THCS – THPT" Mục đích nghiên cứu Tôi chọn đề tài với mục đích nghiên cứu tìm hiểu phương pháp phát huy tính tích cực học tập học sinh trường THPT - THCS nói chung phương pháp phát huy tính tích cực rtong dạy hoc môn vật lý nói riêng Qua thấy mặt tích cực hạn chế học sinh việc học tập phương pháp mới, thuận lợi ưu điểm hay khó khăn giáo viên học sinh áp dụng phương pháp vào dạy học Từ rút kinh nghiệm việc giảng dạy sau, đồng thời đề xuất ý kiến khó khăn dạy học môn vật lý ngày đạt chất lượng cao 3.Nhiêm vụ nghiên cứu Tìm hiểu chất phương pháp dạy học theo hướng tích cực sử dụng trường THPT - THCS Vận dụng phương pháp dạy học tình cụ thể Đề biện pháp để học sinh học theo phương pháp đạt hiệu cao Đối tượng khách nghiên cứu Đối tượng: phương pháp dạy học tích cực Khách thể: giáo viên học sinh trường THPT-THCS B PHẦN NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG TRƯỜNG THPT – THCS Định nghĩa phương pháp dạy học tích cực 1.1 Tính tích cực nhận thức a.Tính tích cực: phẩm chất vốn có người đời sống xã hội Khác với động vật, người không tiêu thụ có sẵn thiên nhiên mà chủ động, sản xuất cải vật chất cần cho tồn xã hội, sáng tạo văn hóa thời đại Hình thành phát triển tính tích cực xã hội củng cố nhiệm vụ chủ yếu giáo dục nhằm đào tạo người động, thích ứng góp phần phát triển cộng đồng Có thể xem tính tích cực điều kiện đồng thời kết phát triển nhân cách trình giáo dục `b.Tính tích cực học tập Tính tích cực người biểu hoạt động, đặc biệt hoạt động chủ động chủ thể Học tập hoạt động chủ đạocủa lứa tuổi học Tính tích cực học tập – thực chất – tính tích cực nhận thức ,đặc trưng khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ nghị lực cao trình chiếm lĩnh tri thức Tính tích cực nhận thức học tập liên quan trước hết với động học tập Động tạo hứng thú Hứng thú tiền đề tự giác Hứng thú tự giác hai yếu tố tâm lí tạo nên tính tích cực Tính tích cực sản sinh nếp tư độc lập Suy nghĩ độc lập mầm móng sáng tạo Ngược lại, phong cách học tập tích cực độc lập sáng tạo phát triển tự giác, hứng thú bồi dưỡng động học tập Tính tích cực biểu hiệu như: hăng hái trả lời câu hỏi giáo viên, bổ sung câu trả lời bạn, thích phát biểu ý kến trước vấn đề nêu ra; hay nêu thắc mắc đòi hỏi giải thích cặn kẽ vấn đề chưa rõ ; chủ động vận dụng kiến thức kĩ họcđể nhận thức vấn đề mới; tập trung ý vào vấn đề học kiên trì hoàn thành tập, không nản chí trước tình khó khăn… Tính tích cực đạt cấp độ từ thấp đến cao như: - Bắt chước: gắng sức làm theo mẫu hành động thầy, bạn… Tìm tòi: độc lập giải vấn đề nêu ra, tìm kiếm cách giải khác vấn đề… - Sáng tạo: tìm cách giải mới, độc đáo, hữu hiệu… 1.2 Phương pháp dạy học tích cực Phương pháp tích cực thuật ngữ rút gọn, dùng nhiều nước, để phương pháp giáo dục/ dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học “Tích cực” phương pháp dạy học dùng với nghĩa hoạt động, chủ động,trái nghĩa với không hoạt động, thụ động không dùng theo nghĩa trái với nghĩa tiêu cực Phương pháp tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức người học, nghĩa tập trung vào việc phát huy tính tích cực người học tập trung vào việc phát huy tính tích cực người dạy, đành để dạy học theo phương pháp tích cực giáo viên phải nổ lực nhiều so với kiểu dạy theo kiểu thụ động Muốn đổi cách học phải đổi cách dạy Rõ ràng cách dạy đạo cách học ngược lại, thói quen học tập trò có ảnh hưởng tới cách dạy giáo viên Có trường hợp học sinh đòi hỏi cách dạy tích cực hoạt động giáo viên giáo viên chưa đáp ứng Cũng có trường hợp giáo viên hăng háu áp dụng phương pháp dạy học tích cực thất bại học sinh chưa nắm vững, quen lối học tập thụ động Vì giáo viên phải kiên trì dùng cách hoạt động để xây dựng cho học sinh phương pháp học tập chủ động cách vừa sức từ thấp lên cao Trong đổi phương pháp phải có hợp tác thầy trò, phối hợp hoạt động dạy với hoạt động học thành công Theo tinh thần đó, người ta dùng thuật ngữ “Dạy học tích cực” phân biệt với “Dạy học thụ động” Thuật ngữ rút gọn “phương pháp tích cực” hàm chứa phương pháp dạy học Những dấu hiệu đặc trưng phương pháp dạy học tích cực 2.1.Dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học sinh Trong phương pháp tích cực, người học – đối tượng hoạt động “dạy”, đồng thời chue thể “hoạt động học”- hút vào hoạt động học tập giáo viên tổ chức đạo, thông qua tự lực khám phá điều chưa rõ thụ động tiếp thu tri thức giáo viên đặt Được đặt vào tình thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận làm thí nghiệm, giải vấn đề đặt theo hướng suy nghĩ riêng mình, từ vừa nắm kiến thức mới, 10 Động não tiến hành theo bước sau : - Giáo viên nêu câu hỏi vấn đề ( có nhiều cách trả lời) cần tìm hiểu trước lớp trước nhóm - Khích lệ HS phát biểu đóng góp ý kiến nhiều tốt - Liệt kê tất ý kiến lên bảng giấy to không loại trừ ý kiến nào, trừ trường hợp trùng lặp - Phân loại ý kiến - Làm sáng tỏ ý kiến chưa rõ ràng - Tổng hợp ý kiến HS rút kết luận 4.9 Kĩ thuật “ Trình bày phút” Đây kĩ thuật tạo hội cho HS tổng kết lại kiến thức học đặt câu hỏi điều băn khoăn, thắc mắc trình bày ngắn gọn cô đọng với bạn lớp Các câu hỏi câu trả lời HS đưa giúp củng cố trình học tập em cho GV thấy em hiểu vấn đề Kĩ thuật tiến hành sau: - Cuối tiết học (thậm chí tiết học), GV yêu cầu HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi sau: Điều quan trọng em học đuợc hôm gì? Theo em, vấn đề quan trọng mà chưa giải đáp? - HS suy nghĩ viết giấy Các câu hỏi HS nhiều hình thức khác - Mỗi HS trình bày trước lớp thời gian phút điều em học câu hỏi em muốn giải đáp hay vấn đề em muốn tiếp tục tìm hiểu thêm 4.10 Kĩ thuật “Chúng em biết 3” - GV nêu chủ đề cần thảo luận - Chia HS thành nhóm người yêu cầu HS thảo luận vòng 10 phút mà em biết chủ đề 26 - HS thảo luận nhóm chọn điểm quan trọng để trình bày với lớp - Mỗi nhóm cử đại diện lên trình bày điểm nói 4.11 Kĩ thuật “ Hỏi trả lời” Đây KTDH giúp cho HS củng cố, khắc sâu kiến thức học thông qua việc hỏi trả lời câu hỏi Kĩ thuật tiến hành sau: - GV nêu chủ đề - GV (hoặc HS) bắt đầu đặt câu hỏi chủ đề yêu cầu HS khác trả lời câu hỏi - HS vừa trả lời xong câu hỏi lại đặt tiếp câu hỏi yêu cầu HS khác trả lời - HS tiếp tục trình trả lời đặt câu hỏi cho bạn lớp, Cứ GV định dừng hoạt động lại 4.12 Kĩ thuật “Hỏi Chuyên gia” - HS xung phong (hoặc theo phân công GV) tạo thành nhóm “chuyên gia” chủ đề định - Các ”chuyên gia” nghiên cứu thảo luận với tư liệu có liên quan đến chủ đề phân công - Nhóm ”chuyên gia” lên ngồi phía lớp học - Một em trưởng nhóm ”chuyên gia” (hoặc GV) điều khiển buổi “tư vấn”, mời bạn HS lớp đặt câu hỏi mời ”chuyên gia” giải đáp, trả lời 4.13 Kĩ thuật “Lược đồ Tư duy” Lược đồ tư sơ đồ nhằm trình bày cách rõ ràng ý tưởng hay kết làm việc cá nhân/ nhóm chủ đề - Viết tên chủ đề/ ý tưởng trung tâm 27 - Từ chủ đề/ ý tưởng trung tâm, vẽ nhánh chính, nhánh viết nội dung lớn chủ đề ý tưởng có liên quan xoay quanh ý tưởng trung tâm nói - Từ nhánh vẽ tiếp nhánh phụ để viết tiếp nội dung thuộc nhánh - Tiếp tục tầng phụ 4.14 Kĩ thuật ”Hoàn tất nhiệm vụ” - GV đưa câu chuyện/một vấn đề/một tranh/một thông điệp/ giải phần yêu cầu HS/nhóm HS hoàn tất nốt phần lại - HS/nhóm HS thực nhiệm vụ giao - HS/ nhóm HS trình bày sản phẩm - GV hướng dẫn lớp bình luận, đánh giá Lưu ý: GV cần hướng dẫn HS cẩn thận cụ thể để em hiểu nhiệm vụ Đây hoạt động tốt giúp em đọc lại tài liệu học đọc tài liệu theo yêu cầu giáo viên 4.15 Kĩ thuật “Viết tích cực” - Trong trình thuyết trình, GV đặt câu hỏi dành thời gian cho HS tự viết câu trả lời GV yêu cầu HS liệt kê ngắn gọn em biết chủ đề học khoảng thời gian định - GV yêu cầu vài HS chia sẻ nội dung mà em viết trước lớp Kĩ thuật sử dụng sau tiết học để tóm tắt nội dung học, để phản hồi cho GV việc nắm kiến thức HS chỗ em hiểu sai 4.16 Kĩ thuật ”đọc hợp tác” (còn gọi đọc tích cực) Kĩ thuật nhằm giúp HS tăng cường khả tự học giúp GV tiết kiệm thời gian học/phần đọc có nhiều nội dung không khó HS Cách tiến hành sau: 28 - GV nêu câu hỏi/yêu cầu định hướng HS đọc bài/phần đọc - HS làm việc cá nhân: + Đoán trước đọc: Để làm việc này, HS cần đọc lướt qua đọc/phần đọc để tìm gợi ý từ hình ảnh, tựa đề, từ/cụm từ quan trọng + Đọc đoán nội dung : HS đọc bài/phần đọc biết liên tưởng tới biết đoán nội dung đọc từ hay khái niệm mà em phải tìm + Tìm ý chính: HS tìm ý bài/phần đọc qua việc tập trung vào ý quan trọng theo cách hiểu + Tóm tắt ý - HS chia sẻ kết đọc theo nhóm 2, giải thích cho thắc mắc (nếu có), thống với ý bài/phần đọc đọc - HS nêu câu hỏi để GV giải đáp (nếu có) Lưu ý: Một số câu hỏi GV thường dùng để giúp HS tóm tắt ý chính: - Em có ý đọc ? - Em nghĩ ? - Em so sánh A B nào? - A B giống khác nào? - 4.17 Kĩ thuật ”Nói cách khác” - GV chia HS thành nhóm, yêu cầu nhóm liệt kê giấy khổ lớn 10 điều không hay mà người ta nói đó/việc - Tiếp theo, yêu cầu nhóm tìm 10 cách hay để diễn đạt ý nghĩa tiếp tục ghi giấy khổ lớn - Các nhóm trình bày kết thảo luận ý nghĩa việc thay đổi cách nói theo hướng tích cực 29 4.18 Phân tích phim Video Phim video phương tiện để truyền đạt nội dung học Phim nên tương đối ngắn gọn (5-20 phút) GV cần xem qua trước để đảm bảo phim phù hợp để chiếu cho em xem - Trước cho HS xem phim, nêu số câu hỏi thảo luận liệt kê ý mà em cần tập trung Làm vây giúp em ý tốt - HS xem phim - Sau xem phim video, yêu cầu HS làm việc theo cặp trả lời câu hỏi viết tóm tắt ý nội dung phim xem 4.19.Tóm tắt nội dung tài liệu theo nhóm Hoạt động giúp HS hiểu mở rộng hiểu biết em tài liệu đọc cách thảo luận, nghe, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi Cách thực sau: - HS làm việc theo nhóm nhỏ, đọc to tài liệu phát, thảo luận ý nghĩa nó, chuẩn bị trả lời câu hỏi đọc - Đại diện nhóm trình bày ý cho lớp - Sau đó, thành viên nhóm trả lời câu hỏi bạn khác lớp đọc Chương II NHỮNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MÔN VẬT LÝ Ở TRƯỜNG THPT – THCS Nắm bắt mục tiêu học (Lượng hoá kiến thức) Mục tiêu: Là để đánh giá chất lượng học sinh hiệu dạy giáo viên Người học sinh phải nắm sau học Mục tiêu cần phải lượng hoá Có nhóm mục tiêu: a Mục tiêu kiến thức: Yêu cầu học sinh phải lĩnh hội khái niệm vật lý sở để mô tả tượng trình vật lý cần nghiên cứu giải thích số tượng 30 trình vật lý đơn giản Tuy chưa thể định nghĩa xác khái niệm đó, cần phải giúp học sinh nhận biết dấu hiệu quan sát, cảm nhận khái niệm Sau học sinh vận dụng cho quen ngôn ngữ khoa học thay cho ngôn ngữ thông thường ban đầu Thí dụ khái niệm ảnh ảo: Thông thường học sinh biết ảnh cụ thể, nhìn thấy, sờ thấy ảnh thẻ học sinh, ảnh in báo ảnh ảo khái niệm khác hẳn, ảnh ảo tồn thật, xác định vị trí, độ lớn lại không hứng Học sinh phân biệt ảnh ảo ảnh thật Chú trọng việc xây dựng kiến thức xuất phát từ hiểu biết, kinh nghiệm có học sinh sửa đổi, bổ sung phát triển thành kiến thức khoa học Tránh việc đưa khái niệm trừu tượng xa lạ với học sinh, diễn đạt câu, chữ khó hiểu Thông thường định luật vật lý có hai phần: Phần định tính định lượng Tuỳ định luật giáo viên đưa hai phần hay không? Thí dụ: - Biên độ giao động vật giao động lớn âm phát to - Hiệu điện hai đầu bóng đèn lớn (nhỏ) dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ dòng điện lớn (nhỏ) Những hiểu biết phương pháp nhận thức khoa học nâng cao thêm mức Cần hướng dẫn học sinh thường xuyên đưa nhiều dự đoán khác tượng tự lực đề xuất phương án làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán Có thể học sinh nêu sơ phương án, kiểm tra, giáo viên cần giúp đỡ họ phát triển hoàn chỉnh phương án để trở thành khả thi thảo luận để chọn phương án tối ưu Cần hướng dẫn học sinh thực số phương pháp suy luận khác phương pháp tương tự, phương pháp tìm nguyên nhân tượng Những hiểu biết phương pháp nhận thức đó, nhằm rèn luyện cho học sinh thói quen rút kết luận dựa vào cảm tính mà phải có thực tế biết cách suy luận chặt chẽ b Về kỹ khả - Về kỹ quan sát: 31 Bước đầu xây dựng cho học sinh biết quan sát mục đích, có kế hoạch Trong số trường hợp đơn giản học sinh tự vạch kế hoạch quan sát tuỳ tiện ngẫu nhiên, có phải tổ chức cho học sinh trao đổi kỹ nhóm mục đích kế quan sát thực quan sát - Kỹ thu thập xử lý thông tin từ quan sát thí nghiệm trọng việc ghi chép thông tin thu thập được, lập thành biểu bảng cách trung thực Việc xử lý thông tin, liệu thu phải theo phương pháp xác định, thực chất phương pháp suy luận để từ liệu, số liệu cụ thể rút kết luạn chung (quy nạp) hay từ tính chất quy luật chung suy biểu cụ thể thực tiễn (suy diễn) Chú trọng ngôn ngữ phát triển, ngôn ngữ vật lý học sinh Yêu cầu học sinh phải sử dụng khái niện để mô tả giải thích tượng, trình, rèn luyện kỹ diễn đạt rõ ràng, xác ngôn ngữ vật lý, thông qua việc trình bày kết quan sát nghiên cứu thảo luận nhóm, lớp Tạo điều kiện để học sinh nói nhiều nhóm, lớp c Về tình cảm, thái độ: Học sinh bước đầu làm quen với cách học tập mới, cá nhân độc lập suy nghĩ làm việc theo nhóm, tranh luận lớp Không khí học sôi nổi, vui vẻ, thoải mái, hào hứng Song giáo viên phải uốn nắn đưa vào nề nếp Yêu cầu học sinh trung thực, tỷ mỉ, cẩn thận làm việc cá nhân Khuyến khích học sinh mạnh dạn nêu ý kiến mình, không dựa dẫm vào bạn Có tinh thần cộng tác phối hợp với bạn hoạt động chung nhóm Phân công người việc, lần người trình bày ý kiến tổ, biết nghe ý kiến bạn, thảo luận cách dân chủ Biết kiềm chế mình, trao đổi nhóm đủ nghe không gây ồn ảnh hưởng đến toàn lớp Tổ chức học sinh học tập chiếm lĩnh tri thức Hình thức chủ yếu học tập theo lớp,c ả lớp nghiên cứu vấn đề, đạt đến kết luận riêng thực hành khác với trước đây, bao gồm loại: - Loại thứ nhất: Học sinh thông qua mà hình thành kiến thức Loại khác với loại nghiên cứu kiến thức thông thường dựa thí nghiệm chỗ: học sinh phải tiến hành phép đo đạc định lượng, phải làm báo kết thực hành 32 Thí dụ 27 "đo hiệu điện cường độ dòng điện mạch điện song song: (Vật lý 7) - Loại thứ hai: Không nhằm hình thành kiến thức mới, nhằm rèn luyện loạt kỹ phân biệt, loại giống thực hành có THCS Thí dụ: "Quan sát vẽ ảnh vật tạo gương phẳng: (Vật lý 7) Học sinh ngày phát triển hoàn thiện hơn, hình thức làm việc theo nhóm, cụ thể là: + Phân công nhận thu dọn, nộp lại dụng cụ thí nghiệm nhóm + Điều khiển hoạt động nhóm: Phân công công việc, trao đổi ý kiến, tập hợp ý kiến khác nhau, cử người đại diện nhóm phát biểu + Nhắc nhở thành viên hoàn thành nhiệm vụ cá nhân nhiệm vụ chung nhóm + Sử dụng rộng rãi có hiệu hình thức làm việc theo nhóm lớp nhằm: - Tạo điều kiện khuyến khích học sinh làm việc tự lực - Tạo điều kiện, khôngkhí thuận lợi để học sinh phát biểu ý kiến cá nhân, phát huy sáng tạo rèn luyện ngôn ngữ + Rèn luyện thói quen phân công, hợp tác giúp đỡ hoạt động tập thể, cộng đồng: Vừa tự nêu ý kiến riêng (dù chưa đầy đủ, xác) Biết tranh luận để bảo vệ ý kiến mình, vừa biết lắng nghe ý kiến bạn Nhờ có ý kiến bnạn nhóm mà sửa lại ý kiến sai gợíy cho suy nghĩ Một số cách đặt câu hỏi (có cách) 3.1 Câu hỏi (biết) - Mục tiêu: Kiểm tra trí nhớ học sinh kiện, số liệu, định nghĩa, tên tuổi, địa điểm - Tác dụng: Giúp học sinh ôn lại học 33 - Cách đặt câu: Cái gì? bao nhiêu?, định nghĩa? Em biết gì, mô tả,c nào? bao giờ? nào? 3.2 Câu hỏi "hiểu" - Mục tiêu: Kiểm tra học sinh cách liên hệ, kết nối số liệu kiện, định nghĩa - Tác dụng cho thấy học sinh có khả diễn tả lời nói nêu yếu tố so sánh yếu tố học - Cách đặt hỏi: Tại sao? Hãy liên hệ? Hãy so sánh? Hãy tính? 3.3 Câu hỏi "vận dụng" - Mục tiêu: Kiểm tra khả áp dụng kiện, khái niệm, phương pháp vào hoàn cảnh điều kiện - Tác dụng: Cho thấy học sinh có khả nằng hiểu quy luật, khái niệm, lựa chọn phương pháp, giải vận dụng vào thực tiễn - Cách đặt câu hỏi: Làm nào? Hãy tính chênh lệch? em giải khó khăn vấn đề nào? 3.4 Câu hỏi "phân tích": - Mục tiêu: Kiểm tra khả phân tích nội dung vấn đề từ đến kết luận tìm mối quan hệ chứng minh vấn đề - Tác dụng: Cho thấy khả tìm mối quan hệ tự diễn giải đưa kết luận - Câu hỏi: Tại sao? Em có nhận xét ? Hãy chứng minh ? 3.5 Câu hỏi "tổng hợp" 34 - Mục tieu: Kiểm tra học sinh đưa dự đoán giải vấn đề, hay đưa câu hỏi trả lời có sáng tạo - Tác dụng: Thúc đẩy sáng tạo học sinh Học sinh tìm nhân tố ý tưởng để bổ sung cho nội dung - Cách đặt câu hỏi: Em tìm cách ? 3.6 Câu hỏi "đánh giá": - Mục tiêu: Kiểm tra học sinh đóng góp ý kiến đánh giá ý tưởng giải pháp Tóm lại: Các câu hỏi giáo viên đưa phải có lựa chọn, tinh giản đảm bảo: * Phát triển trí tuệ học sinh: - Phát triển trí tuệ: Vừa điều kiện đảm bảo cho học sinh nắm vững kiến thức, vừa tạo điều kiện cho học sinh tự tiếp tục tự học, nghiên cứu tiến xa có khả độc lập công tác sau rời ghế nhà trường Vì phải phát triển óc quan sát lực nhận dược chất tượngvật lý Tư cảm giác, tri giác đối tượng tượng Không có nhận thức cảm tính tư học sinh Từ rút nhiệm vụ quan trọng việc dạy học vật lý trongviệc phát triển tư duy, phát triển lực trí tuệ chung : kích thích quan sát tượng, trình đối tượng cách chăm có định hướng Trong dấu hiệu phát triển trí tuệcủa học sinh là: Khả so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, trìu tượng hoá tách chất tượng, tình Và việc chuẩn bị thí nghiệm việc kế hoạch hoá chúng, việc tiến hành thí nghiệm nhằm mục đích - Phát triển ngôn ngữ cho học sinh: Tư ngôn ngữ thống tách rời, phát triển tư có liên quan trực tiếp với phát triển ngôn ngữ học sinh 35 Việc dạy học vật lý phải thúc đẩy học sinh mô tả, giải thích đối tượng, tượng, trình vật lý ứng dụng kỹ thuật hình thức nói viết theo trình tự logic ngữ pháp Muốn phải sử dụng cho học sinh thuật ngữ chuyên môn đẻ mô tả giải thích tượng, giải thích rõ giai đoạn nối tiếp thí nghiệm nội dung phương trình vật lý Phát triển tư logic, tư vật lý tư khoa học kỹ thuật + Tư logic: Để phát triển tư logic cần sử dụng việc đánh giá quan sát thực nghiệm Việc giải thích mối liên hệ tương hỗ tượng vật lý, việc dự đoán kết mong muốn, việc kiểm tra thực nghiệm hệ tút từ giả thuyết thuyết + Tư biện chứng: Các tượng trình vật lý cần khảo sát hoàn toàn phù hợp với sự phát triển biện chứng chúng Điều có nghĩa chúng phải phân tích toàn diện, xem xét mối quan hệ tương hỗ chúng phát triển lịch sử mâu thuẫn nội taị Việc dạy học vật lý từ đòi hỏi việc phát triển tư biện chứng Ví dụ 1: Nghiên cứu ma sát cần giải thích cho học sinh rằng: Trong trường hợp ma sát có hại, trường hợp khác lại có lợi Ví dụ 2: Định luật Ôm áp dụng kim loại, khôgn áp dụng cho chất bán dẫn + Tư vật lý tư khoa học kỹ thuật: Tư vật lý kỹ quan sát tượng vật lý, phân tích tượng phức tạp thành phận, thành phần phần xác lập chúng mối liên hệ phụ thuộc xác định Tìm mặt định tính, định lượng tượng đại lượng vật lý, đoán trước hệ từ lý thuyết áp dụng kiến thức 36 Tư KH-KT bao gồm kỹ tìm mối liên hệ sâu sắc bên Toán học, Vật lý học bên ứng dụng kỹ thuật khác khoa học đó, biến tư tưởng khoa học thành sơ đồ, mô hình, kết cấu kỹ thuật - Phát triển lực áp dụng phương pháp nhận thức tổng quát khoa học Vật lý học môn có nhiều khả để làm việc Hình thứuc vận động vật lý hình thức hoạt động đơn giản, phổ biến Vì học vật lý với ví dụ tương đối đơn giản, quen thuộc hấp dẫn học sinh tới chỗ hiểu áp dụng phương pháp nhận thức khoa học Làm quen với phương pháp nhận thức như: Đề xuất, giả thuyết, phương pháp thực nghiệm, phương pháp toán học, phương pháp tương tự mô hình hoá, phương pháp quy nạp, suy diễn Như trình dạy học vật lý, việc áp dụng phương pháp khoa học khác phát triển mặt hoạt động trí tuệ chung, không giới hạn thân vật lý * Phát triển lực sáng tạo học sinh - Tổ chức nội dung kiến thức vật lý dạy học theo chu trình sáng tạo khoa học Cơ sở lý thuyết phương pháp phát triển khả sáng tạo học sinh trình dạy học hiểu biết quy luật sáng tạo khoa học tự nhiên Lê Nin nêu lên "Từ trực quan sinh động đến tư trìu tượng, từ tư trìu tượng trở thực tiễn đường biện chứng nhận thức, chân lý, nhận thức thực tế khách quan" Trên sở khái quát hoá lời phát biểu đó, trình bày khía cạnh trình sáng tạo khoa học dạng chu trình: Từ khái quát hoá  xây dựng mô hình trìu tượng  hệ  kiểm tra chúng thực nghiệm Ví dụ: Trình bày tài liệu sách giáo khoa đề tài " Dòng điện kim loại" theo sơ đồ chu trình khép kín 37 Sau hình dung dòng điện kim loại dòng trôi dạt êlectron tự mạng tinh tác dụng điện trường Từ giả thuyết dẫn đến hệ kết luận lý thuyết định luật Ôm cho đoạn mạch Một hệ định luật đường đặc trưng vôn - ape dãy dẫn kim loại thẳng Thí nghiệm thực hành học sinh nghiên cứu đặc trưng vônampe dây kim loại xác nhận kết Sự phân tich công thức định luật Ôm dẫn đến hệ quan trọng: Khi nung nóng kim loại thời gian chuyển động electron giảm đi, nghĩa cường độ dòng điện giảm Thí nghiệm thực hành nhằm nghiên cứu phụ thuộc điện trở suất kim loại vào nhiệt độ xác nhận kết luận Việc sử dụng đặn tập sáng tạo vật lý không ngừng phát triển học sinh lực dự toán trực giác mà hình thành họ trạng thái tâm lý quan trọng - Tổ chức định hướng hành động chiếm lĩnh tri thức vật lý học sinh theo tiến trình dạy học, giải vấn đề nhằm phát triển lực tìm tòi, sáng tạo học sinh trình học tập + Dạy học giải vấn đề + Khái niệm vấn đề tình có vấn đề * Khái niệm vấn đề * Khái niệm tình có vấn đề * Các kiểu tình có vấn đề * Tình lựa chọn * Tình bất ngờ * Tình bế tắc * Tình không phù hợp * Tình phán xét * Tình đối lập 38 + Tiến trình giải vấn đề xây dựng, vận dụng tri thức vật lý sơ đồ sau "Đề xuất vấn đề - suy đoán giải pháp khảo sát lý thuyết thực nghiệm kiểm tra, vận dụng kết quả" + Điều kiện cần thiết việc tạo tình vấn đề định hướng hành động giải vấn đề dạy học vật lý + Các pha tiến trình dạy học giải vấn đề * Pha thứ nhất: Chuyển giao nhiệm vụ, bất ổn định hoá tri thức, phát biểu vấn đề * Pha thứ hai: Học sinh hành động độc lập, tự chủ, trao đổi, tìm tòi giải vấn đề * Pha thứ ba: Tranh luận, thể chế hoá, vận dụng tri thức Tóm lại phía giáo viên: Phấn đấu làm đầy đủ, có chất lượng thí nghiệm chứng minh lớp Xây dựng hệ thống câu hỏi logic, chất lượng phải biết hướng dẫn học sinh quan sát tượng, phân tích kết thí nghiệm, vận dụng kiến thức có liên quan để đến tri thức mới, song phải mang tính phát triển trí tuệ lực sáng tạo học sinh Tăng cường luyện tập độc lập học sinh lớp Sử dụng "phiếu học tập" cho học sinh C KẾT LUẬN Để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục đào tạo đất nước ta, xu giáo dục giới việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực kĩ thuật dạy hoc tích cực nói chung trường THPT – THCS môn vật lý trường THPT – THCS nói riêng thiếu Trên giải pháp việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực kĩ thuật dạy hoc tích cực nói chung trường THPT – THCS môn vật lý trường THPT – THCS Tôi mạnh dạn vận dụng vào giảng dạy thu hút kết Cụ thể học sinh ham học yêu thích môn Vật lý hơn, số học 39 sinh khấ giỏi tăng lên Các em thấy tầm quan trọng môn vật lý, thấy thành tựu vật lý kỹ thuật phục vụ nhiều cho sống người mặt Để đáp ứng đổi phương pháp giảng dạy thách thức với giáo viên giảng dạy vật lý cần phải sử dụng công nghệ thông tin có lòng yêu nghề mến trẻ Trên quan điểm suy nghĩ cá nhân đúc rút từ thực tế việc giảng dạy môn vật lý Song không tránh khỏi thiếu sót.Rất mong góp ý đồng nghiệp quý cấp Tôi xin chân thành cảm ơn ! 40 [...]... NHỮNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MÔN VẬT LÝ Ở TRƯỜNG THPT – THCS 1 Nắm bắt được mục tiêu của mỗi bài học (Lượng hoá kiến thức) Mục tiêu: Là căn cứ để đánh giá chất lượng của học sinh và hiệu quả bài dạy của giáo viên Người học sinh phải nắm được cái gì sau bài học Mục tiêu cần phải được lượng hoá Có 3 nhóm mục tiêu: a Mục tiêu kiến thức: Yêu cầu học sinh phải lĩnh hội các khái niệm vật lý cơ sở để... trọng Trong phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dạy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội Vì vậy, ngày nay người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học trong quá trình dạy học , nổ lực tạo sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ... phương pháp tự học Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tieu dạy học Trong xã hội hiện đại đang biến đổi nhanh với sự bùng nổ thông tin, khoa học, kĩ thuật công nghệ thông tin phát triển như vũ bão – thì không thể nhồi nhét vào đầu óc trẻ phương pháp học ngay từ bậc tiểu học và càng lên bậc học cao hơn... người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài trong hoạt động tìm tòi hào hứng tranh luận sôi nổi của học sinh Giáo viên phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề mới có thể tổ chức hướng dẫn các hoạt động của học sinh mà nhiều khi diễn biến ngoài tầm dự kiến của giáo viên 3 Một số phương pháp dạy học tích cực 3.1 Phương pháp dạy học nhóm 3.1.1 Bản chất Dạy học nhóm còn... triển tự học ngay trong trường phổ thông, không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà còn tự học có sự hướng dẫn của giáo viên 2.3 Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học nhóm Trong một lớp học mà trình độ kiến thức, tư duy của học sinh không thể đồng đều tuyệt đối khi áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận sự phân hóa về 11 cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tâp, nhất là khi bài học. .. độc lập Áp dụng phương pháp dạy học tích cực ở trình độ càng cao thì sự phân hóa này càng lớn Việc sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin trong nhà trường sẽ đáp ứng yêu cầu cá thể hoạt động học tập theo nhu cầu và khả năng của mỗi học sinh Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kĩ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập của cá nhân Lớp học là môi trường giao tiếp... những tên khác nhau như: Dạy học hợp tác, Dạy học theo nhóm nhỏ, trong đó HS của một lớp học được chia thành các nhóm nhỏ, trong khoảng thời gian giới hạn, mỗi nhóm tự lực hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc Kết quả làm việc của nhóm sau đó được trình bày và đánh giá trước toàn lớp Dạy học nhóm nếu được tổ chức tốt sẽ phát huy được tính tích cực, tính trách nhiệm;... được phương pháp “làm ra” kiến thức, kĩ năng đó, không rập khuôn theo những khuôn mẫu sẵn có, được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo Dạy học theo cách này thì giáo viên không chỉ đơn giản truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động Chương trình dạy học phải giup cho từng học sinh biết hành động và tích cực tham gia các chương trình hành động của cộng đồng 2.2 Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp. .. thuẫn nội taị Việc dạy học vật lý ngay từ những bài đầu tiên cũng đòi hỏi việc phát triển tư duy biện chứng Ví dụ 1: Nghiên cứu ma sát cần giải thích cho học sinh rằng: Trong những trường hợp này ma sát có hại, nhưng những trường hợp khác lại có lợi Ví dụ 2: Định luật Ôm chỉ áp dụng đối với kim loại, khôgn áp dụng được cho chất bán dẫn + Tư duy vật lý tư duy khoa học kỹ thuật: Tư duy vật lý là kỹ năng quan... kỹ năng diễn đạt rõ ràng, chính xác ngôn ngữ của vật lý, thông qua việc trình bày các kết quả quan sát nghiên cứu và trong thảo luận ở nhóm, ở lớp Tạo điều kiện để học sinh nói nhiều hơn ở nhóm, ở lớp c Về tình cảm, thái độ: Học sinh bước đầu được làm quen với cách học tập mới, cá nhân độc lập suy nghĩ làm việc theo nhóm, tranh luận ở lớp Không khí học sôi nổi, vui vẻ, thoải mái, hào hứng hơn Song ... phương pháp dạy học tích cực Khách thể: giáo viên học sinh trường THPT -THCS B PHẦN NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG TRƯỜNG THPT – THCS Định nghĩa phương pháp dạy học tích. .. hoc tích cực nói chung trường THPT – THCS môn vật lý trường THPT – THCS nói riêng thiếu Trên giải pháp việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực kĩ thuật dạy hoc tích cực nói chung trường THPT. .. tính tích cực học tập học sinh trường THPT - THCS nói chung phương pháp phát huy tính tích cực rtong dạy hoc môn vật lý nói riêng Qua thấy mặt tích cực hạn chế học sinh việc học tập phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phương pháp dạy học tích cực trong môn vật lý ở trường THCS THPT, SKKN phương pháp dạy học tích cực trong môn vật lý ở trường THCS THPT, , Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG TRƯỜNG THPT – THCS, Những dấu hiệu đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực, 9 Kĩ thuật “ Trình bày một phút”

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm