0

Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10 (có đáp án chi tiết)

146 14,357 155

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2015, 14:29

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG THPT ỨNG HÒA A-------------------------------KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎILỚP 10 THPT – NĂM HỌC: 2013– 2014---------------------------------------------MÔN THI: SINH HỌCĐỀ CHÍNH THỨC(Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề)Câu 1.( 2 điểm).Các câu sau đây đúng hay sai? Nếu sai thì giải thích!a. Ở tế bào nhân thực, ti thể là bào quan duy nhất có khả năng tổng hợp ATP.b. Vi khuẩn bị các tế bào bạch cầu thực bào và tiêu huỷ trong lizôxôm.c. Tinh bột và xenlulôzơ đều là nguồn nguyên liệu cung cấp năng lượng cho tế bàothực vật.d. Ribôxôm 70s chỉ có ở tế bào vi khuẩn.e. Các hợp chất hữu cơ: cacbohidrat, lipit, prôtêin và axit nuclêic đều là những đạiphân tử có cấu trúc đa phân.f. Loại monosacarit tham gia cấu tạo nên ADN là C5H10O4.g. Mọi tế bào trong cơ thể nhân thực đều có nhân chính thức.h. Trong quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật, thoi phân bào được hình thành nhờtrung thể.Câu 2. (2 điểm)Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit. Điểm khácnhau giữa các loại nuclêôtit?Câu 3.( 2 điểm).Cho một phân tử ADN của sinh vật nhân sơ có tỉ lệ các nuclêôtit trên mạch 1 là A1: T1:X1: G1 = 1: 3: 4: 6 và có (A1+T1) / (G1+X1) = 0,4. Trên phân tử ADN này có 760 liênkết hiđrô.a. Tính số lượng liên kết hoá trị của cả phân tử ADN. Giải thích cách tính?b. Tính số nuclêôtit từng loại trên mỗi mạch của phân tử ADN trên?Câu 4: (1 điểm). Mô tả cấu trúc của nhân tế bào.Câu 5. ( 1 điểm).Trong cơ thể người loại tế bào nào có nhiều nhân, loại tế bào nào không có nhân? Các tếbào không có nhân có khả năng sinh trưởng hay không? Vì sao?Câu 6. ( 2 điểm).Bạn Nam đã đặt 3 ống nghiệm sau:Ống 1: 2ml dung dịch tinh bột 1% + 1ml nước bọt pha loãng đã đun sôi.Ống 2: 2ml dung dịch tinh bột 1% + 1ml nước bọt pha loãng.Trang 1 /6. Ống 3: 2ml dung dịch tinh bột 1% + 1ml nước bọt pha loãng + 1ml dung dịch HCl2M.Tất cả các ống đều đặt trong điều kiện 370C- 400C.a. Theo em, bạn muốn làm thí nghiệm chứng minh điều gì?b. Nếu bạn Nam quên không đánh dấu các ống. Em hãy nêu phương pháp giúp bạn nhậnbiết được các ống nghiệm trên?Câu 7 (2 điểm). Chứng minh rằng prôtêin là hợp chất vô cùng quan trọng đối với cơ thểsống!Câu 8 (2 điểm). Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp về các dấu hiệu: Điều kiệnxảy ra, nơi xảy ra và sản phẩm tạo ra. Tại sao trong quang hợp, pha tối lại phụ thuộc vàopha sáng?Câu 9.( 2 điểm).Em hãy chứng minh rằng trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng được giải phóng dầndần qua từng giai đoạn khác nhau chứ không giải phóng ồ ạt ngay một lúc.Câu 10.( 4 điểm).Một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai chứa 360 nhiễm sắc thể đơn, đang phân bào tạivùng sinh sản. Mỗi tế bào đều nguyên phân một số lần bằng số nhiễm sắc thể đơn cóchung một nguồn gốc trong một tế bào. Tất cả các tế bào con sinh ra đều trở thành tế bàosinh tinh, giảm phân tạo tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 12,5%. Các hợptử tạo ra chứa tổng số 2880 nhiễm sắc thể đơn.a. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, tên loài.b. Xác định số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu và số tế bào sinh tinh.* * * Hết * * *( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!)Trang 2 /6. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG THPT ỨNG HÒA A-------------------------------HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎILỚP 10 THPT – NĂM HỌC: 2013– 2014---------------------------------------------MÔN THI: SINH HỌCThời gian 150 phútĐỀ CHÍNH THỨCCâu 1 (2 điểm)Đáp ánĐiểma. Ở tế bào nhân thực, ti thể là bào quan duy nhất có khả năng tổng hợpATP.0.25Sai. Lục lạp cũng là bào quan tổng hợp ATP.b. Vi khuẩn bị các tế bào bạch cầu thực bào và tiêu huỷ trong lizôxôm.Sai. Vì vi khuẩn không chui vào lizôxôm mà chỉ nhờ enzim tiêu hoá tronglizôxôm phân huỷ.c. Tinh bột và xenlulôzơ là nguồn nguyên liệu cung cấp năng lượng cho tếbào thực vật.0.25Sai. Tinh bột là nguồn nguyên liệu dự trữ cho tế bào thực vật, xenlulôzơlà thành phần cấu trúc nên thành tế bào thực vật.d. Ribôxôm 70s chỉ có ở tế bào vi khuẩn.0.25Sai. Ribôxôm 70S còn có ở ti thể, lục lạp của tế bào nhân thực.0.25e. Các hợp chất hữu cơ: cacbohidrat, lipit, prôtêin và axit nuclêic đều lànhững đại phân tử có cấu trúc đa phân.Sai. Lipit không có cấu trúc đa phân.0.25f. Loại monosacarit tham gia cấu tạo nên ADN là C5H10O4.0.25Đúng.g. Mọi tế bào trong cơ thể nhân thực đều có nhân chính thức.Sai. Có tế bào không có nhân. Ví dụ tế bào hồng cầu.0.25h. Trong quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật, thoi phân bào được hìnhthành nhờ trung thể.Sai. Thực vật bậc cao không có trung thể, thoi phân bào hình thành nhờthể hình sao.0.25Câu 2. (2 điểm).Đáp ánĐiểm- Nuclêôtit là đơn phân của ADN , Cấu tạo gồm bazơ nitơ, axit phôt phoric vàđường đêôxi ribôzơ. Các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết phốt phođieste(ở mỗi mạch polinuclêôtit)Trang 3 /6.0.5 - Giữa các nu liên kết với nhau theo nguyên tắc đa phân gồm rất nhiều đơnphân. Đơn phân gồm 4 loại A, T ,G, X. Các đơn phân liên kết với nhau theonguyên tắc bổ sung. A của mạch này liên kết với T của mạh kia bằng 2 LK hiđrô và ngược lại. G của mạch này LK với T của mạch kia bằng 3 LK hiđrô vàngược lại1- Các nu khác nhau ở các loại bazơnitơ A, T, G, X0.5Câu 3.( 2 điểm).Đáp ána. Theo nguyên tắc bổ sung ta có: T1=A2 và X1=G2 nên (A1+T1) / (G1+X1) =0,4A/G=0,4 (1)Mà liên kết Hiđrô được tính theo công thức : H=2A+3G=760 (2)từ 1 và 2 A = 80 (nu)G = 200 (nu).Số liên kết hóa trị của phân tử ADN = tổng số liên kết hóa trị giữa đường và axittrong một nu + số liên kết hóa trị giữa các nu.Do ADN dạng vòng nên HT = 2 x N = 2 x 560=1120 (lk).b. Do tỉ lệ giữa các nu trên mạch 1 là A1: T1: X1: G1 = 1: 3: 4: 6và theo nguyên tắc bổ sung ta cóA1=T2= (1x280)/14= 20 nu.T1=A2= 3 x A1= 60 nu.X1=G2= 4 x A1= 80 nu.G1= X2= 6 x A1= 120 nu.Điểm1.01.0Câu 4: (1 điểm). Mô tả cấu trúc của nhân tế bào?Đáp ánNhân cấu tạo gồm 3 phần:- Màng nhân: là một màng kép, trên màng có nhiều lỗ nhỏ để thực hiện sự traođổi chất giữa nhân với tế bào chất.- Nhân con: là nơi tổng hợp ribôxôm cho tế bào chất.- Nhiễm sắc thể: là vật chất di truyền tồn tại dưới dạng sợi mảnh. Lúc sắp phânchia tế bào, những sợi này sẽ co xoắn lại và dày lên thành các nhiễm sắc thể vớisố lượng và hình thái đặc trưng cho loài. Thành phần của nhiễm sắc thể gồm có:prôtein và ADNCâu 5. ( 1 điểm).Đáp án- Tế bào gan là tế bào có nhiều nhân, tế bào hồng cầu là tế bào không nhân.- Tế bào không nhân thì không có khả năng sinh trưởng.- vì nhân chứa nhiều nhiễm sắc thể mang ADN có các gen điều khiển và điều hoàmọi hoạt động sống của tế bào.Trang 4 /6.Điểm0.250.250.5Điểm0.50.250.25 Câu 6. ( 2 điểm).Đáp ánĐiểma. Bạn muốn chứng minh ảnh hưởng của nhiệt độ và pH đến hoạt tính của enzim.0.5b. Dùng dung dịch iôt loãng và giấy quỳ tím để nhận biết.0.5Phương pháp:- Dùng iôt nhỏ vào tất cả các ống, chỉ có một ống không có màu xanh tím, đóchính là ống 2 (có tinh bột và nước bọt pha loãng).0.5Hai ống còn lại 1 và 3 có màu xanh, nghĩa là tinh bột không được biến đổi:- ống 1 có dung dịch tinh bột và nước bọt, nhưng nước bọt đã đun sôi nên enzimmất hoạt tính; ống 3 có dung dịch tinh bột và nước bọt nhưng có axit là môi0.5trường không thích hợp cho hoạt động của ezim trong nước bọt. Chỉ cần thử bằngquỳ tím sẽ phân biệt được ống 3 và ống 1.. Câu 7 (2 điểm).Đáp ánPrôtêin đảm nhận nhiều chức năng quan trọng trong tế bào, cơ thể:• Chức năng cấu trúc: Prôtêin là thành phần cấu trúc chính của tế bào( màngsinh chất, tế bào chất, nhân).• Chức năng xúc tác: Prôtêin là thành phần chính của các enzim xúc tác cácphản ứng sinh hóa.• Chức năng điều hòa: Prôtêin là thành phần chính của các hoocmon.• Chức năng bảo vệ cơ thể: Prôtêin là thành phần của kháng thể.• Chức năng vận chuyển các chất: Prôtêin cấu tạo nên hêmôglôbin.Điểm0.250.50.50.250.250.25Câu 8 (2 điểm).Đáp ánĐiểmDấu hiệuĐiều kiệnxảy raPha sángChỉ xảy ra khi có ánh sángPha tốiXảy ra cả khi có ánh sáng và cả trongtối.0.5Nơi xảy raỞ tilacôit của lục lạpTrong chất nền của lục lạp.0.5Sản phẩmATP và NADPH ,ÔxiCacbohiđrat ,ADP, NADP.tạo ra* Trong quang hợp, pha tối phụ thuộc vào pha sáng vì: Pha tối cần sử dụng cácsản phẩm của pha sáng( ATP, NADPH).0.50.5Câu 9.( 2 điểm).Đáp ánTrang 5 /6.Điểm Hô hấp tế bào gồm ba giai đoạn chính: Đường phân, chu trình Crep vàchuỗi chuyền electron.• Năng lượng ATP được giải phóng dần dần quan ba giai đoạn đó, giai đoạnchuỗi chuyền electron giải phóng nhiều năng lượng nhất.• Ví dụ. Nguyên liệu hô hấp là 1 phân tử glucôzơ thì năng lượng giải phóngqua các giai đoạn như sau:- Đường phân: giải phóng 2 ATP.- Chu trình Crep: giải phóng 2 ATP.- Chuỗi chuyền electron giải phóng 34 ATP.•0.50.51.0Câu 10.( 4 điểm).Đáp ánGọi- số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu là a ( a € N).- Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là 2n.số NST đơn có chung một nguồn gốc trong 1 tế bào là n.• Ta có:- Tổng số NST đơn có trong các tế bào sinh dục sơ khai ban đầu là:a.2n = 360 (1).- Số tế bào sinh tinh là: a.2n.- Số tinh trùng được tạo ra là: 4.a.2n.- Số tinh trùng được thụ tinh là: 4.a.2n.12,5% = 0,5. a.2n = Số hợp tửđược hình thành.- Tổng số NST đơn trong các hợp tử: 0,5. a.2n. 2n = 2880 (2).- Từ (1) và (2) suy ra: n = 4.a. Bộ NST lưỡng bội của loài: 2n = 8. Ruồi giấm.b. Số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu: a.2n = 360 a = 45.Số tế bào sinh tinh = 45. 24 = 720.•------- Hết---------------Trang 6 /6.Điểm0.250.50.250.250.250. 50.50.50.50.5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘICỤM TRƯỜNG THPTBA ĐÌNH – TÂY HỒĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012Môn Sinh học - Lớp 10Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề.Đề thi gồm có 02 trang.Câu 1.( 2 điểm).Các câu sau đây đúng hay sai? Nếu sai thì giải thích!a. Ở tế bào nhân thực, ti thể là bào quan duy nhất có khả năng tổng hợp ATP.b. Vi khuẩn bị các tế bào bạch cầu thực bào và tiêu huỷ trong lizôxôm.c. Tinh bột và xenlulôzơ đều là nguồn nguyên liệu cung cấp năng lượng cho tế bào thựcvật.d. Ribôxôm 70s chỉ có ở tế bào vi khuẩn.e. Các hợp chất hữu cơ: cacbohidrat, lipit, prôtêin và axit nuclêic đều là những đại phân tửcó cấu trúc đa phân.f. Loại monosacarit tham gia cấu tạo nên ADN là C5H10O4.g. Mọi tế bào trong cơ thể nhân thực đều có nhân chính thức.h. Trong quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật, thoi phân bào được hình thành nhờ trungthể.Câu 2. (2 điểm)Các chữ A, B, C, D trong hình sau tương ứng với những chất nào? Nêu tên cơ chế vậnchuyển các chất đó qua màng.ABCAquaporinAquaporinDDDAquaporinDCâu 3.( 2 điểm).Người ta dùng một màng nhân tạo chỉ có một lớp photpholipit kép, không có các thànhTrang 1 /6. phần khác để tiến hành xác định tính thấm của màng này với glixêrol và ion K+ nhằm sosánh tính thấm của màng sinh chất. Hãy dự đoán kết quả và giải thích.Câu 4: (1 điểm).Mô tả cấu trúc của nhân tế bào.Câu 5. ( 1 điểm).Trong cơ thể người loại tế bào nào có nhiều nhân, loại tế bào nào không có nhân? Các tế bàokhông có nhân có khả năng sinh trưởng hay không? Vì sao?Câu 6. ( 2 điểm).Bạn Nam đã đặt 3 ống nghiệm sau:Ống 1: 2ml dung dịch tinh bột 1% + 1ml nước bọt pha loãng đã đun sôi.Ống 2: 2ml dung dịch tinh bột 1% + 1ml nước bọt pha loãng.Ống 3: 2ml dung dịch tinh bột 1% + 1ml nước bọt pha loãng + 1ml dung dịch HCl 2M.Tất cả các ống đều đặt trong điều kiện 370C- 400C.a. Theo em, bạn muốn làm thí nghiệm chứng minh điều gì?b. Nếu bạn Nam quên không đánh dấu các ống. Em hãy nêu phương pháp giúp bạn nhận biếtđược các ống nghiệm trên?Câu 7 (2 điểm). Chứng minh rằng prôtêin là hợp chất vô cùng quan trọng đối với cơ thể sống!Câu 8 (2 điểm). Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp về các dấu hiệu: Điều kiện xảyra, nơi xảy ra và sản phẩm tạo ra. Tại sao trong quang hợp, pha tối lại phụ thuộc vào pha sáng?Câu 9.( 2 điểm).Em hãy chứng minh rằng trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng được giải phóng dần dầnqua từng giai đoạn khác nhau chứ không giải phóng ồ ạt ngay một lúc.Câu 10.( 4 điểm).Một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai chứa 360 nhiễm sắc thể đơn, đang phân bào tại vùng sinhsản. Mỗi tế bào đều nguyên phân một số lần bằng số nhiễm sắc thể đơn có chung một nguồngốc trong một tế bào. Tất cả các tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào sinh tinh, giảm phân tạotinh trùng. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 12,5%. Các hợp tử tạo ra chứa tổng số 2880nhiễm sắc thể đơn.a. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, tên loài.b. Xác định số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu và số tế bào sinh tinh.* * * Hết * * *( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!)Trang 2 /6. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘICỤM TRƯỜNG BA ĐÌNH- TÂY HỒĐáp án chính thứcHƯỚNG DẪN CHẤM THI OLIMPICNĂM HỌC 2011- 2012Môn: Sinh học- Khối 10Thời gian làm bài: 120 phút.Câu 1.( 2 điểm).Các câu sau đây đúng hay sai? Nếu sai thì giải thích!Đáp ánĐiểma. Ở tế bào nhân thực, ti thể là bào quan duy nhất có khả năng tổng hợp ATP.Sai. Lục lạp cũng là bào quan tổng hợp ATP.0.25b. Vi khuẩn bị các tế bào bạch cầu thực bào và tiêu huỷ trong lizôxôm.Sai. Vì vi khuẩn không chui vào lizôxôm mà chỉ nhờ enzim tiêu hoá tronglizôxôm phân huỷ.c. Tinh bột và xenlulôzơ là nguồn nguyên liệu cung cấp năng lượng cho tế bàothực vật.0.25Sai. Tinh bột là nguồn nguyên liệu dự trữ cho tế bào thực vật, xenlulôzơ làthành phần cấu trúc nên thành tế bào thực vật.d. Ribôxôm 70s chỉ có ở tế bào vi khuẩn.0.25Sai. Ribôxôm 70S còn có ở ti thể, lục lạp của tế bào nhân thực.0.25e. Các hợp chất hữu cơ: cacbohidrat, lipit, prôtêin và axit nuclêic đều là những đạiphân tử có cấu trúc đa phân.Sai. Lipit không có cấu trúc đa phân.0.25f. Loại monosacarit tham gia cấu tạo nên ADN là C5H10O4.0.25Đúng.g. Mọi tế bào trong cơ thể nhân thực đều có nhân chính thức.Sai. Có tế bào không có nhân. Ví dụ tế bào hồng cầu.0.25h. Trong quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật, thoi phân bào được hình thànhnhờ trung thể.Sai. Thực vật bậc cao không có trung thể, thoi phân bào hình thành nhờ thểhình sao.0.25Câu 2. (2 điểm). Các chữ A, B, C, D trong hình tương ứng với những chất nào? Nêu tên cơ chếvận chuyển các chất đó qua màng.Đáp ánĐiểm0.25A- Những chất có kích thước nhỏ, không phân cực, không tích điện hoặc chất tantrong lipit, vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.- Khuếch tán trực tiếp qua lớp kép photpholipit.0.25B- Nước, vận chuyển từ nơi có thế nước cao đến nơi có thế nước thấp.0.25Trang 3 /6. - Thẩm thấu qua kênh prôtêin aquaporin.0.25C- Những chất có kích thước lớn, phân cực, tích điện, không tan trong lipit, vậnchuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.0.25- Khuếch tán qua kênh prôtêin0.25D- Các chất vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.- Vận chuyển chủ động, cần sử dụng năng lượng ATP.0.250.25Câu 3.( 2 điểm).Người ta dùng một màng nhân tạo chỉ có một lớp photpholipit kép, không có các thànhphần khác để tiến hành xác định tính thấm của màng này với glixêrol và ion K+ nhằm sosánh tính thấm của màng sinh chất. Hãy dự đoán kết quả và giải thích.Đáp án- Glixerol tan trong lipit nên glixerol dễ dàng thấm qua màng nhân tạo đó.- K + là một ion mang điện tích nên nó không thể thấm qua màng nhân tạo đó vì màngkhông có các kênh prôtêin.Câu 4: (1 điểm).Điểm1.01.0Mô tả cấu trúc của nhân tế bào?Đáp ánĐiểmNhân cấu tạo gồm 3 phần:- Màng nhân: là một màng kép, trên màng có nhiều lỗ nhỏ để thực hiện sự trao đổi chất0.25giữa nhân với tế bào chất.- Nhân con: là nơi tổng hợp ribôxôm cho tế bào chất.0.25- Nhiễm sắc thể: là vật chất di truyền tồn tại dưới dạng sợi mảnh. Lúc sắp phân chia tế0.5bào, những sợi này sẽ co xoắn lại và dày lên thành các nhiễm sắc thể với số lượng vàhình thái đặc trưng cho loài. Thành phần của nhiễm sắc thể gồm có: prôtein và ADNCâu 5. ( 1 điểm).Trong cơ thể người loại tế bào nào có nhiều nhân, loại tế bào nào không có nhân? Các tế bàokhông có nhân có khả năng sinh trưởng hay không? Vì sao?Đáp án- Tế bào gan là tế bào có nhiều nhân, tế bào hồng cầu là tế bào không nhân.- Tế bào không nhân thì không có khả năng sinh trưởng.- vì nhân chứa nhiều nhiễm sắc thể mang ADN có các gen điều khiển và điều hoà mọihoạt động sống của tế bào.Điểm0.50.250.25Câu 6. ( 2 điểm).Bạn Nam đã đặt 3 ống nghiệm sau:Ống 1: 2ml dung dịch tinh bột 1% + 1ml nước bọt pha loãng đã đun sôi.Ống 2: 2ml dung dịch tinh bột 1% + 1ml nước bọt pha loãng.Ống 3: 2ml dung dịch tinh bột 1% + 1ml nước bọt pha loãng + 1ml dung dịch HCl 2M.Tất cả các ống đều đặt trong điều kiện 37- 400C.a. Theo em bạn muốn làm thí nghiệm chứng minh điều gì?Trang 4 /6. b. Nếu bạn Nam quên không đánh dấu các ống. Em hãy nêu phương pháp giúp bạn nhận biếtđược các ống nghiệm trên?Đáp ána. Bạn muốn chứng minh ảnh hưởng của nhiệt độ và pH đến hoạt tính của enzim.b. Dùng dung dịch iôt loãng và giấy quỳ tím để nhận biết.Phương pháp:- Dùng iôt nhỏ vào tất cả các ống, chỉ có một ống không có màu xanh tím, đó chính làống 2 (có tinh bột và nước bọt pha loãng).Hai ống còn lại 1 và 3 có màu xanh, nghĩa là tinh bột không được biến đổi:- ống 1 có dung dịch tinh bột và nước bọt, nhưng nước bọt đã đun sôi nên enzim mấthoạt tính; ống 3 có dung dịch tinh bột và nước bọt nhưng có axit là môi trường khôngthích hợp cho hoạt động của ezim trong nước bọt. Chỉ cần thử bằng quỳ tím sẽ phân biệtđược ống 3 và ống 1.Điểm0.50.50.50.5. Câu 7 (2 điểm). Chứng minh rằng prôtêin là hợp chất vô cùng quan trọng đối với cơ thể sống!Đáp ánPrôtêin đảm nhận nhiều chức năng quan trọng trong tế bào, cơ thể:• Chức năng cấu trúc: Prôtêin là thành phần cấu trúc chính của tế bào( màng sinhchất, tế bào chất, nhân).• Chức năng xúc tác: Prôtêin là thành phần chính của các enzim xúc tác các phảnứng sinh hóa.• Chức năng điều hòa: Prôtêin là thành phần chính của các hoocmon.• Chức năng bảo vệ cơ thể: Prôtêin là thành phần của kháng thể.• Chức năng vận chuyển các chất: Prôtêin cấu tạo nên hêmôglôbin.Điểm0.250.50.50.250.250.25Câu 8 (2 điểm).Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp về các dấu hiệu: Điều kiện xảy ra, nơi xảy ra vàsản phẩm tạo ra. Tại sao trong quang hợp, pha tối lại phụ thuộc vào pha sáng?Đáp ánĐiểmDấu hiệuĐiều kiệnxảy raPha sángChỉ xảy ra khi có ánh sángPha tốiXảy ra cả khi có ánh sáng và cả trong tối.0.5Nơi xảy raỞ tilacôit của lục lạpTrong chất nền của lục lạp.0.5Sản phẩm tạo ATP và NADPH ,ÔxiCacbohiđrat ,ADP, NADP.ra* Trong quang hợp, pha tối phụ thuộc vào pha sáng vì: Pha tối cần sử dụng các sảnphẩm của pha sáng( ATP, NADPH).Trang 5 /6.0.50.5 Câu 9.( 2 điểm).Em hãy chứng minh rằng trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng được giải phóng dần dầnqua từng giai đoạn khác nhau chứ không giải phóng ồ ạt ngay một lúc.Đáp án• Hô hấp tế bào gồm ba giai đoạn chính: Đường phân, chu trình Crep và chuỗichuyền electron.• Năng lượng ATP được giải phóng dần dần quan ba giai đoạn đó, giai đoạn chuỗichuyền electron giải phóng nhiều năng lượng nhất.• Ví dụ. Nguyên liệu hô hấp là 1 phân tử glucôzơ thì năng lượng giải phóng quacác giai đoạn như sau:- Đường phân: giải phóng 2 ATP.- Chu trình Crep: giải phóng 2 ATP.- Chuỗi chuyền electron giải phóng 34 ATP.Điểm0.50.51.0Câu 10.( 4 điểm).Một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai chứa 360 nhiễm sắc thể đơn, đang phân bào tại vùng sinhsản. Mỗi tế bào đều nguyên phân một số lần bằng số nhiễm sắc thể đơn có chung một nguồngốc trong một tế bào. Tất cả các tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào sinh tinh, giảm phân tạotinh trùng. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 12,5%. Các hợp tử tạo ra chứa tổng số 2880nhiễm sắc thể đơn.a. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, tên loài.b. Xác định số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu và số tế bào sinh tinh.Đáp án•Gọi-số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu là a ( a € N).Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là 2n.số NST đơn có chung một nguồn gốc trong 1 tế bào là n.• Ta có:- Tổng số NST đơn có trong các tế bào sinh dục sơ khai ban đầu là:a.2n = 360 (1).- Số tế bào sinh tinh là: a.2n.- Số tinh trùng được tạo ra là: 4.a.2n.- Số tinh trùng được thụ tinh là: 4.a.2n.12,5% = 0,5. a.2n = Số hợp tử đượchình thành.- Tổng số NST đơn trong các hợp tử: 0,5. a.2n. 2n = 2880 (2).- Từ (1) và (2) suy ra: n = 4.a. Bộ NST lưỡng bội của loài: 2n = 8. Ruồi giấm.b. Số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu: a.2n = 360 a = 45.Số tế bào sinh tinh = 45. 24 = 720.------- Hết---------------Trang 6 /6.Điểm0.250.50.250.250.250. 50.50.50.50.5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHÀ TĨNHĐỀ CHÍNH THỨCKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNHCẤP THPT NĂM HỌC 2012 - 2013Môn: SINH HỌC LỚP 10Thời gian làm bài: 180 phút(Đề thi có 02 trang, gồm 08 câu)Câu 1. Bảng dưới đây mô tả hệ thống phân loại của 5 loài thú khác nhau ở Việt Nam:LớpBộHọChiLoàiMammaliaCarnivoraFelidaePantheraP. pardus(Báo hoa mai)MammaliaCarnivoraFelidaeNeofelisN. nebulosa(Báo gấm)MammaliaCarnivoraUrsidaeUrsusU. thibetanus(Gấu ngựa)MammaliaArtiodactylaCervidaeMuntiacusM. vuquangensis(Mang Vũ Quang)MammaliaCarnivoraFelidaePantheraP. tigris(Hổ)Dựa vào thông tin trong bảng, hãy sắp xếp các loài theo thứ tự quan hệ họ hàng từ gầnđến xa. Giải thích tại sao lại sắp xếp như vậy.Câu 2.a. Nêu những điểm khác biệt cơ bản về cấu trúc giữa prôtêin và ADN trong tế bào sinh vật.b. Tại sao prôtêin có thể tham gia vào hầu hết các chức năng trong tế bào?c. Insulin là một loại hooc môn có bản chất prôtêin. Nó được tổng hợp trong các tế bào βcủa tuyến tụy nội tiết và được bài xuất vào máu để tham gia vào cơ chế điều chỉnh lượngglucôzơ trong máu. Hãy cho biết trong tế bào β tuyến tụy, Insulin được tổng hợp và phânphối theo con đường nào để có thể ra khỏi tế bào, đi vào máu thực hiện chức năng?Câu 3.a. Trong tế bào động vật, những cấu trúc dưới tế bào nào có chứa axít nuclêic? Hãy nêuđặc điểm cấu tạo và chức năng chủ yếu của các cấu trúc đó.b. Khi một prôtêin lạ xuất hiện trong máu của người, chúng thường bị các tế bào bạchcầu phát hiện và phân hủy. Hãy cho biết tế bào bạch cầu phân hủy các prôtêin này theocơ chế nào? Tại sao chỉ có prôtêin lạ bị bạch cầu phân hủy còn các prôtêin của cơ thể thìkhông?Câu 4.a. Hãy hoàn thành nội dung của bảng dưới đây:Pha sángPha tốiNơi diễn raNguyên liệuSản phẩmĐiều kiện xảy raVai tròb. Chất độc A có tác dụng ức chế các enzim trong chu trình Canvin của tế bào thực vật.Nếu xử lí tế bào đang quang hợp bằng chất A thì lượng ôxi tạo ra từ các tế bào này thayđổi như thế nào? Giải thích.Câu 5. Trong nguyên phân, những cơ chế nào đảm bảo cho các tế bào con có bộ NST hoàntoàn giống với bộ NST của tế bào mẹ?1 Câu 6. Người ta pha chế một dung dịch nuôi cấy vi sinh vật (môi trường D) gồm các thànhphần sau: NaCl: 5g/l; (NH ) PO : 0,2g/l; KH PO : 1g/l; MgSO : 0,2g/l; CaCl : 0,1g/l.4 242442Tiến hành nuôi cấy các chủng vi khuẩn A, B, C trong các môi trường và điều kiện khácnhau, thu được kết quả như sau:Môi trường nuôi cấyChủng AChủng BChủng CMôi trường D + 10g cao thịt bò, để trong bóng tốiMọcKhông mọcKhông mọcMôi trường D, để trong bóng tối có sục COKhông mọcMọcKhông mọcMôi trường D, chiếu sáng, có sục COKhông mọcMọcMọc22a. Môi trường D thuộc loại môi trường gì? Giải thích.b. Xác định kiểu dinh dưỡng của mỗi chủng.Câu 7. Giải thích các hiện tượng saua. Rau quả khi muối chua thì bảo quản được lâu hơn so với bình thường.b. Tác nhân gây hư hại các loại quả thường là nấm mốc mà ít khi là vi khuẩn.Câu 8. Một loài sinh vật có bộ NST 2n = 10. Tại vùng chín của một cá thể đực, có 3 nhómtế bào đang ở giảm phân. Các tế bào nhóm I đang ở kì giữa giảm phân I, các tế bàonhóm II đang ở kì sau giảm phân I và các tế bào nhóm III đang ở giai đoạn cuối của kìsau giảm phân II. Số tế bào của nhóm I nhiều gấp 2 lần số tế bào của nhóm II. Trong cáctế bào, tổng số NST đơn bằng 4/3 tổng số NST kép. Số tâm động trong tất cả các tế bàocủa 3 nhóm là 700. Biết rằng giảm phân không xảy ra đột biến và trao đổi chéo.a. Xác định số lượng tế bào của mỗi nhóm.b. Số loại tinh trùng tối đa có thể được tạo ra từ các tế bào của nhóm III là bao nhiêu?c. Tất cả các tinh trùng tạo ra từ 3 nhóm tế bào đều tiến hành thụ tinh và đã tạo được 2hợp tử. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 10%. Hãy xác định hiệu suất thụ tinh của tinhtrùng và số tế bào sinh trứng cần thiết để tạo ra đủ số trứng tham gia vào quá trình thụtinh.---------- HẾT ---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêmHọ và tên thí sinh:.................................................................SBD:..............................2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHÀ TĨNHĐỀ CHÍNH THỨCKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNHCẤP THPT NĂM HỌC 2012 - 2013Môn: SINH HỌC 10Thời gian làm bài: 180 phút(Đề thi có 02 trang, gồm 08 câu)HƯỚNG DẪN CHẤMCâu Nội dungBảng dưới đây mô tả hệ thống phân loại của 5 loài thú khác nhau ở Việt Nam:1(2 đ) Lớp MammaliaMammaliaMammaliaMammaliaMammaliaBộCarnivoraCarnivoraCarnivoraArtiodactylaCarnivoraHọFelidaeFelidaeUrsidaeCervidaeFelidaeChi PantheraNeofelisUrsusMuntiacusPantheraP. pardusN. nebulosaU. thibetanus M. vuquangensisP. tigrisLoài(Báo hoa mai) (Báo gấm)(Gấu ngựa)(Mang Vũ Quang)(Hổ)Dựa vào thông tin trong bảng, hãy sắp xếp các loài theo thứ tự quan hệ họ hàng từgần đến xa. Giải thích tại sao lại sắp xếp như vậy.- Thứ tự: Báo hoa mai, hổ, báo gấm, gấu ngựa, mang Vũ Quang- Giải thích:+ Dựa vào nguyên tắc phân loại: Các loài gần gũi xếp vào 1 chi, các chi gần gũi xếp vào 1 họ,các họ gần gũi xếp vào 1 bộ.+ Các loài cùng chi có quan hệ gần gũi nhất, sau đó đến các loài cùng họ khác chi, tiếp đến làcác loài cùng bộ khác họ và cuối cùng là các loài cùng lớp khác bộ.a. Nêu những điểm khác biệt cơ bản về cấu trúc giữa prôtêin và ADN trong tế bào sinh vật.2(3 đ) b. Tại sao prôtêin có thể tham gia vào hầu hết các chức năng trong tế bào?c. Insulin là một loại hooc môn có bản chất prôtêin. Nó được tổng hợp trong các tế bào β củatuyến tụy nội tiết và được bài xuất vào máu để tham gia vào cơ chế điều chỉnh lượng glucôzơtrong máu. Hãy cho biết trong tế bào β tuyến tụy, Insulin được tổng hợp và phân phối theocon đường nào để có thể ra khỏi tế bào, đi vào máu thực hiện chức năng?Điểm1,00,50,5a.PrôtêinADNThànhphầnC, H, O, N, SC, H, O, N, Phóa họcĐơn phân20 loại axit amin4 loại nucleotitSố bậc cấu trúc 4 bậc2 bậc- Mỗi phân tử gồm 1 hoặc nhiều - Mỗi phân tử gồm hai chuỗichuỗi polipeptit liên kết với nhau, tạo polinucleotit song song ngượcnên hình dạng không gian ba chiều chiều, liên kết với nhau bằng cácCấu trúc không đặc trưng (hình cầu hoặc hình sợi)liên kết H tạo nên cấu trúc xoắngianđều đặn.- Cấu trúc không gian dễ bị thay đổi - Cấu trúc không gian tương đốidưới tác động của các nhân tố môi ổn định, phân tử có độ bền tươngtrường.đối.b.- Prôtêin có thể tham gia vào hầu hết các chức năng khác nhau trong tế bào là do prôtêin cótính đa dạng cao về cấu trúc.- Tính đa dạng về cấu trúc phân tử của prôtêin có được là do nó được cấu tạo từ 20 loại đơnphân khác nhau và có cấu trúc nhiều bậc.- Sự đa dạng về cấu trúc của prôtêin dẫn đến sự đa dạng về đặc tính lí hóa.- Sự đa dạng về đặc tính lí hóa giúp cho prôtêin có thể tham gia vào rất nhiều chức năng khácnhau trong tế bào.11,00,250,250,250,25 c.- Con đường tổng hợp và phân phối Insulin:+ Insulin được tổng hợp nhờ các ribôxôm trên lưới nội chất hạt sau đó được đóng gói trongcác túi đưa sang bộ máy gôngi để hoàn thiện cấu trúc.+ Sau khi hoàn thiện cấu trúc, Insulin được đóng gói trong các túi xuất bào và đưa ra màng tếbào. Khi có tín hiệu, các túi này dung hợp với màng tế bào để giải phóng Insulin ra dịch mô.Từ dịch mô, Insulin khuếch tán vào máu để thực hiện chức năng.Mỗi ý 0,5 điểma. Trong tế bào động vật, những cấu trúc dưới tế bào nào có chứa axít nuclêic? Hãy nêu đặc3(3 đ) điểm cấu tạo và chức năng chủ yếu của các cấu trúc đó.b. Khi một prôtêin lạ xuất hiện trong máu của người, chúng thường bị các tế bào bạch cầuphát hiện và phân hủy. Hãy cho biết tế bào bạch cầu có thể phân hủy các prôtêin này theo cơchế nào? Tại sao chỉ có prôtêin lạ bị bạch cầu phân hủy còn prôtêin của cơ thể thì không?a.- Các cấu trúc dưới tế bào trong tế bào động vật có chứa axit nucleic: Nhân, ti thể, ribôxôm.- Cấu tạo và chức năng của các cấu trúc:+ Ribôxôm: Là bào quan không có màng bọc, cấu tạo gồm rARN và prôtêin liên kết với nhautạo thành 2 tiểu phần lớn và bé. Bình thường các tiểu phần tách nhau ra, chỉ liên kết lại khithực hiện chức năng. Ribôxôm là bào quan chuyên tổng hợp prôtêin cho tế bào.+ Nhân: Được bọc bởi 2 lớp màng, bên trong có chứa dịch nhân, chất nhiễm sắc (ADN) vànhân con. Về chức năng, nhân là nơi lưu giữ thông tin di truyền quy định toàn bộ đặc tính củatế bào, kiểm soát mọi hoạt động của tế bào và tham gia vào quá trình phân bào.+ Ti thể: Được bọc bởi hai lớp màng, màng ngoài nhẵn, màng trong gấp nếp tạo thành cácmào trên đó có nhiều enzim hô hấp. Bên trong chất nền chứa ADN và ribôxôm. Ti thể là nơitổng hợp ATP cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào.b.+ Các prôtêin bị phân hủy theo cơ chế thực bào: Màng tế bào tiếp xúc với prôtêin, lõm vàohình thành túi nhập bào sau đó túi nhập bào được dung hợp với lizôxôm, các enzim thủy phântrong lizôxôm sẽ phân hủy prôtêin lạ.+ Bạch cầu có thể phân biệt được đâu là prôtêin lạ, đâu là prôtêin của cơ thể nhờ các thụ thểtrên màng tế bào. Chỉ những prôtêin liên kết được với thụ thể trên màng tế bào bạch cầu mớibị phân hủy.a. Hãy hoàn thành nội dung của bảng dưới đây:4(3 đ)Pha sángPha tốiNơi diễn raNguyên liệuSản phẩmĐiều kiện xảy raVai tròb. Chất độc A có tác dụng ức chế các enzim trong chu trình Canvin của tế bào thực vật. Nếuxử lí tế bào đang quang hợp bằng chất A thì lượng oxy tạo ra từ các tế bào này thay đổi nhưthế nào? Giải thích.a.Pha sángPha tốiNơi diễn raMàng tilacoitChất nền lục lạpNguyên liệuH2O, ADP, Pi, NADP+CO2, ATP, NADPHSản phẩmO2, ATP, NADPHChất hữu cơ, ADP, Pi, NADP+Điều kiện xảy raCó ánh sángKhông cần ánh sángVai tròChuyển hóa năng lượng ánh sáng Tổng hợp chất hữu cơ từ CO2 vàthành năng lượng ATP và tái sinh ADP, Pi, NADP+ cungNADPH cung cấp cho pha tốicấp cho pha sáng.21,00,50,50,50,50,50,51,25 b.- Chu trình Canvin sử dụng ATP và NADPH, tạo ra ADP, Pi, NADP+ cung cấp trở lại cho phasáng.- Khi xử lí chất độc A, chu trình Canvin bị ngừng, lượng ADP, Pi và NADP+ không được táitạo → pha sáng thiếu nguyên liệu → pha sáng bị ngừng → lượng oxy tạo ra giảm dần đến 0.Trong nguyên phân, những cơ chế nào đảm bảo cho các tế bào con có bộ NST hoàn toàn5(2 đ) giống với bộ NST của tế bào mẹ?Các cơ chế:+ Nhân đôi ADN và NST ở pha S: Quá trình nhân đôi ADN phải đảm bảo chính xác để tạo racác cromatit hoàn toàn giống nhau.+ Tổng hợp prôtêin thoi phân bào ở pha G2: Lượng prôtêin tham gia cấu tạo thoi phân bào cầnđược tổng hợp đầy đủ ở pha G2 để đảm bảo tất cả các NST đều được đính trên tơ vô sắc vào kìgiữa.+ Sự sắp xếp các NST kép ở kì giữa: Vào kì giữa, tất cả các NST kép phải được đính trên tơvô sắc và xếp trong một mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.+ Sự phân li của các crômatit trong các NST kép ở kì sau: Các crômatit trong NST kép phảitách nhau ra và phân li bình thường về hai cực của tế bào.Người ta pha chế một dung dịch nuôi cấy vi sinh vật (môi trường D) gồm các thành phần sau:6(2 đ) NaCl: 5g/l; (NH4)2PO4: 0,2g/l; KH2PO4: 1g/l; MgSO4: 0,2g/l; CaCl2: 0,1g/l. Tiến hành nuôicấy các chủng vi khuẩn A, B, C trong các môi trường và điều kiện khác nhau, thu được kếtquả như sau:Môi trường nuôi cấyChủng AChủng B0,50,50,50,50,5Chủng CMôi trường D + 10g cao thịt bò, để trongbóng tốiMọcKhông mọcKhông mọcMôi trường D, để trong bóng tối có sục CO2Không mọcMọcKhông mọcMôi trường D, chiếu sáng, có sục CO2Không mọcMọcMọca. Môi trường D thuộc loại môi trường gì? Giải thích.b. Xác định kiểu dinh dưỡng của mỗi chủng.a.Môi trường D là môi trường tổng hợp vì đã biết được thành phần và hàm lượng các chất trongđó.Nếu HS không giải thích thì không cho điểm.b.- Chủng A sống được trong điều kiện bóng tối và đòi hỏi phải có chất hữu cơ → kiểu dinhdưỡng là hóa dị dưỡng- Chủng B sống được trong bóng tối nhưng đòi hỏi phải có CO2 → kiểu dinh dưỡng là hóa tựdưỡng.- Chủng C chỉ sống được trong điều kiện có CO2 và ánh sáng → quang tự dưỡngGiải thích các hiện tượng sau:7(2 đ) a. Rau quả khi muối chua thì bảo quản được lâu hơn so với bình thường.b. Tác nhân gây hư hại các loại quả thường là nấm mốc mà ít khi là vi khuẩn.a.- Rau quả muối chua thì trong môi trường chứa nhiều axit lactic làm cho pH của môi trườngthấp.- pH thấp ức chế hoạt động của phần lớn các loài vi sinh vật gây hại. Do vậy bảo quản rau quảđược lâu hơn.b.- Nấm mốc là loại vi sinh vật ưa axit và hàm lượng đường cao. Trong dịch bào của quả thườngcó lượng axit và đường cao, không thích hợp với vi khuẩn.30,250,50,50,50,50,50,50,75 - Nhưng do hoạt động của nấm mốc, hàm lượng đường, hàm lượng axit trong quả giảm, lúc đóvi khuẩn mới có khả năng hoạt động gây hỏng quả.Một loài sinh vật có bộ NST 2n = 10. Tại vùng sinh sản của một cá thể đực, có 3 nhóm tế bào8(3 đ) đang ở giảm phân. Các tế bào nhóm I đang ở kì giữa giảm phân I, các tế bào nhóm II đang ởkì sau giảm phân I và các tế bào nhóm III đang ở giai đoạn cuối của kì sau giảm phân II. Sốtế bào của nhóm I nhiều gấp 2 lần số tế bào của nhóm II. Trong các tế bào, tổng số NST đơnbằng 4/3 tổng số NST kép. Số tâm động trong tất cả các tế bào của 3 nhóm là 700. Biết rằnggiảm phân không xảy ra đột biến và trao đổi chéo.a. Xác định số lượng tế bào của mỗi nhóm.b. Số loại tinh trùng tối đa có thể được tạo ra từ các tế bào của nhóm III là bao nhiêu?c. Tất cả các tinh trùng tạo ra từ 3 nhóm tế bào đều tiến hành thụ tinh và đã tạo được 2 hợptử. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 10%. Hãy xác định hiệu suất thụ tinh của tinh trùng và sốtế bào sinh trứng cần thiết để tạo ra đủ số trứng tham gia vào quá trình thụ tinh.a.Gọi a, b, c lần lượt là số tế bào của các nhóm I, II, IIITheo bài ra ta có:a = 2ba - 2b = 0 (1)Tổng số tâm động trong các tế bào của 3 nhóm là:10a + 10b + 10c = 700a + b + c = 70 (2)Tổng số NST đơn bằng 4/3 tổng số NST kép nên:10c = 4/3 (10a + 10b)c = 4/3(a + b)4a + 4b - 3c = 0 (3)Giải hệ (1), (2), (3) ta được : a = 20; b = 10; c = 40Vậy số tế bào của các nhóm I, II, III lần lượt là 20, 10, 40b.- Mỗi tế bào của nhóm III sau khi kết thúc giảm phân tạo ra 1 loại giao tử.- Tuy nhiên số loại giao tử không vượt quá 2n = 25.- Do vậy, số loại giao tử tối đa được tạo ra từ 40 tế bào của nhóm III là 25 = 32 loại.c.- Số tinh trùng tạo ra từ quá trình giảm phân của 3 nhóm tế bào là:20.4 + 10.4 + 40.2 = 200 (tinh trùng)- Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là:2:200 = 1%- Số trứng tham gia thụ tinh là:2 : 10% = 20 (trứng)- Số tế bào sinh trứng cần thiết để tạo ra số trứng nói trên là: 20:1 = 20 (tế bào)40,250,250,250,250,250,50,50,50,5 Họ và tên thí sinh:……………………..…………..Chữ ký giám thị 1:Số báo danh:……………………………..………...…………….………………..SỞ GDĐT BẠC LIÊUĐỀ CHÍNH THỨC(Gồm 02 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: SINH HỌC* Lớp: 10 (Bảng A)* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)ĐỀCâu 1: (4 điểm)a. Cho các nguyên tố đại lượng và vi lượng sau đây: N, P, K, S, Mg, Fe, Cu,Zn,Co,Mo.+ Những nguyên tố nào liên quan đến hàm lượng diệp lục trong lá và quá trình cốđịnh nitơ khí quyển?+ Khi đất thiếu Mg, cây có thể lấy Mg từ đâu cho các lá non?+ Vì sao khi trồng cây họ đậu lại phải bón phân vi lượng chứa Mo?b. Một gen dài 0,51 micrômet và có 3900 liên kết hyđrô. Mạch đơn thứ nhất của gencó số nuclêôtit loại Ađênin là 150, mạch đối diện có số Xitôzin là 300 nuclêôtit. Hãyxác định tỷ lệ phần trăm và số lượng từng loại nuclêôtit của gen và của từng mạch đơncủa gen.Câu 2: (4 điểm)a- Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể. Dựa vào đâu để biết được ti thể có nguồngốc từ tế bào nhân sơ?b- Nêu thí nghiệm chứng minh sự co và phản co nguyên sinh.Câu 3: (4 điểm)a. -Vì sao nói hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men đều là quá trình dị hoá? Căn cứvào đặc điểm nào người ta phân biệt 3 quá trình này?- Trong quá trình hô hấp nội bào, có những giai đoạn nào xảy ra tại ti thể? Tóm tắtnguyên liệu và sản phẩm nếu nguyên liệu ban đầu là một phân tử glucoz?b. Giải thích nguyên lí sinh học của quá trình làm sữa chua ?Câu 4: (4 điểm)1. Một tế bào mẹ có hàm lượng ADN trong nhân là 9pg trải qua một lần phânbào bình thường đã tạo ra tế bào con đều có hàm lượng ADN không đổi so với tế bàomẹ. Hỏi tế bào trên có thể trải qua quá trình phân bào nào? Giải thích.2. Xét 3 tế bào A, B, C đều nguyên phân. Tế bào A nguyên phân 7 lần, tế bào Bnguyên phân ít hơn tế bào A 3 lần. Tổng số tế bào con được sinh ra từ cả 3 tế bào bằngbình phương của một số nguyên dương. Xác định số lần nguyên phân của tế bào C?Câu 5: (4 điểm)a. - Thế nào là nuôi cấy liên tục? Tại sao người ta chọn nuôi cấy vi sinh vật liên tục đểthu sinh khối?- Muốn xác định tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật, người ta phải xác định ở phanào?1 b. . Người ta đưa vào môi trường nuôi cấy liên tục 50 tế bào vi khuẩn E.coli, nhiệt độcủa môi trường nuôi cấy được duy trì ổn định ở 400C. Thời gian sinh trưởng được xácđịnh là 2 giờ. Hãy tìm:- Số lần phân bào của mỗi tế bào tế bào vi khuẩn ban đầu.- Tổng số tế bào vi khuẩn có trong môi trường sau thời gian nuôi cấy trên.Giả sử các tế bào vi khuẩn không bị chết và thời gian sinh trưởng nói trên đãloại trừ giai đoạn tiềm phát của vi khuẩn.--- HẾT ---2 SỞ GDĐT BẠC LIÊUKỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012ĐỀ CHÍNH THỨC(Gồm 04 trang)* Môn thi: SINH HỌC* Lớp: 10 (Bảng A)* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)HƯỚNG DẪN CHẤMCâu 1: (4 điểm)a.+ Hàm lượng diệp lục: N, Mg,Fe.(0,5đ)+ Quá trình cố định nitơ khí quyển: Mo,Fe,S.(0,5đ)+ Khi đất thiếu Mg, cây có thể lấy Mg từ các lá già trước khi rụng cho các lá non.(0,5đ)+ Mo chứa trong phức hệ ezim nitrôgenaza và họat hóa cho enzim này.Cây họ đậu có khảnăng cố định nitơ khí quyển và ezim nitrôgenaza xúc tác cho quá trình này.(0,5đ)b.* Tỷ lệ phần trăm và số lượng từng loại nuclêôtit của gen :- Tổng số nuclêôtit của gen = 0,51.104 / 3,4 .2 = 3000 (nuclêôtit)- Theo đề ta có :2A + 3G = 3900 (1)2A + 2G = 3000 (2)-Từ (1) và (2) ta được:G = X = 900 (nuclêôtit)=> A = T = 3000/2 – 900 = 600 (nuclêôtit)(0,25đ)(0,5đ)- Tỷ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen:A = T = 600/3000 .100% = 20%G = X = 50% - 20% = 30%.(0,25đ)* Tỷ lệ phần trăm và số lượng từng loại nuclêôtit của từng mạch đơn của gen:- Theo đề ta có: A1 = 150 => A2 = 600 – 150 = 450 (nuclêôtit)X2 =300 => X1 = 900 – 300 = 600 (nuclêôtit)-Vậy số lượng từng loại nuclêôtit của từng mạch đơn của gen là:A1 = T2 = 150 (nuclêôtit)T1 = A2 = 450 (nuclêôtit)G1 = X2 = 300 (nuclêôtit)X1 = G2 = 600 (nuclêôtit)- Vậy tỷ lệ phần trăm của từng mạch đơn của gen là:A1 = T2 = 150 .100%: (3000 : 2 ) = 10%T1 = A2 = 450.100%: (3000 : 2 ) = 30%G1 = X2 = 300.100%: (3000 : 2 ) = 20%X1 = G2 = 600 .100%: (3000 : 2 ) = 40%1(0,5đ)(0,5đ) Câu 2: (4 điểm)a. - Cấu trúc của ti thể: (0,5đ) Ti thể được bao bọc bởi hai màng: màng ngoài và màngtrong. Ở giữa hai màng là khe gian bào+ Màng ngoài là màng lipoprotein trơn điều hòa sự ra vào ti thể của các chất+ Màng trong gấp nếp hình thành các tấm răng lược hoặc các tấm nhỏ xuyên vào khốicơ chất ở trong lòng ti thể làm tăng diện tích của màng trong. Hình dạng, số lượng vàcách sắp xếp của các tấm răng lược thay đổi tùy thuộc vào từng loại tế bào. Trên màngtrong và các tấm răng lược có đính các cấu trúc nhỏ là các oxixom hay ATP- xomCơ chất trong lòng ti thể chứa ADN, ARN, ADP, ATP, các riboxom rất bé và các hệenzim.- Chức năng: (0,5đ)+ Diễn ra chu trình Creps+ Dãy hô hấp (dãy truyền điện tử)+ Quá trình phosphorin hóa+ Nơi tích lũy nhiều sản phẩm như : Protein, lipit, kim loại (Ag, Fe, Ca), và các chấtmàu.- Nguồn gốc ti thể được dựa vào: (1,0đ)+ Tế bào nhân chuẩn thực bào tế bào nhân sơ+ Màng ngoài của ti thể giống màng nguyên sinh chất của tế bào nhân thực. Màngtrong của ti thể giống màng nguyên sinh chất của tế bào nhân sơ.b.* Mẫu vật, dụng cụ và hóa chất: (0,5đ)- Lá thài lài hoặc một số lá cây có tế bào với kích thước tương đối lớn và dễ tách lớp biểubì ra khỏi lá.- Kính hiển vi quang học với vật kính x10, x40 và thị kính x10 hoặc x15.- Lưỡi dao cạo râu, phiến kính và lá kính.- Ống nhỏ giọt- Nước cất, dung dịch muối (hoặc đường) loãng- Giấy thấm* Cách tiến hành: (1,0đ)- Dùng lưỡi dao cạo râu tách lớp biểu bì của lá cây thài lài tía sau đó đặt lên phiến kínhtrên đó đã nhỏ sẵn một giọt nước cất. Đặt một lá kính lên mẫu vật. Dùng giấy thấm hút bớtnước còn dư ở phần ngoài.- Đặt phiến kính lên bàn kính hiển vi sau đó chỉnh vùng có mẫu vật vào chính giữa hiển vitrường rồi quay vật kính x10 để quan sát vùng có mẫu vật2 - Chọn vùng có lớp tế bào mỏng nhất để quan sát các tế bào biểu bì của lá rồi sau đóchuyển sang vật kính x40 để quan sát cho rõ hơn- Lấy tiêu bản ra khỏi kính hiển vi và dùng ống nhỏ giọt nhỏ một dung dịch muối loãngvào rìa của lá kính rồi dùng mảnh giấy thấm đặt ở phía bên kia của lá kính hút dung dịch đểđưa nhanh dung dịch nước muối vào vùng có tế bào.- Quan sát các tế bào biểu bì khác nhau kể từ sau khi nhỏ dung dịch nước muối để thấyquá trình co nguyên sinh diễn ra như thế nào. Chú ý nếu nồng độ đường hoặc muối quá cao sẽlàm hiện tượng co nguyên sinh xảy ra quá nhanh khó quan sát. Có thể dùng các dung dịch cónồng độ muối hoặc đường khác nhau và quan sát trên kính để thấy sự khác biệt về mức độ vàtốc độ co nguyên sinh.- Sau khi quan sát hiện tượng co nguyên sinh ở các tế bào biểu bì, nhỏ một giọt nước cấtvào rìa của lá kính giống như khi ta nhỏ giọt nước muối trong thí nghiệm co nguyên sinh.- Đặt tiêu bản lên kính và quan sát tế bào* Kết quả: (0,5đ)- Chất nguyên sinh co lại tách khỏi thành tế bào- Chất nguyên sinh trở lại trạng thái ban đầuCâu 3: (4 điểm)ab- Vì: Cả 3 quá trình này đều là quá trình phân giải chất hữu cơ, đồng thờigiải phóng năng lượng.* Căn cứ vào chất nhận e cuối cùng: Hô hấp hiếu khí (Chất nhận e cuốicùng là O2),hô hấp kị khí (Chất nhận e cuối cùng là một chất vô cơ), lênmen (Chất nhận e cuối cùng là chất hữu cơ).- Các giai đoạn hô hấp xảy ra tại ti thể:Xảy ra tại chất nền ti thể :+ Chuyển hóa trung gian: 2axit pyruvic Æ 2Acetyl Co.A + 2CO2 +2NADH+ Chu trình crep: 2Acetyl Co.A + 2ADP + 6NAD+ + 2FAD+Æ 4CO2+ 6NADH + 2FADH2 + 2ATPXảy ra ở màng trong ti thể: chuỗi chuyền điện tử:10NADH + 2FADH2 + 6O2 Æ 34 ATP + 12H2O– Làm sữa chua là ứng dụng quá trình lên men lăctic trong điều kiện kịkhí– Vi khuẩn lăctic trong “sữa cái” sẽ được cấy vào môi trường dinh dưỡnglà dung dịch sữa có đường lactoz- Ủ trong 6-8h để tạo môi trường kị khí với nhiệt độ thích hợp cho vikhuẩn sinh trưởng.- Vi khuẩn lên men đường tạo axit lăctic làm protein trong sữa đông tụ cóđộ sánh, và tạo ra nhiều vitamin, axit amin… có hàm lượng dinh dưỡngcao30,25đ0,75đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ Câu 4: (4 điểm)1) - Đó có thể là quá trình nguyên phân. Vì kết quả nguyên phân cũng tạo ra được 2 tếbào con có bộ NST không đổi ⇒ hàm lượng ADN bằng nhau và bằng với tế bào mẹ.1,0đ- Đó cũng có thể là giảm phân I. Vì kết quả giảm phân I tạo ra 2 tế bào con có số1,0đlượng NST giảm đi một nửa nhưng mỗi NST đều ở trạng thái kép ⇒ hàm lượngADN bằng nhau và bằng với tế bào mẹ.2) Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào CGọi k là số nguyên dươngTheo đề ta có: 27 + 27-3 + 2x = k20,5đ⇔ 2x = k2 - 144 = k2 - 122 = (k +12) (k - 12)mĐặt 2 = k + 12 (1)2n = k - 12 (2)0,5đĐiều kiện: m, n ≥ 0; m > n và m + n = xLấy (1) - (2) ta có 2m - 2n = 24 (3)0,5đ⇔ 2n(2m-n - 1) = 23.3n3⇔2 =2⇒ n = 3 thế vào (3) ta có m = 5 và x = m + n = 3 + 5 = 80,5đVậy tế bào C nguyên phân liên tiếp 8 lầnCâu 5: (4 điểm)a/ Nuôi cấy liên tục là phương pháp nuôi cấy vi sinh vật trong một môi trường đượcbổ sung chất dinh dưỡng và rút bỏ các sản phẩm trao đổi chất và sinh khối tế bào dư thừa mộtcách liên tục. Do đó, các vi sinh vật được duy trì ở trạng thái sinh trưởng tương ứng với phalũy thừa, mật độ tế bào ổn định trong suốt quá trình nuôi cấy.Đây là phương pháp nuôi cấy được sử dụng trong sản xuất sinh khối vi sinh vật,enzim, vitamin,…1,0đ- Muốn xác định tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật, người ta phải xác định ở pha lũythừa. vì ở pha này thời gian thế hệ hầu như không thay đổi.1,0đb/ - Số lần phân bào của mỗi tế bào tế bào vi khuẩn ban đầu+ Ở nhiệt độ 400C thời gian thế hệ (tức thời gian của một lần phân bào của vi khuẩnE.coli là 20 phút+ Số lần phân bào của mỗi tế bào ban đầu:2 giờ/20 phút = 6 lần1.0đ- Tổng số tế bào vi khuẩn có trong môi trường sau thời gian nuôi cấy:N = N0 x 2n = 50 x 26 = 3200 (tế bào)1.0đ--- HẾT---4 Họ và tên thí sinh:……………………..…………..Chữ ký giám thị 1:Số báo danh:……………………………..………...…………….………………..SỞ GDĐT BẠC LIÊUĐỀ CHÍNH THỨC(Gồm 02 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: SINH HỌC* Lớp: 10 (Bảng B)* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)ĐỀCâu 1: (4 điểm)a. Cho các nguyên tố đại lượng và vi lượng sau đây: N, P, K, S, Mg, Fe, Cu,Zn,Co,Mo.+ Những nguyên tố nào liên quan đến hàm lượng diệp lục trong lá và quá trình cốđịnh nitơ khí quyển?+ Khi đất thiếu Mg, cây có thể lấy Mg từ đâu cho các lá non?+ Vì sao khi trồng cây họ đậu lại phải bón phân vi lượng chứa Mo?b. Một gen dài 0,51 micrômet và có 3900 liên kết hyđrô. Mạch đơn thứ nhất của gencó số nuclêôtit loại Ađênin là 150, mạch đối diện có số Xitôzin là 300 nuclêôtit. Hãyxác định tỷ lệ phần trăm và số lượng từng loại nuclêôtit của gen và của từng mạch đơncủa gen.Câu 2: (4 điểm)a. Vẽ và chú thích sơ đồ cấu trúc điển hình của một tế bào nhân chuẩn.b. Nêu thí nghiệm chứng minh vai trò của nhân là mang thông tin di truyền, trungtâm điều khiển, điều hòa các hoạt động sống của tế bào.Câu 3: (4 điểm)a. -Vì sao nói hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men đều là quá trình dị hoá? Căn cứvào đặc điểm nào người ta phân biệt 3 quá trình này?- Trong quá trình hô hấp nội bào, có những giai đoạn nào xảy ra tại ti thể? Tóm tắtnguyên liệu và sản phẩm nếu nguyên liệu ban đầu là một phân tử glucoz?b. Giải thích nguyên lí sinh học của quá trình làm sữa chua ?Câu 4: (4 điểm)1. Nêu đặc điểm các pha trong kì trung gian của chu kì tế bào. Anh (Chị) cónhận xét gì về kì trung gian ở các loại tế bào sau: tế bào vi khuẩn, tế bào hồng cầu, tếbào thần kinh, tế bào ung thư?2. Có 10 tế bào của cùng một loài tiến hành nguyên phân một số lần bằng nhauvà đã sử dụng từ môi trường nguyên liệu tương đương với 2100 nhiễm sắc thể (NST)đơn. Tổng số lượt thoi vô sắc hình thành trong quá trình nguyên phân là 150. Xácđịnh:- Số lần nguyên phân của mỗi tế bào và bộ NST lưỡng bội của loài.- Số NST, số tâm động và số crômatit có trong các tế bào khi các tế bào đang ởkì trung gian của lần nguyên phân thứ hai.Câu 5: (4 điểm)a. - Thế nào là nuôi cấy liên tục? Tại sao người ta chọn nuôi cấy vi sinh vật liên tục đểthu sinh khối?1 - Muốn xác định tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật, người ta phải xác định ở phanào?b. . Người ta đưa vào môi trường nuôi cấy liên tục 50 tế bào vi khuẩn E.coli, nhiệt độcủa môi trường nuôi cấy được duy trì ổn định ở 400C. Thời gian sinh trưởng được xácđịnh là 2 giờ. Hãy tìm:- Số lần phân bào của mỗi tế bào tế bào vi khuẩn ban đầu.- Tổng số tế bào vi khuẩn có trong môi trường sau thời gian nuôi cấy trên.Giả sử các tế bào vi khuẩn không bị chết và thời gian sinh trưởng nói trên đãloại trừ giai đoạn tiềm phát của vi khuẩn.--- HẾT ---2 SỞ GDĐT BẠC LIÊUKỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012ĐỀ CHÍNH THỨC(Gồm 04 trang)* Môn thi: SINH HỌC* Lớp: 10 (Bảng B)* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)HƯỚNG DẪN CHẤMCâu 1: (4 điểm)a.+ Hàm lượng diệp lục: N, Mg,Fe.(0,5đ)+ Quá trình cố định nitơ khí quyển: Mo,Fe,S.(0,5đ)+ Khi đất thiếu Mg, cây có thể lấy Mg từ các lá già trước khi rụng cho các lá non.(0,5đ)+ Mo chứa trong phức hệ ezim nitrôgenaza và họat hóa cho enzim này.Cây họ đậu có khảnăng cố định nitơ khí quyển và ezim nitrôgenaza xúc tác cho quá trình này.(0,5đ)b.* Tỷ lệ phần trăm và số lượng từng loại nuclêôtit của gen :- Tổng số nuclêôtit của gen = 0,51.104 / 3,4 .2 = 3000 (nuclêôtit)- Theo đề ta có :2A + 3G = 3900 (1)2A + 2G = 3000 (2)-Từ (1) và (2) ta được:G = X = 900 (nuclêôtit)=> A = T = 3000/2 – 900 = 600 (nuclêôtit)(0,25đ)(0,5đ)- Tỷ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen:A = T = 600/3000 .100% = 20%G = X = 50% - 20% = 30%.(0,25đ)* Tỷ lệ phần trăm và số lượng từng loại nuclêôtit của từng mạch đơn của gen:- Theo đề ta có: A1 = 150 => A2 = 600 – 150 = 450 (nuclêôtit)X2 =300 => X1 = 900 – 300 = 600 (nuclêôtit)-Vậy số lượng từng loại nuclêôtit của từng mạch đơn của gen là:A1 = T2 = 150 (nuclêôtit)T1 = A2 = 450 (nuclêôtit)G1 = X2 = 300 (nuclêôtit)X1 = G2 = 600 (nuclêôtit)- Vậy tỷ lệ phần trăm của từng mạch đơn của gen là:A1 = T2 = 150 .100%: (3000 : 2 ) = 10%T1 = A2 = 450.100%: (3000 : 2 ) = 30%G1 = X2 = 300.100%: (3000 : 2 ) = 20%X1 = G2 = 600 .100%: (3000 : 2 ) = 40%1(0,5đ)(0,5đ) Câu 2: (4 điểm)a- Học sinh vẽ được cấu tạo tế bào nhân chuẩn (động vật hoặc thực vât) và chúthích đủ (tối thiểu) 8 nội dung: (mỗi nội dung cho 0,25 điểm)(Nếu học sinh vẽ đúng nhưng không chú thích thì cho 0,5 điểm; Ribosom phải đínhtrên lưới nội chất mới cho điểm)* Đối với tế bào động vật:- Màng sinh chất- Nhân, nhân con- Lưới nội chất (trơn, hạt)- Ti thể- Ribosom- Bộ máy gôngi- Lizosom- Khung xương tế bào* Đối với tế bào thực vật:- Thành tế bào- Ti thể- Lục lạp- Ribosom- Màng sinh chất- Không bào- Lưới nội chất- Bộ máy gôngi- Nhân, nhân conb- * Thí nghiệm thứ nhất:Cho một cơ thể đơn bào, cắt cơ thể đó thành hai phần: phần chứa nhân vàphần không chứa nhân. Phần chứa nhân sau một thời gian sẽ tái tạo thành mộtcơ thể đơn bào, phần không nhân tồn tại một thời gian sau đó tiêu biến.* Thí nghiệm thứ hai:Cho hai cơ thể đơn bào: Cơ thể thứ nhất có hình cầu, tốc độ sinh sản với thờigian thế hệ là 20 phút. Cơ thể thứ hai có hình que, tốc độ sinh sản với thờigian thế hệ là 40 phút. Bằng phương pháp ghép và trao đổi nhân giữa hai cơthể đó sau một thời gian thì cơ thể thứ nhất sẽ có hình que, tốc độ sinh sản vớithời gian thế hệ là 40 phút và cơ thể thứ hai sẽ có hình cầu, tốc độ sinh sản vớithời gian thế hệ là 20 phút.Mỗi thí nghiệm cho 1 điểm.Câu 3: (4 điểm)- Vì: Cả 3 quá trình này đều là quá trình phân giải chất hữu cơ, đồng thờiagiải phóng năng lượng.* Căn cứ vào chất nhận e cuối cùng: Hô hấp hiếu khí (Chất nhận e cuốicùng là O2),hô hấp kị khí (Chất nhận e cuối cùng là một chất vô cơ), lênmen (Chất nhận e cuối cùng là chất hữu cơ).b- Các giai đoạn hô hấp xảy ra tại ti thể:Xảy ra tại chất nền ti thể :+ Chuyển hóa trung gian: 2axit pyruvic Æ 2Acetyl Co.A + 2CO2 +2NADH+ Chu trình crep: 2Acetyl Co.A + 2ADP + 6NAD+ + 2FAD+Æ 4CO2+ 6NADH + 2FADH2 + 2ATPXảy ra ở màng trong ti thể: chuỗi chuyền điện tử:10NADH + 2FADH2 + 6O2 Æ 34 ATP + 12H2O– Làm sữa chua là ứng dụng quá trình lên men lăctic trong điều kiện kịkhí– Vi khuẩn lăctic trong “sữa cái” sẽ được cấy vào môi trường dinh dưỡnglà dung dịch sữa có đường lactoz- Ủ trong 6-8h để tạo môi trường kị khí với nhiệt độ thích hợp cho vikhuẩn sinh trưởng.20,25đ0,75đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ - Vi khuẩn lên men đường tạo axit lăctic làm protein trong sữa đông tụ cóđộ sánh, và tạo ra nhiều vitamin, axit amin… có hàm lượng dinh dưỡngcaoCâu 4: (4 điểm)1. - Đặc điểm các pha trong kì trung gian:+ Pha G1: Gia tăng tế bào chất, hình thành thêm các bào quan và tổng hợp cácARN và các protein, chuẩn bị các tiền chất, các điều kiện cho sự tổng hợpADN+ Pha S:9 Nhân đôi ADN dẫn đến nhân đôi NST9 Trung tử cũng nhân đôi+ Pha G2: Tiếp tục tổng hợp protein và những chất cần thiết để tạo thoi phânbào- Đặc điểm kì trung gian ở tế bào:+ Tế bào vi khuẩn: Phân chia kiểu trực phân nên không có kì trung gian+ Tế bào hồng cầu: Không có nhân, không có khả năng phân chia nên khôngcó kì trung gian+ Tế bào thần kinh: Kì trung gian kéo dài suốt đời sống cơ thể+ Tế bào ung thư: Kì trung gian rất ngắn2. - Số lần nguyên phân của mỗi tế bào và bộ NST lưỡng bội của loài:Gọi a là số lần nguyên phân của mỗi tế bàoTa có: 10 x (2a - 1) = 150 ⇔ 2a = 16 ⇒ a = 4Gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài. Ta có: 10 x 2n (2a - 1) = 2100 ⇒ 2n =14- Số NST, số tâm động và số crômatit có trong các tế bào khi các tế bàođang ở kì trung gian của lần nguyên phân thứ hai:Ta có: số tế bào tham gia nguyên phân lần thứ hai là: 10 x 21 = 20 tế bào+ Giai đoạn pha G1 của kì trung gian (khi chưa nhân đôi NST):9 Số NST trong các tế bào = 20 x 2n = 20 x 14 = 280 (NST đơn)9 Số tâm động trong các tế bào = 20 x 2n = 20 x 14 = 280 (tâm động)9 Số crômatit có trong các tế bào = 0 (crômatit)+ Giai đoạn pha S, G2 của kì trung gian (khi đã nhân đôi NST):9 Số NST trong các tế bào = 20 x 14 = 280 (NST kép)9 Số tâm động trong các tế bào = 20 x 14 = 280 (tâm động)9 Số crômatit có trong các tế bào = 20 x 2 x 14 = 560 (crômatit)Câu 5: (4 điểm)0,5đ(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)a/ Nuôi cấy liên tục là phương pháp nuôi cấy vi sinh vật trong một môi trường đượcbổ sung chất dinh dưỡng và rút bỏ các sản phẩm trao đổi chất và sinh khối tế bào dư thừa mộtcách liên tục. Do đó, các vi sinh vật được duy trì ở trạng thái sinh trưởng tương ứng với phalũy thừa, mật độ tế bào ổn định trong suốt quá trình nuôi cấy.Đây là phương pháp nuôi cấy được sử dụng trong sản xuất sinh khối vi sinh vật,enzim, vitamin,…1,0đ- Muốn xác định tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật, người ta phải xác định ở pha lũythừa. vì ở pha này thời gian thế hệ hầu như không thay đổi.1,0đb/ - Số lần phân bào của mỗi tế bào tế bào vi khuẩn ban đầu+ Ở nhiệt độ 400C thời gian thế hệ (tức thời gian của một lần phân bào của vi khuẩnE.coli là 20 phút+ Số lần phân bào của mỗi tế bào ban đầu:3 2 giờ/20 phút = 6 lần- Tổng số tế bào vi khuẩn có trong môi trường sau thời gian nuôi cấy:N = N0 x 2n = 50 x 26 = 3200 (tế bào)--- HẾT---41.0đ1.0đ TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1Web: http://bacninh.edu.vn/thptthuanthanh1Ngày 14/03/2013(Đề thi gồm 01 trang)ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNGNĂM HỌC 2012 – 2013MÔN: SINH HỌC LỚP 10Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)Câu 1(2,0 điểm). Cho biết thành phần MT Hansen (nuôi cấy nấm men) gồm:Glucose: 50g, Pepton : 10g, KH2PO4: 3g, MgSO4.7H2O: 2g, Nước : 1000ml,Thạch :15-20g (pH= 5-6)Môi trường trên thuộc loại môi trường gì ? giải thích?Câu 2 (4,0 điểm)a. Một tế bào đang thực hiện quá trình phân bào. Quan sát dưới kính hiển vi thấycó 8 NST kép xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo. Tế bào trên đang ở kìnào của quá trình phân bào? Xác định bộ NST lưỡng bội của loài đó?b.Có 4 tế bào lưỡng bội của loài trên nguyên phân liên tiếp một số lần bằng nhauvà đã tạo ra 32 tế bào con.+ Xác định số lần nguyên phân của các tế bào trên?+Xác định số lượng NST mà môi trường cung cấp cho quá trình nguyênphân nói trên?Câu 3 (1,0 điểm). Trong quá trình sản xuất nước mắm từ cá hãy giải thích vì saongười ta không loại bỏ ruột cá và phải ủ kín trong thời gian dài?Câu 4 (2,0 điểm). Trong tế bào lưỡng bội 2n của cơ thể người có chứa lượng ADNbằng 6.109 cặp nu . Hãy cho biết số lượng cặp nu tương ứng ở các giai đoạn sauđây của tế bào và giải thích?Tế bào ở pha G1Tế bào ở pha G2Tế bào đang ở kì giữa của quá trình nguyên phânTế bào ở kì cuối của giảm phân 2.Câu 5 (1,0 điểm). Phát biểu nào sau đây là đúng hay sai? Giải thích?a. Tế bào thực vật để trong dung dịch nhược trương và vỡ ra.b. Lizoxom là một bào quan có nhiều trong tế bào thực vật.--------------------------------- Hết -------------------------------Họ tên thí sinh: …………………………………….. SBD: ……………………..( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Hướng dẫn chấm thi HSG cấp trường môn sinh học 10 năm học 2012 – 2013Câu1(2đ)2(4đ)Nội dung- là môi trường bán tổng hợp (1đ)- Vì có chứa cả các thành phần các chất tự nhiên là dịch pepton… và cấc chất tổng hợp làKH2PO4: 3g, MgSO4.7H2O: 2g …. (1đ)a. + Tế bào đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân (1đ)+ Bộ NST của loài 2n = 8 ( vì kì giữa các NST của loài ở dạng kép tương đồng)(1đ)b. + theo bài ra ta có pt: 4. 2k = 32 suy ra k = 3 ( số lần nguyên phân của một tế bàolà 3) (1đ)+ Adct: 2n( 2k – 1 ) = 8( 2 3 – 1) = 56 NST ( một tế bào) mà bài cho là 4 tế bào cùngtham gia quá trình nguyên phân thì tổng số NST mà môi trường cung cấp là: 4. 56 =224 (NST) (1đ)3(1đ)- Vì trong ruột cá có một loại vi khuẩn có khả năng phân hủy pr của cá tạo thành các aatrong nước mắm.(0.5đ)- loại vk này hoạt động trong môi trường kị khí nên phải ủ kín dài ngày (0.5đ)4(2đ)- pha G1 = 6. 10 9 cặp nu- Pha G2 = 2. 6. 109 cặp nu- Kì giữa của quá trình nguyên phân = 2.6. 109 cặp nu- Kì cuối của giảm phân 2 = 3. 109 cặp nuMỗi ý đúng cho 0.5đa. sai vì tế bào thực vật có thành rất bền vững (0.5đ)b. sai vì bào quan này chỉ có ở tế bào động vật. (0.5đ)5(1đ) SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC……………….ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI CHỌN HSG 10 CẤP TỈNHMÔN THI: SINH HỌC(Dành cho HS không chuyên)Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1a. Người ta cho chuối chín vào ngăn đá tủ lạnh để nó đông cứng lại, sau đó lấy ra để tan hết đá thấy quả chuốimềm hơn rất nhiều so với lúc chưa để vào tủ lạnh. Hãy giải thích?b. Nêu vai trò của mỗi nhóm nguyên tố hóa học có trong tế bào?Câu 2a. Vì sao phôtpholipit có tính lưỡng cực?b. Khi tiến hành thí nghiệm về tính thấm của tế bào sống và tế bào chết, kết quả có sự khác nhau về màu sắccủa lát cắt phôi không đun cách thủy với lát cắt phôi đun cách thủy. Hãy giải thích về sự khác nhau đó ?Câu 3a. Nước được hình thành trong quang hợp ở pha sáng hay pha tối? Bằng cách nào có thể chứng minh trong quátrình quang hợp nước sinh ra ở pha đó?b. Để tạo ra 20 phân tử glucôzơ, pha tối cần sử dụng bao nhiêu ATP, NADPH từ pha sáng?Câu 4a. Vì sao nói hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men đều là quá trình dị hoá? Căn cứ vào đặc điểm nào ngườita phân biệt 3 quá trình này?b. Quá trình vận chuyển H+ từ xoang gian màng vào chất nền ti thể để tổng hợp ATP được thực hiện theophương thức vận chuyển nào? Điều kiện để xẩy ra phương thức vận chuyển đó?Câu 5a. Cho biết các quá trình chuyển hoá vật chất có thể xẩy ra trong tế bào? Enzim làm giảm năng lượng hoạt hóabằng cách nào?b. Nêu điểm khác biệt giữa hóa tổng hợp và quang tổng hợp về đối tượng thực hiện và nguồn năng lượng?Câu 6a. Nhà khoa học tiến hành phá nhân của tế bào trứng ếch thuộc nòi A rồi lấy nhân của tế bào trứng ếch thuộcnòi B cấy vào. Ếch con được tạo ra mang đặc điểm chủ yếu của nòi nào? Thí nghiệm chứng minh điều gì?b. Tế bào cơ, tế bào hồng cầu và tế bào bạch cầu, loại tế bào nào có nhiếu lizôxôm nhất? Tại sao?Câu 7Nêu các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất? Điều kiện để xẩy ra vận chuyển chủ động cácchất qua màng sinh chất?Câu 8a. Trong nước mắm và trong tương có rất nhiều axit amin. Chất này có nguồn gốc từ đâu, do vi sinh vật nàotác động để tạo thành?b. Làm nước sirô quả trong bình nhựa kín, sau một thời gian thì bình sẽ căng phồng. Hãy giải thích tại sao?Câu 9a. Trong quá trình hô hấp nội bào, có 2 giai đoạn xẩy ra tại ti thể. Đó là giai đoạn nào và xẩy ra ở đâu?b. Trong quá trình hô hấp nội bào có 5 phân tử glucôzơ được phân giải. Tính số NADH và FADH2 tạo ra?Câu 10Ở ruồi giấm, một tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần, các tế bào con tạo ra đều qua giảm phân tạo giao tử.Các giao tử hình thành tham gia thụ tinh với hiệu suất là 12,5% đã tạo ra 16 hợp tử. Tổng số nguyên liệu tươngđương với số nhiễm sắc thể đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình trên là 504. Xác định số lần nguyênphân của tế bào ban đầu và giới tính của ruồi giấm.- Hết Họ và tên thí sinh...............................................................SBD...................................... SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚCĐỀ CHÍNH THỨCHƯỚNG DẪN CHẤM HSG 10MÔN THI: SINH HỌC (Không chuyên)CâuNội dung1a. Giải thích:(1.0đ) - Quả chuối khi chưa cho vào tủ lạnh, các tế bào chưa bị vỡ liên kết với nhau tạo độ cứng nhấtđịnh..........................................................................................................................................- Khi đưa vào ngăn đá tủ lạnh, nước trong tế bào quả chuối đông thành đá -> tế bào bịvỡ -> khi đá tan tế bào đã vỡ không còn liên kết với nhau như ban đầu nữa => quảchuối sẽ mềm hơn.....................................................................................................................b. Vai trò của mỗi nhóm nguyên tố:- Nguyên tố đa lượng: Tham gia cấu tạo tế bào.........................................................................- Nguyên tố vi lượng: Tham gia trao đổi chất: Vì cấu tạo enzim xúc tác cho các phản ứngsinh hoá trong tế bào...................................................................................................................2a. Phôtpholipit có tính lưỡng cực vì :(1.0đ) - Phôtpholipit có cấu trúc gồm: 1 phân tử glixeron liên kết với 2 axit béo và 1 nhómphôtphat (nhóm này nối glixeron với 1 ancol phức).................................................................- Đầu ancol phức ưa nước, đuôi axit béo kị nước...................................................................b. Giải thích :- Phôi sống không nhuộm màu còn phôi chết bắt màu............................................................- Tế bào sống có khả năng thấm chọn lọc chỉ cho các chất cần thiết đi qua màng vào trong tếbào, còn phôi chết không có đặc tính này. .............................................................................3a.(1,0đ) - Nước được hình thành trong pha tối của quang hợp..............................................................- Chứng minh nước sinh ra từ pha tối dựa trên phản ứng quang hợp đầy đủ:6CO2 + 12H2O -> C6H12O6 + 6O2 + 6H2ODùng ôxi nguyên tử đánh dấu trong CO2, khi quang hợp thấy ôxi nguyên tử đánh dấu cótrong glucozơ và nước => Như vậy, ôxi của nước là ôxi từ CO2. Vì CO2 chỉ tham gia vào phatối...............................................................................................................................................b. Tạo 20 glucôzơ, pha tối đã dùng:20X18 = 360 ATP………………………………………………20X12 = 240 NADPH………………………………………….4a.(1,0đ) * Vì: Cả 3 quá trình này đều là quá trình phân giải chất hữu cơ, đồng thời giải phóng nănglượng.............................................................................................................................* Căn cứ vào chất nhận e cuối cùng: Hô hấp hiếu khí (Chất nhận e cuối cùng là O2),hôhấp kị khí (Chất nhận e cuối cùng là ôxi liên kết), lên men (Chất nhận e cuối cùng là chấthữu cơ).....................................................................................................................................b.- Phương thức: Bị động (thụ động)........................................................................................- Điều kiện: Cần phải có chênh lệch nồng độ.........................................................................5a.(1,0đ) * Các quá trình chuyển hoá có thể xẩy ra: Đồng hoá và dị hoá...............................................* Enzim làm giảm năng lượng hoạt hoá bằng cách: Tạo nhiều phản ứng trung gian...............b. Phân biệt:Chỉ tiêu so sánhHóa tổng hợpQuang tổng hợpĐối tượngVi khuẩn hóa tổng hợpVi khuẩn quang hợp, trùng roi,tảo, thực vật…………………..Nguồn năng lượngPhản ứng hóa họcNăng lượng ánh sáng………..Điểm0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25 6a.(1,0đ)- Kết quả: Ếch con này mang đặc điểm của nòi B.....................................................................0,25- Qua thí nghiệm chuyển nhân chứng minh được rằng nhân là nơi chứa thông tin di truyềncủa tế bào (Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào)..............................0,25b.- Tế bào bạch cầu có nhiều lizoxom nhất...................................................................................- Giải thích: Do tế bào bạch cầu có chức năng tiêu diệt các tế bào vi khuẩn cũng như các tếbào bệnh lí, tế bào già nên nó phải có nhiều lizoxom nhất.......................................................* Các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất:7(1.0đ) - Vận chuyển trực tiếp qua lớp kép phôtpholipit.......................................................................- Vận chuyển qua kênh prôtêin.................................................................................................* Điều kiện:- Phải có kênh prôtêin..............................................................................................................- Phải được cung cấp năng lượng ATP....................................................................................8a.(1.0đ)- Axit amin trong nước mắm có nguồn gốc từ protein của cá, vi sinh vật tác động để tạothành là: vi khuẩn ....................................................................................................................0,25- Axit amin trong tương có nguồn gốc từ đậu tương, vi sinh vật tác động để tạo thành là:Nấm sợi (nấm vàng hoa cau).....................................................................................................0,250,250,250,250,250,250,25b. Giải thích:- Trên vỏ quả có rất nhiều tế bào nấm men. Nấm men sẽ lên men đường thành rượu etilic vàCO2...............................................................................................................................................................................................................- Khí CO2 được tạo thành không thể thoát ra khỏi bình kín nên làm cho bình căng phồnglên..............................................................................................................................................a. Các giai đoạn hô hấp xẩy ra tại ti thể:9(1.0đ) - Chu trình crep: Xẩy ra tại chất nền ti thể…………………………………………………..- Chuỗi vận chuyển điện tử: Xẩy ra ở màng trong ti thể…………………………………….b. Số NADH và FADH2 tạo ra:- Số NADH tạo ra: 5 x 10 = 50................................................................................................- Sô FADH2 tạo ra: 5 x 2 = 10.................................................................................................10Xác định số lần nguyên phân và giới tính(1.0đ) - Số giao tử tạo ra : (16 x 100) : 12,5 = 128…………………………………………………- Gọi k là số lần guyên phân của tế bào ban đầu (k nguyên, dương)+ Số NST môi trường cung cấp cho nguyên phân :(2k – 1)2n = (2k – 1)8+ Số NST cung cấp cho quá trình giảm phân : 2k.2n = 2k . 8=> Từ giả thiết ta có : (2k – 1)8 + 2k . 8 = 504 tế bào bịvỡ -> khi đá tan tế bào đã vỡ không còn liên kết với nhau như ban đầu nữa => quảchuối sẽ mềm hơn.................................................................................................................... 0,252a.(1.0đ) * Những phân tử có liên kết hiđrô: ADN và prôtêin...........................................................0,25* Vai trò của liên kết hiđrô trong cấu trúc các phân tử:- ADN: Các nuclêôtit giữa hai mạch đơn liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung tạo cấutrúc không gian của ADN- Protein: Tham gia cấu trúc không gian của prôtêin..............................................................0,25b. Tế bào thực vật không dự trữ glucôzơ mà thường dự trữ tinh bột vì:- Tinh bột không tạo áp suất thẩm thấu, còn glucozơ tạo áp suất thẩm thấu..........................0,25- Tinh bột khó bị ôxi hóa, còn glucozơ dễ bị ôxi hóa (tính khử mạnh)..................................0,25+3a. So sánh tính thấm giữa 2 loại màng với glyxêrol và Na :(1,0đ) - Glixeron đi qua cả 2 màng vì glixeron là chất không phân cực có thể đi qua lớp0,25phôtpholipit kép.....................................................................................................................- Ion Na+ chỉ đi qua màng sinh chất, không đi qua màng nhân tạo vì Na+ là chất tích điệnnên chỉ có thể đi qua kênh prôtêin của màng sinh chất, còn màng nhân tao không có kênhprôtêin nên không thể đi qua đươc.........................................................................................0,25b. * Thí nghiệm chứng minh tính chất động của màng…….......…………………………..0,25* Ý nghĩa tính động của màng với tế bào: Giúp tế bào linh hoạt thực hiện nhiều chức năng0,254a. Phôtpholipit có tính lưỡng cực vì :(1,0đ) - Phôtpholipit có cấu trúc gồm: 1 phân tử glixeron liên kết với 2 axit béo và 1 nhómphôtphat (nhóm này nối glixeron với 1 ancol phức)..............................................................0,25- Đầu ancol phức ưa nước, đuôi axit béo kị nước..................................................................0,25b. Giải thích :- Phôi sống không nhuộm màu còn phôi chết bắt màu...........................................................0,25- Tế bào sống có khả năng thấm chọn lọc chỉ cho các chất cần thiết đi qua màng vào trongtế bào, còn phôi chết không có đặc tính này. ........................................................................0,25a. Các hình thức photphorin hóa quang hóa5(1,0đ) - Phôtphorin hóa quang hóa vòng............................................................................................ 0,25- Phôtphorin hóa quang hóa không vòng................................................................................. 0,25b. Số NADH và FADH2 tạo ra:- Số NADH tạo ra: 7 x 10 = 70...............................................................................................0,25- Sô FADH2 tạo ra: 7 x 2 = 14.....................................................................................................0,256a.(1,0đ) - Đặc điểm cơ bản của nấm men: Đơn bào, nhân thực, sinh sản vô tính bằng nảy chồihoặc phân cắt là chủ yếu, dị dưỡng .......................................................................................0,25- Nấm men thuộc nhóm vi sinh vật: Kị khí không bắt buộc.................................................0,25b. Hoạt động chính của nấm men:- Trong môi trường không có O2 thực hiện quá trình lên men tạo rượu etylic........................ 0,25- Trong môi trường có O2 thực hiện hô hấp hiếu khí -> sinh trưởng và sinh sản nhanh.......... 0,25 7a.(1.0đ) * Vì: Cả 3 quá trình này đều là quá trình phân giải chất hữu cơ, đồng thời giải phóng nănglượng........................................................................................................................................* Căn cứ vào chất nhận e cuối cùng:Hô hấp hiếu khí (Chất nhận e cuối cùng là O2),hô hấp kị khí (Chất nhận e cuối cùng là ôxiliên kết), lên men (Chất nhận e cuối cùng là chất hữu cơ).....................................................b.- Phương thức: Bị động (thụ động) (khuếch tán). ................................................................- Điều kiện: Cần phải có chênh lệch nồng độ, kênh prôtêin (Với các chất cần kênh)...........8a.(1.0đ) * Đặc trưng cơ bản của virut là:- Kích thước vô cùng nhỏ bé, cấu tạo gồm 2 thành phần chính là vỏ prôtêin và lõi axitnuclêic ( là ADN hoặc ARN).................................................................................................- Sống kí sinh nội bào bắt buộc trong tế bào vật chủ.............................................................b. Chứng minh:- Khi trong tế bào vật chủ nó có biểu hiện những dấu hiệu đặc trưng cơ bản của sự sống( trao đổi chất và năng lượng, sinh sản...)...............................................................................- Chưa có cấu tạo tế bào (cấu tạo đơn giản gồm 2 thành phần là: prôtêin và axit nuclêic),khi tồn tại bên ngoài tế bào vật chủ thì không các dấu hiệu đặc trưng của sự sống..............a. Sai. Vì chỉ tế bào thực vật bậc thấp mới có trung thể, tế bào thực vật bậc cao không có9(1.0đ) trung thể..................................................................................................................................b. Sai. Vì có tế bào sinh dưỡng có bộ NST là n như tế bào sinh dưỡng ở rêu, cây phát triểntừ nuôi cấy hạt phấn........................................................................................................c. Đúng...................................................................................................................................d. Sai. Vì tế bào nhân sơ (vi khuẩn) chưa có nhân mà chỉ có vùng nhân...............................10a.(1.0đ) * Gọi x là thời gian của kì trung gian của một chu kì tế bào, y là thời gian nguyên phânTheo bài ra ta có:x + y = 11x–y=9=> x = 10, y = 1Vậy kì trung gian diễn ra trong 10 giờ, nguyên phân diễn ra trong 1 giờ...........................* Thời gian diễn ra từng kì trong nguyên phân:- Thời gian kì đầu = thời gian kì cuối = (3/10) x 1 giờ = 0,3 giờ = 0,3 x 60 phút = 18 phút- Thời gian kì giữa = thời gian kì sau = (2/10) x 1giờ = 0,2 giờ = 0,2 x 60 phút = 12 phút...b. Tại thời điểm 32 giờ: 11 giờ x 2 + 10 giờ => hợp tử nguyên phân hai lần tạo ra 22 = 4 tếbào mới, và 4 tế bào này vừa kết thúc kì trung gian- Số lượng nhiễm sắc thể: 40 x 4 = 160 ..................................................................................- Trạng thái nhiễm sắc thể: Trạng thái kép..............................................................................………………………………………..Hết……………………………………….0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25 Së gd & ®t b¾c giangCôm t©n yªn®Ò thi häc sinh giái líp 10 n¨m häc 2011 -2012M«n: Sinh häc(Thêi gian lµm bµi 90 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)C©u 1 (1®):M« t¶ thµnh phÇn cÊu t¹o cña mét nuclª«tit vµ liªn kÕt gi÷a c¸c nuclª«tit trong ph©n tö ADN.§iÓm kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i nuclª«tit?C©u2 (1®):So s¸nh sù kh¸c nhau vÒ cÊu tróc, chøc n¨ng cña ADN víi ARN?C©u3 (2®):a. H y m« t¶ cÊu tróc cña nh©n tÕ bµo?b.Quan s¸t h×nh d−íi h y cho biÕt h×nh vÏ m« t¶ thÝ nghiÖm nµo?M« t¶ tãm t¾t thÝ nghiÖm vµ nªu kÕt luËn rót ra tõ thÝ nghiÖm ®ã?C©u 4(3®):C¸c nhµ khoa häc ® kÕt luËn r»ng: "H« hÊp tÕ bµo lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi n¨ng l−îng rÊt quanträng cña tÕ bµo"a. H y tr×nh bµy tãm t¾t qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi n¨ng l−îng quan träng ®ã?b. Cã ý kiÕn cho r»ng" Qu¸ tr×nh h« hÊp tÕ bµo ® chuyÓn ®æi n¨ng l−îng trong ph©n töGluc«zo ®Ó thu ®−îc 36ATP vµ mét sè s¶n phÈm kh¸c" nh−ng l¹i cã ý kiÕn kh¸c cho r»ng: "Qu¸ tr×nhchuyÓn ®æi n¨ng l−îng trong ph©n tö Gluc«zo qua h« hÊp tÕ bµo thu ®−îc 38ATP". H y gi¶i thÝch ®Îlµm s¸ng tá nh÷ng ý kiÕn trªn?c. Sau khi häc xong vÒ h« hÊp tÕ bµo em cã liªn t−ëng g× víi qu¸ tr×nh ®èt ch¸y nhiªn liÖu vÉndiÔn ra h»ng ngµy trong cuéc sèng?C©u 5.(1.0®)a. Qu¸ tr×nh muèi d−a, cµ lµ sù øng dông kÜ thuËt lªn men nµo? CÇn t¸c dông cña lo¹i vi sinh vËt nµo?b. T¹i sao muèi d−a, cµ ng−êi ta th−êng dïng vØ tre ®Ó nÐn chÆt rau qu¶, bªn trªn l¹i ®Æt hßn ®¸?dông g×?C©u6(2®): B»ng ph−¬ng ph¸p nu«i cÊy trong èng nghiÖm, tõ 1 tÕ bµo mÑ qua mét sè lÇn nguyªn ph©nng−êi ta thu ®−îc 64 tÕ bµo. tæng sè NST ®¬n ë tr¹ng th¸i ch−a nh©n ®«i trong tÊt c¶ c¸c tÕ bµo lµ 2560.a. X¸c ®Þnh sè lÇn nguyªn ph©n x¶y ra.b. X¸c ®Þnh sè l−îng nhiÔm s¾c thÓ cña tÕ bµo mÑ.c. C¸c tÕ bµo con cã sè l−îng nhiÔm s¾c thÓ b»ng bao nhiªu?HÕt Së gd & ®t b¾c giang®¸p ¸n thi häc sinh giái líp 10 n¨m häc 2011 -2012Côm t©n yªnM«n: Sinh häc§iÓmC©u§¸p ¸n- Nuclª«tit lµ ®¬n ph©n cña ADN , CÊu t¹o gåm 3 thµnh phÇn: baz¬ ni t¬, axit 0.25C©u 1ph«tphoric vµ ®−êng pent«z¬.- Liªn kÕt gi÷a c¸c Nuclªotit trong ph©n tö ADN:+ Trªn mçi m¹ch ®¬n c¸c nuclª«tit liªn kÕt víi nhau b»ng liªn kÕt phèt 0.25pho®ieste - liªn kÕt ho¸ trÞ- ®−îc h×nh thµnh gi÷a ph©n tö ®−êng cña Nuclªotitnµy víi axit photphoric cña Nu kÕ tiÕp t¹o thµnh chuçi polinucleotit+ Trªn hai m¹ch ®¬n c¸c Nuclªotit liªn kÕt víi nhau b»ng liªn kÕtHi®r« gi÷a c¸c baz¬nit¬ cña c¸c Nuclªotit theo NTBS( A liªn kÕt víi T b»ng 2liªn kÕt Hi®r«, G lk víi X b»ng 3liªn kÕt hi®r« vµ ng−îc l¹i)0.25- §iÓm kh¸c nhau cña c¸c Nucleotit lµ thµnh phÇn baz¬nit¬. Cã 1 trong 4 lo¹iBaz¬nit¬ tham gia vµo cÊu t¹o Nucleotit lµ A, T, G, X nªn tªn cña Nuclªotit®−îc gäi tªn cña c¸c baz¬nit¬ t−¬ng øng0.25C©u 2- CÊu tróc:+ ADN gåm 2 m¹ch dµi hµng chôc ngh×n ®Õn hµng triÖu nu. Thµnh phÇngåm 4 lo¹i Nuclªotit: A, T, G, X.+ ARN cã mét m¹ch ®¬n ng¾n, dµi hµng trôc ®Õn hµng ngh×n nu. Thµnh phÇn 0.5gåm 4 lo¹i Nuclªotit A, U, G, X- Chøc n¨ng:+ ADN mang th«ng tin di truyÒn, truyÒn ®¹t th«ng tin di truyÒn+ARN truyÒn ®¹t th«ng tin di truyÒn tõ nh©n ra tÕ bµo chÊt. Tham giatæng hîp pr«tªin. VËn chuyÓn axit amin tíi rib«x«m ®Ó tæng hîp pr«tªin tham0.5gia cÊu t¹o nªn riboxoma. CÊu tróc nh©n tÕ bµo.C©u 3- Lµ bµo quan cã kÝch th−íc lín nhÊt vµ dÔ quan s¸t trong tÕ bµo nh©nthùc. Nh©n TB cã h×nh bÇu dôc, h×nh cÇu cã ®−êng kÝnh kho¶ng 5 micr«met,phÝa ngoµi ®−îc bao bäc bëi mµng kÐp. Mçi mµng cã cÊu tróc gièng mµngnguyªn sinh chÊt bªn trong chøa khèi nguyªn sinh chÊt gäi lµ dÞch nh©n trong®ã cã 1 hoÆc vµi nh©n con vµ sîi chÊt nhiÔm s¾c*mµng nh©n: gåm mµng ngoµi vµ mµng trong, mçi mµng dµy 6- 9micr«met. Mµng ngoµi nèi víi l−íi néi chÊt. Trªn mÆt mµng nh©n cã nhiÒu lçnh©n cã ®−êng kÝnh 50- 80 nm. Lç nh©n ®−îc g¾n víi nhiÒu ph©n tö Pr«tªincho phÐp c¸c ph©n tö nhÊt ®Þnh ®i vµo hay ®i ra khái nh©n*ChÊt nhiÔm s¾c chøa ADN, nhiÒu ph©n tö Pr«tªin (Histon) c¸c sîi nhiÔms¾c xo¾n l¹i t¹o nªn NST. Sè l−îng NST trong mçi tÕ bµo nh©n thùc mang tÝnh®Æc tr−ng cho loµi*Nh©n con: Bªn trong cã 1 hay vµi thÓ h×nh cÇu b¾t mµu ®Ëm h¬n so víiphÇn cßn l¹i cña chÊt nhiÔm s¾c, ®ã lµ nh©n con hay cßn gäi lµ h¹ch nh©n.1.0Nh©n con chØ gåm Pr«tªin vµ rARNc. H×nh vÏ m« t¶ thÝ nghiÖm vÒ chøc n¨ng cña nh©n tÕ bµo0.5- M« t¶ thÝ nghiÖm+ Mét nhµ khoa häc ® tiÕn hµnh ph¸ huû nh©n cña tÕ bµo trøng Õch thuéc loµiA, sau ®ã lÊy nh©n cña tÕ bµo sinh d−ìng cña loµi B cÊy vµo. Sau nhiÒu lÇn thÝnghiÖm «ng ® nhËn ®−îc nh÷ng con Õch con tõ tÕ bµo ® ®−îc chuyÓn nh©n,nh÷ng chó Õch con nµy mang ®Æc ®iÓm cña loµi B.1.0KL rót ra tõ thÝ nghiÖm: Nh©n tÕ bµo lµ n¬i l−u gi÷ vµ truyÒn ®¹t th«ng tin ditruyÒn cña tÕ bµo.0.5Qu¸ tr×nh h« hÊp tÕ bµo diÔn ra qua 3 giai ®o¹n : ®−êng ph©n, chu tr×nh CrepC©u 4vµ chuçi chuyÒn electron h« hÊp, trong ®ã ph©n tö gluc«z¬ ®−îc ph©n gi¶itõng phÇn ë c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau.0.25+ Qu¸ tr×nh ®−êng ph©n lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi gluc«z¬ trong tÕ bµo chÊt. Tõmét ph©n tö gluc«z¬( C6H12O6) bÞ biÕn ®æi t¹o ra hai ph©n tö a xitpiruvic(C3H4O3) vµ 2 ph©n tö ATP0.25+ Chu tr×nh Crep: Hai ph©n tö axitpi ruvic bÞ «xi ho¸ thµnh hai ph©n töaxªtyl C«A, t¹o ra 2 ATP0.25+ Chuçi truyÒn electr« h« hÊp x¶y ra trªn mµng trong cña ti thÓ, t¹o ra C©u 5C©u 6nhiÒu ATP nhÊt 34 ATPb. Trong qu¸ tr×nh h« hÊp tÕ bµo ë Sinh vËt nh©n thùc giai ®o¹n chuçi truyÒn ediÔn ra t¹i chÊt nÒn cña ti thÓ nªn ® tiªu tèn mÊt 2ATP vµo viÖc vËn chuyÓns¶n phÈm trung gian cña giai ®o¹n ®−êng ph©n (NADH) tõ bµo t−¬ng vµotrong ti thÓ nªn sè ATP thu ®−îc sau toµn bé qu¸ tr×nh lµ 36ATP. Cßn ë sinhvËt nh©n s¬ do kh«ng cã ti thÓ nªn giai ®o¹n chuçi truyÒn e diÔn ra ngay trªnmµng sinh chÊt v× vËy kh«ng tiªu tèn ATP cho viÖc vËn chuyÓn s¶n phÈmtrung gian cña giai ®o¹n ®−êng ph©n tíi chuçi truyÒn e. Do ®ã sè l−îng ATPthu ®−îc qua h« hÊp tÕ bµo ë sinh vËt nh©n s¬ lµ 38ATP.C¶ hai ý kiÕn ®Òu nãi vÒ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh h« hÊp tÕ bµo. Tuy nhiªn cÇnbæ sung ®ã lµ s¶n ph¶m cña qu¸ tr×nh h« hÊp tÕ bµo ë sinh vËt nh©n s¬ haysinh vËt nh©n thùc.c. Thùc chÊt qu¸ tr×nh h« hÊp tÕ bµo rÊt gièng víi qu¸ tr×nh ®èt ch¸y nhiªnliÖu vÉn diÔn ra h»ng ngµy trong cuéc sèng , con ng−êi ®èt cñi, than, x¨ng,dÇu ®Ó lÊy n¨ng l−îng s−ëi Êm, nÊu n−íng , ch¹y ®éng c¬ « t«, xe m¸y … C¸ctÕ bµo sèng "®èt" c¸c ph©n tö h÷u c¬ ®Ó lÊy n¨ng l−îng cho c¸c ho¹t ®éng cñam×nh. C¶ hai qu¸ tr×nh nµy ®Òu gåm c¸c ph¶n øng «xiho¸ - khö, ®Òu tiªu tènoxi cña khÝ quyÓn vµ sinh ra khÝ Cacbonnic. Nh−ng qu¸ tr×nh ®èt ch¸y nhiªnliÖu sinh ra trong mét ph¶n øng cßn qu¸ tr×nh h« hÊp tÕ bµo diÔn ra tõ tõ th«ngqua mét chuçi ph¶n øng kÕ tiÕp nhau vµ ®−îc xóc t¸c bëi hµng lo¹t c¸c enzimsinh häc.a. ViÖc muèi d−a, cµ lµ øng dông qu¸ tr×nh lªn men lactic.T¸c nh©n cña hiÖn t−îng lªn men lactic lµ VK lactic sèng kÞ khÝb. §Ó qu¸ tr×nh lªn men diÔn ra tèt ®Ñp ng−êi ta dïng vØ tre nÐn chÆt vµ d»n®¸ ®Ó t¹o m«i tr−êng kÞ khÝ cho VK lactic ho¹t ®éng tèt.a. Sè lÇn nguyªn ph©n: 6b. Sè l−îng NST cña tÕ bµo mÑ: 2n = 40c. Sè l−îng NST cña tÕ bµo con: 2n = 400.251.01.00.50.50.50.250.25 TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯUĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNGMôn : SINH HỌC 10 ( 2010 – 2011)( Thời gian làm bài 120 phút)Câu 1 (4.0 điểm):Sơ đồ sau đây phản ánh cây phát sinh thuộc hệ thống phân loại 5 giới. Hãy điền vàocác ô trống các sinh vật , nhóm sinh vật tương ứng và nêu những đặc điểm sai khác về dinhdưỡng ,lối sống giữa các nhóm sinh vật ở các ô 16 , 17 , 18.Vikhuẩn3144515678Giới Nấm9101711121318Tổ tiên chungCâu 2 ( 4.5 điểm):a. Vẽ, chú thích và mô tả cấu trúc của ti thể. Tại sao nói ti thể được xem như là nhà máynăng lượng của tế bào?b. Prôtêin được tổng hợp ở bào quan nào? Sự bài xuất prôtêin ra khỏi tế bào bằng cách nào?Câu 3 (3.0 điểm):a. Nêu chức năng của các thành phần cấu tạo nên màng sinh chất ở tế bào nhân thực?b. Ngâm tế bào hồng cầu người và tế bào biểu bì củ hành trong các dung dịch sau:- dung dịch ưu trương- dung dịch nhược trương.Dự đoán các hiện tượng xảy ra và giải thích?Câu 4 (3.0 điểm):Khi phân tích thành phần gen của 2 loài vi khuẩn, người ta thấy cả 2 gen đều có số liênkết hiđro bằng nhau. Ở gen của loài vi khuẩn 1 có G =10% tổng số Nuclêôtit của gen. Trên 1mạch của gen này có A= 250, T= 350. Ở loài vi khuẩn 2 thì có hiệu số giữa nuclêôtit loại Gvà A là 150.(Biết rằng gen của 2 loài vi khuẩn trên gồm 2 mạch bằng nhau)Hãy xác định số lượng nuclêôtit từng loại của mỗi loài vi khuẩn trên.Câu 5 ( 3.0 điểm) :a.Phân biệt quá trình hô hấp với quá trình quang hợp về các điểm sau: Phương trình tổngquát,bào quan thực hiện,năng lượng và sắc tố.b.ATP là gì? ATP chuyển năng lượng cho các hợp chất bằng cách nào?Câu 6 ( 2.5 điểm):a. Nêu điểm khác nhau cơ bản trong sự phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và tếbào thực vật. Sự xuất hiện vách ngăn trong quá trình phân chia tế bào chất ở tế bào thực vậtđược giải thích như thế nào?b. Ở một tế bào có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 16. Hãy xác định số sợi crômatit, sốnhiễm sắc thể khi tế bào đang ở kì giữa , kì sau của quá trình nguyên phân.----------------------------------------- -- HẾT--------------------------------------------------------- ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 – 2011Môn: Sinh học. Khối 10 Thời gian: 120 phútCâu ýNội dung trả lời* Hoàn thành sơ đồ2.Vi khuẩn cổ ; 3. Động vật nguyên sinh ; 4.Thực vật nguyên sinh (Tảo); 5. Nấmnhầy ; 6. Nấm men ; 7.Nấm sợi ; 8. Rêu ; 9.Quyết ; 10. Hạt trần ; 11. Hạt kín;12. Động vật không xương sống ; 13. Động vật có xương sống14. Giới khởi sinh ; 15. Giới nguyên sinh ; 17. Giới thực vật ;18. Giới động vật1* Đặc điểm sai khác giữa các nhóm sinh vật 16,17,18.Giới nấmGiới thực vậtGiới động vật-Sống cố định- Sống cố định- Di chuyển-Dinh dưỡng hoại sinh - Tự dưỡng quang hợp- Dị dưỡnga* Vẽ và chú thích đúng2* Mô tả cấu trúc+ Ti thể có cấu trúc màng kép: Màng ngoài trơn nhẵn, màng trong ăn sâu vàokhoang ti thể, hướng vào trong chất nền tạo các mào, trên có nhiều loại enzim hôhấp+ Chất nền ti thể chứa các enzim ham gia hô hấp, các loại protein, lipit, ANDvòng, ARN và riboxom* Ti thể là nhà máy năng lượng của tế bào vì: có khả năng biến đổi năng lượngdự trữ trong các nguyên liệu hô hấp (glucozơ) thành năng lượng ATP cho tế bào*Prôtêin được tổng hợp ở Ribôxôm* Sự bài xuất prôtêin ra khỏi tế bào : - Theo cơ chế xuất bào ( bằng cách hìnhb. thành các bóng xuất bào )( Con đường : Prôtêin (Lưới nội chất hạt) -> Túi tiết -> Bộ máy Gôngi (lắp ráp ,đóng gói) -> Túi tiết trong tế bào -> Màng sinh chất -> Ra ngoài )a3b* Chức năng các thành phần:+ Lớp photpholipit kép:Tạo khung cho màng sinh chất, tạo tính động cho màngvà cho 1 số chất khuếch tán qua+ Prôtêin màng: Tạo các kênh vận chuyển đặc hiệu, tạo các thụ thể hoặc chấtmang, ghép nối giữa các tế bào trong mô.+ Colesteron: Tạo các giới hạn để hạn chế sự dich chuyển cuả các phân tửphotpholipit, làm ổn định cấu trúc của màng+ GlicoProtein:Tạo các “dấu chuẩn’’đặc trưng cho từng lọai tế bào giúp cho cáctế bào nhận biết được nhau và phân biệt các tế bào lạ* Hiện tượng:Môi trườngTế bào hồng cầuTế bào biểu bì hànhƯu trươngTB co lại và nhăn nheo Co nguyên sinhNhược trương Tế bào trương lên ->Vỡ Màng sinh chất áp sát thành tếbào (tế bào trương nước )Điểm1.51.01.51.01.01.00.51.01.01.0 4* Giải thích+ Tế bào hồng cầu :Trong môi trương ưu trương:-> tế bào mất nước -> tế bào co lại và nhăn nheo0.5Trong môi trường nhược trương: tế bào hút nước , do không có thành tế bào nênkhi tế bào hút no nước -> vỡ tế bào+ Tế bào biểu bì hành:Trong môi trường ưu trương -> tế bào mất nước -> Màng sinh chất tách dần ra0.5khỏi thành tế bào -> co nguyên sinhTrong môi trương nhược trương -> tế bào hút nước -> Màng sinh chất căng ra ápsát thành tế bào (tế bào trương nước)* Ở gen của loài vi khuẩn 1- Xác định tỉ lệ từng loại Nu của gen:+ A = T = 250 + 350 = 600 (Nu) tương ứng với 50% - 10% = 40% tổng số Nu củagen+ => G= X= 10% = 600/4 = 150 (Nu)( HS có thể có cách giải khác – trên đây chỉ là một cách)1.5- Sô liên kết H: = 2A + 3G = 2 x 600 + 3 x 150 = 16505Ở gen của loài vi khuẩn 2:Theo gt , có:b G – A = 150G = X = 3902A + 3G = 1650A = T = 240ĐiểmHô hấpQuang hợpphân biệtC6H12O6 + 6O26CO2+Ánh sángPTTQ6H2O + Năng lượng (ATPCO2 +H2Oa.+Nhiệt năng)Diệp lục0.51.00.5[CH2O ]+O2Bào quanTi thểLục lạp0.5NlượngGiải phóng năng lượngTích luỹ năng lượng0.5Sắc tốKhông có sắc tốCó sắc tố quanghợp*ATP là hợp chất cao năng ,được cấu tạo từ 3 thành phần :bazơ ađênin,đườngb. pentôzơ ,3 nhóm photphat.0.50.5* ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua chuyển nhóm phôtphat 0.5cuối cùng để trở thành ADP (giải phóng khoảng 7.3 Kcalo) rồi ngay lập tức ADPđược gắn thêm nhóm phôtphat để trở thành ATP. a6b* Điểm khác nhau :- Ở tế bào động vật là sự hình thành eo thắt ở vùng xích đạo của tế bào bắt đầu cothắt từ ngoài ( màng sinh chất) vào trung tâm..- Ở tế bào thực vật là sự hình thành vách ngăn từ trung tâm đi ra ngoài (vách tếbào).1.0* Giải thích sự hình thành vách ngăn: Vì tế bào thực vật có thành (vách) tế bàobằng xenlulôzơ , làm cho tế bào không vận động được.CromatitNhiễm sắc thểKì giữa3216 NST kép0.5Kì sau0.5032 NST đơn0.5 SỞ GD& ĐT BẠC LIÊUKỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2008-2009Đề thi đề xuất( Gồm 1 trang)Môn thi : Sinh họcLớp: 10Thới gian làm bài : 180 phút ( không kể thời gian giao đề)ĐỀCâu 1( 4 điểm): Mạch thứ nhất cùa gen có G = 75, hiệu suất giữa X với T bằng 10% số Nuclêotit củamạch. Ở mạch thứ hai, hiệu số giữa T va G bằng 10% số nuclêotit của mạch . Hãy xác định:a. Tỉ lệ % và số lượng từng loại nuclêotit trong mỗi mạch đơn của gen.b. Tỉ lệ % và số lượng từng loại Nuclêotit của genc. Chiều dài, khối lượng, số liên kết photphodieste giữa axit va đườngcó trong gen trênCâu 2 (4 điểm): Thế nào là bào quan của tế bào? Phân biệt sự khác nhau trong cấu trúc và chức năngcủa các bào quan trong tế bào chất?Câu 3 (4 điểm): Hãy dùng sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp hiếu khí của tế bào ?Câu 4 (4 điểm): Bốn tế bào A, B, C, D đều thực hiện quá trình nguyên phân . Tế bào B có số lầnnguyên phân gấo ba lần so với tế bào A và chỉ bằng ½ số lần nguyên phân của tế bào C. Tổng số lầnnguyên phân của cả bốn tế bào là 19. Hãy xác định:a. Số lần nguyên phân của mỗi tế bào trên .b. Số thoi vô sắc xuất hiện qua quá trình nguyên phân của cả bốn tế bàoc. Nếu môi trường nội bào cung cấp tất cả là 3492 NST đơn thì bộ NST lưỡng bội của loài bằngbao nhiêu?Câu 5 (4 điểm): a. Quá trình làm sữa chua, vì sao sữa đang ở trạng thái lỏng trỡ thành sệtb. Vì sao ăn sữa chua lại có ich cho sức khoẻ ?c. Trong điều kiện thích hợp nhất, thời gian thế hệ của vi khuẩn (vibrio cholerae) là 20 phút.Trong một quần thể ban đầu có 9. 105 tế bào vi khuẩn ; sau thời gian 146 phút số lượng tế bào trongquần thể là bao nhiêu ?HẾT SỞ GD& ĐT BẠC LIÊUKỲ THI HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2008-2009Đề thi đề xuất( gồm 2 trang)Môn thi: Sinh họcLớp : 10HƯỚNG DẪN CHẤMCâu 1:a. Tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại Nuclêotit trong mỗi mach đơn:- Gọi A1, T1, G1, X1: Các loại Nuclêotit trong mạch thứ nhấtA2, T2,G2 , X2 : Các loại nuclêotit trong mạch thứ hai- Theo đề ta có: X1 – T1 = 10% => T1 =X1 – 10%T2 – G2 = A1 – X1 = 10% => A1 = X1 + 10%G2 - X2 = X1 – G1 = 20% => G1 = X1 – 20%A1 + T1 + G1 + X1 = 100%(4)Thay (1), (2), (3) vào (4) ta có :X1 + 10% + X1 – 10% + X1 – 20% + X1 = 100%Suy raX1 = 30%(1)(2)(3)- Thay vào (1) => T1 = 30% - 10% = 20%.- Thay vào ( 2 ) => A1 = 30% + 10% = 40%.- Thay vào ( 3) => G1 = 30% - 20% = 10%.Vậy tỷ lệ % và số lượng từng loại Nuclêotit trong mỗi mạch đơn của gen:Mạch 1Mạch 2Tỉ lệ %Số lượngA1=T2=40%=( 40: 10 ): 75 = 300 ( Nu )T1=A2=20%=( 20 : 10 ) : 75 = 150 ( Nu )G1=X2=10%=75 ( Nu )X1=G2=30%=( 30 : 10 ) x 75 = ( 225 Nu )b. Tỷ lệ % số lượng từng loại Nuclêotít của gen:- Về số lượng: A=T=300+150=450 ( Nu )G=X=75+225=300 ( Nu )- Về tỷ lệ % : A = T = ( 40%+20% ): 2 = 30%- G = X = ( 10%+30% ) : 2 = 20%c. Chiều dài, khối lượng, số liên kết phốtphođieste giữa axít và đường của gen- Chiều dài gen: ( 450 + 300 ) x 3,4 Ao = 2550 A0- Khối lượng gen: ( 450 + 300 ) x 2 x 300 đvC = 45 x 104 đvC- Số liên kết phôtphođieste giữa axít và đường: [ ( 450 + 300 ) x 2 x 2 ] – 2 = 2998 liên kết.Câu 2:- Bào quan là cấu trúc siêu hiển vi định khu tại từng vùng riêng biệt trong tế bào chất và thực hiện mộtchức năng nhất định.- Bảng phân biệt sự khác nhau trong cấu trúc màng và chức năng của các bào quan trong tế bàoBào quanCấu trúc màngChức năngTi thểMàng képHô hấp tế bào Lục lạpLưới nội chấtLưới nội chất hạtMàng képMàng đơnMàng đơnBộ máy gôngiMàng đơnLizoxomKhông bàoRibôxomTrung thểMàng đơn, dạng bóngMàng đơn dạng bóngKhông có màngKhông có màngCâu 3: tao ATP, NADHGlucôzơ2phân tử axit piruvicH2OQuang hợpVận chuyển nội bàoVận chuiyển nội bào tổng hợpPrôtêinĐóng gói và xuất xưởng các sảnphầm prôtêin, glicôprôtêinTiêu hoá nội bàoTạo sức trương, dự trữ các chấtTổng hợp PrôtêinPhân bàodiều kiện có O2Acetyl Co.Achất nền ti thểChu trình Crebtại chất nền ti thểATPChuổi truyền electronCO2 + ATP +NADH + FADH2Câu 4:Màng trong ti thểSố lần nguyên phân:+ Gọi x : số lần nguyên phân của tế bào A3 x : số lần nguyên phân của tế bào B6 x : số lần nguyên phân của tế bào Cy : số lần nguyên phân của tế bào D ( x, y ∈ Z+ )Ta có: x + 3 x + 6 x + y = 1910 x + y = 19 => x = 1, y = 9Vậy các tế bào A,B,C,D có số đợt nguyên phân lần lượt là: 1, 3,6,9b. Số thoi vô sắc xuất hiện:21 – 1 + 23 – 1 + 26 – 1 + 29 – 1 = 582 thoic. Bộ lưỡng bội: gọi 2 n là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội ( n ∈ Z+ )Ta có: ( 21 – 1 ) x 2n + ( 23 – 1 ) x 2 n + ( 26 – 1 ) x 2n + ( 29 – 1 ) x 2n = 34922 n [21 – 1 + 23 – 1 + 26 – 1 + 29 – 1 ] = 3492 => 2n = 3492: 582 = 6Câu 5:- Sửa từ trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái sệt là do khi axítlactíc được hình thành, PH của dung dịchsửa giảm, Prôttêin của sữa đã kết tủa.- Trong đường ruột có nhiều loại vi khuẩn có hại ( như vi khuẩn gây thối ). Khi ăn sữa chua, vi khuẩn lactíctrong sữa chua sẽ ức chế vi khuẩn gây thối phát triển. Vì vậy sữa chua không những cung cấp chất dinhdưỡng cho cơ thể mà còn đề phòng vi khuẩn gây thối gia tăng, bảo đảm quá trình tiêu hoá bình thườngkhông gây hiện tượng đầy hơi trướng bụng.- 2n = 27N = N0 x 2n = 9 x 105 x 27 Së gd & §T thanh ho¸Trường THPT Ba Đình§Ò thi kh¶o s¸t ch©t l−îng ®éi tuyÓn lÇn 2N¨m häc 2010-2011M«n: sinh häc lớp 10Thời gian làm bài: 180 phút - Ngày thi: 16/1/2011(Đề thi gồm 10 câu - 02 trang)Câu 1. (1,5điểm)Sự giống nhau giữa tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ. Sự giống nhau đó nói lên điều gì trongsự tiến hoá của sinh vật.Câu 2. (1,5điểm)Trong tế bào có các loại đại phân tử: pôlisaccarit, prôtêin, axit nucleic.a/ Mỗi loại đại phân tử được cấu tạo từ những nguyên tố nào? Đơn phân của mỗi đại phân tử đó làgì?b/ Đại phân tử nào có tính đa dạng và đặc trưng cho loài? Đại phân tử nào chứa thông tin di truyền?Câu 3. (1,5điểm)a/ Hãy phân biệt m-ARN, t-ARN, r-ARN về cấu trúc.b/ Từ đặc điểm về cấu trúc của các loại ARN hãy dự đoán về thời gian tồn tại của mỗi loại trong tếbào? Giải thích tại sao?câu 4. (1,5điểm)Trong tế bào thực vật có hai loại bào quan thực hiện chức năng tổng hợp ATP.a/ Đó là hai loại bào quan nào?b/ so sánh cấu trúc của hai loại bào quan đóCâu 5. (2,5điểm)a/ Những hiện tượng nào trong giảm phân làm xuất hiện nhiều loại giao tử ? Hãy mô tả hiện tượngđó .Ý nghĩa của nó đối với sự tiến hoá của các loài sinh vật.b/Tế bào thực vật không có trung thể thì thoi phân bào được hình thành như thế nào?Câu 6. (2,5điểm)a/ Chu kì tế bào là gì? Nêu tóm tắt những sự kiện chủ yếu của các pha G1,S,G2 .b/ Điều gì xảy ra nếu tế bào không vượt qua được điểm kiểm soát R và prôtêin loại Tubulin khôngđược tổng hợp? Từ sự hiểu biết về chu kì tế bào hãy đề xuất thời điểm gây đột biến gen có hiệu qủanhất.Câu 7. (2,0điểm)a/ Trình bày tóm tắt cấu tạo của màng sinh học . Tại sao màng sinh học được gọi là màng khảmlỏng? Liệt kê các bào quan có cấu tạo màng sinh học.b/ Có giả thuyết cho rằng : Nguồn gốc của ty thể chính là vi khuẩn hiếu khí cộng sinh với tế bàonhân thật theo em giả thuyết đó đã căn cứ vào những dẫn chứng nào?câu 8 . (1,5điểm)a / Viết các phương trình phản ứng để giải thích vì sao cây xanh sinh trưởng , phát triển tốt trên đấtcó nhiều mùn ?b/ Vì sao khi bón phân cần phải kết hợp với tưới nước? Giải thích hiện tượng cây bị chết khi bónquá nhiều phân .Câu 9. (2,5điểm)a/ Quang hợp là gì ? Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ? b/ Trong giờ thảo luận một học sinh cho rằng muốn tăng năng suất cây trồng ta cần tăng khả năngquang hợp và giảm khả năng hô hấp của cây trồng theo em ý kiến đó đúng hay sai ? Giải thích.Câu10. (3điểm)5 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp nhiều đợt với số lần bằng nhau môi trường nội bàođã cung cấp nguyên liệu để tạo ra 930 nhiễm sắc thể(NST) đơn . Các tế bào con sinh ra từ lầnnguyên phân cuối cùng đều giảm phân tạo giao tử môi trường nội bào đã cung cấp thêm nguyên liệudể tạo ra 960 NST đơn .Biết rằng hiệu suất thụ tinh của giao tử là 2,5% và đã hình thành nên 16 hợptử.a/ Xác dịnh bộ NST lưỡng bội của loài .b/ Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai.c/Xác định giới tính của cơ thể.d/ Một tế bào sinh giao tử của cơ thể này trong bộ NST lưỡng bội các cặp NST tương đồng đều gồmcác cặp có cấu trúc khác nhau và không thay đổi cấu trúc trong giảm phân , khi giảm phân bìnhthường thực tế cho mấy loại giao tử ? Hãy qui ước ký hiệu cho NST và viết tổ hợp NST trong cácloại giao tử đó .----------------- Hết --------------------- Së gd & §T thanh ho¸H−íng dÉn chÊmTrường THPT Ba Đình§Ò thi kh¶o s¸t ch©t l−îng ®éi tuyÓn lÇn 2N¨m häc 2010 - 2011M«n: sinh häc 10Thời gian làm bài: 180 phút - Ngày thi: 16/01/2011C©uýYªu cÇu vÒ kiÕn thøc1a)- TÕ bµo nh©n s¬ vµ tÕ bµo nh©n thùc ®Òu cã mµng sinh chÊt, tÕ bµo chÊt, vËtch¸t di truyÒn lµAND,Riboxom còng ®−îc cÊu t¹o tõ rARN vµ pr«tein .- Ty thÓ vµ lôc l¹p cña tÕ bµo nh©n chuÈn chøa AND vµ ARN gièng AND vµARN cña tÕ bµo nhân sơ. .....................................................................................Sù gièng nhau gi÷a tÕ bµo nh©n thùc vµ tÕ bµo nh©n s¬ ph¶n ¸nh nguån gècthèng nhÊt cña sinh giíi.............................................................................- P«lisacarit:C, H, O ; Pr«tªin: C, H, O, N, S, P ; Axit nucleic: C, H, O,N,P- §¬n ph©n cña polisacarit lµ gluc«, cña pr«tªin lµ axit amin, cña axit nuclªic lµnuclª«tit................................................................................................................- Pr«tªinvµ axit nuclª«tit cã tÝnh ®Æc tr−ng cho loµi, axit nuclªic lµ vËt mangth«ng tin di truyÒn.............................................- m ARN cã cÊu tróc m¹ch th¼ng, tARN cã cÊu tróc xo¾n t¹o ra nh÷ng tay vµthuú trßn mét trong c¸c thuú trßn cã mang bé ba ®èi m . .......................- rARN còng cã cÊu t¹o xo¾n t−¬ng tù nh− tARN nh−ng kh«ng cã c¸c tay, c¸cthuú, cã cè cÆp nu liªn kÕt bæ sung nhiÒu h¬n............................................- Thêi gian tån t¹i trong tÕ bµo cña rARN lµ lín nhÊt, Ýt nhÊt lµ cña mARN v×rARN cã nhiÒu liªn kÐt hi®r« h¬n c¶ và được liên kết với prôtêin nên khóbị en zim phaan huỷ tiÕp theo lµ tARN, mARN kh«ng cã cÊu t¹o xo¸n kh«ngcã liªn kÕt hi®r« nªn dÔ bÞ enzim ph©n huû nhÊt.............................................1,5điểm2b)a)1,5điểmb)3a)1,5điểmb)4a)b)1,5điểm5a)2,5điểmb)6a)- §ã lµ Lôc l¹p vµ Ty thÓ..........................................................................- Giống nhau: Đều có màng kép bao bọc, đều có ADN dạng vòng, ARN,riboxom, chứa ty thể, có 1 số Protein tham gia vào chuõi chuyền electron......Khác nhau: Lục lạp chứa các phân tử diệp lục, ty thể chứa hệ enzim hôhấp......... .......................................................................................................- Hai hiện tượng làm xuất hiện nhiều loại giao tử trong giảm phân là:+ Phân ly độc lập , tổ hợp tự do của các NST và trao đổi đoạn.+ Hiện tượng phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các NST xảy ra ở kỳ giữacủa giảm phân 1. Một NST kép của cặp tương đồng này có thể phân ly và tổhợp với 1 trong 2 NST kép của các cặp tương đồng kia......................-Hiện tượng trao đổi đoạn xảy ra ở kỳ đầu của giảm phân 1 do NST kép tiếphợp quá chặt dẫn đến trao đổi đoạn và hoán vị gen.....................................- Ý nghĩa: Làm đa dạng phong phú đối với sinh vật, tạo nguyên liệu cho quátrình tiến hoá................................................................................................- Tế bào thực vật không có trung thể nhưng có những vùng đặc trách như trungthể có vai trò tạo ra thoi phân bào................................................................- Chu k× tÕ bµo lµ tr×nh tù c¸c sù kiÖn mµ tÕ bµo tr¶i qua vµ lÆp l¹i gi÷a c¸c lÇnnguyªn ph©n liªn tiÕp mang tÝnh chÊt chu k×...............................................điểm0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5 2,5điểmb)a)72,0điểmb)8a)1,5điểmb)9a)2,5điểmb)- Pha G1: Tế bào chuẩn bị các tiền chất cho quá trình tổng hợp ADN, hìnhthành thêm các bào quan. Trong pha G1 có điểm kiểm soát R......................Pha S: Tổng hợp ADN, NST tự nhân đôi.....................................................- Pha G2: Tổng hợp các bào quan, protein loại tubulin cần thiết cho sự hìnhthành thoi phân bào......................................................................................- Nếu tế bào không vượt qua điểm kiểm soát R sẽ đi vào trạng thái biệt hoá,nếu tubulin không được tổng hợp, thoi vô sắc không được hình thành........- Thời điểm gây đột biến gen có hiệu quả là tác động vào pha S lúc ADN đangnhân đôi.................................................................................................................- Gåm líp kÐp phèt pho li pit, cã nhiÒu lo¹i pr«tªin kh¶m ®éng trong líp kÐpph«t pho lipit ngoµi ra cßn cã c¸c ph©n tö c¸cbonhi®rat, tÕ bµo ®éng vËt cßn cãcolesteron, trªn mµng cã nhiÒu læ nhá.........................................................- C¸c ph©n tö pr«tªin cã thÓ di chuyÓn vÞ trÝ trong líp phèt pho lipit do vËymµng ®−îc gäi lµ mµng kh¶m láng (kh¶m ®éng)........................................- Trõ rib«xom vµ trung thÓ cßn tÊt c¶ c¸c bµo quan kh¸c ®Òu cã mµng sinhhäc....................................................................................................................Dẫn chứng : Ti thể và vi khuẩn đều có màng kép , có ADN dạng vòngchuỗi chuyền electron xảy ra trên màng trong , ribôxôm cũng có cấu tạo giốngnhau.......................................................................................- Các phương trình phản ứng: .................................................................+ Mùn → NH3 + CO2 + H2O.+ NH3 + 3O2 → 2 HNO2 + 2H2O + Q+ 2 HNO2 + O2 → 2 HNO3 + Q+ HNO3 + NaCl → NaNO3 + HCl+ NaNO3 → Na+ + NO3- (Dạng cây hấp thụ)- Bón phân phải kết hợp với tưới nước vì cây hấp thụ khoáng dưới dạng ion, sựhấp thụ nước và khoáng xảy ra đồng thời.............................................................- Khi bón quá nhiều phân, nồng độ khoáng trong dung dịch đất lớn hơn trongdịch tế bào lông hút dẫn đến cây hấp thụ nước khó khăn. Mặt khác sự thoát hơinước làm cây bị mất nước vì thế cây bị chết.............................................- Quang hợp là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ thự hiện nhờ sắctố quang hợp và năng lượng của ánh sáng..................................................- Hô hấp là quá trình chuyển hoá năng lượng diễn ra trong mọi tế bào sống,trong quá trình này chất hữu cơ bị phân giải thành nhiều sản phẩm trung gianvà cuối cùng tạo thành CO2 và H2O đồng thời năng lượng được tích luỹ trongchất hữu cơ được chuyển thành năng lượng trong ATP..............................- Mối quan hệ:+ Quang hợp và hô hấp là 2 quá trình sinh lý ngược chiều nhau nhưng thốngnhất với nhau.........................................................................................................+ Sản phẩm của qúa trình này là nguyên liệu cho quá trình kia và ngược lại.+ Quang hợp và hô hấp có chung nhiều sản phẩm trung gian là các axit hữu cơ.- Ý kiến của học sinh đó là sai ..................................................................vì tuy quang hợp và hô hấp ngược chiều nhau nhưng hô hấp có tốt thì quanghợp mới hiệu quả, mặt khác 2 quá trình này có quan hệ mật thiết với nhau vìvậy muốn nâng cao năng suất cây trồng phải chú ý nâng cao cả khả năng0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5 quang hợp và hô hấp. .........................................................................................10a)b)3,0diểmc)d)Bộ NST 2n:- Số lượng NST cung cấp cho giảm phân chính bằng số NST có trong các tếbào con tham gia giảm phânGọi 2n là số lượng NST của loài ta có.5x2n + 930 = 960 , Giải ra có 2n = 6 .............................................................Số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục.Gọi k là số lần nguyên phân, ta có5x6 (2k - 1) = 930, giải ra co k = 5................................................................Giới tính của cơ thểSố tế bào con tham gia giảm phân:960/6 = 160Số giao tử tạo ra : (16x100)/2,5 = 640Số giao tử được tạo ra từ 1 tế bào sinh giao tử: 640/160 = 4Vậy cơ thể đó là đực.....................................................................................Số loại giao tử: Chỉ hình thành 2 trong 8 loại giao tử.................................Ký hiệu bộ NST 2n là AaBbDd2 loại giao tử là ABD và abdhay ABd và abDhay AbD và aBdhay Abd và aBD.................................................................----------------- Hết ---------------------0,50,750,50,750.50.5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮCĐỀ CHÍNH THỨCKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10NĂM HỌC 2010 - 2011MÔN SINH HỌCThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày thi : 14/01/2011Câu 1 : (2,0 điểm)- Trình bày tiêu chí phân loại sinh giới theo hệ thống 5 giới và ba lãnh giới? Thể hiện ngắn ngọn các tiêuchí phân loại ở giới nấm ?Loài sinh vật nào được xem là dạng trung gian giữa động vật và thực vật ?Câu 2: (3,0 điểm)- Hãy nêu thành phần hóa học và tác dụng của lớp màng nhầy ở vi khuẩn. Có phải mọi tế bào vi khuẩnđều có lớp màng nhầy không? Cho ví dụ.- Căn cứ vào đâu người ta chia vi khuẩn thành 2 nhóm: Nhóm Gram dương (G+) và nhóm Gram âm (G-)?- Khi trực khuẩn G+ (Bacillus brevis) phát triển trong môi trường lỏng người ta thêm lizôzim vào dungdịch nuôi cấy thì vi khuẩn này có tiếp tục sinh sản không? Vì sao?Câu 3: (3,0điểm)a.Tính linh hoạt của màng tế bào được thể hiện như thế nào?b.Tính linh hoạt của màng tế bào có ý nghĩa gì trong hoạt động sống của tế bào?Câu 4: ( 2.0 điểm)Thực nghiệm chứng tỏ rằng khi tách ti thể ra khỏi tế bào, nó vẫn có thể tổng hợp được ATP trong điều kiệninvitro thích hợp. Làm thế nào để ti thể tổng hợp được ATP trong ống nghiệm? Hãy nói rõ cơ sở khoa học của cáchlàm đó.Câu 5 : ( 3 điểm)Trong tế bào có 1 bào quan được ví như " Hệ thống sông ngòi kênh rạch trên đồng ruộng" đó là bàoquan nào? Trình bày cấu trúc và chức năng của bào quan đó? Nêu 2 ví dụ khác nhau về loại tế bào có chứabào quan đó?Câu 6: ( 3điểm) Quá trình quang hợp của cây xanh được tóm tắt bằng sơ đồ đơn giản sau:(1)(4)(7)36(5)(2)(8)+ Hãy điền thông tin đầy đủ cho sơ đồ trên.+ Trong hai phương trình tổng quát sau phương trình nào là đại diện tổng quát nhất cho quá trình quanghợp ở sinh vật nói chung ? Vì sao ?Diệp lục1. CO2 + H2O + ánh sáng[CH2O]n + O2Diệp lục2. . CO2 +2H2A + ánh sáng[CH2O]n + H2O +2ACâu 7 ( 2 điểm)Em có nhận xét gì về kì trung gian của các tế bào sau: Tế bào vi khuẩn, tế bào hồng cầu, nơ ron thầnkinh và tế bào ung thư? Sự khác nhau về chu kỳ tế bào của tế bào phôi sớm và tế bào bình thường?Câu 8 (2 điểm). Trong tinh hoàn của 1 gà trống có 6250 tế bào sinh tinh đều qua giảm phân hình thànhtinh trùng. Nhưng trong quá trình giao phối với gà mái chỉ có 1/1000 số tinh trùng đó trực tiếp thụ tinh vớicác trứng. Các trứng hình thành trong buồng trứng đều được gà mái đẻ ra và thu được 32 trứng. Nhưngsau khi ấp, chỉ nở được 25 gà con. Biết ở gà 2n = 78.a. Tính số lượng tinh trùng hình thành, số lượng tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng.b. Cho biết số lượng tế bào sinh trứng của gà mái và số NST bị tiêu biến trong các thể định hướng khicác tế bào sinh trứng này qua giảm phân.------ Hết ------Họ và tên: …………………………………………………… SBD: …………………….Thí sinh không sử dụng tài liệu khi làm bài. Giám thị không giải thích gì thêm. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮCCÂU1HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10NĂM HỌC 2010 - 2011MÔN SINH HỌCThời gian: 150 phútNgày thi : 14/1/2011NỘI DUNGĐIỂMCâu 1 : (2,0 điểm)- Trình bày tiêu chí phân loại sinh giới theo hệ thống 5 giới và ba lãnh giới? Thểhiện ngắn ngọn các tiêu chí phân loại ở giới nấm ?- Loài sinh vật nào được xem là dạng trung gian giữa động vật và thực vật ?a.5 giới:+Loại tế bào: Nhân sơ hay nhân thực+ Mức độ tổ chức của cơ thể ( Đơn bào hay đa bao)+ Kiểu dinh dưỡng ( tự dưỡng, dị dưỡng hay hoại sinh…)- 3 lãnh giới: Cấu trúc của vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, gen có intron hay không( Thành Tb có được cấu trúc bởi peptidolglican hay không)- Các tiêu chí thể hiện ở giới nấm: TB nhân thực, đa bào phức tạp, dị dưỡng hoại sinh,sống cố định*. Loài sinh vật được xem là dạng trung gian giữa động vật và thực vật : Trùng roi xanh- Đặc điểm của thực vật: Có lục lạp => có khả năng tự dưỡng- Đặc điểm của động vật : Di chuyển và bắt mồi.- Cấu tạo đơn bào nhân thực thuộc giới nguyên sinh.Câu 2: (3,0 điểm)- Hãy nêu thành phần hóa học và tác dụng của lớp màng nhầy ở vi khuẩn. Có phải mọi2tế bào vi khuẩn đều có lớp màng nhầy không? Cho ví dụ.- Căn cứ vào đâu người ta chia vi khuẩn thành 2 nhóm: Nhóm Gram dương (G+) vànhóm Gram âm (G-)?- Khi trực khuẩn G+ (Bacillus brevis) phát triển trong môi trường lỏng người ta thêmlizôzim vào dung dịch nuôi cấy thì vi khuẩn này có tiếp tục sinh sản không? Vì sao?1. Thành phần hóa học và tác dụng của lớp màng nhầy ở vi khuẩn+ Thành phần hoá học: Màng nhầy vi khuẩn có thành phần trên 90% là nước,pôlisaccarit, ở một số vi khuẩn có thêm một ít lipôprôtêin.+ Tác dụng: Bảo vệ vi khuẩn, tăng khả năng kết dính, tăng độc lực, hạn chế thực bào.ải mọi tế bào vi khuẩn đều có lớp màng nhầy không? Cho ví dụ.+ Không phải mọi vi khuẩn đều có màng nhầy.+ Ví dụ:- Vi khuẩn nhiệt thán hình thành màng nhầy khi có prôtêin động vật.- Vi khuẩn gây bệnh viêm màng phổi chỉ hình thành màng nhầy khi xâm nhập vào cơthể động vật, khi ở ngoài không có màng nhầy.3. Căn cứ vào đâu người ta chia vi khuẩn thành 2 nhóm: Nhóm Gram dương (G+) vànhóm Gram âm (G-).- Chia (G+) và (G-): Gram là tên nhà khoa học người Đan mạch tìm ra phương phápnhuộm màu vi khuẩn và phân biệt: Nhóm G+ bắt màu tím (màu Gram) , nhóm G- bị mấtmàu Gram khi tẩy rửa và mang màu đỏ của thuốc nhuộm bổ sung. Nguyên nhân bắtmàu khác nhau là do sự khác nhau về thành phần và cấu trúc của thành tế bào4) Khi trực khuẩn G+ (Bacillus brevis) phát triển trong môi trường lỏng người ta thêmlizôzim vào dung dịch nuôi cấy thì vi khuẩn này có tiếp tục sinh sản không? Vì sao?Vi khuẩn không tiếp tục sinh sản vì: Lizôzim làm tan thành tế bào của vi khuẩn. Vikhuẩn trở thành tế bào trần không có khả năng phân chia. Mặt khác dễ bị phá huỷ docác tác nhân.0.50.50.50. 50.750.750.750.75 345Câu 3: (3,0điểm)a.Tính linh hoạt của màng tế bào được thể hiện như thế nào?b.Tính linh hoạt của màng tế bào có ý nghĩa gì trong hoạt động sống của tế bào?a.Tính linh hoạt của màng tế bào:*Tính linh hoạt của lớp kép lipid:-Do cấu trúc kép của lớp đôi lipid làm cho các phân tử bên trong màng luôn luôn dichuyển => giới hạn bề dày của màng.-Lipid có thể di chuyển do chuyển động nhiệt cho phép thấm nhanh qua màng nhữngchất có kích thước phân tử nhỏ.=>Tính linh hoạt cho phép protein màng khuếch tán nhanh qua lớp kép lipid & tác độnglẫn nhau => Màng có thể gắn với màng khác & kết hợp các phân tử với nhauđảmbảo các phân tử trên màng được phân phối bằng nhau giữa các tế bào con khi tế bàophân chia.-Ở tế bào động vật, có nhiều phân tử cholesterol ngắn, không linh động, nằm xen trongđuôi kỵ nước không bảo hoà làm màng cứng hơn & kém thấm.*Tính linh hoạt của các protein màng:-Protein thực hiện phần lớn các chức năng của màng.-Protein màng vận chuyển các chất dinh dưỡng, các sản phẩm của quá trình trao đổichất, các ion.-Protein màng là nơi nhận tín hiệu từ môi trường ngoài chuyển vào trong tế bào.-Protein làm nhiệm vụ như enzim xúc tác các phản ứng đặc trưngb.Ý nghĩa:-Trao đổi chất thuận lợi-Chọn lọc các chất cho qua màng Hiệu quả trao đổi chất cao hơn-Giúp cho quá trình phân bào-Thông tin giữa các tế bào thống nhất hoạt độngCâu 4: ( 2.0 điểm)Thực nghiệm chứng tỏ rằng khi tách ti thể ra khỏi tế bào, nó vẫn có thể tổng hợpđược ATP trong điều kiện invitro thích hợp. Làm thế nào để ti thể tổng hợp được ATP trongống nghiệm? Hãy nói rõ cơ sở khoa học của cách làm đó.+ Để ti thể tổng hợp được ATP trong ống nghiệm cần tạo ra sự chênh lệch về nồng độ H+giữa hai phía màng trong của ti thể. Cụ thể là nồng độ H+ ở xoang gian màng phải cao hơnnồng độ H+ trong chất nềnGiải thích:+ Ti thể tổng hợp ATP từ ADP và Pvc là do các ion H+ khuếch tán qua kênh đặc hiệu tạiphức hợp ATP-sylthaza từ xoang gian màng vào chất nền.+ Muốn vậy, thoạt đầu cho ti thể vào trong dung dịch có pH cao (pH ≥ 8), nhằm làmgiảm nồng độ H+ trong ti thể.+ Sau đố chuyển ti thể vào dung dịch có pH thấp (ví dụ pH = 4), nhằm nâng cao nồngđộ H+ ở xoang gian màng trong khi nồng độ H+ ở chất nền vẫn còn+ Dễ kết bào xác khi gặp điều kiện bất lợi.Câu 5 : ( 3 điểm)Trong tế bào có 1 bào quan được ví như " Hệ thống sông ngòi kênh rạch trênđồng ruộng" đó là bào quan nào? Trình bày cấu trúc và chức năng của bào quan đó?Nêu 2 ví dụ khác nhau về loại tế bào có chứa bào quan đó?- Cấu tạo:+ Là một hệ thống màng xuất phát từ màng nhân, có thể nối liền màng sinh chất, liên hệvới bộ máy Gongi, thể hòa tan thành một thể thống nhất.+ Gồm những túi dẹp, các ống dẫn thường xếp song song và thông với nhau.+ Trên mạng lưới nội chất hạt còn có nhiều riboxom đính trên bề mặt ngoài.- Chức năng+ Chức năng chung: Là một hệ thống chung chuyển nhanh chóng các chất vào, ra tếbào. Đảm bảo sự cách ly của các quá trình khác nhau diễn ra đồng thời trong tế bào.+ Chức năng riêng: Mạng lưới nội chất hạt là nơi tổng hợp protein. Mạng lưới nội chất1.01.01.01.01.01.01.0 6trơn là nơi tổng hợp lipit, chuyển hóa đường, phân hủy chất độc của cơ thểHọc sinh có thể trả lời bằng đáp án cụ thể: Mạng lưới nội sinh chất có các chức năngsau:- Tập trung và cô đặc một số chất từ ngoài tế bào vào hay ở trong tế bào. Những proteindo ribosome bám ở ngoài màng tổng hợp được đưa vào lòng ống.- Tham gia tổng hợp các chất: mạng lưới nội sinh chất có hạt tổng hợp protein, còngluxit và lipid do mạng lưới nội sinh chất không hạt tổng hợp.- Vận chuyển và phân phối các chất. Những giọt lipid trong lòng ruột lọt vào trong tếbào biểu mô ruột (bằng cơ chế ẩm bào) được chuyền qua mạng lưới nội sinh chất đểđưa vào khoảng gian bào.- Màng của mạng lưới nội sinh chất cũng góp phần quan trọng vào sự hình thành cácmàng của ty thể và peroxysome bằng cách tạo ra phần lớn các lipid của các bào quannàyc. Ví dụ: 1-Lưới nội chất hạt phát triển nhiều nhất ở tế bào bạch cầu, (vì bạch cầu cóchức năng bảo vệ cơ thể bằng các kháng thể và prôtêin đặc hiệu,mà prôtêin chỉ tổnghợp được ở lưới nội chất hạt là nơi có các riboxom tổng hợp prôtêin.Ngoài ra còn cócác tuyến nội tiết và ngoại tiết cũng là nơi chứa nhiều lưới nội chất hạt vì chúng tiết rahoocmônvàenzimcũngcóthànhphầnchínhlàprôtêin).2-Lưới nội chất trơn phát triển nhiều ở tế bào gan (vì gan đảm nhiệm chức năng chuyểnhóa đường trong máu thành glicôgen và khử độc cho cơ thể,hai chức năng này do lướinội chất trơn đảm nhiệm vì chức năng của lưới nội chất trơn là thực hiện chức năngtổng hợp lipit,chuyển hoá đường và phân huỷ chất độc hại đối với tế bào).Câu 6: ( 3 điểm)Quá trình quang hợp của cây xanh được tóm tắt bằng sơ đồ đơn giản sau:(1)(4)(7)36(5)(2)(8)+ Hãy điền thông tin đầy đủ cho sơ đồ trên.+ Trong hai phương trình tổng quát sau phương trình nào là đại diện tổng quát nhấtcho quá trình quang hợp ở sinh vật nói chung ? Vì sao ?Diệp lục1. CO2 + H2O + ánh sáng[CH2O]n + O2Diệp lục2. . CO2 +2H2A + ánh sáng[CH2O] n + H2O +2A71. Điền thông tin đầy đủ cho sơ đồ trên.1. H2O5. NADPH + H+2. O26.Pha tối.3. Pha sáng7. CO24. ATP8. [CH2O]n2.02. Phương trìnhDiệp lục2. . CO2 +2H2A + ánh sáng[CH2O]n + H2O +2AVì không phải quá trình quang hợp nào cũng giải phóng khí O2 . Các vi khuẩn (vikhuẩn lưu huỳnh đỏ và xanh) khi quang hợp không giải phóng O2 do chúng sử dụngnguồn H+ không phải là nước mà là những chất cho H+ khác như : H2S, axít hữu cơ...Câu 7 ( 2 điểm)Em có nhận xét gì về kì trung gian của các tế bào sau: Tế bào vi khuẩn, tế bào hồngcầu, nơ ron thần kinh và tế bào ung thư? Sự khác nhau về chu kỳ tế bào của tế bào phôisớm và tế bào bình thường?1. Đặc điểm kì trung gian của các tế bào:+ Tế bào vi khuẩn: VK phân chia kiểu trực phân nên không có kì trung gian1.01.0 8+ Tế bào hồng cầu: TB hồng cầu không có nhân, không có khả năng phân chia nênkhông có kì trung gian+ Nơ ron thần kinh: sau khi đã tạo ra 1014 tế bào thì các tế bào thần kinh đi vào quá trìnhbiệt hóa không vượt qua điểm giới hạn R=> kì trung gian kéo dài suốt đời sống cơ thể.• Sự khác nhau về chu kỳ tế bào của tế bào phôi sớm và tế bào bình thườngĐiểm khác nhauTế bào bình thườngTế bào phôi sớm1. Các phaGồm có 4 pha: G1 , S, G2 Không có pha G1 , đôi khivà pha phân chia Mkhông có pha G22. Thời gian của chu kì tế DàiRất ngắnbào3. Hệ thống điều chỉnh Hệ thống điều chỉnh phải Hệ thống điều chỉnh phảichu kỳ tế bàothích ứng với khoảng thời thích ứng với khoảng thờigian dài, tế bào phải vượt gian ngắn, cho phép tế bàoqua điểm giới hạn Rtrong khoảng thời gianngắn phải hoàn thành đượccác quá trìnhCâu 8 (2 điểm). Trong tinh hoàn của 1 gà trống có 6250 tế bào sinh tinh đều qua giảmphân hình thành tinh trùng. Nhưng trong quá trình giao phối với gà mái chỉ có 1/1000số tinh trùng đó trực tiếp thụ tinh với các trứng. Các trứng hình thành trong buồngtrứng đều được gà mái đẻ ra và thu được 32 trứng. Nhưng sau khi ấp, chỉ nở được 25gà con. Biết ở gà 2n = 78.a. Tính số lượng tinh trùng hình thành, số lượng tinh trùng trực tiếp thụ tinh với cáctrứng.b. Cho biết số lượng tế bào sinh trứng của gà mái và số NST bị tiêu biến trong cácthể định hướng khi các tế bào sinh trứng này qua giảm phân.a. Số tinh trùng được hình thành là: 6250 x 4 = 25 000( tinh trùng)- Số tinh trùng trực tiếp tham gia thụ tinh với trứng: 25 000 x 1/1000 = 25(tinh trùng).b. Số lượng tế bào sinh trứng = số lượng trứng tạo ra = 32 tế bào.- Số thể định hướng bị tiêu biến có số nhiễm sắc thể là:32 x 3 x 39 = 3744 (NST) .Học sinh có thể làm bài theo cách khác nếu đúng, giải thích hợp lí vẫn cho điểm tối đa1.01.01.0 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 – 2011Môn: Sinh học. Khối 10Thời gian: 180 phútCâu 1 (1,5 điểm):a. Dựa vào cơ sở nào mà Whittaker và Margulis đã phân chia sinh vật thành 5 giới?. Trongmỗi giới thì các sinh vật lại được sắp xếp theo các bậc phân loại nào?.b. Nêu nguồn gốc của giới thực vật?. Phân biệt các ngành trong giới thực vật theo các tiêuchí: hệ mạch dẫn, tinh trùng, hình thức thụ tinh?.Câu 2 (1,5 điểm):a. Vì sao nước là dung môi tốt nhất trong tế bào?b. So sánh lipit và cacbohidrat về cấu tạo, tính chất, vai trò?Câu 3 ( 1,5 điểm):a. Phân biệt các loại liên kết trong phân tử ADN? Vì sao phân tử ADN có đường kínhkhông đổi suốt dọc chiều dài của nó?b. Phân biệt các thuật ngữ: axitamin, polipeptit và protein?Câu 4 ( 1,75 điểm):a. Vẽ, chú thích và mô tả cấu trúc của ti thể. Tại sao nói ti thể được xem như là nhà máynăng lượng của tế bào?b. Prôtêin được tổng hợp ở bào quan nào? Sau khi tổng hợp chúng sẽ được vận chuyển rakhỏi tế bào bằng con đường nào?Câu 5 (2 điểm):a. Nêu chức năng của các thành phần cấu tạo nên màng sinh chất?.b. Ngâm tế bào hồng cầu người và tế bào biểu bì củ hành trong các dung dịch sau:- dung dịch ưu trương- dung dịch nhược trương.Dự đoán các hiện tượng xảy ra và giải thích?Câu 6 (1,75 điểm):Khi phân tích thành phần gen của 2 loài vi khuẩn, người ta thấy cả 2 gen đều có số liên kếthiđro bằng nhau. Ở gen của loài vi khuẩn 1 có G=10% tổng số Nu của gen. Trên 1 mạch của gennày có A= 250, T= 350. Ở loài vi khuẩn 2 thì có hiệu số giữa Nu loại G và A là 150.Từ những phân tích ở trên, em hãy dự đoán loài vi khuẩn nào có thể sống được trong suối nướcnóng tốt hơn?. Giải thích?--------------------------------------------------------HẾT------------------------------------------------------(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm) ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 – 2011Môn: Sinh học. Khối 10Thời gian: 180 phútCâu ý Nội dung trả lờiĐiểm1a. - Cơ sở phân loại: dựa vào đặc điểm cấu tạo (tế bào và cơ thể), đặc điểm dinh 0,25dưỡng- Các bậc phân loại trong mỗi giới: loài – chi - họ - bộ - lớp – ngành - giới0,25b. - Nguồn gốc giới TV: từ tảo lục đa bào nghuyên thuỷ0,25- Phân biệt23Nội dungNgành RêuHệ mạchTinh trùngThụ tinhChưa cóCó roiCần nướcNgành Quyết Ngành HạttrầnCóCóCó roiKhông roiCần nướcKhông cầnnướcNgành hạtkínCóKhông roiKhông cầnnước, thụtinh képa. Nước là dung môi tôt nhất vì:- Nước là phân tử phân cực: điện tích + ở gần mỗi nguyên tử hiđro, điệntích - ở gần mỗi nguyên tử oxi- Phân tử nước dễ dàng liên kết với phân tử chất tanb. - Điểm giống nhau: đều cấu tạo từ C, H, O và đều cung cấp năng lượng chotế bào- Điểm khác nhauNội dungCacbohidratLipitCấu tạoCT chung: (CH2O)n,Lượng O ít hơntrong đó tỉ lệ H: O =2:1Tính chấtTan nhiều trong nước, Không tan trong nước,dễ bị phân huỷchỉ tan trong dung môihữu cơ, khó phân huỷVai tròĐường đơn: cung cấpTham gia cấu trúcNL, cấu trúc nên đường màng sinh học, cấu tạođanên hoocmon, VTM,Đường đa: dự trữ NL,dự trữ NL…cấu trúc tế bào….a. - Các loại liên kết:+ Liên kết photphođieste: hình thành giứa các Nu liên tiếp nhau trên mộtmạch poliNu+ Liên kết hiđro: hình thành giứa 2 Nu đứng đối diện nhau trên 2 mạchpoliNu theo NTBS- Vì: giữa 2 mạch poliNu các Nu liên kết với nhau theo NTBS: cứ 1 bazơ lớnlại liên kết với 1 bazơ nhỏb. Phân biệt:0,250,250,250,250,250,250,250,250,50,250,250,25 45+ axitamin: là phân tử hữu cơ gồm 1 nguyên tử C trung tâm liên kết với 1nhóm amin, 1 nhóm cacboxyl và 1 gốc R. Là đơn phân cấu tạo nên cácprotein+ Polipeptit: Gồm 1 chuỗi các aa đồng nhất hoặc không đoòng nhất liên kếtvới nhau bằng liên kết peptit, có khối lượng phân tử thấp hơn protein+ Protein: Là một đại phân tử sinh học được cấu trúc từ 1 hoặc nhiều chuỗipolipeptita - Vẽ và chú thích đúng- Mô tả:+ Ti thể có cấu trúc màng kép: Màng ngoài: trơn nhẵn, màng trong ăn sâuvào khoang ti thể, hướng vào trong chất nền tạo các mào, trên có nhiều loạienzim hô hấp+ Chất nền ti thể chứa các enzim ham gia hô hấp, các loại protein, lipit, ANDvòng, ARN và riboxom- Ti thể là trạm NL vì: có khả năng biến đổi NL dự trữ trong các nguyên liệuhô hấp (glucozơ) thành NL ATP cho tế bào- Prôtêin được tổng hợp ở Ribôxômb.- Con đường vận chuyển prôtêin ra khỏi tế bào :Lưới nội chất hạt-> túi tiết -> bộ m áy Gôngi-> Túi tiết-> màng sinh chấta, Chức năng các thành phần:+ Lớp photpholipit kép:Tạo khung cho màng sinh chất, tạo tính động chomàng và cho 1 số chất khuyÕch tán qua+ Pr màng: Tạo các kênh vận chuyển đặc hiệu, tạo các thụ thể hoặc chấtmang, ghép nối giữa các TB trong mô.+ Colesteron: Tạo các giới hạn để hạn chế sự dich chuyển cuả các phân tửphotpholipit, làm ổn định cấu trúc của màng+ Glic«Pr«tein:Tạo các dấu chuẩn đặc trưng cho từng lọai tÕ bào giúp cho cáctế bào nhận biết được nhau và phân biệt các TB lạb. - Hiện tượng:Môi trườngTế bào hồng cầuTế bào biểu bì hànhƯu trươngNhăn nheoCo nguyên sinhNhược trươngVỡMSC áp sát thành tếbào (tế bào trươngnước)- Giải thích:+ Tế bào hồng cầu:Trong môi trương ưu trương:-> tế bào mất nước -> nhăn nheoTrong môi trường nhược trương: tế bào hút nước , do không có thành tế bào > tế bào hút no nước -> vỡ tế bào+ Tế bào biểu bì hành:Trong môi trường ưu trương -> tế bào mất nước -> MSC tách dần ra khỏithành tế bào -> co nguyên sinhTrong môi trương nhược trương -> tế bào hút nước -> MSC căng ra áp sátthành tế bào0,250,250,250.50.250,250.250,250,250.250.250,250,250,250,250,250,25 6Ở gen của loài vi khuẩn 1- Xác định tỉ lệ từng loại Nu của gen:+ A = T = 250 + 350 = 600 (Nu) tương ứng với 50% - 10% = 40% tổng sốNu của gen+ => G= X= 10% = 600/4 = 150 (Nu)- Sô liên kết H: = 2A + 3G = 2 x 600 + 3 x 150 = 1650Ở gen của loài vi khuẩn 2:G – A = 150G = X = 3902A + 3G = 1650A = T = 240Loài vi khuẩn 2 có thể sống được trong suối nước nóng tốt hơn vì có số cặpG = X nhiều hơn0,50,250,50,5 Tr−êng THPT DTNT Con Cu«ng§Ò thi chän häc sinh giái tr−êngN¨m häc 2009 - 2010§Ò chÝnh thøcM«n thi: Sinh häc 10(Thêi gian lµm bµi: 180 phót)C©u 1 (2,0®)Nªu c¸c thµnh phÇn chÝnh cÊu t¹o nªn mµng tÕ bµo (mµng sinh chÊt) theo m« h×nhkh¶m ®éng vµ chøc n¨ng tõng thµnh phÇn ®ã? Cho biÕt yÕu tè nµo cã thÓ ¶nh h−ëng ®ÕntÝnh ®éng cña mµng ?C©u 2 (4,0®)H« hÊp tÕ bµo gåm nh÷ng giai ®o¹n nµo? Nªu n¬i thùc hiÖn, nguyªn liÖu, diÔn biÕn vµs¶n phÈm cña mçi giai ®o¹n? TÝnh sè ATP qua c¸c giai ®o¹n khi ph©n gi¶i 4 ph©n tögluc«z¬.C©u 3 (1,5®)Tr×nh bµy qu¸ tr×nh cè ®Þnh CO2 theo chu tr×nh C3?C©u 4 (1,0®)a. Xµ phßng cã ph¶i lµ chÊt diÖt khuÈn kh«ng ?b. V× sao trong s÷a chua hÇu nh− kh«ng cã vi khuÈn kÝ sinh g©y bÖnh ?C©u 5. (1,0®)Nªu cÊu tróc, chøc n¨ng, nguån gèc vµ vÞ trÝ cña ribox«m trong tÕ bµo?C©u 6 (3,5®)So s¸nh qu¸ tr×nh nguyªn ph©n vµ gi¶m ph©n ?C©u 7 (4,0®)Ng−êi ta t¸ch mét tÕ bµo tõ m« ®ang nu«i cÊy sang mét m«i tr−êng míi. Qua qóa tr×nhnguyªn ph©n liªn tiÕp, sau 13 giê 7 phót, ® sö dông cña m«i tr−êng néi bµo t−¬ng ®−¬ng720 NST ®¬n vµ lóc nµy quan s¸t thÊy c¸c NST ®ang ë tr¹ng th¸i xo¾n cùc ®¹i.a. T×m bé NST 2n cña loµi? BiÕt trong nguyªn ph©n thêi gian diÔn ra ë c¸c kú ®Çu, kúgi÷a, kú sau, kú cuèi cã tû lÖ lµ 3:2:2:3 t−¬ng øng víi 9/19 chu kú tÕ bµo, trong ®ãkú gi÷a chiÕm 18 phót.b. Sau 16 giê 40 phót th× qu¸ tr×nh ph©n chia trªn ®ang ë thÕ hÖ thø mÊy? Tæng sèNST trong c¸c tÕ bµo ë thêi ®iÓm nµy lµ bao nhiªu?C©u 8 (3,0®)Mét gen cã 120 chu kú xo¾n. HiÖu sè % nuclª«tit lo¹i A víi nuclª«tit kh«ng bæ sungvíi nã b»ng 20%. Trªn m¹ch 1 cña gen cã G1 =120, A1 =240. X¸c ®Þnh:a. ChiÒu dµi cña gen?b. Tû lÖ % vµ sè l−îng nuclª«tit mçi lo¹i cña gen?c. Tû lÖ % vµ sè l−îng nuclª«tit mçi lo¹i trªn mçi m¹ch ®¬n cña gen?-------------Hết------------Họ và tên thí sinh:....................................................................Số báo danh:..................... Tr−êng THPT DTNT Con Cu«ngkú thi chän häc sinh giái tr−êngN¨m häc 2009 - 2010H−íng dÉn chÊm m«n sinh häc 10Néi dungC©u 1- Photpholipit; Pr«tªin; Cacbohydrat; Cholesteron(2 ®)- Ph….lµ chÊt kh«ng ph©n cùc do ®ã nã kh«ng cho c¸c chÊt tantrong n−íc còng c¸c chÊt tÝch ®iÖn ®i qua.- Pro….cã thÓ lµ E, c¸c kªnh vËn chuyÓn c¸c chÊt, c¸c thô thÓ.- Cacbo…chØ cã ë bÒ mÆt phÝa ngoµi cña mµng, nã liªn kÕt víiPr hoÆc Lipit t¹o nªn dÊu chuÈn ®Æc tr−ng riªng cho tõng lo¹itÕ bµo.- Choles…cã chøc n¨ng lµm cho cÊu tróc mµng thªm æn ®Þnhvµ v÷ng ch¾c h¬n.- TÝnh ®éng cña mµng ®−îc quy ®Þnh bëi thµnh phÇn ho¸ häccña mµng, cô thÓ nÕu chøa nhiÒu axit bÐo kh«ng no th× tÝnh®éng cao h¬n so víi chøa nhiÒu axit no; chøa nhiÒucholesteron th× mµng æn ®Þnh h¬n. Ngoµi ra, nhiÖt ®é m«itr−êng còng ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh ®éng§iÓm0,250,25C©u 2 Gåm ®−êng ph©n, chu tr×nh Crep, chuçi truyÒn e(4 ®)§−êng ph©nChu tr×nh crepN¬i TH Bµo t−¬ngChÊt nÒn ti thÓNguyªn GA. pyruvicliÖuDiÔnG bÞ biÕn ®æi - 2 A. Pyruvic -> 2biÕn(c¸c liªn kÕt axetyl CoA = 2CO2bÞ ph¸ vì)+ 2 NADH- n¨ng l−îng gi¶iphãng ra 2 ATP,khö 6 ph©n tö NAD+vµ 2 ptö FAD+0,25S¶nphÈmC©u 3-Chuçi truyÒn eMµng trong ti thÓNADH, FADH2- e chuyÓn tõNADH, FADH2tíi O2 th«ng qua1 chuçi ph¶n øngOXH –K kÕ tiÕpnhau- n¨ng l−îng®−îc gi¶i phãngtõ OXH NADH,FADH2 tæng hîpnªn ATPH2O34 ATP2. a.pyruvic6 CO22 ATP2 ATP2NADH6NADH, 2FADH24.2ATP4.2ATP4.34ATPDiÔn ra trong chÊt nÒn ti thÓCO2 + Ri 1.5 diphotphat -> 2APG2APG -> AlPGAlPG -> RiDP ; AlPG -> Tinh bét, saccaroz¬0,250,250,250,750,250,751,00,751,01,5 C©u 4Xµ phßng kh«ng ph¶i lµ chÊt diÖt khuÈn nh−ng cã t¸c dông lo¹i 0,5khuÈn v× xµ phßng t¹o bät vµ khi röa vi sinh vËt sÏ tr«i ®i.Trong s÷a chua hÇu nh− kh«ng cã Vk kÝ sinh g©y bÖnh lµ v×trong s÷a chua lªn men tèt th× VK lactic ®ã sÏ t¹o ra m«i tr−êng axit 0,5víi ®é pH thÊp sÏ øc chÕ mäi VK kÝ sinh g©y bÖnh v× nh÷ng Vk nµyth−êng sèng trong ®iÒu kiÖn pH trung tÝnh.C©u 5`- CÊu tróc: h×nh cÇu, kh«ng cã mµng bao bäc, gåm pr vµ rARN- CN: n¬i tæng hîp pr- Nguån gèc: ®−îc t¹o ra tõ nh©n con, tõ eo thø hai cña mét sè NST- VÞ trÝ: n»mg r¶i r¸cc trong TBC hoÆc b¸m vµo mÆt ngoµi cña 1 sèl−íi néi chÊt, trªn mµng nh©n; trong lôc lap, ti thÓGièng nhau:- §Òu cã c¸c kú t−¬ng tù nhau : kú ®Çu, kú gi÷a, kú sau vµ kúcuèi.- NST ®Òu tr¶i qua nh÷ng biÕn ®æi: tù nh©n ®«i, ®ãng xo¾n, tËptrung ë mÆt ph¼ng xÝch ®¹o cña thoi v« s¾c, ph©n li vÒ c¸c cùccña tÕ bµo, th¸o xo¾n.- Sù biÕn ®æi cña trung thÓ, mµng nh©n, thoi v« s¾c, tÕ bµo chÊtt−¬ng tù nhau- §Òu lµ nh÷ng c¬ chÕ cã t¸c dông duy tr× sù æn ®Þnh cu¶e béNST trong sinh s¶n v« tÝnh vµ h÷u tÝnh.Kh¸c nhauNPGP- X¶y ra ë TB sinh d−ìng,- x¶y ra ë Tbsd t¹i vïngTbsdsk (vïng sinh s¶n)chÝn- Gåm 1 lÇn ph©n bµo, 1- Gåm 2 lÇn ph©n bµo,lÇn NST tù nh©n ®«i1lÇn NST tù nh©n ®«i- Kh«ng x¶y ra hiÖn t−îng- X¶y ra hiÖn t−îng tiÕptiÕp hîp vµ T§C NSThîp vµ T§C tõng ®o¹nt−¬ng øng gi÷a 2 cr«kh¸c nguån trong cÆpNST kÐp ®ång d¹ng- ChØ cã mét lÇn c¸c NST- Cã 2 lÇn NST tËp trungtËp trung t¹i mÆt ph¼ngtrªn mÆt ph¼ng xÝch ®¹oxÝch ®¹o cña TVScña TVSC©u 6- KÕt qu¶: cã sù ph©n li®ång ®Òu cña c¸c NSTcho 2 tÕ bµo con nªn béNST cña TB con giènghÖt bé NST cña TB mÑ- KÕt qu¶: Cã sù ph©n li®éc lËp vµ tæ hîp tù docña c¸c NST khi ®i vÒc¸c TB con nªn mçi giaotö chØ chøa mét trong 2NST (cã nguån gèc tõ bèhay mÑ) cña cÆp ®ångd¹ng. Mét tÕ bµo mÑ(2n)t¹o ®−îc 4 tÕ bµo con (n)0,250,250,250,251,00.50,50,50,50,5 C©u 7C©u 8a.b.a.b.c.2n= 246;L=4080A0%A=%T=35% ; %G=%X= 15% ; A=T = 840;G=X= 3602,02,0 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC――――――ĐỀ CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM 2009-2010ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC(Dành cho học sinh THPT không chuyên)Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề.——————————Câu 1 (1 điểm). Nêu các đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống? Những đặc điểm nào là đặcđiểm nổi trội đặc trưng cho thế giới sống?Câu 2 (1 điểm). Cho biết các đặc điểm của giới thực vật về các mặt: Cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản, vàtổ tiên của chúng?Câu 3 (1 điểm). Nêu những chức năng chính của prôtêin màng trong hoạt động sống của tế bào?Câu 4 (1 điểm). Các chất tan vận chuyển qua màng có thể đi theo những con đường nào? Tốc độkhuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào?Câu 5 (1 điểm). Trình bày cấu tạo của ATP? Hãy phân loại các kiểu phôtphorin để tổng hợp ATPtrong tế bào nhân thực? Trong các kiểu đó thì kiểu nào tạo ra hầu hết các phân tử ATP cung cấp chohoạt động sống của tế bào?Câu 6 (1 điểm). Cho biết các quá trình chuyển hoá vật chất có thể xẩy ra trong tế bào? Enzim làmgiảm năng lượng hoạt hóa bằng cách nào? Nêu các đặc tính chính của enzim?Câu 7 (1 điểm). Trong tế bào thực vật có hai bào quan tổng hợp ATP là bào quan nào? Cho biết điểmgiống nhau trong cấu tạo giữa 2 bào quan đó? Từ đó rút ra nhận xét gì về nguồn gốc 2 loại bào quannày?Câu 8 (1 điểm). Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp về các dấu hiệu: Điều kiện xảy ra, nơixảy ra và sản phẩm tạo ra. Tại sao trong quang hợp, pha tối lại phụ thuộc vào pha sáng?Câu 9 (1điểm):a.Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu của một enzym thì hoạt tính củaenzym đó lại bị giảm thậm chí bị mất hoàn toàn?b.Tế bào nhân thực có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia tế bào chấtthành những xoang tương đối cách biệt có lợi gì cho sự hoạt động của các enzym?Câu 10 (1 điểm). Trong tinh hoàn của 1 gà trống có 6250 tế bào sinh tinh đều qua giảm phân hìnhthành tinh trùng. Nhưng trong quá trình giao phối với gà mái chỉ có 1/1000 số tinh trùng đó trực tiếpthụ tinh với các trứng. Các trứng hình thành trong buồng trứng đều được gà mái đẻ ra và thu được 32trứng. Nhưng sau khi ấp, chỉ nở được 25 gà con. Biết ở gà 2n = 78.a. Tính số lượng tinh trùng hình thành, số lượng tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng.b. Cho biết số lượng tế bào sinh trứng của gà mái và số NST bị tiêu biến trong các thể định hướngkhi các tế bào sinh trứng này qua giảm phân.---Hết--Cán bộ coi thi không giải thích gì thêmHọ và tên thí sinh..................................................................................... SBD....................1 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC――――――KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM 2009-2010HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌCDành cho học sinh THPT không chuyên——————————CâuNội dung trả lời1* Những đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống:- Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc...............................................................................- Là 1 hệ thống mở và tự điều chỉnh............................................................................- Thế giới sống liên tục tiến hoá..................................................................................* Những đặc điểm nổi trội:TĐC và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng, khả năng tự điềuchỉnh.............................................................................................................................- Cấu tạo: Đa bào, nhân thực.......................................................................................2- Dinh dưỡng: Tự dưỡng theo kiểu quang hợp (phổ biến), dị dưỡng theo kiểu kí sinh( một số)...............................................................................................................- Sinh sản: Vô tính( bào tử, sinh dưỡng), hữu tính....................................................- Tổ tiên: Tảo lục đa bào nguyên thuỷ.......................................................................3* Chức năng chính của prôtêin màng gồm:6780,250,250,250,250,250,25- Là thụ thể bề mặt tiếp nhận các thông tin..................................................................0,25- Là các kênh vận chuyển các chất qua màng, là enzim màng ...................................50,250,250,25- Ghép nối 2 tế bào với nhau........................................................................................- Giúp tế bào nhận biết nhau nhờ dấu hiệu nhận biết đặc hiệu ( glicôprôtêin)..............4Điểm* Các con đường các chất tan có thể đi qua:- Qua trực tiếp lớp phôtpholipit...................................................................................- Qua kênh prôtêin.......................................................................................................* Tốc độ khuếch tán theo phương thức bị động phụ thuộc vào các yếu tố sau:- Kích thước của chất cần vận chuyển- Sự chênh lệch nồng độ 2 bên màng...........................................................................- Bản chất hoá học của chất- Môi trường: Nhiệt độ, độ nhớt, ................................................................................* Cấu tạo: Gồm 2 thành phần là ađênôzin( bazơ ađênin + đường ribôzơ) vàtriphôtphat( 3 gốc phôtphat).........................................................................................* Các kiểu phôtphorin hoá:- Phôtphorin hoá quang hoá: Vòng và không vòng.....................................................- Phôtphorin hoá ôxi hoá: Ở mức nguyên liệu và mức enzim.....................................* Kiểu phôtphorin hoá ôxi hoá ở mức enzim tạo ra hầu hết các phân tử ATP cungcấp cho hoạt động sống của tế bào....................................................................* Các quá trình chuyển hoá có thể xẩy ra: Đồng hoá và dị hoá.............................* Enzim làm giảm nặng lượng hoạt hoá bằng cách: Tạo nhiều phản ứng trunggian...............................................................................................................................* Đặc tính của enzim:- E có hoạt tính mạnh...................................................................................................- E có tính chuyên hoá cao...........................................................................................* Đó là 2 bào quan: Ti thể và lục lạp.........................................................................* Điểm giống nhau:- Đều có cấu tạo 2 lớp màng .......................................................................................- Có ADN vòng, trần, kép; có ribôxôm 70S................................................................* Nhận xét: 2 bào quan này đều có chung từ 1 nguồn gốc ( từvi khuẩn)...................* Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp về :Dấu hiệuPha sángPha tốiĐiều kiện xảy ra Chỉ xảy ra khi có ánh sáng Xảy ra cả khi có ánh sáng và cảtrong tối………………………….20,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25 910Nơi xảy raỞ màng tilacôit của lục lạp Trong chất nền của lục lạp . ……Sản phẩm tạo ra ATP và NADPH ,ÔxiCacbohiđrat ,ADP, NADP………* Trong quang hợp, pha tối phụ thuộc vào pha sáng vì: Sản phẩm của pha sang lànguyên liệu chop ha tối………………………………………………………………a. Vì: E có bản chất là pr-> khi tăng nhiệt độ quá tối ưu của E-> E bị biến tính, mấtchức năng xúc tác...........................................................................................................b. Vì: Mỗi E có thể cần các điều kiện khác nhau -> vì vậy mỗi bào quan là môi trườngthích hợp cho hoạt động của một số loại E nhất định.....................................................a. Số tinh trùng được hình thành là: 6250 x 4 = 25 000( tinh trùng)..............................- Số tinh trùng trực tiếp tham gia thụ tinh với trứng: 25 000 x 1/1000 = 25(tinh trùng).b. Số lượng tế bào sinh trứng = số lượng trứng tạo ra = 32 tế bào. ..............................- Số thể định hướng bị tiêu biến có số nhiễm sắc thể là:32 x 3 x 39 = 3744 (NST)...................................................................................---Hết---30,250,250,250,50,50,250,250,250,25 Sở Giáo Dục & Đào TạoTP. HỒ CHÍ MINHTrường PTTH Chuyên Lê Hồng PhongKỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4LẦN VIII - NĂM 2002MÔN SINH VẬT KHỐI 10Thời gian làm bài: 180 phútGhi chú : Thí sinh làm mỗi câu trên 1 hay nhiều tờ giấy riêng và ghi rơ câu số .... ở trang 1của mỗi tờ giấy làm bàiCâu 1 : (5 điểm)a. Theo dơi 3 nhóm tế bào sinh dục sơ khai đang nguyên phân , sau cùng một khỏang thờigian người ta nhận thấy: nhóm A gồm 1/4 số tế bào đă nguyên phân 3 lần; nhóm B gồm 1/3số tế bào đă nguyên phân 4 lần; nhóm C gồm các tế bào cn lại đă nguyên phân 5 lần ; tất cảtạo thành 2480 tế bào con. Hăy xác định số tế bào đă tham gia nguyên phân.b. Nhuộm màu các tế bào con của nhóm A đang ở lần nguyên phân thứ 3 đếm được 1920nhiễm sắc thể đơn đang di chuyển về các cực tế bào . Xác định bộ nhiễm sắc thể 2n của lai.c. Giả sử đây là 1 lai động vật đơn tính, các cặp nhiễm sắc thể đều có nguồn gốc và cấu trúckhác nhau. Hăy kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của 1 tế bào lưỡng bội này. Khi các tế bào nói trênchuyển sang giảm phân th sẽ tạo nên số lọai giao tử bnh thường của lai là bao nhiêu ? Xácđịnh tỉ lệ và thành phần nhiễm sắc thể của mỗi lọai giao tử .d. Số lọai giao tử không mang nhiễm sắc thể nào của ông nội là bao nhiêu? Khả năng xuấthiện 1 hợp tử mang 1 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ ông nội và 2 nhiễm sắc thể có nguồngốc từ bà ngọai là bao nhiêu ?Câu 2 : (5 điểm)a. So sánh nấm men và vi khuẩn.b. Hăy gọi tên và so sánh 2 phản ứng lên men sau:C6H12O62 C2H5OH + 2 CO2C6H12O62 CH3 CHOH COOHc. Thuốc trừ sâu sinh học là g?d. Phân tích ưu điểm và nhược điểm của thuốc trừ sâu sinh học.Câu 3 : (5 điểm)a.Quá tŕnh quang hợp diễn ra ở bào quan nào của tế bào thực vật ? Vẽ sơ đồ và chú thíchcác thành phần cấu tạo nên bào quan đó .b.Pha sáng và pha tối của quang hợp giống và khác nhau như thế nào?c.Cơ chế và ư nghĩa của quá tŕnh quang phân li nước trong quang hợpd.Đối với thực vật ở cạn , nước tham gia vào quá tŕnh quang hợp đi qua những con đườngnào và do những cơ chế nào ?Câu 4 : (5 điểm)a. ATP là g ? V sao ATP được gọi là "tiền tệ năng lượng" của sinh giới .b. Trong tế bào thực vật có 2 lọai bào quan có khả năng tổng hợp ATP . Hăy gọi tên và mô tảcấu tạo các bào quan đó .c. Nêu những điểm khác nhau trong quá tŕnh tổng hợp và sử dụng ATP ở các bào quan vừamô tả.HẾT Së gi¸o dôc & ®µo t¹o b¾c giangTr−êng THPT Lôc Ng¹n sè 4®Ò thi häc sinh giái cÊp tr−êngn¨m häc 2009 -2010M«n : Sinh 10Thêi gian lµm bµi 120 phótCâu 1 (2,5điểm)Trình bày cấu trúc phân tử ADN theo mô hình Watson- Crick. Phân biệt cácđiểm khác nhau giữa ADN và ARN?Câu 2 (2 điểm)Mô tả cấu trúc của màng sinh chất? Giải thích về các chức năng của màng sinhchất?Câu 3 (2 điểm)Trong tế bào nhân thực có những bào quan nào có cấu trúc màng đơn và màngkép. Mô tả sơ qua về cấu trúc của các bào quan đó?Câu 4 (2,5 điểm)Thế nào là vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động các chất qua màng sinhchất? Cho ví dụ mịnh hoạ? Phân biệt hai phương thức vận chuyển đó?Câu 5 (1 điểm)Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu của một enzim thì hoạttính của enzim đó bị giảm thậm trí bị mất hoàn toàn?------------------------------- Hết ---------------------------(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!) KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4LẦN THỨ XIII TẠI THÀNH PHỐ HUẾĐỀ THI MÔN SINH HỌC LỚP 10Thời gian làm bài 180’Chú ý: Mỗi câu hỏi thí sinh làm trên một tờ giấy riêng biệt.Câu I. (6,0 điểm)1. (2,0 điểm)Tinh bột, xenlulôzơ, photpholipit và protêin là các đại phân tử sinh học.a. Chất nào trong các chất kể trên không phải là pôlime?b. Chất nào không tìm thấy trong lục lạp?c. Nêu công thức cấu tạo và vai trò của xenlulôzơ2. (1,0 điểm)Tại sao có giả thiết cho rằng ti thể có nguồn gốc từ tế bào nhân sơ?3.(1,0 điểm)Những phát biểu nào sau đây là đúng hay sai?. Nếu sai em hãy sửa lại cho đúng.a. Tế bào thực vật để trong dung dịch nhược trương sẽ bị trương lên và bị vỡ ra.b. Các tế bào có thể nhận biết nhau do màng sinh chất có các “dấu chuẩn” là prôtêin bám màng.c.Tế bào bạch cầu ở người có khả năng thay dổi hình dạng nhưng vẫn hoạt động bình thường.d.Các vi ống và vi sợi là thành phần bền nhất của khung xương tế bào.4.(2,0 điểm)a. Prôtêin được tổng hợp ở bào quan nào? Sau khi tổng hợp chúng sẽ được vận chuyển ra khỏi tế bàobằng con đường nào?b. Vì sao nước đá nổi trong nước thường?Câu II: (3,0 điểm)1. (2,0 điểm)a. Nêu cơ chế chung của quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp và hô hấp theo thuyết hoá thẩm(của Michell) và vai trò của ATP được tạo ra trong quá trình này ?b.Ở chu trình C3 enzym nào có vai trò quan trọng nhất? vì sao? Hãy tính hiệu qủa năng lượng củachu trình C3 (với 1ATP = 7,3Kcal, 1NADPH = 52,7Kcal )? (cho biết khi oxi hoá hoàn toàn 1 phân tửC6H12O6 = 674Kcal )2. (1,0 điểm)Tại sao đồng hoá cacbon bằng phương thức quang hợp ở cây xanh có ưu thế hơn so với phươngthức hoá tổng hợp ở vi sinh vật?Câu III: (5,0 điểm)1. (1,5 điểm)Sơ đồ sau đây biểu diễn hàm lượng ADN trong một tế bào của quá trình phân bào (a:Hàm lượngAND) Hàm lượng ADN trong 1 tế bào4a2aaIIIIIIIVVVI1Thời gian a. Đây là quá trình phân bào gì?b. Xác định các giai đoạn tương ứng: I, II, III, IV, V, VI trong sơ đồ trên.2. (1,5 điểm)Nêu đặc điểm các pha trong kỳ trung gian của quá trình phân bào. Em có nhận xét gìvề kỳ trung gian ở các loại tế bào sau: Tế bào vi khuẩn, tế bào hồng cầu, tế bào thần kinh, tế bào ungthư?3. (2,0 điểm)10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản, môi trường cungcấp 2480 nhiểm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế bàocung cấp thêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu suất thụ tinh của giao tử là 10% và tạo ra 128 hợp tử. Biếtkhông có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân. Hãy xác định:a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và tên của loài đó?.b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay cái? Giải thích?Câu IV: (3,0 điểm)1. (1,0 điểm)Vi khuẩn lam tổng hợp chất hữu cơ của mình từ nguồn C nào? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?2. (1,0 điểm)Vì sao vi sinh vật kị khí bắt buộc chỉ có thể sống và phát triển trong điều kiện không có oxy khôngkhí?3. (1,0 điểm)Nêu ứng dụng của vi sinh vật trong đời sống.Câu V: (3,0 điểm)1.(1,5 điểm)Gọt vỏ 1 củ khoai tây rồi cắt làm đôi, khoét bỏ phần ruột tạo 2 cốc A và B. Đặt 2 cốc bằng củ khoaivào 2 đĩa petri.- Lấy 1 củ khoai khác có kích thước tương tự đem đun trong nước sôi trong 5 phút. Gọt vỏ rồi cắtđôi. Khoét ruột 1 nửa củ tạo thành cốc C. Đặt cốc C vào đĩa petri.- Cho nước cất vào các đĩa petri.- Rót dung dịch đường đậm đặc vào cốc B và C. Đánh dấu nước dung dịch bằng kim ghim.- Để yên 3 cốc A, B, C trong 24 giờ.a. Mức dung dịch đường trong cốc B và C thay đổi thế nào? Tại sao?b. Trong cốc A có nước không? Tại sao?2.(1,5 điểm)a. Nêu cơ chất, tác nhân, sản phẩm, phương trình phản ứng của quá trình lên men rượu?b. Tại sao trong thực tế, quá trình lên men rượu thường phải giữ nhiệt độ ổn định? Độ pH thích hợpcho quá trình lên men rượu là bao nhiêu? Tăng pH >7 được không? Tại sao?( Đề này gồm có 02 trang)------------------------------Hết---------------------------------2 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - LỚP 10Câu I: (6đ)1.(2 điểm)a.Chất trong các chất kể trên không phải là đa phân (polime) là photpholipit vì nó không được cấu tạotừ các đơn phân ( là monome)b.Chất không tìm thấy trong luc lạp là celluloz.c. Công thức cấu tạo: (C6H10O5)n- Tính chất: Celluloz được cấu tạo từ hàng nghìn gốc β-D-glucoz lên kết với nhau bằng liên kết β-1,4glucozit. tạo nên cấu trúc mạch thẳng, rất bền vững khó bị thủy phân.- Vai trò:* Celluloz tạo nên thành tế bào thực vật.* Động vật nhai lại: celluloz là nguồn năng lượng cho cơ thể.* Người và động vật không tổng hợp được enzym cellulaza nên không thể tiêu hóa được celluloz nhưngcelluloz có tác dụng điều hòa hệ thống tiêu hóa làm giảm hàm lượng mỡ, cholesteron trong máu, tăngcường đào thải chất bã ra khỏi cơ thể.2.(1 điểm) Ty thế có nguồn gốc từ vi khuẩn hiếu khí.Bằngchứng:- ADN của ty thể giống ADN của vi khuẩn : cấu tạo trần, dạng vòng.- Ribosom của ty thể giống ribosom của vi khuẩn về kích thước và thành phần rARN.- Màng ngoài của ty thể giống màng tế bào nhân chuẩn. Màng trong tương ứng với màng sinhchất của vi khẩun bị thực bào.3. .(1 điểm)- Sai.Không bị vỡ vì có thành tế bào.- Sai. Dấu chuẩn là glycoprotein.- Đúng.- Thành phần bền nhất là sợi trung gian.4. ( 2 điểm)a. Con đường vận chuyển prôtêin ra khỏi tế bào :- Prôtêin được tổng hợp ở Ribôxôm- Lưới nội chất hạt-> thành túi tiết-> Gôngi-> Túi bóng-> màng sinh chấtb. Nước đá nổi trên nước thường vì:- Sự hấp dẫn tĩnh điện giữa các phân tử nước tạo mối liên kết yếu H2. Liên kết này mạnh nhất khinó nằm trên đường thẳng qua trục O-H của phân tử nước bên cạnh và yếu hơn khi nó lệch trụcO-H- Ở nước đá liên kết H2 bền vững , mật độ phân tử ít , khoảng trống giữa các phân tử lớn.- Ở nước thường liên kết H2 yếu, mật độ phân tử lớn , khoảng trống giữa các phân tử nhỏ. Vậynước đá có cấu trúc thưa hơn và nó nổi trên nước thường.Câu II (3,0 điểm):1.( 2 điểm)a. Cơ chế chung:3 - Thực hiện thông qua photphoryl hóa gắn gốc P. vô cơ vào ADP nhờ năng lượng từ qúa trình quanghóa (ở QH) và oxy hóa (ở hô hấp) để tạo ATP.- Thông qua chuổi vận chuyển điện tử và H+ qua màng: tạo ra sự chênh lệch nồng độ ion H+ hai bênmàng tạo ra điện thế màng. Đây chính là động lực kích thích bơm ion H+ hoạt động và ion H+ đưpợcbơm qua màng, đi xuyên qua phức hệ ATP sintetaza, Kích động chúng tổng hợp ATP từ ADP và P vôcơ.- Ở quang hợp thực hiện tại màng tilacoit và cứ 3 ion H+ qua màng sẽ tổng hợp 1 ATP. Ở hô hấp đượcthực hiện tại màng trong của ty thể và cứ 2 ion H+ qua màng sẽ tổng hợp được 1 ATP.** Vai trò của ATP:* Ở quang hợp: Cung cấp ATP cho giai đoạn khứ APG thành AlPG và giai đoạn phục hồi chất nhận Ri1,5DP.* Ở hô hấp: ATP được sử dụng để:- Sinh tổng hợp các chất.- Vận chuyển các chất.- Co cơ.- Dẫn truyền xung thần kinh.b. Enzym quan trọng nhất là:- Enzym Ribuloz 1,5 DP carboxylaza.- Vì enzym này quyết định tốc độ vận hành và chiều hướng của chu trình. Nó quyết định phản ứngđầu tiên, phản ứng carboxyl hóa Ri-1,5DP.2. ( 1 điểm)Hiệu quả năng lượng của chu trình C3 là:- Để tổng hợp1phân tử C6H12O6, chu trình phải sử dụng 12 NADPH , 18 ATP tương đương với 764KC. Vì 12 NADPH x 52,7 KC + 18 ATP x 7,3 KC = 764 KC.- 1 phân tử C6H12O6 với sự trữ năng lượng là 764 KCHiệu quả: (674 / 764) x 100% = 88%• Quang hợp ở cây xanh sử dụng hydro từ H2O rất dồi dào còn hóa năng hợp ở vi sinh vật sử dụnghydro từ chất vô cơ có hydro với liều lượng hạn chế.• Quang hợp ở cây xanh nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời là nguồn vô tận còn hoá năng hợpở vi sihn vật nhận năng lượng từ các phản ứng oxy hóa rất ít.Câu III (5,0 điểm)1. (1,5 điểm) Đây là quá trình giảm phân:- I. Pha G1- II. Pha S , G2- III. Kỳ đầu 1, giữa 1, sau 1- IV. Kỳ cuối 1- V. Kỳ đầu 2, giữa 2, sau 2.- VI. Kỳ cuối 22. (1,5 điểm)Đặc điểm của các pha trong ký trung gian:- Pha G1: gia tăng tế bào chất, hình thành nên các bào quan tổng hợp các ARN và các protein chuẩn bịcác tiền chất cho sự tổng hợp ADN. Thời gian pha G1 rất khác nhau ở các loại tế bào. Cuối pha G1 cóđiểm kiểm soát R tế bào nào vượt qua R thì đi vào pha S, tế bào nào không vượt qua R thì đi vào quátrình biệt hóa.- Pha S: có sự nhân đôi của ADN và sự nhân đôi NST, nhân đôi trung tử, tổn gợhp nhiều hợp châ`1t caophân tử từ các hợp chất nhiều năng lượng.- Pha G2: Tiếp tục tổng ợhp protein , hình thành thoi phân bào.- Tế bào vi khuẩn: bphân chia kiểu trực phận nên không có kỳ truing gian.4 - tế bào hồng cầu: không có nhân, không có khả năng phân chia nê7n không có kỳ trung gian.- Tế bào thần kinh: Kỳ trung gian kéo dài suốt đời sống cơ thể.- Tế bào ung thư: kỳ trung gian rất ngắn.3. (2 điểm) a.Gọi x là số lần NP của tế bào sinh dục sơ khai.2n là bộ NST lưỡng bội của loài.Ta có : 2n (2x - 1) 10 = 24802n.2x. 10 = 25602n = 8 : ruồi giấm.b. Xác định giới tính:Số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai: 2n.2x. 10 = 25602x = 32.x = 5.Số tế bào con sinh ra là 320.số giao tử tham gia thụ tinh: 128 x 100/ 10 = 1280.Số giao tử hình thành từ mỗi tế bào sinh giao tử: 1280 / 320 = 4. con đực.Câu IV: ( 3đ)1. (1 điểm) Vi khuẩn lam có khả năng quang tự dưỡng: sử dụng nguồn C của CO2.Vi khuẩn lam có khả năng cố định N2 tự do ( N2 → NH3).2. (1 điểm) Chúng không có enzim catalaza và một số enzim khác do đó không thể loại được các sảnphẩm oxi hoá độc hại cho tế bào như H2O2, các ion superoxit.3. (1 điểm) Ứng dụng:- Xử lý nước thải, rác thải.- Sản xuất sinh khối ( giàu prôtêin, vitamin, enzim,..)- Làm thuốc.- Làm thức ăn bổ sung cho ngưòi và gia súc.- Cung cấp O2.Câu V: (3 điểm)1. (1,5 điểm)a. Mức dung dịch đường trong cốc B tăng vì:- Tế bào sống có tính chọn lọc.- Thế nước trong đĩa pêtri cao hơn trong dung dịch đường trong cốc B → nước chui qua củ khoai vàocốc B bằng cách thẩm thấu → mực dung dịch dường trong cốc B tăng lên.b. Dung dịch đường trong cốc C hạ xuống vì:- Tế bào trong cốc C đã chết do đun sôi → thấm tự do → đường khuếch tán ra ngoài → dung dịchđường trong cốc C hạ xuống.c. Trong cốc A không thấy nước → sự thẩm thấu không xảy ra vì không có sự chênh lệch nồng độ giữahai môi trường.2. (1,5 điểm)a.- Cơ chất: tinh bột, đường glucô- Tác nhân : nấm men có trong bánh men rượu, có thể có một số loại nấm mốc, vi khuẩn.- Sản phẩm: về mặt lý thuyết có Etanol 48,6%, CO2 46,6%, glixeron 33, 3%, axit sucxinic 0, 6%, sinhkhối tế bào 1,2% so với lượng glucô sử dụng- Phương trình (C6H10O5 )n + H2O- C6H12O6Nấm men rượuNấm mốcC2H5OH + CO2 + Q.5n C6H12O6 b. Nhiệt độ cao giảm hiệu suất sinh rượu.- pH : 4 - 4,5.- Không. Nếu pH lớn hơn 7 sẽ tạo glixêrin là chủ yếu.6 së gi¸o dôc vµ ®µo t¹otr−êng thpt cÈm thuû 3k× thi tuyÓn chän häc sinh giái cÊp tr−ênglíp 10 – n¨m häc 2007-2008M«n: SinhThêi gian:180 phótC©u 1 (1®iÓm): Gi¶i thÝch t¹i sao tÕ bµo c¬ nÕu co liªn tôc sÏ mái vµ kh«ng tiÕp tôc co ®−îcn÷a ?C©u 2 (1,5 ®iÓm): T¹i sao nãi mµng sinh häc lµ mµng kh¶m láng? LiÖt kª c¸c bµo quan cãcÊu t¹o mµng sinh häc.C©u3 (1,5 ®iÓm): ThÕ nµo lµ s¸c tè quang hîp ? t¹i sao mçi c¬ thÓ quang hîp l¹i cã nhiÒu s¾ctè quang hîp kh¸c nhau mµ kh«ng ph¶i chØ cã mét lo¹i duy nhÊt?C©u 4 (3 ®iÓm): TÝnh ®a d¹ng vµ phong phó cña thÕ giíisinh vËt ®−îc thÓ hiÖn trong ADN, ARN vµ Pr«tªin nh− thÕ nµo ?C©u 5 (2,5 ®iÓm): Tr×nh bµy nh÷ng diÔn biÕn cña sù ph©n bµo ë tÕ bµo nh©n s¬ . Nªu s− kh¸cnhau c¬ b¶n gi÷a ph©n bµo ë sinh vËt nh©n s¬ vµ nh©n thùc?C©u6(2,5 ®iÓm) : em h y tr×nh bµy mèi quan hÖ gi÷a nguyªn ph©n vµ gi¶m ph©n vµ thô tinh.C©u7 (4 ®iÓm): ë gµ 2n=78 , mét sè tÕ bµo sinh tinh( tinh bµo I) diÔn ra qu¸ tr×nh gi¶m ph©nt¹o ®−îc 5120 tinh trïng. Em h y x¸c ®Þnh:1- Sè tÕ bµo sinh tinh tham gia vµo qu¸ tr×nh gi¶m ph©n .2- X¸c ®Þnh sè nhiÔm s¾c thÓ kÐp , sè cÆp NST t−¬ng ®ång (kh«ng tÝnh cÆp NST giíi tÝnh )sè NST ®¬n , sè t©m ®éng trong mçi tÕ bµo ë tõng kú.C©u 8(4 ®iÓm) Mét ph©n tö ADN cã chiÒu dµi lµ 5100 A0 ,trong ®ã cã A®ªnin chiÕm tØ lÖ lµ20%. Mét m¹ch gèc cña ph©n tö ADN nµy ® thùc hiÖn sao m 1 lÇn tæng hîp nªn 1 ph©n töARN. Em h y tÝnh:1- tÝnh sè nuclª«tit cña ph©n tö ADN , ARN nãi trªn. ?2- ph©n tö ADN , ARN nãi trªn cã nh÷ng lo¹i liªn kÕt nµo ? Em h y tÝnh sè l−îng tõng lo¹ivµ tr×nh bµy ý nghÜa cña tõng lo¹i liªn kÕt ®ã........................................................ hÕt .................................................................... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTỈNH THÁI NGUYÊNĐỀ CHÍNH THỨCKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPTNĂM HỌC 2011 - 2012MÔN SINH HỌCThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày thi: 28/3/2012Đề thi này gồm 2 trang, 8 câu hỏi.Câu 1 (2,0 điểm)a. Trong tế bào có các loại đại phân tử: pôlisaccarit, prôtêin, axit nuclêic. Hãy cho biết:- Đơn phân và thành phần hóa học của các đại phân tử trên.- Vai trò của mỗi đại phân tử.b. Phân biệt cấu trúc mARN, tARN, rARN. Từ đặc điểm về cấu trúc của các loạiARN hãy dự đoán về thời gian tồn tại của mỗi loại trong tế bào? Giải thích tại sao?Câu 2 (2,0 điểm)a. Phân biệt các loại liên kết trong phân tử ADN? Vì sao phân tử ADN có đườngkính ổn định suốt dọc chiều dài của nó?b. Phân biệt các thuật ngữ: axit amin, pôlipeptit và prôtêin.Câu 3 (2,0 điểm)a. Phân biệt phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và tế bào thực vật. Hãy giảithích về sự xuất hiện vách ngăn trong quá trình phân chia tế bào chất.b. Một tế bào có bộ nhiễm sắc thể (NST) lưỡng bội 2n = 16. Hãy xác định sốcrômatit, số NST khi tế bào đang ở kì giữa, kì sau của quá trình nguyên phân.Câu 4 (4,0 điểm)Bộ NST lưỡng bội của mèo 2n = 38. Tổng số tế bào sinh tinh trùng và sinh trứngbằng 320. Tổng số NST đơn trong các tinh trùng tạo ra nhiều hơn các NST đơn trong cáctrứng 18240. Các trứng tạo ra đều được thụ tinh. Một trứng thụ tinh với 1 tinh trùng tạo ra1 hợp tử.a. Nếu các tế bào sinh tinh trùng và sinh trứng nói trên đều được tạo ra từ 1 tế bàosinh dục đực sơ khai và từ 1 tế bào sinh dục cái sơ khai thì mỗi loại tế bào phải trải quamấy đợt nguyên phân?b. Tìm hiệu suất thụ tinh của tinh trùng?c. Số lượng NST đơn mới tương đương mà môi trường cung cấp cho tế bào sinhdục sơ khai để tạo trứng?Câu 5 (2,0 điểm)a. Vì sao màng sinh chất có cấu tạo theo mô hình khảm động?.b. Tiến hành ngâm tế bào hồng cầu người, tế bào biểu bì vảy hành vào dung dịchưu trương, nhược trương. Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích.Câu 6 (2,0 điểm)a. Enzim làm giảm năng lượng hoạt hóa bằng cách nào?b. Nêu điểm khác biệt giữa hóa tổng hợp và quang tổng hợp về đối tượng thực hiệnvà nguồn năng lượng?1 Câu 7 (2,0 điểm)Phân biệt đường phân và chu trình Crep với chuỗi truyền elêctrôn hô hấp về mặtnăng lượng ATP. Giải thích tại sao tế bào cơ nếu co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thểtiếp tục co được nữa?Câu 8 (4,0 điểm)a. Trong quá trình làm sữa chua, vì sao sữa đang ở trạng thái lỏng trở thành sệt?b. Vì sao ăn sữa chua lại có ích cho sức khoẻ?c. Trong điều kiện thích hợp nhất, thời gian thế hệ của vi khuẩn (vibrio cholerae) là20 phút. Trong một quần thể ban đầu có 9.105 tế bào vi khuẩn; sau thời gian 146 phút sốlượng tế bào trong quần thể là bao nhiêu?------ Hết ------Họ và tên: ……………………………………………… SBD: …………………….Thí sinh không sử dụng tài liệu khi làm bài. Giám thị không giải thích gì thêm.2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTỈNH THÁI NGUYÊNHƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPTNĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN SINH HỌCThời gian: 150 phútNgày thi: 28/3/2011CÂUNỘI DUNG1a.* Thành phần hoá học: Pôlisacarit: C, H, O ; Prôtêin: C, H, O, N, S, P ; Axitnuclêic: C, H, O, N, P* Đơn phân: của pôlisacarit là glucô, của prôtêin là axit amin, của axit nuclêic lànuclêôtit* Vai trò: Prôtêin hình thành nên các đặc điểm, tính chất của cơ thể; Axit nuclêiclà vật chất mang thông tin di truyền.b.* Phân biệt cấu trúc: mARN có cấu trúc mạch thẳng, tARN có cấu trúc xoắn tạora những tay và thuỳ tròn, một trong các thuỳ tròn có mang bộ ba đối mã, rARNcũng có cấu tạo xoắn tương tự như tARN nhưng không có các tay, các thuỳ, cósố cặp nu liên kết bổ sung nhiều hơn.* Thời gian tồn tại trong tế bào của rARN là dài nhất, tiếp theo là tARN, ngắnnhất là của mARN.* Giải thích: vì rARN có nhiều liên kết hiđrô hơn cả và được liên kết vớiprôtêin nên khó bị enzim phân huỷ, mARN không có cấu tạo xoắn, không có liênkết hiđrô nên dễ bị enzim phân huỷ nhất.a.* Các loại liên kết:+ Liên kết photphođieste: hình thành giữa các nuclêôtit kế tiếp nhau trên mộtmạch pôlinuclêôtit+ Liên kết hiđrô: hình thành giữa 2 nuclêôtit đứng đối diện nhau trên 2 mạchpôlinuclêôtit theo NTBS* Giải thích: Vì giữa 2 mạch pôlinuclêôtit các nuclêôtit liên kết với nhau theoNTBS: cứ 1 bazơ lớn lại liên kết với 1 bazơ nhỏb. Phân biệt:+ Axit amin: là phân tử hữu cơ gồm 1 nguyên tử C trung tâm liên kết với 1 nhómamin, 1 nhóm cacboxyl và 1 gốc R. Là đơn phân cấu tạo nên các prôtêin+ Pôlipeptit: Gồm 1 chuỗi các aa đồng nhất hoặc không đồng nhất liên kết vớinhau bằng liên kết peptit, có khối lượng phân tử thấp hơn prôtêin+ Prôtêin: Là một đại phân tử sinh học được cấu trúc từ 1 hoặc nhiều chuỗipôlipeptita. Điểm khác nhau :- Ở tế bào động vật là sự hình thành eo thắt ở vùng xích đạo của tế bào bắt đầuco thắt từ ngoài (màng sinh chất) vào trung tâm.- Ở tế bào thực vật là sự hình thành vách ngăn từ trung tâm đi ra ngoài (vách tếbào).* Giải thích sự hình thành vách ngăn: Vì tế bào thực vật có thành (vách) tế bàobằng xenlulôzơ vững chắc, làm cho tế bào không thắt eo lại được.b.CrômatitNhiễm sắc thểKì giữa3216 NST kép233ĐIỂM0,50,250,250,50,250,250,50,50,50,250,250,50,51,0 4Kì sau032 NST đơna/ Gọi: Số tế bào sinh tinh trùng là x, số tế bào sinh trứng là y (x, y nguyêndương). x + y = 320 x = 256Ta có hệ: ⇒19.4 x − 19 y = 18240  y = 64Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục đực sơ khai: 2 k = 256 ⇒ k = 8 (lần)Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục cái sơ khai: 2 k = 64 ⇒ k = 6 (lần)64b/ Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng:× 100% = 6,25%256 × 4c/ Số NST đơn mới tương đương mà môi trường cung cấp cho tế bào sinh dụccái sơ khai để tạo trứng: 2 6 − 1 × 38 + 2 6 (2 − 1) × 38 = 4826( NST )(5672,01,01,0)a/ * Cấu trúc khảm động- Khảm vì: Ngoài 2 lớp phốt pho lipit của màng, còn có nhiều phân tử prôtêin,côlestêrôn nằm xen kẽ và các phân tử cacbohiđrat liên kết trên bề mặt màng- Động vì: các phân tử phôtpholipit và prôtêin có khả năng di chuyển trên màngb/ * Hiện tượngMôi trườngHồng cầuTế bào biểu bì hànhƯu trươngNhăn nheo Co nguyên sinhNhược trương VỡMàng sinh chất áp sát thành tế bào(tế bào trương nước)* Giải thích- Tế bào hồng cầu: trong môi trường ưu trương, do không có không bào trungtâm, tế bào mất nước ở chất nguyên sinh nên nhăn nheo lại; trong MT nhượctrương, tế bào hút nước, do không có thành tế bào nên tế bào no nước và bị vỡ- Tế bào biểu bì hành: MT ưu trương, do có không bào trung tâm nên TB mấtnước ở không bào. Khi đó, màng sinh chất tách dần khỏi thành tế bào (conguyên sinh). MT nhược trương, TB hút nước, màng sinh chất áp sát thành tếbào.a. Enzim làm giảm năng lượng hoạt hoá bằng cách: Tạo nhiều phản ứng trunggian.b. Phân biệt:Chỉ tiêuHóaQuangso sánhtổng hợptổng hợpĐối tượngVK hóa tổng hợpVK quang hợp, trùngroi, tảo, thực vậtNguồnnăng Phản ứng hóa họcNăng lượng ánh sánglượngPhân biệt đường phân, chu trình crep, chuỗi chuyền êlêctrôn+ Quá trình đường phân là quá trình biến đổi glucôzơ trong tế bào chất. Từmột phân tử glucôzơ bị biến đổi tạo ra 2 phân tử axit piruvic (C3H4O3) và 2 phântử ATP+ Chu trình Crep: Hai phân tử axit piruvic bị ôxi hoá thành hai phân tửaxêtyl côenzim A, tạo ra 2 ATP+ Chuỗi truyền êlêctrôn hô hấp xảy ra trên màng trong của ti thể, tạo ranhiều ATP nhất 34 ATP- Nếu tế bào cơ co liên tục sẽ bị “mỏi” và không thể tiếp tục co được nữa vìkhi cơ làm việc cơ hấp thụ nhiều ôxi và glucô, thải nhiều CO2 và axit lactic, nêncơ cần cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng và mang đi chất thải. Khi cơ làm việcnhiều, cơ sẽ thiếu chất dinh dưỡng (nếu không được cung cấp kịp thời). Mặt40,50,50,50,51,01,00,50,50,50,5 8khác axit lactic ứ đọng đầu độc cơ làm cho biên độ co cơ giảm, dần dần cơkhông thể tiếp tục co nữa gây cảm giác mỏi, mệt nhọca/ Sữa từ trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái sệt là do khi axit lăctíc được hìnhthành, pH của dung dịch sữa giảm, prôttêin của sữa đã kết tủa.b/ Trong đường ruột có nhiều loại vi khuẩn có hại (như vi khuẩn gây thối). Khiăn sữa chua, vi khuẩn lactíc trong sữa chua sẽ ức chế vi khuẩn gây thối pháttriển. Vì vậy sữa chua không những cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể mà cònđề phòng vi khuẩn gây thối gia tăng, bảo đảm quá trình tiêu hoá bình thườngkhông gây hiện tượng đầy hơi chướng bụng.c/ Trong vòng 146 phút, quần thể vi khuẩn đã thực hiện được 7 thế hệ → 2n = 27Ta có: N = N0 × 2n = 9 × 105 × 2751,02,01,0 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHẢI DƯƠNG------------------------------ĐỀ CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNHLỚP 10 THPT – NĂM HỌC: 2012 – 2013---------------------------------------------MÔN THI: SINH HỌCThời gian 180 phút – Ngày thi 05. 04. 2013Đề thi gồm 01 trangCâu 1 (1,5 điểm)1. Hãy cho biết chức năng của không bào ở các tế bào sau đây:a. Tế bào lông hút của rễ cây.b. Tế bào cánh hoa.c. Tế bào đỉnh sinh trưởng.d. Tế bào lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.2. Nếu loại bỏ thành tế bào của các loài vi khuẩn có hình dạng khác nhau, sau đó cho các tếbào này vào môi trường đẳng trương rồi làm tiêu bản và quan sát bằng kính hiển viquang học, ta sẽ quan sát thấy tế bào có hình gì? Giải thích?Câu 2 (1,5 điểm)1. Thế nào là hô hấp tế bào? Tại sao ở người khi vận động quá sức thường thấy mỏi cơ?Nguyên nhân làm xuất hiện các bệnh rối loạn chuyển hóa ở người?2. Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách nào?Câu 3 (1,5 điểm)1. Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucôzơ mà phải đi vòngqua hoạt động sản xuất ATP của ti thể?2. Cho một lát khoai tây sống vào đĩa thứ nhất và một lát khoai tây chín vào đĩa thứ hai ởnhiệt độ phòng rồi nhỏ vào mỗi lát khoai tây một giọt H2O2 thì lượng khí thoát ra ở mỗiđĩa như thế nào? Giải thích?Câu 4 (2 điểm)1. Tại sao trong quá trình nguyên phân các NST lại xoắn tới mức cực đại rồi mới phân chianhiễm sắc tử? Tại sao khi phân chia xong NST lại tháo xoắn trở về dạng sợi mảnh?2. Người ta tách một tế bào vừa kết thúc kỳ trung gian từ mô đang nuôi cấy sang một môitrường mới. Trải qua 14 giờ 15 phút ở môi trường mới các tế bào sử dụng của môi trườngnội bào lượng ADN tương đương 420 NST đơn.a. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài. Biết rằng thời gian các kỳ của quá trình nguyên phâncó tỉ lệ 2:1:1:2 tương ứng với 6/19 chu kỳ tế bào, kỳ cuối chiếm 18 phút.b. Cần bao nhiêu thời gian để tế bào trên tạo thành mô gồm 128 tế bào?Câu 5 (1,5 điểm)1. Trình bày đặc điểm chung của vi sinh vật. Nêu các loại môi trường cơ bản nuôi cấy visinh vật.2. Dựa vào nhu cầu về nguồn năng lượng và nguồn cacbon, vi sinh vật có các kiểu dinh dưỡng nào?Câu 6 (1 điểm)1. Căn cứ vào khả năng chịu nhiệt, em hãy phân loại các nhóm vi sinh vật? Con người đãứng dụng khả năng chịu nhiệt của vi sinh vật vào đời sống như thế nào?2. Vì sao trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh?Câu 7 (1 điểm)1. Virut là gì? Virut có những dạng cấu trúc nào?2. Giải thích tại sao virut được coi là dạng trung gian giữa sự sống và không sống?….….………Hết………………Họ và tên thí sinh:…………………………… Số báo danh:…………………Chữ ký giám thị 1: ……………………………Chữ kí giám thị 2:…………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHẢI DƯƠNGHƯỚNG DẪN CHẤM THI HSG TỈNHMÔN SINH HỌC LỚP 10NĂM HỌC 2012 – 2013Câu 1 (1,5 điểm)Nội dung1.a. Tế bào lông hút của rễ cây: không bào chứa các chất khoáng, chất tan để tạo raáp suất thẩm thấu giúp tế bào hút được chất khoáng và nước.b. Tế bào cánh hoa: không bào chứa các sắc tố để thu hút côn trùng đến thụphấn.c. Tế bào đỉnh sinh trưởng: không bào tích nhiều nước có tác dụng làm cho tế bàodài ra giúp tế bào sinh trưởng nhanh.d. Tế bào lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn: không bào tíchcác chất độc, chất phế thải nhằm bảo vệ cây.2.+ Nếu loại bỏ thành tế bào của các loài vi khuẩn có hình dạng khác nhau, sau đócho các tế bào này vào môi trường đẳng trương rồi làm tiêu bản và quan sát bằngkính hiển vi quang học, ta sẽ quan sát thấy các tế bào có hình cầu.+ Giải thích: Vì thành tế bào có chức năng cố định hình dạng tế bào, khi mấtthành tế bào áp suất thẩm thấu tác động đều lên bề mặt màng sinh chất làm chochúng căng tròn → tế bào có hình cầu.Điểm0,250,250,250,250,250,25Câu 2 (1,5 điểm)Nội dung1.+ Khái niệm hô hấp tế bào: hô hấp tế bào là quá trình phân giải nguyên liệu hữucơ (chủ yếu là glucozo) thành các chất đơn giản (CO2, H2O) và giải phóng nănglượng cho các hoạt động sống.+ Khi vận động ta thường thấy mỏi cơ vì:- Khi vận động quá sức, quá trình hô hấp ngoài không cung cấp đủ oxi cho quátrình hô hấp tế bào nên các tế bào cơ phải sử dụng quá trình hô hấp kị khí để tạonăng lượng ATP.- Sản phẩm của quá trình hô hấp kị khí là axit lactic, chất này tích lũy trong tế bàogây nên hiện tượng mỏi cơ.+ Nguyên nhân xuất hiện các bệnh rối loạn chuyển hóa ở người: Khi mộtenzim nào đó trong tế bào không được tổng hợp hoặc tổng hợp quá ít hay bị bấthoạt thì không những sản phẩm không được tạo thành mà cơ chất của enzim đócũng sẽ bị tích lũy lại gây độc cho tế bào hoặc có thể được chuyển hóa theo conđường phụ thành các chất độc gây nên các triệu chứng bệnh lí.2. Tế bào tự điều chỉnh hoạt động trao đổi chất bằng những cánh sau:- Tế bào điều chỉnh hoạt động trao đổi chất thông qua điều khiển hoạt tính củacác enzim bằng các chất hoạt hóa hay ức chế.- Tế bào điều chỉnh hoạt động trao đổi chất bằng ức chế ngược: Sản phẩm củacon đường chuyển hóa quay lại tác động như 1 chất ức chế làm bất hoạt enzimxúc tác cho phản ứng ở đầu của con đường chuyển hóa.Điểm0,250,250,250,250,250,25 Câu 3 (1,5 điểm)Nội dung1. Tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucôzơ mà phảiđi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể vì:- Năng lượng chứa trong phân tử glucôzơ quá lớn so với nhu cầu năng lượng củacác phản ứng đơn lẻ trong tế bào.- ATP chứa vừa đủ năng lượng cần thiết và thông qua quá trình tiến hóa cácenzim đã thích nghi với việc dùng năng lương ATP cung cấp cho các hoạt độngcần năng lượng của tế bào.2.- Lượng khí thoát ra ở hai đĩa khác nhau: Lượng khí thoát ra ở đĩa thứ nhất nhiều,không có khí thoát ra ở đĩa thứ hai.- Giải thích:+ Ở đĩa thứ nhất, lát khoai tây sống, enzim có hoạt tính cao nên tốc độ phản ứngxảy ra nhanh, H2O2 bị enzim catalaza phân hủy thành H2O và O2 nên khí O2 thoátra nhiều → bọt khí trên bề mặt lát khoai tạo ra nhiều.+ Ở đĩa thứ hai, lát khoai tây chín, enzim đã bị nhiệt độ cao phân hủy làm mấthoạt tính nên phản ứng không xảy ra, H2O2 không bị phân hủy → không có bọtkhí.Điểm0,250,50,250,250,25Câu 4 (2 điểm)Nội dung1.- NST xoắn tới mức cực đại rồi mới phân chia nhiễm sắc tử để dễ di chuyển trongquá trình phân bào và phân chia đồng đều vật chất di truyền mà không bị rối loạn.- Sau khi phân chia xong NST tháo xoắn trở về dạng sợi mảnh để thực hiện việcnhân đôi ADN, tổng hợp ARN và protêin trong chu kì tế bào sau được thuận lợi.2.a. - Thời gian các kì của quá trình nguyên phân:Kì trước + Kì giữa + Kì sau + Kì cuối = (2 + 1 + 1 + 2)18/2 = 54 phút- Thời gian của cả chu kì tế bào: 54 x 19/6 = 171 phút- Vì tế bào đầu tiên được tách ra khi kết thúc kì trung gian của chu kì tế bào, tacó:14giờ 15phút = 855phút = 54phút + 4 x 171phút + 117phút→ Sau 14giờ 15phút các NST của tế bào đã nhân đôi 5 lần.- Gọi bộ NST của loài là 2n. (n: nguyên, dương)Ta có: 2n x 25 – 2 x 2n = 4202n = 420 : 30 = 14 NSTb.Gọi k là số lần phân chia để tạo 128 tế bào2k = 128 → k = 7- Thời gian để tế bào trên thực hiện 7 lần phân chia:(171 x 7) – 117 = 1080phút = 18hĐiểm0,250,250,250,250,50,5 Câu 5 (1,5 điểm)Nội dung1.- Đặc điểm chung của vi sinh vật:+ Cơ thể đơn bào (một số là tập doàn đơn bào), nhân sơ hoặc nhân thực, có kíchthước hiển vi.+ Hấp thụ nhiều, chuyển hóa nhanh.+ Sinh trưởng và sinh sản nhanh, có khả năng thích ứng cao với môi trường sống.- Các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật:+ Môi trường tự nhiên+ Môi trường tổng hợp+ Môi trường bán tổng hợp2. Các kiểu dinh dưỡng của VSV:Kiểu dinh dưỡngNguồn năng lượngNguồn cacbon chủ yếuÁnh sángCO2Quang tự dưỡngChất vô cơCO2Hóa tự dưỡngÁnh sángChất hữu cơQuang dị dưỡngChất hữu cơChất hữu cơHóa dị dưỡngĐiểm0,250,250,250,250,250,25Câu 6 (1điểm)Nội dung1.- Căn cứ vào khả năng chịu nhiệt, vi sinh vật chia thành 4 nhóm: vi sinh vật ưalạnh, vi sinh vật ưa ấm, vi sinh vật ưa nhiệt, vi sinh vật ưa siêu nhiệt.- Ứng dụng:+ Dùng nhiệt độ cao để thanh trùng+ Dùng nhiệt độ thấp để kìm hãm sự sinh trưởng của vi sinh vật2. Trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh vì trong sữa chua lênmen tốt, vi khuẩn lactic đã tạo môi trường axit (pH thấp) ức chế vi sinh vật gâybệnh.Điểm0,250,250,250,25Câu 7 (1 điểm)Nội dung1. Khái niệm virut:- Virút là dạng sống chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu nhỏ và có cấutạo rất đơn giản, hệ gen chỉ chứa 1 loại axitnucleic (ADN hoặc ARN) được baobọc bởi phân tử protein.- Virut có 3 dạng cấu trúc: xoắn, khối, hỗn hợp2. Virut được coi là dạng trung gian giữa sự sống và không sống, vì:- Khi ở ngoài tế bào chủ, virut biểu hiện như là thể vô sinh. Có thể tách hệ gen (axitnuclêic) ra khỏi vỏ protein để được hai chất riêng như là các hợp chất hóa học.- Khi trộn hệ gen với vỏ protêin chúng lại trở thành virut hoàn chỉnh. Khi nhiễmvirut vào tế bào chủ chúng lại biểu hiện như là cơ thể sống, có thể nhân lên, tạothế hệ virut mới.Điểm0,250,250,250,25 HỘI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊNKHU VỰC DH & ĐB BẮC BỘKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC MỞ RỘNGNĂM HỌC 2011- 2012MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 10Ngày thi: 21 tháng 4 năm 2012ĐỀ CHÍNH THỨC(Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)Đề thi gồm 02 trangCâu 1 (1,0 điểm)Những nhận định sau là đúng hay sai? Nếu sai thì hãy sửa lại thành đúng?a. Trong phân tử amilôzơ, các đơn phân glucôzơ liên kết với nhau bằng liên kết β 1, 4glycozit, có phân nhánh.b. Các vitamin A, D, E, K có bản chất photpholipit.c. Prôtêin chính của tơ tằm có cấu trúc bậc 2 là dạng gấp nếp β.d. Trong tổng số ARN của tế bào, rARN chiếm tỉ lệ 2% - 5%, tARN chiếm tỉ lệ 10% - 20%,mARN chiếm tỉ lệ 70% - 80%.Câu 2 (2,0 điểm)a. Nêu vai trò của lưới nội chất trơn? Giải thích vì sao nếu sử dụng thuốc giảm đau, an thầnthường xuyên thì có thể xảy ra hiện tượng nhờn thuốc (dùng liều cao mới có tác dụng)?b. Cho tế bào vi khuẩn Gram âm, tế bào thực vật, tế bào hồng cầu vào dung dịch đẳngtrương có lizôzim. Hiện tượng gì sẽ xảy ra với mỗi loại tế bào trong dung dịch trên? Hãy giải thích?Câu 3 (3,0 điểm)a. Hãy nêu các bằng chứng lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm để chứng minh ôxi sinh ratrong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ nước?b. Viết phương trình tổng quát của pha sáng và pha tối trong quá trình quang hợp của câyxanh. Tại sao hai pha này lại xảy ra ở hai nơi khác nhau trong lục lạp?c. Trong tế bào bao bó mạch của thực vật C4 chỉ có PSI (không có PSII) có tác động lênnồng độ O2. Tác động đó là gì và thực vật đó có thể có lợi như thế nào?Câu 4 (2,0 điểm)a. Sự thiếu O2 ảnh hưởng như thế nào đến chuỗi electron hô hấp và quá trình tổng hợp ATPtheo cơ chế hóa thẩm?b. Nêu vai trò của NAD+ và FAD trong hô hấp hiếu khí?Câu 5 (3,0 điểm)a. Tế bào phôi chỉ cần 15 – 20 phút là hoàn thành 1 chu kì tế bào, trong khi đó tế bào thầnkinh ở cơ thể người trưởng thành hầu như không phân bào. Hãy giải thích tại sao?b. Nêu 2 cách để nhận biết 2 tế bào con sinh ra qua 1 lần phân bào bình thường từ 1 tế bàomẹ có bộ NST 2n của ruồi giấm đực là kết quả của nguyên phân hay giảm phân?Câu 6 (1,0 điểm)Chất adrênalin gây đáp ứng ở tế bào gan bằng phản ứng phân giải glicôgen thành glucôzơ,nhưng khi tiêm adrênalin vào tế bào gan thì không gây được đáp ứng đó.Giải thích tại sao có hiện tượng trên?1 Câu 7 (3,0 điểm)a. Hãy nêu và giải thích ít nhất hai đặc điểm thích nghi cho phép sinh vật nhân sơ tồn tạitrong môi trường quá khắc nghiệt đối với các sinh vật khác?b. Vi khuẩn lactic chủng I tổng hợp được axit folic (một loại vitamin) và không tổng đượcphenylalanin (một loại axit amin). Còn vi khuẩn lactic chủng II thì ngược lại. Có thể nuôi 2 chủngvi sinh vật này trong môi trường thiếu axit folic và axit phenylalanin được không? Vì sao?c. Người ta cấy vi khuẩn Proteus vulgaris trên các môi trường dịch thể có thành phần tínhtheo đơn vị g/l:NH4Cl - 1FeSO4.7H2O - 0,01K2HPO4 - 1CaCl2 - 0,01MgSO4.7H2O - 0,2H2O - 1 lítCác nguyên tố vi lượng (Mn, Mo,Cu, Zn): mỗi loại 2. 10-5Bổ sung thêm vào mỗi loại môi trường:Chất bổ sungCác loại môi trườngM1M2M3M4Glucose05g5g5gAxit nicotinic000,1mg0Cao nấm men0005gSau 24h nuôi trong tủ ấm ở nhiệt độ phù hợp, người ta thấy có sự sinh trưởng của vi khuẩntrên các môi trường M3, M4 còn trên môi trường M1 và M2 không có vi khuẩn phát triển.- Các môi trường M1, M2, M3 và M4 thuộc loại môi trường gì?- Nêu vai trò của axit nicotinic đối với vi khuẩn Proteus vulgaris?Câu 8 (2,0 điểm)a. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa quá trình lên men lactic đồng hình và lên men rượu?b. Hãy cho biết các loại vi sinh vật sau đây có kiểu dinh dưỡng nào? Nguồn năng lượng,nguồn cacbon chủ yếu, hình thức sống của mỗi loại vi sinh vật đó (vi khuẩn lactic, vi khuẩn lamAnabaena, vi khuẩn tả, Nitrosomonas, Nitrobacter).Câu 9 (3,0 điểm)a. Vì sao virut chưa có cấu trúc tế bào mà vẫn được coi là một dạng sống?b. Virut HIV có lõi là ARN. Làm thế nào nó tổng hợp được vỏ protein và ARN của mình đểhình thành virut HIV mới?c. Thế nào là phagơ độc và phagơ ôn hòa?----- HẾT -----2 Së gd&®t VÜnh Phóc------------------kú thi chän hsg líp 10 thpt n¨m häc 2006 - 2007§Ò chÝnh thøcM«n thi: sinh häcDành cho học sinh các trường THPT không chuyênThêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò---------------------------C©u 1: V× sao tÕ bµo ®−îc xem lµ cÊp ®é tæ chøc c¬ b¶n cña thÕ giíi sèng ?C©u 2: Cã bèn lo¹i ®¹i ph©n tö nh− sau: Tinh bét, xenlul«, protein vµ photpholipÝt. H y cho biÕt:a. Lo¹i chÊt nµo kh«ng cã cÊu tróc ®a ph©n ?b. Lo¹i chÊt nµo kh«ng cã trong lôc l¹p cña tÕ bµo ?c. CÊu t¹o ph©n tö tinh bét vµ ph©n tö xenlul« kh¸c nhau ë ®iÓm c¬ b¶n nµo ?C©u 3:a. V× sao n−íc lµ dung m«i tèt nhÊt trong tÕ bµo ?b. Nªu sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a hai h×nh thøc: khuyÕch t¸n vµ khuyÕch t¸n nhanh cã chän läc c¸cchÊt qua mµng sinh chÊt.C©u 4: Tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ c¸c bËc cÊu tróc cña protein.C©u 5: Ph©n biÖt ADN vµ ARN vÒ cÊu tróc vµ chøc n¨ng.C©u 6: Nªu vai trß cña c¸c thµnh phÇn: PhotpholipÝt, protein, colesterol, glicoprotein trong cÊu tróc mµngsinh chÊt.C©u 7: Ph©n biÖt quang hîp vµ h« hÊp tÕ bµo theo b¶ng sau:DÊu hiÖuQuang hîpH« hÊp1. Kh«ng gian, thêi gian x¶y ra2. C¸c thµnh phÇn tham gia3. C¸c s¶n phÈm t¹o ra4. Lo¹i ph¶n øngC©u 8: H y lËp b¶ng ph©n biÖt c¸c kiÓu dinh d−ìng ë vi sinh vËt theo nguån n¨ng l−îng vµ nguån c¸c bon.C©u 9:a. Cho biÕt vai trß cña c¸c vi sinh vËt trong quy tr×nh s¶n xuÊt t−¬ng.b. Nªu sù gièng vµ kh¸c nhau c¬ b¶n cña h« hÊp vµ lªn men.C©u 10: ë ng−êi cã bé nhiÔm s¾c thÓ 2n = 46. H y cho biÕt:a. Sè l−îng nhiÔm s¾c thÓ ®¬n trong mét tÕ bµo ë kú sau nguyªn ph©n.b. H y x¸c ®Þnh:- Kh¶ n¨ng sinh ra ®øa trÎ cã 23 nhiÔm s¾c thÓ cña «ng néi vµ 23 nhiÔm s¾c thÓ cña «ng ngo¹i khikh«ng cã trao ®æi chÐo.- Kh¶ n¨ng sinh ra ®øa trÎ cã Ýt nhÊt 1 cÆp nhiÔm s¾c thÓ trong ®ã cã mét nhiÔm s¾c thÓ cña «ng néi,1 nhiÔm s¾c thÓ cßn l¹i lµ cña bµ ngo¹i khi kh«ng cã trao ®æi chÐo.c. Gi¶ thiÕt cã trao ®æi chÐo ë 1 cÆp nhiÔm s¾c thÓ t¹i 2 ®iÓm cè ®Þnh th× tõ 1 c¸ thÓ cã thÓ t¹o ranhiÒu nhÊt bao nhiªu lo¹i tinh trïng ?----- HÕt ----(C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm)Hä vµ tªn thÝ sinh ................................................................................. SBD......................... h−íng dÉn chÊm m«n sinh häc - líp 10 THPT kh«ng chuyªnn¨m häc 2006 - 2007C©uýNéi dung1§iÓm1,0TÕ bµo lµ cÊp ®é tæ chøc c¬ b¶n cña thÕ giíi sèng v×:+ TÕ bµo lµ ®¬n vÞ cÊu tróc cña mäi c¬ thÓ sèng…+ Mäi ho¹t ®éng sèng chØ diÔn ra trong tÕ bµo…+ Tõ tÕ bµo sinh ra c¸c tÕ bµo míi t¹o sù sinh s¶n ë mäi loµi.+ C¬ thÓ ®a bµo lín lªn, nhê sù sinh s¶n cña tÕ bµo.2abcChÊt kh«ng cã cÊu tróc ®a ph©n lµ photpholipitXenlul« kh«ng cã trong lôc l¹p cña tÕ bµoSù kh¸c nhau gi÷a tinh bét vµ xenlul«:+ Tinh bét cã cÊu tróc m¹ch nh¸nh, c¸c ®¬n ph©n liªn kÕt nhau theo nguyªn t¾ccïng chiÒu (ngöa).+ Xenlul« kh«ng cã m¹ch nh¸nh, c¸c ®¬n ph©n liªn kÕt theo nguyªn t¾c sÊp - ngöa(2 chiÒu xen kÏ)30,250,250,250,251,00,250,250,250,251,0ab4N−íc lµ dung m«i tèt nhÊt trong tÕ bµo lµ v×:+ N−íc lµ ph©n tö ph©n cùc: §iÖn tÝch (+) ë gÇn mçi nguyªn tö hy®r«, ®iÖn tÝch (-)ë gÇn nguyªn tö oxy.0,25+ Ph©n tö n−íc dÔ dµng liªn kÕt víi ph©n tö chÊt tan0,25Sù kh¸c nhau gi÷a khuyÕch t¸n vµ khuyÕch t¸n nhanh cã chän läc+ KhuyÕch t¸n: vËn chuyÓn c¸c ph©n tö nhá, qua líp photpholipit cña mµng.Kh«ng cÇn chän läc vµ chÊt mang. Tèc ®é chËm.0,25+ KhuyÕch t¸n cã chän läc: Sù khuyÕch t¸n c¸c thµnh phÇn cã ph©n cùc (Na+,H2O…) qua c¸c kªnh chuyªn ho¸ cho tõng lo¹i chÊt (cã chän läc) vµ cÇn chÊtmang. Tèc ®é nhanh h¬n.0,25CÊu tróc protein1,0+ CÊu tróc bËc I: C¸c axit amin liªn kÕt peptit víi nhau theo nguyªn t¾c nhãmamin cña axit amin nµy víi nhãm c¸c boxyl cña axit amin tiÕp theo t¹o chuçipolypeptit, mçi chuçi cã sè l−îng, thµnh phÇn vµ tr×nh tù a.a ®Æc tr−ng.0,25+ BËc II: Chuçi polypeptit xo¾n α hoÆc gÊp β t¹o c¸c liªn kÕt hy®r« gi÷a c¸c ®o¹ncïng phÝa gÇn nhau.0,25+ BËc III: CÊu tróc xo¾n hoÆc gÊp cuén xÕp theo kiÓu ®Æc tr−ng cho tõng lo¹iprotein, cã liªn kÕt ®isunphua.0,25+ BËc IV: Sù liªn kÕt 2 hoÆc nhiÒu chuçi polypeptit víi nhau t¹o protein phøc t¹p0,2551,0aPh©n biÖt ADN vµ ARN vÒ cÊu tróc: DÊu hiÖuADNARN211. Sè m¹ch ®¬nb0,252. Sè ®¬n ph©n trong 1ph©n töRÊt nhiÒu (hµng v¹n ®Õnhµng triÖu)Ýt (hµng chôc ®Õn hµngngh×n)0,253. Thµnh phÇn trong ®¬nph©n+ §−êng C5H10O4, cãbaz¬nit¬ T, kh«ng cã U+ §−êng C5H10O5, cãbaz¬nit¬ U, kh«ng cã T0,25Chøc n¨ng kh¸c nhau:+ ADN: L−u gi÷, b¶o qu¶n, truyÒn ®¹t th«ng tin di truyÒn0,25+ ARN: Trùc tiÕp tham gia tæng hîp protein61,0Vai trß cña c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña mµng tÕ bµo+ Líp photpholipit kÐp: T¹o ra khung cho mµng sinh chÊt, t¹o tÝnh ®éng cho mµngvµ cho mét sè chÊt khuyÕch t¸n qua.0,25+ Protein mµng: T¹o c¸c kªnh vËn chuyÓn ®Æc hiÖu, t¹o thô thÓ hoÆc chÊt mang,t¹o ghÐp nèi gi÷a c¸c tÕ bµo trong m«.0,25+ Colesterol: T¹o c¸c giíi h¹n ®Ó h¹n chÕ di chuyÓn c¸c ph©n tö photpholipit lµmæn ®Þnh cÊu tróc mµng.0,25+ Glycoprotein: T¹o c¸c dÊu chuÈn ®Æc tr−ng cho tõng lo¹i tÕ bµo gióp cho c¸c tÕbµo cïng c¬ thÓ nhËn biÕt nhau, ph©n biÖt c¸c tÕ bµo l¹.0,2571,0Ph©n biÖt quang hîp vµ h« hÊp trong tÕ bµoDÊu hiÖuQuang hîpH« hÊp1. Kh«ng gian vµ thêigian+ Trong lôc l¹p cña c¸c tÕ + Trong ti thÓ cña mäi tÕbµo quang hîp, khi cãbµo, ë mäi lóc¸nh s¸ng0,252. Thµnh phÇn tham gia+ CO2; H2O, n¨ng l−îng ¸nhs¸ng vµ chÊt diÖp lôc+ Oxy vµ chÊt h÷u c¬(CH2O)n0,253. S¶n phÈm t¹o ra+ (CH2O)n vµ Oxy+ CO2, H2O, ATP vµ toC0,254. Lo¹i ph¶n øng+ Ph¶n øng khö (tænghîp)+ Ph¶n øng oxy ho¸ (ph©ngi¶i)0,2581,0Ph©n biÖt c¸c kiÓu dinh d−ìng ë vi sinh vËtKiÓu dinh d−ìngTheo nguån n¨ng l−îngTheo nguån c¸c bon1. Quang tù d−ìng+ ¸nh s¸ng+ CO20,252. Ho¸ tù d−ìng+ ChÊt v« c¬ (NH4+, NO2-,H2S, Fe+2 vv)+ CO20,253. Quang dÞ d−ìng+ ¸nh s¸ng+ ChÊt h÷u c¬0,254. Ho¸ dÞ d−ìngChÊt h÷u c¬+ ChÊt h÷u c¬0,25 91,0abVai trß VSV trong s¶n xuÊt t−¬ng+ NÊm mèc hoa c¶i (nÊm sîi) tiÕt enzim amilaza biÕn ®æi tinh bét chÝn thµnh ®−êng0,25+ Vi khuÈn tiÕt enzim proteaza biÕn ®æi protein trong ®Ëu t−¬ng thµnh axit amin0,25So s¸nh h« hÊp vµ lªn men:+ Gièng nhau: Ph©n gi¶i hy®rat cacbon nhê enzim cña vi sinh vËt0,25+ Kh¸c nhau ë chÊt nhËn ®iÖn tö cuèi cïng:- H« hÊp: O2 (h« hÊp hiÕu khÝ) vµ CO2, NO-3, SO4-2 (khi h« hÊp kÞ khÝ)0,25-Lªn men: chÊt h÷u c¬101,0ab+ Sè l−îng NST ®¬n ë k× sau nguyªn ph©n: 4n = 92+ Kh¶ n¨ng sinh ®øa trÎ cã 23 NST cña «ng néi vµ 23 nhiÔm s¾c thÓ cña «ng111ngo¹i: 23 x 23 = 46222+ Kh¶ n¨ng sinh ra ®øa trÎ nhËn ®−îc Ýt nhÊt mét cÆp NST trong ®ã cã 1 NST tõ«ng néi, 1 NST cßn l¹i tõ bµ ngo¹i:c0,250,250,251 1 1x =2 2 4Khi cã trao ®æi chÐo t¹i 2 ®iÓm, ë 1 cÆp NST, sè kiÓu tinh trïng nhiÒu nhÊt cã thÓt¹o ra tõ 1 c¸ thÓ lµ: 2n-1 x 8 = 222 x 23 = 225 kiÓu.Tæng ®iÓm--- HÕt ---0,2510,0 ĐỀ THI HSG LỚP 10 – VĨNH PHÚCNăm học 2007-2008Câu 1:Phân tích cấu trúc phân tử nước?Dựa vào cấu trúc phân tử nước hãy giải thích các hiện tượng sau:Ở vùng ôn đới nhiệt độ thấp một số loài động vật biến nhiệt vẫn sống được trong nước?Nhiệt độ bề mặt quả dưa chuột luôn thấp hơn 1-2 độ so với nhiệt độ không khí xung quanhKhi toát mồ hôi ta cảm thấy mát hơnCâu 2:Nêu các dữ liệu chứng minh ty thể và lục lạp do vi khuẩn cộng sinh vào tế bào nhân chuẩnNgân tế bào hồng cầu người và tế bào biểu bì vảy hành vào các dung dịch sau:Dung dịch ưu trươngDung dịch nhược trươngNêu hiện tượng và giải thích?Câu 3:Phân biệt đường phân và chu trình Crep, chuỗi vận chuyển e về: vị trí, nguyên liệu và sản phẩmGiải thích tại sao các tế bào cơ người nếu co liên tục sẽ mỏi và không thể co được nữa?Câu 4:Tóm tắt cơ chế quang hợp ở thực vật C3?Oxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào? Từ nơi tạo ra oxi phải qua mấy lớp màng để ra khỏi tếbào?Câu 5:Nêu đặc điểm các pha trong kì trung gian của quá trình phân bào? Em có nhận xét gì về kì trung gian của cácdạng tế bào sau: Tế bào hồng cầu, thần kinh, ung thư?Tổng số tế bào con sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ một tế bào 2n của người là 62,Xác định số lượng NST có trong thế hệ tế bào cuối cùng?Câu 6:Tên gọi một kiểu dinh dưỡng được xây dựng dựa trên những tiêu chuẩn nào? Hãy nêu các kiểu dinh dưỡng ởVSV?Cho các VSV sau: Trùng biến hình, vi tảo, vi khuẩn Nitrobacter và vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh, hãyxếp chúng và các kiểu dinh dưỡng phù hợp.Câu 7:Vì sao trong nuôi cấy không liên tục VSV cần có pha tiềm phát mà trong nuôi cấy liên tục không có.Vì sao vi khuẩn có cấu trúc đơn giản mà lại có tốc độ sinh trưởng và sinh sản rất cao? ĐỀ THI HSG LỚP 10 – VĨNH PHÚCNăm học 2008 – 2009Câu 1:Dựa vào những đặc điểm nào có thể coi tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống?Câu 2:Nêu 2 chức năng cơ bản của Hidratcacbon với cơ thể sống? Tinh bột và xenlulo đều là Hidratcacbon nhưngchúng khác nhau như thế nào?Giải thích vì sao nói: Màng sinh chất có cấu trúc theo mô hình khảm động? Các phân tử Colesteron có vai trògì?Câu 3:a. Trình bầy cấu trúc hóa học của ATP, trong tế bào ATP cung cấp năng lượng chủ yếu cho những quá trìnhnào?b. Vẽ sơ đồgiải thích sự điều hòa quá trình chuyển hóa trong cơ thể bằng cơ chế ức chế ngược của enzim?Câu 4:Lập bảng so sánh giữa quá trình đường phân và chu trình Crep về: vị trí, nguyên liệu, sản phẩm, năng lượng?Lập bảng so sánh pha sáng, pha tối trong quang hợp về: nơi xẩy ra, điều kiện, nguyên liệu, năng lượng, sảnphẩm, vai trò trong chuyển hóa năng lượng?Câu 5:a. Nêu các đặc điểm chung của các nhóm VSV? Phân biệt các hình thức hô hấp hiếu khí, kị khí và lên mem ởVSV?b. Một học sinh đã viết phương trình lên men ở VSV kị khí như sau:C12H22O11 – CH3CHOHCOOHCH3CH2OH + O2 – CH3COOH + H2O + QTheo em viết như vậy đúng chưa? Giải thích? Căn cứ vào sản phẩm tạo ra em hãy cho biết tác nhân gây ra hiện tượngtrên?Câu 6:Trong cơ quan sinh giao tử có 10 tế bào sinh dục sơ khai đang nguyên phân liên tiếp một số lần, môi trường tế bàocung cấp nguyên liệu tương đương 2480 NST, tất cả các tế bào con sinh ra đều giảm phân tạo giao tử môi trườngcung cấp nguyên liệu tạo ra 2560 NST. Nếu tất cả các giao tử đều tham gia thụ tinh và hiệu suất 10%, tổng số hợp tửlà 128.Xác định bộ NST 2n của loàiXác định giới tính SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC――――――ĐỀ CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM 2009-2010ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC(Dành cho học sinh THPT không chuyên)Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề.——————————Câu 1 (1 điểm). Nêu các đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống? Những đặc điểm nào là đặc điểm nổitrội đặc trưng cho thế giới sống?Câu 2 (1 điểm). Cho biết các đặc điểm của giới thực vật về các mặt: Cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản, và tổtiên của chúng?Câu 3 (1 điểm). Nêu những chức năng chính của prôtêin màng trong hoạt động sống của tế bào?Câu 4 (1 điểm). Các chất tan vận chuyển qua màng có thể đi theo những con đường nào? Tốc độ khuếch táncủa các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào?Câu 5 (1 điểm). Trình bày cấu tạo của ATP? Hãy phân loại các kiểu phôtphorin để tổng hợp ATP trong tếbào nhân thực? Trong các kiểu đó thì kiểu nào tạo ra hầu hết các phân tử ATP cung cấp cho hoạt động sốngcủa tế bào?Câu 6 (1 điểm). Cho biết các quá trình chuyển hoá vật chất có thể xẩy ra trong tế bào? Enzim làm giảmnăng lượng hoạt hóa bằng cách nào? Nêu các đặc tính chính của enzim?Câu 7 (1 điểm). Trong tế bào thực vật có hai bào quan tổng hợp ATP là bào quan nào? Cho biết điểm giốngnhau trong cấu tạo giữa 2 bào quan đó? Từ đó rút ra nhận xét gì về nguồn gốc 2 loại bào quan này?Câu 8 (1 điểm). Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp về các dấu hiệu: Điều kiện xảy ra, nơi xảy ravà sản phẩm tạo ra. Tại sao trong quang hợp, pha tối lại phụ thuộc vào pha sáng?Câu 9 (1điểm):a.Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu của một enzym thì hoạt tính của enzym đólại bị giảm thậm chí bị mất hoàn toàn?b.Tế bào nhân thực có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia tế bào chất thànhnhững xoang tương đối cách biệt có lợi gì cho sự hoạt động của các enzym?Câu 10 (1 điểm). Trong tinh hoàn của 1 gà trống có 6250 tế bào sinh tinh đều qua giảm phân hình thànhtinh trùng. Nhưng trong quá trình giao phối với gà mái chỉ có 1/1000 số tinh trùng đó trực tiếp thụ tinh vớicác trứng. Các trứng hình thành trong buồng trứng đều được gà mái đẻ ra và thu được 32 trứng. Nhưng saukhi ấp, chỉ nở được 25 gà con. Biết ở gà 2n = 78.a. Tính số lượng tinh trùng hình thành, số lượng tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng.b. Cho biết số lượng tế bào sinh trứng của gà mái và số NST bị tiêu biến trong các thể định hướng khi cáctế bào sinh trứng này qua giảm phân.---Hết--Cán bộ coi thi không giải thích gì thêmHọ và tên thí sinh..................................................................................... SBD.................... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC――――――KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM 2009-2010HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌCDành cho học sinh THPT không chuyên——————————CâuNội dung trả lời1* Những đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống:- Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc...............................................................................- Là 1 hệ thống mở và tự điều chỉnh............................................................................- Thế giới sống liên tục tiến hoá..................................................................................* Những đặc điểm nổi trội:TĐC và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng, khả năng tự điềuchỉnh.............................................................................................................................- Cấu tạo: Đa bào, nhân thực.......................................................................................2- Dinh dưỡng: Tự dưỡng theo kiểu quang hợp (phổ biến), dị dưỡng theo kiểu kí sinh ( mộtsố)...............................................................................................................- Sinh sản: Vô tính( bào tử, sinh dưỡng), hữu tính....................................................- Tổ tiên: Tảo lục đa bào nguyên thuỷ.......................................................................* Chức năng chính của prôtêin màng gồm:3670,250,250,250,250,250,25- Là thụ thể bề mặt tiếp nhận các thông tin..................................................................0,25- Là các kênh vận chuyển các chất qua màng, là enzim màng ...................................50,250,250,25- Ghép nối 2 tế bào với nhau........................................................................................- Giúp tế bào nhận biết nhau nhờ dấu hiệu nhận biết đặc hiệu ( glicôprôtêin)..............4Điểm* Các con đường các chất tan có thể đi qua:- Qua trực tiếp lớp phôtpholipit...................................................................................- Qua kênh prôtêin.......................................................................................................* Tốc độ khuếch tán theo phương thức bị động phụ thuộc vào các yếu tố sau:- Kích thước của chất cần vận chuyển- Sự chênh lệch nồng độ 2 bên màng...........................................................................- Bản chất hoá học của chất- Môi trường: Nhiệt độ, độ nhớt, ................................................................................* Cấu tạo: Gồm 2 thành phần là ađênôzin( bazơ ađênin + đường ribôzơ) và triphôtphat( 3gốc phôtphat).........................................................................................* Các kiểu phôtphorin hoá:- Phôtphorin hoá quang hoá: Vòng và không vòng.....................................................- Phôtphorin hoá ôxi hoá: Ở mức nguyên liệu và mức enzim.....................................* Kiểu phôtphorin hoá ôxi hoá ở mức enzim tạo ra hầu hết các phân tử ATP cung cấpcho hoạt động sống của tế bào....................................................................* Các quá trình chuyển hoá có thể xẩy ra: Đồng hoá và dị hoá.............................* Enzim làm giảm nặng lượng hoạt hoá bằng cách: Tạo nhiều phản ứng trunggian...............................................................................................................................* Đặc tính của enzim:- E có hoạt tính mạnh...................................................................................................- E có tính chuyên hoá cao...........................................................................................* Đó là 2 bào quan: Ti thể và lục lạp.........................................................................* Điểm giống nhau:- Đều có cấu tạo 2 lớp màng .......................................................................................- Có ADN vòng, trần, kép; có ribôxôm 70S................................................................0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25 8* Nhận xét: 2 bào quan này đều có chung từ 1 nguồn gốc ( từvi khuẩn)...................* Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp về :Dấu hiệuPha sángPha tốiĐiều kiện xảy ra Chỉ xảy ra khi có ánh sáng Xảy ra cả khi có ánh sáng và cảtrong tối………………………….0,25Nơi xảy raỞ màng tilacôit của lục lạpTrong chất nền của lục lạp . ……0,250,250,25Sản phẩm tạo raATP và NADPH ,ÔxiCacbohiđrat ,ADP, NADP………0,25* Trong quang hợp, pha tối phụ thuộc vào pha sáng vì: Sản phẩm của pha sang lànguyên liệu chop ha tối………………………………………………………………910a. Vì: E có bản chất là pr-> khi tăng nhiệt độ quá tối ưu của E-> E bị biến tính, mất chứcnăng xúc tác...........................................................................................................b. Vì: Mỗi E có thể cần các điều kiện khác nhau -> vì vậy mỗi bào quan là môi trườngthích hợp cho hoạt động của một số loại E nhất định.....................................................a. Số tinh trùng được hình thành là: 6250 x 4 = 25 000( tinh trùng)..............................- Số tinh trùng trực tiếp tham gia thụ tinh với trứng: 25 000 x 1/1000 = 25(tinh trùng).b. Số lượng tế bào sinh trứng = số lượng trứng tạo ra = 32 tế bào. ..............................- Số thể định hướng bị tiêu biến có số nhiễm sắc thể là:32 x 3 x 39 = 3744 (NST)...................................................................................---Hết---0,50,50,250,250,250,25 SỞ GD & ĐT VĨNHPHÚC……………….ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI CHỌN HSG 10 CẤP TỈNH NĂM 2010 -2011MÔN THI: SINH HỌC(Dành cho HS không chuyên)Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1a. Người ta cho chuối chín vào ngăn đá tủ lạnh để nó đông cứng lại, sau đó lấy ra để tan hết đá thấy quảchuối mềm hơn rất nhiều so với lúc chưa để vào tủ lạnh. Hãy giải thích?b. Nêu vai trò của mỗi nhóm nguyên tố hóa học có trong tế bào?Câu 2a. Vì sao phôtpholipit có tính lưỡng cực?b. Khi tiến hành thí nghiệm về tính thấm của tế bào sống và tế bào chết, kết quả có sự khác nhau về màu sắccủa lát cắt phôi không đun cách thủy với lát cắt phôi đun cách thủy. Hãy giải thích về sự khác nhau đó ?Câu 3a. Nước được hình thành trong quang hợp ở pha sáng hay pha tối? Bằng cách nào có thể chứng minh trongquá trình quang hợp nước sinh ra ở pha đó?b. Để tạo ra 20 phân tử glucôzơ, pha tối cần sử dụng bao nhiêu ATP, NADPH từ pha sáng?Câu 4a. Vì sao nói hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men đều là quá trình dị hoá? Căn cứ vào đặc điểm nàongười ta phân biệt 3 quá trình này?b. Quá trình vận chuyển H+ từ xoang gian màng vào chất nền ti thể để tổng hợp ATP được thực hiện theophương thức vận chuyển nào? Điều kiện để xẩy ra phương thức vận chuyển đó?Câu 5a. Cho biết các quá trình chuyển hoá vật chất có thể xẩy ra trong tế bào? Enzim làm giảm năng lượng hoạthóa bằng cách nào?b. Nêu điểm khác biệt giữa hóa tổng hợp và quang tổng hợp về đối tượng thực hiện và nguồn năng lượng?Câu 6a. Nhà khoa học tiến hành phá nhân của tế bào trứng ếch thuộc nòi A rồi lấy nhân của tế bào trứng ếch thuộcnòi B cấy vào. Ếch con được tạo ra mang đặc điểm chủ yếu của nòi nào? Thí nghiệm chứng minh điều gì?b. Tế bào cơ, tế bào hồng cầu và tế bào bạch cầu, loại tế bào nào có nhiếu lizôxôm nhất? Tại sao?Câu 7Nêu các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất? Điều kiện để xẩy ra vận chuyển chủ động cácchất qua màng sinh chất?Câu 8a. Trong nước mắm và trong tương có rất nhiều axit amin. Chất này có nguồn gốc từ đâu, do vi sinh vật nàotác động để tạo thành?b. Làm nước sirô quả trong bình nhựa kín, sau một thời gian thì bình sẽ căng phồng. Hãy giải thích tại sao?Câu 9a. Trong quá trình hô hấp nội bào, có 2 giai đoạn xẩy ra tại ti thể. Đó là giai đoạn nào và xẩy ra ở đâu?b. Trong quá trình hô hấp nội bào có 5 phân tử glucôzơ được phân giải. Tính số NADH và FADH2 tạo ra?Câu 10Ở ruồi giấm, một tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần, các tế bào con tạo ra đều qua giảm phân tạo giaotử. Các giao tử hình thành tham gia thụ tinh với hiệu suất là 12,5% đã tạo ra 16 hợp tử. Tổng số nguyên liệutương đương với số nhiễm sắc thể đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình trên là 504. Xác định số lầnnguyên phân của tế bào ban đầu và giới tính của ruồi giấm.- Hết Họ và tên thí sinh...............................................................SBD...................................... SỞ GD VÀ ĐT VĨNHPHÚCĐỀ CHÍNH THỨCHƯỚNG DẪN CHẤM HSG 10 NĂM 2010 -2011MÔN THI: SINH HỌC (Không chuyên)CâuNội dungĐiểm1a. Giải thích:(1.0đ) - Quả chuối khi chưa cho vào tủ lạnh, các tế bào chưa bị vỡ liên kết với nhau tạo độ cứngnhất định.................................................................................................................................... 0,25- Khi đưa vào ngăn đá tủ lạnh, nước trong tế bào quả chuối đông thành đá -> tế bào bịvỡ -> khi đá tan tế bào đã vỡ không còn liên kết với nhau như ban đầu nữa => quảchuối sẽ mềm hơn..................................................................................................................... 0,25b. Vai trò của mỗi nhóm nguyên tố:- Nguyên tố đa lượng: Tham gia cấu tạo tế0,25bào.........................................................................- Nguyên tố vi lượng: Tham gia trao đổi chất: Vì cấu tạo enzim xúc tác cho các phản ứng0,25sinh hoá trong tế bào...............................................................................................................2a. Phôtpholipit có tính lưỡng cực vì :(1.0đ) - Phôtpholipit có cấu trúc gồm: 1 phân tử glixeron liên kết với 2 axit béo và 1 nhómphôtphat (nhóm này nối glixeron với 1 ancol phức)................................................................. 0,25- Đầu ancol phức ưa nước, đuôi axit béo kị nước...................................................................0,25b. Giải thích :- Phôi sống không nhuộm màu còn phôi chết bắt màu............................................................ 0,25- Tế bào sống có khả năng thấm chọn lọc chỉ cho các chất cần thiết đi qua màng vào trong0,25tế bào, còn phôi chết không có đặc tính này. ........................................................................3a.(1,0đ) - Nước được hình thành trong pha tối của quang hợp.............................................................. 0,25- Chứng minh nước sinh ra từ pha tối dựa trên phản ứng quang hợp đầy đủ:6CO2 + 12H2O -> C6H12O6 + 6O2 + 6H2ODùng ôxi nguyên tử đánh dấu trong CO2, khi quang hợp thấy ôxi nguyên tử đánh dấu cótrong glucozơ và nước => Như vậy, ôxi của nước là ôxi từ CO2. Vì CO2 chỉ tham gia vàopha tối........................................................................................................................................ 0,25b. Tạo 20 glucôzơ, pha tối đã dùng:20X18 = 360 ATP………………………………………………0,2520X12 = 240 NADPH…………………………………………. 0,25 4a.(1,0đ) * Vì: Cả 3 quá trình này đều là quá trình phân giải chất hữu cơ, đồng thời giải phóng nănglượng.............................................................................................................................* Căn cứ vào chất nhận e cuối cùng: Hô hấp hiếu khí (Chất nhận e cuối cùng là O2),hôhấp kị khí (Chất nhận e cuối cùng là ôxi liên kết), lên men (Chất nhận e cuối cùng là chấthữu cơ).....................................................................................................................................b.- Phương thức: Bị động (thụ động)........................................................................................- Điều kiện: Cần phải có chênh lệch nồng độ.........................................................................5a.(1,0đ) * Các quá trình chuyển hoá có thể xẩy ra: Đồng hoá và dị hoá...............................................* Enzim làm giảm năng lượng hoạt hoá bằng cách: Tạo nhiều phản ứng trung gian...............b. Phân biệt:Chỉ tiêu so sánhHóa tổng hợpQuang tổng hợpĐối tượngVi khuẩn hóa tổng hợpVi khuẩn quang hợp, trùng roi,tảo, thực vật…………………..Nguồn năng lượngPhản ứng hóa họcNăng lượng ánh sáng………..0,250,256a.(1,0đ)- Kết quả: Ếch con này mang đặc điểm của nòi B...................................................................0,25- Qua thí nghiệm chuyển nhân chứng minh được rằng nhân là nơi chứa thông tin di truyềncủa tế bào (Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào)..............................0,250,250,250,250,250,250,25b.- Tế bào bạch cầu có nhiều lizoxom nhất................................................................................- Giải thích: Do tế bào bạch cầu có chức năng tiêu diệt các tế bào vi khuẩn cũng như các tếbào bệnh lí, tế bào già nên nó phải có nhiều lizoxom nhất.......................................................* Các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất:7(1.0đ) - Vận chuyển trực tiếp qua lớp képphôtpholipit.......................................................................- Vận chuyển qua kênh prôtêin.................................................................................................* Điều kiện:- Phải có kênh prôtêin..............................................................................................................- Phải được cung cấp năng lượng ATP....................................................................................8a.(1.0đ)- Axit amin trong nước mắm có nguồn gốc từ protein của cá, vi sinh vật tác động để tạothành là: vi khuẩn ....................................................................................................................- Axit amin trong tương có nguồn gốc từ đậu tương, vi sinh vật tác động để tạo thành là:Nấm sợi (nấm vàng hoa cau)...................................................................................................0,250,250,250,250,250,250,250,25b. Giải thích:- Trên vỏ quả có rất nhiều tế bào nấm men. Nấm men sẽ lên men đường thành rượu etilicvà CO2...............................................................................................................................................................................................................- Khí CO2 được tạo thành không thể thoát ra khỏi bình kín nên làm cho bình căng phồnglên..............................................................................................................................................0,250,25 a. Các giai đoạn hô hấp xẩy ra tại ti thể:9(1.0đ) Chu trình crep: Xẩy ra tại chất nền ti thể…………………………………………………..- Chuỗi vận chuyển điện tử: Xẩy ra ở màng trong ti thể…………………………………….b. Số NADH và FADH2 tạo ra:- Số NADH tạo ra: 5 x 10 = 50................................................................................................0,250,25- Sô FADH2 tạo ra: 5 x 2 = 10.................................................................................................0,250,25Xác định số lần nguyên phân và giới tính10(1.0đ) - Số giao tử tạo ra : (16 x 100) : 12,5 = 128…………………………………………………0,25- Gọi k là số lần guyên phân của tế bào ban đầu (k nguyên, dương)+ Số NST môi trường cung cấp cho nguyên phân :(2k – 1)2n = (2k – 1)8+ Số NST cung cấp cho quá trình giảm phân : 2k.2n = 2k . 8=> Từ giả thiết ta có : (2k – 1)8 + 2k . 8 = 504 tế bàobị bắt buộc chuyển sang hô hấp kị khí tạo axit lactic => gây “mỏi” cơ..................................0,5b. Giải thích:6- Năng lượng giải phóng từ mỡ chủ yếu từ các axit béo. Axit béo có tỉ lệ ôxi/cacbon thấp(1.0đ) hơn nhiều so với đường glucôzơ => khi ôxi hóa các axit béo, tế bào cơ cần tiêu tốn rấtnhiều ôxi................................................................................................................................0,25- Mà khi cơ thể hoạt động mạnh lượng ôxi mang đến các tế bào cơ bị giới hạn bởi khả nănghoạt động của hệ tuần hoàn, do vậy mặc dù phân giải mỡ tạo nhiều năng lượng nhưng tếbào cơ lại không sử dụng mỡ vì ôxi không được cung cấp đầy đủ………………………0,25a.- Các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau để việc di chuyển về 2 cực tế bào0,5được dễ dàng, không bị rối loạn do kích thước của NST.......................................................- Nếu ở kì trước của nguyên phân thoi phân bào không được hình thành thì các NST khôngphân li được về 2 cực tế bào => tế bào không phân chia => tạo ra tế bào có bộ NST tăng0,5gấp đôi(4n)...........................................................................................................................7b.(2.0đ) - Số loại tinh trùng tối đa được tạo ra: 15 x 4 = 60 loại.........................................................0,25- Số loại trứng tối đa tạo ra: 15 x 1 = 15 loại..........................................................................0,25c.- Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài = (1672-1496)/4 = 44 NST.......................................................- Giới tính: Số tế bào sinh giao tử = 1672/44 = 38Số giao tử giao tử được sinh ra từ 1 tế bào sinh giao tử = 152/38 = 4 => Giới đực...................-----Hết-----0,250,25 Họ tên TS: ...............................................................SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONINH THUẬN(Đề thi chính thức)Số BD: .......................Chữ ký GT 1: .....................KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHNĂM HỌC 2014 – 2015Khóa ngày: 09 / 11 / 2014Môn thi: Sinh học Cấp: THPTThời gian làm bài: 180 phút(Không kể thời gian phát đề)ĐỀ:(Đề thi có 02 trang/20 điểm)Bài 1: Cho các tế bào thực vật vào trong dung dịch chứa chất X có pH thấp. Sau từngkhoảng thời gian người ta tiến hành đo pH của dung dịch và đo lượng chất X được tếbào hấp thu và nhận thấy theo thời gian pH của dung dịch tăng dần lên, còn lượng chấtX đi vào tế bào theo thời gian cũng gia tăng.a. Hãy đưa ra giả thuyết giải thích cơ chế vận chuyển chất X vào trong tế bào.b. Làm thế nào có thể chứng minh được giả thuyết đã đưa ra là đúng?Bài 2: Thế hệ thứ nhất của một quần thể động vật ở trạng thái cân bằng di truyền có:q(a) = 0,2; p(A) = 0,8. Thế hệ thứ hai của quần thể có cấu trúc 0,672AA : 0,256Aa :0,072aa.Xác định cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ thứ ba. Biết rằng cách thức giaophối tạo ra thế hệ thứ ba cũng giống như cách thức giao phối tạo ra thế hệ thứ hai.Bài 3: Tại sao nói chọn lọc tự nhiên là nhân tố cơ bản nhất tạo nên sự tiến hoá thíchnghi?Bài 4:a. Khi huyết áp thấp thì quá trình lọc ở cầu thận của cơ quan bài tiết nước tiểu bịtrở ngại, thận đã tự điều chỉnh huyết áp bằng cách nào để quá trình lọc trở lại bìnhthường?b. Làm rõ sự khác biệt về cấu trúc thận của loài động vật có vú sống ở sa mạc vớicấu trúc thận của loài động vật có vú sống ở dưới nước. Giải thích?Bài 5:a. Ốc bươu vàng có nguồn gốc từ Trung và Nam Mĩ. Ốc được du nhập vào ViệtNam trong những năm 1985-1988 và đã trở thành một trong những sinh vật gây hạinghiêm trọng cho nền nông nghiệp. Vì sao ốc bươu vàng đã du nhập vào Việt Nam lạicó thể gây nên những tác hại trong nông nghiệp? Giải thích.1 b. Cây Thanh long ở tỉnh Bình Thuận và một số nơi ở tỉnh Ninh Thuận thường rahoa, kết quả từ cuối tháng 3 đến tháng 9 dương lịch. Trong những năm gần đây, vàokhoảng đầu tháng 10 đến tháng 01 năm sau, nông dân ở các tỉnh này áp dụng biện phápkĩ thuật “thắp đèn” nhằm kích thích cây ra hoa để thu quả trái vụ.Hãy giải thích cơ sở khoa học của việc áp dụng biện pháp trên?Bài 6: Người ta dùng một màng nhân tạo chỉ có 1 lớp phôpholipit kép để tiến hành thínghiệm xác định tính thấm của màng này với glixêrol và iôn Na + nhằm so sánh tínhthấm của màng sinh chất.Hãy dự đoán kết quả và giải thích?Bài 7: Hãy thiết kế 01 thí nghiệm “Phát hiện hô hấp của thực vật qua sự thải CO2”.Bài 8: Cho phả hệ sau, trong đó alen gây bệnh (kí hiệu là a) là lặn so với alen bìnhthường (A) và không có đột biến xảy ra trong phả hệ này.Thế hệI12II1III.23412534a. Viết các kiểu gen có thể có của các cá thể thuộc thế hệ I và III.b. Khi cá thể II.1 kết hôn với cá thể có kiểu gen giống với II.2 thì xác suất sinhcon đầu lòng là trai có nguy cơ bị bệnh là bao nhiêu? Viết cách tính.Bài 9: Phân tích bộ nhiễm sắc thể trong tế bào của một bào thai bị xảy ở người, người tanhận thấy tế bào có số lượng nhiễm sắc thể là 92, XXYY.Hãy nêu 1 giả thuyết giải thích cơ chế hình thành bộ nhiễm sắc thể trên ?------- HẾT -------2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNHKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10NĂM HỌC 2010 - 2011ĐỀ CHÍNH THỨC(Đề gồm 2 trang)Môn: Sinh họcCâu 1. Cho sơ đồ sau:A. GlucôzơB. GlucôzơThời gian làm bài: 150 phútNgày thi: 05/4/2011Nấm men (không có O2)Vi khuẩn lactic (không có O2)X + CO2 + năng lượng.Y + năng lượng.a) Tên gọi của hai quá trình trên là gì? Xác định tên của chất X, Y.b) Tại sao số lượng ATP được tạo ra từ hai quá trình trên lại rất ít?c) Xác định chất nhận điện tử cuối cùng của hai quá trình trên.d) Nếu có oxi (O2) thì các quá trình trên có diễn ra hay không? Vì sao?Câu 2. Cho sơ đồ sau:JIChu trìnhCrepABHCGDEFa) Hãy viết tên các chất tương ứng với các kí hiệu từ A đến J trên hình vào bài làm.b) Phần lớn năng lượng thu được từ các phản ứng ôxy hóa thuộc chu trình này được tíchlũy trong những phân tử nào? Năng lượng từ những phân tử đó được dùng để tổnghợp ATP như thế nào? Câu 3.a) Vì sao màng sinh chất có cấu trúc khảm động và có tính chọn lọc?b) Adrênalin gây đáp ứng ở tế bào gan bằng phản ứng phân giải glicôgen thànhglucôzơ. Vẽ sơ đồ mô tả con đường truyền tín hiệu từ adrênalin đến phản ứng phângiải glicôgen.c) Các chất: O2, NO, CO2, Na+, Ca2+, C6H12O6, H2O được vận chuyển qua màng sinhchất bằng những con đường nào?d) Phân biệt quá trình khuyếch tán của NO với quá trình khuyếch tán của Na+ qua màngsinh chất.Câu 4.a) Nêu sự khác nhau trong chuỗi truyền điện tử xảy ra trên màng tilacôit của lục lạp vàtrên màng ti thể.b) Phân biệt chiều khuyếch tán của H+ ở ti thể và lục lạp qua ATPaza.Câu 5. Nêu kiểu dinh dưỡng, nguồn năng lượng, nguồn cacbon, kiểu hô hấp của vi khuẩnnitrat hóa. Vai trò của vi khuẩn này đối với cây trồng.Câu 6.a) Có 3 dung dịch để trong phòng thí nghiệm. Dung dịch 1 chứa ADN, dung dịch 2 chứaamylaza, dung dịch 3 chứa glucôzơ. Người ta đun từ từ 3 dung dịch này đến gần nhiệtđộ sôi, rồi làm nguội từ từ về nhiệt độ phòng. Hãy cho biết mức độ biến đổi về cấutrúc xảy ra sâu sắc nhất ở hợp chất nào? Giải thích.b) Phân biệt các bậc cấu trúc không gian của prôtêin.Câu 7. Một cơ thể thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6, gồm 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồngđược kí hiệu là Aa, Bb, Dd.a) Viết kí hiệu của các nhiễm sắc thể ở cực 1 và cực 2 trong một tế bào đang ở kì saucủa nguyên phân.b) Trong trường hợp không xẩy ra trao đổi chéo, hãy viết kí hiệu của các nhiễm sắc thểở cực 1 và cực 2 trong một tế bào khi đang ở kì sau của giảm phân I và ở kì sau củagiảm phân II.c) Giả sử rằng trong quá trình giảm phân sinh giao tử của loài trên, 3 cặp NST đó đềuxẩy ra trao đổi chéo tại một điểm thì tối đa sẽ tạo ra bao nhiêu loại giao tử?_______Hết_______Họ và tên thí sinh……………………………..Số báo danh……………………….………….. k× thi chän häc sinh giái cÊp tr−êng khèi 10N¨m häc 2008 – 2009M«n thi : Sinh häc (Thêi gian : 180 phót)§Ò thi cã 9 c©u, gåm 2 trangTr−êng THPTCÈm thñy I®Ò chÝnh thøcCâu 1 : (2 điểm )Sự giống nhau và khác nhau cơ bản về cấu trúc của ADN với ARN .Câu 2 : (2 điểm)So sánh tế bào thực vật với tế bào động vật .Câu 3 : (3 điểm)Cho c¸c h×nh vÏ vÒ cÊu tróc mµng sinh chÊt (A, B, C, D vµ E) d−íi ®©y(1)(3)(4)(3)(3)(3)(2)(a)(3)ABC(b)DATPEa) Gäi tªn c¸c thµnh phÇn t−¬ng øng ®−îc kÝ hiÖu (1), (2), (3) vµ (4) ë c¸c h×nhtrªn.b) Tõ mçi h×nh trªn, h y nªu chøc n¨ng cña pr«tªin trong mµng sinh chÊt.Câu 4 : (2 điểm )a. Phân biệt các cấu trúc bậc 1, 2, 3, 4 của các phân tử prôtêin. Kể tên các loạiliên kết hoá học tham gia duy trì cấu trúc prôtêin ?b. Vì sao khi nấu canh cua (giã nhỏ cua lọc lấy nước để nấu canh) thì có hiệntượng đóng lại từng mảng nổi lên mặt nước nồi canh?Câu 5 : (1 điểm)Một học sinh muốn cây rau cải mình trồng nhanh lớn đã hòa nước giải để tướicho cây nhưng không hiểu tại sao sau khi tưới cây lại bị héo. Em có thể cho biếthọc sinh đó mắc sai lầm gì ? muốn tưới nước giải để cho cây phát triển tốt thìcần phải làm như thế nào ?Câu 6 : (2 điểm)V× sao sau khi x©m nhËp vµo c¬ thÓ ng−êi, HIV cã kh¶ n¨ng l©y lan vµo tÕ bµoLimph« T, tÕ bµo ®¬n nh©n, ®¹i thùc bµo cña hÖ thèng miÔn dÞch ? V× sao ng−êitiªm chÝch ma tóy l¹i dÔ bÞ nhiÔm HIV ?Câu 7 : (2 điểm)a. Hãy cho biết trong tế bào nhân thực những bộ phận nào có cấu trúc màng đơn,màng kép ? b. Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào ? Từ nơi được tạo ra, ôxiphải đi qua những lớp màng nào để ra khỏi tế bào ?Câu 8 : (2 điểm)Cho sơ đồ mô tả quá trình sinh trưởng của quần thể vi sinh vật như sau :Sè l−îng tÕ bµo(a)(b)(c)(d)Thêi giana. Sơ đồ trên mô tả quá trình quá trình nuôi cấy nào của vi sinh vật ? Hãy gọi têncác kí hiệu (a), (b), (c), (d) trong hình vẽ và cho biết sự phát triển của vi sinhvật trong từng giai đoạn ?b. Ý nghĩa của sơ đồ trong nuôi cấy vi sinh vật ?Câu 9 : (4 điểm)Cho rằng trong một lần thụ tinh có 32768 tinh trùng tham gia thụ tinh, nhưngchỉ có 2 hợp tử được hình thành: 2 hợp tử này nguyên phân một số lần liên tiếptạo ra 48 tế bào mới và có tổng số 1920 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.a. Xác định bộ nhiễm sắc thể lượng bội 2n của loài?b. Xác định số tế bào sinh tinh tạo ra các tinh trùng nói trên?c. Xác định số nhiễm sắc thể đơn trong toàn bộ số tinh trùng tham gia thụ tinh nóitrên?d. Xác định số đợt phân bào của mỗi hợp tử?-------------------- Hết ----------------------(Giám thị không giải thích gì thêm) SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊNTRƯỜNG THPT ĐẠI TỪĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNGNĂM HỌC 2008-2009Môn: SINH HỌC 10(Thời gian làm bài: 150 phút – Không kể thời gian giao đề)Câu 1: (1 điểm) Tại sao nói tế bào là cấp tổ chức sống cơ bản của sinh giới ?Câu 2: (1.5 điểm) Chứng minh màng sinh chất có cấu tạo phù hợp với chức năng vậnchuyển các chất qua màng ?Câu 3: (1 điểm) Vẽ sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật và chú thích ?Câu 4: (1 điểm) Chứng minh năng lượng sinh vật dùng cho mọi hoạt động sống có nguồngốc từ năng lượng ánh sáng mặt trời ?Câu 5: (1 điểm) Phân biệt ba hình thức cố định CO2 ở thực vật C3, C4 và CAM ?Câu 6: (1 điểm) Tóm tắt diễn biến quá trình hô hấp tế bào ?Câu 7: (2 điểm) Vẽ sơ đồ diễn biến quá trình giảm phân của loài có bộ NST 2n = 6 ?Câu 8: (1.5 điểm) Hai phân tử ADN đều có chiều dài 4080Ao. Phân tử thứ nhất có tỉ lệgiữa A và một loại nucleotide khác là 1,5. Phân tử thứ 2 có tổng số guanine và một loạinucleotide khác bằng 60%.a.Tính số lượng từng loại nucleotide của gene ?b.Tính số liên kết hydro của gene ?c.Dựa vào các kết quả trên hãy dự đoán phân tử ADN nào sẽ biến tính nhanh hơn ở nhiệtđộ cao ? Giải thích ?………………………..Hết……………………………Họ và tên thí sinh:……………………………………….Số báo danh: …………………………………… Së GI¸O DôC - §µO T¹O H¶I PHßNGTRï¬ng THPT PH¹M NGò L O§Ò THI HäC SINH GIáI – SINH 10N¨m häc 2007-2008Thêi gian: 90 phótI - PHÇN TR¾C NGHIÖM: (3 ®iÓm)C©u1: Chän ph−¬ng ¸n tr¶ lêi ®óngnhÊt:1. §Æc tÝnh næi tréi cña c¸c cÊp tæ chóc sèng lµ:A: Tè chøc sèng cÊp d−íi lµm nÒn t¶ng x©y dùng cho tá chøc sèng cÊptrªn.B: Tæ chøc cÊp sèng cao h¬n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm cña tæ chøc sèng cÊpd−íi vµ nh÷ng ®Æc tÝnh næi tréi.C: Tæ chøc sèng cÊp d−íi vµ tæ chøc sãng cao h¬n lu«n kÕt víi nhau ®Ócïng tån t¹i.D: C¶ A vµ B.E: C¶ A, B, C.2. CÊu tróc cã mÆt trong c¶ tÕ bµo ®éng vËt, thùc vËt vµ vi sinh vËt lµ:A: Mµng sinh chÊt vµ rib«r«mB: L−íi néi chÊt vµ ti thÎc: l−íi néi chÊt vµ kh«ng bµo.D: L−íi néi chÊt vµ lôc l¹pe: Mµng sinh chÊt vµ thµnh tÕ bµo3. VËt chÊt di truyÒn ë tÕ bµo vi khuÈn lµ:A: ADN kÕt hîp víi pr«tªin hist«nB: ADN trÇn, d¹ng vßngC: ARND: C¶ B vµ C4: C¸c con ®−êng khuÕch t¸n qua mµng sinh chÊt:A: KhuÕch t¸n qua lç mµng kh«ng mang tÝnh chän läcB: KhuÕch t¸n qua kªnh pr«tªin mang tÝnh chän läcC: KhuÕch t¸n qua mµng mang tÝng chän läc kh«ng chon läcD: C¶ A vµ B ®Òu ®óng5. Trong c¸c hîp chÊt sau, hîp chÊt nµo kh«ng cã cÊu tróc ®a ph©n lµ:A: Pr«tªinB: Pr«tªin vµ LipÝtC: LipÝtD: Cacbohi®ratE: ADN vµ ARN6. TÝnh ®a d¹ng cña Pr«tªin ®−îc quy ®Þnh bëi:A: Nhãm amin cña c¸c axit aminB: Nhãm R- cña c¸c axit aminC: Liªn kÕt peptit1 D: Sè l−îng, th¸nh phÇn vµ tr×ng tù s¾p xÕp c¸c axit amin7. Hîp chÊt cã ®¬n ph©n lµ gluc«z¬ lµ:A: Tinh bét vµ s©ccacoz¬B: Tinh bét vµ Glic«renC: Lipit ®¬n gi¶nD: TÊt c¶ ®Òu ®óng8. Sè l−îng ti thÓ vµ lôc l¹p trong tÕ bµo ®−îc gia t¨ng b»ng c¸ch:A: ChØ b¾ng sinh tæng hîp míi B: chØ b¾ng c¸ch ph©n chiaC: Nh¬f sù di truyÒnD: Sinh tæng hîp míi vµ ph©n chiaE: Nhß c¸ch liªn kÕt cña c¸c tói mµng sinh chÊt9. §¹i ph©n t− h÷u c¬ tham gia thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng sinh häc nhÊtlµ:A: LipitB: Pr«tªinC: Axit nuclªicD: Ccbohi®rat10. C¸c chÊt ®−îc vËn chuyÓn qua mµng ë d¹ng:A: D¹ng thÓ r¾nB: D¹ng khÝC: D¹ng hoµ tan trong dung m«iD: C¶ B vµ C.C©u2: §iÒn tõ vµo chç (...) ®Ó hoµn thµmh c¸c cau sau:a, Mµng sinh chÊt µ rang giíi bªn ngoµi vµ lµ rµo ch¾n chän läc cña tÕbµo. Mµng sinh chÊt cã cÊu tróc..............®−îc cÊu t¹o tõ hai thµnh phÇnchÝnh lµ..................b, Ti thÓ lµ bµo quan phæ biÕn cña tÕ bµo nh©n thùc. §©y lµ bµo quan®−îc bao bäc bëi ........................bªn trong chÊt nÒn cã ch−a .................II – PHÇN Tù LUËN: (7 ®iÓm)C©u1 (2®iÓm)So s¸nh tÕ bµo ®éng vËt vµ thùc vËt.Tø sù tù so s¸nh cã thÓ rót ra ý nghÜa g×?C©u2 (2 ®iÓm)Tr×nh bµy cÊu tróc ho¸ häc vµ cÊu tóc khong gian cña pr«tªin.T¹i sao cÇn ¨n nh÷ng lo¹i pr«tªin tõ c¸c nguån thùc phÈm kh¸c nhau?V× sao tr©u ba\ß ®Òu ¨n cá nh−ng thÞt tr©u kh¸c thÞt bß?C©u3 (1.5 ®iÓm)Trong tÕ bµo Prtªin ®−îc táng hîp vµ hoµn thiÖn tõ nh÷ng bµo quan nµo? Tr×nh bµy cÈu tróc cña c¸ bµo quan ®ã. Gi¶i hÝch hiÖn t−îng mÊt ®u«icuÈ nßng näc.C©u4 (1,5 ®iÓm)Mét gen gåm 3000 nuclª«tit vµ cã 3900 liªn kÕt hi®ro. Cho biÕt:a, Sè nuclª«tit tõng lo¹i cña genb, ChiÒu dµi cña gen2 c, CÊu tróc cña ADN cã ®¹c ®iÓm gÝ ®Ó thùc hiÖn cøc n¨ng mang, b¶oqu¶n vµ truyÒn ®¹t th«ng tin di truyÒn.3 ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4LẦN XV – NĂM 2010Chuyên đề 1: Thế giới sốngCâu 1:1. Trong hệ thống phân loại 3 lãnh giới, giữa vi sinh vật cổ và vi khuẩn cùng thuộcnhóm tế bào nhân sơ nhưng chúng được xếp theo 2 lãnh giới riêng. Tại sao?2. Tại sao ở thế kỉ XIX nấm được xếp vào giới Thực vật, đến thế kỉ XX Whittakervà Margulis lại xếp nấm vào một giới riêng?Trả lời:1. Trong hệ thống phân loại 3 lãnh giới, giữa vi sinh vật cổ và vi khuẩn cùng thuộcmột nhóm tế bào nhân sơ nhưng chúng được xếp theo 2 lãnh giới riêng vìĐặc điểmThành tế bàoVi khuẩnChứa peptidoglican(murein)Hệ genĐiều kiện môitrường sốngKhông chứa intronÍt khắc nghiệVi sinh vật cổHỗn hợp gồm polisaccarit,protein và glycoprotein(pseudomurein)Có chứa intronRất khắc nghiệt về nhiệtđộ, độ muối2. Ở thế kỉ XIX nấm được xếp vào giới thực vật, đến thế kỉ XX Whittaker vàMargulis lại xếp nấm vào giới riên vì- Ở thế kỉ XIX nấm được xếp vào giới thực vật vì nấm có đặc điểm giống với thựcvật: sinh vật nhân thực, đa bào, sống cố định và có thành tế bào.- Đến thế kỉ XX Whittaker và Margulis lại xếp nấm vào mọt giới riêng vì nấm cónhững đặc điểm cơ bản khác với thực vật: chất dự trữ của nấm là glycogen, thànhtế bào cấu tạo từ kitin và không có chứa lục lạp.Câu 2:1. Tại sao ở đáy biển sâu rất phong phú vi khuẩn hoa tự dưỡng nhưng lại rất ít vikhuẩn quang hợp?2. Vì sao vi khuẩn gây viêm loét dạ dày không ưa axit nhưng sống được trong dạdày có pH rất thấp (pH = 2-3)?3. nuôi hai chủng vi sinh vật A, B trong cùng mọt môi trường tối thiểu thấy chúngsinh trưởng phát triển bình thường nhưng khi tách hai chủng A và B ra nuôi riêngtrong điều kiện môi trường tối thiể thì cả hai chủng đều không phát triển được.Hãy giải thích hiện tượng trên.4. Nuôi Escherichia coli trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo có nguồn cung cấpcacbon và glucozo và sorbitol, sau một thời gian người ta nhận thấy sự sinhtrưởng của quần thể vi khuẩn này có dạng như đồ thị sau. Chú thích các pha ứng với các vị trí 1,2,3,4 của đồ thị và giải thích.Trả lời:1. - Nước biển giàu CO2 và các kẽ nứt từ đáy biển là nơi thải ra nhiều Fe, S, CH4…là nguồn cung cấp C và năng lượng cho vi khuẩn hóa dưỡng phát triển.- Ở đáy bieenrr sâu rất ít ánh sáng có thể xuyên tới được nên không thích hợp chovi khuẩn quang hợp sinh sống.2. Sống trong dạ dày,vi khuẩn gắn vào các tế bào tiết chất nhầy của dạ dày và tiết raenzim ureaza phân giải ure thành NH4+ nâng cao pH tại chỗ chúng ngự trị.3. Mỗi chủng A và B đều không sống được trong môi truwowngftoois thiểu => Cảhai chngr A, B đều thuộc nhóm khuyết dưỡng- Khi nuôi chủng A và B trong cùng một môi trường tối thiểu, chúng sinhtrưởng và phát triển bình thường => chủng A,B là vi sinh vật đồng dưỡng.+ Giai thích:TH1: Chủng A sản xuất nhân tố sinh trưởng cung cấp cho củng B và ngượclại chủng B sản xuất nhân tố sinh trưởng khác cung cấp cho chủng A.TH2: Chủng A tổng hợp 1 thành phần của nhân tố sinh trưởng, chủng B tổnghợp thành phần còn lại của cùng nhân tố sinh trưởng. Cả 2 thành phần này cùng thamgia hình thành nhân tố sinh trưởng cần thiết cho chủng A và B.4.- Pha 1: tiềm phát (nguồn glucozo)- Pha 2: lũy thừa (nguồn glucozo)- Pha 3: tiềm phát (nguồn sorbitol)- Pha 4: lũy thừa (nguồn sorbitol)Câu 3:1. Trong hệ thống phân loại 3 lãnh giới, giữa VSV cổ và vi khuẩn cùng thuộc nhómtế bào nhân sơ nhưng chúng được xếp theo 2 lãnh giới riêng. Tại sao?2. Tại sao thực vật hạt kín rất đa dạng về số lượng loài và phân bố rộng rãi tren Tráiđất?3. Nêu đặc điểm khác nhau giữa virut và vi khuẩn?Trả lời:1.Vì giữa chúng có sự khác nhau: Điểm khác biệtVi khuẩnVirut- Chưa có cấu tạo tế bào, cơ thể chỉ gồm:vỏ protein và lõi axit nucleic- Chỉ chữa AND và ARN- Sống kí sinh bắt buộc trong tế bào chủVSV cổVi khuẩn- Có cấu tạo tế bào- Có chứa cả AND và ARN.- Có nhiều hình thức sống khác nhau: tựdưỡng bằng quang tổng hợp hay hóa tổnghợp, dị dưỡng theo kiểu cộng sinh, kí sinh,- Sinh sản nhờ hệ gen của tế bào chủhoại sinh.- Sinh sản nhờ các bào quan và hệ gen chínhmìnhThành tế bàopeptidoglicanKhông phải peptidoglicanHệ genKhông chứa intronCó chứa intron2.Thực vật hạt kín rất đa dạng về số lượng và phân bố rộng rãi trên trái đất vì:- Có lớp cutin chống mất nước, biểu bì lá có khí khổng trao đổi khis và thoát hơinước.- Hệ mạch phát triển vận chuyenr nước, muối khoáng, chất hữu cơ.- Thụ phấn nhờ gió, nước, côn trùng.- Thụ tinh kép tạo hợp tử và tạo nội nhx để nôi phôi.- Sự tạo thành hạt và quả để bảo vệ và nuoi phôi, phát tán, duy trì sự tiếp nối các thếhệ.3. Điểm khác nhau giữa viruts và vi khuẩn:Câu 4:1. Thế nào là VSV nguyên dưỡng, VSV khuyết dưỡng? Hãy giải thích tại sao cónhững vi khuẩn khuyết dưỡng không thể sống được trên môi trường nuôi cấytối thiểu nhưng khi được nôi cấy chung với với 1 chủng VSV nguyên dưỡngkhác thì cả 2 đều sinh trưởng và phát triển bình thường?2. Khi chiếu ánh qua lăng kính cào một sợi tảo dài trong dung dịch có các vikhuẩn hiếu khí, quan sát dưới kính hiển vi thấy vi khuẩn tập trung ở hai đầucủa sợi tảo. Hãy giải thích hiện tượng trên?3. Trả lời ngắn gọn các câu sau:a. Tại sao vi rút và thể ăn khuẩn thường được dùng làm nghiên cứu thểsống?b. Vì sao địa y không thuộc giới thực vật, mà xếp vào giới nấm cũngkhông hoàn toàn chính xác?c. Vì sao vi khuẩn lam vừa có khả năng quang hợp, lại vừa có khả năngcố định nitow tự do?d. Vì sao những virut có vật chất di truyền là ARN( ví dụ HIV) thì khó bịtiêu diệt hơn?e. Vì sao khái niệm VSV không được xem là một đơn vị phân loại?Trả lời:1. - VSV nguyên dưỡng là những vi khuẩn có thể sinh trưởng, phát triển trongmôi trường nuôi cấy tối thiểu. - VSV khuyết dưỡng không thể sống được trong môi trường tối thiểu vì thiếunhân tố sinh dưỡng nào đó mà chúng không thể tổng hợp được.- Khi nuôi cấy 2 chủng nguyên dưỡng và khuyết dưỡng chung trong môitrường tối thiểu thì chủng nguyên dưỡng tổng hợp được một hợp chất đượcxem như là một nhân tố sinh dưỡng đối với chủng thứ 2.2 Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính, ánh sáng sẽ phâ thành 7 màu: đỏ, da cam,lục, lam, chàm, tím. Các tia sáng đơn sắc này sẽ rơi trên sợi tảo theo thứ tự từ đỏđến tím từ đầu này đến đầu kia. Như vậy, một đầu của sợi tảo sẽ hấp thụ ánh sángđỏ, đầu kia sẽ hấp thụ ánh sáng tím và ở hai đầu cuẩ sợi táo sẽ xảy ra quang hợpmạnh nhất, thải nhiều oxy nhất vì thế vi khuẩn hiếu khí sẽ tập trung nhiều ở haiđầu sợi tảo.3. a. Vì virut và thể ăn khuẩn cấu tạo đơn giản, có thể tồn tại dưới dạng như tinhthể, dễ phân tích về mặt thành phần hóa học. Thể ăn khuẩn còn dùng làm thểtruyền (vecto) trong kĩ thuật chuyển genb. Địa y là một dạng sống cộng sinh đặc biệt giữa tế bào nấm sợi và các tảo lụcđơn bào hay vi khuẩn lam có khả năng quang hợp. Nhờ có cấu tạo đặc biệt này màđịa y thường sống trên những môi trường khó khăn, nghèo dinh dưỡng.Địa y không phải là thực vật vì không có cấu tạo tế bào đặc trưng của thựcvaatj và cũng không có cấu trúc mô, cơ quan của thực vật đa bào bậc cao.Địa y cũng không đơn thuần là nấm vì trong cấu tạo ngoài các tế baofsowijnấm còn có các tế bào tảo lục hay vi khuẩn lam có chứa chất diệp lục.c. Vi khuẩn lam có khả năng quang hợp vì có tilacoit chứa diệp lục a, caroten,phicobilin và chuỗi vận chuyển điện tử trong quang hợp.Vi khuẩn lam có khả năng cố định nito tự do ở các tế bào dị hình có thànhdày, không cho oxy xâm nhập, có bộ máy cố định đạm: enzim nitrogenaza, điềukiện kị khí, có lực khử mạnh, có ATP.d. Vì ARN dễ phát sinh đột biến hơn ADN nên tính chất kháng nguyên củavirut dễ thay đổi, do đó nên không điều chế được vacxin phòng tránh.e. Vì; - VSV để chỉ các sinh vật có kích thước nhỏ.- Các sinh vật trong nhóm VSV thuộc các giới khác nhau: giới Khởi sinh,giới Nguyên sinh, giới Nấm.Câu 5:1. Trình bày đặc điểm các ngành của giới Thực vật?2. Tại sao phải bảo tồn đa dạng sinh học? Tại sao chúng ta phải bảo vệ rừng?Trả lời:1. Đặc điểm các ngành của giới Thực vật:CácngànhĐặcđiểmRêuQuyếtHạt trầnHạt kín- Chưa cóhệ mạch.- Tinh trùngcó roi.- Thụ tinhnhờ nước- Có hệmạch.- Tinh trùngcó roi.- Thụ tinhnhờ nước.- Có hệ mạch.- Tinh trùngkhông roi.- Thụ phấnnhờ gió.- Hạt khôngđược bảo vệ.- Có dệ mạch- Tinh trùngkhông roi.- Thụ phấnnhờ gió, nước,côn trùng.- Thụ tinh kép.- Hạt được bảo vệ trong quả.Một lá mầm:ngôHai lá mầm:đậu2. Bảo tồn đa dạng sinh học vì: Thế giới sống không chỉ có tính thống nhaatsmafcó có tính đa dạng thể hiện ở tất cả các cấp tổ chức:+ Đa dạng về gen+ Đa dạng về loài+ Đa dạng về quần xã và hệ sinh thái- Cần bảo vệ rừng vì: rừng tham gia tạo cân bawngfheej sinh thái, cung cấp chấtdin dưỡng, oxy, năng lượng cho hệ sinh thái. Rừng có lợi ích cho sản xuất và đờisống con người: cung cấp thực phẩm, dược phẩm, nguyên vật liệu. chóng sói mòn,điều chỉnh hệ sinh thái, làm sạch môi trường sống.Câu 6:1. Giới sinh vật là gì? Ngoài cách phân loại trên còn có cách phân loại nào kháctrong thời gian gần đây? Nêu cách đặt tên loài theo hệ thống kép?2. Bằng hiểu biết của mình, em hãy trình bày sơ lược sự đa dạng sinh học củaViệt Nam và thực trạng khai thác bảo vệ hiện nay?Trả lời:1.* Giới sinh vật là đơn vị phân loại lốn nhất bao gồm các ngành sinh vật cóchung những đặc điểm nhất định* Những năm gần đay cacs nhà khoa học đã đề nghị một hệ thống gồm 3 lãnhgiới (Domain) và 6 giới. Tách giới Monera thành 2 lãnh giới riêng:- Lãnh giới vi sinh vật cổ gồm một giới Vi sinh vật cổ (Archaea).- Lãnh giới vi khuẩn (Bacteria) gồm 1 giới vi khuẩn.- Lãnh giới thứ 3 là lãnh giới sinh vật nhân thực (Eucarya) gồm 4 giới :+ Giới Nguyên sinh (Protista)+ Giới Nấm (Fungi)+ Giới Thực vật (Plantea)+ Giới Động vật (Alimalia)* Cách đặt tên theo hệ thống tên kép: gồm có tên loài và tên chi trong đó tênchi người ta dùng bằng chữ cái in hoa viết phía trước, tên loài dùng chữ thườngvà viết sau tên chi.2. Đa dạng sinh học ở Việt Nam:Việt Nam là một trong các nước có tài nguyên thiên nhiên rất phong phú và độđa dạng cao. Rừng bao phủ gần 50% diện tích với hệ thực vật rất đa dạng vàphong phú, vì vậy kéo theo hệ động vật và vi sinh vật cũng rất phong phú. Theoước tính sơ bộ của các nhà nghiên cứu, ở Việt Nam có ít nhất 15.000 loài thực vậtthuộc trên 2500 chi và 378 họ khác nhau, trong đó có khoảng 2300 loài có ýnghĩa kinh tế cao được dùng làm nguồn lương thực, thực phẩm, làm thuốc chữabệnh, thức ăn cho gia súc, gia cầm, làm vật liệu xây dựng cũng như nguyên liệucho các ngành công nghiệp như công nghiệp giấy, công nghiệp dệt…Riêng họphong lan (Orchidaceae) đã có tới 470 loài, họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) có tới425 loài, họ lúa (Poaceae) có tới 400 loài, họ cà phê(Rubiacreae) có tới 400 loài.Nhiều loài thuộc loại quý hiếm, nhiều chi thuộc loại đặc hữu (chỉ đặc trưngĐại diệnRêu.Dương xỉ.Thông, tuế. cho Việt Nam và vùng Đông Nam Châu Á) cần được bảo vệ. Nhiều loài phonglan đẹp và quý là nguồn cây có giá trị xuất khẩu cao, những cây gỗ rất quý nhưmun, trắc, gụ, lim, táu, pomu…, cây dược liệu được liệt vào cây dược liệu quýnhư nhân sâm…Hệ động vật cũng rất phong phú và đa dạng cả về loài quý hiếmvà loài đặc hữu. Theo nghiên cứu sơ bộ có khoảng 7000 loài côn trùng, 2600 loàicá, gần 1000 loài chim, 275 loài thú và 260 loài bò sát. Chỉ tính riêng lớp thú đãthống kê được trên 10 loài quý hiếm và 18 loài đặc hữu ( vooc, cu li lùn, sao la,bò rừng,…). Chim ở Việt Nam cũng rất phong phú như các loài gà lôi, trĩ, sếu…So sự phá rừng, săn bắt mà nhiều loài thực vật cũng như động vật quý hiếmvà đặc hữu đang bị đe dọa tiêu diệt như các loài gỗ quý, các loài động vật quýthuộc tầm cỡ quốc tế như bò rừng, tê giác, voi vượn, vooc, gà lôi, trĩ, sếu. Tàinguyên thiên nhiên là nguồn tài sản vô giá của đất nước cần được bảo vệ và khaithác hợp lí. Đó không chỉ là nhiệm vụ của các nhà khoa học, của chính phủ màcòn là nhiệm vụ của mỗi người dân chúng ta.Câu 7:a. Cơ thể sống có những dấu hiệu riêng biệt nào mà giới vô sinh không có?b. Căn cứ vào đâu để một nhà khoa học có thể phân loại sinh giới thành 3 lãnhgiới? Đó là những lãnh giói nào?Trả lời:a.- Cấu tạo bởi thành phần protein và axit nucleotit đặc trưng. Phân tử AND tựnhân đôi đảm bảo cơ thể sinh sản và di truyền trong quá trình tự sao, AND phátsinh các biến dị di truyền được qua nhiều thế hệ làm cho gen ngày càng đa dạng.- Thường xuyên tự đổi mới thành phần cấu tạo cơ thể.- Có khả năng tự điều hòa nhờ hoạt động của hệ enzim và hoocmon.- Qua trao đổi chất và năng lượng với môi trường thường dẫn đến sinh trưởngvà phát triển. Trong lúc các vật thể vô sinh khi tương tác với môi trường thườngbị biến tính dẫn đến hủy hoại.b. Căn cứ vào: sự khác nhau ở hệ gen và cấu trúc thành tế bào người ta chia sinhvtj thành ba lãnh giới:- Lãnh giới vi sinh vật cổ chỉ có một giới là vi sinh vật cổ.- Lãnh giới vi khuẩn chỉ có một giới là vi khuẩn.- Lãnh giới sinh vật nhân thực gồm có 4 giới: Nguyên sinh, Nấm, Thực vật vàĐộng vật.Câu 8:1. Sự sai khác trong tiêu chí phân loại của hệ thống 2 giới, 4 giới, 5 giới và 3 lãnhgiới? Ưu điểm và khuyết điểm của hệ thống phân loại 5 giới là gì?2. Nêu đặc điểm cơ bản trong cấu tạo các lớp Tuế, Á tuế, Thông và Dây gắmthuộc ngành hạt trần.3. Địa y là dạng sống như thế nào? Vì sao địa y không thuộc giới Thực vật nhưngnếu xếp vào giới nấm cũng không chính xác?Trả lời:1.- Dựa vào tiêu chí dễ quan sát về giải phẫu hình thái của cơ thể 2 giới là thựcvật và động vật.- Dựa cào sự nghiên cứu sâu hơn trong cấu tạo hiển vi và phương thức dinhdưỡng 4 giới là Nấm, Vi khuẩn, Thực cật (tảo và thực vật), Động vật (nguyênsinh động vật và động vật) - Dựa vào cấu tạo tế bào, mức độ tổ chức cơ thể và kiểu dinh dưỡng 5 giới làKhởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật.- Dựa vào sự khác biệt ở hệ genvà cấu trúc thành tế bào 3 lãnh giới là vikhuẩn ( giới vi khuẩn), VSV cổ (giới VSV cổ), sinh vật nhân thực (4 giới: ĐVNS,Thực vật, Nấm, Động vật).- Ưu điểm của hệ thống phân loại 5 giới: cấu trúc đơn giản, dễ nhớ, thể hiệnđược ý tưởng trọng tâm cơ bản của hệ thống phân loại.- Khuyết điểm: không thể hiện được nguồn gốc phát sinh sinh vật, không phânbiệt được vi nấm với các nấm lớn.2. - Lớp tuế: Thân hình cột đơn có phần ruột khs phát triển, lá to, hình lông chimtập trung ở đỉnh, có nón đơn tính.- Lớp Á tuế: Thân hình cột hoặc hình củ, không phân nhánh, lá to, hình lôngchim, nón lưỡng tính.- Lớp thông: Thân phân nhánh, lá nhỏ hình kim, mũi mác hoặc hình vảy, nónđơn tính.- Lớp dây gắm: thân nhỏ, lá mọc đối, nón đơn tính.3. – Địa y là dạng sống cộng sinh đặc biệt giữa các tế bào nấm sợi và tảo lục đơnbào hay vi khuẩn lam.- Địa y không là thực vật vì không có cấu tạo tế bào đặc trưng của thực vật vàkhông có cấu trúc mô, cơ quan của thực vật đa bào bậc cao.- Địa y cũng không là nấm vì trong cấu tạo còn có tảo lục hay vi khuẩn lam cóchứa diệp lục.Câu 9:1. Thế giới sống được tổ chức theo thứ bậc như thế nào?2. Dựa vào cấu trúc tế bào vi khuẩn và tế bào nhân chuẩn, em hãy chứng minhchúng có cùng tổ tiên.3. Nguyên nhân làm cho đa dạng sinh học của Việt Nam bị giảm sút và tăng độ ônhiễm?Trả lời:1.Thế giới sống được tổ chức theo thứ bậc:- Các cấp tổ chức từ thấp lên cao bao gồm: phân tử, bào quan, tế bào, mô, hệ cơquan, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển.- Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên; tổchức sống cấp trên vừa có đặc điểm của tổ chức sống cấp dưới vừa có những đặctính nổi trội mà tổ chức sống cấp dưới không có được.2. Dựa vào cấu trúc tế bào vi khuẩn và tế bào nhân chuẩn, chứng minh chúng cócùng tổ tiên:- Cả hai nhóm sinh vật đều có các thành phần hóa học chính của tế bào: axitnucleotit, protein, hidratcacacbon và lipit.- Đều có màng sinh chất rất nhau và có cấu trúc của một màng cơ sở.- Đều chứa cấu trúc axit nucleic AND, ARN chứa thông tin di truyền, protein đềuđược tổng hợp từ khuôn mARN kết hợp với các riboxom.- Ti thể và lục lạp của cá tế bào nhân chuẩn đều chứa ARN và AND, nhiều loạiprotein và các ribosome 70S giống nhau như của các sinh vật có nhân nguyênthủy. - Hai bao quan này hoạt động không phụ thuộc vào tế bào trong việc tạo ATP nhờcác quy trình (hô hấp hiếu khí và quang hợp) cũng gặp trong các sinh vật có nhânnguyên thủy.3. Đa dạng sinh học ở Việt Nam giảm sút và tăng dộ ô nhiễm môi trường vì:- Chưa bảo vệ tài nguyên.- Khai thác tài ngyên hợp lí (khai thác rừng, đốt rừng, săn bắn động vật quý hiếm,chặt phá thực vật quý hiếm)- Gây ô nhiễm môi trường do đô thị hóa, công nghiệp hóa,…làm tăng cao các tácnhân vật lý, hóa chất độc hại, gây nguy hiểm cho sản xuất và con người.Câu 10: Vì sao các tổ chức như đại phân tử, bào quan, mô, cơ quan, hệ cơ quan chưađược xem là cấp tổ chức chính của sinh giới? Trong các cấp tổ chức của thế giới sốngcấp tổ chức nào được xẹm là đơn vị cơ bản? Vì sao?Trả lời:Các tôt chức như đại phân tử, bào quan, mô, cơ quan, hệ cơ quan chưa được xemlà cấp tổ chức chính cuarsinh giới vì:- Các tổ chức này ở trạng thái riên biệt không thực hiện được chứa năng củachúng.+ Các đại phân tử axit nucleic, protein khi ở trong tế bào mới thực hiện chứcnăng của chúng.+ Các mô, cơ quan, các hệ cơ quan chỉ thực hiệ được đầy đủ chức năng củachúng khi ở trong cơ thể.- Tế bào được xem là đơn vị cơ bản của thế giới sống.+ Tế bào là đơn ị cấu trúc của các cơ thể sống.+ Tế bào là đơn vị chức năng vì thể hiện các đặc trưng cơ bản của sự sống: traođổi chất, sinh trưởng phát triển, sinh sản, cảm ứng…Câu 11:1. Cho các sinh vật: vi khuẩn lam, trùng đế giày, tảo lục, nấm sợi, cây lúa và conngười. Mỗi sinh vật đó được xếp vào các giới nào? Nêu đặc điểm chung của mỗigiới.2. Kể tên các ngành của giới Thực vật; giới Đọng vật/Trả lời1. Các giới và đặc điểm của mỗi giới:a. Vi khuẩn lam: thuộc giới khởi sinhĐặc điểm: Sinh vật nhân sơ, đơn bào sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng.b. Trùng đế giày và Tảo lục: thuộc giới nguyên sinh.Đặc điểm: sinh vật nhân thực; đơn bào (trùng đế giày) hoặc đa bào (Tảo lục),sống dị dưỡng (trùng đế giày…) hoặc tự dưỡng quang hợp (tảo lục…)c. Cây lúa: giới thực vậtĐặc điểm: nhân thực, đa bào, tự dưỡng quang hợp.d. Con người: giới Động vật.Đặc điểm: nhân thực, đa bào, dị dưỡng.2.Tên các ngày của giới Thực vật và giới Động vật:* Các ngành của giới Thực vật: Rêu, quyết, hật trần, hạt kín.* Các ngành của giới Động vật: Động vật không xương sống và động vật cóxương sống.Câu 12: 1. Nêu đặc điểm của giới Thực vật? Ngành thực vật nào được xem là tiến hóanhất? Giải thích.2. Động vật khác thực vật ở những đặc điểm nào? Vì sao động vật nguyên sinhkhông xếp vào giới động vật?Trả lời:1. * Đặc điểm của giới thực vật:- Sinh vật nhân thực, đa bào phân hóa thành nhiều mô và cơ quan khác nhau nhưrễ, thân, lá, hoa.- Tế bào có thành xenlulozo, thích nghi với đời sống cố định.- Thực vật chưa các sắc tố quang hợp (clorophyl), có khả tự dưỡng quang hợp.* Ngành thực vật được xem là tiến hóa nhất là ngành hạt kín:- Có hệ mạch rất phát triển thuận lợi đưa chất dinh dưỡng đi nuôi khắp cơ thể.- Thụ phấn nhờ gió và côn trùng nên không còn phải phụ thuộc vào nước, khảnăng thụ phấn cao hơn, có chọn lọc hơn.- Thụ tinh kép: Ngoài ra hợp tử còn tạo phôi nhũ giàu chất dinh dưỡng nuôi hợptử phát triển nên tỉ lệ nảy mầm, sống sót cao.- Hạt được bảo vệ trong quả, tránh được các tác động bất lợi của môi trường,phát tán tốt hơn, phát triển hơn.2. * Động vật khác thực vật ở những đặc điểm:- Tế bào khong có thành xenlulozo, không có lục lạp, sống dị dưỡng.- Động vật có hệ xương và hệ thần kinh nên vận động di chuyển, phản ứng nhanhvà thích ứng cao với điều kiện môi trường.* Động vật nguyên sinh khong xếp vào giới động vật vì:- Dộng vật nguyên sinh là cơ thể đơn bào hoặc sống thành tập đoàn nhưng cònđơn giản, động vật là cơ thể đa bào phức tạp.- Động vật nguyên sinh có kiểu dinh dưỡng tự dưỡng hoặc dị dưỡng, còn độngvật có kiểu dinh dưỡng là dị dưỡng dạng nuốt.Câu 131. Nêu những đặc giống nhau và khác nhau giữa đông vật nguyên sinh và độngvật bậc cao.2. Tại sao hệ thống là hệ thống mở và tự điều chỉnh? Nêu ví dụ?Trả lời:1. * Giống nhau:- Cấu tạo: được cấu tạo từ tế bào nhan thực, không có thành xenlulozo, không cólục lạp.- có khả năng vận động , sống dị dưỡng.* Khác nhau:Nội dung phân biệtĐộng vật nguyên sinhĐộng vật bậc cao- Cấu tạoĐơn bàoĐa bào phức tạp- Vân độngBằng lông hoặc roiHệ xương và hệ cơ- Hệ thần kinhChưa cóPhát triển thích ứng caovới những biến đổi củamôi trường2. * Hệ sống là một hệ thống mở vì sinh vật ở mọi cấp tổ chức đều không ngừngtrao đổi vật chất và năng lượng với môi trường. Sinh vật không chỉ chịu tác độngcủa môi trường mà còn góp phần làm biến đổi môi trường. Ví dụ: Thực vật sủ dụng CO2 cho quá trình quang hợp tổng hợp chất hữu cơ vàtham gia hô hấp trả lại CO2 cho môi trường.* Mọi cấp tổ chức sống đều có cơ chế tự điều chỉnh để dùy trì cân bằng độnggiúp tổ chức đó tồn tại và phát triển.Ví dụ: Ở cơ thể động vật có cơ chế cân bằng nội môi đảm bảo duy trì ổn địnhmôi trường bên trong; trong quần thể, khi mật độ tăng lên qua cao, nguồn thức ănkhan hiếm, cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể làm cho nhiều cáthể bị chết hoặc di cư đi nơi khác làm mật độ quần thể được điều chỉnh về mứccân bằng.Câu 14:1. Nêu những điểm khác nhau giữa vi khuẩn cổ và vi khuẩn?2. Cho biết sự khác nhau giữa hệ hô hấp của động vật không xương sống và độngvật có xương sống?Trả lời:1. Những điểm khác nhau giữa vi khuẩn cổ và vi khuẩn:- Thành tế bào không có peptidoglycan.- Trong hệ gen chưa các đoạn intron.- Thích nghi với điều kiện môi trường khắc nghiệt như ở nhiệt độ 100C2. Sự khác nhau giữa hệ dô hấp của động vật không xương sống và động vật cóxương sống:Động vật không xương sốngĐộng vật có xương sốngThẩm thấu qua da hoặc bằng ống khíBằng mang hoặc bằng phổiCâu 15:1. Phân biệt giới Khởi sinh và giới Nguyên sinh.2. Vì sao Nấm được tách ra khỏi giới Thực vật.3. Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cở bản của sự sống.4. Những điểm khác biệt giữa động vật có xương sống và động vật không xươngsống.Trả lời:1.- Giới Khởi sinh gồm những sinh vật đơn bào nhân sơ; giới Nguyên sinh gồmnhững sinh vật đơn bào hoặc đa bào nhân thực.- Giới Khởi sinh gồm các nhóm vi khuẩn; giới Nguyên sinh gồm thực vậtnguyên sinh, động vật nguyên sinh, nấm nhầy.2.- Thành tế bào của nấm có chứa kitin- Sống dị dưỡng hoại sinh, kí sinh, cộng sinh.- Tế bào không chưa lục lạp.- Sinh sản bằng bào tử, một số nảy chồi, phân cách.Chuyên đề 2: Thành phần hóa học và cấu trúc tế bào.Câu 1:1. Hãy cho biết ở tế bào động vật thì ba loại cấu trúc dưới tế bào nào có chứaprotein và axit nucleic? Hãy nêu sự khác nhau giữa các axit nucleoic có trong baloại cấu trúc đó.2. Hãy xác định các phát biểu sau đây đúng hay sai. Giải thích.a. Các tế bào có thể nhận biết nhau do màng sinh chất có các “dấu chuẩn” làprotein bám màng.b. Mỗi tế bào đều có màng sinh chất, tế bào chất, các bào quan và nhân. c. Dầu và mỡ đều là este của glixerol với axit béo nên chúng có cấu tạo giốngnhau.d. Guanin và xitozin có cấu trúc vòng kép còn adenin và timin có cấu trúc vòngđơn.Trả lời:1.- Đó là riboxom ( chứa rARN và protein ), ti thể ( chứa AND vòng và protein )và nhân tế bào ( chứa AND và protein ).- Điểm khác nhau:rARNAND ti thểAND nhânMạch đơnMạch képMạch képDạng cuộn xoắnDạng vòngDạng thẳngĐơn phân A, U, G, XĐơn phân A, T, G, XĐơn phân A, T, G, X2. Hãy xác định các phát biểu sau đây đúng hay sai. Giải thích.a. Sai. Vì dấu chuẩn là gai glicoprotein.b. Sai. Vì tế bào nhân sơ chưa có nhân hoàn chỉnh, chỉ có bào quan riboxom,chưa có các bào quan khác.c. Sai. Vì dầu có gốc axit béo không no, còn mỡ chứa gốc axit béo no.d. Sai. Vì G và A có cấu trúc vòng kép còn T và X có cấu trúc vòng đơn.Câu 2 : Các câu sau đây đúng hay sai? Nếu sai thì giải thích?a. Tế bào thần kinh là tế bào duy nhất không sử dụng gluxit.b. Lipit không tan trong nước và dung dịch hữu cơ.c. Vi khuẩn Gram âm không bắt màu thuốc nhuộm tím tinh thể mà bắt màu đỏfuschin khi nhuộm bằng phương pháp nhuộm Gram.d. Plasmit là một chuỗi ADN 2 mạch dạng vòng có trong vùng nhân của vikhuẩn.e. Vi khuẩn nitrat hóa là loại vi khuẩn hấp thu nitrat từ môi trường đất để tổnghợp các phân tử axit amin cần cho cơ thể.f. Hoạt động của vi khuẩn phản sulfat hóa thường gây hại cho cây lúa hoặc làmchết các hải sản.g. Axit teicoic là thành phần của vi khuẩn Gram âm.h. Thuật ngữ “VSV khuyết dưỡng” dùng để chỉ các VSV có khả năng phát triểnvới CO2 là nuồn cacbon độc nhất.Trả lời:a. Sai. Vì tế bào thần kinh là tế bào sử dụng nhiều gluxit.b. Sai. Vì phân tử Lipit không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ.c. Đúng.d. Sai. Vì tế bào Plasmit có trong tế bào chất của vi khuẩn.e. Sai. Vi khuẩn nitrat hóa sử dụng năng lượng sinh ra khi oxi hóa nitrit thànhnitrat để khử cacbon trong khí CO2.f. Đúng.g. Sai. Vi khuẩn Gram dương có axit teicoic, vi khuẩn Gram âm không có.h. Sai. VSV khuyết dưỡng dùng để chỉ các vi sinh cật đòi hỏi sự có mặt của mộthoặc nhiều nhân tố sinh trưởng trong môi trường để chúng phát triển. Còn vi sinhvật tự dưỡng mới có khẳ năng phát triển với CO2 là nguồn cacbon độc nhất.Câu 3: 1. Tại sao thành phần các nguyên tố có trong tế bào của các loài sinh vật về cơbản lại giống nhau?2. Hãy nêu hai chức năng của cacbonhidrat đối với cơ thể sống?3. So sánh cấu trúc và chức năng của ti thể và lục lạp?Trả lời:1. Thành phần các nguyên tố có trong tế bào của các loài sinh vật về cơ bản lạigiống nhau vì:+ Trong quá trình phát sinh sự sống có sự tham gia của các nguyên tố C, H, O,N…+ Các loại tế bào đều tiến hóa từ một tổ tiên chung.2. Hai chức năng của Cacbonhidrat đối với cơ thể sống:+ Chức năng cấu trúc như xenlulozo là thành phần cấu trúc nên thành tế bàothực vật.+ Chức năng cung cấp năng lượng như glucozo là nguồn năng lượng chủ yếu.3. So sánh cấu trúc và chức năng của ti thể và lục lạp:* Giống nhau:+ Màng kép+ Bên trong chứa ADN vòng, riboxom, protein, protein, enzim.+ Đều có nguồn gốc cộng sinh từ vi khuẩn+ Đều là bào quan chuyển hóa năng lượng trong tế bào.* Khác nhau:Ti thểLục lạp- Màng trong nếp gấp nhiều mào có- Màng trong không gấp nếp, không cóđính enzim hô hấp.enzim hô hấp.- Bên trong:- Bên trong:+ Xoang trong chứa chất bán lỏng,+ Stroma chưa enzim quang hợp.enzim hô hấp.+ Hạt granna: Gồm các tilacoit, trên+ Xoang ngoài có chứa ion H+màng tilacoit có hệ sắc tố, enzim quang+ ADN vòng nỏ.hợp đơn vị quang hợp, giữa các hạt- Có ở mọi tế bào.có phiến màng.Câu 4:1. Tại sao nói tế bào vừa là đơn vị cấu trúc vừa là đơn vị chức năng của cơ thể?2.a.Khi phân tích thành phần hóa học của một bào quan, người ta thu được nhiềuenzim như photphoidase, Cytochrom B, transferase… Hãy cho biết đây là bàoquan nào? Nêu cấu tạo của bào quan đó.b.Tại sao lá cây có màu xanh? Màu xanh đó có vai trò như thế nào với quátrình quang hợp?Trả lời:1. Tế bào vừa là đơn vị cấu trúc vừa là đơn vị chức năng của cơ thể, vì:* Tế bào là đơn vị cấu trúc cơ bản của cơ thể sinh vật:- Từ cơ thể có cấu trúc đơn giản đến cơ thể có cấu trúc phức tạp đều có đơn vịcấu tạo cơ bản nên cơ thể là tế bào. Ở vi khuẩn, tế bào là một cơ thể hoàn chỉnh. - Trong mỗi tế bào có nhiều bào quan, mỗi bào quan thực hiện các chức năngkhác nhau. Mỗi tế bào gồm các phần điển hình là màng tế bào, tế bào chất vànhân.* Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể sống:- Tất cả các dấu hiệu của sự sống: sinh trưởng, hô hấp, tổng hợp, phân giải… đềuxảy ra trong tế bào. Tế bào là đơn vị hoạt động thống nhất về trao đổi chất, nhângiữ vai trò điều khiển.- Các cơ chế từ hiện tượng di truyền từ cấp độ phân tử (tái bản ADN, phiên mãARN…) đến cấp độ tế bào (hoạt động của NST trong nguyên phân, giảm phân,thụ tinh…) đều diễn ra trong tế bào. Nhờ đó mà thông tin được truyền đạt quacác thế hệ ổn định.2.a. – Bào quan đó là ti thể.- Cấu tạo của ti thể:+ Bên ngoài có lớp màng kép bao bọc, màng ngoài không gấp khúc, màngtrong gấp khúc tạo nên các mào trên có nhiều enzim hô hấp.+ Bên trong ti thể có chất nền chứa ADN và riboxom.b. Trong lá cây có nhiều lục lạp và trong lục lập chứa các hạt diệp lục, khi ánhsáng chiếu vào lá thì tia sáng màu xanh lục bị phản xạ trở lại nên ta nhìn thấymàu xanh. Như vậy màu xanh lục tà nhìn thấy không có vai trò gì trong quanghợp.Câu 5:1. Sự khác nhau về cấu trúc, tính chất, chức năng giữa màng sinh chất và màngnhân?2. Trong quá trình truyền tin qua tế bào đối với các chất hòa tan trong nước,chúng phải thông qua thụ quang màng.- Có những loại thụ qua nào?- Với loại thụ quan liên kết với protein G, hãy nêu vai trò của protein G?3. Trong thí nghiệm co và phản co nguyên sinh cả tế bào thực vật. Thành phầncấu trúc nào của tế bào đóng vai trò chính trong quá trình đó? Tại sao?Trả lời:1. Sự khác nhau về cấu trúc, tích chất, chức năng của màng sinh chất và màngnhânChỉ tiêuMàng nhânMàng sinh chấtCấu trúc- Cấu tạo màng kép, có- Cấu tạo màng đơnxoang gian màng (xoangquanh nhân)- Độ dày khoảng 40nm- Độ dày khoảng 10nm- Màng nhân không liên- Liên tục không có hệtục do có hệ thống lỗ.thống lỗ.- Mặt ngoài của màng có- Mặt trong có liên kếtđính riboxom, mặt trongvới các vi sợi của khungcó hệ thống tấm laminaxương tế bàocó vai trò cơ học.Tính chất- Không có khả năng hàn- Có khả năng hàn gắngắn khi bị phá hủy.khi bị phá hủy.- Tính thấm chọn lọc- Tính thấm chọn lọc khác nhaukhác nhau.Ví dụ: các protein kiềmhiston dễ dàng qua màngnhânChức năng- Trao đổi chất giữa nhân- Trao đổi chất giữa tếvà tế bào chấtbào và môi trường.- Phân lập, cách li NST ra- Giới hạn giữa tế bào vàkhỏi tế bàomôi trường.2. – Có 3 loại thụ quan màng: thụ quan liên kết với protein G, thụ quan- kênh ion,thụ quan tirozinkinaza.- Vai trò của protein G: nó có linh hoạt của GTPaza, khi ở dạng hoạt hóa nóbám vào một enzim làm cho enzim này được hoạt hóa để kích hoạt bước tiếptheo trong con đường truyền tín hiệu, dẫn đến một đáp ứng của tế bào. Do đóprotein G hỗ trợ cho hoạt động của thụ quan liên kết với nó.3. – Không bào đóng vai tro chính trong thí nghiệm này.- Do không có kích thước rất lớn, có chứa nước và dịch hòa tan, tạo ra dịch tếbào. Dịh tế bào luôn có một áp suất thẩm thấu lớn hơn áp suất thẩm thấu của nướcnguyên chất.Câu 6:1. Mô tả cấu trúc và chức năng của ribozim?2. Dựa vào hình dạng và cách sắp xếp của mạch, protein được chia thành nhữngnhóm nào? Phân biệt các đặc tính chính của nhóm.3. Các phân tử Lipit có vai trò như thế nào trong việc quy định tính ổn định nhưnglại mềm dẻo của màng.Trả lời:1.- Cấu trúc: ribozim thực chất là một loại ARN có hoạt tính enzim+ Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là 4 loại nucleotit(A,U,G,X), mỗi đơn phân gồm: đường ribozo, bazo nito, gốc photphat.+ Cấu tạo phân tử: một chuỗi polinucleotit gồm các nucleotit gắn vào nhaubằng liên kết cộng hóa trị.- Chức năng: xúc tác cho phản ứng loại bỏ các intron của tiền mARN, nối cácđoạn exon lại với nhau tạo thành mARN trưởng thành.2.- 2 nhóm: protein sợ và protein hạt.- Phân biệt:Tiêu chíProtein sợiProtein hạtCấu trúcCác mạch duỗi thẳngCác mạch gấp cuộn phúctạpTính chấtKhông tan, bền vẵng vớiDễ hòa tan tạo dung dịchbiến động của nhiệt độkeo, nhạy cảm với sựvà PHthay đổi của nhiệt độ vàpHChức năngNguyên liệu cấu trúcThành phần chức năngquan trọng của sự traođổi chất3.- Tính ổn định+ Lớp kép photpholipit tạo nên một cái khung liên tục. + Khi các phân tử photpholipit có đuôi kị nước ở trạng thái no+ Sự xen kẽ của các phân tử colesterol.- Tính mềm dẻo:+ Các phân tử photpholipit có thể tự quay,dịch chuyển ngang và trên dưới.+ Khi các phân tử photpholipit có đuôi kị nước ở trạng thái không no.+ Sự linh hoạt của khung Lipit màng có thể thay đổi tính thấm đáp ứng vớicác hoạt động thích nghi của tế bào.Câu 7:1. Hai bào quan nào trong tế bào đã tham gia vào quá trình chuyển hóa nănglượng? Hãy so sánh cấu trúc và chức năng của hai loại bào quan đó. Hai bào quantrên có nguồn gốc từ đâu?2. Lizoxom có chức năng gì đối với tế bào?Tại sao các ezim thủy phân có trong lizoxom lại không làm vỡ chính nó?3. Có bốn ống nghiệm, mỗi ống chứa 20ml nước cất, người ta tiến hành một số thínghiệm như sau:- Thí nghiệm 1: cho thêm vào ống nghiệm 1 vi khuẩn gram dương và 5ml nướcbọt.- Thí nghiệm 2: cho thêm vào ống nghiệm 2 tế bào thực vật và 5ml nước bọt- Thí nghiệm 3: cho thêm vào ống nghiệm 3 vi khuẩn cổ và 5 ml nước bọt- Thí nghiệm 4: cho thêm vào ống nghiệm 4 tế bào hồng cầu và 5ml nước bọtSau một thời gian điều gì sẽ xảy raTrả lời:1. * Ti thể và lục lạp* So sánh ti thể và lục lạp:- Giống nhau: + Có màng kép+ Có AND, riboxom riêng .+ Có chứa enzim ATP synthaza tổng hợp ATP+ Tham gia chuyển hóa năng lượng.- Khác nhau:Ti thểLục lạpCấu trúc:Cấu trúc:- Màng trong gấp nếp tạo thành mấu lồi- Màng không có gấp nếp.có chứa enzim tổng hợp ATP- Không có tilacoit- Có chứa các hạt granna: bào gồm cáctúi tilacoit xếp chồng lên nhau. Trênmàng tilacoit có chứa enzim tổng hợp- Xoang giữa hai màng là bể chứa H+ATP.- Xoang tilacoit là bể chứa H+- Chất nền chứa các enzim của chu trình- Chất nền chứa các enzim của chu trìnhcrep.canvinChức năng:Chức năng:Nơi thực hiện quá trình hô hấp, chuyểnNơi thực hiện quá trình quang hợp,háo năng lượng trong cá hợp chất hữuchuyển hóa năng lượng ánh sáng mặtcơ thành ATP cung cấp cho mọi hoạttrời thành hóa năng trong các hợp chấtđộng sống của tế bào.hữu cơ.* Ti thể và lục lạp có nguồn gốc cộng sinh; Trong quá trình tiến hóa, một loại vi khuẩn hiếu khí đã xâm nhập vào tế bào,chúng cộng sinh trong tế bào, trở thành một bào quan hô hấp (ti thể) và phụ thuộcvào tế bào.Tương tự, một loại vi khuẩn lam đã xâm nhập vào tế bào, sống cộng sinh với tếbào, trở thành lục lạp và phụ thuộc vào tế bào.2. *Chức năng:- Tiêu hóa, tự vệ.- Tham gia vào quá trình phân hủy tế bào già, các tế bào bị tổn thươn, cũng nhưcác tế bào thoái hóa, hư hỏng.- Lúc cơ thẻ bị đói kéo dài lizoxom tiêu hóa một số bào quan để cung cấp nănglượng cho các hoạt động quan trọng nhất đối với sự duy trì sự sống.* Giải thích:Các enzim thủy phân có trong lizoxom lại không làm vỡ lizoxom vì trong điềukiện bình thường các enzim này ở trạng thái bất hoạt.Khi có nhu cầu sử dụng, các enzim này mới được hoạt hóa bằng cách thay đổiđộ pH trong lizoxom. Sau đó enzim lại được trở về trạng thái bất hoạt cho nênkhông làm vỡ lizoxom.3. Các hiện tượng có thể xảy ra:- Ở ống nghiệm 1: Tế bào vi khuẩn vỡ vì nước bọt có chứa lizozim, làm tan thànhtế bào và trong môi trường nhược trương tế bào hút nước mạnh làm vỡ tế bào.- Ở ống nghiệm 2: Không có hiện tượng gì xảy ra do lizozim không tác động làmtan thành tế bào thực vật trong môi trường nhược trương mặc dù tế bào hútnước mạnh nhưng tế bào không bị vỡ.- Ở ống nghiệm 3: Tế bào không bị vỡ do lizozim không phá vỡ thành tế bào vikhuẩn cổ trong môi trường nhược trương tế bào hút nước mạnh nhưng do cóthành tế bào vững chắc nên tế bào không bị vỡ.- Ở ống nghiệm 4: Tế bào hồng cầu bị vỡ vì mặc dù lizozim không tác động vàomàng tế bào nhưng trong môi trường nhược trương tế bào hồng cầu hút nước mạnhnên tế bào vỡ.Câu 8: Trả lời ngắn gọn các câu sau đây:a, Tại sao tế bào bạch cầu có thể thay đổi hình dạng mạnh mẽ mà không làm đứt tếbào?b, AND và hệ gen ở lục lạp khác ti thể ở điểm nào?c, Chức năng của thành tế bào là gì?d, Tại sao sự thẩm thấu lại phục thuộc tổng nồng độ chất tan trong dung dịch?e, Sự tương tác giữa tế bào với môi trường qua màng sinh chất có những phươngthức nào?f, Tại sao nói quá trình quang hợp là các phản ứng oxi hóa khử?Trả lời:a, Vì tế bào có khung nâng đỡ gồm vi ống, vi sợi, sợi trung gian. Cả vi sợi và sợitrung gian đều được néo chặt vào protein gắn ở phía trong màng sinh chất, giúp tếbào có độ bền cơ học. Sợi trung gian hoạt động như một gân nội bào có tác dụngngăn ngừa sự co giãn quá mức của tế bào còn vi sợi xác định hình dạng tế bào.b, AND vòng của lục lạp lớn hơn của ti thể nhưng nhiều gen quy định các thànhphần của lục lạp thì được định vị trong nhân.c, Tạo bộ khung ngoài ổn định hình dạng tế bào Bảo vệ bề mặt và gắn dính nhưng vẫn đảm bảo liên lạc giữa các tế bào nhờ khớpnối hay cầu nguyên sinh chất.d, Vì khi có nhiều chất tan khác nhau cung tan trong nước thì càng có nhiều phântử nước liên kết với cá chất tan, do đó càng ít có phân tử nước tự do, mà sự khuếchtán của nước chỉ được thực hiện bởi các phân tư nước tự do này.e, Các phương thức:- Dẫn truyền nước đi ua.- Dẫn truyền khối vật chất (ẩm bào, thực bào).- Dẫn truyền chọn lọc phân tử.- Tiếp nhận thông tin.- Sự nhận dạng tế bào.- Liên kết tự nhiên với các tế bào khác.f, Vì:* Phản ứng oxi hóa:- Mất điện tử, loại H, giải phóng năng lượng.- Diệp lục mất điện tử thực hiện quang phân li nước sẽ mất e, loại H và giải phóngATP*Phản ứng khử:- Nhận e, thêm H, tích lũy năng lượng.- NADP nhận e, thêm H thành NADPH. Khử CO2 thành glucose, tích lũy nănlượng.Câu 9:1. Nêu sự khác nhau giữa tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ?2. Phân biệt hình thức phân bào nguyên phân ở tế bào nhân thực và phân đôi ở tếbào nhân sơ?Trả lời:1.Sự khác nhau giữa tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ:Sinh vật điển hìnhTế bào nhân sơVi khuẩn, vi sinh vật cổKích thước điển hìnhKhoảng 1-10 micrometCấu trúc nhân tế bàoCó vùng nhân, không cómàng nhânNhiễm sắc thểMột phân tử không liênkết với protein histon vàthường dạng vòngTế bào nhân thựcNguyên sinh vật, nấm,thực vật, động vậtKhoảng 10-100mictomet (tinh trùngkhông kể đuôi)Cấu trúc nhân điển hìnhvới màng nhân có cấutrúc lỗ nhânThường nhiều phân tửAND dạng thẳng đượcbao bọc bởi các protein Vị trí xảy ra quá trìnhphiên mã và dịch mãDiễn ra động thời trongtế bào chấtCấu trúc riboxomCấu trúc nội bào50S + 30SRất ít bào quan và hệthống nội màng, khôngcó khung tế bào.Vận động tế bàoLông, roi VK được tạothành từ các proteinflagelinKhông cóTi thểhiston trong cấu trúcNSTTổng hợp ARN (phiênmã) ở nhân tế bào.Tổng hợp protein (dịchmã) tại tế bào chất60S + 40SĐược tổ chức phức tạpvà riêng biệt bởi hệthống màng nội bào vàkhung tế bàoLông, roi được cấu tạo từtupulin dạng vi ống 9+2Mỗi tế bào thường cóhàng chục đến hàng ngànLục lạpKhông cóCó ở tế bào tảo và thựcvậtMức độ tổ chức cơ thểThường là đơn bàoĐơn bào, tập đoàn, vàcác cơ thể đa bào với cáctế bào được biệt hóa rõrệtPhân bàoPhân đôiNguyên phânGiảm phân3. Phân biệt hình thức phân bào ở tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ:Phân đôi ở tế bào nhân sơNguyên phân ở tế bào nhân chuẩn- Chỉ phân chia khi gặp điều kiện thích- Phân chia theo một chương trình đãhợplập trình sẵn trong hệ gen hoặc do nhu- Phân chia theo lối trực tiếp không hìnhcầu thay thế tế bào tổn thươngthành thoi phân bào- Phân chia theo hình thức nguyên phân- Chu kì tế bào đơn giản, tốc độ phâncó hình thành thoi phân bàochia tế bào nhanh hơn- Chu kì tế bào phức tạp hơn, tốc độ- AND nhân đôi và chia đôi bám vàophân chia tế bào chậm hơnmàng sinh chất ở các mezoxom- AND nhân đôi, NST nhân đôi ở trong- Sự phân chia vật chất di truyền nhờ sờnhân tế bào, sau đó tập hợp trên mặtsự phát triển của màng sinh chất tạophẳng xích đạo và đính với thoi phânthành vách ngănbào ở tâm động- Sự phân chia tế bào chất: tạo vách- Sự phân chia vật chất di truyền nhờngăn ở giữa chia tế bào mẹ thành hai tếvào thoi phân bàobào con- sự phân chia tế bào chất: ở tế bào thựcvật hình thành vách ngăn ở giữa, ở tếbào động vật hình thành eo thắt chia tếbào mẹ thành hai tế bào conCâu 10: 1. Thành tế bào thực vật có vai trò gì? Nhờ đặc trưng gì mà giúp thành tế bào thựchiện được vai trò trên?2. a. ARN là gì? Nguồn gốc và phân loại ARN ở tế bào nhân chuẩn?b. Nêu những giống nhau và khác nhau trong cấu trúc của phân tử ARN ở tế bàonhân chuẩn?Trả lời:1.- Vai trò của thành tế bào:+ Làm nhiệm vụ bao bọc và bảo vệ cho hệ chất nguyên sinh bên trong+ Chống lại áp suất thẩm thấu do không bào trung tâm gây nên.- Đặc trưng của thành tế bào: Thành tế bào bền vững về mặt cơ học nhưng cũngmềm dẻo để có thể sinh trưởng+ Tính bền vững: nhờ vật liệu cấu trúc có tính đàn hồi và ổn định của phân tửxenlulose.+ Tính mềm dẻo: Các vật liệu cấu trúc mềm mại dưới dạng khuôn vô địnhhình của propectin và hemixenlulose.2.a. * ARN: tên viết tắt của axit ribonucleic* Nguồn gốc:- Có nguồn gốc từ nhân tế bào- Được tổng hợp dựa trên khôn mẫu là mạch gốc của AND trong nhân tế bào* Phân loại:- ARN thông tin (mARN)- ARN vận chuyển (tARN)- ARN riboxom (rARN)b. Điểm giống nhau và khác nhau trong cấu trúc phân tử ARN* Điểm giống nhau:- Cấu trúc:+ Mạch đơn, đơn phân là ribonucleotit gồm 3 thành phần.+ Có 4 loại ribonucleotit: A,U,G,X- Chức năng: cung tham gia quá trình tổng hợp protein cho tế bào* Điểm khác nhau:- Cấu trúc:+ Có cấu trúc xoắn (tARN và rARN) hay thẳng mARN+ Co liên kết bổ sung hay không có liên kết bổ sung- Chức năng:+ mARN là bản sao thông tin di truyền của gen trong nhân+ tARN tham gia vận chuyển axit amin+ rARN tham gia cấu tạo ribosome.Câu 11:1. Theo mô hình khảm-động màng sinh chất được cấu tạo bởi những thành phầnhóa học nào? Nêu chức năng của từng thành phần hóa học cấu tạo nên màng sinhchất?2. Trình bày những chức năng của ti thể trong tế bào? Căn cứ vào đâu mà thuyếtcộng sinh cho rằng: sự có mặt của ti thể trong tế bào nhân chuẩn là kết quả cộngsinh của một dạng vi khuẩn hiếu khí với tế bào?Trả lời:1.- Thành phần hóa học của màng sinh chất: + Lipit màng: lớp photpholipit kép+ Các phân tử colesrol+ Protein màng+ Cacbonhidrat màng- Chức năng của các thành phần:+ Lớp photpholipit tạo nên tính mềm dẻo, linh hoạt của màng+ Các phân tử colestrol tạo nên khung ổn định của màng nếu tỉ lệ photpholipit /colestrol cao màng sẽ mềm dẻo, còn tỉ lệ này thấp (lượng colestrol cao), màng bềnchắc và kém linh động.+ protein màng: phân bố khảm vào màng lipit ở dạng bám màng hay xuyên màngvà có những chức năng: vận chuyển, xúc tác, thu nhận và truyền đạt thông tin,nhận biết tế bào, kết nối…+ Cacbonhidrat màng: liên kết với protein bám ngoài màng tạo chất nền ngoại bàolipoprotein vừa có chức năng kết dính giữa các tế bào vừa có chức năng thu nhậnthông tin2.- Chức năng của ti thể:+ Có vai trò qua trọng trong hô hấp hiếu khí, là nhà máy sản sinh ATP cho tế bào+ Tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong tế bào+ Chất nền ti thể có AND và các loại ARN, ribosome để tổng hợp được một sốprotein riêng cho mình+ Ti thể tham gia vào quá trình tự chết của tế bào bằng cách giải phóng vào tế bàochất các nhân tố cos tác dụng hoạt hóa các enzim gây tự chết theo chương trình củatế bào- Dựa vào những bằng chứng:+ Cấu trúc AND và kích thước ribosome của ti thể giống vi khuẩn+ Cơ chế tổng hợp protein của ti thể có nhiều đặc điểm giống vi khuẩn+ Màng ti thể có cấu tạo giống màng vi khuẩn+ Ti thể được hình thành do sự sự phân chia của ti thể trước đóCâu 12:Các tế bào nhận biết nhau bằng các dẫu chuẩn có trên màng sinh chất. Theo em,dấu chuẩn là hợp chất hóa học nào? Chất này được tổng hợp và vận chuyển tớimàng sinh chất như thế nào?Trả lời:Dấu chuẩn là hợp chất glycoproteinProtein được tổng hợp ở các ribosome trên màng lưới nội chất hạt, sau đó đượcđưa vào trong xoang của lưới nội chất hạt tạo thành túi bộ máy gonghi. Tạiđây protein được hoàn thiện cấu trúc. Gắn thêm hợp chất saccarit glycoproteinhoàn chỉnh đóng gói đưa ra bên ngoài màng bằng xuất bào. TUYỂN TẬP ĐỀ THI OLYMPIC 30 THÁNG 4 LẦN THỨ XVII – 2011SINH HỌCCâu 1: Một hợp tử có 2n = 16 nguyên phân liên tiếp. Biết chu kỳ nguyên phân là 40 phút, tỉ lệ thời giangiữa giai đoạn chuẩn bị với quá trình phân chia chính thức là 3/1. Thời gian của kỳ trước, kỳ giữa, kỳ sau vàkỳ cuối tương ứng với tỉ lệ 1 : 1,5 :1 : 1,5. Theo dõi quá trình nguyên phân của hợp tử từ đầu giai đoạnchuẩn bị của lần phân bào đầu tiên.1. Tính thời gian của mỗi kỳ trong quá trình phân bào trên?2. Xác định số tế bào, số cromatit, số NST cùng trạng thái của nó trong các tế bào ở 2 giờ 34 phút?3. Cá thể phát triển từ hợp tử trên có thể tạo ra bao nhiêu loại giao tử nếu trong quá trình giảm phân tạo giaotử có 2 cặp NST trao đổi chéo tại 1 điểm? Biết rằng các cặp NST tương đồng đều có cấu trúc khác nhau.Đáp án: 1. Thời gian kỳ trước = thời gian kỳ sau = 2 phútThời gian kỳ giữa = thời gian kỳ cuối = 3 phút2. Số tế bào: 8 tế bàoSố cromatit: 256 cromatitSố NST: 128 NST ở trạng thái kép3. Số giao tử: 1024 loạiCâu 2:a) Trong quá trình giao phối của 2 cá thể cùng loài, các kiểu tổ hợp về các NST tính từ đời ông bà nộivà ngoại đều được xuất hiện ở các hợp tử. Nếu mỗi kiểu tổ hợp chọn 1 hợp tử thì tổng số kiểu hợp tử chứa 1NST nhận từ ông ngoại và 2 NST nhận từ ông nội là 24. Các gen trên mỗi NST đều liên kết hoàn toàn. Xácđịnh bộ NST của loài sinh vật trên.b) Theo dõi sự sinh sản của 2 tế bào của 1 loài động vật.- Tế bào 1 có 2 cặp NST ký hiệu AABb.- Tế bào 2 có 2 cặp NST ký hiệu AaBb.Sau quá trình nguyên phân của 2 tế bào, số tế bào con của tế bào 2 gấp 4 lần số NST B của tế bào con của tếbào 1. Tổng số NST phải cung cấp cho 2 tế bào trong quá trình nguyên phân là 624 NST đơn.b1. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.b2. Tính NST mỗi loại mà môi trường cung cấp.c) Tổng số NST của các tinh trùng tham gia 1 đợt thụ tinh là 3840. Trong đó số tinh trùng trực tiếp thụ tinhchiếm 1,5625%. Các hợp tử tạo thành nguyên phân và lấy nguyên liệu từ môi trường tế bào tương đương2760 NST đơn. Biết khi quan sát 1 tế bào đang nguyên phân ở kỳ giữa có 120 cromatit. Xác định số lầnphân bào của mỗi hợp tử.Đáp án: a) 2n = 8b) Nếu x = 1 => 2n = 78. NST mỗi loại: A = 9, B = b = 8, a = 7Nếu x = 4 => 2n = 4. NST mỗi loại: A = 93, B = b = 78, a = 63c) Hợp tử 1 = 4, hợp tử 2 = 5 (hoặc ngược lại).Câu 3: Một tế bào sinh dục sơ khai (TBSDSK) cùng loài có số lần nguyên phân khác nhau. TBSDSK thứnhất có số lần nguyên phân bằng ½ số lần nguyên phân liên tiếp của TBSDSK thứ 2. TBSDSK thứ 2 có sốlần nguyên phân bằng 1/3 số lần nguyên phân của TBSDSK thứ 3. Tổng số tế bào mới được tạo ra qua quátrình nguyên phân của 3 TBSDSK nói trên có 490pg ADN ở trong nhân tế bào và 3840 NST cấu tạo hoàntoàn từ nguyên liệu của môi trường nội bào. Biết rằng ở các thế hệ tế bào cuối cùng được tạo ra từ 3TBSDSK nói trên, các NST ở trạng thái chưa nhân đôi và hàm lượng ADN đặc trưng trong nhân tế bàolưỡng bội của loài là 7pg.a) Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai và bộ NST 2n của loài?b) Trong quá trình nguyên phân nói trên, mỗi tế bào sinh dục sơ khai đã lấy nguyên liệu của môi trường nộibào tạo ra tương đương với bao nhiêu NST đơn?c) Các tế bào con sinh ra từ lần nguyên phân cuối cùng của TBSDSK thứ 3 đều trải qua giảm phân bìnhthường cho 256 giao tử.- Xác định giới tính của TBSDSK?- Tổng số NST đơn tương đương mà môi trường nội bào cung cấp cho TBSDSK thứ 3 tạo giao tử là baonhiêu?Đáp án: a) TBSDSK 1: 1 lần. TBSDSK 2: 2 lần. TBSDSK 3: 6 lầnBộ NST lưỡng bội của loài là: 2n = 60b) TBSDSK 1: 60. TBSDSK 2: 180. TBSDSK 3: 3780c) Cá thể thuộc giới tính đực.Số NST đơn môi trường nội bào cung cấp: 7620. Câu 4: Bộ NST lưỡng bội của 1 loài động vật có số lượng là 2n = 38. Một tế bào sinh dục sơ khai đựcnguyên phân liên tiếp 1 số đợt, môi trường tế bào cung cấp nguyên liệu để hình thành 155610 NST. Các tếbào con sinh ra từ lần nguyên phân cuối đều tiến hành giảm phân bình thường cho các tinh trùng.a) Hãy xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục nói trên và tổng số NST mà môi trường cần cungcấp cho cả quá trình nguyên phân và giảm phân?b) Để tạo 100 hợp tử, với hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 50% thì có bao nhiêu cromatit trong các tế bàosinh tinh vào thời điểm các tế bào bắt đầu thực hiện sự giảm phân?c) Tìm số loại tinh trùng có thể được hình thành từ cơ thể đực của loài này khi sự trao đổi đoạn 1 chỗ xảy ratrên 6 cặp NST, sự trao đổi đoạn 2 chỗ không cùng lúc xảy ra trên 3 cặp NST khác và các cặp NST còn lạikhông xảy ra trao đổi đoạn cũng như đột biến.d) Trong trường hợp cơ thể đực khi giảm phân không có trao đổi đoạn và đột biến ở tất cả các cặp NST thìmỗi tế bào sinh tinh đó giảm phân tạo mấy loại tinh trùng và khả năng loại tinh trùng này mang 3 NST cónguồn gốc từ ông nội là bao nhiêu?Đáp án: a) Số lần nguyên phân là 12 lầnTổng số NST mà môi trường cung cấp: 311258 NSTb) Số cromatit: 3800 cromatitc) 6 cặp NST trao đổi đoạn 1 chỗ sẽ tạo ra: 463 cặp NST trao đổi đoạn 2 chỗ không cùng lúc: 63Số cặp không trao đổi đoạn và đột biến: 210Tổng số loại tinh trùng có thể tạo ra: 210 x 63 x 46d) Số loại tinh trùng: 2 loại trong số 219 loại tinh trùngKhả năng mang 3 NST: (19!/ 3!16!) : 219Câu 5: Người ta tách tế bào từ 1 mô đang nuôi cấy sang 1 môi trường mới. Qua quá trình nguyên phân liêntiếp, sau 13 giờ 7 phút, các tế bào đã sử dụng của môi trường nội bào lượng ADN tương đương 720 NSTđơn và lúc này quan sát thấy các NST đang ở trạng thái xoắn cực đại.a) Tìm bộ NST lưỡng bội của loài. Biết thời gian các kỳ của quá trình phân bào có tỷ lệ 3 : 2 : 2 : 3 tươngứng với 9/19 chu kỳ tế bào, trong đó kỳ giữa chiếm 18 phút.b) Sau 16 giờ 40 phút thì quá trình phân chia trên đang ở thế hệ thứ mấy? Tổng số NST trong các tế bào ởthời điểm này là bao nhiêu?c) Cần bao nhiêu thời gian để tế bào trên tạo thành mô gồm 128 tế bào? Môi trường nội bào đã cung cấp baonhiêu NST cho số tế bào này?Đáp án: a) 2n = 24 NSTb) Tế bào đang ở kỳ sau của thế hệ thứ 6Tổng số NST là: 48 x 25 = 1536 NST đơnc) Thời gian cần là: 20 giờ 30 phútSố NST môi trường cung cấp: 3024 NST đơnCâu 6: 1. Ở 1 loài, trong quá trình phát sinh giao tử nếu có trao đổi chéo tại 1 điểm trên 1 cặp NST tươngđồng thì số loại giao tử tối đa đã có thể đạt được là 32. Hãy xác định tên của loài đó?2. Trong vùng sinh sản của 1 ống dẫn sinh dục của 1 cá thể đực thuộc loài nói trên có 1 số tế bào sinh dục sơkhai đều nguyên phân 5 lần liên tiếp. Có 87,5% số tế bào con tạo ra được chuyển sang vùng chín trở thànhtế bào sinh tinh. Trong số các tinh trùng tạo ra chỉ có 25% số tinh trùng chứa X và 12,5% số tinh trùng chứaY thụ tinh tạo ra tổng số 168 hợp tử. Tính số tế bào sinh dục sơ khai đã phát sinh ra các loại tinh trùng nóitrên và số NST môi trường cung cấp cho quá trình phát sinh đó.3. Cho biết tế bào sinh giao tử đực và tế bào sinh giao tử cái của ruồi giấm giảm phân bình thường và khôngxảy ra trao đổi chéo NST. Hãy xác định:a) Số loại giao tử chứa 3 NST có nguồn gốc từ bố và số loại giao tử chứa 1 NST có nguồn gốc từ mẹ. Tỉ lệcủa mỗi loại giao tử?b) Số hợp tử chứa 2 NST có nguồn gốc từ ông nội và chứa 3 NST có nguồn gốc từ ông ngoại chiếm baonhiêu % trong tổng số hợp tử tối đa có thể thu được?Đáp án: 1. 2n = 8 => ruồi giấm2. Số tế bào sinh dục sơ khai: 8Số NST môi trường cung cấp: 4032 NST3. a) Số loại giao tử chứa 3 NST có nguồn gốc từ bố: 4 chiếm 25%Số loại giao tử chứa 1 NST có nguồn gốc từ mẹ: 4 chiếm 25%b) 9,375%. Câu 7: 1. Một cặp gen dị hợp Bb nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Mỗi alen đều dài 5100Å. Gen B có900A, gen b có 1200G.a) Tìm số lượng nucleotit mỗi loại trên mỗi alen.b) Khi tế bào bước vào kỳ giữa I của phân bào giảm phân, số lượng từng loại nucleotit của các gen trong tếbào là bao nhiêu?c) Khi kết thúc giảm phân lần thứ nhất, số lượng nucleotit mỗi loại trong mỗi tế bào con bằng bao nhiêu?d) Khi tế bào hoàn thành giảm phân, số lượng từng loại nucleotit trong mỗi loại giao tử bình thường bằngbao nhiêu?e) Giả sử rằng có 1 tế bào sinh dục sơ khai chứa cặp gen nói trên nguyên phân 4 đợt ở vùng sinh sản, các tếbào này đều trải qua vùng sinh trưởng và chuyển qua vùng chín thực hiện giảm phân, môi trường tế bào đãcung cấp bao nhiêu nucleotit mỗi loại?2. Ở 1 loài động vật 2n = 60.a) Một tế bào sinh dục đực nguyên phân liên tiếp môi trường nôi bào cung cấp nguyên liệu tương đương với15300 NST đơn. Các tế bào sinh ra từ lần nguyên phân cuối cùng đều giảm phân bình thường thì có baonhiêu tinh trùng Y tạo thành.b) Giả thiết rằng sự giảm phân xảy ra ở các tế bào sinh dục của cá thể cái, mỗi cặp NST tương đồng gồm 2NST có cấu trúc khác nhau, sự trao đổi đoạn tại 1 điểm xảy ra ở 2 cặp NST thường, đột biến dị bội xảy ra ởlần giảm phân I của cặp NST giới tính. Khả năng cá thể cái có thể tạo bao nhiêu loại trứng?c) Nếu cho cá thể này thụ tinh, khả năng có thể hình thành bao nhiêu kiểu hợp tử? Biết rằng cá thể đực giảmphân binhg thường và không có trao đổi đoạn.Đáp án: 1. a) Gen B: A = T = 900 nu, G = X = 600 nuGen b: A = T = 300 nu, G = X = 1200 nub) A = T = 2400 nu, G = X = 3600 nuc) Tế bào BB: A = T = 1800 nu, G = X = 1200 nuTế bào bb: A = T = 600 nu, G = X = 2400d) Giao tử B: A = T = 900 nu, G = X = 600 nuGiao tử b: A = T = 300 nu, G = X = 1200 nue) Nguyên phân: A = T = 18000 nu, G = X = 27000 nuGiảm phân: A = T = 19200 nu, G = X =28800 nuTổng số nu cần cho 2 vùng: A = T = 37200 nu, G = X = 55800 nu2. a) Số tinh trùng Y tạo thành: 512b) Tổng số loại trứng có thể tạo được: 232c) Số kiểu hợp tử được tạo thành: 230 x 232Câu 8:a) Có 32 tế bào con được sinh ra từ hợp tử của 1 loài sinh vật. Số tế bào con này chia thành 3 nhómA, B và C. Tế bào nhóm B có số lần nguyên phân ít hơn tế bào nhóm A 1 lần và nhiều hơn tế bào nhóm C 1lần. Các tế bào trong mỗi nhóm có số lần nguyên phân như nhau. Sau đợt nguyên phân, số tế bào con thuộcnhóm A gấp 8 lần số tế bào con thuộc nhóm B và tổng số tế bào con sinh ra từ 3 nhóm là 440. Biết số tế bàonhóm C cuối cùng bằng số nhiễm sắc thể đơn trong bộ lưỡng bội của hợp tử. Hãy xác định số tế bào ban đầucủa mỗi nhóm A, B, C. Số lần nguyên phân của mỗi loại tế bào và bộ NST lưỡng bội của loài là bao nhiêu?b) Hãy cho biết có thể có bao nhiêu bộ 3 mã kết thúc TAG, TAA và TGA, có thể xuất hiện trên 1 đoạnmạch kép gồm 3000 cặp bazơ nitric của đoạn phân tử ADN có tỉ lệ A+T/G+X = 1,5?Đáp án: a) Số tế bào ban đầu trong nhóm A, B, C lần lượt là: 24, 6, 2Số lần nguyên phân của mỗi tế bào thuộc nhóm A, B, C là: 4, 3, 2Bộ NST lưỡng bội của loài là: 2n = 8b) Số bộ 3 mã kết thúc có thể xuất hiện: 630.Câu 9: Ở gà (2n=78), xét 3 tế bào sinh dục sơ khai (I, II và III) của cùng 1 cơ thể, ở vùng sinh sản đang thựchiện nguyên phân với số lần nguyên phân hơn nhau 1 đợt (tăng từ I đến III). Do tế bào III trong lần nguyênphân cuối có 1 số tế bào không tham gia nguyên phân, nên tổng số tế bào con tạo ra từ 3 tế bào trên giảm đi8 tế bào. Chỉ có 2/3 trong số các tế bào con tạo ra từ 3 tế bào trên chuyển qua vùng sinh trưởng và vùng chínđể tạo giao tử. Biết rằng trong quá trình nguyên phân của cả 3 tế bào trên đã đòi hỏi môi trường nội bàocung cấp nguyên liệu tương đương với 3510 nhiễm săc đơn.1. Xác định số tế bào của tế bào III không tham gia nguyên phân đợt cuối.2. Xác định số tế bào con sinh ra từ mỗi tế bào I, II và III.3. Trong tất cả các giao tử được tạo ra chứa bao nhiêu NST giới tính X.Đáp án: 1. Số tế bào không tham gia nguyên phân đợt cuối: 82. Số tế bào con sinh ra từ 3 tế bào I, II và III lần lượt là: 8, 16 và 243. Số NST X có trong tinh trùng là 128 hoặc trong trứng là 16. Câu 10: Một số tế bào sinh dục sơ khai của cơ thể động vật đang ở vùng sinh sản thực hiện phân bào liêntiếp 1 số đợt bằng nhau đã hình thành nên 5120 tế bào con ở thế hệ cuối cùng. Các tế bào con sinh ra đềubước vào vùng chín giảm phân tạo giao tử. Các giao tử sinh ra đều thụ tinh với hiệu suất 1,5625% để hìnhthành 320 hợp tử.a) Xác định số tế bào sơ khai ban đầu và số lần phân bào của mỗi tế bào. Biết số đợt phân bào của mỗi tếbào gấp đôi gấp đôi số tế bào ban đầu.b) Giới tính của cơ thể chứa tế bào trên?c) Số tế bào sinh giao tử của giới kia, biết hiệu suất thụ tinh là 6,25%.d) Nếu kỳ giữa của lần phân bào cuối cùng của các tế bào sơ khai trên người ta xác định được 40960cromatit. Xác định bộ NST 2n và tên loài. Số NST bị hao phí trong quá trình giảm phân và thụ tinh tạo cáchợp tử trên.e) Nếu tế bào của loài khi phát sinh giao tử không có đột biến. Mỗi cặp NST tương đồng đều có cấu trúckhác nhau. Có trao đổi chéo xảy ra tại 1 điểm trên 3 cặp NST thì tối đa xuất hiện bao nhiêu loại giao tử?Đáp án: a) Số tế bào sơ khai ban đầu: 5 và số lần phân bào:10b) Tế bào thuộc giới đực.c) Số tế bào sinh giao tử của giới kia: 5120d) Bộ NST: 2n = 8, ruồi giấm. Số NST bị hao phí: 161280 NSTe) Số loại giao tử xuất hiện tối đa: 128Câu 11: Một hợp tử có 2n = 26 nguyên phân liên tiếp. Biết chu kỳ nguyên phân là 40 phút, tỉ lệ thời giangiữa giai đoạn chuẩn bị với quá trình phân chia chính thức là 3/1. thời gian của kỳ trước, kỳ giữa, kỳ sau vàkỳ cuối tương ứng với tỉ lệ 1 : 1,5 : 1 : 1,5. theo dõi quá trình nguyên phân của hợp tử từ đầu giai đoạnchuẩn bị của lần phân bào đầu tiên. Xác định số tế bào, số cromatit, số NST cùng trạng thái của nó trong cáctế bào ở 2 giờ 34 phút.Đáp án: Số tế bào: 8, số cromatit: 416, số NST cùng trạng thái: 208 NST kép.Câu 12: Có 4 tế bào sinh dưỡng của cùng 1 cơ thể phân bào liên tiếp 1 số lần bằng nhau và đã tạo ra các tếbào con chứa 4992 NST đơn. Vào kỳ trước của lần nguyên phân đầu tiên, trong mỗi tế bào người ta đếmđược 156 cromatit.1. Tìm số lần phân bào của mỗi tế bào.2. Khi các tế bào ở lần phân bào cuối cùng. Hãy xác định;a) Số NST và trạng thái của chúng ở kỳ trước và ở kỳ sau của các tế bào.b) Số tâm động ở kỳ cuối của các tế bào.c) Số cromatit ở kỳ trung gian của các tế bào.Đáp án: 1. Số lần phân bào: 42. a) Số NST ở kỳ trước: 2496 NST kép, số NST ở kỳ sau: 4992 NST đơnb) Số tâm động ở kỳ cuối: 2496(chưa phân cắt) hoặc 4992(đã phân cắt)c) Số cromatit ở kỳ trung gian: 4992.Câu 13: 1. Quan sát các tế bào sinh dục sơ khai của 1 ruồi giấm đực và 1 ruồi giấm cái đang phân bào thấy:số NST kép loại Y của ruồi giấm đực khi đang tập trung trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc bằng 1/6 sốNST đơn các loại khi đang phân ly về các cực ở tế bào ruồi giấm cái. Tổng số NST đơn và kép các loại ở 2cá thể trên tại thời điểm quan sát là768.a) Xác định số tế bào tại mỗi thời điểm quan sát.b) Nếu các tế bào trên đều được tạo ra từ 1 tế bào sinh dục sơ khai ban đầu, thì số lần nguyên phân của mỗitế bào sinh dục sơ khai ban đầu là bao nhiêu?2. Tại vùng sinh sản của tuyến sinh dục có 4 tế bào sinh dục A, B , C, D trong cùng thời gian đã phân bàoliên tiếp 1 số lần, môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 2652 NST đơn. Các tế bào con sinh ra đềuqua vùng chín giảm phân, môt trường nội bào cung cấp thêm nguyên liệu tương đương 2964 NST đơn đểhình thành 152 giao tử.a) Xác định bộ NST lưỡng bội.b) Xác định giới tính, cặp NST giới tính của cá thể trên.Đáp án: 1. a) Số NST ở kỹ giữa của cá thể đực: 32, ở cá thể cái: 32b) Số lần nguyên phân: 5 lần2. a) Bộ NST lưỡng bội: 2n = 78b) Cá thể đực XX.Câu 14: 1. Tại 1 lò ấp trứng người ta thu được 400 chim cút. Biết tỉ lệ nở của trứng dem ấp là 80%, tỉ lệnthụ tinh của tinh trùng là 50% còn của trứng là 100%. Hãy xác định số lượng tế bào sinh dục sơ khai đực vàcái đã tham gia vào quá trình tạo đàn chim cút nới trên. Giả thiết rằng ở vùng sinh sản của ống sinh dục thì tốc độ và thời gian phân chia của các tế bào là đồng đều nhau nếu so sánh giữa các chim trống và giữa cácchim mái với nhau.2. Một phân tử mARN tổng hợp nhân tạo chứa 60% A và 40%X. Xác xuất gặp của các tổ hợp bộ 3 nucleotitcó thể được tạo thành ngẫu nhiên.Đáp án: 1. 250 hoặc 125 tế bào sinh dục sơ khai đực và 250 hoặc 125 tế bào sinh dục sơ khai cái2. AAA = 0,2162A + 1X = 0,4321A + 2X = 0,288XXX = 0,064Câu 15: Một tế bào sinh dục sơ khai ở ruồi giấm (2n = 8) tiến hành nguyên phân liên tiếp mộtsố lần tạo ra số tế bào mới ở thế hệ cuối cùng có 512 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.1. Hãy xác định số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khai nói trên.2. Các tế bào tạo ra đều tham gia quá trình giảm phân tạo giao tử.- Tính số NST môi trường cung cấp cho các đợt nguyên phân và giảm phân trên?- Quá trình giảm phân trên hoàn thành thì tạo ra bao nhiêu giao tử và tổng số NST trong cácgiao tử là bao nhiêu?- Biết hiệu suất thụ tinh của các giao tử là 25%. Tính số hợp tử được tạo ra.Đáp số:1. Số đợt nguyên phân: 62. - Số NST môi trường cung cấp: 1016- Nếu là đực: 256 giao tử; 1024 NST. Nếu là cái: 64 giao tử; 256 NST- Nếu là đực: 256 hợp tử. Nếu là cái: 16 hợp tửCâu 16:1. Ở một loài ong, trứng thụ tinh sẽ nở thành con cái, trứng không thụ tinh sẽ nở thànhcon đực. Một ong chúa đẻ một số trứng bằng 87/16 số NST đơn trong bộ NST 2n của loài.Tổng số NST đơn trong tất cả trứng trên là 4704, các NST trong một cặp tương đồng đều cócấu trúc không giống nhau.a) Xác định bộ NST 2n của loài ong nói trên.b) Số loại giao tử mà ong chúa có thể tạo ra được.c) Tỉ lệ loại giao tử chứa 5 NST có nguồn gốc từ bố của ong chúa đó.2. Theo dõi quá trình nguyên phân của 3 tế bào sinh dưỡng A, B, C trên một cơ thể sinh vậtngười ta thấy: số NST đơn mà môi trường tế bào đã cung cấp cho quá trình nguyên phân của 3tế bào này gấp 11 lần số NST giới tính X có trong các tế bào C; số lần nguyên phân của 3 tếbào A, B, C là 3 số nguyên liên tiếp lớn hơn không.Hãy xác định bộ NST của sinh vật nói trên. Biết rằng bộ NST của A, B, C và các tế bào conđều ở trạng thái chưa nhân đôi.Đáp số: 1. a) 2n = 32b) Số loại giao tử: 2n = 65536c) Tỉ lệ: 6,67%2. TH1: 2n = 16. TH2: 2n = 8Câu 17: Một tế bào sinh dục 2n của một loài nguyên phân liên tiếp một số đợt, môi trường tếbào đã cung cấp nguyên liệu để hình thành nên 9690 NST đơn mới tương đương. Các tế bàocon sinh ra từ lần nguyên phân cuối giảm phân bình thường cho các tinh trùng trong đó có 512tinh trùng mang Y.a) Tìm bộ NST lưỡng bội của loài?b) Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục? Số lượng thoi tơ vô sắc được hình thành trong cácđợt nguyên phân?c) Để tạo ra 5 hợp tử, với hiệu suất thụ tinh của trứng là 50% thì có bao nhiêu cromatit trongcác tế bào sinh trứng vào thời điểm các tế bào bắt đầu thực hiện quá trình giảm phân?d) Trong các tế bào sinh trứng, 2 NST đơn trong cặp tương đồng đều có cấu trúc khác nhau. Sựtrao đổi đoạn một chỗ xảy ra trên một cặp NST, sự trao đổi đoạn hai chỗ không cùng lúc xảy ratrên ba cặp NST. Tìm số loại trứng có thể hình thành? Khi thụ tinh với các loại tinh trùng bìnhthường không xảy ra các trường hợp trao đổi đoạn nói trên đã tạo nên bao nhiêu loại hợp tử?Đáp số: a) 2n = 38b) Số đợt NP: 8; Số lượng thoi tơ vô sắc: 255c) 760 cromatitd) Số loại trứng: 27.220. Số loại hợp tử: 27.239 Câu 18: 1. Bộ NST ở ruồi giấm là 2n = 8.a) Tìm số loại giao tử chứa 2 NST có nguồn gốc từ “ông nội”?b) Tìm số loại trứng chứa 3 NST từ “bà ngoại”?c) Số kiểu hợp tử hình thành ở ruồi giấm con chứa 2 NST từ “ông nội” và 3 NST từ “bàngoại”?d) Nếu trong quá trình phát sinh trứng có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, 2 cặp NST kháctrao đổi đoạn tại hai điểm không cùng lúc. Ở các thể đực không xảy ra trao đổi đoạn. Cấu trúccủa mỗi NST đơn trong từng cặp NST khác nhau. Xác định số loại tinh trùng? Số loại trứng?Số kiểu hợp tử hình thành?2. Một tế bào sinh dục đực sơ khai (2n = 8) trải qua vùng sinh sản, sinh trưởng và vùng chín;tất cả các tế bào đều bước vào quá trình giảm phân tạo giao tử. Hãy xác định:a) Số loại tinh trùng sinh ra ít nhất là bao nhiêu? Khi nào?b) Số loại tinh trùng sinh ra nhiều nhất.c) Số tế bào sinh tinh tối thiểu để sinh ra số loại tinh trùng tối đa là bao nhiêu, khi nào?Đáp số: 1. a) 6 loạib) 4 loạic) 24 kiểud) Số loại tinh trùng: 16; Số loại trứng: 288; Số kiểu hợp tử hình thành: 46082. a) Ít nhất là 2. Khi các tế bào có cùng 1 cách sắp xếp các NST ở kì giữa.b) Nhiều nhất là 16.c) 8 tế bào. Khi các tế bào có cách sắp xếp ở kì giữa khác nhau.Câu 19: Có 10 tế bào của cùng một loài tiến hành nguyên phân 1 số lần bằng nhau và đã sửdụng từ môi trường nguyên liệu tương đương với 2100 NST đơn. Tổng số lượt thoi vô sắc hìnhthành trong quá trình nguyên phân là 150.a) Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào và bộ NST lưỡng bội của loài.b) Khi các tế bào đang ở kì trung gian của lần nguyên phân thứ hai, hãy xác định số NST, sốtâm động, số cromatit có trong tế bào.c) Khi các tế bào đang ở kì sau của lần nguyên phân thứ ba, hãy xác định số NST và số tâmđộng có trong các tế bào.d) Tính số cromatit và số tâm động có trong các tế bào khi chúng đang ở kì giữa của lầnnguyên phân thứ 4.Đáp số: a) Số lần NP: 4; 2n = 14b) - Ở kì trung gian chưa nhân đôi: 280 NST đơn, 280 tâm động- Ở kì trung gian đã nhân đôi: 280 NST kép, 560 cromatitc) 1120 NST đơn, 1120 tâm độngd) 2240 NST đơn, 1120 tâm độngCâu 20: Ở cá thể cái của một loài, có 4 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân một số lần bằngnhau. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ ba, người ta đếm được trong các tế bào con có 2496cromatit. Tất cả các tế bào tạo ra đều đi qua vùng chín và cần cung cấp 9984 NST đơn để tạotrứng. Với hiệu suất thụ tinh của trứng là 18,75% và tỉ lệ nở của trứng là 75%.Phục vụ cho quá trình sinh sản, ở con đực chỉ có 1 tế bào sinh dục sơ khai tham gia, hiệusuất thụ tinh của tinh trùng là 9,375%.a) Xác định bộ NST của loài.b) Xác định số lần nguyên phân của các tế bào sinh dục sơ khai cái và số cá thể con nở ra.c) Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai đực.d) Xác định số NST môi trường nội bào cung cấp cho sự phát sinh giao tử đực và giao tử cái.Đáp số: a) 2n = 78b) Số lần NP: 5 lần. Số cá thể con nở ra: 18c) Số lần NP: 6 lầnd) 29562 NSTCâu 21:Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm nguyên phân liên tiếp một số lần, các tế bàocon tạo ra đều nở thành tế bào sinh tinh giảm phân tạo tinh trùng. Quá trình thụ tinh chỉ sử dụng 6,25% tinh trùng mang NST giớt tính X và 12,5% tinh trùng mang NST giới tính Y thuđược 24 hợp tử.1. Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục đực sơ khai.2. Xác định số thoi phân bào được hình thành cũng như biến mất trong quá trình tạo tinh trùngcủa tế bào sinh dục sơ khai đực.3. Môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương vói bao nhiêu NST đơn trong quátrình tạo tinh trùng.4. Để tạo nên số hợp tử nói trên, các tế bào trứng thụ tinh với hiệu suất 50%. Các tế bào sinhtrứng được tạo ra từ 3 tế bào sinh dục sơ khai cái. Hãy xác định:a) Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai cái.b) Số NST đơn bị tiêu biến trong các thể định hướng.5. Giả sử các cặp NST tương đồng có nguồn gốc khác nhau, không có trao đổi đoạn và độtbiến. Hãy xác định:a) Số giao tử của “bố” không mang NST nào của “ông nội”.b) Tỉ lệ giao tử của “mẹ” mang 2 NST của “bà ngoại”.Đáp số: 1. Số lần NP: 6 lần2. Số thoi vô sắc: 2553. Nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp: 1016 NST đơn4. a) Số lần NP: 4 lầnb) Số NST đơn bị tiêu biến: 5765. a) 1 giao tửb) Tỉ lệ: 0,375Câu 22: Hai tế bào sinh dục sơ khai A và B của cùng một loài đã trải qua các vùng sinh sản,vùng sinh trưởng và vùng chín để hình thành giao tử. Trong đó tế bào A là tế bào sinh dục sơkhai đực, tế bào B là tế bào sinh dục sơ khai cái. Tổng số lần NST tự nhân đôi của hai tế bào ởvùng sinh sản là 9. Số giao tử được tạo ra từ tế bào A gấp 8 lần số giao tử được tạo ra từ tế bàoB.a) Tìm số lần NST tự nhân đôi của mỗi tế bào ở vùng sinh sản.b) Tính số kiểu tổ hợp giao tử có thể có được hình thành từ các kiểu giao tử của các tế bào A vàB. Biết số NST có trong một giao tử gấp 2 lần số lần phân bào của tế bào A tại vùng sinh sảnvà các gen trên mỗi NST đều liên kết hoàn toàn.c) Các giao tử của tế bào A và tế bào B phối hợp với nhau để hình thành các hợp tử. Tính số cáthể con được hình thành nếu tỉ lệ thụ tinh của giao tử đực là 12,5%, của giao tử cái là 75% vàkhả năng phát triên từ hợp tử thành các thể con là 85%.Đáp số: a) Tế bào A nhân đôi 5 lần; Tế bào B nhân đôi 4 lầnb) Số kiểu tổ hợp giao tử: 1048576c) Số cá thể con được hình thành: 10,2 ~ 10 ( 10 cá thể con)Câu 23: Trong cơ quan sinh sản của một loài động vật, tại vùng sinh sản quan sát 4 tế bào sinhdục trong cùng một thời gian đã phân chia liên tiếp một số lần và môi trường nội bào đã cungcấp nguyên liệu tương đương 9672 NST đơn. Các tế bào con sinh ra đều chuyển qua vùng chínvà đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp thêm nguyên liệu tương đương với 9984 NST đơn đẻhình thành 128 giao tử.a) Xác định bộ NST 2n của loài?b) Xác định giới tính của các thể trên?c) Số tế bào tham gia phân bào nguyên phân ở lần cuối cùng?d) Số thoi phân bào xuất hiện qua tất cả các lần phân bào?Đáp số:a) 2n = 78b) Cá thể cáic) Số tế bào tham gia phân bào lần cuối cùng: 64d) Số thoi vô sắc xuất hiện qua các lần phân bào: 124Câu 24: 1. Cho rằng một lần thụ tinh có 32768 tinh trùng tham gia thụ tinh, nhưng chỉ có 3 hợptử được tạo thành. Các hợp tử nguyên phân một số lần liên tiếp tạo ra 64 tế bào mới. Trong quátrình phân bào đó, các hợp tử lấy nguyên liệu từ môi trường tế bào tạo ra 1220 NST đơn.a) Xác định bộ NST 2n của loài. b) Xác định số tế bào sinh tinh trùng đủ để tạo ra các tinh trùng nói trên và số NST đơn mớimôi trường cung cấp cho quá trình sinh ra các tinh trùng đó.c) Xác định số đợt phân bào của mỗi hợp tử. Biết số tế bào con của hợp tử 1 bằng 25% số tếbào con được tạo ra từ 3 hợp tử. Số tế bào con của hợp tử 2 bằng 1/3 số tế bào con của hợp tử 1và hợp tử 3.d) Cho rằng các NST đều có nguồn gốc khác nhau trong 2n của loài. Hãy xác định số loại tinhtrùng được tạo thành biết có 2 cặp NST xảu ra trao đổi chéo ở 1 điểm, 1 cặp NST xảy ra traođổi chéo tại 2 điểm không cùng lúc và 1 cặp không phân ly trong giảm phân I.2. Quan sát một tế bào sinh dục sơ khai của một loài đang thực hiện quá trình nguyên phân,người ta đếm được có 8 NST đơn đang phân ly về hai cực của tế bào. Biết rằng các NST trongcặp tương đồng đều có nguồn gốc khác nhau. Hai tế bào sinh dục sơ khai của loài này đi từvùng sinh sản đến vùng chín tạo nên các tinh trùng. Các tinh trùng tạo ra tham gia vào quá trìnhthụ tinh với hiệu suất 50%. Biết mỗi kiểu tổ hợp giao tử tạo ra 3 hợp tử.a) Tính số tinh trùng và số tế bào sinh tinh được sinh ra từ 2 tế bào sinh dục sơ khai nói trên.b) Tính số lần nguyên phân của 2 tế bào sinh dục sơ khai nói trên.Đáp số: 1. a) 2n = 20b) Số tế bào sinh tinh: 8192. Số NST đơn mới cung cấp cho quá trình tạo tinh trùng:2n.8192c) Số lần phân bào của mỗi hợp tử lần lượt là 4 lần, 4 lần, 5 lầnd) Số loại tinh trùng: 12288 loại2. a) Số tinh trùng: 96. Số tế bào sinh tinh: 24b) Số lần phân bào: Tế bào 1 NP 3 lần và tế bào 2 NP 4 lần (hoặc ngược lại)Câu 25: Ở vùng sinh sản trong tuyến sinh dục của một cá thể có 5 tế bào sinh dục sơ khai phânbào liên tiếp nhiều đợt, môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương để tạo 1240 NST đơn,các tế bào con sinh ra đều phát triển và giảm phân hình thành giao tử đòi hỏi môi trường cungcấp thên 1280 NST đơn, giao tử tạo ra được thụ tinh với hiệu suất 10% tạo 64 hợp tử.a) Xác định bộ NST của loài?b) Xác định giới tính của loài đó?Đáp số: a) 2n = 8b) Giới tính của loài là giới tính đựcCâu 26: Ở một loài ong mật có bộ NST lưỡng bội là 2n = 32. Trứng khi được thụ tinh sẽ nởthành ong chúa hoặc ong thợ tùy điều kiện dinh dưỡng, còn trứng không được thụ tinh thì nởthành ong đực.Một ong chúa, đẻ được số trứng gồm trứng được thụ tinh và không được thụ tinh nhưng chỉcó 80% số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng không được thụ tinh là nởthành ong đực, các trứng còn lại đều không nở hoặc bị tiêu biến. Các trứng nở thành ong thợ vàong đực nói trên chứa tổng số 155136 NST.Biết rằng số ong đực con bằng 2% số ong thợ con.a) Tìm số ong đực con và số ong thợ con.b) Tổng số trứng được ong chúa đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu?c) Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hìnhthành thì tổng số NST trong các tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu?Đáp số: a) Số ong đực con = 96. Số ong thợ con = 4800b) Số trứng đã đẻ = 6160c) Số NST bị tiêu biến = 9543424Câu 27: 1. Vịt nhà 2n = 80. Một nhóm tế bào sinh dục của vịt nhà đang giảm phân có tổng sốNST đơn và kép là 8000; trong đó số NST kép nhiều hơn số NST đơn là 1600. Số NST ở kìgiữa, kì sau lần phân bào I và kì đầu lần phân bào II tương ứng với tỉ lệ 1:3:2, số NST còn lại làkì sau lần phân bào II.a) Xác định số tế bào ở mỗi kì nói trên.b) Xác định tổng số tế bào đơn bội (n) được tạo thành qua giảm phân của nhóm tến bào trên vàtổng số NST của chúng.2. Một tế bào sinh dưỡng của một loài động vật thực hiện nguyên phân liên tiếp một số lần,trong quá trình này môi trường đã cung cấp 42 NST thường và trong tất cả các tế bào con có 8NST giới tính X. Hãy xác định số NST 2n của loài. Cho biết không có đột biến xảy ra. Đáp số: 1. a) Số tế bào ở mỗi kì: Kì giữa I: 40; Kì sau I: 120; Kì đầu II: 80; Kì sau II: 80b) Số tế bào đơn bội = 320; Số NST đơn = 128002. TH1: Trong tế bào chỉ có 1 NST X: 2n = 8 hoặc 2n = 7TH2: Trong tế bào có 2 NST X: 2n = 16Câu 28: Ở vùng chín trong cơ quan sinh dục cái của một loài côn trùng có một số tế bào sinhtứng đang phân chia. Ở kì giữa lần phân bào I người ta đếm được trên mặt phẳng xích đạo ởmỗi tế bào có 16 NST kép. Kết thúc giảm phân, các tế bào tạo thành đều tham gia thụ tinh vớihiệu suất 75%. Các hợp tử tạo thành đều nguyên phân liên tiếp 4 lần cho tế bào con với tổng sốNST đơn là 1536.a) Bộ NST lưỡng bội của loài là bao nhiêu?b) Số tế bào sinh trứng đã giảm phân, số NST đã hao phí trong quá trình tạo trứng là bao nhiêu?c) Số thoi vô sắc hình thành và phân hóa trong quá trình nguyên phân của các hợp tử là baonhiêu?d) Nếu trong quá trình phát sinh tế bào trứng có 1 cặp NST trao đổi chéo tại 1 điểm, 1 cặp NSTtrao đổi chéo tại 2 điểm. Giả sử các NST ở mỗi cặp NST tương đồng đều có cấu trúc khácnhau.d1. Tìm số loại giao tử có thể tạo ra.d2. Tìm số trứng có thể tạo ra trong đó có 1 NST có nguồn gốc từ “bà nội”.Đáp số: a) 2n = 16b) Số NST hao phí cho quá trình = 64 NSTc) Số thoi vô sắc = 90d) d1. - TĐC tại 2 điểm không cùng lúc: 1536 giao tử- TĐC tại 2 điểm cùng lúc: 2048 giao tửd2. Số loại giao tử có 1 NST nguồn gốc từ “bà nội” = 8 giao tửCâu 29: Ở một loài sinh vật, giả thuyết trong mỗi cặp NST tương đồng đều chứa hai NST cónguồn gốc từ bố và mẹ khác nhau. Khi không có hiện tượng trao đổi đoạn và đột biến xảy ra thìsố loại tinh trùng sinh ra nhiều nhất là 256.a) Bộ NST lưỡng bội của loài là bao nhiêu?b) Số cách sắp xếp của NST tối đa ở kì giữa nguyên phân là bao nhiêu?c) Giả sử trong các cặp NST tương đồng đó, nếu có 3 cặp NST xảy ra trao đổi đoạn tại mộtđiểm thì số loại tinh trùng sinh ra tối đa là bao nhiêu?d) Cho biết ý nghĩa của hiện tượng trao đổi đoạn trong giảm phân?Đáp số: a) 2n = 16b) Số cách sắp xếp = 128c) Số loại trinh trùng = 2048 [...]... bội của loài: 2n = 8 Ruồi giấm b Số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu: a.2n = 360 a = 45 Số tế bào sinh tinh = 45 24 = 720 - Hết - Trang 6 /6 Điểm 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0 5 0.5 0.5 0.5 0.5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC LỚP 10 Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi có 02 trang, gồm 08 câu) Câu 1 Bảng dưới... (nuclêôtit) G1 = X2 = 300 (nuclêôtit) X1 = G2 = 600 (nuclêôtit) - Vậy tỷ lệ phần trăm của từng mạch đơn của gen là: A1 = T2 = 150 100 %: (300 0 : 2 ) = 10% T1 = A2 = 450 .100 %: (300 0 : 2 ) = 30% G1 = X2 = 300 .100 %: (300 0 : 2 ) = 20% X1 = G2 = 600 100 %: (300 0 : 2 ) = 40% 1 (0,5đ) (0,5đ) Câu 2: (4 điểm) a- Học sinh vẽ được cấu tạo tế bào nhân chuẩn (động vật hoặc thực vât) và chú thích đủ (tối thi u) 8 nội dung:... N0 x 2n = 50 x 26 = 3200 (tế bào) 1.0đ - HẾT - 4 Họ và tên thí sinh: …………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU ĐỀ CHÍNH THỨC (Gồm 02 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 * Môn thi: SINH HỌC * Lớp: 10 (Bảng B) * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1: (4 điểm) a Cho các nguyên tố đại lượng và vi lượng sau... X2 =300 => X1 = 900 – 300 = 600 (nuclêôtit) -Vậy số lượng từng loại nuclêôtit của từng mạch đơn của gen là: A1 = T2 = 150 (nuclêôtit) T1 = A2 = 450 (nuclêôtit) G1 = X2 = 300 (nuclêôtit) X1 = G2 = 600 (nuclêôtit) - Vậy tỷ lệ phần trăm của từng mạch đơn của gen là: A1 = T2 = 150 100 %: (300 0 : 2 ) = 10% T1 = A2 = 450 .100 %: (300 0 : 2 ) = 30% G1 = X2 = 300 .100 %: (300 0 : 2 ) = 20% X1 = G2 = 600 100 %: (300 0... nuôi cấy trên Giả sử các tế bào vi khuẩn không bị chết và thời gian sinh trưởng nói trên đã loại trừ giai đoạn tiềm phát của vi khuẩn - HẾT - 2 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC (Gồm 04 trang) * Môn thi: SINH HỌC * Lớp: 10 (Bảng B) * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (4 điểm) a + Hàm lượng diệp lục: N, Mg,Fe... THỨC (Gồm 02 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 * Môn thi: SINH HỌC * Lớp: 10 (Bảng A) * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1: (4 điểm) a Cho các nguyên tố đại lượng và vi lượng sau đây: N, P, K, S, Mg, Fe, Cu, Zn,Co,Mo + Những nguyên tố nào liên quan đến hàm lượng diệp lục trong lá và quá trình cố định nitơ khí quyển? + Khi đất thi u Mg, cây có thể lấy... THÀNH SỐ 1 Web: http://bacninh.edu.vn/thptthuanthanh1 Ngày 14/03/2013 (Đề thi gồm 01 trang) ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN: SINH HỌC LỚP 10 Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1(2,0 điểm) Cho biết thành phần MT Hansen (nuôi cấy nấm men) gồm: Glucose: 50g, Pepton : 10g, KH2PO4: 3g, MgSO4.7H2O: 2g, Nước : 100 0ml, Thạch :15-20g (pH= 5-6) Môi trường trên thuộc loại môi trường... THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC 10 Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi có 02 trang, gồm 08 câu) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Nội dung Bảng dưới đây mô tả hệ thống phân loại của 5 loài thú khác nhau ở Việt Nam: 1 (2 đ) Lớp Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Bộ Carnivora Carnivora Carnivora Artiodactyla Carnivora Họ Felidae Felidae Ursidae Cervidae Felidae Chi Panthera... (0.5đ) 4(2đ) - pha G1 = 6 10 9 cặp nu - Pha G2 = 2 6 109 cặp nu - Kì giữa của quá trình nguyên phân = 2.6 109 cặp nu - Kì cuối của giảm phân 2 = 3 109 cặp nu Mỗi ý đúng cho 0.5đ a sai vì tế bào thực vật có thành rất bền vững (0.5đ) b sai vì bào quan này chỉ có ở tế bào động vật (0.5đ) 5(1đ) SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ……………… ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HSG 10 CẤP TỈNH MÔN THI: SINH HỌC (Dành cho HS không chuyên)... b Lizoxom là một bào quan có nhiều trong tế bào thực vật - Hết -Họ tên thí sinh: …………………………………… SBD: …………………… ( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Hướng dẫn chấm thi HSG cấp trường môn sinh học 10 năm học 2012 – 2013 Câu 1(2đ) 2(4đ) Nội dung - là môi trường bán tổng hợp (1đ) - Vì có chứa cả các thành phần các chất tự nhiên là dịch pepton… và cấc chất tổng hợp là ... nhiễm sắc thể bao nhiêu? Hết Sở gd & đt bắc giang đáp án thi học sinh giỏi lớp 10 năm học 2011 -2012 Cụm tân yên Môn: Sinh học Điểm Câu Đáp án - Nuclêôtit đơn phân ADN , Cấu tạo gồm thành phần:... x 2n = x 105 x 27 Sở gd & ĐT hoá Trng THPT Ba ỡnh Đề thi khảo sát chât lợng đội tuyển lần Năm học 2 010- 2011 Môn: sinh học lp 10 Thi gian lm bi: 180 phỳt - Ngy thi: 16/1/2011 ( thi gm 10 cõu -... 0,25 0,25 Sở gd & đt bắc giang Cụm tân yên đề thi học sinh giỏi lớp 10 năm học 2011 -2012 Môn: Sinh học (Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề) Câu (1đ): Mô tả thành phần cấu tạo nuclêôtit
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10 (có đáp án chi tiết), Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10 (có đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan