Tuyển tập 55 đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 (có đáp án chi tiết)

239 11.7K 108

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2015, 16:36

S GIO DC V O TO THANH HểA CHNH THC S bỏo danh: . K THI CHN HC SINH GII TNH NM HC 2014- 2015 MễN THI: SINH HC LP THCS Ngy thi: 25/3/2015 Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) ( gm 02 trang, cõu) Cõu (3,0 im). a) Ti cu trỳc dõn s, t l nam : n xp x : 1? T l nam : n ch ỳng no? b) Theo kt qu iu tra qun th ngi Trung Quc hin nay, tui s sinh cú t l 116 trai : 100 gỏi. Hin tng trờn gi l gỡ? Nguyờn nhõn sõu xa dn n tỡnh trng trờn l gỡ? Nờu cỏc gii phỏp khc phc. Cõu (2,5 im). a) Gii thớch vic ng dng quy lut phõn li sn xut kốm theo s minh ha? b) Nhng bnh di truyn sau õy ngi thuc dng t bin no? - Bnh ao. - Bnh bch tng. - Bnh cõm ic bm sinh. c) C th bỡnh thng cú kiu gen Dd. t bin lm xut hin c th cú kiu gen Od. Loi t bin no cú th xy ra? C ch phỏt sinh cỏc dng t bin ú? Cõu (2,5 im). a) S khỏc gia quỏ trỡnh tng hp ADN vi quỏ trỡnh tng hp ARN? Vỡ mARN c xem l bn ca gen cu trỳc? b) Núi: cụ y c m truyn cho tớnh trng mỏ lỳm ng tin cú chớnh xỏc khụng? Nu cn thỡ phi sa li cõu núi ny nh th no? Cõu (2,0 im). a) mt loi ng vt, gi s cú mt tinh bo bc cha hai cp nhim sc th tng ng Bb v Cc gim phõn s cho my loi tinh trựng? Vỡ sao? b) mt loi ng vt khỏc, gi s cú mt noón bo bc cha ba cp nhim sc th AaBbCc gim phõn s cho my loi trng? Vỡ sao? c) Cỏc t bo c to qua nguyờn phõn khỏc vi cỏc t bo c to qua gim phõn nh th no? Cõu (3,0 im). Xột mt cp nhim sc th tng ng cha mt cp gen d hp (Aa), mi gen u di 4080 ngstron. Gen tri A cú 3120 liờn kt hirụ; gen ln a cú 3240 liờn kt hirụ. a) S lng tng loi nuclờụtit mi loi giao t bỡnh thng cha gen núi trờn bng bao nhiờu? b) Khi cú hin tng gim phõn I phõn li khụng bỡnh thng thỡ cú nhng loi giao t no v s lng tng loi nuclờụtit mi loi giao t bng bao nhiờu? c) Nu gim phõn I phõn li bỡnh thng, gim phõn II phõn li khụng bỡnh thng thỡ cú nhng loi giao t no v s lng tng loi nuclờụtit mi loi giao t bng bao nhiờu? Cõu (2,0 im). Cho li thc n ca mt h sinh thỏi ng c: V n tht V n tht V n tht V n tht V n V n c V n c SV sn xut SV sn xut a) ng vt n tham gia vo nhng chui thc n no? b) Hóy sp xp cỏc sinh vt theo tng thnh phn ca h sinh thỏi. c) Nu qun th ng vt n tht b ngi sn bt quỏ mc thỡ s nh hng nh th no ti qun th ng vt n c v qun th ng vt n tp? Cõu (2,0 im). a) Lit kờ cht khớ thi gõy hiu ng nh kớnh. b) Gii thớch nguyờn nhõn v nờu hu qu ca hiu ng nh kớnh. Cõu (3,0 im). u H lan, cho lai hai cõy hoa lng bi vi nhau, ngi ta thy F1 xut hin cõy hoa trng. Bit rng mi gen quy nh mt tớnh trng, gen nm trờn nhim sc th thng khụng xy hin tng t bin. a) Hóy bin lun v vit s lai. b) Nu cỏc cõy hoa F1 tip tc t th phn thỡ t l phõn li kiu hỡnh s nh th no? c) Nu cho cỏc cõy hoa F1 giao phi ngu nhiờn vi nhau. Xỏc nh kt qu F2? .HT . S GIO DC V O TO THANH HểA K THI CHN HC SINH GII TNH NM HC 2013- 2014 MễN THI: SINH HC LP THCS Ngy thi: 25/3/2015 HNG DN CHM Ni dung Cõu im (3,0) a) - ngi, nam l gii d giao t (XY), n l gii ng giao t (XX). Qua 0,5 gim phõn m ch sinh mt loi trng 22A + X, cũn b cho loi tinh trựng l 22A + X v 22A + Y (t l : 1). - S th tinh gia tinh trựng mang X vi trng to hp t XX v phỏt 0,5 trin thnh gỏi, cũn tinh trựng mang Y th tinh vi trng to hp t XY v phỏt trin thnh trai. - T l trai : gỏi xp x 1: l loi tinh trựng mang X v mang 0,5 Y c to vi t l ngang nhau, tham gia vo quỏ trỡnh th tinh vi xỏc sut ngang nhau. - T l nam: n ch ỳng khi: S lng cỏ th ln, xỏc sut th tinh 0,5 gia tinh trựng mang X v mang Y l ngang nhau. b) - Hin tng trờn gi l mt cõn bng gii tớnh. Nguyờn nhõn sõu xa l 0,5 quan nim trng nam, khinh n ca ngi Trung Quc v tỡnh trng chn oỏn gii tớnh thai nhi trc sinh. - Cỏch khc phc: Lm tt cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc lm thay i 0,5 quan nim trng nam khinh n; nghiờm cm tỡnh trng chn oỏn gii tớnh thai nhi trc sinh vi mc ớch loi b thai nhi n. 2,5 a) ng dng ca quy lut phõn ly sn xut: - Trờn c th sinh vt, thng cỏc tớnh trng tri l tt, cũn cỏc tớnh ln l cỏc tớnh xu cú hi. Do ú sn xut, thu c lai ng lot 0,25 mang tớnh trng cú li, ngi ta dựng cp b m ú ớt nht phi cú mt c th thun chng v tớnh trng tri (AA) Vớ d : P: AA (tri) x AA (tri) Gp: A F1: A AA 0,25 Kiu hỡnh ng tớnh tri Hoc: P: AA (tri) x Gp: A F1: aa (ln) a Aa Kiu hỡnh ng tớnh tri - Ngc li trỏnh lai xut hin tớnh ln (xu) ngi ta khụng s dng c th d hp (khụng thun chng) lm ging, vỡ nh vy lai s cú s 0,25 phõn tớnh v cú kiu hỡnh ln (xu) Vớ d : P Aa (khụng thun chng ) x Aa (khụng thun chng) Gp: A ,a F1 A, a 0,25 1AA ,2Aa,1aa Kiu hỡnh cú ẳ mang tớnh trng ln (xu) b) - Bnh cõm ic bm sinh t bin gen ln 0,25 - Bnh ao l t bin th d bi (ngi cú NST th 21) 0,25 - Bnh bach tng t bin gen ln nm trờn NST thng 0,25 c) - Loi t bin cú th xy ra: t bin cu trỳc NST dng mt on v t 0.25 bin s lng NST th d bi. - C ch: + Mt on NST: cỏc tỏc nhõn lớ, húa hc lm cu trỳc ca NST b phỏ 0.25 v lm mt i on gen mang D. Giao t cha NST mt on (khụng mang gen D) kt hp vi giao t bỡnh thng (mang gen b) to nờn c th cú kiu gen od. + Th d bi: cp NST tng ng (mang cp gen tng ng Dd) khụng 0.25 phõn li gim phõn to nờn giao t O (n-1). Giao t ny kt hp vi giao t bỡnh thng mang gen d to nờn th d bi Od. 2,5 S khỏc gia quỏ trỡnh tng hp ADN vi quỏ trỡnh tng hp ARN: C ch t nhõn ụi ADN C ch tng hp ARN - Din sut chiu di ca phõn t - Din trờn tng on ca phõn t ADN ADN, tng ng vi tng gen hay tng nhúm gen. 0.25 -Cỏc nuclờụtit t liờn kt vi cỏc - Cỏc nuclờụtit t ch liờn kt vi nuclờụtit ca ADN trờn c mch cỏc nuclờụtit trờn mch mang mó khuụn: A liờn kờt vi T v ngc gc ca ADN; A liờn kt vi U. 0.25 li - H enzim ADN polymeraza - H enzim ARN polymeraza - T mt phõn t ADN m to - T mt phõn t ADN m cú th 0.25 phõn t AND ging v tng hp nhiu loi ARN khỏc ging m. nhau, t mt on phõn t ADN cú th tng hp nhiu phõn t ARN 0.25 cựng loi. - Sau t nhõn ụi ADN - Sau tng hp cỏc phõn t nhõn. ARN c nhõn 0.25 - Ch xy trc t bo phõn - Xy sut thi gian sinh chia. trng ca t bo. 0.25 - Gii thớch mARN l bn ca gen cu trỳc: Trỡnh t cỏc nuclờụtit ca mARN b sung vi trỡnh t cỏc nuclờụtit trờn mch khuụn ca gen cu trỳc (mch tng hp ARN) v chộp nguyờn trỡnh t cỏc nuclờụtit trờn mch i din (mch b sung) ch khỏc mt chi tit l T c thay bng U. 0.5 b) Khụng chớnh xỏc: M ch truyn cho thụng tin quy nh vic hỡnh thnh nờn tớnh trng mỏ lỳm ng tin di dng trỡnh t cỏc nuclờụtit xỏc 0.5 nh, m khụng truyn li cho cỏc kiu hỡnh ó cú sn.Núi cỏch khỏc m ch truyn cho cỏc alen quy nh kiu hỡnh ch khụng trc tip truyn cho kiu hỡnh. 2,0 a) Cho hai loi tinh trựng: BC v bc hoc Bc v bC vỡ s phõn li c lp v 0,5 t hp t kt thỳc GP thỡ mt tinh bo bc ch cú mt hai kh nng t hp NST kộp: (BB) (CC), (bb) (cc) hoc (BB) (cc), (bb) (CC). b) Cho loi trng: ABC,ABc,AbC,Abc,aBC,aBc,abC,abc.Vỡ mt t bo sinh trng ch cho mt trng. 0,5 c) S khỏc nhau: Cỏc t bo c to qua Cỏc t bo to qua gim phõn 0.5 nguyờn phõn - Mang b NST lng bi 2n. - Mang b NST n bi n. - B NST cỏc t bo - B NST cỏc giao t khỏc ging ht v ging ht t v ngun gc v cht lng. 0.5 bo m. 3,0 a) Tng s Nu ca Gen A = Gen a = - Giao t cha gen A: 4080 x = 2400 nuclờụtit 3, 0,25 2A + 3G = 3120 2A + 2G = 2400. 0,25 - Gii ta cú: A=T = 480; G=X= 720. - Giao t cha gen a: 2A + 3G = 3240 0,25 2A + 2G = 2400. - Gii ta cú: A=T = 360; G=X= 840 b) Cp Aa gim phõn khụng bỡnh thng gim phõn I cho loi giao t: Aa v 0. 0,25 0,5 - Giao t Aa cú: A = T = 480 + 360 = 840 nuclờụtit G = X = 720 + 840 = 1560 nuclờụtit - Giao t cú: A = T = G = X = nuclờụtit 0,25 0,25 c) - Cp Aa gim phõn I bỡnh thng, gim phõn II khụng bỡnh thng cho 0,5 loi giao t: AA; aa; - Gt: AA cú: A =T = 480 x = 960 Nucleotit; G = X = 720 x = 1440 Nu 0,25 - Giao t aa cú: A = T = 360 x 2= 720 Nu; G = X = 840 x = 1680 Nu - Giao t cú: A = T = G = X = Nu 0,25 2,0 a) ng vt n tham gia vo cỏc chui thc n: - SV sn xut V n V n tht 1. - SV sn xut V n V n tht V n tht 3. - SV sn xut V n c V n V n tht 1. 0,5 - SV sn xut V n c V n V n tht V n tht 3. (HS vit c chui thc n cho 0,25 im; chui thc n cho 0,5 im) b) Sp xp cỏc sinh vt theo tng thnh phn ca h sinh thỏi: Thnh phn sinh Qun th 1,0 vt SV sn xut SV sn xut 1, SV sn xut 2. SV tiờu th cp V n c 1, V n c 2, V n tp. SV tiờu th cp V n tp, V n tht 1, V n tht 2, V n tht 4. SV tiờu th cp V n tht 2, V n tht 3. SV tiờu th cp V n tht 3. (Nu hc sinh ch nờu: SV sn xut, V n thc vt, V n ng vt cỏc cp thỡ ch cho 50% s im cõu b) c) - Nu qun th V n tht suy gim s lng b ngi sn bt quỏ mc thỡ qun th ng vt n c tng s lng qun th sinh vt 0,25 sn xut gim s lng b qun th ng vt n c khai thỏc mnh. - Qun th ng vt n tht suy gim s lng qun th V n gim 0,25 s lng ngun thc n l qun th sinh vt sn xut gim s lng. 2,0 a) cht khớ thi gõy hiu ng nh kớnh: CO2, SO2, NO2, CO, CH4, 0,5 HFCs, . b) *Nguyờn nhõn gõy hiu ng nh kớnh: - Ch yu hot ng ca ngi gõy nh t chỏy nhiờn liu (ci, 0,5 than, du m, khớ t, ), cụng nghip giao thụng ti v un nu, - Do hot ng ca t nhiờn nh nỳi la, lt li. 0,5 * Hu qu ca hiu ng nh kớnh: Nhit Trỏi t tng dn, Bng tan hai cc ca Trỏi t, mc nc bin dõng cao, thay i khớ hu Trỏi t 0,5 nh hng n sinh vt gõy thiờn tai, dch bnh, sc kho ca ngi b suy gim. 3,0 a) * Ta cú P: x F1 xut hin cõy hoa trng. Chng t hoa l tớnh 0,25 trng tri; hoa trng l tớnh trng ln. * Quy c: Gen A quy nh tớnh trng hoa ; a- Hoa trng - F1 xut hin cõy hoa trng (aa) thỡ b m u cho giao t a. Suy P cú kiu gen Aa. * S lai; P: Aa G: A; a 0,5 x Aa A; a F1: A (hoa ) : aa (hoa trng) 0,25 b) * Khi cho cỏc cõy hoa F1 t th phn: 0,25 - Cõy hoa F1 cú kiu gen AA v Aa vi t l 1/3AA: 2/3 Aa. * Khi xy t th phn: F1: 1/3 (AA x AA) 0,25 v 2/3 (Aa x Aa) F2: 1/3 AA v 2/3( 1/4AA: 2/4 Aa : 1/4aa) 0,25 - T l kiu gen: (1/3 + 2/3.1/4)AA + 2/3. 2/4Aa + 2/3.1/4 aa = 3/6AA + 2/6Aa + 1/6 aa. 0,25 - T l kiu hỡnh: : trng. c) * Khi cho cỏc cõy hoa F1 giao phi ngu nhiờn. S cú phộp lai xy ra: Phộp lai Kiu gen F2 Kiu hỡnh F2 1/3.1/3( AA x AA) 1/9 AA 1/9 2.1/3.2/3(AA x Aa) 2/9AA : 2/9 Aa 4/9 2/3.2/3(Aa x Aa) 1/9AA: 2/9Aa : 1/9 aa 3/9 : 1/9 trng - T l kiu gen F2: 4/9 AA : 4/9 Aa : 1/9 aa - T l phõn li kiu hỡnh: Hoa : Hoa trng * Lu ý: Hc sinh lm cỏch khỏc, nu ỳng cho im nh ỏp ỏn. 0,5 0,25 0,25 có vàng, chẻ chủng. có kiểu gen ddNN Sơ đồ lai: P: DDnn ( đỏ , nguyên) x ddNN ( vàng, chẻ) GP: Dn dN F1 DdNn Kết quả: Kiểu gen : DdNn Kiểu hình: 100% đỏ chẻ Câu 6. a, Trong phân tử ADN, tỉ lệ % loại N: A% + T% + X% + G% = 100% Trong A% = T%, X% = G% ( theo nguyên tắc bổ xung ) ( điểm) Theo đề A% = 30% == A% = T% = 30% == X% = G% = 20% b, Số lợng loại N phân tử A DN. A% = T% = 30% = 1.200.000 N X% = G% = 20% = ? X = G = ( 1.200.000 x 20% ) : 30% = 800.000 N c, Tổng số N có phân tử A DN là: ( 1.200.000 + 800.000 ) x = 4.000.000 N. 1đ 1đ 1đ 1đ S GIO DC V O TO CAO BNG CHNH THC THI HC SINH GII CP TNH LP NM HC 2010 - 2011 Mụn: Sinh hc Thi gian: 150 phỳt ( khụng k thi gian giao ) BI Cõu 1: ( 3,5 im) a. Thnh phần hoá học xơng có ý nghĩa i với chức xơng? Giải thích xơng động vật đợc hầm ( un sụi lõu) thỡ b b ? b. Cho bit nguyờn nhõn gõy bnh kit l v bnh st rột. Ch s khỏc dinh dng ca trựng kit l v trựng st rột? Cõu 2: (3,0 im) a. Th no l hin tng tri khụng hon ton? b. mt loi thc vt, hoa mu l tri so vi hoa mu trng. Cho giao phn gia cõy hoa thun chng vi cõy hoa trng thun chng, thu c F1. Cho F1 t th phn thu c F2. - Xỏc nh t l kiu gen v kiu hỡnh ca F1 v F2. - Mu sc hoa b chi phi bi quy lut di truyn no? Cõu 3: ( 6,5 im) a. So sánh NST thờng NST giới tính. b. Phõn bit thng bin v t bin. c. Chỉ khác bệnh bạch tạng với bệnh đao ngời? Từ h y giải thích sở khoa học lời khuyên: Ngời phụ nữ không nên sinh độ tuổi 35? Câu 4: (5,0 đim) a. H y nêu điểm khác cấu tạo chức ADN ARN. b. Một đoạn mạch ARN có trình tự nuclêotit nh sau: - A U G X U U G A X H y xác định trình tự nuclêôtit đoạn gen đ tổng hợp đoạn mạch ARN trên. c. Mt gen cú 120 chu kỡ xon. Hiu s % ca s nuclờụtớt loi A vi nuclờụtớt khụng b sung vi nú bng 20%. Xỏc nh s lng mi loi nucleụtớt ca gen. Cõu 5. (2,0 im) a. Cho bit hu qu ca vic giao phi gn ng vt. Ti chim b cõu thng xuyờn giao phi gn m khụng b thoỏi hoỏ ging? b. Phõn bit mi quan h cng sinh v hi sinh. .Ht H v tờn thớ sinh: s bỏo danh H tờn v ch ký ca giỏm th s 1: . Sở Giáo dục Đào tạo Cao Bằng Đề S đề thi CHN HC SINH GII LP Năm học 2009-2010 Môn: Sinh học Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm : 02 trang) Câu : (2,0 điểm): Khi quan sỏt b nhim sc th t bo sinh dng ca mt a tr, ngi ta m c 45 nhim sc th ú cp nhim sc th gii tớnh ch cú chic. a tr ú l trai hay gỏi? B mc bnh gỡ ? Biu hin ca bnh ú ? C ch hỡnh thnh a tr mc bnh ú. Câu : (2,0 điểm) : Nhõn t sinh thỏi l gỡ ? Phõn bit cỏc nhúm nhõn t sinh thỏi. Cú loi cỏ cú cỏc ch s v gii hn chu ng i vi nhit nh sau : Cỏ rụ phi : 5,60 C ------- 300 C ----------- 420 C Cỏ chộp : 20 C ------- 280 C ----------- 440 C Cỏc ch s trờn l gỡ ? Da vo cỏc ch s ú hóy cho bit loi cỏ no cú s phõn b rng hn ? Ti ? Câu : (2,0 điểm) : u th lai l gỡ ? Nguyờn nhõn di truyn ca hin tng u th lai . Ti dựng lai F1 cú u th lai cao nht lm ging thỡ cỏc th h sau u th lai li gim dn ? trỡ u th lai ,trong trng trt ngi ta thng dựng phng phỏp gỡ ? Câu : (4,0 điểm): Hóy nờu nhng im khỏc c bn gia nguyờn phõn v gim phõn ? Mt t bo ca mt loi cú 2n nhim sc th nu nguyờn phõn liờn tip ln s to bao nhiờu t bo ? Câu : (3,5 điểm): Ti núi Prụtờin l mt nhng vt cht ch yu, rt quan trng ca c th sng ? Câu : (1,5 điểm): Hóy nờu s khỏc gia phn x khụng iu kin v phn x cú iu kin? Hin tng toỏt m hụi tri núng, hin tng ngi quen tm bui sỏng , c n sỏng sm li ni da g l phn x cú iu kin hay khụng iu kin ? Ti ? Câu : (2,0 điểm) : Hóy nờu nhng im c bn cu trỳc ca ADN. Mt gen( on ADN) cú s lng cỏc loi nuclờụtit mch l : A= 250, T= 350, G= 450, X= 450. Hóy xỏc nh s nuclờụtit cỏc loi mch ca gen. Câu : (3,0 điểm): mốo, tớnh trng lụng ngn tri hon ton so vi lụng di, cỏc gen nm trờn nhim sc th thng. em lai mốo c lụng ngn vi mốo cỏi cú kiu gen khỏc nhau. - Vi mốo cỏi th nht(A) lụng di thỡ sinh c mt mốo lụng ngn. - Vi mốo cỏi th hai(B) lụng ngn thỡ sinh c mt mốo lụng ngn. - Vi mốo cỏi th ba(C) lụng ngn thỡ sinh c mt mốo lụng di. a/ Xỏc nh kiu gen ca mốo c v mốo cỏi A, B, C . b/ Vit cỏc s lai gia mốo c v mốo cỏi A, B , C. -------------------------------------Hết ---------------------------------------Họ tên thí sinh Số báo danh: Họ tên, chữ kí giám thị số 1: . Sở Giáo dục Đào tạo Cao Bằng Đề S Cõu Cõu ( im) Ni dung tr li -a tr ú l gỏi hớng dẫn chấm đề thi CHN HC SINH GII LP năm học 2009-2010 Môn: Sinh học (Hớng dẫn chấm gồm : 04 trang) im 0,25 - mc bnh tc n 0,25 - Biu hin : lựn, c ngn, tuyn vỳ khụng phỏt trin, khụng cú kinh nguyt, t cung nh, trớ tu kộm phỏt trin, vụ sinh. 0,5 - C ch hỡnh thnh : + quỏ trỡnh gim phõn ca b hoc m, cp NST gii tớnh phõn li khụng u, to giao t khụng cha NST gii tớnh(o) Cõu ( im) + qua th tinh, to giao t khụng cha NST gii tớnh(o) kt hp vi giao t bỡnh thng (X) to c th XO P : XY x XX GP : XY, O X F1 : XXY , XO -Nhõn t sinh thỏi l nhng yu t ca mụi trng tỏc ng n sinh vt - Cỏc nhúm nhõn t sinh tỏi gm nhúm: + nhúm nhõn t vụ sinh: l nhng nhõn t khụng sng mụi trng( nhit , ỏnh sỏng, m, t) 0,5 0,5 0,5 0,25 + nhúm nhõn t hu sinh : gm cỏc sinh vt v ngi cú nh hng n i sng sinh vt 0,25 -Cỏc ch s: 5,60 C; 20 C l gii hn di( hay im gõy cht di) 0,25 - Cỏc ch s: 420 C; 440 C l gii hn trờn( hay im gõy cht trờn) 0,25 - Cỏc ch s: 300 C; 280 C l im cc thun - Cỏ chộp phõn b rng hn vỡ cú gii hn chu ng v nhit ln hn 0,25 0,25 Cõu ( im) -u th lai l hin tng c th lai F1 cú sc sng cao hn, sinh trng nhanh hn, phỏt trin mnh hn, chng chu tt hn, cỏc tớnh trng NS cao hn trung bỡnh gia b m hoc vt tri c b m. 0,5 - nguyờn nhõn di truyn: mi dng b m thun chng cú nhiu 0,5 gen ln xu th ng hp nờn biu hin mt s c im xu, lai gia chỳng, F1 cú kiu gen d hp v cỏc cp gen ch cú gen tri cú li mi c biu hin F1 F1 cú u th lai ln nht. - Dựng F1 lm ging , u th lai s gim dn qua cỏc th h vỡ t l d hp gim dn, cỏc gen ln xu li cú c hi biu hin thnh kiu hỡnh Cõu4 ( im) - trỡ u th lai cõy trng, ngi ta cho nhõn ging vụ tớnh( giõm, chit, ghộp, vi nhõn ging) Nguyờn phõn Gim phõn - l hỡnh thc phõn bo xy - ch xy t bo sinh dc tt c cỏc loi t bo( tr t chớn bo sinh dc chớn) - ch cú ln phõn bo - gm ln phõn bo liờn tip - Cỏc NST nhõn ụi ln, - Cỏc NST nhõn ụi ln, phõn li ln phõn li ln - kt qu: t t bo m, qua - kt qu: t t bo m, qua nguyờn phõn to t bo gim phõn to t bo cú cú b NST ging v b NST gim i mt na so ging t bo m vi t bo m - Cỏc NST tng ng khụng - Cỏc NST tng ng cú s cú s tip hp, trao i chộo tip hp, trao i chộo - kỡ gia, cỏc NST kộp xp - kỡ gia I, cỏc NST kộp xp thnh hng trờn mt phng thnh hng trờn mt phng xớch o xớch o - l c ch sinh trng , sinh - l c ch hỡnh thnh giao t sn vụ tớnh sinh vt sinh vt sinh sn hu tớnh - S TB c to thnh= 24 = 16 Cõu Vỡ Pr cú nhng chc nng: (3,5im) -l thnh phn cu trỳc c bn ca TB: tham gia cu to nờn hu ht cỏc thnh phn ca t bo, hỡnh thnh tớnh trng - L thnh phn ca Enzim: Pr cú chc nng xỳc tỏc cho cỏc phn ng 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - l thnh phn ca hooc mụn: Pr cú chc nng iu hũa s trao i cht 0,5 - l thnh phn ca khỏng th: Pr cú chc nng bo v c th 0,5 - L thnh phn cu to uụi, roi TB: Pr cú chc nng ng t bo 0,5 - L thnh phn ca Hb: Pr cú chc nng chuyn cỏc cht 0,5 - cú th phõn gii cung cp nng lng cho c th. 0,5 Cõu - Phn x khụng iu kin l phn x sinh ó cú, khụng cn (1,5im) phi hc 0,5 - Phn x cú iu kin l phn x c hỡnh thnh i sng 0,5 cỏ th, l kt qu ca quỏ trỡnh hc tp, rốn luyn Cõu (2 im) - Hin tng toỏt m hụi tri núng l phn x khụng iu kin vỡ l phn ng bm sinh 0,25 - Ngi quen tm sm c sỏng sm li ni da g l phn x cú iu kin vỡ qua vic thng xuyờn tm sm ó hỡnh thnh phn ng iu hũa thõn nhit ca c th 0,25 - AND c cu to t cỏc nguyờn t: C,H,O,N v P 0,25 - L cht i phõn t 0,25 - L cht a phõn: n phõn l cỏc nuclờụtit , cú loi: A,T,G,X 0,25 - ADN cú tớnh a dng v c thự ph thuc vo s lng, thnh phn v trỡnh t sp xp cỏc nuclờụtit , l c s phõn t qui nh tớnh a dng v c thự ca cỏc loi sinh vt. 0,5 - L chui xon kộp gm mch song song, xon u 0,25 - Cỏc nuclờụtit mch liờn kt vi thnh tng cp theo nguyờn tc b sung : A liờn kt vi T, G liờn kt vi X. 0,25 - A1= 250 - T1= 350 - G1= 450 - X1= 450 Cõu (3 im) T2 = 250 A2 = 350 X2 = 450 G2 = 450 Qui nh: gen A lụng ngn Gen a- lụng di 0,25 0,25 a/ xỏc nh kiu gen ca mốo c v mốo cỏi - Mốo A( di) cú KG l aa 0,25 -T phộp lai gia mốo ( ngn) v mốo C( ngn) c mốo lụng di ( cú KG aa) c mốo ( ngn) v mốo C( ngn) u phi cú alen a + KG ca mốo ( ngn) l Aa 0,5 + KG ca mốo C ( ngn) l Aa 0,25 - cú lụng ngn mốo B( ngn) cú KG AA hoc Aa Theo u bi , mốo cú KG khỏc mốo B( ngn) cú KG AA . b/ Vit cỏc s lai: */Phộp lai 1: P: ( ngn) x A( di) Aa aa GP : A ; a a F1 : Aa ( ngn) , aa ( di) 0,25 */Phộp lai 2: P: ( ngn) x B( ngn) Aa AA GP : A ; a A F1 : AA ( ngn) , Aa ( ngn) */Phộp lai 3: P: ( ngn) x B( ngn) Aa Aa GP : A ; a A, a F1 : AA( ngn), Aa ( ngn) , Aa ( ngn) , aa ( di) 0,5 ----------------------------- Hết HDC-------------------------------- 0,5 0,5 THI CHN HC SINH GII S GIO DC V O TO CAO BNG LP CP TNH NM HC 2009 - 2010 Mụn: Sinh hc S Thi gian: 150 phỳt ( khụng k thi gian giao ) BI Cõu ( 3,0 im) S tng hp phõn t ARN c din nh th no? Nờu vai trũ ca cỏc loi ARN quỏ trỡnh tng hp prụtờin. Câu ( 2,0 im) a. Nêu qui trình nhân giống mía phơng pháp nhân giống vô tính ống nghiệm? b. Hiện công nghệ tế bào đợc ứng dụng lĩnh vực nào? Câu ( 3,0 im) a. Cho bit s khỏc gia thng bin v bin d t hp? b. Phân tích vai trò giống kĩ thuật sản xuất việc nâng cao suất vật nuôi, trồng? Cõu ( 1,5 im) a. Cu trỳc in hỡnh ca nhim sc th c biu hin rừ nht kỡ no ca quỏ trỡnh phõn chia t bo? Hóy mụ t cu trỳc ú. b. Nêu chế trì ổn định nhim sc th? Cõu ( 2,5 im) Nờu tờn cỏc mi quan h khỏc loi vc cho bit c im ca cỏc mi quan h ú? Cõu (2,0 im) Mỏu cú tớnh cht bo v c th nh th no ? Trỡnh by quỏ trỡnh bo v c th ca bch cu Cõu ( 3,0 im) Tng s nuclờotớt ca mt phõn t ADN l 800000 nuclờụtớt. a. Tớnh chiu di ca phõn t ADN? b. Tớnh s nuclờotớt mi loi ca phõn t ADN trờn. Bit A X = Cõu (3,0 im) Khi cho cỏc cõy F1 giao phn vi nhau, ngi ta thu c F2 cú 450 cõy cú ht en v 150 cõy cú ht nõu. a. Hóy xỏc nh tớnh trng no l tớnh trng tri, tớnh trng no l tớnh trng ln gii thớch ? b. Xỏc nh kiu gen, kiu hỡnh ca th h P v F1? Vit s lai t P n F2 . .Ht H v tờn thớ sinh: s bỏo danh H tờn v ch ký ca giỏm th s 1: . PHềNG GD&T HềA AN THI HSG LP NM HC 2011 - 2012 Mụn: Sinh hc Thi gian lm bi: 150 phỳt Cõu (3,0) 1. Phõn tớch c s ca nguyờn tc truyn mỏu ? 2. Gii thớch ti nhúm mỏu O l nhúm mỏu chuyờn cho v nhúm mỏu AB l nhúm mỏu chuyờn nhn ? Cõu 2: (4,0) 1. Phộp lai phõn tớch l gỡ? Mc ớch ca phộp lai phõn tớch? 2. Th h b m cú cỏc kiu gen AABB; aabb. Em hóy trỡnh by phng phỏp to c th cú kiu gen AAbb. Bit rng cỏc gen tri l tri hon ton. Cõu (3,0) 1. Phõn bit cỏc th t bin s lng NST? 2. B NST ca rui gim c kớ hiu: AaBbDdXY a. Vit kớ hiu b NST kỡ u v kỡ cui ca quỏ trỡnh nguyờn phõn din bỡnh thng? b. Gi s nguyờn phõn dõy t vụ sc khụng hỡnh thnh, cp Bb khụng phõn li. Hóy vit kớ hiu b NST ca cỏc t bo cú th to thnh? Cõu (3,0 ) 1. Trong quỏ trỡnh t nhõn ụi ca ADN, vỡ ADN sinh ging v ging ADN m? 2. Trong trng hp no ADN sinh khỏc ADN m? Hin tng ADN sinh ging v khỏc ADN m cú ý ngha nh th no i vi sinh vt ? Cõu (3,0) loi sinh vt, cú hp t nguyờn phõn vi s ln bng ó to s t bo mi cha 9600 NST trng thỏi cha nhõn ụi. Mụi trng ni bo ó cung cp nguyờn liu to 9300NST n cho quỏ trỡnh nguyờn phõn trờn. a. Xỏc nh s lng NST ca hp t chỳng ang k sau? b. Xỏc nh s t nguyờn phõn ca mi hp t? c. Xỏc nh tng s t bo xut hin c quỏ trỡnh nguyờn phõn ca c hp t? Cõu (4,0) mt loi thc vt, cho P thun chng khỏc hai cp tớnh trng tng phn, lai vi c F1 u cú kiu hỡnh thõn cao, qu . Cho F1 lai phõn tớch gi s thu c FB vi kt qu nh sau: - Trng hp 1: 25% cõy thõn cao, qu : 25% cõy thõn cao, qu vng: 25% cõy thõn thp, qu : 25% cõy thõn thp, qu vng. - Trng hp 2: 50% cõy thõn cao, qu : 50% cõy thõn thp, qu vng. - Trng hp 3: 50% cõy thõn cao, qu vng: 50% cõy thõn thp, qu . Hóy gii thớch kt qu v vit s lai t F1 n FB cho tng trng hp? Cho bit mi gen quy nh tớnh trng, cỏc gen nm trờn NST thng, NST khụng thay i cu trỳc gim phõn. PHềNG GD&T HềA AN Cõu Cõu1 (3) Cõu (4 ) HNG DN CHM THI HSG LP MễN SINH HC NM HC 2011 - 2012 Ni dung 1. C s ca nguyờn tc truyn mỏu. Trong mỏu ngi c phỏt hin cú yu t : - Cú loi khỏng nguyờn trờn hng cu l A v B. - Cú loi khỏng th huyt tng l ( gõy kt dớnh A) v (gõy kt dớnh B). - Hin tng kt dớnh hng cu ca mỏu cho xy vo c th nhn gp khỏng th huyt tng ca mỏu nhn gõy kt dớnh. - Vỡ vy truyn mỏu cn lm xột nghim trc la chn loi mỏu truyn cho phự hp, trỏnh tai bin: Hng cu ngi cho b kt dớnh huyt tng ngi nhn gõy tc mch v trỏnh b nhn mỏu nhim cỏc tỏc nhõn gõy bnh. 2. Nhúm mỏu O l mỏu chuyờn cho v mỏu nhúm AB l mỏu chuyờn nhn : - Mỏu AB cha loi khỏng nguyờn A v B hng cu, nhng huyt tng khụng cú cha khỏng th. Do ú mỏu AB khụng cú kh nng gõy kt dớnh hng cu l, mỏu AB cú th nhn bt k nhúm mỏu no truyn cho nú nờn gi l nhúm mỏu chuyờn nhn. - Mỏu O khụng cha khỏng nguyờn hng cu, ú c truyn cho mỏu khỏc khụng b khỏng th huyt tng ca mỏu nhn gõy kt dớnh hng cu nờn gi l nhúm mỏu chuyờn cho. 1. Lai phõn tớch l gia cỏ th mang tớnh trng tri cn xỏc nh kiu gen vi cỏ th mang tớnh trng ln. Nu kt qu ca phộp lai l ng tớnh thỡ cỏ th mang tớnh trng tri cú kiu gen ng hp, cũn kt qu phộp lai l phõn tớnh thỡ cỏ th ú cú kiu gen d hp. - Mc ớch ca phộp lai phõn tớch: Kim tra kiu gen ca c th mang tớnh trng tri. Kim tra thun chng ca ging. 2. Cho lai hai c th b, m cú kiu gen AABB, aabb vi c th h F1 P: AABB x aabb F1: 100% AaBb - cú kiu gen AAbb cn thc hin phộp lai gia cỏc cỏ th F1 vi nhau, t ú phõn tớch kt qu F2 xỏc nh cỏ th cú kiu gen cn to - Cho F1 lai vi nhau: AaBb x AaBb c th h F2 cú t l kiu hỡnh: 9A-B-: 3A-bb : 3aaB- : 1aabb - Kiu hỡnh 3A-bb cú hai kiu gen: AAbb v Aabb - Vỡ vy chn kiu gen AAbb thỡ cn thc hin phộp lai phõn tớch: Cho cỏc cỏ th cú kiu hỡnh A- bb lai vi cỏ th cú kiu hỡnh mang tớnh trng ln aabb, ri theo dừi riờng r kt qu ca tng cp lai: - cp lai no m lai ng tớnh 100% A-bb thỡ cỏ th A-bb ú cú kiu gen AAbb: P: AAbb x aabb 100% Aabb im 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Cõu (3) Cõu (3) Cõu (3) Cõu (4) 1. Th d bi: L c th m t bo sinh dng cú hoc s cp NST b thay i v s lng. Th a bi: L c th m t bo sinh dng cú s NST l bi s ca n (thng ln hn 2n) 2.a - Kỡ u: AAaaBBbbDDddXXYY - Kỡ cui: AaBbXY b - AaBBbbDdXY - AaDdXY 1. Quỏ trỡnh t nhõn ụi ca ADN din theo cỏc nguyờn tc: - Nguyờn tc khuụn mu: Mch mi ca ADN c tng hp da trờn mch khuụn ca ADN m. - Nguyờn tc b sung: Cỏc nuclờụtit mch khuụn liờn kt vi cỏc nuclờụtit t mụi trng ni bo theo nguyờn tc: A liờn kt vi T hay ngc li, G liờn kt vi X hay ngc li. - Nguyờn tc gi li mt na (bỏn bo ton): Trong mi ADN cú mt mch ca ADN m (mch c), mch cũn li c tng hp mi. 2. Trong trng hp quỏ trỡnh t nhõn ụi b ri lon s xy hin tng ADN sinh khỏc vi ADN m. * í ngha: - Hin tng ADN sinh ging vi ADN m l c s phõn t ca hin tng di tryn ca sinh vt t nhiờn. - Hin tng ADN sinh khỏc vi ADN m l c s phõn t ca hin tng bin d ca sinh vt t nhiờn. a. Xỏc nh s lng NST: Gi s ln nguyờn phõn ca hp t l k (k nguyờn dng) Theo bi ta cú: 6.2n.2k = 9600. 6.2n.(2k - 1) = 9300. Gii ta cú : 2n = 50. S lng NST ca hp t kỡ sau: x 50 x2 = 600NST b. S t NP: x 50 x 2k = 9600 2k = 32 = 25 k = 5. Vy s t NP l t. c. Tng s TB xut hin hp t nguyờn phõn t l: + + + 16 + 32 = 62 TB Tng s TB xut hin hp t nguyờn phõn t l: 6. 62 = 372 TB (HS lm cỏch khỏc nu ỳng cho im ti a) - F1 u cú kiu hỡnh thõn cao, qu . Vy tớnh trng thõn cao, qu l tớnh trng tri so vi tớnh trng thõn thp, qu vng. - Qui c: Gen A: thõn cao, gen a: thõn thp. Gen B: qu , gen b: qu vng * Trng hp 1: FB cú t l phõn li kiu hỡnh t l 1: 1: 1: 1. Vy F1 cho loi giao t bng nờn F1 d hp t hai cp gen phõn li c lp, F1 cú kiu gen AaBb 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 S lai: F1: AaBb x aabb GF1 : AB, Ab, aB, ab ab FB : 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb Kiu hỡnh: 1cõy thõn cao, qu : 1cõy thõn cao, qu vng: cõy thõn 0,5 thp, qu : cõy thõn thp, qu vng * Trng hp 2: 50% cõy thõn cao, qu : 50% cõy thõn thp, qu vng. FB cú t l phõn li kiu hỡnh t l 1: 1. Vy F1 cho loi giao t bng nờn F1 d hp t hai cp gen, liờn kt gen, kiu gen F1 S lai: F1: AB ab x ab AB ab : ab ab Kiu hỡnh FB: cõy thõn cao, qu : cõy thõn thp, qu vng * Trng hp 3: 50% cõy thõn cao, qu vng: 50% cõy thõn thp, qu FB cú t l phõn li kiu hỡnh t l 1: 1. Vy F1 cho loi giao t bng nờn F1 d hp t hai cp gen, liờn kt gen, kiu gen F1 S lai: 0,5 ab ab GF1: AB , ab FB: AB ab F1 : Ab aB GF1: Ab , aB FB: Ab ab x Ab aB ab ab 0,5 0,5 ab : aB ab Kiu hỡnh FB: cõy thõn cao, qu vng : cõy thõn thp, qu (HS lm cỏch khỏc nu ỳng cho im ti a) 0,5 [...]... 6/16 - A-bbdd = 1/2.1/4.1./2 = 1/16 - aabbdd = 1/2.1/4.1/2 = 1/16 1,0 1,0 1,0 * Lu ý: Hc sinh lm cỏch khỏc, nu ỳng vn cho im nh ỏp ỏn 3 Sở Giáo Dục & Đào Tạo NGhệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS năm học 2010 - 2011 Đề chính thức Môn thi: sinh học - bảng a Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu 1 (3,0 i m) a) N u trong qu n th cõy giao ph n v qu n th cõy t th ph n u cú gen... phõn tớch thỡ tr 1 s im ca ý ny Nu hc sinh cho F1 x 2 F1 sau ú da vo t l kiu hỡnh ca F2 xỏc nh thỡ cho im ti a vỡ lp 9 HS cha hc HGV 2) Hc sinh gii cỏch khỏc, nu ỳng vn cho im nh ỏp ỏn 4 S GIO DC V O TO THANH HO K THI CHN HC SINH GII TNH NM HC 2011- 2012 THI CHNH THC MễN THI: Sinh hc LP 9 THCS Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 23/3/2012 thi cú 8 cõu, gm 2 trang S bỏo danh ... giao t bỡnh th ng ch a gen l n núi trờn thỡ s l ng t ng lo i nuclờụtit c a m i lo i h p t b ng bao nhiờu? (Thớ sinh khụng c s d ng ti li u Cỏn b coi thi khụng gi i thớch gỡ thờm) - H t - Sở GD &ĐT Quảng Bình Kì thi chọn học sinh giỏi C P tỉnh lớp 9 THCS NM H C 2012 - 2013 Mụn thi: sinh học H NG D N CH M Cõu 1 2 a b 3 H ng d n ch m i m 1.0 - Phộp lai phõn tớch l phộp lai gi a c th cú tớnh tr ng tr... u d c TLKH F2: 15 qu trũn : 1 qu b u d c TLKG F2: 9 AA : 6 Aa : 1aa 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 i m 0,25 0,25 0,25 0,25 S GIO DC V O TO THANH HO Kè THI CHN HC SINH GII TNH NM HC 2010- 2011 CHNH THC MễN THI : Sinh hc Lp : 9 THCS Ngy thi: 24/03/2011 Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) thi cú 02 trang, gm 09 cõu S bỏo danh: Cõu 1 (2,5 im) a) Nu cỏc alen ca cựng mt...Sở GD &ĐT Quảng Bình THI CHNH TH C S BO DANH: Kì thi chọn học sinh giỏi C P tỉnh lớp 9 THCS NM H C 2012 - 2013 Mụn thi: sinh học (Khúa ngy 27 thỏng 3 nm 2013) (Th i gian lm bi:150 phỳt Khụng k th i gian giao ) Cõu 1 (1,0 i m) T i sao trong phộp lai phõn tớch, n u k t qu lai... ng hai phng phỏp ny nh m m c ớch gỡ? Cõu 9: (2,0 i m) K tờn cỏc con ng lõy truy n HIV/AIDS? Phũng trỏnh lõy nhi m HIV b ng cỏch no? Theo em cú nờn lỏnh xa ng i b nh trỏnh lõy nhi m? Vỡ sao? H T - S GIO D C V O T O H I DNG CHNH TH C Kè THI CH N H C SINH GI I T NH L P 9 THCS NM H C 2012 2013 MễN SINH H C Th i gian lm bi: 150 phỳt thi g m: 01 trang Ngy thi: 27/03/2013 Cõu 1 (2 i m) a Th no l tớnh... = 2400 nuclờụtit - a0 cú: A = T = 360 nuclờụtit G = X = 840 nuclờụtit Lu ý: N u h c sinh lm theo cỏch khỏc nhng cho k t qu - ỳng v n cho i m t i a 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 S GIO D C V O T O T NH K NễNG CHNH TH C K THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 9 THCS NM H C 2010-2011 Khúa thi ngy: 10/3/2011 Mụn thi: SINH H C Th i gian: 150 phỳt (khụng k th i gian giao ) Cõu 1: (2,0 i m) D a vo s hi... Vy xỏc sut sinh ngi con ln sinh tip theo khụng b bnh l 1- 0,25 = 0,75 = 75% 0,25 Cõu 6 a) * Tờn 3 dng thỏp tui v cỏc nhúm tui trong mi thỏp tui: A dng phỏt trin, B: dng n nh, C: dng suy thoỏi * Cỏc nhúm tui: c: nhúm tui trc sinh sn; b: nhúm tui sinh sn; c: nhúm tui sau sinh sn * Nờu nhng im khỏc nhau c bn gia thỏp tui dng A v thỏp tui dng C: Thỏp dng C (0,5) Thỏp dng A (0,5) - ỏy rng, t l sinh cao,... hp, t l sinh thp, s lng cỏ th ca qun th gim dn th ca qun th tng mnh - Nhúm tui trc sinh sn nhiu hn - Nhúm tui trc sinh sn ớt hn nhúm nhúm tui sinh sn tui sinh sn b) í ngha ca vic nghiờn cu thỏp tui: Nghiờn cu thỏp tui giỳp ra bo v v khai thỏc ti nguyờn cú hiu qu hn Cõu 7 a) Li thc n ca b nuụi cỏ cnh: 2,5 To n bo Ph liu Giỏp xỏc chõn chốo 0,5 0,5 1,0 0,5 1,5 Cỏ by mu c a) B nuụi cỏ cnh l mt h sinh thỏi... liu Giỏp xỏc chõn chốo 0,5 0,5 1,0 0,5 1,5 Cỏ by mu c a) B nuụi cỏ cnh l mt h sinh thỏi vỡ b cú 2 thnh phn ch yu: + Mụi trng vụ sinh (sinh cnh): Nc, cỏc cht vụ c, ỏnh sỏng, nhit , ; + Qun xó sinh vt gm: sinh vt sn sut (to n bo); sinh vt tiờu th (giỏp xỏc chõn chốo, cỏ by mu); sinh vt phõn gii (c, vi khun, nm, ) Cõu 8 a) T l cỏc loi kiu gen v kiu hỡnh F1: P: AaBbdd x aaBbDd 1,0 0,25 0,25 3,0 F 1: - T . THANH HÓA ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2014- 2015 MÔN THI: SINH HỌC LỚP 9 THCS Ngày thi: 25/3/2015 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm 02. 1/3.1/3( AA x AA) 1 /9 AA 1 /9 đỏ 2.1/3.2/3(AA x Aa) 2/9AA : 2 /9 Aa 4 /9 đỏ 2/3.2/3(Aa x Aa) 1/9AA: 2/9Aa : 1 /9 aa 3 /9 đỏ: 1 /9 trắng - Tỉ lệ kiểu gen ở F 2 : 4 /9 AA : 4 /9 Aa : 1 /9 aa - Tỉ lệ phân. ý: Học sinh làm cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm như đáp án. Së GD &§T Qu¶ng B×nh K× thi chän häc sinh giái CẤP tØnh líp 9 THCS NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: sinh

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan