0

các dạng bài tập hóa học lớp 10

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Hóa học - Dầu khí

... đầu và thể tích khí oxi cần dùng ở đktc. (4,8 và 6,2 – 14,56 l) Dạng bài tập kết hợp các dạng bài tính theo công thức hóa học *Bài 1: Khí A có tỉ khối đối với khí oxi là 0,8125, thành phần theo ... tích dung dịch HCl đã dùng biết người ta dùng dư 10% so với lý thuyết XIX – Bài luyện tập 6 Bài 1: Viết các phương trình hóa học của khí hiđro với các chất: O2; FeO; Fe2O3; Fe3O4; PbO; ... muối natri clorua. Bài 3: Hãy viết CTHH của các chất trong bài 3 trang 2.IV – Hóa trị:1. Hóa trị của một nguyên tố dựa vào hiđro có hóa trị I, hoặc oxi có hóa trị II.2. quy tắc hóa trị: có CTHH...
 • 19
 • 154,946
 • 536
Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Hóa học

... đợc (đktc)? Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8-THCSChuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ Nguyên tử (NT):- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.Cấu ... gam, mol, V(đktc) , các đại lợng về nồng độ dd, độ tan, tỷ khối chất khí) trong một phản ứng hóa học. Cách giải chung: Bài toán có dạng : a M + bB cC + d D(Trong đó các chất M, B, C, D :có ... 83,3 . 1,2 = 100 (g) dd HCl.áp dụng : C % = .100 %mctmdd m HCl = . % 100 %mdd c = 100 .21,9 100 = 21,9 (g) n HCl = mM = 21,936,5 = 0,6 (mol)*Trở về bài toán cho dạng trực...
 • 39
 • 18,229
 • 65
BAI TAP HOA HOC LOP 10

BAI TAP HOA HOC LOP 10

Hóa học

... Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O BÀI T Ậ P PH Ả N Ứ NG OXI HÓA-KH Ử 1. BÀI TẬP XÁC ĐỊNH SỐ OXI HOÁ Bài 1: Xác đ ị nh s ố oxi hoá c ủ a các nguyên t ố trong các h ợ p ch ấ t, ion sau: N : NH3 ... Ni(CO)4 Bài 2: Xác đ ị nh s ố oxi hoá c ủ a các nguyên t ố in nghiêng trong các h ợ p ch ấ t sau: Bài 3: Xác đ ị nh s ố oxi hoá c ủ a các nguyên t ố in nghiêng trong các h ợ p ch ấ t sau: 2. BÀI ... A’ theo tỷ lệ là: ……….thì tập hợp các nguyên tửthu được có khối lượng nguyên tử trung bình bằng bao nhiêu?c) Tập hợp các nguyên tử đó có phải là một nguyên tố hoá học hay không. Nếu là mộtnguyên...
 • 7
 • 6,134
 • 151
BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 4 NÂNG CAO

BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 4 NÂNG CAO

Sinh học

... BÀI TẬP HÓA LỚP 10 CHƯƠNG 4 NÂNG CAO Bài 1. cân bằng các phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron , cho biết chất oxi hóa , chất khử :a) Na2SO3 ... FeSO4 + Cl2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + HCl Bài 3. cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau dưới dạng phân tử và ion thu gọn , chỉ rõ chất oxi hóa , chất khử :a) Cu2S.FeS2 + HNO3 → Cu(NO3)2 ... + NO + H2Of) H2SO4 + H2S → S + H2Og) NO2 + O2 + H2O → HNO3 Bài 2. cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron :a) NaClO + KI + H2SO4 →...
 • 2
 • 9,213
 • 224
Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Tư liệu khác

... cu.1243 5 6 Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8-THCSChuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ Nguyên tử (NT):- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.Cấu ... 2 .100 %mSMSO= 1.3264 .100 % = 50% %O = 2 .100 %mOMSO= 2.1664 .100 % = 50% (hay 100 %- 50% = 50%)* Bài tập vận dụng:1 : Tính thành phần % theo khối lượng các nguyên tố trong các hợp ... 83,3 . 1,2 = 100 (g) dd HCl.áp dụng : C % = .100 %mctmdd m HCl = . % 100 %mdd c = 100 .21,9 100 = 21,9 (g) n HCl = mM = 21,936,5 = 0,6 (mol)*Trở về bài toán cho dạng trực...
 • 38
 • 7,268
 • 152
phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

Hóa học

... dịch kiềm - Dạng 7: Bài tập về phản ứng của H2, C, CO, Al với oxit kim loại - Dạng 8: Bài tập xác định công thức hóa học - Dạng 9: Bài tập về hiệu suấtI- DẠNG 1BÀI TẬP: KIM LOẠI, OXIT ... hóa mạnh - Dạng 3: Kim loại tác dụng với dung dịch muối - Dạng 4: Hợp chất lưỡng tính - Dạng 5: Bài tập về điện phân - Dạng 6: Bài tập về phản ứng của SO2, CO2 với dung dịch kiềm - Dạng ... LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG - Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit không có tính oxi hóa - Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit...
 • 26
 • 14,699
 • 1,016
Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Hóa học - Dầu khí

... Kênh học tập Online Page 15 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 7 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 6 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 1 Vuihoc24h – Kênh học tập Online ... Kênh học tập Online Page 8 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 3 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 18 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 17 Vuihoc24h – Kênh học tập ... Kênh học tập Online Page 12 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 11 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 5 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 2 Vuihoc24h – Kênh học tập Online...
 • 18
 • 60,409
 • 2,551
Bài tập hóa học lớp 10

Bài tập hóa học lớp 10

Hóa học

... mct. 100 /mddCM = ( )( ít dd)n molV lnkhí A = VA (lít)/22,4nkhí = P.V/R. TTrường THPT Trần Văn Năng Bài tập Hóa Học 10 B. TỔNG QUÁT CÁC CÔNG THỨC TOÁN HỌC: I. CÔNG THỨC TOÁN HỌC:1. ... Phong Trang 25Trường THPT Trần Văn Năng Bài tập Hóa Học 10 CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC CƠ BẢNA. VIẾT CÔNG THỨC PHÂN TỬ:I. HÓA TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN TỐBảng 1: Hóa trị của một số nguyên tốTT Tên nguyên ... Bài tập Hóa Học 10 Silicat SiO3II Bromua Br ICacbonat CO3II Hidrocacbonat HCO3Iaxetat CH3COO I Nitrat NO3IGv biên soạn Nguyễn Thanh Phong Trang 2Trường THPT Trần Văn Năng Bài tập...
 • 65
 • 2,872
 • 20
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

Hóa học

... độ tan S% 100 %SCS +100 = ×IV. Quan hệ giữa nồng độ phần trăm và nồng độ mol.Ta có: .100 0 10 10 .100 .= = = = =ctct ctMdddd ddmm D mn D DMC C%.mV m .M m M M 100 0.D 10 MDC C%.M⇒ ... FeSO4 từ Fe bằng các cách khác nhau.Câu 3: Viết các phương trình điều chế trực tiếp:a) Cu → CuCl2 bằng 3 cách.b) CuCl2 → Cu bằng 2 cách.c) Fe → FeCl3 bằng 2 cách.Câu 4: Chỉ ... hãy viết các phương trình điều chế các chất: FeSO4,FeCl3, FeCl2, Fe(OH)3, Na2SO4, NaHSO4. Dạng 2: NHẬN BIẾT VÀ TÁCH CÁC CHẤT VÔ CƠA. NHẬN BIẾT CÁC CHẤTI. Nhận biết các chất...
 • 27
 • 23,788
 • 719
bài tập hóa học lớp 10

bài tập hóa học lớp 10

Hóa học

... mặt kim loại.Cho biết tần số giới hạn của các kim loạiKim loại K Ca Znγo(s-1)5,5 .10 147,1 .10 14 10, 4 .10 14Đáp số: a. Kim loại K b. v = 4,53 .10 5 m.s-12. Năng lượng phân ly liên kết ... vận tốc 100 0km/h và của sóng liên kết với một electron có khối lượng bằng 9,1x10-31 kg chuyển động với vận tốc 10 6m/s.Rút ra nhận xét?Đáp số: λmb = 2,385 .10 -41mλe = 7,28 .10 -10 m5. ... Hg22+ + S2- HgS + HgĐáp số: a. 1,26 .10 -2b. 3,16 .10 50 10 108. 2NO(k) + Cl2(k) → 2NOCl(k)Bằng thực nghiệm đã xác định được phương trình dộng học: v = k.[NO]2.[Cl2]Chứng minh rằng...
 • 10
 • 2,164
 • 25
Các dạng bài tập hóa bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

Các dạng bài tập hóa bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

Hóa học - Dầu khí

... http://Onbai.org & http://eBook.here.vn - Download Ti liu thi min phớ Bài tập hoá học THCS Nguyễn Ngọc Anh 3 Bài tập hoá học dùng cho HS giỏi THCS I/ viết PT biểu diễn sự chuyển đổi sau: ... thi min phớ Bài tập hoá học THCS Nguyễn Ngọc Anh 7 8,Hũa tan 24,4 gam BaCl2.xH2O vo 175,6 gam nc to thnh d/ dch 10, 4% . Tỡm x? 9, Cụ cn rt t t 200ml dd CuSO4 0,2M thu ủc 10 g tinh the ... http://Onbai.org & http://eBook.here.vn - Download Ti liu thi min phớ Bài tập hoá học THCS Nguyễn Ngọc Anh 10 8, Hũa tan hon ton 27,4 gam hn hp gm M2CO3 v MHCO3 ( M l kim loi kim...
 • 11
 • 8,106
 • 47
Phân dạng và phương pháp giải một số bài tập hóa học lớp 9

Phân dạng và phương pháp giải một số bài tập hóa học lớp 9

Hóa học

... xảo, cần thiết về hoá học. Việc giải quyết các bài tập hoá học giúp học sinh tự rèn luyện các kỹ năng viết phương trình hoá học, nhớ các ký hiệu hoá học nhớ các hoá trị của các nguyên tố, kỹ năng ... nhất cho học sinh giải bài tập này theo cách thứ nhất, còn cách thứ 2 chỉ giới thiệu cho học sinh, em nào giải được theo cách này thì giải. Các bài tập 2,3 giải tương tự như bài tập 1. VD4: ... giảng dạy bản thân tôi thấy hầu hết học sinh chưa biết phân dạng và chưa có phương pháp giải bài tập hóa học nên mỗi khi giáo viên đưa ra một dạng bài tập nào đó học sinh gặp rất nhiều khó khăn...
 • 34
 • 7,758
 • 15

Xem thêm