0

Tuyển tập 22 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 12

67 5,344 27
  • Tuyển tập 22 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 12

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2015, 08:06

 ☛SKÌ THI CH NGIÁO D C VÀ ÀO T O✁✂✄✡☎I TUY N D THI✂☞✌✍HÀ T NH✏H C SINH GI I QU C GIA L P 12 THPT✡✎N M 2012 - 2013✑(✟MÔN THI:CHÍNH TH Cthi có 01 trang, g m 05 câu)✂✞✆✝✂A LÍ -Vòng 1✒✓Th i gian làm bài: 180 phút✠✕✔Câu 1. (5 i m)a) Hãy v scác ai khí áp và các i gió trên Trái t. Gi i thích t i saocùng xu t phát t áp cao chí tuy n nh ng gió M u d ch có tính ch t khô trong khigió Tây ôn i l i cóm r t cao.b) T i sao s phân b l ng m a trên Trái t l i không u ?✖✗✜✘✙✘✘✤✘✚✥✣✘✣✩✪✚✛ư✧✜✢★✣✜✜✫✬ư✭ư✛✜✣✘✮✰✯Câu 2. (3 i m)a) Phân bi t t su t gia t ng dân s t nhiên, t su t gia t ng c h c và t su tgia t ng dân s .b) T i sao nói các i u ki n kinh t - xã h i có ý ngh a quy t nh i v i sphát tri n và phân b các ngành giao thông v n t i.✱✳✲✜✳✬✫✲✜✳✗✴✲✜✬✵✣✘✶✮✱✥✩✬✧✥✘★✘✬✚✫✢✰✯Câu 3. (4 i m)a) D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy phân tích m i quanh gi a a hình và khí h u khu ông B c.b) Dãy Tr ng S n có nh h ng nh th nào n khí h u n c ta ?✫✱✸✘✛★★✱✧ư✻✥✹✗✛✢✷✘✴✬✺ư✹ư✥✘✥✧ư✚✰✯Câu 4. (5 i m)D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:a) So sánh c i m a hình c a mi n B c và ông B c B c B v i mi nTây B c và B c Trung B . Gi i thích t i sao có s khác bi t ó.b) Ch ng minh t mi n B c và ông B c B c B a d ng.✫✛✘✺★✼✱✘✶✘✺✥★✽✩✷✘✜✷✢✹✘✮✺✣✮✺✴✛✺✫✛✱✺✺✩✺✩✚✮✘✘✣✰✯Câu 5. (3 i m)Cho b ng s li u sau:✢✬✾✿Nhi tTháng❆❇✱và l ng m a trung bình tháng c a Hu (16024'B,107041' , 17m)IIIIIIVVVIVII VIIIXIXXI❀❂❅❁I❁❃❄❈XIINhi t19,7 20,9 23,2 26,0 28,0 29,2 29,4 28,8 27,0 25,1 23,2 20,8(0C)L ng m a161,3 62,2 47,1 51,6 82,1 116,7 95,3 104,0 473,4 795,6 580,6 297,4(mm)❊ưư❏Hãy nh n xét và gi i thích v ch❋●❍❑❏❑nhi t, ch■▲m a, s phân hóa mùa c a Hu .■ư◆❖€H T✕✔❘❙❚❱❲❳✔- Thí sinh chc s d ng Atlat a lí Vi t Nam- Giám th không gi i thích gì thêm.❯◗❲làm bài;❨❬H và tên thí sinh……………………………. S báo danh……………………….❩■  SGIÁO D C VÀ ÀO T O✁✂KÌ THI CH N✄ ✁I TUY N D✂✄THI☎☎HÀ T NHH C SINH GI I QU C GIA L P 12 THPT ✆✝✞✟N M 2012 - 2013ƯHNG D N CH MTHI VÒNG 1MÔN A LÍ✞✡☛✁✁(H✌✏✎✍☞✑ng d n ch m g m 04 trang)ư✓CâuN i dungÝ✒✁i m5,001✔aV scác ai khí áp và các i gió trên Trái t. Gi i thích t i saocùng xu t phát t áp cao chí tuy n nh ng gió M u d ch có tính ch tkhô trong khi gió Tây ôn i l i th ng m t.✕✖✗✖✖✚✘✙✢✣✖✘✚ư✜ư✛✥✧★ư✜✦3,00✚✘✑❇-V s✪.✩2,00S✗✘các ai khí áp và các✙✘✘i gió trên Trái✚✛t✜✫- Gi i thích+ Gió M u d ch nói chung khô và ít m a vì: gió M u d ch th i t áp caochí tuy n v Xích o, gió th i t i vùng có nhi ttrung bình cao h n trnên khô.+ Gió Tây ôn i l i m và gây m a nhi u vì: gió Tây ôn i c ng xu tphát t áp cao chí tuy n th i v c n c c, nhi ttrung bình th p h n, h in c trong không khí nhanh t nbão hòa vì th luôn m t và gâym a.❋✬ư❏■❋✯❏❍✭❏✰✭▲✱✲❏✳ư❍✰❏✮✮❑✯✰■✭❍❏ư✬1,000,50✯❋◆❏❏✰✴✵0,50❑▲✵✱✱❑■■✳ư✰ư✸b✶T i sao s phân b l✷ư✺✻ng m a trên Trái✼ư❀- S phân b m a trên Tráidòng bi n, a hình...+ Khí áp (di n gi i)+ Frông (di n gi i)+ Gió (di n gi i)+ Dòng bi n (di n gi i)+ a hình (di n gi i)✿ư✾2,00u❀❈❁✽t l i không✶✏t ph thu c vào các nhân t : khí áp, frông, gió,❂0,25❃❇❄❅✫❅❅✫✫❃❄❁❅❅✫✫0,250,250,250,250,25 ❀❇❃❈❇❄- Do s tác ng c a các nhân t khí áp, frông, gió, dòng bi n,Trái t không u nên s phân b m a trên Trái t không u.✿ ✏❀❇✏❇✂❁✿ư✁a hìnhtrên0,50✂❁23,00✄a✼☎✼☎✆✼☎✆✸2,00✆Phân bi t t su t gia t ng t nhiên, t su t gia t ng c h c và t su t gia t ng dân s✝✷✏✞❀❀✡❇✠❇❄✏❆- T su t gia t ng dân s t nhiênc xác nh b ng hi u s gi a t su t sinh thôvà t su t t thô, n v tính là ph n tr m (%).+ T su t sinh thô là t ng quan gi a s tr emc sinh ra trong n m so v i dâns trung bình cùng th i i m. n v tính là ph n nghìn (‰)+ T su t t thô là t ng quan gi a s ng i ch t trong n m so v i dân s trungbình cùng th i i m.n v tính là ph n nghìn (‰)T su t gia t ng dân s t nhiên có nh h ng rõ r t n tình hình bi n ngdân s vàc coi là ng l c phát tri n dân s .- T su t gia t ng c h cc xác nh b ng hi u s gi a t su t nh p c và tsu t xu t c , n v tính là ph n tr m (%).c xác nh b ng t ng s gi a t su t gia t ng t nhiên- T su t gia t ng dân svà t su t gia t ng c h c, n v tính là ph n tr m (%).T i sao nói các i u ki n kinh t - xã h i có ý ngh a quy t nh i v i s pháttri n và phân b các ngành giao thông v n t i.❊✿✟ư✏☛✟❄✪0,25✠☞✏❀❇✍✪ư✟❀✟✌❇ư❃✁0,25✌❇✎✍✠❊☛❄✪❁✏❀❀✏✎✍✠✪✟ư☞ư☛❃✁0,25✌❇✎❄✪❁✏❀✏✫✠❆✁✿✟❀❃❇❇❊❇❈❀0,25❈ư✿✏❀✡❇✠✪❇❊✑❄✏❆✒ư✟✏✏❇ư✏☛ư✟✟0,50✌❇❄✪✠ư✏❀✡❇✠❇❊❀✓✏❄✠ư✟☛✏✿✟0,50✌❇✠✪❄✪✑✠✟✖✘✕✘✗✚✕✛✕✜✢✔b✣✙✤✜✥❃❀❀✏❀✏❇✧❄❇- S phát tri n và phân b các ngành kinh t qu c dân có ý ngh a quy t nh iv i s phát tri n và phân b , c ng nh s ho t ng c a các ngành giao thôngv n t i.+ Tr c h t các ngành kinh t qu c dân là khách hàng c a ngành GTVT.Tình hình phân b các c s công nghi p, trìnhphát tri n kinh t c a cácvùng, quan h kinh t gi a n i s n xu t và n i tiêu th quy nh m tm ngl i GTVT, các lo i hình v n t i, h ng và c ngc a các lu ng v n chuy n(d n ch ng)+ S phát tri n c a ngành công nghi p c khí v n t i, công nghi p xây d ng chophép duy trì và t ng c ng c s v t ch t k thu t c a ngành GTVT.- Phân b dân c , c bi t là s phân b các thành ph l n và các chùm ô th cónh h ng sâu s c t i v n t i hành khách, nh t là v n t i b ng ô tôTrong các thành ph l n và các chùm ô th , ã hình thành m t lo i hình v n t ic bi t là GTVT thành ph .✿❃✍1,00✦❀❇0,25❈✩✿✒ư★✿ ✫✏❀✏✍ư ❀❃❆✁✪❇0,25✏❈ ✏✏❆✫✪❇✪❄❇✒❈✩❂☛✑✍✫✒✍❇✎❃❈✒✩ưưư ✎✪❃❆✿✫✒✪❆✿ ✏✠✎✁✒✧0,25✒✪ư ❀❀❇❀❆✫✍ư✏✬✫❇❄✿✍✁✫✒0,25✡✫✒ư❀✍❇❄ ❇❈✫✒✩❀❇✫❆34,00✘a✭✛✗✮✕✜D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy phân tích m i quanh gi a a hình và khí h u khu ông B c✣✯✗✰✕✛✥✱2,50✭✲✬✂- Khái quát v khu ông B c.- c i m a hình và khí h u+ c i m a hình c a khu+ c i m khí h u c a khu- M i qua h gi a a hình và khí h u+ nh h ng c a a hình n khí h u* H ng c a các cánh cung m r ng ra phía b c và phía ông ã t o thu n l i cho sxâm nh p gió mùa ông b c vì th ây là khu v c có mùa ông l nh nh t n c ta.* Cánh cung ông Tri u ch n gió mùa ông nam, gây m a l n cho khu v c ven bi nvà làm cho vùng tr ng Cao B ng, L ng S n có l ng m a th p.* a hình còn t o ra các trung tâm m a nhi u (B c Quang…), trung tâm m a ít (B c❁0,25❃❇✫❇❄✒❁❃❇✫❇❄❁ ❃❇✫✒❁ ❀❆❇❄0,250,25✒☛✏❇✁ư✳❄❇✒ ✬✍❈✁❇❇✒❊✩ư✿ ✬❇✒✏✏❇❇0,50✍✩✿ư❃✬❇✂✍❁ư✿✏✡✪✩ư★ư✬❄✬✂✩❁ư0,50❊ư0,25 ❇✒❈Giang…); t o nên s phân hóa khí h u theo cao.+ nh h ng c a khí h u n a hình: a hình xâm th c m nh vùng i núi và b it nhanh các ng b ng, các thung l ng sông. Các hi n t ng nht tr t, á l c ngth ng xuyên x y ra; a hình cacxt phát tri n.✩✿✑✏✁❇✒❇❄❇❄✑❇✁✩ư✳✿ ✑0,50✏✡❇✁❆❂❇❊ư★❇❊ư✁ư★❃ ❇✎❄✪ư☎✂Dãy Trưbng S n có nh h✝✁ư✂☎✽✆ng nh th nàoư✄❄✎❇n khí h u nư❈c ta✝✍- Trình bày v dãy Tr ng S n: v trí,cao, h ng…- T o nên hi u ng ph n i v i gió mùa Tây Nam vào u mùa h và Tín phongth i theo h ng ông b c vào mùa ông.- Ng n c n gió mùa ông B c xâm nh p v phía nam, i n hình là dãy HoànhS n, B ch Mã. Vì v y, t B ch Mã tr vào, không có tháng nào nhi td i020 C.- Làm cho mùa m a Duyên h i mi n Trung lùi 3 tháng, r i vào thu ông.cao...- T o nên các trung tâm m a nhi u, m a ít. Khí h u có s phân hóa theo✪ưư❀❆✌❇✪✩✍❇✩✪✓1,500,250,50✬✍❇❇ư❃✬✫✠✒❇✂❁✒✪❆✁✩❇❈0,25✍✩ư✞✫✁❇✂✪ư✂❇✒❈✩ưư✿40,250,255,00✤✕a✖✕✟✕✛✖✭✠✢So sánh c i m a hình c a mi n B c và ông B c B c B v i mi n TâyB c và B c Trung B . Gi i thích t i sao có s khác bi t ó✲✲✦✗✔✲✲✲✙3,00✕✣✙❄✂✍- Khái quát v v trí gi i h n c a hai vùng- Gi ng nhau+ Cócác d ng a hình: núi cao, i, ng b ng, th m l c a nh ngchi m ph n l n di n tích.+ a hình u là nh ng vùngc tr l i do v n ng Tân sinh.0,25✩ ❀✑❇❇❄✑❇✡❇❇✂❄✑❇i núi✩❂ ✏ư✌✍❄❇❇✂❁✍❇✒❊❈✩ư☛✬❄✡✒☛✑✏❄✒✍✌✍✁✏✿✍✏❇❈❇✩✓❁✒✎✗✡✘✙✚+ a nhs phân b ct, c tb ing l i sôngiy dov n ng a ch t k t h p v ih u nhi t i ma+ Có i d ng b ng ven bi n m ic nh thành dosa sông, bi n. Nhìnchung h ng nghiêng chung a a nh th p d n ra bi n (h ng nghiêng tâyb c - ông nam).+ng b ng v nc ti p c p t tri n do nh ng ng b ngic nhnh tt- Khác nhau+cao a hình: Mi n TB và BTB có n n a hình cao h n MB và BBB (d nch ng).d c vàc t x c a a hình mi n TB và BTB l n h n so v i MB vàBBB.=> Do Mi n TB BTB ch u tác ng m nh h n c a v n ng t o núi.+ H ng i: Mi n TB BTB h ng TB - N (d n ch ng) n mi n B công B c B c Bc y i ng cung (d n ch ng).=> Do nh h ng a c ng n n c (d n ch ng)+ nh ch t chuy n ti p c a ng ing b ng MBBBBt, nmi n TBBTBt ng t. Do t n su t tác ng c a Mi n TBBTB l n, cònt n su t tác ng c a MBBBB y u và gi m d n.ng b ng: MBBBBng b ngsa châu th r ng l n,t tri n+nhanh h n mi n TB BTB do sông ngòi nhi u phù sa, th m l c a r ng h n.☞✕0,250,25 ✍❊✗✡❆✒✛❇✍✕✌✜✔✑✖ư✔✏❄✢❃✡❃✫✙0,25❆✍❇✡☛✡❊✣ư✢✏✍❇❄✡☛✤❃✌0,25✍✚☞ư✬ư ❇✑✡✡❃✏✎❇✡❂✥✍☛❇✤✥✡☛❊ư✍0,25❆✗✥✡✩ư✚✑❇✘❊❁❁✟✞❈❇✪❄✂❇✂✎❄✪❁❁❀❇❈❇✍❁✪0,50✬❈❄✍✂✍✪ ❁✂❄✚❇❈✍✏✩ư✂✌☞ư✦❁✬✤✚✘✙★✏☞✪✓✁✫✘☞✎✂☞ư ✪✔❃✑✏✛✏✧✡❇✚✁✚✎✑✁✏☞ ✦✢✦❇✚❈❈❇❈✏❈✑❁✦✑✡☞❃✓❈✡✌✍✂✚❇✂bCh ng minh✄t✻✾mi n B c và ông B c B c B✫✫✬✂✬✫✽❈0,25✪2,00a d ng✶✬✬❈✂❄✍- Khái quát v mi n B c và ông B c B c B : v trí, gi i h n- Có nhi u lo i t khác nhau- Nhóm t feralit+ t feralit trên á ba dan (di n tích, c i m, phân b )✩❁✏❇✂❄❂✦✼✽✘✣✢✪✪✡✣❁✦✂✡❇✚❁✦✌✫✚ 0,25✍✚ ✏❇✖✍✂✦✌❁✦✏✌✂0,50✖✦✏✦✧❁✩✚✖✪✎❈✫✬✎✍✚☞✬❈ ✂✧❇✒✪✩✦✩✏0,250,25❇✏❃❇❁❆❇✫❇❀0,25 ✏❃❇❆❇❀❇✫+ t feralit trên á vôi (di n tích, c i m, phân b )+ t feralit trên các lo i á khác (di n tích, c i m, phân b )- Nhóm t phù sa: t phù sa sông và các lo i t khác (di n tích, c i m,phân b ); t phù sa sông và các lo i t khác (di n tích, c i m, phân b )- Các lo i t khác và núi á (di n tích, c i m, phân b )❁✏❃❇❆❇❀❇✫✩❁✏✏❇✏❇❃❇❆❇❇✫✩❀✏✏❇❃❇❆❇❀0,250,500,25❇✫✩✏❃❇❇❆❇❀❇✫✩0,25☎5✂✆✄✾ ✽Hãy nh n xét và gi i thích v nhi ta Nh n xét và gi i thích v nhi tvà lư✬✂✆✄✾3,00ng m a c a Hu .✺ư✽1,25✬- Nhi ttrung bình n m khá cao (25,10C); do v trí a lí (16024'B)- Không có tháng l nh, nhi ttháng th p nh t c ng t 19,70C (do v trí a lívà n m sau dãy Hoành S n...); có t i 7 tháng nóng (tháng có nhi ttrên 250C).- Tháng có nhi tcao nh t là tháng VII (góc chi u sáng l n, gió ph n), thángcó nhi tth p nh t là tháng I (góc chi u sáng nh , gió mùa ông B c ho tng m nh nh t).nhi t trung bình n m khá cao, lên t i 9,70C (do gió mùa ông B c làm- Biêncho n n nhi t mùa ông h th p)❆❇❈❄✠✏❆❇❇❄✏❈❇❄✩❇❄✩★0,250,25✡✍✪❆✏❆❇❈❇❈✍✏❆❇✏✏✪✏0,50✬❈✁✩❁✏❇❈✩✬❇❈❆✍✠❁✏❆✂0,25❇✩✂✆✾✆Nh n xét và gi i thích v lbưng m a, s phân mùa khí h u✺ư✷1,25✏✍✠✍❈ưư❃✍❊❈✍✁❃✬❄❇ưư✫❈❆❇✍❂ ✏❇✌❇❇✠❄✩ư✞❈❇✪0,25❃✬❇0,50❄✩ư❇❄☛❃❇❇- L ng m a trung bình n m l n, lên t i 2868mm, Hu là m t trong nh ng ai m có l ng m a l n n c ta (do v trí sát bi n, a hình ch n gió bi n, ho tng c a frông, d i h i t nhi t i, bão...).- M a lùi vào thu ông, t tháng VIII n tháng I n m sau ( u mùa h ch u tácng c a gió ph n, mùa ông có gió mùa ông B c i qua bi n, frông, bão...)- Chênh l ch mùa m a và mùa khô l n.❊❇❁ ❆✍ư0,25❃✫❈- Có l ti u mãn vào tháng VI do có d i h i t★i qua❂0,25❇✥S phân mùa khí h u: có mùa ông l nh v a, mùa h nóng, m a lùi vào thuông✣c❇✩✩ư✞❇✂✤✜T ng s✄✘✕✤✭0,50✕i m toàn bài✄✕20✤✕* N u thí sinh làm bài không hoàn toàn theo áp án, mà v n úng thì v n cho i m.i m t i a toàn bài không quá 20 i m.✤✜✕✕ SỞ GD & ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎINĂM HỌC 2014 – 2015Môn: Địa lí lớp 12Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày thi: 14/9/2014---------------------------------------Câu I. (4,0 điểm)Chứng minh rằng đối với việc phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội và quốc phòng củanước ta, vị trí địa lí có ý nghĩa quan trọng.Câu II. (4,0 điểm)Hãy nêu những thành tựu đạt được về mặt kinh tế - xã hội của nước ta từ sau côngcuộc Đổi mới (1986) đến nay.Câu III. (8,0 điểm)Cho bảng số liệu:Diện tích lúa cả năm phân theo mùa vụ của nước ta(Đơn vị: nghìn ha)Phân theo vụ lúaNămTổng cộngLúa đông xuânLúa hè thuLúa mùa19906 0432 0741 2162 75320057 3292 9422 3492 0381) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô diện tích lúa cả năm và cơ cấu của nóphân theo mùa vụ ở Việt Nam năm 1990 và 2005.2) Nhận xét quy mô diện tích lúa cả năm và sự thay đổi cơ cấu mùa vụ ở nước ta.Câu IV. (4,0 điểm)Cho bảng số liệu:Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của nước ta(Đơn vị: %)NămThành thịNông thôn199019,580,5199520,879,2200024,275,8200325,874,2200526,973,1Từ bảng số liệu trên, hãy so sánh và nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng dân số thành thị,nông thôn của nước ta.---------------Hết--------------Họ và tên thí sinh: …………………………………SBD……………………Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm SỞ GD & ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔCâuHƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HOC SINH GIỎINĂM HỌC 2014 – 2015Môn: Địa lí – lớp 12Ngày thi: 14/9/2014-----------------------------------ÝNội dungÝ nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế, văn hóavà an ninh – quốc phòng của nước taĐiểm4,0* Về kinh tế:- Có điều kiện phát triển các loại hình giao thông thuận lợitrong việc phát triển quan hệ ngoại thương, giao lưu với cácnước trong và ngoài khu vực.1- Việt Nam là cửa ngõ thông ra biển của Lào, Đông Bắc TháiLa, Campuchia và khu vực Tây Nam Trung Quốc.2,0- Vị trí này có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển cácngành kinh tế, các vùng lãnh thổ, tạo điều kiện thực hiện chínhsách mở cửa, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thếIgiới, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.*Về văn hóa – xã hội:2- Tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình hợptác hữu nghị và cùng phát triển với các nước láng giềng và các1,0nước trong khu vực Đông Nam Á.* Về an ninh – quốc phòng:- Nước ta có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng của vùng3Đông Nam Á, một khu vực năng động, nhạy cảm với nhữngbiến động chính trị trên thế giới.1,0- Biển Đông của nước ta có ý nghĩa chiến lược trong côngcuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nướcNhững thành tựu đạt được của nước ta từ sau cộng cuộc ĐổiIImới (1986) đến nay:- Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã4,04,0 hội kéo dài. Kiềm chế được lạm phát và kiềm chế ở mức mộtcon số. Nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh, ổn định, khácao so với các nước trong khu vực.- Tốc độ tăng GDP trung bình giai đoạn 1975 – 1980 chỉ là0,2%, đến năm 1988 tăng lên 6%, năm 1995 là 9,5%, năm2005 là 8,4%, trung bình giai đoạn 1987-2004 là 6,9%.- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa,hiện đại hóa:+ Giảm tỉ trong của khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp)+ Tăng tỉ trong khu vực II và III (công nghiệp – xây dựng vàdịch vụ)+ Trong nội bộ từng khu vực cũng có sự chuyển dịch.- Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng có sự chuyển biến rõ nét:hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng động lựcphát triển kinh tế, vùng chuyên canh và các khu công nghiệptập trung, khu chế xuất có quy mô lớn.- Công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất,tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.12III* Xử lí số liệuNămTổng cộng19902005Chia ra các vụ lúaĐông xuânHè thuMùa100,034,320,145,6100,040,130,127,81* Vẽ biểu đồ+ Biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ tròn.+ Biểu đồ có chú giải và tên biểu đồ.3,5+ Đẹp, chính xác về số liệu, ghi số liệu lên biểu đồ.(Nếu thiếu mỗi ý trừ điểm)* Nhận xét:- Diện tích lúa cả năm tăng 1,2 lần, nhưng tăng chậm.- Cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của nước ta có sựthay đổi rõ rệt:3,5 + Vụ đông xuân tăng nhanh về tỉ trọng diện tích (dẫn chứng sốliệu).+ Vụ mùa giảm mạnh (17,8%) từ chỗ chiếm tỉ trọng lớn nhấtnăm 1990 là 45,6% đã giảm xuống cuối cùng năm 2005 là27,8%.+ Vụ hè thu tăng nhanh từ 20,1% lên 30,1% vươn lên vị trí thứhai sau vụ đông xuân năm 2005.So sánh và nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng dân số thành thị,nông thôn.4,0- Giai đoạn 1990 – 2005 dân cư nước ta tập trung chủ yếu ởnông thôn (dẫn chứng số liệu). Dân cư nông thôn chiếm tỉtrọng lớn, dân cư thành thị chiếm tỉ trọng nhỏ.- Cơ cấu dân cư nông thôn và thành thị nước ta có sự thay đổi.- Cơ cấu phân bố dân cư thành thị và nông thôn nước ta có sựthay đổi. Dân cư nông thôn đang có chiều hướng giảm, dân cưIVthành thị đang có chiều hướng tăng lên (dẫn chứng). Đây làkết quả của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa .- Từ 1990 đến 1995 tỉ trọng dân cư nông thôn và tỉ trọng dâncư thành thị tăng chậm do quá trình công nghiệp hóa, đô thịhóa giai đoạn đầu còn chậm. Giai đoạn sau từ 1995 đến 2005quá đô thi hóa diễn ra nhanh hơn nên sự thay đổi nhanh hơn.- Đây là sự chuyển biến tích cực theo chiều hướng tiến bộ phùhợp với đường lối đổi mới đất nước, phù hợp với quá trìnhcông nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.=========Hết========Đáp án gồm 03 trang4,0  ☎SGIÁO D C & ÀO T OGIA LAI✁✂K THI CH N H C SINH GI I C P T NHL P 12 THPT N M H C 2012 – 2013Môn: a lí – B ng ATh i gian làm bài: 180 phút (không k th i gian giao )Ngày thi: 06/12/2012✄✆✆✝✡✍CHÍNH TH C✎✌(✟✆✂✌✞✠☛✏☞✑✏✒✓này g m có 02 trang và 07 câu)✓✔Câu 1: (3,0 điểm)a) T i sao th i ti t vào mùa xuân m áp, mùa h nóng b c, mùa thu mát m còn mùaông thì l nh l o? (Gi i thích nh n nh trên bán c u B c ho c bán c u Nam)b) Vì sao các hoang m c phân b ch y u khu v c chí tuy n ho c sâu trong l ca?Câu 2: (2,0 điểm)a) T i sao s n xu t công nghi p có tính ch t t p trung cao ? Tính ch t t p trung caoc a s n xu t công nghi pc th hi n nh th nào?phát triênr kinh t - xã h i mi n núi, t i sao giao thông v n t i ph i i tr c m tb)b c?Câu 3: (3,0 điểm) D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:a) Gi i thích t i sao chnhi t n c ta có s phân hóa theo không gian và th igian?b) Gi i thích t i sao thiên nhiên n c ta ch u nh h ng sâu s c c a bi n?Câu 4: (3,0 điểm)a) Cho b ng s li u:Hà N i và Cà Mau, n m 2010.Nhi tHà N iTrungTháng 12345678910 11 12 bìnhn mNhi t18, 20, 21. 23, 28, 30, 30, 28, 28, 25, 22, 19,24,9199579767514o(0 C)✕✕✏✖✗✘✙✕✒✚✛✜✒✢✣✤✥✦✣✤✕✧✒★✖✣✩✖✦✣✪✢✕✛✒✬★✛✗✫✗✫✒ư✗✮✑✫✜ư✒✬✗✜✖✌✕✑✖ư✬✓✜✛✛✒ư✯✬✯✌✩✢✫✖✘✒✰✕✛✖✒✬✫ư✯✩✏✕✛ư✛✧✯✢✛ư✣✥★✑✫✫✒✬✣✬✱✬✱✫✒✬Cà MauTháng1234567891011Trungbìnhn m12✱Nhi t25,1✫✒✬o(0 C)26,728,628,928,228,827,228,127,025,527,426,727,4(Ngu n: Niên giám th ng kê n m 2011)nhi t c a hai a i m nêu trên, n m 2010.Phân tích và gi i thích s khác nhau v chb) Gi i thích t i sao Nam Trung B có l ng m a th p h n so v i B c Trung B ?Câu 5: (3,0 điểm) D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:✔✛✧✩✓✖✒✬✱✫★✒✢✒✑✱✕✛✬ư✮ư✗ơ✯✥✬✌✩✢✫✖✘✒✰1 a) Nh n xét tình hình phát tri n dân sn c ta trong giai o n 1960 – 2007. Nêum t s gi i pháp nh m gi m t l gia t ng dân s t nhiên.dân s th p nh t n c ta.b) Gi i thích t i sao vùng kinh t Tây Nguyên có m tCâu 6: (3,0 điểm) D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:a) Phân tích các th m nh phát tri n công nghi p i n l c n c ta.b) Ch ng minh r ng các nhà máy nhi t i n n c ta phân b có tính quy lu t.Câu 7: (3,0 điểm) D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:a) Gi i thích vì sao ngành th ng m iông Nam B l i phát tri n nh t so v i cácvùng khác?b) Phân tích nh ng i u ki n thu n l i phát tri n ngành th y s n vùng Duyênh i Nam Trung B ?--------------------- H t -----------------------------•Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do Công ty Cổ phần Bản đồ vàTranh ảnh Giáo dục xuất bản năm 2011; không được sử dụng các tài liệu khác khi làmbài thi.• Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.✕✜✬✧✑✛✛ ✧✫✁✣ư✱✯✒✧✩✕✛✖✜✒✬✧✗✗ư✯✌✩✢✫✖✘✒✰✕✖✘✒✑✑✫✫ ✒✫✣ư✒✫✩✣✯ư✯✧✜✌✩✢✫✖✘✒✰✌✕✛ư✂✛✒✓✕ơ✣✫✜✮✬✒✑✑✑★✛✗✯✣✬✖2  S☎GIÁO D C & ÀO T OGIA LAI✁✂K THI CH N H C SINH GI I C P T NHL P 12 THPT N M H C 2012 – 2013✄✆✆✝✞✟✠✡✆✠ÁP ÁN VÀ HNG D N CH MCHÍNH TH CMÔN: A LÍ –B ng A(Hướng dẫn chấm này có 05 trang) ✂✁✞☎✂✂✂✄☞✞✆CâuN i dung – Yêu c uCâu 1 a) Gi i thích ti t vào mùa xuân m áp, mùa h nóng b c, mùa thu(3,0 ) mát m còn mùa ông thì l nh l o.- M t n m có 4 mùa, mùa hai bán c u trái ng c nhau.bán c u B c mùa xuân t 21/3 n 22/6, ti t tr i m áp vì M tTr i b t u di chuy n t Xích o lên chí tuy n B c.- L ng nhi t t ng d n nh ng vì m i b t u tích l y nên l ngnhi t ch a cao.- Mùa h t 22/6 n 23/9, ti t tr i nóng b c vì góc nh p x l n,c ti p t c tích l y nhi u.nhi t- Mùa thu t 23/9 n 22/12, ti t tr i mát m , vì góc nh p x gi mnh ng còn l ng nhi t d tr trong mùa h .- Mùa ông t 22/12 n21/3, ti t tr i l nh l o vì góc nh p x nh ,m t t ã tiêu hao h t l ng nhi t d tr .b) Các hoang m c phân b ch y u khu v c chí tuy n ho csâu trong l c a:* Các hoang m c phân bkhu v c chí tuy n, vì:- Có áp cao ng tr .- T l l c a l n.- Có gió Tín phong i qua l c a nên khô nóng.* Hoang m c ch y u n m sâu trong l c a, vì:nh h ng c a bi n và i d ng r t ít.- Mùa hè h p th nhi t m nh nên r t nóng, mùa ông t a nhi tnhanh nên hình thành hoang m c.Câu 2 a) T i sao s n xu t công nghi p có tính ch t t p trung cao ?(2,0 ) Tính ch t t p trung caoc a s n xu t công nghi pc thhi n nh th nào?* S n xu t công nghi p có tính ch t t p trung cao , vì:- Do công ngi p g m nhi u ngành ph c t p,c phân công tgóp ph nm … t o s n ph m cu i cùng. Tính ch t t p trung caothúc y quá trình chuyên môn hóa, h p tác hóa… em l i hi u qukinh t cao.* Tính ch t t p trung caoc th hi n :- T li u s n xu t (máy móc, thi t b …), nhân công.✝✟☞✌✠☞✌✬✡✱✡✤i m1,5✍✣✎☛✂✤✏✥✒ư✖✮✖✏✗✦0,250,25✌✕✏✥ư✒✤✮✫✫✏✑✱✖✤ư✯✥✒✥✑✤ư✮0,25ư✕✕✏✫✒ư✒✮✖✖✖✑✪✏✘✜✯✓✕✏✒0,25✖✖✏✙✜✛0,25✕ưư✮✫✩✂✕✏✒✦✒✗✒✒✖✖✖ư✮✫✡✓✕✏✚✩✔✒✜0,25✂✟✕✖✟✗✕1,5✘✌☛✡✓✩✫✁✪✒✢✕✖✟✢✯✒✪✒✢✘✡✔✟✙✌☛✕✚ư✣★✑✒ươ✗✕✗✪✫✗✒✒✫0,750,250,250,250,750,250,5✕✆✡✠☞✛✠✜✌✞1,0✆✌✠✛✜ư✌✔✠☞✛✌ư✣✟✆✠☞✛✠✜✌0,5✕✫✔✓✘✒ư✮✁✕✒✁✑✤✛✧✗✜✒✬✤✕✤✒✮✒✫✛✖✞✆✠ư✫✜✛✌✗✌ư✣✖✛✢✕0,50,253 - S n ph m, v n u t .b)phát triênr kinh t - xã h i mi n núi, giao thông v n t i ph ii tr c m t b c,vì:- Giao thông v n t i mi n núic ophats tri n góp ph n t ngc ng giao l u gi a các a ph ng mi n núi, gi a mi n núi v ing b ng.- T o i u ki n khai thác các tài nguyên mi n núi.ng b ng lên mi n núi.- Thúc y s thu hút dân c t- Thúc y s phân công lao ng theo lãnh th , hình thành c c ukinh t mi n núi. Các ho t ng d ch v c ng có i u ki n phát tri n.Câu 3 a) Chnhi t n c ta có s phân hóa theo không gian và th i(3,0 ) gian, vì:* Thêo không gian:- Do càng vào nam càng g n Xích o nên góc nh p x và th i gianchi u sáng trong n m t ng d n.- Do càng vào nam thì tác ng c a gió mùa ông B c càng y u.- Do ch u nh h ng c a qui lu t ai cao: trung bình c lên cao 100gi m trung bình 0,6oC.m nhi ti v i gió mùa ông B c khu v c ón gió nhi t h th p, khuv c khu t gió có n n nhi t cao h n.i v i gió mùa Tây Nam khu v c khu t gió có n n nhi t cao h nkhu v c ón gió.* Theo th i gian- Do n c ta ch u nh h ng c a chgió mùa, vào mùa ôngnhi u b ph n lãnh th ch u nh h ng c a gió mùa ông B c l nh.- Do s chuy n ng bi u ki n c a M t Tr i nên có s chênh l chv góc nh p x và th i gian chi u sáng trong n m.b) Thiên nhiên n c ta ch u nh h ng sâu s c c a bi n, vì:- V trí ti p giáp Bi n ông r ng l n nên t o l ng m a vàmd i dào.- Lãnh th h p ngang và kéo dài theo chi u v tuy n.- Các kh i khí th ng di chuy n qua bi n vào t li n.- Các dãy núi, thung l ng sông ph n l n theo h ng TB- N nên hútgió N t bi n vào mang m a và m l n.Câu 4 a) Phân tích và gi i thích s khác nhau v chnhi t c a Hà(3,0 ) N i và Cà Mau, n m 2010.tháng th p nh t (tháng 1) Cà Mau cao h n Hà N i là 70C.- Nhi ttháng cao nh t Hà N i (tháng 6) cao h n Cà Mau- Nhi t(tháng 4) là 2,0 0C.- Nhi ttrung bình n m Cà Mau cao h n Hà N i là 2,5 0C.th p d i 20 0C, Cà Mau không có- Hà N i có 2 tháng nhi tth p d i 20 0C (trên 25 0C).tháng nào nhi tGi i thích:✤✛✧✒✤ư✞✆✟✂✜ ☞☞0,251,0✆✌ưư✁✁✜ư✒✏✛ư✔✣✓✒✂✒✢ưư✮✑ơ✣✤✓✱✓✂0,25✯ ✕✒✓✫✒✤✩✒✤✩✣✏ư✒✒✔✓✓ ✬ơ✂✗0,250,250,25✕✖✓✒✬✢✑✪✒✓✫✑✆✟✌✛ư✖✁✄1,75✌✕✤✖✱✕✒✱✜✏✤✌✒✢✫✛✒ư✬✣✬★★✜✥✖✒✘✌✕✯✩✥✗✓✩✫✒✫✒✬✗✯✩0,25ơ✌✧0,250,25✛✌✧1,250,25✩✗✓✫ơ0,25✒✄ư✯✢✛ư✣★✖✒✬✒0,50,25✌✕✓✬✜✢✂✩✑✒✬✛ư✑✖✣★★✥✦✏✩✫0,25✕✓✜✏✖✱✞ư☛✁ư☞✕✔☎✌✕✢✖✑✬✯ư✮ư✒✬✤1,250,25✔✂✓✆✧ư✏✑✖✝✑✒✗✓✌✑✤✯ư✯✌✏✑✤ư✯✆✖☞ ✟✌✛✔0,250,250,250,252,5✆✌✞✫✒✬✫✒✬✫✒✬✗✗ơ✗✣✬ơ✱✬ơ✫✫✒✬✗✒ư✬✗✬ư✯✬✣0,250,250,250,25✯☞4 + Do Hà N i n m g n chí tuy n B c và ch u nh h ng m nh c agió mùa mùa ông.+ Cà Mau n m g n Xích o và ít ch u nh h ng c a gió mùa mùaông.nhi t c a Hà N i là 12,8 0C và c a Cà Mau 3,8 0C.- Biên- Biênnhi tc a Hà N i cao h n Cà Mau là 9,0 0C.Gi i thích:+ Do càng vào namchênh l ch góc nh p x và th i gian chi usáng càng ít.+ Càng vào nam ít ch u s nh h ng c a gió mùa mùa ông.b) Nam Trung B có l ng m a th p h n so v i B c Trung B ,vì:- Nam Trung B có h ng a hình song song v i nhi u h ng gióth nh hành trong n m.- Do Nam Trung B ít ch u nh h ng c a bão h n so v i B cTrung B .Câu 5 a) Nh n xét tình hình phát tri n dân sn c ta trong giai o n(3,0 ) 1960 – 2007. Nêu m t s gi i pháp nh m gi m t l gia t ng dân st nhiên.* Nh n xét tình hình phát tri n dân sn c ta trong giai o n1960 – 2007.- T n m 1960 n n m 2007, dân s n c ta t ng liên t c qua cácn m.- N m 2007 so v i n m 1960, dân s n c ta t ng 55 tri u ng i(t ng h n 2,8 l n).- Bình quân m i n m t ng thêm h n 1 tri u ng i.* Nêu m t s gi i pháp nh m gi m t l gia t ng dân s t nhiên.- Ti p t c y m nh công tác k ho ch hóa gia ình b ng nhi u bi npháp c th .- Ti p t c u t vào nh ng vùng có t su t sinh cao nh mi n núi,h i o và nông thôn.- Ph n u ki m soátc t l t ng dân s t nhiên phù h p v ichi n l c s d ng lao ng.- Nâng cao m c s ng c a ng i dân.b) Vùng kinh t Tây Nguyên có m tdân s th p nh t n c ta,vì:- Có a hình cao, phát tri n giao thông còn g p nhi u khó kh n.- Là vùng kinh t ch a phát tri n m nh.- Ho t ng kinh t ch y u là nông nghi p và lâm nghi p.- C s v t ch t k thu t và c s h t ng còn h n ch .u t c a n c ngoài.- Thi u sCâu 6. a) Các th m nh phát tri n công nghi p i n l c n c ta.(3,0 )✕✬✱✤✖✥✢✛ư✣★0,25✒✕✤ ✒✢✛ư✣★0,25✒✒✒✬✫✬✒✫✒✬★✬✬★★✬ơ0,250,25☞✕✒✬✫✢✩✜✛ư✣✏✖★✒✆✆ư✬✣ư✢ư✯✒✠ơ✁✢☎✯✓ư✯0,250,250,50,25✱✬✢✛ư✣★ơ✯✥0,25✬✞✜✓✕ư✌✁✡1,75✁✆✌✓✙☞✛☞✓✞✖✞✜✓✏✱✒✖✱✕✧ưư✌✁✯✱✡✪0,750,25✱✱✯✱ơ✱✧✱✂✱✫ư✏✱ơ✫✙☞✛☞✕✖ư✏✁✓✪✪0,25✒✤✒✤✓✞✖✕✖✒✓ ✫0,251,00,25✑✖✒✯✤✆✛ư✪ư✂✗✁ư✓0,25✛✗✒✖ư✗✑✮✒✪✄ư✒✘✮✫✁✱✧✩✮✯✬✧★ư✏✆✟✒✜✢✌✓✑✠✠✦ư✓ư✑✕✒✬✖★✖✫✫✕ơ✣✜✖✩✗✒✤✜✝ư★✞✟✡✌ơư✣✕✤✖✯✞✛✌✛✖✁✱✕✖0,25✕ư✁0,251,250,250,250,250,250,252,25✌5 * V t nhiên:- Than có tr l ng l n, t p trung ch y u Qu ng Ninh chi m h n90% tr l ng than c n c.- D u khí có tr l ng l n, t p trung th m l c a v i tr l ng vàit t n d u và hàng tr m t m3 khí.- Ti m n ng th y i n l n, kho ng 30 tri u KW, t p trung nhi u nh th th ng sông H ng và h th ng sông ng Nai.- Ngu n n ng l ng khác nh : m t tr i, gió, th y tri u…d i dào.* V kinh t - xã h i:- Công ngi p khai thác nhiên li u, n ng l ng phát tri n.- Nhu c u i n n ng c a n c ta ngày càng l n trong s n xu t và sinhho t.c- Chính sách u tiên c a Nhà n c: công nghi p n ng l ngu t phát tri n i tr c m t b c…- Ngu n v n u t ngày càng l n.- Nhân t khác: c s h t ng, c s v t ch t k thu t, ngu n laong…b) Các nhà máy nhi t i n n c ta phân b có tính quy lu t.- Phân b g n ngu n nhiên li u:+ Nhi t i n i n than: Uông Bí, Na D ng, C m Ph . Nhi t i nkhí: Phú M , Bà R a, Cà Mau.c, Trà Nóc.- G n th tr ng tiêu th : ThCâu 7 a) Ngành th ng m iông Nam B l i phát tri n nh t so v i(3,0 ) các vùng khác, vì:- Có n n kinh t phát tri n nh t: t ct ng tr ng cao, có nhi utrung tâm kinh t thu c lo i l n nh t, gdp chi m 32,3% c n c.- Có nhi u i u ki n thu n l i xu t kh u hàng hóa: dàu khí, s nph m cây công nghi p, các m t hàng công nghi p c bi t là côngnghi p s n xu t hàng tiêu dùng…- Dân c ông, m c s ng cao.- Nhân t khác: c s h t ng, th tr ng tiêu th …b) Nh ng i u ki n thu n l i phát tri n ngành th y s n vùngDuyên h i Nam Trung B .* i u ki n t nhiên:- Có nhi u bãi cá, bãi tôm, c bi t ng tr ng c c Nam Trung B vàHoàng Sa – Tr ng Sa.- B bi n có nhi u v ng, m phá thu n l i cho nuôi tr ng th y s n.- T t c các t nh u giáp bi n, t p trung nhi u h i s n quý, vùng bi nbi n sâu và th m l c a h p thu n l i phát tri n ngh l ng và nghkh i.* i u ki n kinh t - xã h i:- Ngu n lao ng d i dào, ng i dân có kinh nghi m trong ánh b tvà nuôi tr ng th y s n.✖ ư✂ư✂✯✛ư✂✗✜✮✤✁✮ư✮✜✱✱★✒✖✣✛✖ơ✯✯✤✓★1,00,25✣✓✪✒✢✯ư✂✮0,25✁✫✯✛✫✜✓✗0,25✌✣✫✧✔✔✱ư✫✧✮✔ư✦✏★✓✔✆✟ ✫✤✫✒✫✱★ư✱ư✮✑✯✯✛✗0,251,250,250,25✕ư✒✤ư★✑✔✧✒✒ư✤ư✯✬✯ư✫✱ư✮✒ư✮✯ư✯✕✧✒ơ✣0,25✤ơ✣✜✗✜✝✔0,250,25✬✛✧✤✫✒✌✛✕✔✫✒ư✓✁✜✫✫ư✤ơ✛✫✒✫✢ ✌✤✢0,750,250,25ư✏✪★✘✞✆ư✡ơ✕✡✂✠✁0,251,0✌✓✖✑✗✧✒✬✱ư✣✓0,25✕✖✓✒✬✓✯✫✜✤✮✒✫✫✛✗✖✑✛ư✯✤✗✛✦✫✒✦0,25✫✗ư✒✘✧✕✧ơ✣✤✢ư✏✪✞✌✁✛ ✜✣✞✌✔✕☞0,250,252,0✆☞✂✛ ✖✓✒ư✏✓✛✪✒✁✑✫ưư✏✩✬✏✑✗✦1,00,5✓✒✤✓✜✑✪✒✢✜✜✆✮✔✓✮✛★✛✛✑✓✑✬0,250,25✓ơ✆✂✛ ✟✔✒✔✬✔★ư✏✫✒✥1,00,25✛6 c✛✌Có nhi u chính sách u tiên c a ng và Nhà n c.C s v t ch t k thu t ngày càng hoàn thi n: nhà máy ch bi n,ng cá, ph ng ti n tàu thuy n,…Th tr ng tiêu th r ng l n trong và ngoài n c.✓ơư✣✜✗ư✢ư✏ơ★✛✜✝ư✯✫✫✖✖0,250,25✓✪✬✯✣ư✯0,25✁L u ý khi ch m bài: thí sinh có thể có cách diễn đạt khác với đáp án hoặc nêu nhữngnội dung khác, nếu đúng thì giám khảo vẫn cho điểm thêm song không vượt quá khungđiểm từng câu.------------------------ H t -------------------------- ✖7  SKÌ THI CH N H C SINH GI I T NHGIÁO D C & ÀO T OH IDNG✁✂✄✡☎✆✡☛L P 12 THPT N M H C 2013 - 2014Ơ✍✎✞✏A LÍMôn:✞✟☞✌✑CHÍNH TH CTh i gian làm bài: 180 phútthi g m 01 trang✠✔✒✓Câu I (2,0 điểm)1. Phân tích các nhân t✕nh h✖✗ng✘✙nl✚✗ng m a trên Trái✛✗✜2. Nêu khái ni m v phân b dân c . Phân tích các nhân ts phân b dân c .✣✥✕✤✕✗✕t.✢✖nh h✗ng✘✙✚n✗Câu II (1,0 điểm)Phân tích nh h✖✗ng c a v trí✘✦✧✙✧a lí✙i v i khí h u n✕★✩✗c ta.★Câu III (2,0 điểm)✫1. Nêu✙✪c i m chung c a✙✦✙✧a hình Vi t Nam.✣✫2. Trình bày c i m a hình c a vùng núi Trc a nó n m ng l i sông ngòi c a vùng.✙✦✙✚✯✪✗✙✙✧✦★✗ng S n B c và nh h✬ơ✮✖✗✘ng✦Câu IV (2,0 điểm)✫1. Phân tích nh h✖✗✫ng c a vùng bi n n✘✦✗c ta★✙i v i s phát tri n kinh t .✕★✥✚✫2. T i sao n c ta hi n nay c n ph i khai thác t ng h p, phát tri n kinh tbi n? Cho bi t nh ng v n quan tr ng c n t ra trong khai thác t ng h p, pháttri n kinh t bi n ?✯✘✗★✣✰✖✱✛✚✫✚✲✫✢✙✤✳✰✙✪✱✛✫✚Câu V (3,0 điểm)Cho b ng s li u:✖✕Nhi t✣✙✣(oC) và l✴✗ng m a (mm) trung bình tháng c a Hà N i✛✗✦✴IIIIIIIVVVIVII VIII IXXXIXIITháng16,4 17 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2Nhi tL ng m a 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 230,9 288,2 318,0 265,4 130,7 43,4 23,4✵✶✸✷✹✸✫✫✺1. V bi uHà N i.✙k t h p th hi n nhi t✻✚✛✣✣✙✴và l✗✛ng m a trung bình tháng c a✗✦✴✫✫2. Phân tích b ng s li u và bi u , rút ra nh n xét vc i m khí h u c aHà N i và gi i thích.------------------------H t-----------------------✖✴✕✣✙✻✩✤✙✪✙✩✦✖✚❅✼(Thí sinh✽✾✿✒c s d ng Atlat❀❁❂❃❆a lí Vi t Nam tái b n ch nh lí và b sung, n m 2009)❄❈H và tên thí sinh...........................................................................................................S báo danh........................................❇❉❊❁❉❊❁Ch ký c a giám th 1..........................................................Ch ký c a giám th 2........................................................ ✞ S✁✂☎☞✟NG D N CH M - THANG I MHGIÁO D C & ÀO T OH IDNG✄✠✞✟✡☛THI CH N H C SINH GI I T NH✆Ơ✌✌✍✎✏L P 12 THPT N M H C 2013 - 2014✑✒Môn: A LÍng d n ch m - thang i m g m 03 trang✂✕✽✔✓✖✗✔✼H✚CâuCâu I(2,0 )✤✘N i dungÝ✜1 Phân tích nhân tnh h✛✢ng✣✤✙n phân b l✥✛✢ng m a.✦1,00✢- Khí áp và gió: Vùng khí áp th p th ng m a nhi u, các khu ápcao m a ít. Vùng ch u nh h ng c a gió mùa và gió bi n thìm a nhi u, vùng có gió m u d ch thì m a ít.✧✸✪✸✫✸✩✯✸★✬✸i m✩✭0,25✮✪✸✵ng0,25- Dòng bi n: N i có dòng bi n nóng ch y qua thì m a nhi u,dòng bi n l nh i qua thì m a ít.0,25a hình: S n ón gió m a nhi u, s n khu t gió m a ít.ng m a còn thay i theocao a hình.0,25- Frông: N i có Frông nh t là d i h i t nhi tm a nhi u.ơ✸✧✷✱✶i i qua th✲✶✸★✩✮ơ✮L✫✴✪✸✹✳✮✶✸✫✸✩✸★✶✸✸✶✵✩✶✷✸✶★✧✸✪✜2 Nêu khái ni m v phân b dân c . Phân tích các nhân th ng n s phân b dân c .nh1,00Là s s p x p dân s m t cách t phát ho c t giác trên m t lãnhth nh t nh, phù h p v i i u ki n s ng và các yêu c u xã h i.0,25✶✢✣✤✷✥✛✸✢✛✛✢- Khái niệm:✹✺✻✼✷✹✽✹✷✵✵✧✶✪✹✲✶✩✼✾✷- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư:phát tri n c a l c l ng s n xu t, tính ch t c a n n+ Trìnhkinh t là nhân t quy t nh (di n gi i).✶✷✮✭✹✸✹✫✿✻✼✻✩✧✭✩✿❃i u ki n t nhiên (di n gi i).✶✩0,25✹✿❃+ L ch s khai thác lãnh th , chuy n c ...(di n gi i).✪0,25✪✵+ Các nhân t v✼✶✧❃❀✵✮❂0,25✸❃❄❆❅(* N u không có di n gi i, tr 0,50 i m)❁Câu II(1,0 )✤✜Phân tích nh h✢ng c a v trí✣❇❈✤a lí❈✤✛i v i khí h u n❉❊✢c ta.❉1,00- N m trong vùng n i chí tuy n, lãnh th n c ta hàng n m nh nc l ng nhi t l n nên khí h u n c ta có tính ch t nhi t i.0,25- Giáp bi n ông, bi n t ng c ngkhí h u n c ta có tính ch t m.ng m a t o cho0,25- N m trong khu v c ho t ng c a gió mùa châu Á, t o cho khíh u n c ta thay i theo mùa.0,25❋✷✻✵✸✲●✵✶✸✹✸✹✲✮✯✯✴✸✮●✧✹✸✸✲❋✯✲✶✸★✲✶✧✷❍m và l✸✹✶✸✲✳❍✳✶✷✭✳✵■- Lãnh th tr i dài trên nhi u vphân hóa.✵✯✵✫✩✶✷làm cho khí h u n✯✸✲c ta có s✹0,25❑Câu III 1 Nêu✤❏c i m chung c a✤❇✤❈a hình Vi t Nam✶1,00 (2,0 )✤✵- a hình i núi chi m ph n l n di n tích nh ng ch y u lànúi th p (di n gi i).✴✪✶✻ ✿✾✲✸✭✻✶i 0,25❃✧✿- C u trúc✧✶❃a hình a d ng (di n gi i).✪✶✵- a hình c a vùng nhi tvùng i núi, b i t nhanh✴✪✭✶ ✱ 0,25✳✶i m gió mùa: Xâm th c m nhng b ng h l u sông.✲✬❍✶✹❋ ✳✳✸✿-✴a hình ch u tác✪✪✶✷ng m nh m c a con ng✳✭✁0,25✬✸❃i (di n gi i).★0,25❑2 Trình bày c i m a hình c a vùng núi Tr ng S n B cvà nh h ng c a nó n m ng l i sông ngòi c a vùng.✤❏✤✤❈❇✢✂ơ☎1,00✜✢✣❇✤✥✢✆❉❇- Đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc:+ T nam sông Cngang.N, h p0,25+ G m các dãy song song và so le nhau, cao hai u và th pgi a. M ch núi cu i cùng âm ngang ra bi n là dãy B ch Mã.0,25✝✫✶n dãy B ch Mã, h✻✳✸ng TB -✲✬ ✬✳✟✼✶✶✞✴✾✮✧✳- Ảnh hưởng của địa hình đến mạng lưới sông ngòi của vùng:+ Sông ng n, d c, lòng sông nh . H✺+N✸✼✠c lên nhanh, rút nhanh, th✲✸✸ng T - , TB - N.✲✴0,25✴ng x y ra l quét.★✫0,25✡❑✜Câu IV 1 Phân tích nh htri n kinh t .(2,0 )✢ng c a vùng bi n n✣❇✢c ta❉✤✛i v i s phát❉✸1,00❑✥✤- Thuận lợi:✵+ Phát tri n công nghi p: Giàu tài nguyên khoáng s n nhd u khí, titan, cát th y tinh, mu i...0,25+ Phát tri n nuôi tr ng ánh b t th y s n: Ngu n sinh v t bi nphong phú, ven bi n có nhi u bãi tri u, v ng v nh...0,25+ Phát tri n giao thông v n t i và du l ch bi n: G n các tuy nhàng h i qu c t , có nhi u v nh n c sâu. Nhi u bài t m p,c nh quan - môi tr ng thu n l i.0,25- Khó khăn: Thiên tai nh bão, s t l b bi n; n n cát bay, ...gâythi t h i và nh h ng n ho t ng các ngành kinh t bi n.0,25✮✫✾✭✮✸✼✶ ✺✮✭✩✫✩✮✯✮✪✡✫✯ ✪✮✾✻✞✫✼✻✩✫✸✪★✯✸✲✩✺✶✹✸✳✬★✮✳✵✳✫✸✬✶✻✳✶✷✻✮❑❑✜2 T i sao c n ph i khai thác t ng h p, phát tri n kinh t bi n?quan tr ng trong khai thác t ng h p, phátNh ng v ntri n kinh t bi n ?✆☛✌✦☞✤✍✷✥✎❑1,00✦☞❑✥- Tại sao cần phải khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển?■+ Vùng bi n n c ta có ý ngh a quan tr ng trong chi n lphát tri n t n c (giàu ti m n ng, có v trí quan tr ng...).c0,25m b o s phát tri n0,25+ C n có bi n pháp s d ng và khai thác h p lý tài nguyên0,25✮✮✶✧✸✸✲✻✏✲✩●✪❋✩✶✳✫✻✹✏✵+ Nh m em l i hi u qu kinh t cao vàb n v ng.✸✶✫✫✹✮✟- Những vấn đề quan trọng:✵✾❀✱✹ thiên nhiên bi n.✮+ Phòng ch ng ô nhi m môi trthiên tai.✼❑Câu V(3,0 )✁Bi u✮★ng bi n và phòng ch ng0,25và l1,50✮✼❑1 V bi u✤✸ ✶✤k t h p th hi n nhi t✥✂✦✶k t h p c t và✻ ✹☎✆✷✞✝BI U✆✶✸✠✟NHI T✶✤✢✄✦ng m a✢ng (có th tham kh o bi u★✮✡✫✮✍✍✎úng,1,50✟NG M A TRUNG BÌNH THÁNG C A HÀ N I☛✑✌sau). ✠VÀ L☞* Yêu c u: V✶✓✒✍. N u thi u 01 y u t tr 0,25 i m.✏✏✏❑✜2 Phân tích b ng s li u và bi u , rút ra nh n xét vi m khí h u c a Hà N i và gi i thích.✛✶✤❊✂✷✤❏c1,50❑✜✤❊❇✄- Nhận xét:✵+ Ch✻✶nhi t:✷trung bình 23,50C, biên✵Nhi t•✶✷✵Có 3 tháng nhi t•+ Ch✻•✶✲0d✸✲i 20 C là tháng I, II, XII.0,250,25✸✵✸ChVIII, IX).✻✶ng m a l n (1667,2mm).✹✸✸✵✯0,25✲m a theo mùa (mùa m a vào tháng V, VI, VII,✷Khí h u nhi t✔✷✷m a:✷T ng l•✶nhi t l n (12,50C).✵✶✶✲✸i m gió mùa, có mùa ông l nh.❍✶0,250,25✳- Giải thích:✵Do Hà N i n m trong khu v c nhi tnh h ng c a bi n.✷✫✸✬❋✭✹✶✲i, gió mùa châu Á và✮❑✂I M TOÀN BÀI THI: I + II + III + IV + V = 10,00 i m✕✤0,25  SKÌ THI CH N H C SINH GI I T NHGIÁO D C & ÀO T O✁✂✄✡✡☛☞✌H ID☎✆L P 12 THPT N M H C 2012 - 2013NGƠ✍✎-----------------------------Môn: A LÍTh i gian: 180 phút (không k th i gian giaothi g m 01 trang----------------✞✏✒✞✟✑CHÍNH TH C✠✑✕✓✔)✖✔Câu I (2,0 điểm)1. Trình bày s gi ng và khác nhau gi a gió mùa v i gió a ph✗✘2. T i sao các n✦✧ư✙✚✛✜ưng (gió bi n và gióơ✤✛t).✥c ang phát tri n c n ph i i u ch nh quá trình ô th hoá cho phù h p ?✚✛✤★✩✛✪✫✛✜✬Câu II (2,0 điểm)D a vào Atlat✗1. Nêu✛✭a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:✜✮c i m vùng✲✛✤2. Trình bày hưng✚✛✛✯✰✛c quy n kinh t và th m l c✲✪✯✪a hình chính và nh h✜✱✩ư✳✛ac an✜✴ng c a nó✧✴✛ư✚c ta.n khí h u n✯✵ưc ta.✚Câu III (2,0 điểm)D a vào Atlat✗✭✜a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:✮✯1. Gi i thích vì sao khí h u n✩✵ư✰✛✱c ta mang nhi u✚✪✛c tính c a khí h u h i d✲✴✵✩khí h u Hà N i và Thành ph H Chí Minh2. Nh n xét bi uc b n c a khí h u n c ta.✵ơ✤✩✴✛✶✵✵ư✷✘✶✛ương ?rút ra✤✛c i m✲✛✤✚Câu IV (2,0 điểm)Cho b ng s li u:✩✘✮✸T ng s n ph m trong n✹✺✿N mGDP (nghìn tng)❀c (GDP) c a Vi t Nam✼✽2000441,6✖✓✻✖✾2005839,220071143,7❁20081477,7❁Ngu n: Niên giám th ng kê - 2008, NXB Th ng kê, trang 741. Tính t c✘2. V❃✛ư❄✛t ng tr✷❂ưng GDP c a n✧✴ng bi u di n t c✤❅✘✛✷ư✚c ta qua các n m (l y n m 2000 = 100%).❂✥❂t ng tr ng GDP c a n c ta qua các n m. Nh n xét và gi i thích.❂ư✧✴ư✚❂✵✩Câu V (2,0 điểm)1. Trình bày ý ngh a th c ti n c a quy lu t th ng nh t và hoàn ch nh c a l p v❆✗❅✴✵✘✥2. Vi c m r ng h i nh p qu c t và khu v c ã tác✮✧✷✷✵✘✯✗✛✛✷✫ng✛✴n kinh t n✯✯ư✚✚❇✛✜a lí.c ta nh th nào ?ư✯------------------H t-----------------✯❈(Thí sinh❉❊❋❍c s d ng Atlat●■❏❑▼▲a lí Vi t Nam tái b n ch nh lí và b sung, n m 2009)◆€H và tên thí sinh:………………………………..……..………..………………..….…… ……S báo danh:………………….…………………❖❘■❘■Ch ký c a giám th 1:…………………………………… ……Ch ký c a giám th 2:……………..………………….………………◗◗  S GIÁO D C & ÀO T ONGH ID✁✂☎✆✆✁NG D N CH M - THANG I MH✄✂✞✟✄☎THI CH N H C SINH GI I T NHƠ----------------✝✝✠✞✟✡L P 12 THPT N M H C 2012 - 2013☛✞✟-----------------------------Môn: a líCHÍNH TH C✠☞✏✍✌✑✒✓ng d n ch m - thang i m có 03 trangH✎✔CâuÝCâu I(2,0 đ)1✒N i dung✓i m1,00Sự giống và khác nhau giữa gió mùa với gió biển và gió đất.- Gi ng nhau:✘+✭ưc hình thành do s thay✬+Hư✗ng gió có s thay✚✗i ng✕✛i nhi t✕✛ư✮✛và khí áp.✷c chi u nhau theo✬✪✛✜0,25nh kì.0,25- Khác nhau:t và gió0,25t và gió0,25Tại sao ở các nước đang phát triển cần phải điều chỉnh quá trình đô thịhoá cho phù hợp ?1,00+ Ph m vi: Gió mùa ho tbi n ch vùng ven bi n.✦✦✤✫✧✛❄✦✤Vìm t s vùng r ng l n, gió✧✷✘✷✚✛✥✤+ Th i gian: Gió mùa ho tbi n theo ngày - êm.2ng✷✛✷ng theo mùa trong n m, gió❂✛✥✛các n✧ưc ang phát tri n:✚✛✤- Th c tr ng quá trình ô th hóa th✗✦✛✜ưng di n ra quá nhanh so v i CNH.❄❅✚0,25- H u qu :✵✩+ Gây khó kh n cho phát tri n kinh t và gi i quy t các v n❂✤✯✩✯+ Làm gia t ng t n n xã h i và ô nhi m môi tr❂✮✦✷❅ư✥✛xã h i.✪✷ng.❄0,25- i u ch nh quá trình ô th hoá phù h p nh m h n ch m t tiêu c c,t o i u ki n y nhanh phát tri n kinh t - xã h i.✭✦Câu II(2,0 đ)✪✫✛✪✛✮✛✜✖✬✗✤✦✯0,25✯✲✗0,25✷✜D a vào Atlat✘1✚✛✣a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c✙✤✢Nêu đặc điểm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta.- Vùng✛c quy n kinh t :✲✪✯+ R ng 200 h i lí tính t✷✩+ Nhà nư✳✥✛ư❄ng c s .ơ✴✛✜✪✪★✲ươ0,25✯a:+ Ph n ng m d i áy bi n và lòng200m ho c h n n a).★0,25✧c ta có ch quy n hoàn toàn v kinh t .✚- Th m l c✪1,00✙✚✛✤✛✥t dư✚i áy bi n ( n✛✤✛✯✛✷sâu0,25 + Nhà n c có ch quy n hoàn toàn khai thác và b o v tài nguyênthiên nhiên.0,25Trình bày hướng địa hình chính và ảnh hưởng của nó đến khí hậu nướcta.1,00ư2-Hưng✚+HMã).ưư✴✪✩✮a hình chính:✜ng tây b c - ông nam (t h u ng n sông H ng✚+H✛✚✥✛ ✙✦✶ng vòng cung (vùng núi ông B c và Tr✚✭ư ✛n dãy B ch✯✦ng S n Nam).❄0,250,25ơ✁- nh hưng c a h✧✴ưng✚✛a hình✜✛n khí h u:✯✵+ H ng a hình ch n gió, gây hi n tvà m a s n ón gió (d n ch ng).n khu t gió0,25+ H ng a hình t o i u ki n cho các kh i khí xâm nh p sâu vàolãnh th n c ta (di n gi i).0,25ư✚✛✜✮ ưng khô nóng✬✧sư❄✥✏✂ư✧ưư❄✚✛✛✜✦✛✪✮✘✵✄☎✕Câu III(2,0 đ)ư✚✜✚D a vào Atlat✘1✛✤✢Vì sao khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương1,00- Ti p giáp v i vùng bi n r ng l n, nhi tn c bi n cao và c i mhình d ng lãnh th , a hình làm t ng kh n ng nh h ng c a bi n.0,50- Các kh i khí th i vào n c ta khi qua bi nc t ng cm l n, khí h u i u hòa h n.mang l i l ng m a vàm,0,50Nhận xét biểu đồ khí hậu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để rút rađặc điểm cơ bản của khí hậu nước ta.1,00✯✚✤✕✦✛✷✦ư✬✚✮✜✛❂✕✘2✣a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c✙ưư✛✩ư❂✚✚✵✛✚✤✩✤✗✷✷✛✛ưư✪✧✬✲✴❂ư✛✤✤❄ng✛✷✗ơ- Nh n xét:✵+ N n nhi tcao; TP. H Chí Minh nóng quanh n m và có n n nhi tcao h n, Hà N i có 1 mùa ông l nh.✪✮✛ơ+L-✭✷✶✷ư✛ng m a l n, ch✬❂ư✚✯✛✷✛✤ơ+ Nhi t✮✛✚✩✵✮m a theo mùa.0,25ưư✚c ta:i m.0,25✗+ Có s phân hóa B c - Nam và phân hóa theo mùa.✗0,25 Câu IV 1 Tính tốc độ tăng trưởng GDP (%)(2,0 đ)0,50K t qu :✯✩✿N m✆T c✘✝✞✠t ng trư0,25✦c i m c b n khí h u n✲✪ng GDP (%)2000200520072008100190259334,6 2Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích- V bi u❃✤✛:✶1,00 ✁✟* Yêu c u: V✓✄✓✡☎☛NG GDP C A VI T NAM✆✝✒❁✍✓n m. N u sai, thi u m i y u t tr 0,25 i m.☞☞✌☞Nhận xét và giải thích0,50- Nh n xét: T ng tr0,25✵❂- Gi i thích: Do✩1T NG TRúng,✠Câu V(2,0 đ)✞✂T C21,50ng GDP ngày càng nhanh.✧im i✕✛ư✚✛ưng l i chính sách,❄✘✛✗y m nh CNH - H H.✦0,25✭Ý nghĩa thực tiễn của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.1,00- C n nghiên c u k và toàn di n i u ki ns s ng.0,25★✰✎❆✮✛✪✮✛a lí c a lãnh th tr✜✕✴ư✚c khi✳- S can thi p c a con ng✗✮✴+ S làm thay❃ưi:i hoàn c nh t nhiên xung quanh.✕✛❄✩0,25✗i0,50Việc mở rộng hội nhập quốc tế và khu vực đã tác động đến kinh tế nướcta như thế nào?1,00+ Có th d n t i nh ng h u qu trái v i ý mu n c a con ng(d n ch ng).✤✏✚✙✵✩✚✘✴ư❄✏✂2- Thu n l i:✵✬+ Thu hút m nh các ngu n v n✦✶✘✛★ut nưưc ngoài.✚0,25+y m nh h p tác v i n c ngoài trong vi c khai thác tài nguyên,b o v môi tr ng, an ninh khu v c.✗✭✩✦✬✮ư+ Ngo i th✦ư✚✚✮❄ơ0,25✗ng✛ư✬c phát tri n✤- Khó kh n: ph thu c vào n❂ư✳✷ư✚✧t m cao m i.★0,25✚c ngoài, kh n ng c nh tranh…✩❂✦✒✓☛✓* Thí sinh nêu úng m t trong các khó kh n cho 0,25 i m.✑0,25 ✁✣✙I M TOÀN BÀI THI: I + II + III + IV + V = 10,00 i m   ✟✡✂S GIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 THPTN M H C 2012 - 2013✄✠☎✠☛✌✠✍✆✎Môn: A LÍTh i gian làm bài: 180 phútTHI CHÍNH TH C✞✝☞✏✓✑✒(thi có 01 trang, g m 04 câu)✕✔Câu I (4,0 i m)1. Phân tích ý ngh a c a vaph m vi nh thi v i s phâna thiên nhiên n c ta.2. Trình bày nh h ng c a Bi n ông n khí h u, các d ng a hình vàh sinh thái vùng ven bi n n c ta.Câu II (5,0 i m)D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:1. Phân tích m i quan h gi a a hình và t n c ta.2. T nh y vi ch c i m sôngi n c ta.✖✫✗✘✙✚✛✜✘✢✛✣✤✥✢✦✧✜★✩✪✬✭✩✮✭✯✗✰✱✜✲✳✥✜✘✴✰✭✩✕✔✴✪✱✘✲✵✜✶✴★✷✜✘✜✸✻✿✯✭✩✫✚✹✺✤✤✻✼✮✙✛✜✽✜✰✾✭✩✕✔Câu III (6,0 i m)D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:1. Nh n xét và gi i thích chnhi t c a n c ta.2. Phân bi t s khác nhau v các thành ph n t nhiên gi a mi n B c vàông B c B c B v i mi n Tây B c và B c Trung B .Câu IV (5,0 i m)Cho b ng s li u:✴✪✱✘✲✵✜✶✴✳✮✲✜❀✗✭✩✴✪✱❃❃❀❁✩❁❂❃❃✪✷❁❃❀✕✔✴✮★❇❄❄DI N TÍCH R NG VÀ GIÁ TR S N XU T LÂM NGHI P PHÂN THEO NGÀNH C A N❅❆❈❉ƯC TA❋❍(theo giá th c t )●✴■N mDi n tíchr ng(nghìn ha)Giá trs n xu tng)(t10 91611 53312 41913 3887 6748 4119 94018 714❏2000200220052010Chia ra✘✮Tr ng vànuôi r ng✸✔❑✓D ch v vàho t ngkhác3073915791 055Khai tháclâm s n▼▲❏✘✥✮1 1321 1651 4232 7116 2356 8557 93814 948❖◗€◆✜❀❖❘(Ngu n: Niên giám th ng kê Vi t Nam 2010, Nhà xu t b n Th ng kê, 2011)❙✴✴thích h p nh t th hi n di n tích r ng và giá tr s n xu t lâm1. V bi unghi p phân theo ngành c a n c ta giai o n 2000 - 2010.2. Nh n xét v s thay i di n tích r ng và c c u giá tr s n xu t lâmnghi p c a n c ta giai o n trên.✰✜▼❚✸✰❏✘✮✸✴✗✭✩✜✥✴✳❁✪✜✧❏ơ✸✴✗✭✩✜✥...........H T...........c s d ng Atlat a lí Vi t Nam.- Thí sinh- Giám th không gi i thích gì thêm.❱✔ư❬❳❨❭❩❫❭❪✘✮✸  ✟✂S GIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁✠☎Ư✡K THI CH N H C SINH GI I T NHL P 12 THPT N M H C 2012-2013✄✠☛☞✌✝H✍NG D N CH M MÔN✞✎✠A LÍ✟✠✍CHÍNH TH CN I DUNGnh thi v i s phân✡CÂU✌✍Phân tíchavaa thiên nhiênn c taanh ng nh thi 150 v tuy n o nên s phân a athiên nhiên theo h ng B c - Nam- N m g n trung tâm NA,a ông n o ông D ng, n i giaoc nhau a a nh.nhau a nhi u n ki n o nên o ra s- N m khu v c châu Áa,t ng a c kh itheo a o nêns phân a ah u, d n n s phân a a c nh ph n t nhiên.a ôngp bi n v i di n ch ng bi n l no nên s phân aa thiên nhiên theo ông - tây.a n m n i giao thoa a nhi u lu ng sinh v t nên sinh v t n cs phân a.ta a ngTrình bày nh h ng c a Bi n ông n khí h u, các d ng a hình vàh sinh thái vùng ven bi n n c ta.- Khí h u:+ Các kh i khí b bi n tính khi qua bi n, làm cho khí h u n c ta mang tínhch t h i d ng, i u hoà.+ Thiên tai trên Bi n ông : bão, áp th p nhi t i...- Các d ng a hình vùng ven bi n a d ng: bãi bi n ph ng lì, c n cát, váchbi n mài mòn, tam giác châu...- Các h sinh thái vùng ven bi n: r ng ng p m n, các h sinh thái trên tphèn, ngoài ra còn có h sinh thái trên các o,...Phân tích m i quan h gi a a hình và t Vi t Nam.th p nên quá trình phong hoá di n ra ch m,- vùng núi cao, do nhi tquá trình hình thành t y u.- a hình d c nên xâm th c, xói mòn m nh. Do v y t ng t th ng m ngvà b b c màu.- Các h ng s n khác nhau nh nc l ng nhi t, m khác nhau nên shình thành t c ng khác nhau.ng b ng, t ng t th ng dày, giàu dinh d ng docb it .nh yi ch c i m sôngi n c ta.ng l i sôngi y c* Bi u hi n+ N c ta2360 con sôngchi u i trên 10km, c b bi n c 20km1 c a sông; m tsôngi y c nh tng c a sông H ngsông C u Long;+ Ph n l n sông n c ta u, ng n d c; sông l n r t t th ng b ti nh th n c ta;ngu n t bên* Nguyên nhân: N c tal ng m a l n trên a nh ph n l ni ic tnh, s n d c l n.Do nh thp ngang nên ph n l n sông ng n, d cb t ngu n tng✎I.1☞✍☛✏✑✒✓✔✕✖✒✗✕✘✙✗✚✛✖✜✢✏✤✣I M2,00✥✢✵✦✧★✩✪✫✧✬✪✭✮✯✰✱ư✲✬✼✳✴✱✮✶★✲✷✯✸✹✺0,5✽❀✾✿✹❁✺✾❇✫✿ơ✭✧❂✶✷★❉❊✸✯✪✫✲★❋●✯❃✲❍❄✷✲✫✫❈■✹✯❅❁ư❄✺✹✹❄✺❏✫❈✯ơơ✧✯0,5✰✪❋●★✲❀0,5❑✷✯▼✹✯✪✸✹✺✫❈❉❊✯✪▲❄◆✫✶✼✺✷❖★✯✪✭✸✹●✺✹◆❄★✼✯✫✮✷✳★✲✷✯❑✦✧★✩✫✪✫✱✧✬✲✪✭✾✮✹✿✸ơ✹✷✯✥I.2✸0,25✫✺❇❑€ư✼✸❘◗0,25❙❚❯✖❱❲❳✖✒2,00❨✥❚✢❑❑❏❩✧❅ươ✶✫◆✫✼0,5❇◆✲ư❁❩✧◆❖✫✫✼✲◆❬€0,50,5◆❑❖◆❭❪❖II.1✫❖✫❩❅❨❨✜❫✖✒✖❴❑❵❖✫❩✫■0,5❩❛2,000,5✶❀❑❁✧❏✧✷✲✫❩ư❜❝0,5✲❑ư✼ư✫❜❩✫ư❞ư❞❖❡✷0,5❢❀❵II.2✫€✾✫❩ư❜ư❣✫ư❞€❤✍✎✐✔❥❦♦✙✘✲ư❧✏✙◗✓✼◆✎✕♣❉✖q✱♠✖✮✫♥✥❚✢❪❖ư✼✹0,53,00✸✹✸❇✱✮✱r❜◆0,5s❑✹✸t✫■♣❉q✱✮✫❪❩✬✮✭●t€✭✮t❀✼€ư❭♣❉❍✼✫✮✬❇♣✳✴✯ư❝✽✭✮❏✼❩✪✭✮ư❜✽✼❀ư✭✮❃✧✽✬✳✈✇❋✴✲✯✼ư①✹❜❏✸ư❞✼ư✼✫✧✯✰✼✬✮✫€♣❀✼✽❏✭✮✽€❭✭●✉0,5 ia Tây ra c ng b ng ven bi na ông.- Sôngi n c ta nhi u n c, usa* Bi u hi n+ T ng l ng n c a sôngi n c ta 839 m3/n m. Trongl ngt sinh trên nh th chi m 40%. L ng n c phân b không u gi ac sông (d n ch ng)+ Sôngi n c tausa: t ng l ngsa ng n mng 200tri u t n. Trongh th ng sông H ng 120 tri u t n/n m; sông MêKông70 tri u t n/n m;* Nguyên nhân: l ng m a l n, nh nc m t l ng n c l n t l u v ci nh th .bênQnh xâm th cnhng i i nên l ng t ncb i psa ng n m cao.- Chn c theoa* Bi u hi n+p i u ngy a sôngi n c ta theo tp i ua.at ng ng v ia m a,a n t ng ng v ia khô.a trungnh chi m 70 – 80% t ng l ng n c n m.ac nhauc a ph ng (d n ch ng)+ Th i gian* Nguyên nhân:thu c o chm a, m a theoa nêny chng theoa (t nh th t th ng trong chm a quy nh nh th t th ngtrong chngy).nh i ng l i sông ng quy nh ch…- i b ph n sôngi n c tay theo h ng TB - Nh uh t csông ura Bi n ông (d n ch ng).* Nguyên nhân: C u c a nh h ng nghiêng chung a a nh quynh h ngy sôngi.III.1 Nh n xét và gi i thích chnhi t c a n c ta.- N n nhi tTB n m cao, trên 200C (d n ch ng qua các tr m khí h u)=> Do VN n m trong vùng n i chí tuy n BCB, m i n m có 2 l n MT lên thiên nh.- Chnhi t có s phân hoá theo th i gian:+ Nhi ttrung bình tháng I+ Nhi ttrung bình tháng VII+ Biên nhi t n m=> Do VN ch u nh h ng c a gió mùa mùa ông, chênh l ch góc nh p xvà th i gian chi u sáng trong n m.- Chnhi t n c ta có s phân hoá theo không gian:+ Phân hoá b c - nam: mi n B c nhi tTB th p, biênnhi t cao; mi nNam nhi tTB cao, biên nhi t th p (d n ch ng).=>Do càng vào Nam góc nh p x và th i gian chi u sáng t ng d n.+ Phân hoá theocao: d n ch ng (qua các tr m khí h u)=>Do ch u nh h ng c a quy lu t ai cao.+ Phân hoá theo h ng s n (d n ch ng tr m L ng S n - ón gió mùa Bv i tr m i n Biên Ph - khu t gió).=> N i ón gió mùa B nhi tth p, n i khu t gió mùa B nhi tcao.Phân bi t s khác nhau v các thành ph n t nhiên c a mi n B c vàIII.2BBB v i mi n Tây B c và B c Trung B* Ph m vi: Mi n B c và BBB t t ng n sông H ng, g m vùng núi B và♣✉❂✯✪✫♣❉q◆✴ư✹❄✫€✼✾❇ư◆✼❉❊✮❂✯❂✯✪❁●❖0,5✁✴❂✯✹ư❞ư❄✬❄✼✹✺♣✳✴▲❉qư✼✬✶ư✮★❞ư✫ ✼❏✸✫ư❞❇✂s✁♣❉qư✼❉❊✮❂✯●✴ư❞❂✯●✯✮❈✯❍❅✁❖❩✫✸❖❏€✬✮❖❩✁✬✮❖❩❑ư♣❉❄✄❍★✮✩✬✳❞ư✼✫ư❞■ư❞ư✼✼❭ư✷0,5✴✰✷❋✲✿✭●✫€♣✉ư❞✹❄❃●✫ư❞€✫✽✁❂✯●✯✶✫✮■ư◆✬❢❋●❖✯☎✼✧ư✫❖ơ✱q✹s✼✯❋❅✹●✺♣ư❋●❉✹qư✲ư✼❄✆ơs✼♣❋✯✧✫❖●❋♦●♦●✬0,25●❢✁❃✰✶✴❜❋●✬❢❈❂✹❢❋✶✰✝★●✫✯✯✱❤❋✹■✲✯ưư✿✭❩q❞❄✪■❄✯ưư✹✼❄✹✫✮❅✧✶ư✫■ơ▲ư❜✶sư✫■❋ư✫●★✧★✪✯✺✶❩ư0,25❜❅✼✹❢✫✧✶✫■✬❢❀❑❁✲■✫♣❇✫✴◆❉✧ư✼✹✯ư✼❁✹▲❩✫q★✩✉❅✫♣❉✯❅ư✼❁✭✮✶✹❄0,25s✧✯✰✭✮ư✼✹✺✫✧✯✰0,25q❨✥❲◗❱✖❙✞✢❑✁❇❖✫■▲s✲❀3,000,5✁✾✶✫■■❖❖✫❖✶✫✟✷ ❜0,75■✫■✁✫■❖❑✧❅ư✿✺✫❖✲0,5✁❜✶✶✫■❖ư✼✷✽❖✫❇✽■✫❖■✫❖■❩❩▲✫■❖❇0,5s❀❑✁✲❜✶❑✫■▲s✲0,5❑✧❅ư✿✺ư✼✲ơ❁✫✼ư❖❜▲✺✫s✲✲ơ✫❁❩❁❖✫■❩ơ❩❁❖✫■❨✣❯✢✠✠☛✡☛✣❙✠☛✽❁3,00✞☞❇0,25❭❅✲€€❁0,25 B B c B ; mi n TB và BTB t h u ng n sông H ng n dãy B ch Mã.* a hình:- Mi n B c và B B c B :+ H ng ch y u vòng cung (4 cánh cung), i núi th p ( cao trung bìnhkho ng 600m), nhi u a hình á vôi.+ ng b ng m r ng, b bi n ph ng, nhi u v nh, o, qu n o.- Mi n TB và BTB:+ H ng TB - N v i 3 m ch núi chính, núi trung bình và núi cao chi m u th ,d c l n.+ng b ng nh , chuy n ti p tng b ng châu th sang ng b ng venbi n, nhi u c n cát, bãi bi n, m phá.* Khí h u:- Mi n B c và B B c B mùa h nóng m, m a nhi u, mùa ông l nh v i3 tháng nhi txu ng d i 180C, ít m a v i s xâm nh p m nh c a giómùa ông B c. Khí h u, th i ti t có nhi u bi n ng, có bão.- Mi n TB và BTB gió mùa ông B c suy y u, s tháng l nh d i 2 tháng( vùng th p), có s phân hóa theocao núi. B c Trung B có gió ph nTây Nam, bão m nh, mùa m a lùi vào thu ông.* Sông ngòi:- Mi n B c và B B c B m ng l i sông ngòi dày c, h ng TB - N vàvòng cung g m các h th ng sông H ng, sông Thái Bình…- Mi n TB và BTB sông ngòi cód c l n, nhi u ti m n ng thu i n,h ng TB - N, phía nam BTB sông có h ng tây - ông.* Th nh ng, sinh v t:- Mi n B c và B B c B ai nhi t i chân núi h th p, trong thành ph ncó thêm các loài cây c n nhi t (d , re) và ng v t Hoa Nam.- Mi n TB và BTB cóh th ng ai cao: ai nhi t i gió mùa, ai c nnhi t i gió mùa trên núi, ai ôn i gió mùa trên 2600m.* Khoáng s n: Mi n B c và B B c B giàu khoáng s n h n so v i Mi n TBvà BTB (d n ch ng)thích h p nh t th hi n tình hình s n xu t c a ngành lâmV bi unghi p n c ta.Yêu c u:- Bi uthích h p nh t là bi uk t h p (c t ch ng vàng) (các d ngbi ukhác không cho i m).- V chính xác theo s li u ã cho.- úng kho ng cách n m; có chú gi i và tên bi u .Nh n xét v s thay i di n tích r ng và c c u giá tr s n xu t lâmnghi p.- Di n tích r ng t ng (t h n 10,9 tri u ha - 2000 lên t i 13,3 tri u ha 2010).- C c u giá tr s n xu t có s thay i (Tính % t b ng g c):+ T ng t tr ng c a d ch v và ho t ng khác (d n ch ng)+ Gi m nhanh t tr ng tr ng và nuôi tr ng (d n ch ng)+ Gi m ch m h n t tr ng khai thác lâm s n (d n ch ng)T NG I M TOÀN BÀI❁✽✑■❇❭✲✂€✫✶✲ ❇✽ư❁✼✺✽■✶✫❅❇✫✧€❩✫1,0■✫❀❁€✾✿■❜◆❬❇✧✫❅✫❅❇ư✫■✼❁❏❁✼✲✶ư✶✼€✾◆❝❇◆✶€❭❀◆✫€✾✴✫€✾✫✁❇✽❁✽■✲❡ư❇✫✲0,5✼❑❖✫■❏ư✼ư✼✷✲✺❑❁✽❜✶❇❇❁✿❩❇✽✫✽❖❏■✲ư✽✼■ơ✫■€■✶ư❁✫✽✷✲✶✲ư✼✫❏❪ư✼0,5❁€✁❇ư✫✼❁■❏✼✿❇ư❇✼✫✂❖✫✄✁ư✆❀❇✽❁✽■✫❖✫✼✲❑0,5❩❑❖✇✫■❑❇✫❖✫✺❖✼❏✫✫✫✫❖✫✼✫✼❘❇▲✽❁✽■❅ơ✼❇s❨IV.1❚✝✖0,25✞❴✟❚◗❴❙3,00❨✥✢✠◆✫◆✫€❞❩◆€✫❏✡✫€✶❞■€✫ư❜✲◆❖✫✁❁❅❅◆✫€❨IV.2❲✣✠✖✛☛❴ơ✒◗❴2,00❨✁❖❭ơ❩❭✧❅ơ❩❖✷✫✼✴❭❅❏❖0,51,5✁r ❅✺ ✧❤r✲€✫■▲€▲ss❑❅ơ r❅▲s☞✌✍20,0 Họ và tên thí sinh:……………………..…………..Chữ ký giám thị 1:Số báo danh:……………………………..………...…………….………………..SỞ GDĐT BẠC LIÊUCHÍNH THỨC(Gồm 02 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: ĐỊA LÝ* Ngày thi: 05/11/2011* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)ĐỀCâu 1: (4 điểm)a) Vẽ sơ đồ thể hiện sự phân bố các đai khí áp và gió trên Trái Đất.b) Dựa vào sơ đồ vừa vẽ và kiến thức đã học, rút ra nhận xét và giải thích sự phân bốtrên.Câu 2: (4 điểm)Cho biết dân số tỉnh Bạc Liêu năm 2009 là 856,8 nghìn người. Gia tăng tự nhiên là 1,08% (Giả sử gia tăng tự nhiên không thay đổi qua các năm và gia tăng cơ học là không đáng kể).(Nguồn số liệu từ website gso.gov.vn ( tổng cục thống kê )a) Hãy tính dân số của tỉnh Bạc Liêu qua các năm 2010, 2015 và 2020.b) Tính mật độ dân số tỉnh Bạc Liêu vào các năm 2009, 2010 và 2015 khi biết diện tíchcủa tỉnh là 2501,5 km2 .c) Đến năm nào thì dân số Bạc Liêu đạt 2 triệu người?Câu 3: (4 điểm)Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy phân tích và giải thích chếđộ nhiệt của khí hậu nước ta.Câu 4: (4 điểm)a) Tại sao hiện nay ở nước ta, tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm, nhưng quy mô dânsố vẫn tiếp tục tăng ? Nêu ví dụ minh họa.b) Những thành tựu nước ta đã đạt được về xóa đói giảm nghèo.c) Trong những năm qua, nước ta đã tập trung giải quyết việc làm cho người lao độngnhư thế nào?Câu 5: (4 điểm)Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAMGIAI ĐOẠN 1975 - 2005 (Đơn vị: nghìn ha)NămDiện tích cây hàng nămDiện tích cây lâu năm1975210,1172,81980371,7256,01985677,0470,31990542,0902,31995716,71451,32000778,11491,52005861,51633,6a) Phân tích xu hướng biến động diện tích trồng cây công nghiệp của nước ta giai đoạn1975- 2005.b) Sự thay đổi cơ cấu diện tích trồng cây công nghiệp nước ta giai đoạn 1975 - 2005có liên quan như thế nào đến sự thay đổi trong phân bố sản xuất.---HẾT--- SỞ GDĐT BẠC LIÊUKỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012CHÍNH THỨC* Môn thi: ĐỊA LÝ* Ngày thi: 05/11/2011* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)(Gồm 05 trang)HƯỚNG DẪN CHẤMCâu 1: (4 điểm)a) Sơ đồ sự phân bố các đai khí áp và gió trên Trái Đất(1,0đ)+- Vẽ chính xác, đầy đủ nội dung theo yêu cầu.- Ghi đầy đủ các loại gió, chú thích và tên của sơ đồ.Lưu ý:+ Thí sinh không phải vẽ hoàn lưu khí quyển.+ Nếu thiếu hoặc sai một chi tiết nào đó, tùy theo mức độ và tính chất sẽbị trừ từ 0,25 điểm trở lên.b) Nhận xét và giải thích* Nhận xét:- Các đai khí áp:+ Trên Trái Đất có 07 đai khí áp (dẫn chứng).+ Các đai áp cao và áp thấp phân bố xen kẽ và đối xứng nhau qua đai ápthấp xích đạo (dẫn chứng.)- Các loại gió chính:+ Trên Trái Đất có 03 loại gió chính, phân bố đối xứng nhau qua xích đạo(dẫn chứng).1(0,5đ)(0,5đ)(0,5đ) + Hướng thổi của các loại gió ở hai nửa cầu khác nhau (dẫn chứng).Lưu ý: Nếu không có dẫn chứng thì chỉ cho một nửa số điểm.*Giải thích:- Do Trái Đất hình khối cầu.- Do nhiệt độ và độ ẩm không khí ở mỗi vĩ độ rất khác nhau, ở xích đạonhiệt độ cao quanh năm.- Do các đai áp cao, áp thấp phân bố xen kẽ và đối xứng nhau qua đai ápthấp xích đạo.- Do Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đôngCâu 2: (4 điểm)a) Dân số của tỉnh Bạc Liêu qua các năm 2010, 2015 và 2020:- Gọi D0 là tổng dân số Bạc Liêu năm 2009- Gọi D1 là tổng dân số Bạc Liêu năm 2010- ……..- Gọi Dn là tổng dân số Bạc Liêu năm n- Gọi tg là gia tăng tự nhiên.* Cách tính:Dn = D0( 1+tg)n* Kết quả:NămTổng số dân( nghìn người)b) Mật độ dân số:- Cách tính:2009201020152020856,8866,0913,8964,3Số dânMật độ dân số = -------------Diện tích(người/ km2)(0,5đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,5đ)(1,5đ)(0,25đ)- Kết quả:(0,75đ)Năm200920102015Mật độ dân số342,5346,2365,3c) Dân số Bạc Liêu đạt 2 triệu người vào năm:Dân số năm D0 = 856,8 nghìn ngườiDân số năm Dn = 2000 nghìn người- Ta có: Dn = D0( 1+tg)n 2000 = 856,8( 1+1,08%)n ( 1+1,08%)n = 2,334log 2,334 n = ------------- = 79 ( năm)log 1,01082009 + 79 = 2088Vậy với dân số năm 2009 là 856,8 nghìn người và mức độ gia tăng tựnhiên 1,08% không đổi qua các năm thì đến năm 2088 dân số Bạc Liêusẽ đạt 2 triệu người.2(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ) Câu 3: (4 điểm)1. Nền nhiệt độ trung bình năm của khí hậu nước ta cao, trên 200C- Dẫn chứng: Dựa vào bản đồ nhiệt độ trung bình năm, phần lớn diện tíchlãnh thổ nước ta có nền nhiệt độ trung bình trên 200C, chỉ có một bộ phậnnhỏ vùng núi cao có nền nhiệt độ dưới 200C.- Giải thích: Do vị trí địa lý nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến BánCầu Bắc, các địa phương đều có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong mộtnăm.2. Chế độ nhiệt của khí hậu nước ta có sự phân hóa theo không gian vàthời gian rất rõ rệta. Theo thời gian- Dẫn chứng: Vào tháng 1 hầu hết diện tích lãnh thổ nước ta có nhiệt độdưới 240C, còn vào tháng 7 hầu hết lãnh thổ nước ta lại có nhiệt độ trên200C...- Giải thích:+ Do nước ta chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa, vào mùa đông nhiều bộphận chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc lạnh.+ Do sự chuyển động biểu kiến của Mặt Trời nên có sự chênh lệch về gócnhập xạ và thời gian chiếu sáng trong năm.b. Theo không gian* Phân hóa theo chiều Bắc – Nam: Càng về phía nam nhiệt độ càng tăng- Dẫn chứng:+ Miền Bắc: Trạm Hà Nội có nhiệt độ trung bình năm khoảng 230C, biênđộ dao động nhiệt trong năm khoảng 120C.+ Miền Nam: Trạm TP. Hồ Chí Minh có nhiệt độ trung bình năm khoảng270C, biên độ dao động nhiệt trong năm khoảng 3,50C.- Giải thích:Do càng vào nam càng gần Xích đạo, nên góc nhập xạ và thời gian chiếusáng trong năm tăng dần.* Phân hóa theo độ cao: Càng lên cao nhiệt độ càng giảm.- Dẫn chứng:+ So sánh nhiệt độ của hai trạm khí hậu Nha Trang – Đà Lạt ta có nhiệt độtrung bình năm lần lượt là 26,90C – 18,30C, nhiệt độ trung bình tháng caonhất lần lượt là 29,80C – 19,70C, tháng thấp nhất 23,00C – 16,40C.+ So sánh nền nhiệt độ trung bình năm giữa vùng núi cao Hoàng Liên Sơnvới vùng Đồng bằng Bắc Bộ có sự khác biệt lớn, lần lượt là 12,80C và23,50C.- Giải thích: Do chịu ảnh hưởng của quy luật đai cao, trung bình cứ lêncao 100m, nhiệt độ giảm trung bình 0,60C.* Phân hóa theo hướng sườn: Sườn khuất gió có nhiệt độ cao hơn.- Dẫn chứng:+ So sánh chế độ nhiệt của cặp trạm Lạng Sơn (nơi đón gió mùa ĐôngBắc) với Điện Biên (nơi khuất gió mùa Đông Bắc) lần lượt là 21,20C và23,20C.+ So sánh chế độ nhiệt tháng 6 của cặp trạm Cà Mau (nơi đón gió mùaTây Nam) với Quảng Trị (nơi khuất gió mùa Tây Nam vịnh Bengan) lầnlượt là 27,30C và 29,40C.3(0,5đ)(0,5đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ) - Giải thích:+ Đối với gió mùa Đông Bắc khu vực đón gió sẽ chịu ảnh hưởng mạnh (0,25đ)mẽ, nhiệt độ hạ thấp, còn khu vực khuất gió sẽ có nền nhiệt độ cao hơn.+ Đối với gió mùa Tây Nam khu vực khuất gió sẽ có nền nhiệt độ cao hơn(do hiệu ứng phơn) so với khu vực đón gió.Câu 4: (4 điểm)a) Ở nước ta hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm, nhưngquy mô dân số vẫn tiếp tục tăngLà do quy mô dân số nước ta lớn.Ví dụ : Với quy mô dân số 70 triệu, tỉ lệ gia tăng dân số 1,5% thì mỗi nămdân số nước ta tăng 1,05 triệu người, nhưng nếu quy mô dân số 84 triệu, tỉlệ gia tăng dân số 1,31% thì mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng 1,1 triệungười. (HS có thể lấy ví dụ khác)b) Nước ta đã đạt được thành tựu to lớn về xóa đói giảm nghèo:- Tỉ lệ nghèo đói không ngừng giảm, đồng thời ngưỡng nghèo cũng khôngngừng tăng lên, do mức sống chung của dân cư tăng lên rõ rệt.- Tỉ lệ nghèo giảm nhanh từ 13,33% (năm 1999) xuống còn 9,96% (năm2002) và còn 6,9% (năm 2004)c) Việc giải quyết việc làm ở nước ta:- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.- Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.- Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất (nghề truyền thống, thủCN, tiểu thủ CN,…), chú ý thích đáng đến hoạt động của các ngành dịchvụ.- Tăng cường hợp tác liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộngsản xuất hàng xuất khẩu.- Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề, nâng caochất lượng đội ngũ lao động để họ có thể tự tạo những công việc hoặc thamgia vào các đơn vị sản xuất dễ dàng, thuận lợi hơn.- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.(0,5đ)(0,5đ)(0,75đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,5đ)(0,25đ)(0,5đ)(0,25đ)Câu 5: (4 điểm)a) Biến động diện tích diện tích cây công nghiệp:Tốc độ tăng trưởng so năm 2005 với 1975 tổng diện tích trồng cây công nghiệp tăng2.112,2 nghìn ha gấp 6,5 lần, trong đó:(0,5đ)+ Diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng 651,4 nghìn ha, gấp 4,1 lần.(0,5đ)+ Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng 1460,8 nghìn ha, gấp 9,4 lần.(0,5đ)b) Về chuyển dịch cơ cấu:CƠ CẤU DIỆN TÍCH TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP NƯỚC TAGIAI ĐOẠN 1975 - 2005 (Đơn vị: %)(1,0đ)Diện tích cây hàng Diện tích cây lâu nămNămnăm54,945,1197559,240,8198059,041,0198537,562,519904 19952000200533,134,334,566,965,765,5- Diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm giảm tỉ trọng: 54,9% (năm 1975) xuống34,5% (năm 2005), giảm 20,4%.(0,5đ)- Diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm tăng tỉ trọng: 45,1% (năm 1975) lên 65,5%(năm 2005) tăng 20,4%.(0,5đ)- Sự thay đổi cơ cấu trên gắn liền với sự phát triển diện tích gieo trồng các vùngchuyên canh cây công nghiệp nhất là Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.(0,5đ)---HẾT---5  ☛✂✌S GIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁☞✎✏✑☎☞✒✔✝CHÍNH TH C✓☞✕✆✍K THI CH N I TUY N D THIH C SINH GI I QU C GIA L P 12 THPTN M H C 2012 - 2013Môn: A LÍ – Vòng 2✄✖✞✡✟Th i gian làm bài: 180 phút✠(thi có 01 trang, g m 5 câu)✗✙✘Câu 1 (4 i m)a. Phân bi t s khác nhau gi a d i h i t nhi t i và frông; gi a áp caoC c và áp cao Xibia.b. Tín phong có vai trò nh th nào i v i khí h u n c ta?Câu 2 (3 i m)a. Trình bày các vòng tu n hoàn c a n c trên Trái t.b. Nêu nguyên nhân c b n sinh ra vòng tu n hoàn c a n c và ý ngh ac a s tu n hoàn ó.Câu 3 (4 i m)a. T i sao ph n l n các n c ang phát tri n, ngành ch n nuôi chi m ttr ng r t nh trong c c u giá tr s n xu t nông nghi p? Trình bày s tác ngc a c s th c n n các hình th c ch n nuôi.b. Phân tích m i quan h gi a quá trình ô th hoá và công nghi p hoá c am t qu c gia.Câu 4 (4 i m)D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:a. Trình bày và gi i thích s phân hóa v sông ngòi mi n Tây B c vàB c Trung B .ngb. Vì sao "s ng chung v i l " là cách ng x t t nh t i v i t nhiênb ng sông C u Long?Câu 5 (5 i m)D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:a. Phân tích các nhân t nh h ng n quá trình hình thành và phát tri nc a gió ph n Tây Nam n c ta. Trình bày ho t ng c a gió ph n Tây NamB c Trung B .ng b ng sôngb. So sánh c i m khác nhau v t nhiên gi a vùngH ng và ng b ng sông C u Long.✚✛✜✢✣✤✚✥✦✜✛ư★✥✩✦✪ư✦✙✘✫✬ơ✬✛✫ư✦✭✢✮✫✬ư✦✰✥✙✘✱✶✲✮✬✫✷ơ✲✦ơ✹✴✥ư✮✸★✥✚✳✢✴✮✹✩✣✦★✚✛✵✥✣✴✜✥✸✚✬✩✙✘✛✭✸✚★✢✻✹✥✛✶✺✲✺✻✣✩✦✼✹✽✩✮✥✩✦✛✲✭✾✿✽✙✘✛✭✸✚✩✬ơ✲✻ư★✢ư✲✥✹✥✶★✳✦✱✥✣✬ơ✲✣✿✥❀✥✳✺✛✜✭✾✿✾✭✾✽❁H T- Thí sinh chc s d ng Atlat a lí Vi t Nam- Giám th không gi i thích gì thêm.✘❃✟❇❈❇❅✙✘❄❂❆làm bài;❉H và tên thí sinh:.................................. S báo danh:....................❊❋  ☛✌✁✑✌S GIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✍K THI CH N I TUY N D THI H C SINH GI I QU C GIAL P 12 THPT - N M H C 2011-2012✂☞✄✎✏☞✓✔✕Môn:HƯ✖✒☞A LÍ – VÒNG 2NG D N CH M✆✝✞✠Câu1aN i dungPhân bi t s khác nhau gi a d i h i t nhi t i và frông; gi a áp cao C cvà áp cao Xibia.- D i h i t nhi t i là m t ti p xúc c a hai kh i khí xích o bán c u B c và Nam,có cùng tính ch t nóng m nh ng h ng ng c nhau.- Frông là m t ti p xúc c a hai kh i khí có ngu n khác nhau v tính ch t v t lí.- Cao áp C c hình thành th ng xuyên (do nhi t l c – n ng l ng M t Tr i luôn y u).- Cao áp Xibia hình thành theo mùa (vào mùa ông t0 trung tâm l c a Á-Âu gi m m nh).*Tín phong có vai trò i v i khí h u n c ta:- c i m c a Tín phong: Th i quanh n m t khu v c áp cao chí tuy n v X ,BBC có h ng ông b c, NBC có h ng ông nam, tính ch t khô ....- Mùa ông: Tín phong BBC th i n n c ta b gió mùa ông b c l n át B c Bnh ng l i t o ra m t mùa khô Nam B và Tây Nguyên t tháng 11 n tháng 4n m sau...- Thu - ông: Tín phong BBC th i theo h ng ông b c g p a hình núi ch n giógây m a Trung Trung b ...- N a sau mùa h : Tín phong NBC v t Xích o th i vào n c ta t o ra gió mùaTây Nam gây m a l n cho c n c...Trình bày các vòng tu n hoàn c a n c trên b m t Trái t.- Thu quy n là l p n c trên Trái t, bao g m n c trong các bi n, i d ng,n c trên l c a và h i n c trong không khí. N c trên Tráit luôn chuy nng, chuy n t tr ng thái này sang tr ng thái khác và tu n hoàn theo nh ng vòngkhép kín. Có 2 vòng tu n hoàn: vòng tu n hoàn l n và vòng tu n hoàn nh .- Vòng tu n hoàn nh : n c bi n và i d ng b c h i t o thành mây, mây g pl nh t o thành m a r i xu ng bi n và i d ng.- Vòng tu n hoàn l n: n c bi n và i d ng b c h i ng ng t thành mây, mâyc gió a vào trong l c a. vùng núi th p, vth p, mây g p l nh t o thànhm a. vùng núi cao, vcao, mây g p l nh t o thành tuy t. M a và tuy t tantheo sông su i và dòng ng m v sông, sôngra bi n và i d ng, r i ti p t c l ib c h i...Nêu các nguyên nhân c b n sinh ra vòng tu n hoàn c a n c và ý ngh a c as tu n hoàn ó.* Nguyên nhân:+ Trên b m t Trái t có n c (thu quy n), n c trong thiên nhiên luôn v n ng+ Do tác d ng nhi t c a b c x M t Tr i+ Nguyên nhân khác do: Gió, Khí áp...* Ý ngh a:+ Thúc y quá trình trao i v t ch t và n ng l ng góp ph n duy trì và phát tri ns s ng trên Trái t.+ Phân ph i, i u hoà l i ngu n nhi t m gi a i d ng và l c a, gi a các vùngm t và vùng khô h n thu n l i cho s s ng trên Trái t.✟✡✑✒☛☞✓✔✕✖✗✣✗✟✘✤✘✌✍✡✙ưư✙ư✏☞✚✖ư✕✛☛✜✢✧✫★✔✪✬ư✣✦✩✗✫✘✭✕1b✎✯✏✓✰ư✕✮✑✛✏✳✭✲✗✕✙ư✴✖✕✬✢ư✵✖✪✘✕★✲✴✕✘ư0.50.50.50.52.00.5✣✭✕i m2.0✦✚✪✎✕✖✮✕✢✣✢✒0.5✭ư✛✛✒✒✵✕✘✬✲✴ư✖✕✢✗✕✮✢0.5✭ư✒✶✛ưư✖✑ư✦✲✛✴ư✖✛✖✕2a✷✸ư✏✹✻✺✳✳✼✖ư0.5✖✲✣✧ư✖✕✛ươ2.00.5✳ư✖✓✕✮ơư✖ư✖✲✣✳✕✒✵✛✛✜✜✜✾✖✜✿✳✭✜✿ư✖✕✛ươ✚ơ✛✗✳✛✛ươ✚✕✛ư0.5ơ✳✭✜✖ư✖✕✛ươ✚ơư✓❁✕ư✦✕ư✓✕✮❀✣✕✒✣✗✛✛1.0❁ư❀✕✒✗✛✛✘ư✘✳✚✚2b✜★✕✴✕✛ươ✧✘✓✛ơơ☛✷✌✷✸ư✏❃✸✎✳★✗✲✓✣ư✔✙✖✼❄✛ư✗✖✩✕✫✳✕✤✕✚✲✚✤ư✖✕✴✩✣✬ư✦✜✣★✛✛✧✩✔✦0.5✒❁✪1.0✤✾✪✚✕✛ươ✓✲✣✕✮✾0.5 + Tác ng sâu s c n khí h u, chthu v n làm thay i a hình, c nh quantrên Trái t.T i sao ph n l n các n c ang phát tri n, ngành ch n nuôi chi m t tr ngr t nh trong c c u giá tr s n xu t nông nghi p? Tác ng c a c s th c nn các hình th c ch n nuôi.* T i sao các n c ang phát tri n, ngành ch n nuôi chi m t tr ng nh :- Ngu n th c n không b o m, th c n ch y u t t nhiên.- Ch y u phát tri n tr ng tr t, ch a coi tr ng vai trò c a ch n nuôi.- Thi u v n, c s h t ng, máy móc ph c v h n ch .- TrìnhKHKT, công tác thú y h n ch , công ngh sinh h c ch a phát tri n* Trình bày tác ng c a c s th c n n các hình th c ch n nuôi.- Th c n t nhiên => hình th c ch n th- Th c n t nhiên và s n ph m tr ng tr t => ch n nuôi n a chu ng tr i.- Th c n t s n ph m tr ng tr t, th c n ch bi n => ch n nuôi chu ng tr i.- Th c n ch bi n công nghi p => ch n nuôi công nghi pPhân tích m i quan h gi a quá trình ô th hoá và công nghi p hoá c a m tqu c gia.- Khái ni m công nghi p hoá: Là quá trình chuy n d ch c c u kinh t theo chi uh ng phát tri n m nh ngành công nghi p. a n n kinh t ch y u d a trên laong th công n ng su t th p thành n n kinh t s n xu t b ng máy móc có n ngsu t cao.- Khái ni m ô th hoá: là quá trình kinh t -xã h i, bi u hi n c a nó là s t ngnhanh v s l ng và qui mô các i m dân c ô th , t p trung dân c trong cácthành ph l n và ph bi n r ng rãi l i s ng thành th .- M i quan h gi a quá trình ô th hoá và công nghi p hoá c a m t qu c gia.+ Ch c n ng c a ô th : Ch y u ho t ng các ngành công nghi p, GTVT, th ngm i, du l ch, v n hoá, hánh chính…còn s n xu t nông nghi p chi m t l th p.+ Công nghi p hoá phát tri n d n n i s ng ng i dânc c i thi n, l i s ngthành thc ph bi n trong dân c , s dân thành th s t ng lên, s l ng thànhph c ng t ng. Nh v y, ô th hoá phát tri n.+ ô th hoá phát tri n v i c s h t ng và c s v t ch t k thu t phát tri n s trthành n i h p d n cho t ch c lãnh th công nghi p phát tri n theo.(Hai quá trình này an xen, d a vào nhau và là nhân qu c a nhau).Trình bày và gi i thích s phân hóa v sông ngòi mi n Tây B c và B cTrung B .- Nêu khái quát v v trí, gi i h n mi n Tây B c và B c Trung B .- S phân hóa v m t : nhìn chung m tsông ngòi c a mi n Tây B c th ph n B c Trung B .- S phân hóa v h ng ch y: Sông ngòi Tây B c và phía b c B c Trung Bcó h ng ch y theo h ng tây b c - ông nam. Sông ngòi phía nam c a B c TrungB có h ng ch y u tây - ông.- S phân hóa v chi u dài vàd c (hình thái sông): Các sông Tây B c vàphía b c c a B c Trung B có chi u dài l n nh sông à, sông Mã, sông C vàd c lòng sông nh h n so v i các sông phía nam c a mi n. Các sông phía namB c Trung B ng n và có d c l n.- V t ng l u l ng dòng ch y: Tây B c và phía b c B c Trung B có t ng l ul ng l n h n các sông phía nam.- S phân hóa v th y ch : Tây B c có chl vào mùa h , sông ngòi c a B c✕✒✢✲✕✘✩✘✕✒✼✬✕✴✕✮✑✣✠3a ✷✁✏✻ư✏✂✻☎✆2.0✻ơ✝✄✎✌✞✡✎✟✸ơ✁✟✂✄✎✟✂✳✳✭✛ư✧❄✖✕✬✬✑✕✑❄✬✙✠✘✵✿✡1.0✪✳✙✘✧ư✡✙✡✬✭✘✚ơ✛✜✓✓✛✘✳✕✒✛✘✔ư✡✭✕3b❄✬✪❄✬✪❄✬✵❄✬✒✙ơ❄✬❄✑✑✬✤✤✘✕✧❄✡✡✬✬✡✬✔✯❄1.0✑✧✘✘✘✶✘✧✛✬✬✧✛✔☞✎✡✞✸✟2.0✯✳✔✔✮ơ✣✘★✳ư✕✖✛✒✙✔✬✣✣✲ư★★✘✘✑✣✙✘0.5✪✬☛✣✳✔✕✮✘✒✔✙✪✬✳★✚✚ư✦✕✖✴✌✘✒✍ư✚✎✕✮✚✩ư✮✌✏✑☞✒❄✬✛✙✮✕✮✙✘✛0.5✕✒☞✔✬✑✣✔ư✘✔✠ơ0.5✣✳✔✮✚✕ư✦✴✘✘✬✕✕✓ư✕✫ư✩✕✚✚ư✫✕✮✳ư✦✑✔✬✔✚✚ư✦0.25✮✳✳✭✲✚✮✖✭ơ✛✜❁ơ✩✭✣✩✔✳ơ✣✴✓❄✴✕4a✔✪✑✌☛0.25✙✹✹✁✖✖2.5✟★✪ơ✮★✢✖✩✕✛★✢✒✩✕✢✒✒✙★✢✣✒✭✪ư0.50.25★✖ư✑✒ưư✖✙✖✑✢✖✢✘✢✢✕✒✙✢✕✭✪★✢✙0.25★✕✢✒✒★✚✢✖ư✲✑✕0.25✒✭✚✿✢✒★✴ơ✖✢✕ưư✒✦✙✚★✖✑✢✢✢✒✴ư0.25✭ư✦✖✪ơ★✙✘✢✘✕✒✕✛✙✢0.25 Trung B l vào thu ông.- S phân hóa hàm l ng phù sa và giá tr kinh t : Tây B c và phía b c B c Trung Bcó t ng l ng phù sa, giá tr th y i n l n h n các sông phía Nam.* Gi i thích: Do c i m va hình, h ng a hình, di n tích l u v c và chm a khác nhau phía b c và phía nam d n t i s phân hóa sông ngòi c a mi n."S ng chung v i l " là cách ng x t t nh t i v i t nhiênng b ng sôngC u Long:- Sông dài, di n tích l u v c và t ng l ng n c l n, có h TônlêXap (CamPuChia)i u ti t n c, nên l t ng i i u hòa và kéo dài.- Do a hình th p, b ng ph ng, l ng n c t p trung quá l n trong mùa l và tácng c a th y tri u, sông ngòi, kênh r ch, nênng B sông C u Long khôngthp ê ng n l .- T lâu i, ng i dân ã thích ng v i mùa l . Bên c nh ó mùa l mang l inhi u l i ích nh : tôm, cá, phù sa, n c ng t r a phèn, m n trong t.Phân tích các nhân t nh h ng n quá trình hình thành và phát tri n c agió ph n tây nam n c ta.- Hoàn l u khí quy n vào mùa hè:+ Ch u tác ng c a kh i khí chí tuy n v nh Bengan - là m t kh i khí có ngu n g cbi n (nóng, m, khá dày, có nhi ttrung bình 25-270C,m tuy t i cao:320g/m ,m t ng i t 85%). Khi n n c ta kh i khí ó bi n tính m nh m .+ Áp th p B c B phát tri n m nh v i tâm ápB sông H ng ã hút gió t phía tây,t o thu n l ikh i khí v nh Bengan v t Tr ng S n th i t i B c Trung B vàB c B theo h ng tây nam. Quá trình v t núi ã t o nên gió ph n khô nóng.- a hình: ph n l n di n tích B c Trung B , Tây B c là i núi, núi ch y theo h ngtây b c – ông nam vuông góc v i h ng gió tây nam.- M t m: phía ông c a vùng là nh ng ng b ng ven bi ncc ut ob iv tli u phù sa sông, bi n, cát ph bi n, th c v t kém phát tri n… là nh ng y u t gópph n t ng c ng s b c h i b m t, t ng m c khô nóng cho gió tây.Trình bày ho t ng c a gió ph n tây nam B c Trung B :- B c Trung B là khu v c có gió ph n Tây Nam ho t ng m nh nh t so v i cácvùng khác n c ta. Th i kì ho t ng m nh nh t 5, 6, 7.- Gió ph n Tây Nam xu t hi n thành nhi u t, m i t kéo dài t 2-5 ngày, cá bi tcó t kéo dài t 12 - 15 ngày.Tác ng n th i ti t, khí h u: khô, nóng,mth p.- Ph m vi ho t ng t Th a thiên-Hun Thanh Hóa, trong ó m nh nh t cáchuy n mi n núi phía tây thu c t nh Ngh An.So sánhc i m khác nhau v t nhiên gi a vùngng b ng sôngH ng( BSH) và ng b ng sông C u Long ( BSCL).- Khí h u: BSH có khí h u nhi t i gió mùa, có mùa ông l nh, ch u nh h ngc a bão nhi u h n...; BSCL khí h u nhi t i gió mùa c n xích o, quanh n mnóng, ít nh h ng c a bão;- Sông ngòi: BSH có h th ng ê ng n l và ê bi n; BSCL không có h th ngê d c theo các tri n sông mà ch có ê bao và các p, c ng thoát l và ng n m n;- BSH có di n tích t m n ít h n BSCL ( BSH ch có d i t m n song songv ing b bi n); BCSL di n tích này r t l n và bao b c xung quanh t phù sasông.- BSH có thành ph n sinh v t nhi t i, á nhi t i, ôn i trong khi ó BSCLcó TP sinh v t vùng nhi t i và á xích o.✒✕✕✪ư✦✮✘✢✢✢✒0.25✭✴ư✦✮✙✕✔✖ơ✳✑✕✗✕★✕✮ư✖✕✮✔ư✪✘✕✒0.5✭ư✢✖✓✪✙★✂4b✻✯✏ ✯✁✟✎✯✏☛✎✁✄1.5✁✔✕★✘ư✕ư✖✪ư✕✮✣✴ơ✕✚ư✕ư✖✖✧0.5★ư☎☛✦✦ư✖✩✖✕0.5✭✕✒✙✙✳★✛✕✧✲✶✳✕✢✕✕✵✕★✬✕✫ư✦✫✕❄✖ưư✛✕✖✶✡✕✛✕✗✕✣✠✄5a✯ơư✁✌ư✎✁0.5✸3.0✏✳ư✮✕✒✙✚✘✮✒✚✧0.5✚✳✤✕✒✔✤ươ✕✚✕✕✒✕✛✕✘ư✖✚✒✤✔✕✕✘✚✛✔✳✭✣✢✒✛✖✲✧✕✵✳✛✩✢✦✕✚✒ư✮ư✖ư✦ư✫✦ơ✕✴✖✢✛✒ơ✭✲✮✜✢✖✔✢✕✒✖ư✢✕✧✛ư✖0.5✖✳✭✗✕✔✕✙✾✕✧✕☛✳✔✴✜✬ư✫✪✎ ✢ư✦✣✛✩✳✚ơ✟✘★✪✗✩✬✸✾❄✕✁✪✚✒ơ✒✘0.5✟✖ơ✛✕✒✛✣✖0.5✭ư✖✫ơ✕✛✣✦✕✒✛✔✣★✵✕✕✒✕✦✕✆✘✫✦✵✘✔✩✕✒✤0.5✣✭✛✛✔✕✒✵✵✘★✒✕✘✕✛✂✕✎✺✎✂✹☛☞✄✂✕✕✁✭✲✙✩★2.0✕✄✩0.5✔✠✠5b✣ơ✔✕✖✲✕✩✔✕✛✖✮✩✕✑ư✛0.5✬✭✑ư✙✳✲✕✔✚✕★✡✲✬✕✣✗✲✕✠✔✕✕ơ✕✲✔✩✲✚✬✕✑✠✕✣✚0.5✗✗✳✖✕ư✫✫✲✲✔✜✩✩✔✕✖✣✔✕✖✕✖✔✛✕✡✕✖✕✖✕✣✲0.50.25 - Ngu n g c và a hình: BSCL hình thành trên vùng s t lún có th m l c a r ng,nông h n BSH; BSCL r ng, th p, ph ng, hình t giác còn BSH nh , cao 0.25h n,hình tam giác.T ng i m20.0✧✚ơ✕✲✮✲✲✓✒✣❄☎ơ✠5câu ✎★✲✓✕✮✒✿  ✄GD& T NGH ANS✁K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12N M H C 2013 – 2014✂☎☎✆✟▼◆THI CHÍNH TH CMôn thi :❖✁✝✞☎A LÝ L P 12 THPT – B NG A.✠✞✡✍☛(☞✎thi có 01 trang)✏Th i gian: 150 phút (Không k th i gian giao☞)✌✒✑Câu I. (3,0 i m)✒✓✔✔✗✑✘1. V hình th hi n hi n t ng ngày êm dài ng n khác nhau theo mùa và theo vtháng 12 và ngày 22 tháng 6.✖✑✙vào ngày 22✕✔Nêu hi n t2.✗✑✘✑✙ng ngày êm dài ng n theo mùa và theo v✖✕✛✚✗bán c u B c✒✑Câu II. (3,5 i m)✤✔D a vào Átlát✜✢✣✑a lý Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:✦✥✧✔1. So sánh s khác bi t v✑✑2. Trình bày✪a hình vùng núi Tr✣✒✑✗★✜✬✑c i mc ad i✮✭★ng S n B c và Trơ✕✒ng S n Nam.ơ✕✧ng b ng ven bi n mi n Trung.✫✒✑Câu III. (6,0 i m)✯✑1. Thiên nhiên ntheo m u sau:✙c ta có s phân hóa✕✯✑✧✑✙✬cao, v i 3 ai cao. Hãy i n n i dung thích h p vào b ng✜✖✰✑✙Tên ai cao✑✪cao✢✒✑✱✙✚✯2. Trình bày ho t ng c a gió mùagi a các khu v c.✲n✫✴✔c i m khí h u✢Các h sinh thái chính✔✬✑c ta và h qu c a nó✕✳✯i v i s phân chia mùa khác nhau✫✜✜✒✑Câu IV. (3,5 i m)✤✔D a vào Átlát✜1.✢✣✤✑✱ng c a Bi n ông✕✦✥✒✚nh h✵✑a lý Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy phân tích:✫✑✒✔✯n khí h u, các d ng a hình và h sinh thái vùng ven bi n n✢✲✣✤✶✬✕c ta.✔2. Giá tr kinh t c a các dòng sông ch y trên lãnh th Vi t Nam.✣✫✒✑Câu V. (4,0 i m)✬✳✔✻Cho b ng s li u:Tình hình xu t nh p kh u n✷❀N mT ng giá tr xu t nh p kh uCán cân xu t nh p kh u✶✱✣❂❁✹19905156,4-348,4❂❁✸✱✼✺c ta. (199513604,3-2706,5ơ200030119,2-1153,8(Ngu n niên giám th ng kê nhà n❃❄❂❁✯✣✒✓✑3.T✬❈✒✭2010157075,3-12601,9❇c-NXB th ng kê-n m 2012)❆❄❀❂❁✔✯✣✒✔200569208,2-4314,4c ta qua các n m.✕th hi n giá tr xu t kh u n✳❅✿❂✱1. Tính giá tr xu t kh u và nh p kh u n2. V bi u✾n v : Tri u USD)✑b ng s li u và bi u✭✑❀c ta qua các n m trên.✕✓✱ã v hãy nêu nh n xét.❍❉Thí sinh❋✼c s d ng Atlat●❅❊✾✿■✿a lý Vi t Nam - Nhà xu t b n Giáo d c Vi t Nam●------------ H t -----------❏H và tên thí sinh d thi:…….……………………………………... SBD: …………………………… .▲❑  ✝SGIÁO D C VÀ ÀO T OGIA LAI✁✂K THI CH N H C SINH GI I C P T NHL P 12 THPT N M H C 2012-2013Môn: a lí – B ng BTh i gian làm bài: 180 phút (không k th i gian phát )Ngày thi: 05/12/2012✄☎✆✆✞✟✠✡✂✆☛☞✑✌✏CHÍNH TH C✍✎✔(✓✏✒✓này g m 02 trang và 07 câu)✌Câu 1: (3,0 điểm)a) T i sao trên th gi i l i có nhi u lo i t khác nhau? Hãy cho ví d ch ng minh tác ng c a con ng itrong ho t ng s n xu t nông, lâm nghi p có th làm bi n i tính ch t t.b) Hãy so sánh s khác nhau c a ho t ng gió Tây ôn i và gió M u d ch.Câu 2: (2,0 điểm)a) Vi c phát tri n t công nghi p ô tô trên th gi i ã t o ra nh ng v n nghiêm tr ng gì i v i môitr ng, xã h i và vi c s d ng tài nguyên?b) T i sao nói thông qua y m nh ho t ng xu t kh u, n n kinh t trong n c có ng l c m nh mphát tri n?Câu 3: (3,0 điểm) Cho b ng s li u:L ng m a, l ng b c h i và cân b ng m c a m t sa i m( n v : mm)a i mL ng m aL ng b c h iCân b ng mHà N i1676989+687Hu28681000+1868TP.H Chí Minh19311686+245(S li u SGK a lí 12 trang 44 – Ban Nâng cao)Hãy so sánh, nh n xét và gi i thích v l ng m a, l ng b c h i và cân b ng m c a ba a i m trên.Câu 4: (3,0 điểm)a) D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy ch ng minh hình d ng lãnh th c a n c ta cónh h ng n các i u ki n t nhiên.b) Hình d ng lãnh th c a n c ta có thu n l i gì i v i vi c phát tri n ngành giao thông v n t i?Câu 5: (3,0 điểm)a) Cho b ng s li u:C c u lao ng có vi c làm phân theo khu v c kinh t , giai o n 2000-2005( n v :%)✖✗✓✕✒✕✒✛✣✘✒✕✘✑✙✖✤✒✥✘✒✛✏✚✜ư✘✕✒✦✑✜✛✒✧✔✤✗✒✘✕✛★✖✤✏✗✕✕✒✓✒✪✫✗✩✤ư✬✙✖✒✭✒✕✕✛✘✭✑✓✗✒✕✛✒ư✦✕✮✑✣✫✤✱✯✫✯ưư✑✭ơ✛ư✫✒✜✒★ơ✌✑✌★✱✒✯✫✯★ưư✭ơư✛✖✔✫✤✌★✱✣✓✯✫✯✧ưư✑✭ơ✒ư✒✜★✖✤✦✌✒★✥✪✚✚✗✕✜ư✖✣✲✒✒✓✤ư✦✑✥✗✕✜✣✫✒✯ư✫✗✤✣✧✧✤✖✘ơ✒✛✤✒✦✕ơ✌✳N m 2000✖20022003★20042005Khu v c kinh t✦✤Nông – lâm – ng nghi p65,161,9 60,3 58,8 57,3Công nghi p – xây d ng13,115,4 16,5 17,3 18,2D ch v21,822,7 23,2 23,9 24,5T ng s100,0 100,0 100,0 100,0 100,0(S li u SGK a lí 12 trang 84 – Ban Nâng cao)Hãy so sánh và nh n xét s thay i c c u lao ng theo khu v c kinh t n c ta, giai o n 2000-2005.b) Vi c di dân t do t vùng nông thôn vào các ô th ang là v n b c xúc. Hãy nêu m t s bi n phápnh m h n ch tình tr ng nêu trên.Câu 6 : (3,0 điểm) D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:a)Ch ng minh Thành ph H Chí Minh có nhi u th m nh tr thành trung tâm công nghi p l n nh tn c ta.b) Phân tích nh ng i u ki n thu n l i thúc y ngành ch n nuôi n c ta phát tri n m nh.Câu 7: (3,0 điểm)a) D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy gi i thích t i sao cây cà phêc tròng nhi unh t Tây Nguyên?b) i u ki n t nhiên và tài nguyên thiên nhiên c a ng b ng sông H ng và ng b ng sông C u Longcó s khác nhau nh th nào trong vi c phát tri n s n xu t l ng th c?------------------------- H t ---------------------------------ư✤✦★✙✴✫✵✤✌★✖✒✧✥✘ơ✒✛✲✦✦✤✒✦✱✒✶✘✗✒ư✒✕✓✛★✫✤✚✖✕✕✖✤✦✔✌✒★✪✚✖✫✑✓✒✚✲✤✗✘✕✗ư✑✒✓✤✒✯✩✭✳✗✧ư✕✖✤✦✘✌✒★✣✪✒✚✕✓✯ư✲✔✓✌✦✜✖✔✌✔✌✱✬✑✤✦✱✤✣ư✘ơư✦✖1 • Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục xuấtbản năm 2011, không được sử dụng các tài liệu khác khi làm bài thi.• Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.2  SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C VIÊN GI I T NH L P 12✂✄☎☎✆▼✞N M H C 2012 – 2013✟▲✝THI CHÍNH TH C☎◆Môn thi :✁✠A LÝ L P 12 - B✞TÚC THPT.✡✍☛☞✎thi có 01 trang)(✏☞Th i gian: 150 phút (Không k th i gian giao)✌✑Câu I. (3,0 i m).Trình bày bi u hi n c a thiên nhiên nhi tsông ngòi, t.✒✒✑✓✔✑✕i m gió mùa✓✖n✗✕c qua các thành ph n:✘✑✚✙a hình,✛✑Câu II. (4,0 i m)D a vào Átlát a lý Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy ch ng minh:1. Tài nguyên t c a vùng Nam Trung B và Nam B a d ng.2. Dân c n c ta phân b không ng u.✒✚✜✑✢✓✑✣✤✥✑✔✦✕✘✤✛✑✘✩✑✦✧✪★✑Câu III. (5,0 i m)D a vào Átlát a lý Vi t Nam và ki n th c1. Nêu ph m vi lãnh th n c ta . T i sao nTây Nam Á và Bs n c có cùng v2. K tên các v n qu c gia theo ba mi n t✒✚✜✑✢✓✣✕✧✫✕★✘ã h c, hãy:c ta không có khí h u nhi tc Phi?nhiên.✤✧✥✕✘✬✑✘✭✦✗✮✪✒✘✌★✜✑✕i khô h n nh m t✓✧✘✦✑Câu IV. (4,0 i m)D a vào Átlát a lý Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:1. So sánh s khác nhau v ph m vi, h ng núi,cao, c u trúc a hình gi a vùng núi ôngB c và vùng núi Tây B c.2. Gi i thích t i sao vùng khí h u B c Trung B gió ph n Tây Nam ho t ng m nh nh t so v icác vùng khác nu c ta?✒✚✜✑✢✓✣✤✪✜✧✮✥✕✑✘✛✑✚✦✯✢✮✑✰✧✬✮✦ơ✧✛✦✕✧✕✗✑Câu V. (4,0 i m)Cho b ng s li u:Giá tr s n xu t nông nghi p (theo giá th c t ) phân theo ngành c a n✒✳✲✵✶✴✷✸❂✹✺✻☛ư✽c ta. (❂ơ✿nv:tN mTr ng tr tCh n nuôiD ch v199566393,516168,22545,62000101043,724960,23136,62005134754,545225,63362,32007175007,057803,04125,0❃✑✩❄✪✑✛✚✵✏❁❀ng)❅✛1. V bi umi n th hi n s thay i c c u giá tr s n xu t nông nghi p phân theo ngànhc a n c ta giai o n 1995 - 2007.2. D a vào b ng s li u và bi uã v , hãy nh n xét v ngành nông nghi p c a n c ta.❆✒✒✕✔✓✜✫ơ✰✓✑✘✧✑✜✰✏Thí sinh❇★❈✓❉✑✪❆☛c s d ng Atlat❊✩✒✿✕✬✓❋✴✲✔✘✴a lý Vi t Nam - Nhà xu t b n Giáo d c Vi t Nam.❊●------------ H t -----------H và tên thí sinh d thi:…….……………………………………... SBD:……………………………..❍■❑Ch ký giám th 1: ………………………….❏❑Ch ký giám th 2: ……………………………❏  ✄SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12N M H C 2012 – 2013✂☎☎✆✟❋●THI CHÍNH TH CMôn thi :❍✁✝✞☎A LÝ L P 12 THPT – B NG A.✠✞✡✍☛(☞✎thi có 01 trang)✏☞Th i gian: 150 phút (Không k th i gian giao)✌✑Câu I. (3,0 i m)c lúc 10 gi sáng1. M t máy bay c t cánh t Hà N i lúc 5 gi sáng ngày 12/12/2012, nngày 12/12/2012. Nh v y, máy bay bay m t m y gi ?. Sau 21 gi máy bay n, máy bayó bay l i v Vi t Nam. H i máy bay ó n Hà N i lúc m y gi , ngày nào? (Bi t r ng t ic múi gi s 1 và th i gian bay v b ng th i gian bay i).2. Tr c tác ng c a cu c cách m ng khoa h c và công ngh hi n i, n c ta có nh ng thu nl i gì ti p c n n n kinh t tri th c?✒✓✓✔✑✕✖✌✗✘✌✑ư✚✔✑✑✛✜✢✑✔✌✖✖✌✓✖✣✔✌✤✛✑✗✘✌✥✑ư✌✓✜✦✑✌✑✧✛✖✪✤✓★✢✢✛ư✦✩✚✖✒✚✜✘✑Câu II. (4,5 i m)D a vào Átlát a lý Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy ch ng minh:1.a hình mi n B c và ông B c B c B th hi n rõ c i m a hình c a vùng nhi tgió mùa.2. Tài nguyên t c a vùng Nam Trung B và Nam B a d ng.✒✖✫✗✬✑✢✘★✘✓✗✬✜✭✗✭✑✭✒✑✑✑✢✒✓✔✮✓✬✧✑✢✦i m✯✑✧✛✑Câu III. (4,5 i m)D a vào Átlát a lý Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:1. Nêu ph m vi lãnh th nu c ta. T i sao n c ta không có khí h u nhi t i khô h n nh m t sn c có cùng vTây Nam Á và B c Phi?2. K tên các v n qu c gia theo ba mi n t nhiên nu c ta. Th m th c v t c a v n qu c giaM i Cà Mau khác v i th m th c v t c a v n qu c gia B ch Mã nh ng i m nào?✒✖✫✗✬✑✢✘★✑✛✰✑ư✦✓✦✛ư✦✚✓✢✦✛ư✥✲✱✭✲✒ư✌✥✜✫✦✳✫✴✚✧✦✳✫✚✧ư✌✥ư✌✥✑✲✛✩✒✑Câu IV. (4,0 i m)D a vào Átlát a lý Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:1. So sánh s khác nhau c a vùng khí h u B c Trung B và vùng khí h u Nam Trung B .2. Gi i thích t i sao vùng khí h u B c Trung B gió ph n Tây Nam ho t ng m nh nh t so v icác vùng khác nu c ta?✒✖✫✗✬✑✢✘★✓✫✧✚✓✭✚✓✳✛✚✑✭ơ✓✛✛✔✦✲✦✑Câu V. (4,0 i m)Cho b ng s li u:L u l ng n c trung bình trên sông Thu B n và sông✒✷✶✹✹✸✺✹✻☛✼✁✼ng Nai. (n v : m3/s)ơ✾ThángSông123456789101112Thu B n20211575,158,291,412088,669,6151519954448ng Nai10366,248,459,8127417751134513171279594239✼✁✼✑❀✖thích h p nh t th hi n s bi n thiên l u l ng n c trung bình c a sông Thu1. V bi uB n và sông ng Nai.2. So sánh và gi i thích c i m th y ch c a sông Thu B n và sông ng Nai.✿✒❀✪✔✒✢✫ưư✪ư✦✧❀✗✑✳✏Thí sinh❁❂✮✑✖✒❃☛c s d ng Atlat❄❀✧✾❀✧✗❅✸✶✸a lý Vi t Nam - Nhà xu t b n Giáo d c Vi t Nam.❄------------ H t -----------❆H và tên thí sinh d thi:…….……………………………………... SBD: …………………………… .❈❇❉Ch ký giám th 1: ………………………….❊❉Ch ký giám th 2: ……………………………❊  ✄SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12✂☎☎✆✞N M H C 2012 – 2013✟❊✝❋THI CHÍNH TH C☎●Môn thi :✁✠A LÝ L P 12 THPT – B NG B.✞✡✍☛(☞✎thi có 01 trang)✏☞Th i gian: 150 phút (Không k th i gian giao)✌✑Câu I. (3,0 i m)c lúc 10 gi sáng1. M t máy bay c t cánh t Hà N i lúc 5 gi sáng ngày 12/12/2012, nngày 12/12/2012. Nh v y, máy bay bay m t m y gi ? . Sau 21 gi máy bay n, máy bay óc múibay v Vi t Nam. H i máy bay ó n Hà N i lúc m y gi , ngày nào? (Bi t r ng t igi s 1 và th i gian bay v b ng th i gian bay i).2. Nêu c tr ng và tác ng c a cu c cách m ng khoa h c và công ngh hi n i n n n kinht - xã h i th gi i ?✒✓✓✔✑✕✖✌✗✘✌✑ư✚✔✑✛✜✑✔✖✌✖✑✌✓✖✢✔✌✣✤✗✘✑✌✥✌✑✛✦✑✣✓ư✖✌✓✑✧✓✤★✜✑✜✖✤✛✖✩✑Câu II. (4,5 i m)D a vào Átlát a lý Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy ch ng minh:a hình mi n B c và ông B c B c B th hi n rõ c i m a hình c a vùng nhi t1.gió mùa2. Tài nguyên t c a vùng Nam Trung B và Nam B a d ng.✒✖✪✗✫✑✜✘★✘✓✗✫✛✬✗✬✑✬✒✑✑✑✜✒✓✔✦✓✫✧✑✜✩i m✭✑✧✤✑Câu III. (4,5 i m)D a vào Átlát a lý Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:1. Nêu ph m vi lãnh th n c ta. T i sao n c ta không có khí h u nhi tTây Nam Á và B c Phi?n c có cùng v2. K tên các v n qu c gia theo ba mi n t nhiên.✒✖✪✗✫✤✘✮✑ư✑✜✩✓ư✩★✤ưư✚✑✓✜i khô h n nh m t s✩✤ư✥✰✯✒✩✬✌✥✛✪✑Câu IV. (4,0 i m)D a vào Átlát a lý Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:1. So sánh s khác nhau v ph m vi, h ng núi,cao, c u trúc a hình gi a vùng núi ôngB c và vùng núi Tây B c.2. Gi i thích t i sao vùng khí h u B c Trung B gió ph n Tây Nam ho t ng m nh nh t so v icác vùng khác nu c ta?✒✖✪✗✫✑✜✘★✑✪✛✬✤ư✓✑✩✔✫✱✗✬✓✲✤✚✑✬ơ✓✤✤✔✩✰✩✑Câu V. (4,0 i m)Cho b ng s li u:L u l ng n✒✵✴✶✷✷✸✷ThángSông✹☛c trung bình trên sông Thu B n và sông✺✁✺ng Nai. (n v : m3/s)ơ✼123456789101112Thu B n20211575,158,291,412088,669,6151519954448ng Nai10366,248,459,8127417751134513171279594239✺✁✺✑✾✖1. V bi uthích h p nh t th hi n s bi n thiên l u l ng n c trung bình c a sông ThuB n và sông ng Nai.2. So sánh, gi i thích c i m th y ch c a sông Thu B n và sông ng Nai.✽✒✾✿✔✒✜✪ưư✿ư✩✧✾✗✑✲✏Thí sinh❀❁✦✑✖✒❂☛c s d ng Atlat❃✾✧✼✾✧✗❄✶✴✶a lý Vi t Nam - Nhà xu t b n Giáo d c Vi t Nam.❃❅------------ H t -----------H và tên thí sinh d thi:…….……………………………………... SBD:……………………………..❇❆❈Ch ký giám th 1: ………………………….❉❈Ch ký giám th 2: ……………………………❉ 1 2 ✠ K THI CH N H C SINH GI I QU C GIAL P 12 THPT N M 2011B GIÁO D C VÀ ÀO T O✁✂✡✄✡☛☞✌☎✆THI CHÍNH TH C✍✝Môn: A LÍTh i gian: 180 phút (không k th i gian giaoNgày thi: 11/01/2011( thi có 01 trang, g m 07 câu)✂✎✏✂✟✑✏✞)✑✒Câu 1. (3 i m)khu v c t 20o na) T i sao các hoang m c và bán hoang m c th ng phân b40o v B c và Nam?b) Gi i thích t i sao cán cân b c x M t Tr i trung bình n m c a m t t gi m d nt Xích o v hai c c.✞✟✓✓✓✔✏✕✖✗✘✞✙✚✛✜✘✞✓✓✢✑✓✣✏✤✥✣✞✦✜✧✗Câu 2. (2 i m)a) Phân bi t t s gi i tính v i t l gi i tính. T i sao các n c ang phát tri nth ng có s nam nhi u h n n ?b) Theo kh n ng b hao ki t trong quá trình s d ng c a con ng i, x p n c vàoc không? T i sao?lo i tài nguyên có th b hao ki t✞✟★✔✏✩✕✕✪✑✜ơ✤✓✪★✪✓✖✔✪✞✟✬✭✟✩★✭★✮✞✔✰✯✥✔✏✙✔✪✓Câu 3. (3 i m)D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:a) Gi i thích t i sao t mi n B c và ông B c B c B a d ng.b) Phân tích các nhân t nh h ng n chn c c a sông ngòi duyên h iNam Trung B .✞✟✗✂✜✭★✓✞✦✙✖✑✳✢✛✴✞✱✂✵✛✶✷✸✛✸✷✲✹✵✞✓✺✻✴✹Câu 4. (3 i m)D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:nhi t theo v .a) Phân tích s thay i chb) Gi i thích t i sao có s khác nhau v loài th c v t mi n B c vàB v i Nam Trung B và Nam B .✞✟✗✂✭★✙✢✞✱✚✗✞✜✲✼✙✓✞✲★✞✗✪✲✑✲✗✽✖✑✛✂ông B c B c✛✛✲Câu 5. (3 i m)D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy nh n xét và gi i thích s phânb dân công Nam B .✞✟✗✂✕✔✖✭★✂✙✢✞✱✽✜✗✲Câu 6. (3 i m)a) D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy phân tích s phát tri n côngnghi p s n xu t hàng tiêu dùng.n c ta phân b không u.b) Gi i thích t i sao các ho t ng d ch v✞✟✗★✂✜✭★✙✢✞✱✗✟✦✜✓✓✞✲✭✯✖✔✪✕✞✑Câu 7. (3 i m)D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy so sánh th m nh tnhiên phát tri n nông nghi p Trung du và mi n núi B c B v i Tây Nguyên.✞✟✾✿✞✟❀❁✟★❂❃✖✑❄❅✛❂✲✾❆✪-----------H T----------❇• Thí sinhc s d ng Atlat a lí Vi t Nam (Nhà xu t b n Giáo d c); khôngc s d ng các tài li u khác.• Giám th không gi i thích gì thêm.✞✞✔✰✮✭✔✰✮✯✯✂★✜✭★✦✜✯ ✞ GIÁO D C VÀ ÀO T OB✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I QU C GIA✄✝✝✟✠-----------------------------------✂L P 12 THPT - N M 2010✡Môn:THI CHÍNH TH C☎✆☛A LÍ☞✍✌✎✏Th i gian: 180 phút (không k th i gian giao✑)Ngày thi: 11/3/2010✔(thi có 02 trang, g m 07 câu)✒✓✖✕Câu 1. (3,0 i m)✙a) Phân tích m i quan h v phân b c a các vòng ai nhi t và các ai khí áp trên Tráit. T i sao nhi ttrung bình n m trên Trái t không gi m liên t c t Xích o v haic c?✗✘✗✚✛✘✛✙✜✢✜✣✘✛✤✢✥✦✧★✛✣✩✜b) Gi i thích t i sao nhi ttrung bình c a bán c u B c vào th i kì TráiTr i cao h n th i kì Trái t g n M t Tr i.✦✣✘✜✬ơ✛✤✚✪✫✢t✬xa M t✭✮✢✬✭✪✮✬✖✕Câu 2. (2,0 i m)✢a) Phân tích vai trò c a ho tlãnh th .✚✣✛ng xu t, nh p kh u trong s phân công lao✤✰✱✩✛ng theo✤✲✙✢b) Theo khái ni m v các hình th c t ch c lãnh th s n xu t công nghi p, có th coit nh Qu ng Ninh là trung tâm công nghi p thanc không? T i sao?✘✳✲✳✲✦✘✴✵✦✘✛ư✷✣✖✕Câu 3. (3,0 i m)✜✸a) D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy phân tích nguyên nhân t onên s phân b c và các h ng chính c a a hình i núi Vi t Nam.✩✘✹✳✛✺✣✸✩✰ưb) T i sao nóisinh v t?✣✸✻✚a hình✛✛✛i núi n✼ư✛✼✘c ta có nh h✻✦ư✭ng quan tr ng✺✛✹n tính a d ng c a✛✣✚✰✖✕Câu 4. (3,0 i m)✜✸a) D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy so sánh chduyên h i Nam Trung B v i Tây Nguyên và gi i thích.✩✘✦✤✻✳✛✺✹✛✤m ac aư✚✦b) T i sao tháng m a c c✣✹ư✩✛i✣Hà N i s m h n✭✤✻ơHu ?✭✹✖✕Câu 5. (3,0 i m)✙✜✸a) D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy nh n xét và gi i thích vm ng l i ô th Duyên h i Nam Trung B .✩✘✹✳✛✺✰✦✸✣ư✻✛✭✦✤b) T i sao c n ph i chú tr ngcác vùng dân t c ít ng i?✣✪✤✦ư✺✛✪ut h nn aươ✽✛✗i v i vi c phát tri n kinh t - xã h i✻✘✴✹✤✭✬1 ✖✕Câu 6. (3,0 i m)a) Cho b ng:✦✝GIÁ TR XU T, NH P KH U C A N ✁✂✄☎C TA QUA CÁC N M✆✞✟✌N m1995✍1997ơ(✡✏☛n v : Tri u ô la M )☞19992001200320052007✎Xu t kh u5448,99185,011541,415029,220149,332447,148561,48155,411592,311742,116217,925255,836761,162764,7✎✏Nh p kh u✢a) Hãy phân tích nguyên nhân c a tình tr ng cán cân xu t, nh p kh u theo b ng trên vàng c a tình tr ng ó n s phát tri n kinh t - xã h i n c ta.✚tác✛✤✚✣✛✛✹✩✣✰✴✹✤b) Gi i thích t i sao ngành công nghi p ch bi n lm ct p trung cao theo lãnh th .✦✳✛✤✣✘✰✹✹ưư✱✦✻ng th c, th c ph m c a nơ✩✩✱✚ưc ta có✻✲✖✕Câu 7. (3,0 i m)✜✸a) D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy so sánh vi c phát tri n t ngh p kinh t bi n c a ông Nam B v i Duyên h i Nam Trung B .✩✘✹✳✛✺✘✴✲✜✷✹✴✚b) H th ng✘✗✤✛o và qu n✦✪✛✦✻onư✦✻✤c ta có vai trò nh th nào trong phát tri n kinh t - xãư✹✴✹h i?✤✑----------------------------H T--------------------------• Thí sinhc s d ng Atlatd ng các tài li u khác.✕✒✓✔✖✕✙✗✘✕✚a lí Vi t Nam (Nhà xu t b n Giáo d c); không✕✒✓✔cs✘✕• Giám th không gi i thích gì thêm.✗✚2  S GD & T B C GIANGC M THPT HUY N L C NAM✁✂✡☛✄THI H C SINH GI I C P C☎✆✝✞S✟✠N M H C 2013 – 2014MÔN: A LÍ – L P 12☞✡✌✍✎✏✑Th i gian làm bài: 180 phút✓✒Câu 1 : (3,5 i m)1. D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy : rút ra nh n xét vs gia t ng di n tích gieo tr ng cây công nghi p n c ta.2. So sánh chuyên môn hóa s n xu t nông nghi p gi a vùng Trung du và mi nnúi B c B và ông Nam B . Gi i thích nguyên nhân d n n s khác nhauó.Câu 2 : (2,5 i m) Trình bày tình hình phát tri n và phân b ngành th y s n n cng b ng sông C u Long phát tri n m nhta. T i sao ngh nuôi tôm, nuôi cánh t c n c ?Câu 3 : (3,5 i m) D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, trình bàyc i m chung va hình mi n Tây B c và B c Trung B . Nh ng c i m ócó nh h ng gì t i sông ngòi c a vùng ?Câu 4 : (3 i m)1. D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy phân tích th m nht nhiên i v i s phát tri n công nghi p i n l c n c ta.2. T i sao trong c c u giá tr s n xu t c a ngành công nghi p n ng l ngn c ta, khai thác d u khí có t tr ng ngày càng cao ?Câu 5 : (4 i m) Cho b ng s li u :Di n tích và n ng su t lúa n c ta th i k 1990 – 2008N m19901999200320062008Ch sDi n tích (nghìn ha)6 0427 6537 4527 3247 400N ng su t (t /ha)31,841,046,448,952,31. V bi uthích h p nh t th hi n t ct ng tr ng di n tích, s n l ngvà n ng su t lúa n c ta th i k 1990-2008.ã v và gi i thích.2. Nh n xét s thay i t bi uCâu 6 : (3,5 i m)1. D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy nh n xét và gi ing b ng sông H ng.thích s phân b dân c2. T i sao c c u dân s theotu i có vai trò r t quan tr ng trong vi c pháttri n kinh t xã h i c a n c ta?---H t--Ghi chú: Thí sinhc s d ng Atlat a lí Vi t Nam trong phòng thi.✔✕✖✗✘✙✕✚✛✜✔✢✗✣✗✦✧ư✗✥★✜✔✩✪✁✪✦✫✕✘✕✓✒✬✯✜✧✦ư✰✁✣✭✱✮✦✲ư✬✥✯✥✔✕✕✳✕✬✕✬✜✦ư✰✕✖✖✗✜✥✘✩✙✩✕✪✚★✕✳✕✬✕✮✓✒✔✕✖✗✔✘✙✕✚✔✕✭✥✬✯ơư✘✯✔✗✧✥✖✦✶✕✧✷✗ư✥✮✗✢ư✵✚✓✒✦✭✸✗✹✺✻✼✽✾✹✿❀✗✢✧✯❁✬✕✣✢✵✧ư✧✬✥✗❂✭✕✪✢ư✰✗✦ư✵❃❁✔✛✕❄❅✬✕✣✕✦✓✒✔✕✖✗✘✙✕✚✛✦✔✭✯ơ✬ư✧✰✕✭✘✪✣✕✮ư✱✪✣❄✧✚✥✘✕ư✵✲❆✕✖✗H và tên thí sinh : ………………………………… S báo danh : ……………❇❈✗  B GIÁO D C VÀ ÀO T O✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I QU C GIAL P 12 THPT - N M 2009✄☎☎✆✞✂✝✟THI CHÍNH TH CMôn : A LÍTh i gian : 180 phút (không k th i gian giaoNgày thi : 25/2/2009( thi có 02 trang, g m 7 câu)-----------------------------------------------------------------------------✠✡✂☛☞✌☞✍)✎✒✏✑Câu 1 (3 i m)✍✌a lí và l p v Trái t. Trong hai l p v ó, l p v nào xu t hi na) Phân bi t l p vsau ? T i sao ?b) T i sao trên th gi i có nhi u lo i t khác nhau ? Phân tích m i quan h gi a t vàsinh v t.✓✔✕✍✖✔✕✗✘✔✕✍✔✕✘✓✙✙✚✔✎✙✍✘✛✓✜✍✘✢Câu 2 (2 i m)✍✌a) Cho b ng s li uT SU T SINH THÔ TH I KÌ 1950 – 2005 (✣✛✓✤✥✦✗ơGiai o n1950 - 1955 1975 - 1980 1985 - 1990cn v : %)✖✩★Nhóm n✪✫Phát tri n✬ang phát tri n✂✬✮ư✘✯171512114236312624✛✍✭✰✚2004 - 200523Hãy phân tích các y u t tác ng n t su t sinh thô.b) T su t t thô c a nhóm n c phát tri n và nhóm nnhau nh th nào ? T i sao có s khác nhau ó ?✚1995 - 2000✍ư✙✚✮✘✔✌✲ưc ang phát tri n có s khác✔✍✌✲✍Câu 3 (3 i m)✍✌a) D a vào Atlát a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy nh n xét và gi i thích chm a n c ta.b) Kh i khí nhi t i m B c nD ng tác ng n khí h u n c ta nh th nào?✲ư✵ư✗✖✓✚✳✍✴✢✣✚✍✭✔✛✓✍✔✶✷✥✗✭ươ✍✭✍✚✢ư✔ư✚Câu 4 (3 i m)✍✌a) D a vào Atlát a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy nh n xét và gi i thích s khácnhau v a hình gi a vùng núi Tr ng S n B c và vùng núi Tr ng S n Nam.b) T i sao nói trong các thành ph n t nhiên, a hình óng vai trò ch y u nh t i v is phân hoá thiên nhiên n c ta ?✲✎✍✗✖✖✓✜ư✚☞ơ✙ư✍✴✷✸✲✳✢ư✲✍✖☞✣✲ơ✍✰✚✘✍✛✔✔Câu 5 (3 i m)✍✌a) D a vào Atlát a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy nh n xét và gi i thích s phânb dân cng b ng sông H ng.b) T i sao c c u dân s theo tu i có vai trò r t quan tr ng trong s phát tri n kinh t ✲✛ư✵✗✗✙✹✖✓✺ơ✚✳✍✴✢✣✲✹✘✛✍✭✻✘1✴✲✌✚ xã h i c a n✭✰ư✔c ta ?Câu 6 (3 i m)✍✌a) D a vào Atlát a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy nh n xét và gi i thích s phânb trâu, bò, l n n c ta.b) T i sao n c ta, c n ph i chuy n d ch c c u ngành trong nông nghi p ?✲✗✛✵ ư✙✖✓✚✳✍✴✢✣✲✔✵ư✔✸✣✌✖ơ✘✓Câu 7 (3 i m)✍✌a) D a vào Atlát a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, ch ng minh Trung du và mi nnúi B c B có nhi u kh n ng phát tri n công nghi p.quan tr ng hàng u i v i vùng kinh t là chuyên mônb) T i sao n c ta, v nhoá s n xu t ?✲✷✗✭✎✙✣✣✵ư✖✓✍✁✔✚✌✘✌✍✎✳✍✴✳✎✓✴✍✸✍✛✔✚✘✂----------------H T---------------✡✄* Thí sinh☎✆✏✝c s d ng Atlát✟✠☛✄a lí Vi t Nam (Nhà xu t b n Giáo d c), khôngcác tài li u khác.* Giám th không gi i thích gì thêm.✞✞✠✟☛2☎✆✝c s d ng✞ [...]... thí sinh: …………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU CHÍNH THỨC (Gồm 02 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 * Môn thi: ĐỊA LÝ * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1: (4 điểm) a) Vẽ sơ đồ thể hiện sự phân bố các đai khí áp và gió trên Trái Đất b) Dựa vào sơ đồ vừa vẽ và kiến thức đã học, ... BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 CHÍNH THỨC * Môn thi: ĐỊA LÝ * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Gồm 05 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (4 điểm) a) Sơ đồ sự phân bố các đai khí áp và gió trên Trái Đất (1,0đ) + - Vẽ chính xác, đầy đủ nội dung theo yêu cầu - Ghi đầy đủ các loại gió, chú thích và tên của sơ đồ Lưu ý: + Thí sinh không phải... ngoài, kh n ng c nh tranh… ✩ ❂ ✦ ✒ ✓ ☛ ✓ * Thí sinh nêu úng m t trong các khó kh n cho 0,25 i m ✑ 0,25 ✁ ✣ ✙ I M TOÀN BÀI THI: I + II + III + IV + V = 10,00 i m     ✟ ✡ ✂ S GIÁO D C VÀ ÀO T O HÀ T NH ✁ K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 THPT N M H C 2 012 - 2013 ✄ ✠ ☎ ✠ ☛ ✌ ✠ ✍ ✆ ✎ Môn: A LÍ Th i gian làm bài: 180 phút THI CHÍNH TH C ✞ ✝ ☞ ✏ ✓ ✑ ✒ ( thi có 01 trang, g m 04 câu) ✕ ✔ Câu I (4,0 i m)... s d ng Atlat a lí Vi t Nam - Thí sinh - Giám th không gi i thích gì thêm ❱ ✔ ư ❬ ❳ ❨ ❭ ❩ ❫ ❭ ❪ ✘ ✮ ✸   ✟ ✂ S GIÁO D C VÀ ÀO T O HÀ T NH ✁ ✠ ☎ Ư ✡ K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 THPT N M H C 2 012- 2013 ✄ ✠ ☛ ☞ ✌ ✝ H ✍ NG D N CH M MÔN ✞ ✎ ✠ A LÍ ✟ ✠ ✍ CHÍNH TH C N I DUNG nh th i v i s phân ✡ CÂU ✌ ✍ Phân tích av a a thi n nhiên n c ta a nh ng nh th i 150 v tuy n o nên s phân a a thi n nhiên theo...  ☎ S GIÁO D C & ÀO T O GIA LAI ✁ ✂ K THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 12 THPT N M H C 2 012 – 2013 Môn: a lí – B ng A Th i gian làm bài: 180 phút (không k th i gian giao ) Ngày thi: 06 /12/ 2 012 ✄ ✆ ✆ ✝ ✡ ✍ CHÍNH TH C ✎ ✌ ( ✟ ✆ ✂ ✌ ✞ ✠ ☛ ✏ ☞ ✑ ✏ ✒ ✓ này g m có 02 trang và 07 câu) ✓ ✔ Câu 1: (3,0 điểm) a) T i sao th... ✦ ✖ ✚ ❅ ✼ (Thí sinh ✽ ✾ ✿ ✒ c s d ng Atlat ❀ ❁ ❂ ❃ ❆ a lí Vi t Nam tái b n ch nh lí và b sung, n m 2009) ❄ ❈ H và tên thí sinh S báo danh ❇ ❉ ❊ ❁ ❉ ❊ ❁ Ch ký c a giám th 1 Ch ký c a giám th 2 ✞   S ✁ ✂ ☎ ☞ ✟ NG D N CH M - THANG I M H GIÁO D C & ÀO T O H ID NG ✄ ✠ ✞ ✟ ✡ ☛ THI CH N H C SINH GI I T NH ✆Ơ ✌ ✌ ✍ ✎ ✏ L P 12 THPT N M H C 2013 - 2014 ✑ ✒ Môn: A LÍ ng d n ch m... ✶ nhi t l n (12, 50C) ✵ ✶ ✶ ✲ ✸ i m gió mùa, có mùa ông l nh ❍ ✶ 0,25 0,25 ✳ - Giải thích: ✵ Do Hà N i n m trong khu v c nhi t nh h ng c a bi n ✷ ✫ ✸ ✬ ❋ ✭ ✹ ✶ ✲ i, gió mùa châu Á và ✮ ❑ ✂ I M TOÀN BÀI THI: I + II + III + IV + V = 10,00 i m ✕ ✤ 0,25   S KÌ THI CH N H C SINH GI I T NH GIÁO D C & ÀO T O ✁ ✂ ✄ ✡ ✡ ☛ ☞ ✌ H ID ☎ ✆ L P 12 THPT N M H C 2 012 - 2013 NG Ơ ✍ ✎ -Môn: A LÍ Th i gian:... c mùa xuân t 21/3 n 22/ 6, ti t tr i m áp vì M t Tr i b t u di chuy n t Xích o lên chí tuy n B c - L ng nhi t t ng d n nh ng vì m i b t u tích l y nên l ng nhi t ch a cao - Mùa h t 22/ 6 n 23/9, ti t tr i nóng b c vì góc nh p x l n, c ti p t c tích l y nhi u nhi t - Mùa thu t 23/9 n 22/ 12, ti t tr i mát m , vì góc nh p x gi m nh ng còn l ng nhi t d tr trong mùa h - Mùa ông t 22/ 12 n21/3, ti t tr i l... 1:…………………………………… ……Ch ký c a giám th 2:…………… ………………….……………… ◗ ◗   S   GIÁO D C & ÀO T O NG H ID ✁ ✂ ☎ ✆ ✆ ✁ NG D N CH M - THANG I M H ✄ ✂ ✞ ✟ ✄ ☎ THI CH N H C SINH GI I T NH Ơ ✝ ✝ ✠ ✞ ✟ ✡ L P 12 THPT N M H C 2 012 - 2013 ☛ ✞ ✟ -Môn: a lí CHÍNH TH C ✠ ☞ ✏ ✍ ✌ ✑ ✒ ✓ ng d n ch m - thang i m có 03 trang H ✎ ✔ Câu Ý Câu I (2,0 đ) 1 ✒ N i dung ✓ i m 1,00 Sự giống và khác nhau giữa gió... ✫   ✒ ✫ ✣ ư ✒ ✫ ✩ ✣ ✯ ư ✯ ✧ ✜ ✌ ✩ ✢ ✫ ✖ ✘ ✒ ✰ ✌ ✕ ✛ ư ✂ ✛ ✒ ✓ ✕ ơ ✣ ✫ ✜ ✮ ✬ ✒ ✑ ✑ ✑ ★ ✛ ✗ ✯ ✣ ✬ ✖ 2   S ☎ GIÁO D C & ÀO T O GIA LAI ✁ ✂ K THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 12 THPT N M H C 2 012 – 2013 ✄ ✆ ✆ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✆ ✠ ÁP ÁN VÀ H NG D N CH M CHÍNH TH C MÔN: A LÍ –B ng A (Hướng dẫn chấm này có 05 trang)   ✂ ✁ ✞ ☎ ✂ ✂ ✂ ✄ ☞ ✞ ✆ Câu N i dung – Yêu c u Câu 1 a) Gi i thích ti t vào mùa xuân m áp, mùa ... - SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 CHÍNH THỨC * Môn thi: ĐỊA LÝ * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Gồm 05 trang) HƯỚNG... thí sinh: …………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU CHÍNH THỨC (Gồm 02 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 * Môn thi: ĐỊA... T O GIA LAI ✁ ✂ K THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 12 THPT N M H C 2 012 – 2013 Môn: a lí – B ng A Th i gian làm bài: 180 phút (không k th i gian giao ) Ngày thi: 06 /12/ 2 012 ✄ ✆ ✆ ✝ ✡ ✍ CHÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 22 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 12, Tuyển tập 22 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 12, Tuyển tập 22 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 12

Từ khóa liên quan