TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ (TOÀN TẬP)

207 11.3K 51

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2015, 16:12

B K HOCH V U T TNG CC THNG Kấ ____________________ HNG DN TI LIU THAM KHO ễN THI THI TUYN CễNG CHC, VIấN CHC NM 2012 I. Nhng chung: 1. Cỏc ti liu nờu Hng dn ny ch mang tớnh tham kho ụn i vi t thi tuyn ny. Do ú, thớ sinh cn nhn thc rừ l thi cú th cú nhng cõu hi khụng cú cỏc ti liu tham kho c nờu Hng dn ny cú k hoch ụn thi cho thớch hp. 2. Cỏc thớ sinh thi ngch no v vo no cn nghiờn cu k Hng dn ny tỡm kim ti liu tham kho thớch hp. II. Ti liu tham kho: TT Mụn thi Ti liu tham kho I Cỏc mụn thi chung Qun lý nh nc 1.1 i vi Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc nm 2012 quyn A Tng cc Thng kờ biờn son: cụng chc - Phn I: Gii thiu i cng v Hin phỏp nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam - Phn II: Lut Cỏn b, cụng chc - Phn III: Mt s bn lut, bn phỏp qui v lnh vc thng kờ 1.1 i vi 1. Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc nm 2012 quyn A Tng cc Thng kờ biờn son viờn chc - Phn I: Gii thiu i cng v Hin phỏp nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam - Phn III: Mt s bn lut, bn phỏp qui v lnh vc thng kờ 2. Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc nm 2012 quyn A2. Lut viờn chc Tin hc Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc phũng nm 2012 quyn A Tng cc Thng kờ biờn son: Phn IV: Tin hc phũng v ting Anh trỡnh A, B Ting Anh 1. Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc trỡnh B nm 2012 quyn A Tng cc Thng kờ biờn son: Phn TT Mụn thi II Ti liu tham kho IV: Tin hc phũng v ting Anh trỡnh A, B 2. Tuyn cỏc bi TESTS ting Anh trỡnh A, B ca Xuõn Thnh v Xuõn Bỏ; NXB H Ni 2006 Cỏc mụn thi chuyờn ngnh Thng kờ 1. Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc nm 2012 quyn B Tng cc Thng kờ biờn son 2. Giáo trình lý thuyết thống kê PGS. TS. Trần Ngọc Phác TS. Trần Thị Kim Thu, Khoa Thống kê, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đồng tác giả biên soạn, NXB Thống kê phát hành; Hà Nội 2006 3. Giáo trình thống kê kinh tế TS. Bùi Đức Triệu, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chủ biên; NXB Đại học kinh tế quốc dân phát hành, 2010 Tin hc Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc chuyờn nm 2012 quyn C Tng cc Thng kờ biờn son Vn th 1. Tham kho cỏc bn phỏp qui ca Nh nc lnh Lu tr vc lu tr v th vin 2. Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc nm 2012 quyn D Tng cc Thng kờ biờn son Lut 1. Giỏo trỡnh Lut Hnh chớnh Vit Nam ca Trng i Hc Lut H Ni TS Trn Minh Hng ch biờn; NXB Cụng an nhõn dõn; H Ni 2010 2. Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc nm 2012 quyn A Tng cc Thng kờ biờn son: Phn III: Mt s bn lut, bn phỏp qui v lnh vc thng kờ Qun lý u 1. Tham kho cỏc bn phỏp qui ca Nh nc lnh t xõy dng vc qun lý u t xõy dng. 2. Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc nm 2012 quyn E Tng cc Thng kờ biờn son Phiờn dch v Khụng cú ti liu tham kho c th. Thớ sinh bờn cnh ụn cỏc hp tỏc quc t kin thc v ting Anh núi chung cn trung vo ting Anh chuyờn ngnh kinh t v ting Anh chuyờn ngnh thng kờ Bộ kế hoạch đầu tư Tổng cục thống kê _____________________________________ Tài liệu tham khảo (Lưu hành nội bộ) Quyển A: 1. Quản lý Nhà nước 2. Tin học văn phòng 3. Tiếng Anh trình độ A, B Hà Nội, tháng 10 năm 2012 Phần I Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (Sửa đổi, bổ sung năm 2001) Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ngày 18/4/1992, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh số 08/LCT - HĐNN8 công bố Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Quốc hội thông qua ngày 15/4/1992. Bản Hiến pháp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua Nghị số 51/2001/QH10 việc sửa đổi, bổ sung số điều Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. 1- Hiến pháp bao gồm: - Lời nói đầu - 12 chương, 147 điều Chương I: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Chế độ trị. Số điều 14, từ điều đến điều 14. Chương II: Chế độ kinh tế. Số điều: 15, từ điều 15 đến điều 29. Chương III: Văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ. Số điều: 14, từ điều 30 đến điều 43. Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Số điều: 5, từ điều 44 đến điều 48. Chương V: Quyền nghĩa vụ công dân. Số điều: 34, từ điều 49 đến điều 82. Chương VI: Quốc hội. Số điều: 18, từ điều 83 đến điều 100. Chương VII: Chủ tịch nước. Số điều: 8, từ điều 101 đến điều 108. Chương VIII: Chính phủ. Số điều: 9, từ điều 109 đến điều 117. Chương IX: Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân. Số điều: 8, từ điều 118 đến điều 125. Chương X: Toà án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân. Số điều: 15, từ điều 126 đến điều 140. Chương XI: Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Thủ đô, ngày Quốc khánh. Số điều: 5, từ điều 141 đến điều 145. Chương XII: Hiệu lực Hiến pháp việc sửa đổi Hiến pháp. Số điều: 2, từ điều 146 đến điều 147. II- Trích Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Viêt nam Chương I Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chế độ trị Điều 1. Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam nước độc lập, có chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển vùng trời. Điều 2. Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân. Tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công phối hợp quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Điều 3. Nhà nước bảo đảm không ngừng phát huy quyền làm chủ mặt nhân dân, thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; nghiêm trị hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân. Điều 4. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội. Mọi tổ chức Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật. Điều 5. Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Nhà nước thống dân tộc sinh sống đất nước Việt Nam. Nhà nước thực sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ dân tộc, nghiêm cấm hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn sắc dân tộc phát huy phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp mình. Nhà nước thực sách phát triển mặt, bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số. Điều 6. Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội Hội đồng nhân dân quan đại diện cho ý chí nguyện vọng nhân dân, nhân dân bầu chịu trách nhiệm trước nhân dân. Quốc hội, Hội đồng nhân dân quan khác Nhà nước tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều 7. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp bỏ phiếu kín. Đại biểu Quốc hội bị cử tri Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri Hội đồng nhân dân dân bãi nhiệm đại biểu không xứng đáng với tín nhiệm nhân dân. Điều 8. Các quan Nhà nước, cán bộ, viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tuỵ phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân; kiên đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí biểu quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Điều 9. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị- xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo người Việt Nam định cư nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam tổ chức thành viên sở trị quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường trí trị tinh thần nhân dân, tham gia xây dựng củng cố quyền nhân dân, Nhà nước chăm lo bảo vệ lợi ích đáng nhân dân, động viên nhân dân thực quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp pháp luật, giám sát hoạt động quan nhà nước, đại biểu dân cử cán bộ, viên chức nhà nước. Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên hoạt động có hiệu quả. Điều 10. Công đoàn tổ chức trị - xã hội giai cấp công nhân người lao động với quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo bảo vệ quyền lợi cán bộ, công nhân, viên chức người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức người lao động khác xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Điều 11. Công dân thực quyền làm chủ sở cách tham gia công việc Nhà nước xã hội, có trách nhiệm bảo vệ công, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân, giữ gìn an ninh quốc gia trật tự, an toàn xã hội, tổ chức đời sống công cộng. Điều 12. Nhà nước quản lý xã hội pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Các quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp pháp luật, đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm, vi phạm Hiến pháp pháp luật. Mọi hành động xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tập thể công dân bị xử lý theo pháp luật. Điều 13. Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Mọi âm mưu hành động chống lại độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, chống lại nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa bị nghiêm trị theo pháp luật. Điều 14. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sách hoà bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu hợp tác với tất nước giới, không phân biệt chế độ trị xã hội khác nhau, sở tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nhau, không can thiệp vào công việc nội nhau, bình đẳng bên có lợi; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị quan hệ hợp tác với nước xã hội chủ nghĩa nước láng giềng; tích cực ủng hộ góp phần vào đấu tranh chung nhân dân giới hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội. . . . Chương V Quyền nghĩa vụ công dân Điều 49. Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam người có quốc tịch Việt Nam. Điều 50. nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền người trị, dân sự, kinh tế, văn hoá xã hội tôn trọng, thể quyền công dân quy định Hiến pháp luật. Điều 51. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Nhà nước bảo đảm quyền công dân; công dân phải làm tròn nghĩa vụ Nhà nước xã hội. Quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp luật quy định. Điều 52. Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật. Điều 53. Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước xã hội, tham gia thảo luận vấn đề chung nước địa phương, kiến nghị với quan Nhà nước, biểu Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. Điều 54. Công dân, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định pháp luật. Điều 55. Lao động quyền nghĩa vụ công dân. Nhà nước xã hội có kế hoạch tạo ngày nhiều việc làm cho người lao động. Điều 56. Nhà nước ban hành sách, chế độ bảo hộ lao động. Nhà nước quy định thời gian lao động, chế độ tiền lương, chế độ nghỉ ngơi chế độ bảo hiểm xã hội viên chức Nhà nước người làm công ăn lương; khuyến khích phát triển hình thức bảo hiểm xã hội khác người lao động. Điều 57. Công dân có quyền tự kinh doanh theo quy định pháp luật. Điều 58. Công dân có quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn tài sản khác doanh nghiệp tổ chức kinh tế khác; đất Nhà nước giao sử dụng theo quy định Điều 17 Điều 18. Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp quyền thừa kế công dân. Điều 59. Học tập quyền nghĩa vụ công dân. Bậc tiểu học bắt buộc, trả học phí. Công dân có quyền học văn hoá học nghề nhiều hình thức. Học sinh có khiếu Nhà nước xã hội tạo điều kiện học tập để phát triển tài năng. B K HOCH V U T CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc S: 66/Q-BKH H Ni, ngy 15 thỏng 01 nm 2008 QUYT NH Ban hnh Quy nh dng dn qun lý d ỏn u t xõy dng tr s Phũng Thng kờ cp huyn B TRNG B K HOCH V U T Cn c Lut Xõy dng s 16/2003/QH11 ngy 26 thỏng 11 nm 2003 ca Quc hi nc cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam; Cn c Lut u thu s 61/2005/QH11 ngy 29 thỏng 11 nm 2005 ca Quc hi nc cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam; Cn c Ngh nh s 61/2003/N-CP ngy 06 thỏng nm 2003 ca Chớnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B K hoch v u t; Theo ngh ca Tng cc trng Tng cc Thng kờ, QUYT NH: iu 1. Ban hnh kốm theo Quyt nh ny Quy nh hng dn qun lý d ỏn u t xõy dng tr s Phũng Thng kờ cp huyn. iu 2. Quyt nh ny cú hiu lc t ngy 15/01/2008. Mi quy nh trc õy trỏi vi Quy nh ny u bói b. iu 3. Tng cc trng Tng cc Thng kờ, V trng V K hoch ti chớnh Tng cc Thng kờ, Chỏnh Vn phũng Tng cc Thng kờ, Cc trng Cc Thng kờ tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, Trng phũng Thng kờ qun, huyn, th xó, thnh ph trc thuc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng v th trng cỏc n v cú liờn quan chu trỏch nhim thi hnh Quyt nh ny./. Ni nhn: - Nh iu 3; - Lónh o B K hoch v u t ; - Tng cc Thng kờ; - Lu: VT. KT. B TRNG TH TRNG ó ký Nguyn c Hũa B K HOCH V U T ________________ CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc __________________________________ QUY NH Hng dn qun lý d ỏn u t xõy dng tr s Phũng Thng kờ cp huyn (Ban hnh theo Quyt nh s: 66/Q-BKH ngy 15 thỏng 01 nm 2008 ca B trng B K hoch v u t) ____________________________ Bc 1: xut nhu cu u t 1. Cn c vo nhu cu xõy dng tr s lm vic, Trng phũng Phũng Thng lp t trỡnh gi Cc trng Cc Thng kờ xut nhu cu u t xõy dng tr s lm vic cho Phũng Thng kờ. 2. xut nhu cu u t phi da ng thi vo ba cn c sau: a) Cha cú tr s lm vic; cú tr s lm vic nhng ó xung cp hoc din tớch lm vic quỏ thiu so vi tiờu chun, nh mc quy nh hin hnh; b) UBND huyn khụng cú iu kin b trớ phũng lm vic cho Phũng Thng kờ khu hnh chớnh ca huyn (c th hin bng bn ca UBND huyn); c) UBND huyn cú iu kin b trớ t xõy dng tr s lm vic cho Phũng Thng kờ (c th hin bng bn ca UBND huyn). Bc 2: Xin ch trng u t Cc trng Cc Thng kờ thm nh xut nhu cu u t ca Phũng Thng kờ huyn v lp T trỡnh xin ch trng u t kốm theo xut nhu cu u t gi Tng cc trng Tng cc Thng kờ trc ngy 31 thỏng 05 ca nm trc nm k hoch xem xột, phờ duyt. Bc 3: Phờ duyt ch trng u t Sau nhn c T trỡnh xin ch trng u t ca cỏc n v, V K hoch ti chớnh thm nh v lp Danh mc d ỏn u t bỏo cỏo Tng cc trng Tng cc Thng kờ xem xột, quyt nh. Tng cc trng Tng cc Thng kờ phờ duyt ch trng u t trc ngy 15 thỏng nm trc nm k hoch. Bc 4: Giao nhim v ch u t Sau cú bn phờ duyt ch trng u t ca Tng cc trng Tng cc Thng kờ, Cc trng Cc Thng kờ cú trỏch nhim la chn ch u t v Quyt nh giao nhim v ch u t. Ch u t d ỏn u t xõy dng tr s cp huyn l Phũng Thng kờ cp huyn - n v trc tip qun lý, s dng cụng trỡnh. Trng hp Phũng Thng kờ cp huyn khụng iu kin, nng lc lm ch u t thỡ Cc trng Cc Thng kờ la chn n v trc thuc cú iu kin lm ch u t v Trng phũng Thng kờ huyn cú trỏch nhim tham gia hoc c ngi tham gia vi ch u t qun lý u t xõy dng cụng trỡnh v tip nhn qun lý, s dng cụng trỡnh hon thnh. Ch u t chu trỏch nhim trc Cc trng Cc Thng kờ v phỏp lut ton b vic qun lý v t chc thc hin d ỏn theo thm quyn ca ch u t d ỏn v Quy nh ny. Bc 5: Lp K hoch u t Ch u t cú trỏch nhim lp K hoch u t (nm k hoch) ca D ỏn gi Cc trng Cc Thng kờ. Cc trng Cc Thng kờ tng hp, lp K hoch u t (nm k hoch) ca Cc Thng kờ gi Tng cc Thng kờ chm nht ngy 05 thỏng nm trc nm k hoch. K hoch u t phi th hin c quy mụ cụng trỡnh, khỏi toỏn v d kin thi gian thc hin d ỏn. Cn c K hoch u t (nm k hoch) ca cỏc n v, V K hoch ti chớnh tin hnh tng hp, lp K hoch u t (nm k hoch) ca ngnh trỡnh lónh o Tng cc Thng kờ. K hoch u t ca ngnh c gi B K hoch v u t, B Ti chớnh chm nht vo ngy 15 thỏng nm trc nm k hoch. Bc 6: La chn hỡnh thc qun lý d ỏn Ch u t la chn mt nhng hỡnh thc qun lý d ỏn nh sau: 1. S dng b mỏy chuyờn mụn ca mỡnh qun lý, iu hnh d ỏn; 2. Thuờ ngi cú chuyờn mụn, kinh nghim giỳp qun lý thc hin d ỏn. Bc 7: Lp Bỏo cỏo kinh t - k thut xõy dng cụng trỡnh 1. Bỏo cỏo kinh t - k thut bao gm: a) Thuyt minh bỏo cỏo kinh t k thut; b) Bn v thit k thi cụng; c) D toỏn xõy dng cụng trỡnh. Ni dung ca Bỏo cỏo kinh t- k thut xõy dng cụng trỡnh thc hin theo quy nh ti Khon iu 35 ca Lut Xõy dng. 2. Ch u t d ỏn cú trỏch nhim la chn n v t theo quy nh ca phỏp lut u thu hin hnh cú t cỏch phỏp nhõn, nng lc v kinh nghim lp Bỏo cỏo kinh t - k thut xõy dng cụng trỡnh. 3. Bỏo cỏo kinh t - k thut xõy dng cụng trỡnh phi bo m cỏc yờu cu sau: a) Quy mụ d ỏn thc hin theo quy nh ti iu Quy nh ny v phi phự hp vi quy hoch c quan cú thm quyn ca a phng quy nh; b) Thit k bn v thi cụng kốm theo Bỏo cỏo kinh t - k thut phi tuõn th cỏc quy chun, tiờu chun xõy dng c quan nh nc cú thm quyn ban hnh v phi c th hin trờn cỏc bn v theo quy nh; c) D toỏn phi y lng c th hin trờn bn v thit k thi cụng; phi tuõn th cỏc quy nh, nh mc chi phớ u t xõy dng v n giỏ xõy dng c bn c quan nh nc cú thm quyn ban hnh; Vic lp d toỏn thc hin theo Ngh nh s 112/2009/N-CP ngy 14/12/2009 ca Chớnh ph v qun lý chi phớ u t xõy dng cụng trỡnh; Thụng t s 04/2010/TTBXD ngy 26/5/2010 ca B Xõy dng hng dn lp v qun lý chi phớ u t xõy dng cụng trỡnh. d) Bỏo cỏo kinh t - k thut phi c lp thnh b. Bc 8: Thm nh thit k bn v thi cụng v d toỏn cụng trỡnh Ch u t cú trỏch nhim t chc thm nh thit k bn v thi cụng v d toỏn cụng trỡnh trc trỡnh Cc trng Cc Thng kờ phờ duyt Bỏo cỏo kinh t - k thut (trng hp cn thit, ch u t cú th thuờ t thm tra lm c s cho vic thm nh. Sau cú kt qu thm tra ca t vn, ch u t lp Bỏo cỏo kt qu thm nh thit k bn v thi cụng v d toỏn cụng trỡnh; T trỡnh thm nh bỏo cỏo kinh t k thut theo ph lc s 1, s ca Thụng t s 03/2009/TT-BXD). Bc 9: Phờ duyt Bỏo cỏo kinh t - k thut 1. Cc trng Cc Thng kờ cú trỏch nhim t chc thm nh bỏo cỏo kinh t k thut trc phờ duyt. 2. cụng trỡnh c cp vn, cụng nm k hoch thỡ Bỏo cỏo kinh t - k thut phi c phờ duyt chm nht vo ngy 31 thỏng 10 nm trc nm k hoch (Quyt nh phờ duyt Bỏo cỏo kinh t - k thut theo mu s ca Thụng t s 03/2009/TT-BXD). Bc 10: ng ký ch tiờu k hoch u t xõy dng Sau quyt nh phờ duyt Bỏo cỏo kinh t - k thut, Cc trng Cc Thng kờ lp T trỡnh gi Tng cc Thng kờ ng ký ch tiờu k hoch u t d ỏn xõy dng tr s cp huyn kốm theo mt (01) b Bỏo cỏo kinh t - k thut ó c duyt. H s gi n Tng cc Thng kờ chm nht l ngy 15 thỏng 11 nm trc nm k hoch. H s gm: - Quyt nh giao nhim v ch u t; - Phng ỏn v bỏo cỏo kho sỏt a cht + d toỏn kho sỏt (nu cú); - Thuyt minh Bỏo cỏo KTKT; - Thuyt minh tớnh toỏn kt cu; - H s TKKT + D toỏn (ó c thm tra); - Bỏo cỏo kt qu thm tra TKKT + D toỏn ca n v t thm tra; - Bỏo cỏo kt qu thm nh TKKT + D toỏn ca Ch u t; - T trỡnh thm nh Bỏo cỏo KTKT ca Ch u t; - Quyt nh phờ duyt Bỏo cỏo KTKT (02 bn); Bc 11: Phõn b v giao ch tiờu k hoch u t xõy dng Cn c k hoch u t ca ngnh ó c c quan nh nc cú thm quyn giao v h s ng ký ch tiờu k hoch u t xõy dng ca cỏc n v, V K hoch ti chớnh xem xột lp k hoch phõn b u t ca ngnh trỡnh lónh o Tng cc Thng kờ xem xột, phờ duyt. Sau phõn b u t, Tng cc Thng kờ gi k hoch u t cho B K hoch v u t, B Ti chớnh chm nht vo ngy 15 thỏng 12 nm trc nm k hoch. Sau vic phõn b c B Ti chớnh thm tra, chp thun, Tng cc trng Tng cc Thng kờ ban hnh Quyt nh giao ch tiờu k hoch lng u t xõy dng cho ch u t thc hin, ng thi gi Kho bc nh nc ni d ỏn m ti khon v Cc trng Cc Thng kờ theo dừi, lm cn c kim soỏt, toỏn vn. Bc 12: Xin cp giy phộp xõy dng Sau nhn c Quyt nh giao ch tiờu k hoch u t (nm k hoch), ch u t lm th tc xin cp giy phộp xõy dng theo Quy nh ti iu 19, iu 20 Ngh nh s 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca chớnh ph v qun lý d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh v Ngh nh s 83/2009/N-CP ngy 15/10/2009 v sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009. Bc 13: La chn nh thu thc hin cỏc cụng vic hot ng xõy dng (nh thu xõy dng, n v t giỏm sỏt, n v cung cp thit b). 1. Ch u t chu trỏch nhim la chn nh thu theo quy nh ca Lut u thu, Ngh nh s 85/2009/N-CP ngy 15 thỏng 10 nm 2009 ca Chớnh ph v cỏc bn hng dn liờn quan khỏc, ng thi phi chu trỏch nhim trc phỏp lut v nhng thit hi vic la chn nh thu khụng iu kin nng lc, kinh nghim gõy ra. 2. Trng hp ỏp ng iu kin theo quy nh ti Mc , Khon 1, iu 20 Lut u thu, ch u t cú th la chn nh thu theo hỡnh thc ch nh thu, trng hp thy khụng cn thit ch u t cú th t chc u thu. (CT lp HSYC gi cho mt nh thu c ch nh sau ú xem xột HSX ca nh thu nhm ỏnh giỏ kh nng ỏp ng yờu cu v nng lc v kinh nghim ca n v c la chn ch nh. Trng hp u thu, CT lp T trỡnh phờ duyt k hoch u thu theo ph lc ca Ngh nh s 85/2009/N-CP ngy 15/10/2009). Bc 14: Ký hp ng xõy dng Ch u t cú trỏch nhim ký hp ng xõy dng theo quy nh ti Ngh nh s 48/2010/N-CP ngy 07/5/2010 ca Chớnh ph quy nh v Hp ng hot ng xõy dng. Bc 15: Qun lý thi cụng xõy dng cụng trỡnh Qun lý cht lng cụng trỡnh c thc hin theo quy nh ti Ngh nh s 209/2004/N-CP ngy 16 thỏng 12 nm 2004 ca Chớnh ph v qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng; Ngh nh s 49/2008/N-CP ngy 17/4/2008 sa i b sung mt s iu ca Ngh nh s 209/2004/NCP ngy 16/12/2004 ca Chớnh ph v qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng. 2. Qun lý tin xõy dng: Ch u t cú trỏch nhim phi hp vi nh thu thi cụng xõy dng, t giỏm sỏt v cỏc bờn cú liờn quan theo dừi, giỏm sỏt tin thi cụng xõy dng cụng trỡnh v iu chnh tin trng hp tin thi cụng xõy dng mt s giai on b kộo di nhng khụng c lm nh hng n tng tin ca d ỏn. Trng hp xột thy tin ca d ỏn b kộo di thỡ ch u t phi bỏo cỏo Cc trng Cc Thng kờ quyt nh vic iu chnh tin ca d ỏn. 3. Qun lý lng thi cụng xõy dng cụng trỡnh: Vic thi cụng xõy dng cụng trỡnh phi c thc hin theo lng ca thit k c duyt. Ch u t cú trỏch nhim tớnh toỏn, xỏc nh lng thi cụng xõy dng vi nh thu thi cụng xõy dng, t giỏm sỏt theo thi gian hoc giai on thi cụng v c i chiu vi lng thit k c duyt lm c s nghim thu, toỏn theo hp ng. Khi cú lng phỏt sinh ngoi thit k, d toỏn xõy dng cụng trỡnh c duyt thỡ ch u t cú trỏch nhim cựng nh thu thi cụng xõy dng xem xột, bỏo cỏo Cc trng Cc Thng kờ xem xột, quyt nh phm vi tng mc u t c duyt. Vic iu chnh tng mc u t c thc hin theo Khon iu 24 Quy nh ny. Khi lng phỏt sinh c ch u t, Cc trng Cc Thng kờ chp thun, phờ duyt l c s toỏn, quyt toỏn cụng trỡnh. Nghiờm cm vic khai khng, khai tng lng hoc thụng ng gia cỏc bờn tham gia dn n lm sai lng toỏn. 4. Qun lý an ton lao ng trờn cụng trng xõy dng: Ch u t cú trỏch nhim phi hp vi nh thu thi cụng xõy dng v cỏc bờn cú liờn quan thng xuyờn kim tra giỏm sỏt cụng tỏc an ton lao ng trờn cụng trng. Khi phỏt hin cú vi phm v an ton lao ng thỡ phi ỡnh ch thi cụng xõy dng. Ngi xy vi phm v an ton lao ng thuc phm vi qun lý ca mỡnh phi chu trỏch nhim trc phỏp lut. 5. Qun lý mụi trng xõy dng: Ch u t cú trỏch nhim phi hp cựng nh thu thi cụng xõy dng kim tra giỏm sỏt vic thc hin bo v mụi trng xõy dng quỏ trỡnh thi cụng xõy dng cụng trỡnh. Trng hp nh thu thi cụng xõy dng khụng tuõn th cỏc quy nh v bo v mụi trng thỡ ch u t cú quyn ỡnh ch thi cụng xõy dng v yờu cu nh thu thc hin ỳng bin phỏp bo v mụi trng. Bc 16: Qun lý chi phớ u t d ỏn xõy dng cụng trỡnh 1. Nguyờn tc qun lý: Tng mc u t, d toỏn xõy dng cụng trỡnh phi c tớnh ỳng, tớnh v phự hp di thi gian xõy dng cụng trỡnh. Tng mc u t l chi phớ ti a m ch u t c phộp s dng xõy dng cụng trỡnh. Ch u t chu trỏch nhim ton din v vic qun lý chi phớ u t xõy dng cụng trỡnh t giai on chun b u t n kt thỳc xõy dng a cụng trỡnh vo khai thỏc, s dng. Tng mc u t ó c phờ duyt ch c iu chnh cỏc trng hp sau õy: a) Xut hin yu t bt kh khỏng: ng t, bóo, l, lt, lc, súng thn, l t; chin tranh hoc cú nguy c xy chin tranh v cú tỏc ng trc tip n cụng trỡnh xõy dng. b) Khi quy hoch xõy dng ó phờ duyt c iu chnh cú nh hng trc tip ti tng mc u t xõy dng cụng trỡnh. c) Do ngi quyt nh u t thay i, iu chnh quy mụ cụng trỡnh thy xut hin cỏc yu t mi em li hiu qu kinh t - xó hi cao hn. Trng hp phi iu chnh tng mc u t thỡ ch u t cú trỏch nhim trỡnh Cc trng Cc Thng kờ xem xột, bỏo cỏo Tng cc trng Tng cc Thng kờ trc quyt nh. 2. Tm ng, toỏn: Ch u t thc hin tm ng, toỏn u t xõy dng cụng trỡnh theo hng dn ti Thụng t s 86/2011/TT-BTC ngy 17 thỏng nm 2011 ca B Ti chớnh quy nh v qun lý, toỏn u t v s nghip cú tớnh cht u t thuc ngun ngõn sỏch nh nc. 3. Quyt toỏn u t xõy dng cụng trỡnh: a) Ch u t cú trỏch nhim thc hin quyt toỏn u t xõy dng cụng trỡnh theo Thụng t s 19/2011/TT-BTC ngy 14 thỏng 02 nm 2011 ca B Ti chớnh quy nh v quyt toỏn d ỏn hon thnh thuc ngun ngõn sỏch nh nc. b) Cc trng Cc Thng kờ cú thm quyn quyt nh phờ duyt quyt toỏn u t d ỏn hon thnh v chu trỏch nhim trc phỏp lut v quyt nh ca mỡnh. Cc trng Cc Thng kờ s dng b phn chc nng thuc quyn qun lý trc tip thm tra quyt toỏn u t d ỏn hon thnh. Trong trng hp cn thit, Cc trng Cc Thng kờ cú th thuờ mt n v kim toỏn cú t cỏch phỏp nhõn v nng lc thc hin kim toỏn quyt toỏn cụng trỡnh hon thnh v s dng b phn chc nng thuc quyn qun lý thm tra li i vi cỏc d ỏn thuờ kim toỏn u t trc phờ duyt. Bc17: Nghim thu, bn giao cụng trỡnh xõy dng Vic bn giao cụng trỡnh hon thnh a vo s dng c thc hin theo iu 80 Lut Xõy dng. 1. Vic nghim thu cụng trỡnh xõy dng phi thc hin cỏc quy nh sau õy: a) Tuõn theo cỏc quy nh v qun lý cht lng xõy dng cụng trỡnh; b) Nghim thu tng cụng vic, tng b phn, tng giai on, tng hng mc cụng trỡnh, nghim thu a cụng trỡnh vo s dng. Riờng cỏc b phn b che khut ca cụng trỡnh phi c nghim thu v v bn v hon cụng trc tin hnh cỏc cụng vic tip theo; c) Ch c nghim thu i tng nghim thu ó hon thnh v cú h s theo quy nh; d) Cụng trỡnh ch c nghim thu a vo s dng m bo ỳng yờu cu thit k, bo m cht lng v t cỏc tiờu chun theo quy nh. 2. Vic bn giao cụng trỡnh xõy dng phi thc hin cỏc quy nh sau õy: a) Bo m cỏc yờu cu v nguyờn tc, ni dung v trỡnh t bn giao cụng trỡnh ó xõy dng xong a vo s dng theo quy nh ca phỏp lut v xõy dng; b) Bo m an ton hnh, khai thỏc a cụng trỡnh vo s dng. 3. Nh thu thi cụng xõy dng cụng trỡnh cú trỏch nhim hon thin thi cụng xõy dng, thu dn hin trng, lp bn v hon cụng v chun b cỏc ti liu phc v vic nghim thu cụng trỡnh v bn giao cụng trỡnh. 4. Ch u t xõy dng cụng trỡnh cú trỏch nhim t chc nghim thu, tip nhn cụng trỡnh xõy dng. Ngi tham gia nghim thu, bn giao cụng trỡnh phi chu trỏch nhim cỏ nhõn v sn phm mỡnh xỏc nhn quỏ trỡnh thi cụng xõy dng cụng trỡnh v bn giao cụng trỡnh xõy dng. Bc 18: Lu tr h s thit k, bn v hon cụng cụng trỡnh Ch u t chu trỏch nhim lu tr h s, thit k, bn v hon cụng cụng trỡnh theo quy nh ti Thụng t s 02/2006/TT-BXD ngy 07 thỏng nm 2006 ca B Xõy dng hng dn lu tr h s thit k, bn v hon cụng cụng trỡnh xõy dng. 10 II. DANH MC MT S TI LIU HIN HNH Cể LIấN QUAN N QUN Lí V U T S T T I Ngy thỏng nm ban hnh C quan ban hnh Cỏc bn Lut 16/2003/QH11 61/2005/QH11 26/11/2003 29/11/2005 Quc hi Quc hi 38/2009/QH12 19/6/2009 Quc hi II Ngh nh, Quyt nh ca Chớnh ph 209/2004/N-CP 16/12/2004 Chớnh ph 49/2008/N-CP 18/4/2008 Chớnh ph 12/2009/N-CP 10/02/2009 Chớnh ph 83/2009/N-CP 15/10/2009 Chớnh ph 112/2009/N-CP 14/12/2009 Chớnh ph 85/2009/N-CP 15/10/2009 Chớnh ph 147/1999/Q-TTg 05/7/1999 Th tng Chớnh ph 260/2006/Q-TTg 14/11/2006 Th tng Chớnh ph 48/2010/N-CP 07/5/2010 Chớnh ph IV Thụng t, Quyt nh ca B Xõy dng 08/2011/TT-BXD 28/6/2011 B Xõy dng 09/2011/TT-BXD 28/6/2011 957/Q-BXD 29/9/2009 V Thụng t ca B Ti chớnh 19/2011/TT-BTC 14/02/2011 B Ti chớnh 86/2011/TT-BTC 17/6/2011 B Ti chớnh Ký hiu bn Ni dung Lut Xõy dng Lut u thu Lut sa i, b sung mt s iu ca cỏc Lut liờn quan n u t XDCB. Ngh nh v qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng; Ngh nh v sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 209/2004/N-CP ngy 16/12/2004; Ngh nh v qun lý d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh Ngh nh v sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 12/2009/N-CP . Ngh nh v qun lý chi phớ u t xõy dng cụng trỡnh; Ngh nh v hng dn thi hnh Lut u thu v la chn nh thu xõy dng theo Lut xõy dng Quyt nh quy nh v tiờu chun, nh mc s dng tr s lm vic ti cỏc c quan nh nc, n v s nghip. Quyt nh v vic sa i, b sung Quyt nh 147/1999/Q-TTg. Ngh nh v Hp ng hot ng xõy dng. Thụng t hng dn mu hp ng mt s cụng vic t xõy dng. Thụng t hng dn mu hp ng thi cụng xõy B Xõy dng dng cụng trỡnh. Quyt nh v vic cụng b nh mc chi phớ qun B Xõy dng lý d ỏn v t u t xõy dng cụng trỡnh. Thụng t quy nh v quyt toỏn d ỏn hon thnh thuc ngun nh nc. Thụng t quy nh v qun lý, toỏn u t v s nghip cú tớnh cht u t thuc ngun ngõn sỏch nh nc. 11 Mục lục STT Nội dung Trang Quyết định Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư việc Ban hành Ban hnh Quy nh dng dn qun lý d ỏn u t xõy dng tr s Phũng Thng kờ cp huyn Một số văn pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng 11 12 CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc ,ngythỏng.nm 2012 N XIN D THI TUYN CễNG CHC TNG CC THNG Kấ (Ban hnh kốm theo Thụng t s 13/2010/TT-BNV ngy 30 thỏng 12 nm 2010 ca B Ni v) Kớnh gi: Tng cc Thng kờ - Tờn tụi l: Nam, N: - Ngy sinh: - Quờ quỏn: .. . - H khu thng trỳ: - Ch hin nay: - Dõn tc: ... T liờn lc: .. - Trỡnh o to: - Chuyờn ngnh o to: - Ngoi ng: C s o to: .. Tin hc: Thuc i tng u tiờn (ghi thuc i tng u tiờn no): Sau nghiờn cu iu kin v tiờu chun tuyn dng, tụi thy bn thõn tụi cú iu kin, tiờu chun tham d k thi tuyn. Vỡ vy, tụi lm n ny xin ng ký d thi tuyn vo v trớ cụng tỏc ., cú yờu cu trỡnh . vo (cụng chc hay viờn chc), ti n v . H s gi kốm theo n ny gm: 1. Bn khai lý lch; 2. Bn Giy khai sinh; 3. Giy chng nhn sc kho; 4. Bn cỏc bng, chng ch, gm 5. Bn im kt qu hc ton khoỏ; : 6. 03 phong bỡ cú dỏn tem, ghi rừ tờn, a ch ngi nhn; 02 nh mu c 4x6cm; 7. Bn Giy chng nhn u tiờn (nu cú); Tụi cam oan h s d tuyn ca tụi l ỳng s tht, sau nhn c thụng bỏo trỳng tuyn tụi s hon thin h s d tuyn theo quy nh. Nu sai s tht thỡ kt qu tuyn dng ca tụi s b c quan cú thm quyn tuyn dng hy b v tụi s chu trỏch nhim trc phỏp lut./. Kớnh n (ghi rừ h tờn v ký) CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc ,ngythỏng.nm 2012 N XIN D XẫT TUYN CễNG CHC TNG CC THNG Kấ Kớnh gi: Tng cc Thng kờ - Tờn tụi l: - Sinh ngy: - Quờ quỏn: .. . - H khu thng trỳ: - Ch hin nay: - Dõn tc: Nam, N: ... T liờn lc: .. - Trỡnh o to: - Chuyờn ngnh o to: - Ngoi ng: C s o to: .. Tin hc: Thuc i tng u tiờn (ghi thuc i tng u tiờn no): Sau nghiờn cu iu kin v tiờu chun xột tuyn, tụi thy bn thõn tụi cú iu kin, tiờu chun xin xột tuyn. Vỡ vy, tụi lm n ny xin ng ký d xột tuyn vo v trớ cụng tỏc ., cú yờu cu trỡnh . vo cụng chc, ti n v H s gi kốm theo n ny gm: 1. Bn khai lý lch; 2. Bn Giy khai sinh; 3. Giy chng nhn sc kho; 4. Bn cỏc bng, chng ch, gm : 5. Bn im kt qu hc ton khoỏ; 6. 03 phong bỡ cú dỏn tem, ghi rừ tờn, a ch ngi nhn; 02 nh mu c 4x6cm; 7. Bn Giy chng nhn u tiờn (nu cú); Tụi cam oan h s d tuyn ca tụi l ỳng s tht, sau nhn c thụng bỏo trỳng tuyn tụi s hon thin h s d tuyn theo quy nh. Nu sai s tht thỡ kt qu tuyn dng ca tụi s b c quan cú thm quyn tuyn dng hy b v tụi s chu trỏch nhim trc phỏp lut./. Kớnh n (ghi rừ h tờn v ký) CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc ,ngythỏng.nm 2012 BN CAM KT PHC V LU DI TI N V NG Kí XẫT TUYN Kớnh gi: - Tng cc Thng kờ - Cc Thng kờ - Tờn tụi l: - Sinh ngy: - Quờ quỏn: .. . - H khu thng trỳ: - Ch hin nay: - Dõn tc: Nam, N: ... T liờn lc: .. - Trỡnh o to: - Chuyờn ngnh o to: - Ngoi ng: C s o to: .. Tin hc: - Tụi xin ng ký xột tuyn vo Chi Cc Thng kờ . , Cc Thng kờ Nu c tuyn dng vo lm vic ti . Tụi xin cam kt nh sau: - Chp hnh nghiờm chnh cỏc quy nh ca Nh nc i vi cụng chc v ca Cc Thng kờ v Tng cc Thng kờ. - Chp hnh s phõn cụng nhim v ca Lónh o, n v; - Cụng tỏc lõu di ti n v xột tuyn t 05 nm tr lờn. Tụi xin chõn thnh cm n./. Kớnh n (ghi rừ h tờn v ký) [...]... các lực lượng vũ trang nhân dân; thi hành lệnh động viên, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và mọi biện pháp cần thi t khác để bảo vệ đất nước; 7- Tổ chức và lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê của Nhà nước; công tác thanh tra và kiểm tra Nhà nước, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy Nhà nước; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; 8- Thống nhất quản lý công tác đối ngoại; đàm phán, ký... xây dựng quê hương, đất nước Điều 76 Công dân phải trung thành với Tổ quốc Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất Điều 77 Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thi ng liêng và quyền cao quý của công dân 9 Công dân phải làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân Điều 78 Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng Điều 79 Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp... thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương 22 Phần II Luật cán bộ, công chức Phần II chỉ dành cho thi sinh thi khối công chức Đối với thí sinh thi khối viên chức không phải học Luật Cán bộ, công chức mà thay bằng Nghị định quy định về viên chức sẽ được phát riêng 23 QUC HI Lut s: 22/2008/QH12 CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phỳc LUT CN B, CễNG CHC Cn c... xếp và sử dụng đội ngũ viên chức Nhà nước; 18 2- Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân; tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân; 3- Trình dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trước Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 4- Thống nhất quản lý việc xây dựng,... chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quản lý và bảo đảm sử dụng có hiệu quả tài sản thuộc sở hữu toàn dân; phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước; 5- Thi hành những biện pháp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện cho công dân sử dụng quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình, bảo vệ tài sản,... không theo một tôn giáo nào Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước Điều 71 Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm Không... mồ côi không nơi nương tựa được Nhà nước và xã hội giúp đỡ Điều 68 Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật Điều 69 Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật Điều 70 Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo... cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; 5- Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, công bố quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh, công bố quyết định đại xá; 6- Căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội không... hợp Điều 60 Công dân có quyền nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động văn hoá khác Nhà nước bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp Điều 61 Công dân có quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ Nhà nước quy định chế độ viện phí, chế độ miễn, giảm viện phí Công dân có nghĩa... phụ nữ sản xuất, công tác, học tập, chữa bệnh, nghỉ ngơi và làm tròn bổn phận của người mẹ Điều 64 Gia đình là tế bào của xã hội Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình 7 Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con thành những công dân tốt Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ Nhà nước và xã hội không thừa nhận . vụ thi tuyển công chức, viên chức năm 2012” quyển A2. Luật viên chức 2 Tin học văn phòng Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê. nước 1.1 Đối với khối công chức Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn: - Phần I: Giới thi u đại cương về Hiến pháp. Luật Cán bộ, công chức - Phần III: Một số văn bản luật, văn bản pháp qui về lĩnh vực thống kê 1.1 Đối với khối viên chức 1. Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức năm

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan