0

ĐỀ CƯƠNG và các DẠNG bài tập hóa học HK II

3 727 2
  • ĐỀ CƯƠNG và các DẠNG bài tập hóa học HK II

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2015, 19:52

1.Cho 0,56lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4 , C2H2¬ tác dụng hết với dd brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6g.a. Hãy viết PTHH.b. Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.2. Đốt cháy 28ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi.a. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.b. Tính thể tích khí CO2 sinh ra (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)3. Cho 10,4 gam hỗn hợp A gồm MgO và MgCO3 vào một lượng dung dịch axit axetic 10% thì phản ứng vừa đủ. Kết thúc phản ứng thu được 2,24 lít khí (đktc).a. Viết các phương trình hóa học xảy ra..b. Khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp A.c. Tính khối lượng dung dịch axit axetic đã dùng. H Tr ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC 9 HỌC KÌ II. NĂM HỌC: 2012 – 2013 A. ÔN TẬP: - Coâng thöùc: + m = n.M  n=? vaø M=? + V = n. 22,4  n=? + C% = dd ct m m   m ct =? vaø m dd =? + D = dd dd V m  m dd = ? + C M = V n  n = C M .V + đ  ruou V Vruou nuoc+   tt lt m m !"#$%""&%'()*'()"%"+%,- !"#$%""&%%.)*/.)%.0)",- Tóm tắt phần hóa hữu cơ: Tên chất CTPT Đặc điểm cấu tạo TCHH đặc trưng PTHH 1% 2)30 /.0)30 4050 6073)" /.)%.0)" 83"59 %""%59 )+ :03359 B. BÀI TẬP: Dạng I. Nhận biết: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ mt nhãn đựng 3 cht: a. ;  < => ?  ? > @ == b. ;  < => ?  ? > @ == c)+>3"59>.03359>A%""%59 dBB3"59>BBA%""%59>BB%.)%.0)" e C > ;  C >= ;  Dạng II. Viết phương trình hóa học chứng minh tính cht hóa học của các cht: %%.)%.0)"D"BEF)/3>%= @ >  =>4%*=, ; >>1>G% ; = C > ;  < =H)II "$-*)JK)LM)N, b. H)I9O$%"M)"073)"D"BEF)= ;> G%> @ == Dạng III. Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển đổi sau (ghi rõ điều kiện phản ứng): a ;  C →  ;  < = →  @ == →  @ == ;  <  →  ;  < = * @ ==, ; P b ;  C →  ;  < = →  @ == → = ;  Q/RS 1 NT1R;; ;@ H Tr   @ == ;  < →  @ == c → = ;  → %= @  → %= G% ; = @  → G%= @  → G%3 Dạng IV.Bài tập hỗn hợp: 1><?3!*KM",UM!V' ;  C > ;  ; D"BEIF)BB+'B>3+'KW%')% XY3Z<>? %W7F)I +![\']!""&%'U)M!U 2("D7;^'3UM!'0%FZ%.0)30"[X)B_?`>;'3M!.) %![\']!"'U)M!U +!]!"M!= ; A)%*"D"]!"Ka"_K)LM)N)NKFZDA#, 3. >C%'U/V'1=FZ1= @ FZ'3BBb"%.)%.0)"OX YFc%K&dIe"XYK";>;C3!M!*KM", %H)I"D"9O$%".X7% +d()3'U)"#"$U/ "!M()3BBb"%.)%.0)"KWB_ 4.W7.D"KbZ[FL]!""&%'U)M!U=FZ= ; 4)I fg?3!M!U=FZ= ; h%"Fi)BK"M!/ ]K("D7ZZM!/"[;3)= ; (Các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.) Dạng V. Xác định công thức hợp cht:  1("D7ZZC><"#j"9:>K"?>?= ; FZ;>` ; =4)IkM()9)"&%: K()F))K3Z@ %:D"Kb"iY"lm:- +4)I:3Z'Kn)'ZhO!'H)I"iY""#o"&%:FZ9O$%""&%:F)M)'3o) Mp' 2. ("D7ZZS>;"#j"9/>K"^>S?3)= ; *KM",FZ>^ ; =4)IkM() 9)"&%/K()F))K3Z;@*;K, %:D"Kb"iY"lm/- +4)I/D"BEF)K"M%3)H)I"iY""#o"&%/FZ9O$%""&%/F)M%3) 3. ("D7ZZS"#j"9/>K"?>`;3)= ; *KM",FZ<>C ; =4)IkM()9) "&%/K()F))K3Z@*;K, %:D"Kb"iY"lm/- +4)I/3Z'Kn)'ZhO!'H)I"iY""#o"&%/FZ9O$%""&%/F)M%3) )K.) 4.W7.D"Kb"&%'.)Aq>+)IrM)"@;.)AqZ7D"BEZZF)M!= OK";;>C"#q4)IM()3'3"&%.)Aq3Z? d!A)%K"#EZZ+rBB"Fi)B!M()3MI&%K"- Xác định CTPT, CTCT của cht dựa vào TCHH: Bài tập 3/tr 144; Bài tập 5/ tr 149 Dạng VI: Tính hiệu sut 1.+050D"BEF)+'o%+'+050H)I-!M()3+0500"[B_K] K)L"I<>`+'+0504)I)NA#XYKo^- 2? @ ==D"BEF) @  ; =K"<< @ == ;  < H)I- !)NA#XY- 34Z)s<tCC Q/RS 2 NT1R;; ;@ H Tr Một số dạng khác: 1.Hãy sắp xếp những nguyên tố sau theo chiều tính kim loại hoặc phi kim tăng dần (giải thích): %G%>1>/3>d>6+ +u>=>G>>/A 2. Bài tập 6/tr 103 SGK. 3. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lit khí meta. (các thể tích đo ở đktc)W7! %]!"M!.)"[B_FZ]!"M!"%"+)"oZ- +]!"MiM!"Y%;]!".)- Q/RS 3 NT1R;; ;@ . H Tr ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC 9 HỌC KÌ II. NĂM HỌC: 2012 – 2013 A. ÔN TẬP: - Coâng thöùc: + m = n.M  n=? vaø M=? + V = n. 22,4  n=? +. dBB3"59>BBA%""%59>BB%.)%.0)" e C > ;  C >= ;  Dạng II. Viết phương trình hóa học chứng minh tính cht hóa học của các cht: %%.)%.0)"D"BEF)/3>%= @ >  =>4%*=, ; >>1>G% ; = C > ;  < =H)II "$-*)JK)LM)N, b ("D7ZZS"#j"9/>K"?>`;3)= ; *KM",FZ<>C ; =4)IkM()9) "&%/K()F))K3Z@*;K, %:D"Kb"iY"lm/- +4)I/3Z'Kn)'ZhO!'H)I"iY""#o"&%/FZ9O$%""&%/F)M%3) )K.) 4.W7.D"Kb"&%'.)Aq>+)IrM)"@;.)AqZ7D"BEZZF)M!= OK";;>C"#q4)IM()3'3"&%.)Aq3Z? d!A)%K"#EZZ+rBB"Fi)B!M()3MI&%K"- Xác định CTPT, CTCT của cht dựa vào TCHH: Bài tập 3/tr 144; Bài tập 5/ tr 149 Dạng VI: Tính hiệu sut 1.+050D"BEF)+'o%+'+050H)I-!M()3+0500"[B_K] K)L"I<>`+'+0504)I)NA#XYKo^- 2? @ ==D"BEF) @  ; =K"<< @ == ;  < H)I- !)NA#XY- 34Z)s<tCC Q/RS
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG và các DẠNG bài tập hóa học HK II, ĐỀ CƯƠNG và các DẠNG bài tập hóa học HK II, ĐỀ CƯƠNG và các DẠNG bài tập hóa học HK II

Từ khóa liên quan