TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI (TRỌN BỘ)

95 1.8K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2015, 22:13

Bộ Tài liệu bao gồm: 1. BAI - NHA NUOC TRONG HE THONG XHCN 2. BAI - BO MAY NN VA HE THONG CAC CO QUAN TRONG BO MAY NN 3. BAI - QLNN VA VAN DE DOI MOI QLNN GIAI DOAN HIEN NAY 4. BAI - CAN BO CONG CHUC VN THEO PHAP LUAT HIEN HANH 5. BAI - VAN BAN QUAN LY NHA NUOC 6. BAI - QUY CHE DAN CHU CO QUAN 7. BAI - HE THONG TO CHUC - BO MAY BHXH VN 8. BAI - HE THONG TO CHUC BO MAY BHXH TINH 9. MENU QLNN 1+ +3 + + 5+ + 10. QD 4857 11. QD 4969 12. MOT SO DE THI CONG CHUC THAM KHAO BÀI THỨ NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. KHÁI NIỆM VÀ CƠ CẤU HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ: a. Khái niệm : HTCT XHCN toàn thể chế trò gắn bó hữu cơ, tác động lẫn thực quyền lực trò ND lao động . _ HTCT XHCN VN bao gồm: Đảng cộng sản VN, NN, Mặt trận tổ Quốc thành viên mặt trận: Tổng liên đoàn lao động VN, Đoàn niên cộng sản HCM, Liên hiệp phụ nữ VN, Hội nông dân tập thể, hội cựu chiến binh…. b. Đặc điểm hệ thống trò XHCN VN: Là hệ thống tổ chức chặt chẽ, khoa học sở phân đònh chức nhiệm vụ mổi tổ chức; đảm bảo nguyên tắc đạo: tất quyền lực thuộc ND, đảm bảo lãnh Đảng, tập trung dân chủ pháp chế XHCN. Thống phận trò XH Hệ thống XHCN có tính dân chủ vừa mục tiêu, động lực phương tiện để vận hành hệ thống trò . II. VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ: NN XHCN có vò trí vai trò đặc biệt quan trọng HTCTXH. Là thiết chế giữ vò trí trung tâm hệ thống trò, tổ chức tập trung quyền lực ND công cụ hữu hiệu để thức quyền lực đó. NN giữ vò trí trung tâm hệ thống trò lẻ : 1. NN XHCN đại diện cho giai cấp tầng lớp XH. Điều kiện tạo ĐK cho NN XHCN sở XH rộng rãi triển khai nhanh sách mình. 2. NN XHCN có máy đặc biệt chuyên môn làm chức quản lý (bộ máy nhà nước thiết chế riêng lực lượng vũ trang, tòa án, nhà tù) 3. NN XHCN có quyền ban hành pháp luật đảm bảo cho việc thực pháp luận đời sống trò XH. 4. NN XHCN tổ chức trò mang tính chủ quyền quốc gia có quyền tối cao việc đònh vấn đề quan trọng đất nước (kể đối nội lẫn đối ngoại chủ thể theo công pháp quốc tế). 5. NN XHCN chủ thể sở tối cao tư liệu sản xuất quan trọng XH. Thông qua NN thực điều tiết vó mô KT. Đồng thời NN nắm tay nguồn sở vật chất, tài to lớn, tạo điều kiện không vận hành máy NN mà đảm bảo cho tổ chức trò XH hoạt động. III. QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG,CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ NHÀ NƯỚC: 1. Quan hệ Đảng với NN : Đảng CSVN có vai trò lãnh đạo NN thiết chế khác hệ thống trò. Bởi lẽ: _ Đảng CSVN người tiên tiến vũ trang giới quan phương pháp luận chủ nghóa Mác Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh. a) Các hình thức lãnh đạo đảng nhà nước: Đảng đề đường lối, chủ trương sách, đònh hướng, cho tổ chức hoạt động máy NN. Đảng cử cán ưu tú qua giữ chức vụ quan trọng BMQLNN. Đảng kiểm tra hoạt động quan BMNN. b) Các phương pháp lãnh đạo đảng nhà nước: Đảng không thực phương pháp mệnh lệnh, hành chánh quyền lực mà lãnh đạo Đảng vận động thuyết phục. c) Đảng hoạt động khuôn khổ Pháp luật tuân theo Hiến pháp năm 1992, điều quy đònh: ”mọi tổ chức Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp Và Pháp luật”. 2. Quan hệ Đảng với tổ chức trò: Ở mức độ khác tổ chức trò điều tham gia QLNN. a) Các tổ chức trò XH chổ dựa NN, sở quyền ND (điều hiến pháp năm 1992) b) NN có trách nhiệm tạo sở pháp lý điều kiện tài vật chất … cho các tổ chức XH tham gia vào công tác QLNN. c) Các tổ chức trò XH có trách nhiệm giáo dục hội viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối sách Đảng Pháp luật NN, tham gia tích cực vào hoạt động NN. BÀI THỨ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VÀ HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC I. KHÁI NIỆM BỘ MÁY NHÀ NƯỚC: BMNN XHCN hệ thống quan NN từ Trung ương xuống sở tổ chức theo nguyên tắc chung, thống nhất, tạo thành chế đồng thực chức nhiệm vụ NN XHCN. Cơ quan NN phận cấu thành BMNN. Đó tổ chức NN có tính độc lập tương đối, có thẩm quyền thành lập theo quy đònh pháp luật, nhân danh NN thực nhiệm vụ chức NN hình thức PP đặc thù II. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: 1. Có tính quyền lực NN (Tính thẩm quyền nhà nước quy đònh chặt chẽ, khác với tổ chức xã hội khác). 2. Ban hành VB pháp luật thực cưởng chế NN trình thực luật. 3. QLNN có tính vó mô hoạt động sản xuất kinh doanh. 4. Được phân thành quan có chức riêng thực nhiệm vụ chung NN. III. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH BMNN XHCN: BMNN VN tổ chức thành phân hệ 1. Các quan quyền lực NN (Các quan đại diện) 2. Chế đònh Chủ tòch nước. 3. Các quan hành chánh NN. 4. Các quan xét xử (Tòa án) 5. Các quan kiểm sát (Viện kiểm sát) 1. Quốc hội hội đồng nhân dân cấp. a) QH HĐND cấp quan quyền lực NN, điều ND trực tiếp bầu ra, nhân danh ND thực quyền lực NN. QH quan đại biểu cao ND, quan quyền lực cao nước CHXHCN VN. Nhiệm kỳ QH năm. QH có nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau : + Làm Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp; làm Luật sửa đổi Luật thực chương trình XD Luật Pháp lệnh. + Thực quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, Luật nghò QH; xét báo cáo hoạt động Chủ tòch nước,y ban thường vụ QH, Chính phủ, Tòa án ND tối cao, viện kiểm sát ND tối cao. + Quyết đònh sách phát triển KT XH đất nước. + Quyết đònh sách tài chính; tiền tệ quốc gia, đònh dự toán ngân sách NN phân bổ ngân sách NN. Phê chuẩn toán ngân sách NN, quy đònh sửa đổi bãi bỏ thứ thuế. + Quyết đònh sách dân tộc NN. + Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tòch nước, Phó chủ tòch nước, Chủ tòch QH, Phó chủ tòch QH ủy viên UB thường vụ QH, Thủ tướng phủ, Chánh án án ND tối cao,Viện trưởng viện kiểm sát ND tối cao; phê chuẩn đề nghò Thủ tướng phủ việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, cách chức Phó thủ tướng thành viên khác Chính phủ. + Quyết đònh thành lập, bãi bỏ quan ngang Bộ Chính phủ, thành lập mới, nhập, điều chỉnh đòa giới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành lập giải thể đơn vò hành KT đặc biệt + Quyết đònh đại xá. + Quyết đònh việc trưng cầu ý dân quyền hạn quy đònh điều 84 Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2001 (sau gọi hiến pháp sửa đổi) Trong hệ thống quan quyền lực cao bên cạnh UB QH, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) có UB thường vụ QH _ quan thường trực QH. UB thường vụ QH có nhiệm vụ sau: Công bố chủ trì họp QH. Tổ chức chuẩn bò, triệu tập chủ trì họp QH. Giám sát việc thi hành Hiến pháp, Luật, Nghò QH, Pháp lệnh, Nghò ban thường vụ QH; giám sát hoạt động Chính phủ, án ND tối cao, viện kiểm sát ND tối cao; đình VB Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, án ND tối cao, viện kiểm sát ND tối cao trái với Hiến pháp, Luật, Nghò QH trình với QH hủy bỏ VB đó; hủy bỏ VB Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án ND tối cao, Viện kiểm sát ND tối cao, trái với pháp lệnh, nghò ban thường vụ quốc hội . Một số quyền hạn khác quy đònh điều 91 hiến pháp năm 1992 sửa đổi. b) HĐND cấp: HĐND cấp quan quyền NN lực đòa phương, dân trực tiếp bầu ra, chòu trách nhiệm báo cáo trước ND quan NN cấp trên, HĐND cấp đònh vấn đề phát triển VH XH, đảm bảo an ninh, an toàn XH đòa bàn, đòa phương. 2. Chủ tòch nước: Sự tồn đònh chế CTN hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) bước phát triển so với Hiến pháp năm 1980. CTN QH bầu ra; chòu trách nhiệm báo cáo trước QH, theo điều 103 Hiến pháp năm 1992 sửa đổi; CTN có quyền hạn lớn lónh vực hành pháp lập pháp, nhân vật “ trung tâm trò “ đại diện thức NN lãnh vực đối ngoại đối nội. 3. Các quan hành chánh nhà nước: Hệ thống hành NN bao gồm: Chính phủ hệ thống quan quản lý nhà nước trung ương đòa phương (Các Bộ, quan ngang Bộ UBND cấp) Cơ quan hành nước ta có đặc điểm sau: + Thực quyền lực trình quản lý (Thẩm quyền quy đònh pháp luật) + Là quan quyền lực NN, quan hành NN Trung ương đòa phương (Chấp hành _ Điều hành) + Được thành lập sở thẩm quyền quan quyền lực. + Hoạt động sở tính thứ bật hành (Theo phương pháp mệnh lệnh phục tùng) có mối liên hệ ngang dọc chòu chi phối trung tâm Chính phủ. + Hoạt động hành thường tiến hành thường xuyên liên tục tính tổ chức cao. + Mang tính ổ đònh tổ chức độc lập hóa trình hoặt động, a) Chính phủ: Là quan chấp hành QH quan hành NN cao nhất, Chính phủ QH bầu tra vào kỳ họp thứ kỳ QH. Chính phủ chòu trách nhiệm trước QH báo cáo công tác trước QH, UB thường vụ Chủ tòch nước. Chính phủ lãnh đạo Bộ, quyền đòa phương theo phương diện sau : Một là: Là quan chấp hành QH, Chính phủ có trách nhiệm đưa đạo Luật, Nghò QH vào đối tượng quản lý, cách đạo, điều hành đối tượng quản lý ban hành văn luật. (Nghò đònh, nghò phủ, đònh thò thủ tướng) có hiệu lực phạm vi toàn quốc. Hai là: Là quan hành cao nhất, Chính phủ trực tiếp lãnh đạo trực tiếp UBND cấp việc thực nhiệm vụ NN. Chính quyền ND cấp có trách nhiệm chấp hành báo trực tiếp hoạt động với phủ thông qua thẩm quyền thứ bật hành Pháp luật quy đònh. Nhiệm vụ quyền hạn Chủ phủ lónh vực, từ điều đến điều 18 luật tổ chức phủ năm 2001. + Hành chính, tư pháp. + Kinh tế + Khoa học, công nghệ môi trường. + Văn hóa,giáo dục, thông tin, thể thao du lòch. + Xã hội , y tế. + Dân tộc tôn giáo. + Quốc phòng, an ninh trật tự xã hội. + Đối ngoại. + Tổ chức hành nhà nước. + Đối với hội đồng nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Chính phủ hoạt động theo hình thức: + Các phiên họp Chính phủ. + Sự đạo điều hành Thủ tướng Phó thủ tướng Chính phủ. + Hoạt động Bộ trưởng với tư cách người đứng đầu Bộ, ngành Chính phủ quan làm việc theo chế độ tập thể, vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền Chính phủ thảo luận tập thể đònh theo đa số (Điều 19 luật tổ chức Chính phủ) b) Bộ quan ngang Bộ (gọi tắt Bộ ) Bộ quan ngang Bộ quan Chính phủ thực chức quản lý ngành lónh vực công tác phạm vi nước 12. Tham gia thơng tin, tun truyền chế độ, sách BHXH, BHYT. 13. Tham gia đào tạo , bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ . 14. Quản lý, sử dụng cơng chức, viên chức tài sản phòng. Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phòng Tổ chức - Hành 1/ Chức Phòng Tổ chức- Hành có chức giúp giám đốc BHXH tỉnh quản lý tổ chức thực cơng tác: tổ chức, cán bộ, cơng chức, viên chức, biên chế; tổng hợp, hành chính, quản trị; thi đua, khen thưởng, tun truyền theo quy định. 2/ Nhiệm vụ quyền hạn 1. Cơng tác tổ chức, cán bộ, cơng chức, viên chức, biên chế. 1.1 Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp quản lý đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh. 1.2. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể đơn vị trực thuộc sở quy định chung BHXH VN; xây dựng quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế phối hợp cơng tác với tổ chức liên quan địa phương; tổ chức hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện. 1.3. Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; kế hoạch biên chế dài hạn, hàng năm tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sau phê duyệt. , 1.4. Thực quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thun chuyển, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng . . . cán bộ, cơng chức, viên chức theo phân cấp quản lý. 1.5. Phân loại, đánh giá cán bộ, cơng chức, viên chức hàng năm; giải đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan cán bộ, cơng chức, viên chức; tổ chức thực cơng tác bảo vệ tả nội bộ, cơng tác qn địa phương. 1.6. Tổ chức thực chế độ, sách tiền lương, BHXH, BHYT chế độ, sách khác . . .đối với cán bộ, cơng chức, viên chức . 1.7. Quản lý cán bộ, cơng chức, viên chức, quản lý hồ sơ nhân sự; phối hợp với cấp uỷ Đảng, quyền địa phương việc xây dựng, củng cố tổ chức quản lý cán bộ, cơng chức, viên chức. 1.8. Chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ liên quan tổ chúc bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho cơng chức, viên chúc thuộc BHXH tỉnh tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. 1.9. Xây đựng chương trình, kế hoạch cải cách hành theo đạo, hướng dẫn BHXH VN; chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức thực chế cửa liên thơng quan BHXH tỉnh BHXH huyện. 1.10 Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xây đựng kế hoạch thi đua, khen thưởng hàng năm tổ chức thực kế hoạch sau phê duyệt. 2. Cơng tác tổng hợp, hành chính, quản trị, tun truyền: 2.1. Tổng hợp, xây dựng kế hoạch cơng tác tuần Ban giám đốc BHXH tỉnh kế hoạch cơng tác tháng, q, năm BHXH tỉnh; theo dõi, đơn đốc, kiểm tra việc thực kế hoạch cơng tác sau phê duyệt. 2.2. Tổng hợp, soạn thảo loại báo cáo theo định kỳ đột xuất liên quan đến hoạt động BHXH tỉnh; cung cấp số liệu thống kê theo u cầu giám đốc BHXH tỉnh. 2.3. Tổ chức - thực quản lý cơng văn đi, đến theo quy định cơng tác văn thư, bảo mật, lưu trữ. 2.4. Kiểm tra nội dung, thể thức văn phòng nghiệp vụ soạn thảo trước trình giám đốc BHXH tỉnh ký ban hành; quản lý sử dụng dấu quy định; hệ thống hố văn liên quan; thẩm định mặt pháp lý liên quan đến hoạt động quan, đảm bảo cho quan hoạt động pháp luật. 2.5. Tổ chức quản lý sử dụng có hiệu tài sản phương tiện hoạt động quan; thực cơng tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh quan, phòng cháy, chữa cháy; theo dõi, kiểm tra việc thực nội quy quan. 2.6. Xây dựng kế hoạch xây dựng bản, mua sắm, sửa chữa tài sản phương tiện hoạt động quan, in ấn tài liệu .; chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức thực kế hoạch sau phê duyệt. 2.7. Đảm bảo cơng tác phục vụ cho họp, hội nghị, tập huấn, tiếp khách quan; hướng dẫn khách đến làm việc quan. 2.8. Chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ liên quan xây dựng kế hoạch thơng tin, tun truyền theo đạo, hướng dẫn BHXH VN tổ chức thực kế hoạch sau phê duyệt. 3. Thực chương trình cải cách hành ngành. 4. Tống hợp, thống kê, báo cáo theo quy định. 5. Tham gia thơng tin, tun truyền chế độ, sách BHXH, BHYT. 6. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ. 7. Quản lý, sử dụng cơng chức, viên chức tài sản phòng. Điều Chức năng, nhiệm vụ.và quyền hạn phòng Kiểm tra 1/ Chức Phòng Kiểm tra có chức giúp giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực cơng tác kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo tổ chức, cá nhân đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh việc thực chế độ, sách BHXH, BHYT quản lý tài hệ thống BHXH tỉnh theo quy định pháp luật. 2/ Nhiệm vụ quyền hạn 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với quan có thẩm quyền địa phương tổ chức kiểm tra việc thực chế độ, sách, thu, chi BHXH, BHYT tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT. 2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra trình giám đốc BHXH tỉnh phê duyệt; tổ chức kiểm tra theo kế hoạch phê duyệt đơn vị thuộc BHXH tỉnh việc thực chế độ, sách; thu, chi BHXH, BHYT quản lý tài theo quy định; giải.quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; kiến nghị xử lý vi phạm theo dõi, đơn đốc thực kết luận sau kiểm tra giám đốc phê chuẩn. 3. Thực cơng tác kiểm tra, giải khiếu tố theo đạo BHXH VN; giúp giám đốc BHXH tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh để giải đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định luật Khiếu nại, tố cáo. 4. Thường trực tiếp cơng dân; tiếp nhận, chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ liên quan giải đơn thư khiếu nại, tố cáo việc thực chế độ, sách BHXH, BHYT, thu, chi, quản lý tài tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm. 5. Đề xuất, kiến nghị với quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quan chíp đơn vị sử dụng lao động, sở khám, chữa bệnh địa bàn tỉnh để xử lý hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT theo uỷ quyền giám đốc BHXH tỉnh. 6. Hướng dẫn nghiệp vụ cơng tác kiểm tra giải khiếu nại, tố cáo BHXH huyện. 7. Thực chương trình cải cách hành ngành. 8. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định. 9. Tham gia thơng tin, tun truyền chế độ, sách BHXH, BHYT. 10. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ. 11. Quản lý, sử dụng cơng chức, viên chức tài sản phòng. Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phòng CNTT 1/ Chức Phòng CNTT có chức giúp giám đốc BHXH tỉnh quản lý tổ chức thực việc phát triển, ứng dụng CNTT vào hoạt động hệ thống BHXH tỉnh theo quy định. 2/ Nhiệm vụ quyền hạn Chủ trì phối hợp với phòng liên quan xây dựng trinh giám đốc BHXH tỉnh chương trình, kế hoạch hàng năm CNTT BHXH tỉnh BHXH huyện. 2. Khai thác, sử dụng bảo quản chương trình CNTT BHXH VN. 3. Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng chương trình CNTT vào cơng tác chun mơn, nghiệp vụ, cơng tác quản lý thuộc hệ thống BHXH tỉnh: 4. Tổ chức thu thập, lưu trữ, xử lý liệu phục vụ u cầu quản lý; xây đựng quản trị sở liệu hệ thống BHXH tỉnh; cung cấp số liệu tổng hợp phân tích theo u cầu quản lý ngành. 5. Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ sử dụng CNTT đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh. 6. Tổ chức quản lý sử dụng có hiệu thiết bị chương trình hệ thống CNTT BHXH tỉnh; đề xuất việc sửa chữa, mua sắm, lý thiết bị CNTT. 7. Thực chức năng, nhiệm vụ "Quản trị mạng cấp U"; chủ trì phối họp với đơn vị trực thuộc tổ chức quản lý, vận hành đảm bảo an tồn sở liệu, an ninh mạng máy tính hệ thống BHXH tỉnh. 8. Thực chương trình cải cách hành ngành. 9. Tơng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định. 10 Tham gia thơng tin, tun truyền chế độ, sách BHXH, BHYT. 1.1 Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ. 12. Quản lý, sử dụng cơng chức, viên chức tài sản phòng. Điều 8. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phòng Cấp sổ, thẻ 1/ Chức Phòng Cấp sổ, thẻ có chức giúp giám đốc BHXH tỉnh tổ chúc thực cơng tác cấp quản lý sổ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (sau gọi chung BHXH), thẻ BHYT theo quy định pháp luật. 2! Nhiệm vụ quyền hạn 1. Tổ chức xét duyệt hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. 2. Tổ chức cấp quản lý việc sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT 3. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra BHXH huyện tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT việc cấp, sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT, tờ khai, danh sách người tham gia BHXH, BHYT. 4. Đối chiếu tờ khai, danh sách đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thẩm định với sổ BHXH, thẻ BHYT trước trình giám đốc ký duyệt cấp sổ BHXH thể BHYT, đóng số sổ; in thể BHYT. 5. Chủ trì, phối hợp với phòng Thu thực kiểm tra đối chiếu, xác nhận vào sổ BHXH. 6. Hướng dẫn, kiểm tra BHXH huyện tổ chức, cá nhân thực nghiệp vụ liên quan cấp, quản lý sổ, thẻ; theo dõi tăng, giảm sổ, thẻ . 7. Thực chương trình cải cách hành ngành. 8. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định. 9. Tham gia thơng tin, tun truyền chế độ, sách BHXH, BHYT. 10. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ. 1 Quản lý, sử dụng cơng chức, viên chức tài sản phòng. Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phòng Tiếp nhận- Quản lý hồ sơ 1/ Chức Phòng Tiếp nhận- Quản lý hồ sơ có chức giúp giám đốc BHXH tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ trả kết giải quyết; tư vấn chế độ, sách BHXH, BHYT, quản lý tổ chức thực cơng tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc hệ thống BHXH tỉnh theo quy định. 2/ Nhiệm vụ quyền hạn Kiểm tra tiếp nhận loại hồ sơ đến qn đến việc tham gia hưởng chế độ BHXH, BHYT BHXH huyện tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. 2. Chuyển hồ sơ tiếp nhận nhận lại kết giải từ phòng nghiệp vụ liên quan để trả lại cho BHXH huyện tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. 3. Hướng dẫn, tư vấn vấn đề liên quan thủ tục hồ sơ, chế độ, sách BHXH, BHYT theo u cầu tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. 4. Hướng dẫn phòng nghiệp vụ liên quan BHXH huyện lập quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu. 5. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu trữ phòng nghiệp vụ BHXH huyện; thực việc lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định. 6. Phân loại, xác định giá trị hồ sơ, tài liệu phục vụ cơng tác quản lý, thống kê, tra cứu. 7. Lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp tu, bảo dưỡng kho tàng, mua sấm thiết bị, phương tiện phục vụ cho cơng tác lưu trữ. . Hướng dẫn, kiểm tra phòng nghiệp vụ liên quan BHXH huyện thực quy định, quy trình giải cơng việc liên quan đến việc thực chế cửa liên thơng quan BHXH tỉnh. 9. Thực chương trình cải cách hành ngành. 10 Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định. 1 Tham gia thơng tin, tun truyền chế độ, sách BHXH, BHYT. 12. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ. 13. Quản lý, sử dụng cơng chức, viên chức tài sản phòng. Điều 10. Chúc năng, nhiệm vụ quyền hạn phòng Tổ chức cán trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh, thành phố quy mơ lớn sở chia tách phòng Tổ chức Hành 1/ Chức Phòng Tổ chức cán có chức giúp giám đốc BHXH tỉnh quản lý tổ chức thực cơng tác: tổ chức, cán bộ, cơng chức, viên chức, biên chế, khen thưởng, kỷ luật thực chế độ, sách cán bộ, cơng chức, viên chức cơng tác thi đua theo quy định. 2/ Nhiệm vụ quyền hạn Thực nhiệm vụ 1, 3, 4, 5, quy định Điều Quyết định này. Điều 11. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phòng Hành – tổng hợp trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh, thành phố quy mơ lớn sở chia tách phòng Tổ chức - Hành chính. 1/ Chức Phòng Hành - Tổng hợp có chức giúp giám đốc BHXH tỉnh quản lý tổ chức thực cơng tác: tổng hợp, hành chính, quản trị cơng tác tun truyền theo quy định 2/ Nhiệm vụ quyền hạn Thực nhiệm vụ 2, 3, 4, 5, quy định Điều Quyết định này. Điều 12. Chế độ quản lý, chế độ làm việc trách nhiệm trưởng phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh 1/ Chế độ quản lý Phòng chịu quản lý, điều hành trực tiếp giám đốc BHXH tỉnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra chun mơn, nghiệp vụ đơn vị trực thuộc BHXH VN. Phòng có tư cách pháp nhân khơng đầy đủ, khơng có dấu tài khoản riêng. Phòng trưởng phòng quản lý điều hành theo chế độ thủ trưởng. Giúp trưởng phòng có phó trưởng phòng. Trưởng phòng, phó trưởng phòng giám đốc BHXH tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thun chuyển, khen thưởng kỷ luật theo quy trình phân cấp quản lý cán bộ. Số lượng phó trưởng phòng khơng q người. 2/ Chế độ làm việc Trưởng phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo ngun tắc tập trung, dân chủ. Trưởng phòng phân cơng ủy quyền cho phó trưởng phòng giải cơng việc thuộc thẩm quyền trưởng phòng. Trưởng phòng phải chịu trách nhiệm định phó trưởng phòng phân cơng ủy quyền giải 3/ Trưởng phòng có trách nhiệm: 1. Tổ chức thực nhiệm vụ phòng quy định Quyết định này. 2. Phối hợp với phòng nghiệp vụ tổ. chức thực nhiệm vụ liên quan đến hoạt động phòng nghiệp vụ khác. 3. Quyết định cơng việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý phòng chịu trách nhiệm định đó. 4. Quyết định biện pháp cụ thể tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền biểu tiêu cực khác cơng chức, viên chức phòng chịu trách nhiệm xảy hành vi vi phạm. . Giúp giám đốc BHXH tỉnh phối hợp với sở, ban, ngành, đồn thể địa phương tổ chức thực quy định pháp luật lĩnh vực cơng tác giao. Điều 13. Điều khoản thi hành 1. Trên sở nhiệm vụ quy định Quyết định này, giám đốc BHXH tỉnh có trách nhiệm quy định chi tiết nhiệm vụ phòng, quy định quy trình giải cơng việc phòng quy chế phối hợp phòng nhằm đảm bảo thực tốt chế cửa liên thơng ứng dụng CNTT phòng BHXH tỉnh. 2. Quyết định thay Quyết định số 195/2003/QĐ-BHXH-TCCB ngày 19/02/2003 Tổng giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm chế độ quản lý phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Giám dốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 10 [...]... đủ năng lực quản lý, vi phạm pháp luật d) Công dân bình đẳng trước HĐCV đ) CC, VC NN không có đặc quyền, đặc lợi so với NLĐ khác 1 II KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC A Khái Niệm Công Chức: CB, CC theo pháp lệnh công chức là công dân VN trong biên chế bao gồm: 1 Những người do bầu cử để đảm bảo nhiệm vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan NN, tổ chức chính trò, tổ chức CT - XH ở trung ương , cấp tỉnh , cấp... theo vò trí công tác: a) Công chức lãnh đạo, chỉ huy b )Công chức chuyên môn nghiệp vụ 3 C Tuyển dụng, sử dụng công chức: 1 Điều kiện tuyển dụng: a) Đối với cơ quan tuyển dụng: Phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vò trí công tác của chức danh CB, CC và chỉ tiêu biên chế được giao; b) Đối với người muốn tuyển dụng: Người muốn tuyển dụng có một trong các điều kiện sau: - Là công dân VN, có đòa chỉ thường... chuyên viên chính và tương đương ; c) CC ngạch chuyên viên và tương đương; d) CC ngạch cán sự và tương đương; đ) CC ngạch nhân viên và tương đương; Ngạch CC là chức danh phân công theo ngành, thể hiện cấp độ về chuyên môn nghiệp vụ; Bậc là khái niệm chỉ thang giá trò trong mỗi ngạch công chức, ứng với mỗi bật có một hệ số tiền lương (có nhiều bật trong ngạch) 3 Phân loại theo vò trí công tác: a) Công. .. chuyên viên, từ chuyên viên 8 lên chuyên viên chính và các ngạch tương đương khác theo quy chế khung và nội dung thi của các Bộ, ngành quản lý công chức chuyên môn IV THÔI VIỆC, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC: 1 Thôi việc: a) Do xắp xếp tổ chức, giảm biên chế của cơ quan có thẩm quyền; b) Tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đồng ý c) Khi thôi việc, cơ quan, tổ chức có thẩm... loại VB, công văn, giấy tờ có liên quan đến hoạt động hành chính như công văn giao dòch, thông báo, công điện, … Thông thường trong hoạt động QLNN, VB quản lý được chia làm 2 loại: a) VB pháp luật + VB chủ đạo + VB quy phạm + VB cá biệt b) VB quản lý hành chính thông thường + VB hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ + VB chỉ đạo, trao đổi thông tin (thông báo) + VB báo cáo + VB ghi chép thống kê, công văn... rộng rãi cơ chế tài chính mới vơiù khu vực sự nghiệp công; + Đổi mới công tác kiểm toán đối với cơ quan hành chính và đơn vò sự nghiệp 4 BÀI THỨ 4 CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIỆT NAM THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH I KHÁI NIỆM CÔNG VỤ, ĐẶC ĐIỂM VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ 1 Khái niệm của HĐCV: HĐCV là một dạng hoạt động của NN do các CC, VC thực hiện theo những nguyên tắc chung, mang tính tổ chức chặt chẽ... UBND các cấp xã 2 B Phân loại công chức: 1 Phân loại theo loại hình đào tạo: a) CC loại A là người bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đại học và sau đại học; b) CC loại B là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu đào tạo chuyên môn giáo dục nghề nghiệp; c) CC loại C là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu chuyên môn dưới giáo dục nghề nghiệp; 2 Phân loại theo ngạch công chức: a) CC ngạch chuyên viên... biệt phái đến làm việc có thời hạn ở một cơ quan, tổ chức đơn vò khác (thời hạn không quá 3 năm) thì trong thời gian cử biệt phái vẫn giữa nguyên ngạch cũ.( phụ cấp chức vụ (nếu có) và một số chế độ khác theo khả năng ngân sách, của cơ quan hoặc đòa phương nơi công chức được cử biệt phái) III QUẢN LÝ CÔNG CHỨC: Vấn đề công chức được phân loại: 1 Bộ nội vụ: Là cơ quan giúp Chính phủ quản lý về CC trong... từ chuyên viên chính và tương đương trở xuống; tổ chức thi tuyển, đào tạo; bồi dưỡng CC, thi nâng ngạch từ nhân viên lên cán sự, từ cán sự lên chuyên viên, từ chuyên viên lên chuyên viên chính và các ngạch tương đương khác … 3 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Quản lý CC từ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống; tổ chức thi nâng ngạch từ nhân viên lên cán sự, từ cán sự lên chuyên. .. đội ND, không phải là só quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong các cơ quan thuộc CAND mà không phải là só quan , hạ só quan chuyên nghiệp; 7 Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm vụ, thường trực HĐND, UBND; Bí thư, Phó bí thư đảng ủy; người đứng đầu tổ chức CT–XH, xa,õ phường, thò trấn; 8 Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp . Niệm Công Chức: CB, CC theo pháp lệnh công chức là công dân VN trong biên chế bao gồm: 1. Những người do bầu cử để đảm bảo nhiệm vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan NN, tổ chức chính trò, tổ chức. tiền lương (có nhiều bật trong ngạch) 3. Phân loại theo vò trí công tác: a) Công chức lãnh đạo, chỉ huy. b )Công chức chuyên môn nghiệp vụ. . nghiệp công; + Đổi mới công tác kiểm toán đối với cơ quan hành chính và đơn vò sự nghiệp. 1 BÀI THỨ 4 CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIỆT NAM THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH I. KHÁI NIỆM CÔNG VỤ,

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan