0

skkn sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giờ văn

12 519 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2015, 12:32

§Ò tµi : Sö dông hÖ thèng c©u hái “TÝch hîp” trong gi¶ng v¨n THCS------------------------------------A-®Æt vÊn ®Ò® æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ vÊn ®Ò ®· dîc ®Ò cËp bµnluËn vµthùc hiÖn trong nhiÒu n¨m qua ,®Æc biÖt trong bèn n¨m gÇn ®©y,víi viÖc thùc hiÖn gi¶ng d¹y theo ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míith× ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc cµng ®îc thóc ®Èy vµ ph¸t huymét c¸ch cã hiÖu qu¶.Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc trong häc tËp ®îc xem nh mét nguyªnt¾c d¹y häc ®¶m b¶o chÊt lîng vµ hiÖu qu¶, chuyÓn tõ lÊy gi¸o viªnlµm trung t©m sang d¹y lÊy häc sinh lµm trung t©m lµ mét xu híngtÊt yÕu cã tÝnh lÞch sö.Víi c¸c m«n häc nãi chung vµ m«n ng÷ v¨n nãi riªng ®æimíi d¹y häc ®· trë thµnh vÊn ®Ò cÊp thiÕt vµ ®iÓm mÊu chèt cñang÷ v¨n tËp chung trong hai ch÷ “TÝch” : tÝch hîp vµ tÝch cùc. Cã“tÝch cùc” míi ph¸t huy tèt tÝnh chÊt tÝch hîp, qua tÝch hîp häcsinh cµng tÝch cùc h¬n.Trong c¶ ba ph©n m«n cña ng÷ v¨n: V¨n- TiÕng ViÖt – TËplµm v¨n. TÝch hîp kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò khã, nhng còng kh«ng hÒ®¬n gi¶n. NÕu ngêi thÇy gi¸o kh«ng thùc sù chó ý ®Õn hÖ thèngc©u hái tÝch hîp vµ hÖ thèng c©u hái l¹i ®Æc biÖt cÇn thiÕt víi phÇngi¶ng v¨n. Bëi c¸i cèt lâi ®Ó ngêi gi¸o viªn cã thÓ híng dÉn, cïnghäc sinh t×m hiÓu v¨n b¶n, c¶m nhËn ®îc v¨n b¶n mét phÇn chñyÕu lµ th«ng qua hÖ thèng c©u hái. §Ó hÖ thèng c©u hái ph¸t huy®îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng cña häc sinh l¹i cÇn cã tÝnh tÝch hîp.VÊn ®Ò nghe cã vÎ r¾c rèi nhng còng thËt dÔ hiÓu khi b¾t tayvµo viÖc. NÕu trong giê gi¶ng v¨n ngêi thÇy chó ý tÝch hîp th× häcsinh sÏ chó ý ®Õn mäi mÆt cña vÊn ®Ò h¬n, c¸c em ph¸t huy m¹nhmÏ h¬n n÷a t duy cña m×nh. Khi häc v¨n cßn ph¶i liªn hÖ víi TiÕngviÖt, víi TËp lµm v¨n, kh«ng chØ cã thÕ cßn ph¶i liªn hÖ chÝnh phÇngi¶ng v¨n trong toµn bé ch¬ng tr×nh ®· häc víi nhau mµ réng h¬nlµ liªn hÖ gi÷a v¨n víi kiÕn thøc cña c¸c m«n häc kh¸c nh : Sinh,Sö, §Þa, GDCD,Ngo¹i ng÷ vµ tÊt nhiªn ®Ó cã thÓ tr¶ lêi tèt nh÷ngc©u hái tÝch hîp cña thÇy, häc sinh kh«ng thÓ kh«ng “®éng n·o”,kh«ng thÓ kh«ng nghiªn cøu kü cµng khi so¹n bµi, lu«n chó ý tíimèi quan hÖ gi÷a bµi häc nµy víi bµi häc kia, m«n häc nµy víim«n häc kh¸c. Nhê vËy còng h×nh thµnh cho c¸c em kh¶ n¨ng tduy tÝch hîp trong t×nh huèng, trong cuéc sèng hµng ngµy.ThÊy râ tÇm quan träng cña hÖ thèng c©u hái “TÝch hîp”trong gi¶ng d¹y ng÷ v¨n, ngay tõ ®Çu n¨m häc ®îc ph©n c«nggi¶ng d¹y ng÷ v¨n 9, b¶n th©n t«i ®· chó ®Õn hÖ thèng c©u hái“TÝch hîp” ë c¶ 3 phÇn: V¨n – TiÕng viÖt – TËp lµm v¨n, ®ÆcbiÖt chó ý ®Õn hÖ thèng c©u hái tÝch hîp ë phÇn gi¶ng v¨n.b- néi dung thùc hiÖnSö dông hÖ thèng c©u hái “TÝch hîp“ trong gi¶ng v¨n THCSTrang1 §Ò tµi : Sö dông hÖ thèng c©u hái “TÝch hîp” trong gi¶ng v¨n THCS------------------------------------(M«n ng÷ v¨n 9 )c- ®èi tîng thùc hiÖnTËp trung ¸p dông thùc hiÖn ë ®èi tîng häc sinh khèi 9 trêngTHCS An Hoµ. §èi tîng ë ®©y lµ häc sinh ®¹i trµ (líp 9C) trongqu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i lu«n x¸c ®Þnh mçi bµi gi¶ng ph¶i ®¶m b¶ocho häc sinh cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc c¬ b¶n cÇn thiÕt, cÊp b¸ch choviÖc thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc trong thêi kú ®æi míi theo chñ ®Òn¨m häc (tiÕp tôc: æn ®Þnh- ph¸t triÓn “héi nhËp)d- gi¶I quyÕt vÊn ®ÒI. §iÒu tra c¬ b¶nH äc sinh khèi 9 trêng THCS An Hoµ còng nh häc sinh khèi9 c¶ níc lµ kho¸ häc ®îc tiÕp tôc ¸p dông häc tËp theo ch¬ng tr×nhs¸ch gi¸o khoa míi. ChÝnh v× lÏ ®ã ®©y lµ kho¸ häc sinh ®îc chó ýnhÊt, ®îc rÌn luyÖn “bµi b¶n” vÒ ph¬ng ph¸p häc tËp míi. Thùc tÕqua ba n¨m häc tríc c¸c em ®· quen víi c¸ch häc “TÝch hîp” nhngnÕu ®Õn líp 9 ngêi thÇy gi¸o kh«ng chó ý th× còng kh«ng thÓ tiÕptôc rÌn luyÖn ë c¸c em nh÷ng g× ®· tÝch luü ®îc ë ba líp díi. Ngaytõ ®Çu n¨m häc ®Ó ¸p dông tèt hÖ th«ng c©u hái “TÝch hîp” t«i ®·ph©n ra c¸c ®èi tîng häc sinh: Giái – Kh¸ - Trung b×nh – YÕu ëlíp 9C nh»m môc ®Ých ¸p dông c©u hái tõ dÔ ®Õn khã cho phï hîpcô thÓ víi c¸c d¹ng c©u hái.1. Dµnh cho häc sinh yÕu2. Dµnh cho häc sinh trung b×nh.3. Dµnh cho häc sinh kh¸ - giái.Sau khi ®iÒu tra ¸p dông c©u hái trong nh÷ng bµi häc ®Çun¨m sè liÖu cô thÓ ®îc thèng kª.- Häc sinh tr¶ lêi c©u hái 3 em ®¹t: 7 %- Häc sinh tr¶ lêi ®óng mét phÇn c©u hái : 25 em ®¹t 61 %- Häc sinh tr¶ lêi cha chÝnh x¸c c©u hái : 13 em ®¹t 32 %Tõ ®iÒu tra thùc tÕ t«i nhËn thÊy thuËn lîi th× Ýt, khã kh¨n th×nhiÒu.*VÒ thuËn lîi: - Ban gi¸m hiÖu trêng rÊt quan t©m tíi lùc lîng vµ chÊt lîng gi¸o dôc.- PhÝa phô huynh häc sinh còng ®· t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi giancho con häc bµi ë nhµ- B¶n th©n t«i ®· d¹y mét n¨m líp 9 theo ch¬ng tr×nh míinªn Ýt nhiÒu t«i còng rót ra ®îc kinh nghiÖm sau mçi tiÕt d¹y.*VÒ khã kh¨n : -§å dïng trùc quan ®èi víi bé m«n v¨n lµ rÊtÝt, thËm chÝ lµ kh«ng cã.- VÒ phÝa phô huynh mÆc dï ®· t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian chocon häc xong vÉn cha cao.- VÒ phÝa häc sinh :+KiÕn thøc c¬ b¶n cßn m¬ hå (cã n¾m ®îc kiÕn thøc xong cha râ)Trang2 §Ò tµi : Sö dông hÖ thèng c©u hái “TÝch hîp” trong gi¶ng v¨n THCS------------------------------------+§èi víi líp 9C thµnh phÇn häc sinh c¸biÖt nhiÒu, m¶i ch¬i h¬n häc, trong líp kh«ng ghi bµi, g©y rèi lµm¶nh hëng tíi giê häc. VÒ nhµ kh«ng häc vµ lµm bµi tËp.X¸c ®Þnh ®îc môc tiªu cña mçi giê häc v¨n víi hÖ thèng c©u hái“tÝch hîp” sao cho tÊt c¶ mäi ®èi tîng ®Òu cã thÓ tiÕp thu ®îc. T«i®· x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ nh sau.II. KÕ ho¹ch cô thÓ.1/ §Ò ra môc tiªu chÝnh.*Sau khi ¸p dông hÖ thèng c©u hái häc sinh rÌn luyÖn chom×nh t duy “TÝch hîp”, kh¶ n¨ng liªn hÖ gi÷a ba ph©n m«n V¨nTiÕng viÖt-TËp lµm v¨n. Liªn hÖ gi÷a Ng÷ v¨n víi c¸c m«n häckh¸c (tÝch hîp ngang). N¾m ch¾c râ toµn bé phÇn V¨n-TiÕng viÖtTËp lµm v¨n ®· häc tõ líp 6 ®Õn líp 9 (tÝch hîp däc)*§èi víi hÖ thèng c©u hái “TÝch hîp” t«i lu«n chó ý cho mäi®èi tîng : Giái-Kh¸-Trung b×nh-YÕu-KÐm vµ lu«n ®Æt ra c©u háicho mçi tiÕt d¹y v¨n TÝch hîp c¸i g×? TÝch hîp nh thÕ nµo ®Ó häcsinh n¾m ®îc bµi, thuéc ngay t¹i líp lµm ®îc ®iÒu ®ã víi líp t«i( ®èi tîng ®¹i trµ - líp 9C) qu¶ thËt kh«ng ph¶i lµ dÔ.2/ Qu¸ tr×nh vµ thêi gian thùc hiÖn.*¸p dông hÖ thèng c©u hái tÝch hîp trong tÊt c¶ c¸c bµi gi¶ngv¨n trong ng÷ v¨n tõ ®Çu n¨m ®Õn hÕt n¨m häc.- Giai ®o¹n 1: Tõ ®Çu n¨m ®Õn hÕt häc kú I → rót ra kinhnghiÖm vµ ph¬ng ph¸p thùc hiÖn ë giai ®o¹n 2.- Giai ®o¹n 2:Tõ ®Çu häc kú II → cuèi häc kú II → rót rakinh nghiÖm c¶ thêi gian dµi thùc hiÖn.III.H×nh thøc thùc hiÖn.1/ X¸c ®Þnh néi dung kiÕn thøc bµi häc víi phÇn gi¶ng v¨n thêng ®i theo c¸c bíc:Bíc 1: KiÓm tra bµi cò, giíi thiÖu bµi míi.Bíc 2: §äc t×m hiÓu bè côc, chó thÝch.Bíc 3: §äc t×m hiÓu v¨n b¶n.Bíc 4: Tæng kÕt.Bíc 5: Híng dÉn vÒ nhµ.ë c¸c bíc, c¸c phÇn ®Òu cã thÓ ¸p dông vµ ¸p dông tèt hÖ thèngc©u hái tÝch hîp.2/ ¸p dông hÖ thèng c©u hái víi tõng phÇn trong mçi bµi cô thÓ.2.1- ë phÇn kiÓm tra bµi cò vµ giíi thiÖu bµi míi.a) TÝch hîp ngang.KiÓm tra kiÕn thøc ë bµi cò cña phÇn v¨n b¶n cã kÕt hîp víi TiÕngviÖt, TËp lµm v¨n trong toµn bé ch¬ng tr×nh.-VÝ dô: H·y t×m c¸c h×nh ¶nh trong bµi th¬ “ViÕng l¨ng B¸c” vµph©n tÝch t¸c dông nh÷ng h×nh ¶nh ®ã .⇒ ë c©u hái nµy häc sinh vËn dông kiÕn thøc vÒ “Èn dô”trongTiÕng viÖt ®Ó tr¶ lêi .b)TÝch hîp däc .-VÝ dô 1:KÕt hîp kiÓm tra bµi cò víi giíi thiÖu bµi míitr¶ lêi nhanh c¸c c©u hái ?Trang3 §Ò tµi : Sö dông hÖ thèng c©u hái “TÝch hîp” trong gi¶ng v¨n THCS------------------------------------häc ëNTI£UG§H¤1/Mét bµi th¬ næi tiÕng cña bµ HuyÖn Thanh Quan mµ em ®·líp 8?2/T×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng trong c©u th¬ sau ?“Mçi n¨m hoa ®µo nëL¹i thÊy …………..…(Ng÷ v¨n 8)3/ Mét tªn gäi kh¸c cña truyÖn KiÒu ?4/ Thuý KiÒu cã s¾c ®Ñp nh thÕ nµo ?5/ NguyÔn §×nh ChiÓu cßn cã tªn gäi kh¸c lµ?6/ Ngêi lîi dông ®ªm tèi ®Èy Lôc V©n Tiªn xuèng s«ng lµ ?7/ Mét bµi th¬ næi tiÕng cña Ph¹m TiÕn DuËt viÕt vÒ ngêi lÝnhTrêng S¬n lµ ai?IIQUA§EON¤NG§¤GIAG ANG§OANTR¦¥NGT¢N THA NH£NGN¦¥CNGHI£N GTH AN§¤CHI£UXEKTRINHH¢MH¤NGKINHMçi ®¸p ¸n cña c©u hái t¬ng øng víi hµng ngang ,t×m ra ®¸p ¸ncña 7 c©u hái trªn ta t×m ra hµng däc cã tªn §åNG CHÝ trªn c¬ së®ã gi¸o viªn dÉn vµo bµi míi lu«nTõ sau c¸ch m¹ng th¸ng t¸m n¨m 1945 trong V¨n häc hiÖn®¹i ViÖt Nam xuÊt hiÖn mét ®Ò tµi míi ®ã lµ t×nh “ §ång chÝ, ®ång®éi”cña ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng, anh bé ®éi Cô Hå. Lµ mét nhµth¬ ®Çu tiªn ®ãng gãp thµnh c«ng vµo ®Ò tµi nµy b»ng mét bµi th¬®Æc s¾c mang tªn “§ång chÝ”- ®ã lµ ChÝnh H÷u. Vµ ®©y còngchÝnh lµ môc tiªu mµ tiÕt häc nµy muèn giíi thiÖu ®Õn c¸c em.*VÝ dô 2: KÕt hîp kiÓm tra bµi cò víi giíi thiÖu bµi míi ë bµi“M©y vµ Sãng” cña nhµ th¬ Tagor.*Tæ chøc trß ch¬i « ch÷.C©u hái:1/ V¨n b¶n cña Et.M«n-§«-Ami-xi viÕt díi d¹ng mét bøc th cñangêi cha göi cho con, nh¾c nhë vÒ th¸i ®é ®èi víi mÑ.(Ng÷ v¨n 7)2/ Ba tiÕng ®Çu trong tªn mét bµi th¬ cña nhµ th¬ NguyÔn Khoa§iÒm ®îc nh¹c sÜ- HuyÒn D©n phæ nh¹c.(Ng÷ v¨n9).3/ Tªn ®o¹n trÝch trong t¸c phÈm “Thêi th¬ Êu” cña nhµ v¨nNguyªn Hång .Trang4H §Ò tµi : Sö dông hÖ thèng c©u hái “TÝch hîp” trong gi¶ng v¨n THCS------------------------------------(Ng÷ v¨n9)4/ V¨n b¶n viÕt nh lêi mÑ ru víi nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp trong ca daocña nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn(Ng÷ v¨n 9)5/ V¨n b¶n nhËt dông cña t¸c gi¶ LÝ Lan viÕt vÒ c¶m xóc cña ngêimÑ trong ®ªm tríc ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña con(Ng÷ v¨n 8)E T ¤ IH A T R UN G L O N G M EC O N C OC ¤ N G T R ¦ ¥ N G M ¥ R AGiíi thiÖu bµi míi qua c©u hái .? §iÓm chung cña c¸c v¨n b¶n trªn lµ g×?⇒ §Òu viÕt vÒ ngêi mÑ, t×nh c¶m mÑ conVíi « ch÷ TAGOR “ mét t¸c gi¶ Ên §é næi tiÕng víi bµi th¬ nãivÒ t×nh c¶m mÑ con- bµi th¬ “M©y vµ Sãng” tiÕt häc h«m nay c« sÏcïng c¸c em ®i t×m hiÓu.KHTURMCO2.2- ë phÇn ®äc t×m hiÓu chó thÝch, bè côc.§©y lµ phÇn dÔ dµng nhÊt cho tÝch hîp ngang, liªn hÖ kiÕn thøcV¨n-TiÕng viÖt-TËp lµm v¨n th«ng qua c¸c d¹ng c©u hái?H1- X¸c ®Þnh giäng v¨n b¶n.?H2- X¸c ®Þnh thÓ lo¹i v¨n b¶n cña v¨n b¶n, x¸c ®Þnh ng«ikÓ, thø tù kÓ (TÝch hîp TËp lµm v¨n)?H3- Gi¶i thÝch tõ khã (TÝch hîp TiÕng viÖt)- C©u hái vÒ t¸c gi¶ vµ nh÷ng t¸c phÈm cã liªn quan (TÝch hîpngang, däc)-Tãm t¾t v¨n b¶n (TÝch hîp TËp lµm v¨n)2.3- PhÇn ®äc t×m hiÓu v¨n b¶n.Trong phÇn nµy cã thÓ ¸p dông, sö dông hÖ thèng c©u háitÝch hîp t¬ng ®èi hiÖu qu¶ khi khai th¸c v¨n b¶n, tÝch hîp ngangvíi 3 ph©n m«n v¨n, c¸c t¸c phÈm trong ch¬ng tr×nh hoÆc tÝchhîp më réng víi c¸c v¨n b¶n kh¸c, tÝch hîp chç…….Mét sè vÝ dô cô thÓ mµ b¶n th©n t«i ®· vµ ®ang thùc hiÖn*VÝ dô 1: Bµi th¬ “§ång chÝ” cña ChÝnh H÷u1/ C¬ së h×nh thµnh t×nh ®ång chÝ ®ång ®éi.STT C©u háiH1H2Híng tr¶ lêiHínghîptÝchMë ®Çu t¸c gi¶ ®· → Giíi thiÖu quª h¬ng g¾ngiíi thiÖu quª h¬ng víi nh÷ng h×nh ¶nh cña -TÝchhîpcña c¸c anh nh thÕ mét miÒn quª nghÌo.TiÕng viÖtnµo?-Níc mÆn, ®ång chua, ®Êtsái, ®¸Em cã nhËn xÐt g× vÒ C¸ch giíi thiÖu nh mét lêiTrang5 §Ò tµi : Sö dông hÖ thèng c©u hái “TÝch hîp” trong gi¶ng v¨n THCS------------------------------------c¸ch giíi thiÖu nµy?H3H4H5H6H7H8H9H10trß chuyÖn t©m t×nh gi÷ahai ngêi lÝnhChØ ra nghÖ thuËttrong 2 c©u th¬ nµy?NhËn xÐt vÒ cÊu tróc -Song hµnh, ®èi xøngcña hai c©u th¬ .-TÝch hîp TËplµm v¨n-TÝch hîpTiÕng viÖt.Víi nghÖ thuËt vµ cÊu → H×nh ¶nh hai ngêi lÊy xatróc ®ã gîi cho em l¹, xong hä l¹i cã cïng®iÒu g×?nguån gèc xuÊt th©n, ®ångc¶nh, ®ång c¶m hä t©m sùvíi nhau vÒ c¸i nghÌo cñaquª h¬ng-c¸i nghÌo ®ã cãtõ trong lßng ®Êt, lµn níc.→ Cïng chung môc ®Ých, lÝV× sao hä ë c¸c miÒn tëng ®Êu tranh gi¶i phãngxa l¹ l¹i trë nªn th©n d©n téc.thiÕt víi nhau?§iÖp tõ –sóng, ®ÇuNghÖ thuËt ®îc t¸c → Mang tÝnh chÊt hµm xócgi¶ sö dông trong c©u hiÖn tîng.“sóng bªn sóng…→ Sù g¾n bã, gÇn gòi, chia®Çu…®Çu”?Gi¸ trÞ cña biÖn ph¸p sÎ khã kh¨n trong chiÕnnghÖ thuËt Êy.®ÊuHä cïng môc ®Ých, cïng lÝtëng-TÝch hîp TËplµm v¨n-§ång c¶nh, ®ång c¶m,C¬ së t¹o nªn t×nh cïng chung môc ®Ých lÝ t®ång chÝ, ®ång ®éi.ëng ®Êu tranh v× ®éc lËphoµ b×nh d©n téc-Víi cÊu tróc xong hµnh(GV chèt-chuyÓn)®èi xøng mîn tôc ng÷,thµnh ng÷, lêi th¬ mécm¹c, gi¶n dÞ……Hä cïng hoµn c¶nh xuÊtth©n ®ång c¶nh, ®ång c¶m,hä hiÓu nhau, hä cã cïngmôc ®Ých, mét lÝ tëngsèng, lÝ tëng ®Êu tranh chohoµ b×nh, ®éc lËp tù do.→ §©y chÝnh lµ c¬ së t¹onªn tÝnh tri ©m, tri kû t×nh®ång chÝ ®ång ®éi saunµy….-Mét c©u ®Æc biÖt → kÕtqu¶ cña nh÷ng ý trªn.NhËn xÐt vÒ c©u th¬ -§óng ®©y lµ mét c©u ®Æc-TÝch hîpTiÕng viÖt-TÝch hîpTLV-TÝch hîp TV-TÝch hîpTLV-TÝch hîpTLVTrang6 §Ò tµi : Sö dông hÖ thèng c©u hái “TÝch hîp” trong gi¶ng v¨n THCS------------------------------------gi÷a bµi “§ång chÝ”(GV chèt-chuyÓn)biÖt chØ cã hai tiÕng nhkhÐp l¹i t×nh c¶m cña t×nh®ång chÝ, ®ång ®éi. Nã nhdån nÐn chÊt chøa, bËt rathËt th©n thiÕt thiªng liªngnh tiÕng gäi ®ång ®éi lµcao trµo cña mäi c¶m xócmë ra nh÷ng g× chøa ®ùng -TÝch hîp chêë c©u sau*VÝ dô2: VÝ dô cô thÓ khi t×m hiÓu v¨n b¶n “Mïa xu©n nhonhá”trong phÇn t×m hiÓu v¨n b¶n1/H×nh ¶nh mïa xu©n thiªn nhiªn ;STT123C©u háiHíng tr¶ lêiT¸c gi¶ ®· ph¸c ho¹h×nh ¶nh thiªn nhiªnMïa xu©n nh thÕnµo ?-T¶ c¶nh thiªn nhiªn mïaxu©n víi nh÷ng h×nh ¶nhquen thuéc, dßng s«ng xanh,b«ng hoa tÝm biÕc ,tiÕngchim chiÒn chiÖn …-CÊu t¹o ng÷ ph¸ptrong 2 c©u ®Çu cãg× ®Æc biÖt ?Cã t¸cdông g× khi x©ydùng cÊu t¹o ®ÆcbiÖt ®ã ?-§¶o vÞ ng÷ trong hai c©u®Çu ;“Mäc gi÷a dßng s«ng xanhMét b«ng hoa tÝm biÕc”§éng tõ “mäc”lµm vÞ ng÷®Æt tríc bé phËn chñ ng÷ ,ë®Çu khæ th¬ ,®Çu ®o¹n th¬lµ mét dông ý nghÖ thuËtcña t¸c gi¶. Nã kh«ng chØt¹o cho ngêi ®äc Ên tîng®ét ngét bÊt ngê, míi l¹, mµcßn lµm cho h×nh ¶nh sù vËttrë nªn sèng ®«ng nh ®angdiÔn tríc m¾t. Tëng nhb«ng hoa tÝm biÕc kia ®angtõ tõ, lå lé mäc lªn, v¬n lªn,xoÌ në trªn mÆt níc xanhs«ng xu©n.-KiÓu c©u c¶m“¬i con chim chiÒn chiÖnHãt chi mµ vang trêi”TiÕng chim chiÒn chiÖn hãtrÝu ra trong bÇu trêi xu©n,Ngoµi ra ë nh÷ngc©u tiÕp theo, t¸c gi¶sö dông kiÓu c©u g×?ThÓ hiÖn c¶m xócHíng tÝchhîp-TÝchnganghîp(phÇnviÖt)TiÕngTÝchnganghîpTrang7 §Ò tµi : Sö dông hÖ thèng c©u hái “TÝch hîp” trong gi¶ng v¨n THCS------------------------------------g×?(GV b×nh chuyÓn)4Thö pháng ®o¸ntrong hai c©u th¬tiÕp theo “giät longlanh” lµ giätg×?5H·y x¸c ®Þnh biÖnph¸p nghÖ thuËt ®îcsö dông trong haic©u th¬?6Nãi râ ®iÒu g×?7Em cã liªn hÖ víibøc tranh mïa xu©nthiªn nhiªn nµotrong qu¸ tr×nh t×mhiÓu c¸c v¨n b¶n ®·häc?cµng lµm cho kh«ng khÝ trë (phÇnnªn vui t¬i, rén rµng, Êm ¸p ViÖt)vµ n¸o nøc.→ ThÓ hiÖn c¶m xóc say satríc c¶nh vËt mïa xu©nthiªn nhiªn cña t¸c gi¶…-Kh«ng râ lµ giät g×. Giät s¬ng sím, giät ma xu©n, giätlong lanh hay lµ giät níctrong suèt ph¶n ¸nh b×nhminh…-NÕu liªn hÖ víi hai c©utrªn th× cã thÓ lµ giät s¬nglong lanh cña tiÕng chimchiÒn chiÖn ®ang hãt vangtrêi…Hay réng h¬n lµ giätc¶m xóc cña nhµ th¬ trícthiªn nhiªn t¬i ®Ñp, trongs¸ng…TÝchngang(phÇnViÖt)TiÕnghîpTiÕng- NghÖ thuËt Èn dô chuyÓn®æi c¶m gi¸c tiÕng chimth«ng thêng ®îc c¶m nhËnb»ng thÝnh gi¸c , giät s¬ngcã thÓ c¶m nhËn b»ng thÝnhgi¸c, giät c¶m xóc b»ngc¶m gi¸c …nhng l¹i ®îcc¶m nhËn b»ng xóc gi¸c…nhng l¹i ®îc c¶m nh¹n b»ngxóc gi¸c “®a tay híng vÒ”→ C¶m høng say sa ®Õn bÊttËn cña con ngêi tríc mïaxu©n, sö dông mäi gi¸cquan ®Ó th©u tãm, ®Ó ®ãnnhËn mïa xu©n.-Mïa xu©n trong “TruyÖnKiÒu”-®o¹n trÝch “C¶nhngµy xu©n”:“Cá non xanh rîn ch©ntrêiCµnh Lª tr¾ng ®iÓm mét vµib«ng hoa”→ C¶nh ®Ñp kiªu sa, trongs¸ng víi nh÷ng h×nh ¶nh íclÖ tuyÖt ®Ñp.Kh¸c víi mïa xu©n nho nháTrang8 §Ò tµi : Sö dông hÖ thèng c©u hái “TÝch hîp” trong gi¶ng v¨n THCS------------------------------------víi nh÷ng h×nh ¶nh mïaxu©n thiªn nhiªn thËt gÇngòi, b×nh dÞ mµ ®¸ng tr©ntrong biÕt bao.→ GVb×nh chó -C¶m xóc cña t¸c gi¶ trícmïa xu©n dÔ dµng liªn hÖthªm.víi nh÷ng c¶m xóc cña nhµth¬ Xu©n DiÖu tríc mïaxu©n:“Hìi xu©n hång ta muèn TÝch hîp däcc¨n vµo ng¬i”→ ThÓ hiÖn sù kh¸t khao tëng nh muèn ngÊu nghiÕn,muèn “nuèt chöng” lÊymïa xu©n cña ®Êt trêi…Cßn víi Thanh H¶i, mét®éng t¸c nhÑ nhµng nhngcòng rÊt tr©n träng mïaxu©n. “§a tay høng vÒ”còng lµ t×nh yªu víi mïaxu©n nhng ®ã lµ mét t×nhyªu dÞu nhÑ mµ s©u s¾c biÕtnhêng nµo…⇒ Th«ng qua hÖ thèng c©u hái tÝch hîp, gi¸o viªn ®· cïng häcsinh c¶m nhËn ®îc bøc tranh mïa xu©n thiªn nhiªn cña bµi th¬,®¶m b¶o ®Æc trng cña mét v¨n b¶n nghÖ thuËt qua nh÷ng biÓu hiÖnnghÖ thuËt ®Ó thÓ hiÖn néi dung cña v¨n b¶n, h¬n n÷a cßn gãpphÇn më réng cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc v¨n häc cã liªn quankhi c¸c em c¶m nhËn th¬ v¨n.2.4-TÝch hîp trong phÇn tæng kÕt.Tõ nh÷ng néi dung häc sinh ®· ®îc t×m hiÓu qua c¸c phÇn tríc, híng tÝch hîp chñ yÕu ë phÇn nµy lµ ®Ó häc sinh liªn hÖ v¨nb¶n víi cuéc sèng, víi c¸c m«n häc kh¸c hoÆc liªn hÖ vÒ t tëng,t×nh camr cña b¶n th©n häc sinh…VD: Tæng kÕt ý nghÜa v¨n b¶n “¸nh tr¨ng”cña NguyÔn Duy:STTC©u hái1Qua t×m hiÓu toµnbé bµi th¬ “¸nhtr¨ng” nhËn xÐt kÕtcÊu giäng ®iÖu bµith¬?Híng tr¶ lêi-KÕt hîp hµi hoµ gi÷a tù sùvíi tr÷ t×nh.-Giäng ®iÖu t©m t×nh cña thÓth¬ n¨m ch÷.-NhÞp th¬ khi th× tr«i ch¶y, tùnhiªn, nhÞp nhµng, lóc th×ng©n nga thiÕt tha c¶m xóc,lóc l¹i trÇm l¾ng biÓu hiÖnsuy t.Híng tÝchhîpTÝchhîpngang(TËp lµmv¨n)Trang9 §Ò tµi : Sö dông hÖ thèng c©u hái “TÝch hîp” trong gi¶ng v¨n THCS------------------------------------234KÕt cÊu, giäng ®iÖu -KÕt cÊu, giäng ®iÖu cã t¸c®ã cã t¸c dông g×?dông lµm næi bËt chñ ®Ì, lêigi¶n dÞ nhng gîi nhiÒu c¶mnghÜ, t¹o tÝnh ch©n thùc, ch©nthµnh, g©y Ên tîng m¹nh chongêi ®äc.§äc bµi th¬ “¸nh -Tõ mét c©u chuyÖn riªng,Tr¨ng” em c¶m bµi th¬ cÊt lªn lêi tù nh¾c nhëthÊm thÝa vÒ th¸i ®é, t×nhnhËn ®îc ®iÒu g×?c¶m ®èi víi nh÷ng n¨mth¸ng qu¸ khø gian lao, t×nhnghÜa víi ®Êt níc…-¸nh Tr¨ng n»m trong m¹chc¶m xóc“Uèng níc nhí nguån” gîilªn ®¹o lÝ sèng thuû chung ®·trë thµnh truyÒn thèng tèt®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam.VD:T×m trong v¨n häc -Th¬ Tr¨ng cña chñ tÞch HåViÖt Nam nh÷ng bµi ChÝ Minh: Ng¾m tr¨ng, R»mth¬ vÒ Tr¨ng chøa th¸ng giªng, Tin th¾ng trËn…-Th¬ Tr¨ng cña Hµn MÆc Tö.hµm ý kh¸c?- Th¬ Tr¨ng cña Hå Xu©n H¬ng…TÝchhîpngangLiªnhÖthùctÕcuéc ssèngTÝchhîpngang-däc2.5- Híng dÉn vÒ nhµ.ë phÇn híng dÉn vÒ nhµ, víi hÖ thèng c©u hái tÝch hîp gióphäc sinh chuÈn bÞ bµi tèt h¬n, cã ®iÒu kiÖn «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc®· häc dÔ dµng, ®ång thêi më réng h¬n nh÷ng kiÕn thøc cã liªnquan.VD: Sau khi häc xong v¨n b¶n “Chã Sãi vµ Cõu non” trongth¬ ngô ng«n cña La-Ph«ng-Ten, gi¸o viªn híng dÉn chuÈn bÞ bµisau:1/Tõ v¨n b¶n “Chã Sãi vµ Cõu non”, h·y thö “soi” vµo“TiÕng nãi v¨n b¶n” cña NguyÔn §×nh Thi (Ng÷ v¨n 9-TËp 2) xemcã ®iÓm nµo trïng hîp? H·y nªu râ ®iÓm ®ã?2/ Su tÇm thªm th¬ ngô ng«n cña La-Ph«ng-Ten.3/ Tù rót kinh nghiÖm khi lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét t¸c gi¶t¸c phÈm qua bµi viÕt cña Buy-Ph«ng “Chã Sãi vµ Cõu non” ghi rânh÷ng ®iÒu em häc ®îc sau khi ®äc v¨n b¶n nµy.* ChuÈn bÞ bµi sau: “Con Cß”:1/ T×m hiÓu vÒ t¸c gi¶ ChÕ Lan Viªn ( T×m trong s¸ch v¨nhäc líp 12, cuèn Thi nh©n ViÖt Nam hoÆc c¸c b¸o, t¹p chÝ…). SutÇm Ýt nhÊt mét bµi th¬ cña ChÕ Lan Viªn.2/ T×m nh÷ng bµi th¬, ca dao cã h×nh ¶nh Con Cß. Suy nghÜxem “Con Cß” ®ã Èn dô cho ai…?Trang10 §Ò tµi : Sö dông hÖ thèng c©u hái “TÝch hîp” trong gi¶ng v¨n THCS------------------------------------3/ Tr¶ lêi c¸c c©u hái theo ®Ò bµi:- T×m hiÓu chó thÝch.- X¸c ®Þnh giäng ®äc, thÓ th¬ cña bµi th¬.- ë tiÕt 1, t×m hiÓu h×nh ¶nh Con Cß trong lêi ru tuæi Êu th¬,t×m hiÓu kÜ ý nghÜa 4 c©u th¬ ®Çu, nhËn xÐt c¸ch vËn dôngs¸ng t¹o ca dao vµo bµi th¬ cña t¸c gi¶.T×m hiÓu Con Cß trong®o¹n ®Çu bµi th¬ mang ý nghÜa biÓu tîng g×?..............................................3.Rót kinh nghiÖm sau qu¸ tr×nh thùc hiÖn.Sau khi ¸p dông hÖ thèng c©u hái tÝch hîp, t«i tù rót kinhnghiÖm vÒ hÖ thèng c©u hái ®· phï hîp víi ®èi tîng häc sinh trùctiÕp gi¶ng d¹y. Häc sinh tr¶ lêi t¬ng ®èi tèt hÖ thèng c©u hái Gi¸oviªn ®a ra theo møc ®é cÇn thiÕt . ë mét sè bµi sau, sau khi nhËnthÊy kÕt qu¶ ¸p dông hÖ thèng c©u hái cha phï hîp, t«i ®· ghi chÐpl¹i phÇn rÝt kinh nghiÖm ë bµi so¹n hoÆc sæ ghi chÐp, tÝch luü t liÖunh»m hoµn hiÖn trong nh÷ng tiÕt häc sau. Nhê ®ã , hiÖu qu¶ bµigi¶ng s©u ®Ëm h¬n, häc sinh ¸p dông tèt kiÕn thøc, liªn hÖ tèt víic¶ tÝch hîp ngang vµ tÝch hîp däc.Cïng víi viÖc tù rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n, t«i cßn mêic¸c ®ång nghiÖp trong tæ dù giê, gãp ý vÒ c¸ch ¸p dông hÖ thèngc©u hái tÝch hîp trong giê gi¶ng v¨n th«ng qua c¸c ®ît thao gi¶ng:*§ît 1: §Çu n¨m (th¸ng 9), tiÕp theo lµ ®ît chµo mõng ngµy20/11 rót kinh nghiÖm ë häc kú I.*§ît 2: Thao gi¶ng mïa xu©n vµo th¸ng 2, rót kinh nghiÖm,hoµn thiÖn h¬n trong tiÕt dù giê vµo ®ît thi ®ua kû niÖm ngµy 8/3vµ ngµy 26/3. Rót kinh nghiÖm trong c¶ n¨m häc.IV.KÕt qu¶.Sau khi thùc hiÖn ¸p dông hÖ thèng c©u hái tÝch hîp trong giêgi¶ng v¨n trong c¶ n¨m häc, kÕt qu¶ cô thÓ nh sau:-Tr¶ lêi tèt c©u hái:38 em (häc sinh kh¸ -giái)-chiÕm 61,2%.-Tr¶ lêi cha ®Çy ®ñ: 18em (häc sinh Trung b×nh-kh¸)-chiÕm29%.-Cha tr¶ lêi ®óng c©u hái : 6 em (häc sinh trung b×nh)-chiÕm9,8%.§ã lµ kÕt qu¶ cha thùc sù cao nhng b¶n th©n t«Ý tù nhËn thÊy víiviÖc ¸p dông hÖ thèng c©u hái nµy cã t¸c dông lín trong häc tËpm«n Ng÷ v¨n, gióp häc sinh cñng cè, «n luyÖn, më réng, liªn hÖkiÕn thøc tèt. Th«ng qua viÖc tr¶ lêi c©u hái tÝch hîp, häc sinh cã®iÒu kiÖn rÌn kuyÖn t duy, rÌn luyÖn b¶n th©n tèt h¬n.V. BµI häc kinh nghiÖm.§a hÖ thèng c©u hái tÝch hîp vµo bµi gi¶ng v¨n lµ cÇn thiÕ.§iÒu nµy ®· ®îc chøng minh rÊt râ rµng qua c¶ lý thuyÕt vµ thùctiÔn. Lµ ngêi trùc tiÕp gi¶ng d¹y, b¶n th©n t«i ®· tù rót ra ®îc métsè kinh nghiÖm:-Ngêi thÇy gi¸o kh«ng ngõng tÝch luü, trau dåi kiÕn thøckh«ng chØ cña mét bé m«n gi¶ng v¨n, mµ c¶ ë lÜnh vùc kiÕn thøc®êi sèng kh¸c.Trang11 §Ò tµi : Sö dông hÖ thèng c©u hái “TÝch hîp” trong gi¶ng v¨n THCS------------------------------------Trªn ®©y lµ mét kinh nghiÖm thùc tÕ mµ t«i ®· ¸p dông ®èi víi lípt«i ®ang gi¶ng d¹y. T«i thÊy viÖc gi¶ng d¹y theo hÖ thèng c©u háitÝch hîp t¹o ®îc niÒm tin cho c¸c em häc tËp vµ n©ng cao hiÖu qu¶giê d¹y ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc – s¸ng t¹o cña häc sinh ®ångthêi rÌn ®îc nhiÒu kü n¨ng kh¸c.T«i mong ®îc sù gãp ý cña c¸c ®ång chÝ!T«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n!An Hoµ, ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2006Ngêi viÕtNguyÔn ThÞ Híng---------------HÕt -----------------Trang12 [...]... áp dụng hệ thống câu hỏi tích hợp, tôi tự rút kinh nghiệm về hệ thống câu hỏi đã phù hợp với đối tợng học sinh trực tiếp giảng dạy Học sinh trả lời tơng đối tốt hệ thống câu hỏi Giáo viên đa ra theo mức độ cần thiết ở một số bài sau, sau khi nhận thấy kết quả áp dụng hệ thống câu hỏi cha phù hợp, tôi đã ghi chép lại phần rít kinh nghiệm ở bài soạn hoặc sổ ghi chép, tích luỹ t liệu nhằm hoàn hiện trong. .. sự cao nhng bản thân tôí tự nhận thấy với việc áp dụng hệ thống câu hỏi này có tác dụng lớn trong học tập môn Ngữ văn, giúp học sinh củng cố, ôn luyện, mở rộng, liên hệ kiến thức tốt Thông qua việc trả lời câu hỏi tích hợp, học sinh có điều kiện rèn kuyện t duy, rèn luyện bản thân tốt hơn V BàI học kinh nghiệm Đa hệ thống câu hỏi tích hợp vào bài giảng văn là cần thiế Điều này đã đợc chứng minh rất rõ... ngừng tích luỹ, trau dồi kiến thức không chỉ của một bộ môn giảng văn, mà cả ở lĩnh vực kiến thức đời sống khác Trang11 Đề tài : Sử dụng hệ thống câu hỏi Tích hợp trong giảng văn THCS Trên đây là một kinh nghiệm thực tế mà tôi đã áp dụng đối với lớp tôi đang giảng dạy Tôi thấy việc giảng dạy theo hệ thống câu hỏi tích hợp tạo đợc niềm tin cho các em học tập và nâng cao hiệu quả giờ. .. hoàn hiện trong những tiết học sau Nhờ đó , hiệu quả bài giảng sâu đậm hơn, học sinh áp dụng tốt kiến thức, liên hệ tốt với cả tích hợp ngang và tích hợp dọc Cùng với việc tự rút kinh nghiệm cho bản thân, tôi còn mời các đồng nghiệp trong tổ dự giờ, góp ý về cách áp dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giờ giảng văn thông qua các đợt thao giảng: *Đợt 1: Đầu năm (tháng 9), tiếp theo là đợt chào mừng... nghiệm, hoàn thiện hơn trong tiết dự giờ vào đợt thi đua kỷ niệm ngày 8/3 và ngày 26/3 Rút kinh nghiệm trong cả năm học IV.Kết quả Sau khi thực hiện áp dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giờ giảng văn trong cả năm học, kết quả cụ thể nh sau: -Trả lời tốt câu hỏi: 38 em (học sinh khá -giỏi)-chiếm 61,2% -Trả lời cha đầy đủ: 18em (học sinh Trung bình-khá)-chiếm 29% -Cha trả lời đúng câu hỏi : 6 em (học sinh...Đề tài : Sử dụng hệ thống câu hỏi Tích hợp trong giảng văn THCS 3/ Trả lời các câu hỏi theo đề bài: - Tìm hiểu chú thích - Xác định giọng đọc, thể thơ của bài thơ - ở tiết 1, tìm hiểu hình ảnh Con Cò trong lời ru tuổi ấu thơ, tìm hiểu kĩ ý nghĩa 4 câu thơ đầu, nhận xét cách vận dụng sáng tạo ca dao vào bài thơ của tác giả.Tìm hiểu Con Cò trong đoạn đầu bài thơ mang... nghiệm thực tế mà tôi đã áp dụng đối với lớp tôi đang giảng dạy Tôi thấy việc giảng dạy theo hệ thống câu hỏi tích hợp tạo đợc niềm tin cho các em học tập và nâng cao hiệu quả giờ dạy phát huy đợc tính tích cực sáng tạo của học sinh đồng thời rèn đợc nhiều kỹ năng khác Tôi mong đợc sự góp ý của các đồng chí! Tôi xin chân thành cám ơn! An Hoà, ngày 01 tháng 12 năm 2006 Ngời viết Nguyễn Thị Hớng ... -Một câu đặc biệt kết ý Nhận xét câu thơ -Đúng câu đặc -Tích hợp Tiếng việt -Tích hợp TLV -Tích hợp TV -Tích hợp TLV -Tích hợp TLV Trang6 Đề tài : Sử dụng hệ thống câu hỏi Tích hợp giảng văn. .. khó (Tích hợp Tiếng việt) - Câu hỏi tác giả tác phẩm có liên quan (Tích hợp ngang, dọc) -Tóm tắt văn (Tích hợp Tập làm văn) 2.3- Phần đọc tìm hiểu văn Trong phần áp dụng, sử dụng hệ thống câu hỏi. .. Hớng tích hợp Tích hợp ngang (Tập làm văn) Trang9 Đề tài : Sử dụng hệ thống câu hỏi Tích hợp giảng văn THCS Kết cấu, giọng điệu -Kết cấu, giọng điệu có tác có tác dụng gì? dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giờ văn, skkn sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giờ văn,

Từ khóa liên quan