0

hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty mía đường trà vinh

99 416 2
  • hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty mía đường trà vinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2015, 21:32

... công tác kế toán công tác kế toán thuế GTGT Công ty mía đường Trà Vinh, từ đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT Công ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Thực kế toán đánh giá công tác kế. .. hóa đơn giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng ghi hóa đơn giá trị gia tăng giá tính thuế hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ + Thuế GTGT... KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH CAO MINH HIỀN MSSV/HV: C1200354 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Mã số ngành: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHCAO MINH HIỀNHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾGIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY MÍAĐƯỜNG TRÀ VINHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNgành Kế ToánMã số ngành: 52340301Tháng 10 - 2014i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHCAO MINH HIỀNMSSV/HV: C1200354HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾGIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY MÍAĐƯỜNG TRÀ VINHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGÀNH KẾ TOÁNMã số ngành: 52340301CÁN BỘ HƯỚNG DẪNNGUYỄN HỮU ĐẶNGTháng 10 - 2014ii LỜI CẢM TẠ-----  -----Qua thời gian học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Cần Thơ dưới sựchỉ dạy tận tình của quý thầy cô Trường Đại học Cần Thơ nói chung, quý thầycô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh nói riêng đã giúp tôi có được kiến thứcđể hoàn thành đề tài này.Bên cạnh những kiến thức trên giảng đường, những kiến thức từ thực tếmà tôi nhận được từ ban lãnh đạo và các thành viên trong Công ty mía đườngTrà Vinh đã giúp tôi có kinh nghiệm trong công tác kế toán thực tế điều đó làhành trang giúp tôi thích nghi và làm việc tốt hơn sau khi tốt nghiệp ra trường.Xin chân thành cảm ơn anh chị trong phòng kế toán và những thành viêntrong Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi để có thể thực hiện tốt đề tàinày.Xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Hữu Đặng, người trực tiếp hướngdẫn và đóng góp ý kiến để tôi hoàn thành đề tài này.Vì thời gian thực tập có hạn, thêm vào đó kinh nghiệm thực tế của tôicòn non kém nên không tránh khỏi những sai sót, mong nhận được sự góp ý từquý thầy cô và các bạn.Kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe, công việc thuận lợi và có thậtnhiều niềm vui trong cuộc sống, chúc Công ty mía đường Trà Vinh ngày càngphát triển và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2014i LỜI CAM ĐOAN-----  -----Tôi xin cam đoan đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăngtại công ty mía đường Trà Vinh” là chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập vàcác kết quả phân tích đề tài là trung thực.Cần Thơ, ngày….tháng…. năm 2014ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP-----  -----……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Cần Thơ, ngày …. Tháng …. Năm 2014Thủ Trưởng Đơn Vịiii MỤC LỤCCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU………………………………………....................11.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU…………………………………...……….11.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU……………..……………………..…….……11.2.1 Mục tiêu chung…………………………………………………...……11.2.2 Mục tiêu cụ thể.......................................................................................11.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU...........................................................................21.3.1 Phạm vi về không gian...........................................................................21.3.2 Phạm vi về thời gian...............................................................................21.3.3 Đối tượng nghiên cứu.............................................................................2CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……..32.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN........................................................................................32.1.1 Những vấn đề cơ bản về thuế.................................................................32.1.1.1 Khái niệm.........................................................................................32.1.1.2 Đặc điểm của thuế............................................................................32.1.1.3 Vai trò của thuế đối với nên kinh tế quốc dân..................................32.1.2 Thuế giá trị gia tăng................................................................................42.1.2.1 Sự ra đời của thuế GTGT.................................................................42.1.2.2 Khái niệm.........................................................................................42.1.2.3 Bản chất của thuế GTGT..................................................................52.1.2.4 Vai trò của thuế GTGT.....................................................................52.1.3 Các quy định về thuế GTGT..................................................................62.1.3.1 Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế GTGT..............................62.1.3.2 Căn cứ và phương pháp tính thuế GTGT.........................................72.1.3.3 Thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán và hoàn thuế........162.1.4 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán..................................................182.1.4.1 Yêu cầu quản lý thuế GTGT..........................................................182.1.4.2 Nhiệm vụ kế toán thuế GTGT........................................................192.1.5 Kế toán thuế GTGT..............................................................................202.1.5.1 Chứng từ kế toán............................................................................202.1.5.2 Tài khoản sử dụng......................................................................... 202.1.5.3 Phương pháp hạch toán..................................................................242.1.6 Tổ chức sổ sách kế toán đối với thuế GTGT........................................25iv 2.2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU...........................................................................262.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................................................272.3.1 Phương pháp thu thập số liệu...............................................................272.3.2 Phương pháp phân tích số liệu.............................................................27CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MÍA ĐƯỜNGTRÀ VINH........... ...........................................................................................283.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH..........................................................................283.1.1 Giới thiệu Công ty……………………………………………………283.1.2 Quá trình hình thành và phát triển…………………...……………….283.2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH...............................................................293.2.1 Lĩnh vực hoạt động...............................................................................293.2.2 Những thành tựu đã đạt được……………...…………………………293.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY……………………………………293.3.1 Sơ đồ tổ chức tại Công ty…………………………………………….293.3.2 Các phòng, ban và đơn vị kinh doanh…………………………..……303.4 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN...........................................................323.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán..............................................................333.4.2 Chế độ kế toán và hình thức kế toán....................................................343.4.2.1 Chế độ kế toán................................................................................343.4.2.2 Hình thức kế toán...........................................................................343.4.3 Phương pháp kế toán............................................................................363.5 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN2011 ĐẾN SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2014....................................................363.6 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦACÔNG TY........................................................................................................393.6.1 Thuận lợi..............................................................................................393.6.2 Khó khăn..............................................................................................393.6.3 Phương hướng phát triển trong thời gian tới........................................40CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG TRÀVINH ...............................................................................................................414.1 CHỨNG TỪ SỬ DỤNG ...........................................................................414.2 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG ..........................................................................414.3 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG TRÀVINH ...............................................................................................................414.4 CÁC MỨC THUẾ ÁP DỤNG ..................................................................42v 4.5 CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ....................................................................424.5.1 Thuế GTGT đầu vào.............................................................................424.5.2 Thuế GTGT đầu ra ..............................................................................454.6 THỰC HIỆN KẾ TOÁN CHI TIẾT..........................................................474.7 THỰC HIỆN KẾ TOÁN TỔNG HỢP.......................................................534.8 KÊ KHAI, KHẤU TRỪ, NỘP THUẾ GTGT............................................664.8.1 Quy trình lập tờ khai thuế.....................................................................664.8.2 Kê khai, khấu trừ thuế GTGT..............................................................664.8.3 Nộp thuế GTGT....................................................................................75CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁNTHUẾ GTGT TẠI CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH.............................765.1 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC THUẾ GTGT ...........................................765.1.1 Về thực hiện chế độ kế toán....................................................................765.1.1.1 Ưu điểm................................................................................................765.1.1.2 Những tồn tại cần khắc phục................................................................765.1.2 Về tổ chức công tác kế toán....................................................................765.1.2.1 Ưu điểm................................................................................................765.1.2.2 Những tồn tại cần khắc phục................................................................775.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN......................775.2.1 Về thực hiện chế độ kế toán....................................................................775.2.2 Về tổ chức công tác kế toán....................................................................77CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................796.1 KẾT LUẬN................................................................................................796.2 KIẾN NGHỊ...............................................................................................796.2.1 Đối với cơ quan Thuế..............................................................................796.2.2 Đối với chính quyền địa phương.............................................................80TÀI LIỆU THAM KHẢOvi DANH SÁCH BẢNGBảng 3.1 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2011 đến2013Bảng 3.2 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sáu tháng đầu năm2014vii DANH SÁCH HÌNHHình 2.1 Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (133)Hình 2.2 Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (3331)Hình 2.3 Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếpHình 3.1 Sơ đồ tổ chức công tyHình 3.2 Sơ đồ bộ máy kế toánHình 3.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ của công tyHình 4.1 Sơ đồ hạch toán thuế GTGTHình 4.1 Phiếu ChiHình 4.2 Giấy báo nợHình 4.3 Giấy ủy nhiệm chiHình 4.4 Hóa đơn giá trị gia tăngHình 4.5 Hóa đơn giá trị gia tăngHình 4.6 Hóa đơn giá trị gia tăngHình 4.7 Phiếu thuHình 4.8 Trích sổ chi tiết tài khoản 1331Hình 4.9 Trích sổ chi tiết tài khoản 3331Hình 4.10 Trích sổ nhật ký chung tháng 1/2014Hình 4.11 Trích sổ sổ cái tài khoản 133 tháng 1/2014Hình 4.12 Trích sổ sổ cái tài khoản 3331 tháng 1/2014Hình 4.13 Sơ đồ quy trình lập tờ khai thuếHình 4.14 Hỗ trợ kê khai thuếHình 4.15 Hỗ trợ kê khai thuếHình 4.16 Hỗ trợ kê khai thuếHình 4.17 Hỗ trợ kê khai thuếHình 4.18 Hỗ trợ kê khai thuếHình 4.19 Hỗ trợ kê khai thuếHình 4.20 Tờ khai thuế giá trị gia tăngHình 4.21 Giấy xin chi tiền ngân hàngviii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTGTGT: giá trị gia tăngTNHH: trách nhiệm hữu hạnHHDV: hàng hóa, dịch vụTK: tài khoảnSDĐK: số dư đầu kỳSDCK: số dư cuối kỳUNC: ủy nhiệm chiTMDV: thương mại dịch vụNHNN: ngân hàng Nhà nướcNK: nhập khẩuXK: xuất khẩuix CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨUThuế ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển củaNhà nước là một vấn đề hết sức quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào trênthế giới, từ những nước đang phát triển tới các nước phát triển. Thuế trở thànhcông cụ chủ yếu của Nhà nước trong quản lý và điều tiết vĩ mô, thúc đẩy sảnxuất phát triển, mở rộng lưu thông hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế. Thuếlà nguồn thu chủ yếu của NSNN, thiết lập công bằng xã hội, bình đẳng giữacác thành phần kinh tế và các tầng lớp dân cư trong xã hội. Vì vậy nghiên cứuthuế là rất cần thiết.Ở nước ta, Luật thuế GTGT và được thông qua ở kỳ họp thứ 11 Quốc hộikhóa IX ngày 10/05/1997 và chính thức áp dụng ngày 01/01/1999 thay choLuật thuế doanh thu trước đây. Thuế GTGT ra đời từ lâu và áp dụng rộng rãitrên thế giới nhưng đối với nước ta đây là sắc thuế còn mới chưa được hoànthiện. Trong những năm qua, Nhà nước ta đã không ngừng sửa đổi và bổ sungnhằm hoàn thiện sắc thuế này. Việc sửa đổi và bổ sung các chính sách thuế cótác động rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Trong những năm qua, hoạt động của Công ty mía đường Trà Vinh luônđạt hiệu quả kinh tế cao. Đó là do sự nổ lực không ngừng của ban lãnh đạo vàtập thể nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó là do công tác kế toán của côngty luôn được thực hiện tốt, tuân thủ theo đúng quy định của quy định của Bộtài chính, đặc biệt trong kế toán thuế GTGT, khi có bất kỳ một sự sửa đổi vàbổ sung nào về Luật thuế GTGT công ty đều thực hiện đúng theo các Thôngtư hướng dẫn và làm theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Tuy nhiên, do sắc thuếnày đang được hoàn thiện nên có nhiều vấn đề được sửa đổi và bổ sung diễn raliên tục gây khó khăn cho công tác kế toán thuế tại công ty.Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán thuế GTGT, tôi đãchọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng tại Công tymía đường Trà Vinh” cho luận văn tốt nghiệp của mình.1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU1.2.1 Mục tiêu chungMục tiêu chung của đề tài là thực hiện kế toán và đánh công tác kế toáncông tác kế toán thuế GTGT tại Công ty mía đường Trà Vinh, từ đó đề xuấtcác giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty.1.2.2 Mục tiêu cụ thể- Thực hiện kế toán và đánh giá công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty.- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán kế toán thuếGTGT tại Công ty một thành viên mía đường Trà Vinh.1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU1.3.1 Phạm vi về không gianĐề tài được thực hiện tại Công ty mía đường Trà Vinh.1.3.2 Phạm vi về thời gian- Thời gian của số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh: đề tài sử dụngsố liệu từ báo cáo tài chính của công ty trong 3 năm 2011-2013 và 6 thángnăm 2014.- Thời gian của số liệu về kế toán: đề tài sử dụng số liệu từ các chứng từkế toán phát sinh trong tháng 1/2014.- Thời gian thực hiện đề tài: từ ngày 11/08/2014 đến ngày 17/11/2014.1.3.3 Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của đề tài chủ yếu nghiên cứu là việc thực hiệnchế độ kế toán và tổ chức công tác kế toán kế toán thuế GTGT tại Công ty míađường Trà Vinh.2 CHƯƠNG 2CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU(Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp)2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN2.1.1 Những vấn đề cơ bản về thuếThuế gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Nhà nước là công cụ quantrọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụcủa mình (Nguyễn Thị Mỹ Dung, Tạp chí Phát Triển và Hội Nhập 2012).2.1.1.1 Khái niệmThuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân và pháp nhân chonhà nước theo mức độ và thời hạn được pháp luật quy định nhằm sử dụng chomục đích công cộng (Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 6/12/2004 củaThủ tướng Chính phủ).2.1.1.2 Đặc điểm của thuế- Thứ nhất, thuế là một biện pháp tài chính của Nhà nước mang tínhquyền lực, tính cưỡng chế, tính pháp lý cao nhưng sự bắt buộc này là phi hìnhsự.- Thứ hai, thuế tuy là biện pháp tài chính của Nhà nước mang tính bắtbuộc, song sự bắt buộc đó luôn luôn được xác lập trên nền tảng Kinh tế - Xãhội của người làm nhiệm vụ đóng thuế, do đó thuế bao giờ cũng chưa đựngcác yếu tố xã hội.- Thứ ba, thuế là một khoản đóng góp không mang tính chất hoàn trả trựctiếp. Nghĩa là khoản đóng góp của công dân bằng hình thức thuế không đòihỏi phải hoàn trả đúng bằng số lượng và khoản thu mà Nhà nước thu từ côngdân đó như là một khoản vay mượn. Nó sẽ được hoàn trả cho người nộp thuếthông qua cơ chế đầu tư của Ngân sách Nhà nước cho việc sản xuất và cungcấp hàng hóa công cộng.2.1.1.3 Vai trò của thuế đối với nên kinh tế quốc dân- Là công cụ chủ yếu của Nhà nước nhằm huy động tập trung một phầncủa cải vật chất trong xã hội vào Ngân sách Nhà nước.- Là công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế và đờisống xã hội.3 - Là công cụ để thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuấtkinh doanh.- Góp phần đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và côngbằng xã hội.2.1.2 Thuế giá trị gia tăng2.1.2.1 Sự ra đời của thuế GTGTThuế GTGT có nguồn gốc từ thuế doanh thu và nước Pháp là nước đầutiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng vào năm 1954. Thuế giátrị gia tăng theo tiếng pháp gọi là: Taxe Sur La Valeur Ajou tée (viết tắt TVA),tiếng Anh gọi là Value Added Tax (viết tắt VAT), dịch ra tiếng việt là thuế giátrị gia tăng. Khai sinh từ nước Pháp, thuế GTGT đã được áp dụng rộng rãi ởnhiều nước trên thế giới. Tính đến nay đã có hơn 130 quốc gia áp dụng thuếgiá trị gia tăng.Ở nước ta, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa IX, Quốc hội nước ta đãthông qua Luật thuế giá trị gia tăng ngày 10/05/1997 và có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01/01/1999. Tiếp theo đó, để phù hợp với tình hình thực tế, Quốchội cũng đã thông qua Luật sửa đổi vào ngày 17/06/2003 và mới đây tại kỳhọp thứ 3 Quốc hội khóa XII ngày 03/06/2008 đã thông qua Luật thuế GTGTmới thay thế cho 2 luật trên và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày01/01/2009.2.1.2.2 Khái niệmGiá trị gia tăng (GTGT): là phần chênh lệch giữa giá trị hàng hóa bán ravà giá trị những thứ dùng để làm ra hàng hóa đó.Thuế GTGT: là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêmcủa hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêudùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa,dịch vụ (Luật thuế GTGT 1999).Ðây là một loại thuế doanh thu đánh vào mỗi giai đoạn sản xuất, lưuthông sản phẩm hàng hoá, từ khi còn là nguyên liệu thô sơ cho đến sản phẩmhoàn thành, và cuối cùng là giai đoạn tiêu dùng. Chính vì vậy mà chúng ta còngọi là thuế doanh thu có khấu trừ số thuế đã nộp ở giai đoạn trước. Thuế giá trịgia tăng được cộng vào giá bán hàng hoá, dịch vụ, và do người tiêu dùng chịukhi mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ.4 2.1.2.3 Bản chất của thuế GTGT- Thuế GTGT là loại thuế gián thu đánh vào thu nhập của người tiêudùng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thông qua hành vi mua hàng hóa,dịch vụ đó, hay nói cách khác giá cả hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùngmua bao gồm cả thuế GTGT.- Thuế GTGT đánh vào giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ phát sinh ởcác giai đoạn từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Tổng số thuế GTGT thuđược ở các giai đoạn sẽ bằng số thuế GTGT tính trên giá bán cho người tiêudùng cuối cùng.- Phạm vi đánh thuế: thuế GTGT chỉ đánh trên hoạt động tiêu dùng diễnra trong phạm vi lãnh thổ, không đánh vào hành vi tiêu dùng ngoài lãnh thổ.Do bản chất thuế GTGT là thuế gián thu điều tiết vào người tiêu dùng,mà đối tượng tiêu dùng hàng hóa xuất khẩu lại là các tổ chức, cá nhân nướcnhập khẩu nên nước nhập khẩu phải thu thuế GTGT được chuyển trực tiếp từnước xuất khẩu, đó chính là tính liên hoàn và tính khoa học của thuế GTGT.2.1.2.4 Vai trò của thuế GTGTNền kinh tế nước ta trong quá trình vận hành theo cơ chế thị trường có sựquản lý của nhà nước, do đó thuế GTGT có vai trò rất quan trọng như sau(Giáo trình Luật thuế Việt Nam, NXB Tư pháp năm 2007):- Tác dụng điều tiết thu nhập của nền kinh tế thông qua điều tiết phần thunhập của tổ chức, cá nhân tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thôngqua, qua đó điều tiết sản xuất, tiêu dùng trên cơ sở đó điều tiết nền kinh tế.- Thuế GTGT là khoản thu quan trọng của ngân sách Nhà nước: cùng vớixu hướng tăng trường kinh tế, quy mô của các hoạt động kinh tế ngày càngđược mở rộng, hiệu quả kinh doanh ngày càng cao sẽ tạo nguồn thu về thuếGTGT ngày càng lớn và tương đối ổn định cho ngân sách Nhà nước.- Thuế GTGT không trùng lắp: do thuế GTGT chỉ tính vào giá trị tăngthêm cả hàng hóa, dịch vụ trên mỗi công đoạn của quá trình sản xuất, lưuthông, tiêu dùng không tính vào phần giá trị đã chịu thuế GTGT ở những khâutrước, thuế đã nộp ở các khâu trước được khấu trừ vào khâu sau nên khuyếnkhích các tổ chức cá nhân bỏ vốn vào đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh,khuyến khích chuyên môn hóa, hợp tác hóa sản xuất, phù hợp với các địnhhướng phát triển kinh tế nước ta.- Khuyến khích xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thông qua áp dụng thuế suất0%: doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ không những không phải chịu5 thuế GTGT ở khâu sản xuất mà còn được hoàn toàn bộ số thuế đầu vào đã thuở khâu trước nên có tách dụng giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, đẩy mạnhxuất khẩu tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu có thể cạnh tranh thuận lợitrên thị trường quốc tế.- Thúc đẩy thực hiện chế độ hạch toán kế toán: sử dụng hóa đơn, chứngtừ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chống thất thu thuế đạt hiệu quả cao.Thuế GTGT là sắc thuế tiên tiến, việc áp dụng thuế GTGT khắc phụcđược nhược điểm của thuế doanh thu là thuế chồng thuế. Thuế GTGT đã đemlại rất nhiều lợi ích cho quốc gia áp dụng nó thông qua việc khuyến khích sảnxuất kinh doanh, xuất khẩu, tăng cường đầu tư, tăng ngân sách cho nhân sáchNhà nước.2.1.3 Các quy định về thuế GTGT2.1.3.1 Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế GTGTa) Đối tượng chịu thuế GTGTĐối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinhdoanh và tiêu dùng ở Việt Nam bao gồm cả hàng hóa dịch vụ mua của tổ chức,cá nhân ở nước ngoài, trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT.- Đối tượng không chịu thuế GTGT: Bộ Tài chính quy định cụ thể 26 đốitượng không phải chịu thuế GTGT, bao gồm chủ yếu trong các nhóm dưới đây(Thông tư 219/2013/TT-BTC):+ Những sản phẩm thuộc hoạt động kinh doanh trong nông nghiệp,những hoạt động kinh doanh được Nhà nước khuyến khích đầu tư.+ Các dịch vụ không mang tính chất kinh doanh vì lợi nhuận như dịch vụcông cộng, dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao,…+ Hàng nhập khẩu trong các trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợkhông hoàn lại, quà biếu tặng cho các tổ chức cá nhân VIệt Nam, chuyển giaocông nghệ,….b) Đối tượng nộp thuế GTGTĐối tượng nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hànghóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hìnhthức, tổ chức kinh doanh và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịchvụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT.6 2.1.3.2 Căn cứ và phương pháp tính thuế GTGTa) Căn cứ tính thuế GTGTCăn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế và thuế suất.Tại điều 8 Luật thuế GTGT được Quốc hội sửa ngày 17/06/2003 quyđịnh có 3 mức thuế suất GTGT, đó là mức thuế suất 0%, 5% và 10%.- Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hoạt độngxây dựng lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất, hàng bán cho cửahàng bán hàng miễn thuế, vận tải quốc tế, hàng hóa, dịch vụ không chịu thuếGTGT khi xuất khẩu trừ các trường hợp chuyển giao công nghệ, chuyểnnhượng quyền sỡ hữu trí tuệ ra nước ngoài, dịch vụ tái bảo hiểm ra nướcngoài, dịch vụ cấp tín dụng, chuyển nhượng vốn, dịch vụ tài chính phát sinh,dịch vụ bưu chính viễn thông, sản phẩm sản xất là tài nguyên thiên nhiên,khoáng sản khai thác chưa qua chế biến.- Thuế suất 5%: áp dụng đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đối vốiđời sống như lương thực, nước, thuốc chữa bệnh, sách báo, phân bón,...- Thuế suất 10%: mức thuế suất 10% áp dụng cho tất cả các hàng hóa,dịch vụ thông thường và các hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu, không nằmtrong diện chịu các mức thuế suất 0% hoặc 5%.Giá tính thuế: giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ được xác định cụ thểnhư sau:- Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giábán chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệtlà giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT.- Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuếnhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) vớithuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theoquy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.- Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sởkinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giátính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thờiđiểm phát sinh các hoạt động này.- Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất hoặc cungứng sử dụng cho tiêu dùng phục vụ hoạt động kinh doanh (tiêu dùng nộibộ), là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặctương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Cơ sở7 kinh doanh được kê khai, khấu trừ đối với hóa đơn GTGT xuất tiêu dùng nộibộ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuếGTGT.- Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quyđịnh của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0);trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiệntheo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế nhưhàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.- Đối với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng,xưởng, kho tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị là sốtiền cho thuê chưa có thuế GTGT.- Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá tínhtheo giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT của hàng hóa đó, không bao gồmkhoản lãi trả góp, lãi trả chậm.- Đối với gia công hàng hóa là giá gia công theo hợp đồng gia công chưacó thuế GTGT, bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệuphụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa.- Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hayphần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT.- Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế làgiá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.- Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hóa và dịch vụ, ủythác xuất nhập khẩu hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng, giá tính thuế là tiềncông, tiền hoa hồng thu được từ các hoạt động này chưa có thuế GTGT.- Ðối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giáthanh toán là giá đã có thuế GTGT như tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiếnthiết... thì giá chưa có thuế được xác định như sau:Giá thanh toán (tiền bán vé, bán tem...)Giá chưa có thuế GTGT =(2.1)1 + thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%)- Đối với điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoànĐiện lực Việt Nam, bao gồm cả điện của nhà máy thủy điện hạch toán phụthuộc các tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tínhthuế GTGT để xác định số thuế GTGT nộp tại địa phương nơi có nhà máyđược tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước, chưa baogồm thuế giá trị gia tăng.8 - Ðối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trícó đặt cược, là số tiền thu từ hoạt động này đã bao gồm cả thuế tiêu thụ đặcbiệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách.Giá tính thuế được tính theo công thức sau:Số tiền thu đượcGiá tính thuế =1+ thuế suất(2.2)- Đối với vận tải, bốc xếp là giá cước vận tải, bốc xếp chưa có thuếGTGT, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải, bốc xếp hay thuê lại.- Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với kháchhàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã cóthuế GTGT.Giá tính thuế được xác định theo công thức sau:Giá tính thuế =Giá trọn gói1+ thuế suất(2.3)- Ðối với dịch vụ cầm đồ, số tiền phải thu từ dịch vụ này bao gồm tiền lãiphải thu từ cho vay cầm đồ và khoản thu khác phát sinh từ việc bán hàng cầmđồ (nếu có) được xác định là giá đã có thuế GTGT.Giá tính thuế được xác định theo công thức sau:Giá tính thuế =Số tiền phải thu1+ thuế suất(2.4)- Đối với sách chịu thuế GTGT bán theo đúng giá phát hành (giá bìa)theo quy định của Luật Xuất bản thì giá bán đó được xác định là giá đã có thuếGTGT để tính thuế GTGT và doanh thu của cơ sở. Các trường hợp bán khôngtheo giá bìa thì thuế GTGT tính trên giá bán ra.- Đối với hoạt động in, giá tính thuế là tiền công in. Trường hợp cơ sở inthực hiện các hợp đồng in, giá thanh toán bao gồm cả tiền công in và tiền giấyin thì giá tính thuế bao gồm cả tiền giấy.- Đối với dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý đòi ngườithứ ba bồi hoàn, đại lý xử lý hàng bồi thường 100% hưởng tiền công hoặc tiềnhoa hồng thì giá tính thuế GTGT là tiền công hoặc tiền hoa hồng được hưởng(chưa trừ một khoản phí tổn nào) mà doanh nghiệp bảo hiểm thu được, chưacó thuế GTGT.9 - Đối với trường hợp mua dịch vụ quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tưnày, giá tính thuế là giá thanh toán ghi trong hợp đồng mua dịch vụ chưa cóthuế giá trị gia tăng.- Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1đến khoản 21 bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa,dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.- Thời điểm xác định thuế GTGT:+ Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặcquyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền haychưa thu được tiền.+ Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịchvụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu đượctiền hay chưa thu được tiền.+ Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là ngày ghi chỉ số điện,nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền.+ Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng,xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theotiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ sốtiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinhtrong kỳ.+ Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệmthu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặthoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.+ Đối với hàng hóa nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.b) Phương pháp tính thuế GTGTCơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo hai phương pháp: phương phápkhấu trừ thuế, phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng.(1) Phương pháp khấu trừ thuế- Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiệnđầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kếtoán, hóa đơn, chứng từ bao gồm (Thông tư 219/2013/TT-BTC):+ Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hànghóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kếtoán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn,10 chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếphướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC.+ Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừthuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếphướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC.+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hànhhoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theophương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.- Doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định cơ sởkinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướngdẫn tại điểm a khoản 1 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC là doanh thu bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định như sau:+ Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổngcộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờkhai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tínhthuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGThoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hếtkỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuếGTGT. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.+ Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2013 hoạt động sảnxuất kinh doanh trong năm 2013 không đủ 12 tháng thì xác định doanh thuước tính của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDVbán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các thánghoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanhvà nhân với (x) 12 tháng. Trường hợp theo cách xác định như trên, doanh thuước tính từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừthuế. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷđồng thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm, trừtrường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừthuế.+ Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khai thuế theo quý từ tháng 7 năm2013 thì cách xác định doanh thu của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổngdoanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT củakỳ tính thuế các tháng 10, 11, 12 năm 2012, 6 tháng đầu năm 2013 và trên Tờkhai thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 3 năm 2013. Trường hợp theo cách xácđịnh như trên, doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp áp dụng phươngpháp khấu trừ thuế. Trường hợp doanh thu theo cách xác định trên chưa đến 111 tỷ đồng thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm,trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấutrừ thuế.+ Đối với cơ sở kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh trong cả năm thì xácđịnh theo doanh thu của năm trước năm tạm nghỉ kinh doanh.- Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừthuế bao gồm:+ Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từbán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thựchiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của phápluật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.+ Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanhđang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.+ Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắmtài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóađơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hóa đơn mua tài sản cố định,máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, kháchsạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theohợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.+ Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu rakhông bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.- Các trường hợp khác:+ Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng,bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộpthuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều13 Thông tư 219/2013/TT-BTC.+ Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập khác không thuộc cáctrường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này thì áp dụng phương pháp tính trựctiếp theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC.- Xác định số thuế GTGT phải nộp:Số thuế GTGTphải nộp=Số thuế GTGTđầu ra12-Số thuế GTGTđầu vào đượckhấu trừ(2.5) - Trong đó:+ Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng củahàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăngghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịuthuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụđó.+ Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơnGTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất,kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứngtừ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay chophía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chứcnước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinhdoanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.- Xác định thuế GTGT đầu ra:+ Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừkhi bán hàng hóa và dịch vụ phải tính và thu thuế GTGT của hàng hóa, dịchvụ đó. Khi lập hoá đơn bán hàng hóa và dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõgiá bán chưa có thuế GTGT, thuế GTGT và tổng số tiền người mua phải thanhtoán.+ Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán (trường hợp được dùngchứng từ đặc thù), không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGTcủa hàng hóa, dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn,chứng từ.+ Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất GTGT mà cơ sở kinh doanhchưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra và phát hiện thì xử lý như sau: nếumức thuế suất ghi trên hóa đơn > thuế suất quy định thì doanh nghiệp phải kêkhai nộp thuế theo thuế suất ghi trên hóa đơn, nếu mức thuế suất ghi trên hóađơn < thuế suất quy định thì doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế theo thuế suấtquy định.- Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:+ Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinhdoanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, kể cả hàng hóa, dịch vụ được sảnxuất hay mua vào mà doanh nghiệp sử dụng để khuyến mãi, quảng cáo dướihình thức phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thìđược khấu trừ toàn bộ.13 + Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sảnxuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuếGTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụdùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.+ Nếu cơ sở sản xuất kinh doanh hạch toán riêng được thì chỉ khấu trừ sốthuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hànghóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, nếu cơ sở sản xuất kinh doanh không hạch toánriêng được thì số thuế đầu vào được khấu trừ xác định theo tỷ lệ khấu trừ thuếGTGT đầu vào.Tỷ lệ khấu trừDoanh thu chịu thuế GTGT(2.6)thuế GTGT đầu =TổngdoanhthutiêuthụtrongkỳvàoSố thuế GTGTđầu vào đượckhấu trừTổng số thuế=GTGT đầu vàoxTỷ lệ khấu trừ thuếGTGT đầu vào(2.7)+ Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sảnxuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuếGTGT thì được khấu trừ toàn bộ.+ Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản cố định mua vào bị tổn thất,bị hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì không được khấu trừ thuế.+ Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừkhi xác định số thuế phải nộp của tháng đó không phân biệt đã xuất dùng haycòn trong kho.+ Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kêkhai, khấu trừ còn sót hóa đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừthì được kê khai, khấu trừ bổ sung. Thời gian kê khai, khấu trừ bổ sung tối đalà 6 tháng kể từ ngày phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót.- Không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn GTGTsử dụng không đúng quy định của pháp luật như sau:+ Hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù đượcdùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT).+ Hóa đơn không ghi hoặc ghi sai tên, địa chỉ, mã số thuế của người bánnên không xác định được người bán.+ Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơnkhống.14 + Hóa đơn ghi giá trị không đúng với thực tế của hàng hóa, dịch vụ muabán hoặc trao đổi.- Điều kiện khấu trừ thuế:+ Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vàohoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộpthuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính ápdụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam vàcá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.+ Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụmua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừtrường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dướihai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.(2) Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng- Đối tượng áp dụng (Thông tư 219/2013/TT-BTC):+ Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủchế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.+ Tổ chức, cá nhân ngoài kinh doanh không theo Luật đầu tư và các tổchức khác không thực hiện hoặc thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chếđộ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.+ Hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.+ Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phươngpháp khấu trừ có hoạt động kinh doanh, mua bán vàng, bạc, đá quý và hoạtđộng chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì phải hạch toán riêng được hoạtđộng kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý để áp dụng theo phương pháptrực tiếp trên giá trị gia tăng.- Công thức tính:Số thuế GTGTphải nộp=GTGT của hànghóa, dịch vụ chịuthuế bán raxThuế suất GTGTcủa hàng hóa,dịch vụ đó(2.8)- Giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ được xác định bằng công thức:Giá thanh toán củaGTGT củaGiá thanh toánhàng hóa, = của hàng hóa,- hàng hóa, dịch vụ mua(2.9)vào tương ứngdịch vụdịch vụ bán ra15 Trong đó:+ Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra là giá thực tế bán ra ghitrên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả thuế GTGT và các khoản phụthu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng, không phân biệt đã thu được tiềnhay chưa thu được tiền.+ Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào được xác định bằng giátrị hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho sảnxuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra tương ứng.2.1.3.3 Thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán và hoàn thuếa) Thủ tục đăng kýCơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT kể cả các cơ sở trựcthuộc phải đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế trực tiếp quản lýtheo hướng dẫn của cơ quan thuế.Các tổng công ty, Công ty và các cơ sở kinh doanh có các đơn vị chinhánh trực thuộc đều phải đăng ký nộp thuế GTGT với cơ quan thuế noi đóngtrụ sở.Theo quy định, cơ sở kinh doanh mới thành lập, thời gian đăng ký nộpthuế giá trị gia tăng chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấychứng nận đầu tư.Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản hoặc thay đổikinh doanh, cơ sở kinh doanh phải báo với cơ quan thuế chậm nhất là 5 ngàytrước khi tiến hành các hoạt động trên.b) Kê khai thuếCác cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thế GTGT phải có tráchnhiệm lập và gửi cho cơ quan thuế tờ khai thuế GTGT từng tháng kèm theobảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu quy định. Thời gian nộptờ khai thuế cho cơ quan thuế chậm nhất là 20 ngày của đầu tháng tiếp theo.Trong trường hợp không phát sinh thuế đầu vào, đầu ra thì cơ sở kinhdoanh vẫn phải kê khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế. Cơ sở kinh doanhphải kê khai đầy đủ, đúng mẫu và tờ khai và chịu trách nhiệm về tính chínhxác của việc kê khai.16 c) Nộp thuếNgười nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn vào ngânsách Nhà nước.Đối với cơ sở kinh doanh thực hiện nộp thuế hàng tháng theo thông báocủa cơ quan thuế thì thời hạn nộp thuế của tháng chậm nhất không quá ngày25 của tháng tiếp theo.Đối với cơ sở kinh doanh có số thuế phải nộp hàng tháng lớn thì cơ sởphải tạm nộp thuế theo định kỳ 10-15 ngày một lần và trong thời hạn quy địnhcơ sở phải nộp đủ số thuế phải nộp trong tháng.d) Quyết toán thuếCơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế hàng năm với cơ quanthuế. Năm quyết toán được tính theo năm dương lịch.Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm, cơ sở kinh doanh phảinộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế và phải nộp đủ số thuế còn thiếuvào ngân sách Nhà nước chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn kê khaithuế, nếu nộp thừa sẽ được trừ vào số thuế phải nộp kỳ tiếp theo.Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản thì cơ sở kinhdoanh phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 45 ngày,kể từ ngày có quyết định trên.e) Hoàn thuếCơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương phápkhấu trừ được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau (Thông tư 219/2013/TTBTC):- Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếucó số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trườnghợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý)thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười haitháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phátsinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuếGTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.- Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh,đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếmthăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vàohoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng) trở lên thì được hoànthuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.17 - Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới.- Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng),quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếuthuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng,quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hànghóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thìđược khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.- Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừthuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanhnghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt độngcó số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưađược khấu trừ hết.- Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốnhỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoànlại, viện trợ nhân đạo.- Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy địnhcủa pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Namđể sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị giatăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.- Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộchiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp đượchoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.Việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoànthuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cưở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.- Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩmquyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theođiều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.2.1.4 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán2.1.4.1 Yêu cầu quản lý thuế GTGTThuế GTGT là một phần quan trọng và không ngừng vận động cùng vớiquá trình vận động của đồng vốn kinh doanh, do vậy việc quản lý thuế GTGTyêu cầu phải toàn diện trên các mặt sau:18 - Quản lý thuế GTGT đầu vào: đây là số tiền mà doanh nghiệp trả thaycho người tiêu dùng sẽ được khấu trừ với thuế GTGT đầu ra khi bán hàng hóa,dịch vụ. Nếu đủ tiêu chuẩn hoàn thuế theo quy định thì khoản thuế GTGT đầuvào này sẽ được Nhà nước hoàn lại, do vậy phải quản lý chặt chẽ khoản thuếnày để tránh bị thất thoát và thiệt hại cho doah nghiệp.- Quản lý thuế GTGT đầu ra: đây là số tiền mà doanh nghiệp thu từngười tiêu dùng khi bán các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, số thuế này sẽ đượckhấu trừ với thuế GTGT đầu vào, nếu số thuế GTGT đầu ra lớn hơn đầu vàothì phần lớn hơn đó phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Do đó, khoản thuế nàycũng phải được quản lý chặt chẽ để tránh trường hợp kê khai thiếu, kê khai sainhằm trốn thuế gây thất thoát cho ngân sách.- Quản lý số thuế GTGT được hoàn lại: đây là số tiền mà Nhà nước hoànlại cho doanh nghiệp, trên thực tế thì đây là một vấn đề đáng nói, việc hoànthuế theo quy định hiện nay đôi khi là một kẽ hở để một số doanh nghiệp trụclợi, bòn rút ngân sách.Vì vậy, yêu cầu quản lý thuế là vô cùng cần thiết và đòi hỏi phải đượctheo dõi thường xuyên, chặt chẽ và phải thực sự khách quan.2.1.4.2 Nhiệm vụ kế toán thuế GTGT- Theo dõi thuế GTGT đầu vào và đầu ra phát sinh trong tháng. Việc theodõi 2 khoản thuế này đều căn cứ vào hóa đơn thuế GTGT.- Lập bảng kê thuế hàng tháng bao gồm: bảng kê hóa đơn, chứng từ hànghóa, dịch vụ mua vào, bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.- Kê khai thuế GTGT phải nộp hàng tháng: hàng tháng kế toán tổng hợpsố thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT đầu ra, xác định số thuế GTGT phải nộphoặc chưa được khấu trừ, trên cơ sở đó lập tờ khai thuế GTGT, kèm với bảngkê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra để nộp cho cơ quanthuế.- Vào sổ kế toán và lập báo cáo thuế: hàng ngày khi các nghiệp vụ kinhtế phát sinh kế toán căn cứ vào hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào,bán ra và các chứng từ gốc khác nhau như phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ,giấy báo có,...để vào các sổ chi tiết tài khoản 133, 3331, đến cuối tháng kếtoán tổng hợp số liệu trên các sổ chi tiết lên sổ cái tài khoản 133 và tài khoản3331 hoặc tổng hợp số liệu trên sổ tổng hợp rồi lên sổ cái. Số liệu trên sổ cáiđược sử dụng lên báo cáo thuế hàng năm.Trên đây là toàn bộ nhiệm vụ của kế toán thuế GTGT, tuy nhiên trênthực tế kế toán thuế GTGT còn phải làm nhiều nhiệm vụ khác như: lập giấy19 xin chi tiền ngân hàng để nộp thuế, lập báo cáo nội bộ gửi Ban giám đốc,...chodù phải thực hiện toàn bộ công việc kế toán thuế GTGT hoặc chỉ làm mộtphần trong đó thì yêu cầu mỗi cán bộ kế toán phải có trình độ chuyên mônvững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, khách quan, trung thực,.. bởi vì kế toánthuế GTGT rất khó nhưng cũng rất dễ, đòi hỏi cán bộ thuế phải biết dung hòagiữa chế độ và quy định của Nhà nước với yêu cầu của chủ doanh nghiệp.2.1.5 Kế toán thuế GTGT2.1.5.1 Chứng từ kế toánCác chứng từ sử dụng trong kế toán thuế GTGT gồm có:- Phiếu chi, phiếu thu- Giấy báo nợ, giấy báo có- Hóa đơn GTGT- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra- Tờ khai thuế GTGT- Quyết toán thuế GTGT- Các chứng từ có liên quan.2.1.5.2 Tài khoản sử dụngKế toán thuế GTGT sử dụng TK 133 – “Thuế GTGT đầu vào được khấutrừ” và TK 3331 – “Thuế GTGT đầu ra”.a) TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừTài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ,đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ, có 2 tài khoản cấp 2:- Tài khoản 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịchvụ: Phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hóa, dịch vụmua ngoài dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượngchịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế.- Tài khoản 1332 - Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định: Phảnánh thuế GTGT đầu vào của quá trình đầu tư, mua sắm tài sản cố định dùngvào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịuthuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế của quá trình mua sắm bấtđộng sản đầu tư.20 Kết cấu tài khoản:NỢTK 133CÓSDĐK: Số thuế GTGT đầuvào còn được khấu trừ đầu kỳTrị giá nguyên liệu, vật liệu sửdụng không hết nhập lại kho.- Số thuế GTGT đầu vào đượckhấu trừ phát sinh trong kỳ- Khấu trừ thuế GTGT- Hoàn thuế GTGT- Phân bổ thuế GTGT đầu vàokhông được khấu trừSDCK: Số thuế GTGT đầuvào còn được khấu trừ cuối kỳ- Nguyên tắc hạch toán:+ Tài khoản 133 chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng nộpthuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, không áp dụng đối với hàng hoá,dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và hànghoá dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.+ Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinhdoanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không thuộc đốitượng chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng thuế GTGT đầuvào được khấu trừ và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.+ Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ dùng vào hoạt độngsản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuếGTGT hoặc dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịuthuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, dùng vào hoạt động sự nghiệp, hoặcthực hiện dự án được trang trải bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án, hoặcdùng vào hoạt động phúc lợi, khen thưởng được trang trải bằng quỹ phúc lợi,khen thưởng của doanh nghiệp thì số thuế GTGT đầu vào không được khấutrừ và không hạch toán vào Tài khoản 133. Số thuế GTGT đầu vào khôngđược khấu trừ được tính vào giá trị của vật tư, hàng hoá, tài sản cố định, dịchvụ mua vào.+ Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được dùng chứng từ đặc thù(như tem bưu điện, vé cước vận tải,. . .) ghi giá thanh toán là giá đã có thuếGTGT thì doanh nghiệp được căn cứ vào giá hàng hoá, dịch vụ mua vào đã cóthuế GTGT để xác định giá không có thuế và thuế GTGT đầu vào được khấutrừ theo phương pháp tính được quy định.21 + Đối với cơ sở sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp xuất khẩu sản phẩm domình trực tiếp nuôi, trồng, đánh bắt khai thác, thì chỉ được khấu trừ thuế đầuvào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng trực tiếp cho giai đoạn khai thác.+ Hàng hoá mua vào bị thồ thất do thiên tai, hoả hoạn, bị mất, xác địnhdo trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phải bồi thường thì thuế GTGT đầuvào của số hàng hoá này được tính vào giá trị hàng hoá tổn thất phải bồithường, không được tính vào số thuế GTGT đầu và được khấu trừ khi kê khaithuế GTGT phải nộp.+ Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào thì được kê khai khấutrừ khi xác định thuế GTGT phải nộp của tháng đó. Nếu số thuế GTGT đầuvào được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra thì chỉ khấu trừ thuế GTGTđầu vào bằng (=) số thuế GTGT đầu ra của tháng đó, số thuế GTGT đầu vàocòn lại được khấu trừ tiếp vào kỳ tính thuế sau hoặc được xét hoàn thuế theoquy định của Luật thuế GTGT.+ Văn phòng Tổng công ty không trực tiếp hoạt động kinh doanh khôngthuộc đối tượng nộp thuế GTGT thì không được khấu trừ hay hoàn thuếGTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động của đơnvị.+ Đối với doanh nghiệp kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháptrực tiếp trên GTGT được chuyển sang nộp thuế theo phuơng pháp khấu trừthuế, được khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh kể từtháng được áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; đối với hànghoá, dịch vụ mua và trước tháng được áp dụng nộp thuế theo phương phápkhấu trừ thuế thì không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào.+ Theo luật thuế GTGT thì căn cứ để xác định số thuế đầu vào đượckhấu trừ là số thuế GTGT ghi trên Hóa đơn GTGT khi mua hàng hóa, dịch vụhoặc chứng từ nộp thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộpthuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài theo quy định.b) TK 3331 – Thuế GTGT đầu raDùng để phản ánh thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT của hàng nhập khẩuphải nộp, số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã nộp và còn phải nộp.TK này có 2 tài khoản cấp 2:- TK 33311 - Thuế GTGT đầu ra: phản ánh thuế GTGT đầu ra phải nộp,số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã nộp, còn phải nộp của hàng hóa, dịch vụthiêu thụ trong kỳ.22 - TK 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu: phản ánh số thuế GTGT đầura của hàng nhập khẩu phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào ngân sách Nhànước. Kết cấu:NỢTK 3331CÓSDĐK: Số thuế GTGT đã nộpthừa còn tồn đầu kỳSDĐK: Số thuế GTGT cònphải nộp đầu kỳ- Khấu trừ thuế GTGT- Số thuế GTGT phải nộptrong kỳ- Thuế GTGT được miễn giảm- Số thuế GTGT đã nộp vàoNSNNSDCK: Số thuế GTGT đã nộpthừa vào NSNNSDCK: Số thuế GTGT cònphải nộp cuối kỳ- Nguyên tắc hạch toán:+ Doanh nghiệp chủ động tính và xác định số thuế GTGT phải nộp choNhà nước theo luật định và kịp thời phản ánh vào sổ kế toán số thuế phải nộptrên cơ sở các thông báo của cơ quan thuế. Việc kê khai đầy đủ chính xác sốthuế phải nộp là nghĩa vụ của doanh nghiệp.+ Doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm chỉnh việc nộp đầy đủ và kịp thờicác khoản thuế cho Nhà nước. Trường hợp có thông báo số thuế phải nộp, nếucó thắc mắc và khiếu nại về mức thuế, số thuế phải nộp theo thông báo thì cầnphải được giải quyết kịp thời theo quy định. Không được vì bất cứ lý do gì đểtrì hoãn việc nộp thuế.+ Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng loại thuế GTGT theo số phảinộp, số đã nộp, số còn phải nộp.+ Doanh nghiệp nộp thuế bằng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Namtheo tỷ giá quy định ghi trên sổ kế toán.23 2.1.5.3 Phương pháp hạch toána) Đối với đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừSơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:Hình 2.1 Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (133)Hàng bán trả lại, giảm giá511, 515, 711511, 515, 711Giá bán chưa GTGTGiá trị thanh toán3331133Khầu trừ thuế GTGTGTGT phải nộp111, 112Nộp thuế711Được giảm thuếHình 2.2 Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (3331)24 b) Đối với đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếpSơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:TK 3331111, 112511Nộp thuế GTGT vào NSNNThuế GTGT phảinộp711152, 153, 211Thuế GTGT hàng nhập khẩuGiảm thuế111, 1123333Hình 2.3 Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp2.1.6 Tổ chức sổ sách kế toán đối với thuế GTGTViệc tổ chức hệ thống sổ kế toán phụ thuộc vào hình thức kế toán màdoanh nghiệp áp dụng. Các doanh nghiệp có thể tổ chức sổ sách kế toán dựavào một trong các hình thức kế toán sau:- Hình thức kế toán Nhật ký chung.- Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái.- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ.- Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.- Hình thức kế toán bằng máy.25 2.2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆUVũ Thị Bích Ngọc (2011) nghiên cứu đề tài “hoàn thiện kế toán thuế giátrị gia tăng tại Công ty TNHH Thép VSC-POSCO”, luận văn tốt nghiệp,Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng. Tác giả đã thu thập các chứng từ kế toán cóliên quan đến kế toán thuế GTGT tại Công ty trong kỳ kế toán quý IV năm2010. Tác giả phát hiện công tác kế toán của công ty còn một số hạn chế, thiếusót như: nhiều chứng còn thiếu chữ ký của kế toán trưởng, công tác đối chiếukiểm tra chưa được thực sự coi trọng, sai sót trong quá trình hủy hóa đơn. Tuynhiên hạn chế của nghiên cứu này là tác giả chưa đánh giá về công tác tổ chứccông tác kế toán nên chưa thấy được ưu điểm hay nhược điểm của công tácnày để đề xuất giải pháp khắc phục hay phát huy mô hình hiện có.Phạm Thị Bích Quyên (2013) nghiên cứu đề tài “hoàn thiện kế toán thuếtại Công ty TNHH công nghệ tin học Minh Khôi”, khóa luận tốt nghiệp. Tácgiả đã thu thập các chứng từ kế toán có liên quan đến kế toán thuế tại Công tytrong kỳ kế toán quý IV năm 2012. Tác giả phát hiện công tác kế toán củacông ty còn một số hạn chế, thiếu sót như: kế toán tổng hợp kiêm luôn kế toánthuế dẫn đến việc theo dõi chặt chẽ là hết sức khó khăn, không tách biệt giữathuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa và dịch vụ và thuế GTGT được khấutrừ của tài sản cố định, việc quản lư và sử dụng hóa đơn gặp nhiều kho khăn.Thấy được hạn chế này, tác giả đã đưa ra nhiều giải pháp mang tính khả thi sátvới thực tế để hoàn thiện công tác kế toán thuế tại công ty.Sau khi lược khảo những tài liệu trên, tôi thấy được việc nghiên cứu côngtác kế toán thuế của các tác giả tương đối tốt nhưng bên cạnh đó các tác giảvẫn còn hạn chế. Đó là việc đưa ra các hạn chế của công ty vẫn còn chungchung chưa cụ thể về tổ chức công tác kế toán và thực hiện công tác kế toán.Bên cạnh đó là đưa ra một số các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toánchưa khả thi và gắn chặt với thực tế.26 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu- Số liệu sơ cấp: đề có sử dụng một số thông tin sơ cấp về thực hiện chếđộ kế toán và tổ chức công tác kế toán bằng phương pháp quan sát và trao đổitrực tiếp với Kế toán trưởng và các nhân viên kế toán thuế tại Phòng kế toáncủa Công ty. Bên cạnh đó, các chứng từ kế toán được thu thập trực tiếp từPhòng kế toán của Công ty.- Số liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp của đề tài bao gồm số liệu về kết quảhoạt động kinh doanh, các khoản thuế GTGT được thu thập từ các hóa đơn,chứng từ, báo cáo quý I năm 2014.2.3.2 Phương pháp phân tích số liệu- Phương pháp kế toán và hình thức kế toán: Công ty sử dụng hình thứcNhật ký chung. Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải đượcghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gianphát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sauđó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.Công ty hiện đang sử dụng phần mềm MISA 7.9- Phương pháp so sánh tuyệt đối: là hiệu số của hai chỉ tiêu (chỉ tiêu kỳphân tích và chỉ tiêu kỳ cơ sở) nhằm thấy được sự biến động về mặt lượng(mức) của chỉ tiêu cần phân tích.27 CHƯƠNG 3GIỚI THIỆU TỔNG QUANVỀ CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH3.1.1 Giới thiệu Công tyTên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty mía đường Trà Vinh.Tên viết tắt tiếng Việt: ĐTVTên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Tra Vinh Sugar Company.Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Tra Vinh Suco.Địa chỉ trụ sở chính: xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.Điện thoại:0743.871.047Fax: 0743.871.8123.1.2 Quá trình hình thành và phát triểnCông ty mía đường Trà Vinh (Sau đây gọi tắt là Công ty) là doanhnghiệp Nhà nước, tiền thân là Công ty đường Linh Cảm trực thuộc Tổng côngty mía đường I – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Công ty đường Linh Cảm được thành lập vào thời điểm nền kinh tế nướcta còn gặp nhiều khó khăn mua thiết bị hoàn toàn từ Trung Quốc thuộc thế hệlạc hậu, thiếu nguyên liệu. Sau gần 3 năm hoạt động không có nguyên liệu sảnxuất Công ty liên tục bị thua lỗ trên 55 tỷ đồng vì thế Công ty đường LinhCảm được di chuyển đến địa bàn Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, đổi tên thànhCông ty mía đường Trà Vinh theo quyết định số 152/NN/TCCB/QĐ ngày12/07/1997 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công tyTNHH một thành viên mía đường Trà vinh được chuyển đổi từ Công ty míađường Trà Vinh theo quyết định số 1340/QĐ-BNN/ĐMDN ngày 19/05/2010của Bộ NN&PTNT.Công ty mía đường Trà Vinh bắt đầu sản xuất kinh doanh tại Trà Vinh từvụ 2001 - 2002 và liên tục đạt nhiều thành tích xuất sắc cả về sản xuất lẫn kinhdoanh. Công suất nhà máy từ 1.500 tấn mía cây/ngày, qua các năm được nânglên 2.000 tấn mía cây/ngày. Trong năm 2011 công suất ép nhà máy sẽ đượcnâng lên 3.500 tấn mía cây/ngày và dây chuyền này liên tục được cải tiến, bảodưỡng định kỳ hàng năm.3.2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH3.2.1 Lĩnh vực hoạt động28 - Chế biến thực phẩm.- Sản xuất mía đường.3.2.2 Những thành tựu đã đạt đượcQua 10 năm hoạt động, Công ty mía đường Trà Vinh đã từng bước khắcphục được nhiều yếu kém từ quản lý đến trình độ sản xuất và ngày càng khẳngđịnh vị thế của mình so với các công ty mía đường khác trong khu vực. Vớicông suất ban đầu 1.000 tấn mía nguyện liệu/ngày, đến nay, công ty đã đầu tưthêm một số thiết bị nâng công suất lên đến 2.000 tấn mía nguyên liệu/ngày.Trong 10 năm qua, nhà máy đã ép được 2.876.000 tấn mía nguyên liệu với sảnlượng đường thu được 248.000 tấn, thu 128.000 tấn mật rỉ, sản xuất 16.000 tấnphân vi sinh với tổng mức doanh thu là 2.162 tỷ đồng. Qua đó, đã đóng gópvào ngân sách Nhà nước 93 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên06 triệu đồng/người/tháng.3.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY3.3.1 Sơ đồ tổ chức tại Công ty29 CHỦ TỊCHCÔNG TYKIỂM SOÁTVIÊNGIÁM ĐỐCPHÓ GIÁMGIÁMPHÓĐỐC KỸĐỐCKỸTHUẬTTHUẬTXưởngXưởng chếluyệnChếLuyệnPhòngPhòngKỹthuậtThuậtKCSKCSPHÓ GIÁMGIÁMPHÓĐỐC ĐỐCNGUYÊNLIỆUTHUNGUYÊNMUALIỆUTHUMUAPHÓPHÓ GIÁMGIÁMĐỐC ĐỐCNGUYÊNNGUYÊNLIỆUĐẦU TƯLIỆU ĐẦUTƯXưởngXưởngCơCơđiệnđiệnPhòngPhòngnguyênNguyêliệunXưởngXưởngPhânPhânvivisinhsinhliệuPhòngPhòngKếkếhoạchhoạchvật tưvậttưPHÓPHÓ GIÁMGIÁMĐỐCĐỐCTHƯỜNGTHƯỜNGTRỰCTRỰCPhòngPhòngKếKếtoántoántàiTàichínhChínhPhòngPhònTổgchứcTổhànhchứcchínhHànhchínhHình 3.1 Sơ đồ tổ chức công tyNguồn: Phòng KT-TC Công ty mía đường Trà Vinh3.3.2 Các phòng, ban và đơn vị kinh doanh- Chủ tịch công ty là người đại diện vốn chủ sỡ hữu của Tổng công ty –nhà nước. Chủ tịch công ty có quyền quyết định việc điều hành của công tytheo đúng kế hoạch được giao, cũng như theo các quy định của pháp luật.- Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánhtrung thực hợp lý tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt độngkinh doanh cho năm tài chính. Trong việc lập báo cáo, Ban Giám đốc đượcyêu cầu phải:30 + Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sáchđó một cách nhất quán.+ Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng.+ Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không;có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báocáo tài chính hay không.+ Lập báo cáo tài chính trên cơ sở Công ty hoạt động liên tục, trừ trườnghợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.+ Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trêntrong việc lập các Báo cáo tài chính+ Ban Giám đốc có trách nhiệm đảm bảo sổ sách kế toán được ghi chépmột cách phù hợp, để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Côngty tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo Báo cáo tài chính tuân thủ các chuẩnmực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hànhkhác về kế toán tại Nhà nước Việt Nam.- Phòng Tổ chức - Hành Chính: Có nhiệm vụ giúp Giám đốc Công tyquản lý và theo dõi lao động, điều động và bổ sung nhân lực khi cần thiếttuyển dụng và sắp xếp lao động phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lựclàm việc của từng người. Có nhiệm vụ tổng hợp và lập bảng thanh toán cácchế độ như: tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng và các khoản trính theolương cho cán bộ công nhân viên, ngoài ra còn quản lý tổ bảo vệ, văn thư lưutrữ, nhà ăn…- Phòng Kế Toán – Tài chính: Có nhiệm vụ giúp Giám đốc trong côngtác kế hoạch tài chính, tổ chức hạch toán kế toán về hoạt động sản xuất kinhdoanh của Công ty theo đúng chế độ kế toán của Nhà nước quy định. Bộ máykế toán có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra toàn bộ công tác kế toán,thống kê trong phạm vi toàn Công ty, tham mưu cho Giám đốc về thông tinkinh tế và phân tích hoạt động kinh doanh, kiểm tra, ghi chép và hạch toán tàichính của Công ty.- Phòng Kế hoạch - Vật tư: Chịu trách nhiệm về kế hoạch vật tư, theodõi, quản lý và cung cấp vật tư phục vụ cho công tác sản xuất chế biến ,quảnlý các kho: vật tư, thành phẩm, đồng thời còn làm nhiệm vụ kinh doanh, tiêuthụ sản phẩm.- Phòng Nguyên liệu: Có nhiệm vụ đầu tư, thu mua và vận chuyển míacung cấp nguyên liệu cho phân xưởng sản xuất đường, chịu trách nhiệmhướng dẫn về kỹ thuật trồng và chăm sóc mía cho bà con nông dân mở rộng31 và phát triển vùng nguyên liệu mía đáp ứng nhu cầu nâng công suất của Nhàmáy.- Phòng Kỷ thuật - KCS: Chịu trách nhiệm về kỹ thuật lắp ráp, sửa chữamáy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất. Lập kế hoạch sửa chữa lớn hàng năm,kế hoạch nâng công suất theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Ngoài ra còn chịutrách nhiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng mía nguyên liệu, phân tích CCS míalàm cơ sở để tính giá mía nguyên liệu.- Xưởng Chế luyện: Chịu trách nhiệm sản xuất đường thành phẩm cácloại theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Có trách nhiệm quản lý, đôn đốc, nhắcnhở công nhân thực hiện đúng các quy định của Công ty về vệ sinh, an toànlao động… theo từng cuơng vị trên dây chuyền sản xuất.- Xưởng Cơ điện: Chịu trách nhiệm sửa chữa và chế tạo các công cụ,dụng cụ phục vụ cho phân xưởng sản xuất.- Xưởng phân Vi sinh: Chịu trách nhiệm sản xuất các loại phân bónHudavil chuyên dùng cho mía như: Hudavil 2:4:2, Hudavil 11%... nhằm cảitạo đất để nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu.3.4 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁNPhòng Kế toán tài chính có nhiệm vụ giúp Giám đốc trong công tác kếhoạch tài chính, tổ chức hạch toán kế toán về hoạt động sản xuất kinh doanhcủa công ty theo đúng chế độ kế toán của Nhà nước quy định. Bộ máy kế toáncó trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra toàn bộ công tác kế toán, thốngkê trong phạm vi toàn công ty, tham mưu cho Giám đốc về thông tin kinh tếvà phân tích hoạt động kinh doanh, kiểm tra, ghi chép và hạch toán tài chính.32 3.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toánKẾ TOÁNTRƯỞNGPHÓTRƯỞNG PHÒNGKT ĐẦUTƯ THUMUAKẾTOÁNVẬT TƯKẾTOÁNDOANHTHUKẾTOÁNTHANHTOÁNTHỦQUỸHình 3.2 Sơ đồ bộ máy kế toánNguồn: Phòng KT-TC Công ty mía đường Trà Vinh- Kế toán trưởng: phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả các nhân viên kếtoán làm việc ở các bộ phận của Công ty. Có ý kiến thỏa thuận trong việctuyển dụng, thi tuyển nâng cấp bậc, khen thưởng, thi hành pháp luật các nhânviên kế toán, thủ quỹ, thủ kho trong công ty. Ký các giấy tờ có giá trị pháp lýtrong báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng. Chấp hành sựchỉ đạo của Giám đốc Công ty.- Kế toán tổng hợp: thay thế trưởng phòng (khi vắng mặt) để giải quyếtcác công việc nội bộ của phòng kế toán về công tác chuyên môn, nghiệp vụtheo chế độ quy định.- Kế toán đầu tư thu mua: ký hợp đồng thu mua mía. Đảm bảo đủ lượngmía cho sản xuất. Lập bảng kê thu mua mía.- Kế toán vật tư: ký xác nhận với thủ kho về thẻ kho, về số dư và giaodịch chứng từ. Ký kết, xác nhận công tác kiểm kê kho vật liệu theo quy địnhhoặc đột xuất. Được quyền từ chối lập phiếu nhập, xuất kho nếu phát hiện cácchứng từ có liên quan đến công tác nhập xuất vật tư không hợp lệ. Lập báo cáovề việc nhập, xuất, tồn kho vật tư. Theo dõi , ghi chép sổ sách kế toán chi tiếtvề công cụ dụng cụ. Tham gia công tác kiểm kê kho vật tư định kỳ và đột xuấttheo yêu cầu của lãnh đạo phòng.33 - Kế toán vật tư: ký xác nhận với thủ kho về thẻ kho, về số dư và giaodịch chứng từ. Ký kết, xác nhận công tác kiểm kê kho vật liệu theo quy địnhhoặc đột xuất. Được quyền từ chối lập phiếu nhập, xuất kho nếu phát hiện cácchứng từ có liên quan đến công tác nhập xuất vật tư không hợp lệ. Lập báo cáovề việc nhập, xuất, tồn kho vật tư. Theo dõi , ghi chép sổ sách kế toán chi tiếtvề công cụ dụng cụ. Tham gia công tác kiểm kê kho vật tư định kỳ và đột xuấttheo yêu cầu của lãnh đạo phòng.- Kế toán thanh toán: được giao dịch với ngân hàng theo sự phân côngcủa phụ trách phòng. Có quyền từ chối thanh toán khi các chứng từ không đâyđủ, không hợp lệ hoặc không chính xác. Đảm bảo công tác thu, chi tiền mặt,các khoản thanh toán với người bán. Tiếp nhận và kiểm tra các chứng từ gốccủa các bộ phận, đảm bảo sự kiểm soát chính xác, hợp lệ của chứng từ.- Thủ quỹ: có quyền từ chối thanh toán nếu phát hiện các chứng từ thanhtoán không tính pháp lý. Có quyền đề xuất với lãnh đạo về công tác quản lýquỹ. Tham gia các cuộc hội, họp, thi đua trong phòng. Quản lý, bảo quản, giữgìn kho quỹ của Công ty. Thực hiện nhiệm vụ thu chi theo lệnh. Giao dịch vớingân hàng về việc rút và nộp tiền theo lệnh của phụ trách phòng.3.4.2 Chế độ kế toán và hình thức kế toán3.4.2.1 Chế độ kế toánNiên độ kế toán: Niên độ kế toán theo năm dương lịch của Công ty bắtđầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc tại ngày 31 tháng 12 hàng năm.Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam (VNĐ)Công ty thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệpViệt Nam ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 củaBộ trưởng Bộ tài chính.3.4.2.2 Hình thức kế toánHình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung và Công ty hiện đang sử dụngphần mềm kế toán MISA 7.9a) Đặc trưng cơ bảnHình thức kế toán Nhật ký chung được sử dụng rộng rãi ở các doanhnghiệp có quy mô lớn, trang bị phần mềm kế toán.Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả cácnghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, màtrọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội34 dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trêncác sổ Nhật ký để ghi sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.b) Các sổ kế toán chủ yếuSổ chi tiết: các sổ chi tiết, thẻ chi tiết.Sổ tổng hợp: Nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt, sổ cái.c) Trình tự ghi sổChứng từ kế toánSổ nhật kýđặt biệtSổ nhật ký chungSổ, thẻ kế toánchi tiếtSổ cáiBảng tổng hợpchi tiếtBảng cân đốisố phát sinhBáo cáo tài chínhHình 3.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ của công tyNguồn: Phòng KT-TC Công ty mía đường Trà VinhGhi chú:Nhập số liệu hằng ngàyIn sổ, báo cáo cuối tháng, cuối nămĐối chiếu, kiểm traHằng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào Sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứsố liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kếtoán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc35 ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toánchi tiết liên quan.Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vàocác chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổNhật kư đặc biệt liên quan.Cuối kỳ (tháng, quý, năm), cộng số liệu sổ Cái, lập bảng cân đối số phátsinh. Sau khi đã kiểm tra, đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ Cái và bảngtổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập cácBáo cáo tài chính.Về nguyên tắc, tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên bảngcân đối số phát sinh phải bằng tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Cótrên sổ Nhật ký chung ( hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt saukhi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ.3.4.3 Phương pháp kế toánPhương pháp kế toán thuế GTGT: phương pháp khấu trừ.3.5 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAIĐOẠN 2011 ĐẾN SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 201436 Bảng 3.1 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2011 đến 2013STT12345Chỉ tiêuDoanh thuChi phíLợi nhuận trước thuếThuế TNDNLợi nhuận sau thuế2011533.740,4475.443.958.296,54.339,753.956,820122013530.143,8505.737,224.406,524.406,5440.932,0430.971,79.960,39.960,3So sánh 2012/2011Số tiền%(3.596,6)(0,7)30.293,36,4(33.890,2) (58,13)(29.550,3)(54,8)Nguồn: Phòng KT-TC Công ty mía đường Trà Vinh37ĐVT: Triệu đồngSo sánh 2013/2012Số tiền%(89.211,8)(16,8)(74.765,5)(14,8)(14.446,2)(59,2)(14.446,2)(59,2) Qua bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3năm 2011, 2012, 2013 cho thấy lợi nhuận của Công ty giảm qua các năm.Nguyên nhân là do doanh thu của công ty qua các năm giảm, nguyên nhân làdo gặp diện tích trồng mía địa phương bị thu hẹp. Trong khi các khoản chi phícủa công ty cũng tăng 6,4% trong năm 2012 trong điều kiện doanh thu giảm0,7 % làm cho lợi nhuận của công ty giảm tới 54,8%. Trong năm 2013, tuycông ty đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu chi phí làm cho chi phígiảm 14,8% nhưng doanh thu của công ty vẫn không tăng, giảm 16,8% làmcho lợi nhuận công ty vẫn giảm 59,2%.Nguyên nhân của đà sụt giảm qua các năm là do sản lượng công ty sảnxuất giảm do thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào, diện tích nguyên liệu trong khuvực giảm và chịu sự cạnh tranh thu mua nguyên liệu giữa các nhà máy đườngtrong khu vực đồng bằng sông Cửu Long làm cho giá nguyên liệu biến động.Bên cạnh đó công ty còn chịu khoản nợ liên quan đến tài sản để lại của Côngty đường Linh Cảm trên 37 tỷ đồng không được chính phủ xử lý và còn phảikế thừa khoản lỗ từ Linh Cảm di chuyển vào trên 55 tỷ đồng.Bảng 3.2 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sáu tháng đầu năm 2014Sáu tháng Sáu tháng So sánh sáu thángđầu 2014/2013STTChỉ tiêuđầu nămđầu năm20132014Số tiền%1Doanh thu343.663,3 265.248,6 (78.414,7) (22,8)2Chi phí314.763,2 259.714,8 (55.048,4) (17,5)3Lợi nhuận trước thuế28.990,15.533,8 (23.456,3) (80,9)4Thuế TNDN5Lợi nhuận sau thuế28.990,15.533,8 (23.456,3) (80,9)Nguồn: Phòng KT-TC Công ty mía đường Trà VinhSo sánh 6 tháng đầu năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2013 cho thấy lợinhuận của công ty vẫn trên đà giảm sút, giảm 22,8%. Sáu tháng đầu năm 2014doanh thu giảm 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy các khoản chi phí tronggiai đoạn này đã giảm so với cùng kỳ, giảm 17% nhưng giá trị giảm của chiphí không tương ứng so với doanh thu nên kéo theo lợi nhuận vẫn giảm.Sự giảm sút lợi nhuận của công ty qua các giai đoạn là do điều kiện kinhdoanh của công ty gặp nhiều khó khăn. Diện tích trồng mía nguyên liệu củacông ty bị thu hẹp dần là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến doanh thu của công tygiảm. Bên cạnh đó lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan sang nhiều làm chođường trong nước khó cạnh tranh, sức tiêu thụ giảm.Trong thời gian tới, Công ty sẽ tăng cường xây dựng vùng nguyên liệucho sản xuất để nguyên liệu đầu vào luôn được đảm bảo. Công ty chú trọng38 đầu tư nâng cấp công suất các nhà máy đường, bổ sung thiết bị tiên tiến hiệnđại, cải thiện chất lượng của đường để dễ dàng cạnh tranh với đường nhậpkhẩu. Đồng thời tập trung nghiên cứu du nhập các giống mía mới, cũng nhưnghiên cứu phát triển những sản phẩm mới sau đường để cải thiện tình hìnhkinh doanh hiện tại của Công ty.3.6 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNGCỦA CÔNG TY3.6.1 Thuận lợi- Được sự quan tâm của Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Trà Vinh, Tổngcông ty mía đường I về chủ trương, chiến lược và định hướng phát triển củacông ty nên tạo niềm tin phấn khởi cho Cán bộ công nhân viên.- Được sự ủng hộ của bà con nông dân trồng mía, các chủ hợp đồng vàcác đơn vị thu mua mía nguyên liệu, nên sản lượng thu mua mía vẫn đảm bảokế hoạch Sản xuất kinh doanh trên 280.000 tấn mía/năm.- Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội rất thuận lợi và phù hợp cho pháttriển sản xuất thu hoạch mía và công nghiệp chế biến đường, nhiệt độ trungbình 27oC, thời tiết 02 mùa mưa và mùa khô, ít bão lũ.- Theo điều tra sở NN&PTNT thì lợi nhuận và thu nhập từ cây mía caoso với cây lúa trên 40%.3.6.2 Khó khăn- Diện tích mía thu hẹp do địa phương quy hoạch khu kinh tế Đại An vàcảng biển của Nhà Nước làm giảm diện tích khoàng 1.000 ha.- Hiện tại các nhà máy chế biến đường Đồng Bằng sông Cửu Longkhông xây dựng vùng nguyên liệu ổn định cho nhà máy mình, phá vỡ cam kếtgiá mía nên cạnh tranh thu mua tranh bán xảy ra liên tục nên các nhà máythường xuyên nâng giá mía và mất lòng tin lẫn nhau. (giá mía NL lên đến1.500.000 đồng/tấn).- Vùng có tỷ lệ dân tộc khơmer chiếm 60% dân số, có nhiều xã thuộcdiện 135 và hộ nghèo thường làm thuê tại Thành Phố Hồ Chí Minh và 02 chinhánh công ty giày da tại xã Thanh Sơn và Phước Hưng thuộc huyện Trà Cú,nên thiếu nhân công thu hoạch mía làm cho giá thu mua mía tăng lên.- Công ty mía đường Trà Vinh phải gánh chịu khoản nợ liên quan đến tàisản để lại của Công ty đường Linh Cảm trên 37 tỷ đồng không được chính phủxử lý và còn phải kế thừa khoản lỗ từ Linh Cảm di chuyển vào trên 55 tỷđồng.39 - Đường nhập lậu từ Thái Lan sang nhiều trên 200 tấn/ngày làm cho giáđường trong nước nói chung và của công ty nói riêng khó cạnh tranh, sức tiêuthụ giảm.- Cơ sở hạ tầng và công nghệ sản xuất chế biến đường còn lạc hậu, thiếtbị hoàn toàn Trung Quốc chưa đáp ứng cho sản xuất với khối lượng hàng hóalớn vào thời điểm mía chín.- Trình độ và tay nghề cán bộ công nhân viên còn thấp chưa đáp ứng nhucầu sản xuất kinh doanh, lao động người dân tộc Công ty chiếm 45%.- Chất lượng mía còn thấp, trình độ canh tác của bà con nông dân chưacao, đời sống khó khăn do thiếu vốn sản xuất, đồng thời việc chuyển đổi câytrồng mang tính tự phát không theo qui định.- Hiện nay hệ thống đê sông hậu chưa hoàn thiện nên nước mặn xâmnhập sâu vào nội đồng ở vị trí trũng ảnh hưởng chất lượng cây mía (chữđường).3.6.3 Phương hướng phát triển trong thời gian tớiHướng phát triển hiện tại và tương lai cùa Công ty là mở rộng quy môsản xuất, chủ trương sẽ tập trung xây dựng vùng nguyên liệu mía với diện tíchkhoảng 7.000 – 8.000 ha, thay đổi giống mía có năng suất và chữ đường cao,đồng thời phát triển diện tích mía chín sớm, chín trung bình và chín muộn cânđối với công suất ép. Công ty chú trọng đầu tư đồng bộ, bổ sung thiết bị tiêntiến hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm. Quan trọng hơn, Công ty sẽ tậptrung nghiên cứu du nhập các giống mía mới, tiêu thụ đường cũng như nghiêncứu phát triển những sản phẩm mới sau đường. Đồng thời nỗ lực hỗ trợ, tăngcường hơn nữa mối liên hệ giữa Công ty và bà con nông dân để tạo nguồnnguyên liệu ổn định, từng bước đưa Công ty Mía đường Trà Vinh vươn lên trởthành một trong những doanh nghiệp sản xuất mía đường lớn mạnh và hiệuquả nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long.40 CHƯƠNG 4KẾ TOÁN THUẾ GTGTTẠI CÔNG TY TNHH MTV MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH4.1 CHỨNG TỪ SỬ DỤNGCông ty áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ do vậy công ty thựchiện đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Nhà nước:- Hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT3/001- Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT- Bảng kê hóa đơn chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 012/GTGT), bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 011/GTGT).- Các chứng từ, hóa đơn đặc thù khác.4.2 TÀI KHOẢN SỬ DỤNGCông ty mía đường Trà Vinh áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGTnên công ty mở các tài khoản:- TK 133: thuế GTGT được khấu trừ- TK 3331: thuế GTGT phải nộp4.3 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY MÍA ĐƯỜNGTRÀ VINHQuy trình ghi sổ kế toán được khái quát theo sơ đồ sau:Hóa đơn GTGTSổ chi tiết TK 133,TK 3331Sổ nhật ký chungSổ cái TK 133,TK 3331Bảng tổng hợp chi tiếtBáo cáo thuế và quyếttoán thuế GTGTHình 4.1 Sơ đồ hạch toán thuế GTGT41 Hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tất cả được phản ánh vào sổnhật ký chung, căn cứ vào chứng từ gốc, đồng thời từ các chừng từ gốc, hoặcsổ nhật ký chung kế toán vào sổ chi tiết TK 133, 3331.Sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái TK133, 3331. Từ sổ chi tiết TK 133, 3331 kế toán ghi vào bảng tổng hợp chi tiết.Cuối kỳ (tháng, quý, năm), cộng số liệu sổ Cái 133, 3331 kế toán lập cácbáo cáo thuế và quyết toán thuế gửi cho cơ quan thuế.4.4 CÁC MỨC THUẾ ÁP DỤNGHiện nay, Công ty mía đường Trà Vinh đang áp dụng thuế suất 5% hầuhết đối với tất cả các mặt hàng sản xuất của công ty. Bên cạnh đó các mặthàng công ty mua và bán lại cho nông dân với thuế suất 10%.Các dịch vụ mua vào của công ty hầu hết áp dụng thuế suất 10%, ngoàira có các mặt hàng áp dụng thuế suất 5% như men vi sinh, thuốc trừ sâu, cácloại phân bón,.......4.5 CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ4.5.1 Thuế GTGT đầu vàoKhi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh, căn cứvào hóa đơn GTGT và các chừng từ gốc như phiếu chi, giấy báo NỢ của ngânhàng, phiếu nhập kho, kế toán các bộ phận liên quan tiến hành hạch toán cácnghiệp vụ kinh tế phát sinh.Trích một số nghiệp vụ liên quan đến kế toán thuế GTGT đầu vào trongtháng 1/2014 như sau:(1) Ngày 04/01/2014 chi thanh toán tiền chi phí đi công tác xe 52V 2369từ ngày 18/12 - 31/12/2013 cho Bùi Đình Thức theo PC0114/080 trị giá8.752.360, GTGT 10%.(2) Ngày 06/01/2014 chuyển tiền chi phí quảng cáo doanh nghiệp trêntạp chí Tài Chính theo HĐ số 303/2013 ngày 15/11/2013 theo chứng từ0114/037 trị giá 5.000.000 đồng, GTGT 10%.(3) Ngày 06/01/2014 NH Sacombank Trà Vinh thu phí chuyển tiền theoCT0114/094 trị giá 700.000 đồng, GTGT 10%.(4) Ngày 07/01/2014 chi tiền mua 6 bình gas phục vụ nhà ăn cho TrầnNgọc Tuấn theo PC0114/151 trị giá 9.490.910 đồng, GTGT 10%.(5) Ngày 08/01/2014 chi thanh toán tiền chi phí tiếp khách cho NguyễnVăn Hùng theo PC0114/174 trị giá 8.710.910 đồng, GTGT 10%.42 (6) Ngày 08/01/2014 UNC ở NHNN Trà Cú chuyễn tiền chi phí sữa chữamáy in phun bao thành phẩm cho Cty TNHH TMDV Đạt Mỹ theoCT0114/074 trị giá 4.000.000 đồng, GTGT 10%.(7) Ngày 08/01/2014 chi thanh toán tiền dầu Do cho xe Hino 84L 4352từ 16/12 - 06/01/2014 cho Nguyễn Văn Hùng theo PC0114/178 trị giá2.913.270 đồng, GTGT 10%.(8) Ngày 10/01/2014 chi thanh toán tiền chi phí đi công tác xe 84E 0362từ 09/12 - 10/1/2014 cho Cao Trọng Điệp theo PC0114/234 trị giá 22.957.070đồng, GTGT 10%.(9) Ngày 11/01/2014 nhập kho nhiên liệu - phải trả cho công ty TNHHMTV Thương Mại và Dịch Vụ Thuận Thành Phát theo CTK0114/060 trị giá69.910.500 đồng, GTGT 10%.(10) Ngày 11/01/2014 chuyển tiền chi phí sữa chữa máy nén khí cho CtyTNHH MTV KT Điều khiển Hưng Thịnh theo CT0114/095 trị giá 12.750.000,GTGT 10%.(11) Ngày 11/01/2014 nhập kho bao bì - Phải trả cho Công ty TNHHQuân Quân theo CTK0114/062 trị giá 161.600.400 đồng, GTGT 10%.(12) Ngày 13/01/2014 NH Sacombank Trà Vinh thu phí chuyển tiền theoCT0114/121 trị giá 700.000 đồng, GTGT 10%.(13) Ngày 18/01/2014 chi thanh toán tiền cước điện thoại cho các số máykhông dây T1/2014 cho Huỳnh Văn Hưu theo PC0114/396 trị giá 601.850đồng, GTGT 10%.(14) Ngày 21/01/2014 chi thanh toán tiền chi phí đi công tác ngày16+17/01/2013 cho Bùi Đình Thức theo PC0114/493 trị giá 833.000 đồng,GTGT 10%.(15) Ngày 22/01/2014 UNC thanh toán tiền mua bàn, kính và ghế theoHĐ 0000354 cho DNTN Hiền Thành Triệu theo CT0114/196 trị giá45.909.100 đồng, GTGT 10%.(16) Ngày 22/01/2014 UNC ở NHNN&PTNT Trà Cú chuyển tiền vémáy bay cho đoàn CB đi công tác ở Hà Nội theo CT0114/201 trị giá17.480.000 đồng, GTGT 10%.(17) Ngày 22/01/2014 UNC ở NHNN Trà Cú chuyển tiền mua TB máyvi tính cho Cty TNHHTMDV TH & VT Tú Hạnh theo CT0114/206 trị giá20.881.820 đồng, GTGT 10%.43 (18) Ngày 25/01/2014 nhập kho VLP và CCDC - Phải trả cho Công tyTNHH TM DV Đạt Mỹ theo CTK0114/212 trị giá 13.052.160 đồng, GTGT10%.- Các chứng từ liên quan:+ Phiếu chi (xem phụ lục 1)+ Giấy báo nợ (xem phụ lục 2)+ Hóa đơn GTGT mua vào (xem phụ lục 3)44 4.5.2 Thuế GTGT đầu raKhi phát sinh các khoản doanh thu hay thu nhập khác, kế toán lập hóađơn GTGT để ghi nhận doanh thu, thu nhập và phản ánh số thuế GTGT đầu ratính trên doanh thu, thu nhập đó.Trích một số nghiệp vụ liên quan đến thuế GTGT đầu ra trong tháng1/2014 như sau:(1) Ngày 20/01/2014 bán hàng cho Công ty TNHH TM Hữu Sơn theoHĐ GTGT 0000290, giá chưa thuế 365.714.280 đồng, GTGT 5%. Khách hàngchưa thanh toán.(2) Ngày 21/01/2014 bán hàng cho Nguyễn Thị Thu Mai theo HĐ GTGT0000292, giá chưa thuế 732.571.420 đồng, GTGT 5%. Khách hàng chưa thanhtoán.(3) Ngày 23/01/2014 bán hàng cho Tổng Công ty miá đường I- Công tycổ phần theo HĐ GTGT 0000294, giá chưa thuế 3.306.666.660 đồng, VAT5%. Khách hàng chưa thanh toán.(4) Ngày 24/01/2014 UNC ở NHNN Trà Cú nộp thuế T12/2013 cho CụcThuế Tỉnh theo CT0114/246 số tiền 1.316.901.239 đồng.(5) Ngày 28/01/2014 bán hàng cho Nguyễn Thị Thu Mai theo HĐ GTGT0000295, giá chưa thuế 516.819.040 đồng, GTGT 5%. Khách hàng chưa thanhtoán.(6) Ngày 28/01/2014 bán hàng cho Nguyễn Thanh Duy theo HĐ GTGT0000298, giá chưa thuế 13.362.580 đồng, GTGT 5%. Khách hàng đã thanhtoán theo PT0114/047.(7) Ngày 28/01/2014 bán hàng cho Nguyễn Văn Tính theo HĐ GTGT0000299, giá chưa thuế 4.317.140 đồng, GTGT 5%. Khách hàng chưa thanhtoán.(8) Ngày 28/01/2014 xuất bán bao PE loại 1kg cho Nguyễn Ngọc Hơntheo HĐ GTGT 0000301, giá chưa thuế 2.127.270 đồng, GTGT 10%. Kháchhàng chưa thanh toán.(9) Ngày 28/01/2014 xuất phân đầu tư cho nông dân Cao Trường Antheo HĐ GTGT 0000302, giá chưa thuế 47.524.280, GTGT 5%. Tiền sẽ đượctrừ lại khi mua lại mía của người này.(10) Ngày 31/01/2014 kết chuyển tiền thuế VAT được khấu trừ sanggiảm khoản phải trả T1/2014 theo CTK0114/241, số tiền 209.824.623 đồng45 - Các chứng từ liên quan:+ Hóa đơn GTGT bán ra (xem phụ lục 4)+ Phiếu thu (xem phụ lục 5)+ Giấy ủy nhiệm chi (xem phụ lục 6)46 4.6 THỰC HIỆN KẾ TOÁN CHI TIẾTCăn cứ vào các chứng từ và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán tiếnhành ghi vào sổ chi tiết TK 133, 3331.47 Đơn vị: Công ty mía đường Trà VinhĐịa chỉ: xã Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú, Trà VinhMẫu số: S38 – DN(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTCNgày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢNTK: 1331ĐVT: đồngNgày,thángghi sổChứng từSố hiệuNgày,tháng04/01PC0114/08004/0106/01303/201306/0106/01CT0114/09406/0107/01PC0114/15107/0108/01PC0114/17408/0108/01CT0114/07408/01TKđốiứngDiễn giảiSố dư đầu kỳChi thanh toán tiền chi phí đi công tácxe 52V 2369 từ ngày 18/12 31/12/2013Chuyển tiền chi phí quảng cáo doanhnghiệp trên tạp chí Tài ChínhNH Sacombank Trà Vinh thu phíchuyển tiềnChi tiền mua 6 bình gas phục vụ nhàăn cho Trần Ngọc TuấnChi thanh toán tiền chi phí tiếp kháchcho Nguyễn Văn HùngUNC ở NHNN Trà Cú chuyễn tiền chi48Số phát sinhNợCóSố dưNợ Có-111875.236112500.00011270.000111949.091111871.091112400.000- 08/01PC0114/17808/0110/01PC0114/23410/0111/01 CTK0114/06011/0111/0111/01CT0114/09511/01 CTK0114/06211/0113/01CT0114/12113/0118/01PC0114/39618/0121/01PC0114/49321/0122/01CT0114/19622/0122/01CT0114/20122/01phí sữa chữa máy in phunChi thanh toán tiền dầu Do cho xeHino 84L 4352 từ 16/12 - 06/01/2014cho Nguyễn Văn HùngChi thanh toán tiền chi phí đi công tácxe 84E 0362 từ 09/12 - 10/1/2014Nhập kho nhiên liệu - phải trả chocông ty TNHH MTV Thương Mại vàDịch Vụ Thuận Thành PhátChuyển tiền chi phí sữa chữa máy nénkhí cho Cty TNHH MTV KT Điềukhiển Hưng ThịnhNhập kho bao bì - Phải trả cho Côngty TNHH Quân QuânNH Sacombank Trà Vinh thu phíchuyển tiền.......................................................Chi thanh toán tiền cước điện thoạicho các số máy không dây T1/2014cho Huỳnh Văn HưuChi thanh toán tiền chi phí đi công tácngày 16+17/01/2013 cho Bùi ĐìnhThứcUNC thanh toán tiền mua bàn, kính vàghế theo HĐ 0000354 cho DNTNHiền Thành TriệuUNC ở NHNN&PTNT Trà Cú chuyển49111291.3271112.295.7073316.991.0501121.275.00033116.160.04011270.00011160.18511183.3001124.590.9101121.748.000 22/01CT0114/20625/01 CTK0114/21222/0125/01tiền vé máy bay cho đoàn CB đi côngtác ở Hà NộiUNC ở NHNN Trà Cú chuyển tiềnmua TB máy vi tính cho CtyTNHHTMDV TH & VT Tú HạnhNhập kho VLP và CCDC - Phải trảcho Công ty TNHH TM DV Đạt Mỹ...........................................................Cộng phát sinhSố dư cuối kỳ1122.088.1823311.305.216209.824.623 209.824.623- Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …- Ngày mở sổ: 01/01/2014Ngày ....tháng ....năm 2014Người ghi sổ(Ký, họ tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Hình 4.1 Trích sổ chi tiết tài khoản 133150Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu Đơn vị: Công ty mía đường Trà VinhĐịa chỉ: xã Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú, Trà VinhMẫu số: S38 – DN(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTCNgày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢNTK: 3331ĐVT: đồngNgày,thángghi sổChứng từNgày,Số hiệutháng20/01000029021/0121/01000029221/0123/01000029423/0124/01 CT0114/246 24/0128/01000029528/01TKđốiứngDiễn giảiSố dư đầu kỳ……………………………..Bán hàng cho Công ty TNHHTM Hữu SơnBán hàng cho Nguyễn Thị ThuMai………………………………..Bán hàng cho Tổng Công ty miáđường I- Công ty cổ phầnUNC ở NHNN Trà Cú nộp thuếT12/2013Bán hàng cho Nguyễn Thị Thu51Số phát sinhNợSố dưCóNợCó1.316.901.239331118.285.714331136.628.5713311165.333.3331121 1.316.901.239331125.840.952 28/01000029828/0128/01000029928/0128/01000030128/0128/01000030228/0131/01CTK0114/24131/01MaiBán hàng cho Nguyễn ThanhDuyBán hàng cho Nguyễn Văn Tính.....................................................Xuất bán bao PE loại 1kg choNguyễn Ngọc HơnXuất phân đầu tư cho nông dânCao Trường An...............................................Chuyển tiền thuế VAT đượckhấu trừ sang giảm khoản phảitrả T1/2014Cộng phát sinhSố dư cuối kỳ3311668.1293311215.8573311212.72733112.376.2141331209.824.6231.526.878.243 3.691.018.8953.481.041.891- Sổ này có 2 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 02- Ngày mở sổ: 01/01/2014Người ghi sổ(Ký, họ tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Hình 4.2 Trích sổ chi tiết tài khoản 333152Ngày ....tháng ....năm 2014Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu 4.7 THỰC HIỆN KẾ TOÁN TỔNG HỢPCăn cứ vào chứng từ và nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán tiến hành ghivào các sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 133, 3331.53 Đơn vị: Công ty mía đường Trà VinhĐịa chỉ: xã Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú, Trà VinhMẫu số: S03a – DN(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTCNgày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)SỔ NHẬT KÝ CHUNGTháng 1 năm 2014Chứng từNgày,thángghi sổSố hiệuĐãghi STTsổ dòngcáiDiễn giảiNgàythángSốhiệuTKđốiứngĐơn vị tính: đồngSố phát sinhNợCóSố trang trước chuyển sang04/01 PC0114/08006/01 303/201304/01 Chi thanh toán tiền chi phí đi côngtácChi phí quản lý doanh nghiệpX126428.752.360Thuế GTGT đầu vào31331875.236Tiền mặt411106/0106/01 Chi phí quảng cáo doanh nghiệpCộng chuyển sang trang sauX59.627.5969.627.596549.627.596 Cộng trang trước chuyển sang06/01 CT0114/09407/01 PC0114/15108/01 PC0114/17408/01 CT0114/0749.627.596Chi phí quản lý doanh nghiệp66425.000.000Thuế GTGT đầu vào71331500.000Tiền mặt811106/01 Phí chuyển tiềnX5.500.0009Chi phí quản lý doanh nghiệp10642700.000Thuế GTGT đầu vào11133170.000Tiền gửi ngân hàng1211207/01 Mua 6 bình gasX770.00013Chi phí quản lý doanh nghiệp146429.490.910Thuế GTGT đầu vào151331949.091Tiền mặt1611108/01 Chi phí tiếp kháchX10.440.00117Chi phí quản lý doanh nghiệp186428.710.910Thuế GTGT đầu vào191331871.091Tiền mặt2011108/01 Chi phí sữa chữa máy in phunX9.582.00121Chi phí sản xuất chung226274.000.000Thuế GTGT đầu vào231331400.000Tiền gửi ngân hàng24112559.627.5964.400.000 Cộng trang trước chuyển sang08/01 PC0114/17810/01 PC0114/23408/01 Chi phí dầu DoX266422.913.270Thuế GTGT đầu vào271331291.327Tiền mặt2811110/01 Chi phí công tác xeX3.204.59729Chi phí quản lý doanh nghiệp3064222.957.070Thuế GTGT đầu vào3113312.295.707Tiền mặt33111X25.252.77733Nguyên vật liệu3415269.910.500Thuế GTGT đầu vào3513316.991.050Phải trả cho người bán3633111/01 Chi phí sửa chữa máy nénX76.901.55037Chi phí sản xuất chung3862712.750.000Thuế GTGT đầu vào3913311.275.000Tiền gửi ngân hàng4011211/01 CTK0114/062 11/01 Nhập kho bao bìXNguyên vật liệu14.025.0004142Cộng chuyển sang trang sau152161.600.400321.303.9225640.319.59825Chi phí quản lý doanh nghiệp11/01 CTK0114/060 11/01 Nhập kho nhiên liệu11/01 CT0114/09540.319.598159.703.522 Cộng trang trước chuyển sang13/01 CT0114/12118/01 PC0114/39621/01 PC0114/49320/01 0000290321.303.922Thuế GTGT đầu vào431331Phải trả cho người bán4433113/01 Phí chuyển tiềnX16.160.040177.760.44045Chi phí quản lý doanh nghiệp46642700.000Thuế GTGT đầu vào47133170.000Tiền gửi ngân hàng4811218/01 Cước điện thoạiX770.00049Chi phí quản lý doanh nghiệp50642601.850Thuế GTGT đầu vào51133160.185Tiền mặt5211121/01 Chi phí công tácX662.03553Chi phí quản lý doanh nghiệp54642833.000Thuế GTGT đầu vào55133183.300Tiền mặt5611121/01 Bán hàng theo HĐ GTGT 0000291X916.30057Giá vốn hàng bán58632Thành phẩm59155Cộng chuyển sang trang sau327.650.000327.650.000667.462.29757159.703.522667.462.297 Cộng trang trước chuyển sang21/01 000029222/01 CT0114/19622/01 CT0114/201667.462.297667.462.297Phải thu khách hàng60131Doanh thu hàng hóa, dịch vụ61511365.714.280Thuế GTGT đầu ra62333118.285.71421/01 Bán hàng theo HĐ GTGT 0000292X383.999.99463Giá vốn hàng bán64632Thành phẩm65155Phải thu khách hàng66131Doanh thu hàng hóa, dịch vụ67511732.571.420Thuế GTGT đầu ra68333136.628.57122/01 Chi phí mua bàn, ghế, kínhX677.430.250677.430.250769.199.99169Công cụ, dụng cụ7015345.909.100Thuế GTGT đầu vào7113314.590.910Tiền gửi ngân hàng7211222/01 Tiền vé máy bay đi công tácX50.500.01073Chi phí quản lý doanh nghiệp7464217.480.000Thuế GTGT đầu vào7513311.748.000Tiền gửi ngân hàng76112Cộng chuyển sang trang sau19.228.0002.567.820.542582.567.820.542 Cộng trang trước chuyển sang22/01 CT0114/20623/01 000029424/01 CT0114/24622/01 Mua máy vi tính2.567.820.542X77Công cụ, dụng cụ78153Thuế GTGT đầu vào791331 2.088.182Tiền gửi ngân hàng8011223/01 Bán hàng theo HĐ 0000294X2.567.820.54220.881.82022.970.00281Giá vốn hàng bán82632Thành phẩm83155Phải thu khách hàng84131Doanh thu hàng hóa, dịch vụ855113.306.666.660Thuế GTGT đầu ra863331165.333.33324/01 UNC ở NHNN Trà Cú nộp thuếX883331Tiền gửi ngân hàng89112X3.146.560.1603.471.999.99387Thuế GTGT đầu ra25/01 CTK0114/212 25/01 Nhập kho VLP và CCDC3.146.560.1601.316.901.2391.316.901.23990Công cụ dụng cụ9115313.052.160Thuế GTGT đầu vào9213311.305.216Phải trả người bán93331Cộng chuyển sang trang sau14.357.37610.540.609.312 10.540.609.31259 Cộng trang trước chuyển sang28/01 000029528/01 000029828/01 000029928/01 Bán hàng theo HĐ GTGT 000029510.540.609.312 10.540.609.312X94Giá vốn hàng bán95632Thành phẩm96155Phải thu khách hàng97131Doanh thu hàng hóa, dịch vụ98511516.819.040Thuế GTGT đầu ra99333125.840.95228/01 Bán hàng theo HĐ 0000298X425.365.320425.365.320542.659.992100Giá vốn hàng bán101632Thành phẩm102155Phải thu khách hàng103111Doanh thu hàng hóa, dịch vụ10451113.362.580Thuế GTGT đầu ra1053331668.12928/01 Bán hàng theo HĐ 0000299X11.651.30011.651.30014.030.709106Giá vốn hàng bán107632Thành phẩm108155Phải thu khách hàng109131Doanh thu hàng hóa, dịch vụ1105114.317.140Thuế GTGT đầu ra1113331215.857Cộng chuyển sang trang sau3.531.2603.531.2605.532.99711.570.380.890 11.570.380.89060 Cộng trang trước chuyển sang28/01 000030128/01 000030228/01 Xuất bán PE theo HĐ 000030111.570.380.890 11.570.380.890X112Giá vốn hàng bán113632Thành phẩm114155Phải thu khách hàng115131Doanh thu hàng hóa, dịch vụ1165112.127.270Thuế GTGT đầu ra1173331212.72728/01 Đầu tư phânX1.950.0002.339.997118Giá vốn hàng bán119632Thành phẩm120155Phải thu khách hàng121131Doanh thu hàng hóa, dịch vụ12251147.524.280Thuế GTGT đầu ra12333312.376.21431/01 CTK0114/241 31/01 K/c thuế GTGT được khấu trừX42.216.21042.216.21049.900.494124Thuế GTGT đầu ra1253331Thuế GTGT đầu vào1261331Tổng phát sinhNgày mở sổ 01/01/2014Người ghi sổ(Ký, họ tên)1.950.000209.824.623209.824.623..................... .........................Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Hình 4.3 Trích sổ nhật ký chung tháng 1/201461Ngày … tháng … năm 2014Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu Đơn vị: Công ty mía đường Trà VinhĐịa chỉ: xã Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú, Trà VinhNgày,thángghi sổ04/0106/0106/0107/0108/0108/0108/0110/0111/0111/0111/01Chứng từSồ hiệuNgày,thángPC0114/080303/2013CT0114/094PC0114/151PC0114/174CT0114/074PC0114/178PC0114/234CTK0114/060CT0114/095CTK0114/06204/0106/0106/0107/0108/0108/0108/0110/0111/0111/0111/01Diễn giảiMẫu số: S03b – DN(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTCNgày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)SỔ CÁINăm 2014Tài khoản: 1331Nhật ký chungTrang STTsốdòngSố dư đầu nămChi phí đi công tác xeChi phí quảng cáo doanh nghiệpPhí chuyển tiềnMua 6 bình gasChi phí tiếp kháchChi phí sữa chữa máy in phunChi phí dầu DoChi phí công tác xeNhập kho nhiên liệuChi phí sửa chữa máy nénNhập kho bao bì62112222333331591317212529333741Số hiệuTK đốiứng111111112111111112111111331112331ĐVT: đồngSố tiềnNợCó875.236500.00070.000949.091871.091400.000291.3272.295.7076.991.0501.275.00016.160.040 Phí chuyển tiềnCước điện thoạiChi phí công tácChi phí mua bàn, ghế, kínhTiền vé máy bay đi công tácMua máy vi tínhNhập kho VLP và CCDC...................................................Cộng phát sinh thángSố dư cuối tháng- Sổ này có 2 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 02- Ngày mở sổ: 01/01/201413/0118/0121/0122/0122/0122/0125/01CT0114/121PC0114/396PC0114/493CT0114/196CT0114/201CT0114/206CTK0114/21213/0118/0121/0122/0122/0122/0125/01Người ghi sổ(Ký, họ tên)444556645495369737790Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Hình 4.4 Trích sổ cái tài khoản 1336311211111111211211233170.00060.18583.3004.590.9101.748.0002.088.1821.305.216209.824.623209.824.623Ngày ....tháng ....năm 2014Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu Đơn vị: Công ty mía đường Trà VinhĐịa chỉ: xã Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú, Trà VinhNgày,thángghi sổ20/0121/0123/0124/0128/0128/0128/0128/01Chứng từSồ hiệuNgày,tháng000029000002920000294CT0114/2460000295000029800002990000301Diễn giảiMẫu số: S03b – DN(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTCNgày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)SỔ CÁINăm 2014Tài khoản: 3331Nhật ký chungTrang STTsốdòngSố dư đầu năm………………………………….21/01 Bán hàng theo HĐ 000029121/01 Bán hàng theo HĐ GTGT 000029223/01 Bán hàng theo HĐ 000029424/01 UNC ở NHNN Trà Cú nộp thuế28/01 Bán hàng theo HĐ GTGT 000029528/01 Bán hàng theo HĐ 000029828/01 Bán hàng theo HĐ 000029928/01 Xuất bán PE theo HĐ 000030164SốhiệuTKĐƯNợĐVT: đồngSố tiềnCó1.316.901.23945667778576381879410010611213113113111213111113113118.285.71436.628.571165.333.3331.316.901.23925.840.952668.129215.857212.727 28/0131/010000302CTK0114/24128/0131/01Đầu tư phânK/c thuế GTGT được khấu trừ88118124Cộng phát sinh thángSố dư cuối tháng- Sổ này có 2 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 02- Ngày mở sổ: 01/01/201413113312.376.214209.824.6231.526.878.2433.691.018.8953.481.041.891Ngày ....tháng ....năm 2014Người ghi sổ(Ký, họ tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Hình 4.5 Trích sổ cái tài khoản 333165Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu 4.8 KÊ KHAI, KHẤU TRỪ, NỘP THUẾ GTGT4.8.1 Quy trình lập tờ khai thuếHóa đơn HHDVmua vàoBảng kê hóa đơnHHDV mua vàoHóa đơn HHDVbán raTờ khai thuếGTGTBảng kê hóa đơnHHDV bán raQuyết toán thuếGTGTHình 4.6 Sơ đồ quy trình lập tờ khai thuếHàng tháng, kế toán lập tờ khai thuế GTGT và quyết toán thuế GTGT:- Căn cứ hóa đơn chừng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào kế toán lập bảngkê chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào.- Căn cứ hóa đơn chừng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra kế toán lập bảng kêchứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra- Cuối tháng căn cứ bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ muavào, bán ra và các chừng từ có liên quan khác lập tờ khai thuế GTGT.- Căn cứ tờ khai thuế GTGT và các tài liệu có liên quan khác lập báo cáoquyết toán thuế GTGT.4.8.2 Kê khai, khấu trừ thuế GTGTHiện nay công ty đang sử dụng phần mềm “Hỗ trợ kê khai thuế” do tổngcục thuế xây dựng và cung cấp miễn phí cho các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụnộp thuế.Phần mềm “Hỗ trợ kê khai thuế” cung cấp cho công ty các chức năngsau:- Lập tờ khai thuế và điền thông tin trên các tờ khai thuế và các phụ lụckê khai theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật thuế.66 - Các nội dung hướng dẫn việc tính thuế, khai thuế đối với từng sắc thuếnhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kê khai thuế một cách chínhxác và nhanh chóng.Tại thời điểm 2014 Công ty mía đường Trà Vinh đang sử dụng phầnmềm Hỗ trợ kê khai phiên bản 2.4.5.Hướng dẫn sơ bộ khi sử dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế:Hình 4.7 Hỗ trợ kê khai thuế- Sau khi bật phần mềm lên, kế toán viên sẽ thấy giao diện như trên.- Kế toán điền mã số thuế của Công ty vào phần “Mã số thuế”, sau đókích chuột vào chữ “Đồng ý”.- Nếu như lần đầu tiên sử dụng phần mềm sẽ hiện lên giao diện như sau:Hình 4.8 Hỗ trợ kê khai thuế67 - Trên giao diện này người sử dụng phải điền đầy đủ thông tin về doanhnghiệp của mình. Một số thông tin bắt buộc như sau:+ Mã số thuế: thông tin này được phần mềm tự động cập nhật vào.+ Người nộp thuế: đối với trường hợp này điền là “Công ty mía đườngTrà Vinh”.+ Địa chỉ trụ sở: ở đây điền là “Xã Lưu Nghiệp Anh”.+ Quận/huyện: ở đây điền là “Trà Cú”.+ Tỉnh/thành phố: ở đây điền là “Trà Vinh”.+ Điện thoại, fax, mail, ngành nghề kinh doanh, số TK ngân hàng, ngườiký tờ khai, những thông tin này có thể bỏ qua.+ Ngày bắt đầu ăm tài chính: ở đây điền là “01/01”.+ Cơ quan quản lý cấp Cục: sẽ có danh sách lựa chọn, tùy theo doanhnghiệp ở tỉnh hay thành phố mà chọn. Ở đây kế toán Công ty chọn là “TVICục thuế tỉnh Trà Vinh”.+ Cơ quan thuế quản lý: sẽ có danh sách chi cục thuế các quận và thànhphố. Ở đây kế toán chọn là “Chi cục Thuế huyện Trà Cú”.+ Kế đó kế toán kích chuột vào chữ “Ghi”, sau đó xuất hiện hộp thoạithông báo “Đã ghi dữ liệu thành công”, kế toán đóng giao diện bằng cách kíchchuột vào chử “Đóng”.- Sau đó sẽ xuất hiện giao diện mới như sau:Hình 4.9 Hỗ trợ kê khai thuế68 - Lúc này kế toán sẽ lựa chọn dòng “Tờ khai GTGT khấu trừ(01/GTGT)”. Giao diện tiếp theo sẽ là:Hình 4.10 Hỗ trợ kê khai thuế+ Kế toán kích chuột vào ô “Tờ khai tháng” vì đang kê khai cho tháng 1năm 2014.+ Kế toán sẽ kích chuột lựa chọn dòng “Tờ khai lần đầu”.+ Trong danh mục nghành nghề kế toán lựa chọn ngành nghề kinh doanhphù hợp của công ty trong các ngành nghề trong danh sách có sẵn. Ở đây chọn“Ngành hàng sản xuất, kinh doanh thông thường”.+ Ở phần chọn phụ lục kê khai, kế toán sẽ chọn hai phụ lục chính đó là“PL-1/GTGT” và “PL-2/GTGT” rồi kích chuột vào “Đồng ý”.+ Kế toán chỉ sử dụng “PL-3/GTGT” sau khi phát hiện Tờ khai thuế giátrị gia tăng mà mình nộp cho cơ quan thuế có sai sót, cần phải điều chỉnh haybổ sung.- Ở giao diện mới kế toán sẽ thấy có dòng chữ nhỏ ở phía dưới cùng bêntrái gồm “Tờ khai”, “PL-1/GTGT”, “PL-2/GTGT”.- Kế toán kích chuột vào “PL-1/GTGT” nếu muốn kê khai hóa đơn,chứng từ, hàng hóa dịch vụ bán ra.69 - Cửa sổ làm việc sẽ hiện ra như sau:Hình 4.11 Hỗ trợ kê khai thuế- Tại đây kế toán bắt đầu kê khai các hóa đơn, chứng từ bán ra như sau:+ Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT.+ Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%.+ Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%.+ Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%.- Vi dụ: Ngày 21/01/2014 bán hàng cho Công ty TNHH TM Hữu Sơntheo HĐ GTGT 0000291, giá chưa thuế 13.247.650.000 đồng, GTGT 5%.Khách hàng chưa thanh toán.+ Kế toán kê khai vào mục “3.Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuếGTGT 5%”, điền vào thông tin đầy đủ như sau:+ Ký hiệu hóa đơn: TV/13T+ Số hóa đơn: 0000291+ Ngày, tháng, năm phát hành: là ngày tháng ghi hóa đơn cho kháchhàng. Ở đây là+ Tên người mua: Công ty TNHH Hữu Sơn+ Mã số thuế người mua: 1200663503+ Mặt hàng: đường kính trắng loại A1, đường kính trắng loại B, đườngkính trắng loại B1.+ Doanh số bán chưa thuế: 12.616.809.52470 + Thuế GTGT: 630.840.476+ Kết thúc ghi hóa đơn, ta ấn F5 để thêm dòng ghi hóa đơn tiếp theo.+ Tương tự như trên ta ghi các hóa đơn còn lại. Sau khi kê khai xong kếtoán kích chuột vài chữ “Ghi”. Phần mềm sẽ thông báo “Đã ghi số liệu thànhcông”. Như vậy việc kê khai hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra thànhcông.- Tiếp theo kích chuột vào “PL 01-2/GTGT” để kê khai hóa đơn, chứngtừ hàng hóa, dịch vụ mua vào. Màn hình làm việc sẽ như sau:Hình 4.12 Hỗ trợ kê khai thuế- Ở phần này, kế toán cũng thực hiện thao tác kê khai y hệt như đối vớiphần kê khai hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra nhưng hóa đơn là hóađơn mua vào.- Kế toán chỉ cần kê khai hai phụ lục này, dữ liệu sẽ tự chuyển sang Tờkhai thuế giá trị gia tăng.71 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)Mẫu số: 01/GTGT(Ban hành kèm theo Thông tưsố 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011 của Bộ Tài chính)(Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)[01] Kỳ tính thuế: Tháng 01 năm 2014[02] Lần đầu [][03] Bổ sung lần thứ [[04] Tên người nộp thuế: Công ty mía đường Trà Vinh[05] Mã số thuế: 3000107453[06] Địa chỉ: xã Lưu Nghiệp Anh[07] Quận/huyện: Trà Cú[08] Tỉnh/thành phố: Trà Vinh[09] Điện thoại: 0743.871.047[10] Fax: 0743.871.812][11] E-mail:[12] Tên đại lý thuế (nếu có): Chi cục Thuế Huyện Trà Cú[13] Mã số thuế:[14] Địa chỉ: khóm 7, thị trấn Trà Cú[15] Quận/ huyện: Trà Cú[16] Tỉnh/thành phố: Trà Vinh[17] Điện thoại: 074. 375 3215[18] Fax:[19] E-mail:[20] Hợp đồng đại lý thuế: SốNgày:72 Đơn vị tiền: đồng Việt NamGiá trị HHDV(chưa có thuế Thuế GTGTGTGT)Chỉ tiêuSTTAKhông phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X")BThuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sangCKê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nướcIHàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ2.098.246.230209.824.6231Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào2.098.246.230209.824.6232Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ nàyIIHàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ1aHàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGTHàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33])Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%bHàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%cHàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%3Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra([34] = [26] + [27]; [35] = [28])IIIThuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])IVĐiều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của các kỳ trước1Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước2[21][22]209.824.62373.817.330.028 3.690.866.514[26][27][28][29]73.815.202.758 3.690.653.7872.127.270212.72773.817.330.028 3.690.866.5143.481.041.891[37]73 2VVI1Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trướcTổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoạitỉnhXác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] - [22] + [37] [38] -[39] >0)[38][39]3.481.041.8912Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừvới thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế3Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])4Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu ([41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] [...]... đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng tại Công ty mía đường Trà Vinh cho luận văn tốt nghiệp của mình 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu chung của đề tài là thực hiện kế toán và đánh công tác kế toán công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty mía đường Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty 1.2.2 Mục tiêu... 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Thực hiện kế toán và đánh giá công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán kế toán thuế GTGT tại Công ty một thành viên mía đường Trà Vinh 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi về không gian Đề tài được thực hiện tại Công ty mía đường Trà Vinh 1.3.2 Phạm vi về thời gian - Thời gian của số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh: đề... hóa đơn giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đó + Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT... trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo - Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi... miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng - Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang... công ty trong 3 năm 2011-2013 và 6 tháng năm 2014 - Thời gian của số liệu về kế toán: đề tài sử dụng số liệu từ các chứng từ kế toán phát sinh trong tháng 1/2014 - Thời gian thực hiện đề tài: từ ngày 11/08/2014 đến ngày 17/11/2014 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài chủ yếu nghiên cứu là việc thực hiện chế độ kế toán và tổ chức công tác kế toán kế toán thuế GTGT tại Công ty mía. .. trong kế toán thuế GTGT, khi có bất kỳ một sự sửa đổi và bổ sung nào về Luật thuế GTGT công ty đều thực hiện đúng theo các Thông tư hướng dẫn và làm theo hướng dẫn của cơ quan thuế Tuy nhiên, do sắc thuế này đang được hoàn thiện nên có nhiều vấn đề được sửa đổi và bổ sung diễn ra liên tục gây khó khăn cho công tác kế toán thuế tại công ty Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán thuế GTGT, tôi... sống xã hội 3 - Là công cụ để thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh - Góp phần đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và công bằng xã hội 2.1.2 Thuế giá trị gia tăng 2.1.2.1 Sự ra đời của thuế GTGT Thuế GTGT có nguồn gốc từ thuế doanh thu và nước Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng vào năm 1954 Thuế giá trị gia tăng theo tiếng pháp... 153, 211 Thuế GTGT hàng nhập khẩu Giảm thuế 111, 112 3333 Hình 2.3 Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 2.1.6 Tổ chức sổ sách kế toán đối với thuế GTGT Việc tổ chức hệ thống sổ kế toán phụ thuộc vào hình thức kế toán mà doanh nghiệp áp dụng Các doanh nghiệp có thể tổ chức sổ sách kế toán dựa vào một trong các hình thức kế toán sau: - Hình thức kế toán Nhật ký chung - Hình thức kế toán Nhật... thuế có tác động rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Trong những năm qua, hoạt động của Công ty mía đường Trà Vinh luôn đạt hiệu quả kinh tế cao Đó là do sự nổ lực không ngừng của ban lãnh đạo và tập thể nhân viên trong công ty Bên cạnh đó là do công tác kế toán của công ty luôn được thực hiện tốt, tuân thủ theo đúng quy định của quy định của Bộ tài chính, đặc biệt trong kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty mía đường trà vinh, hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty mía đường trà vinh, hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty mía đường trà vinh

Từ khóa liên quan