0

các dạng bài tập hóa học lớp 10 cơ bản

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Hóa học - Dầu khí

... đầu và thể tích khí oxi cần dùng ở đktc. (4,8 và 6,2 – 14,56 l) Dạng bài tập kết hợp các dạng bài tính theo công thức hóa học *Bài 1: Khí A tỉ khối đối với khí oxi là 0,8125, thành phần theo ... một nguyên tố hóa học. Kí hiệu hóa học: bảng 1 sgk/42. Mỗi kí hiệu hóa học còn chỉ 1 nguyên tử nguyên tố đó.3. Nguyên tử khối:Khối lượng của một nguyên tử Cacbon là: 1,9926. 10 -23 g.Chọn ... tích dung dịch HCl đã dùng biết người ta dùng dư 10% so với lý thuyết XIX – Bài luyện tập 6 Bài 1: Viết các phương trình hóa học của khí hiđro với các chất: O2; FeO; Fe2O3; Fe3O4; PbO;...
 • 19
 • 154,946
 • 536
Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Hóa học

... thức hóa học và phương trình hóa học 2. Hóa học lớp 9- Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ - Chương 2: Kim loại II. Các dạng bài tập bản 1. Dạng bài tập định tính tính thực tế.2. Bài tập ... 0,2 mol 17 CÁC DẠNG BÀI TẬP HOÁ THCS I. Vị trí các bài tập kim loại trong chương trình SGK Hóa học của THCS.1. Hóa học lớp 8- Định luật bảo toàn khối lượng - Phương trình hóa học - Tính ... kimloại, cụ thể là các dạng bài tập liên quan đến phần này với mục đích tìm hiểu vàxây dựng thành hệ thống các dạng bài tập nâng cao chuyên đề về kim loại ở THCS. Các dạng bài tập về kim loại...
 • 32
 • 12,745
 • 243
Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Hóa học

... đợc (đktc)? Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8-THCSChuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ Nguyên tử (NT):- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.Cấu ... 83,3 . 1,2 = 100 (g) dd HCl.áp dụng : C % = .100 %mctmdd m HCl = . % 100 %mdd c = 100 .21,9 100 = 21,9 (g) n HCl = mM = 21,936,5 = 0,6 (mol)*Trở về bài toán cho dạng trực ... gam, mol, V(đktc) , các đại lợng về nồng độ dd, độ tan, tỷ khối chất khí) trong một phản ứng hóa học. Cách giải chung: Bài toán dạng : a M + bB cC + d D(Trong đó các chất M, B, C, D :có...
 • 39
 • 18,229
 • 65
BAI TAP HOA HOC LOP 10

BAI TAP HOA HOC LOP 10

Hóa học

... Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O BÀI T Ậ P PH Ả N Ứ NG OXI HÓA-KH Ử 1. BÀI TẬP XÁC ĐỊNH SỐ OXI HOÁ Bài 1: Xác đ ị nh s ố oxi hoá c ủ a các nguyên t ố trong các h ợ p ch ấ t, ion sau: N : NH3 ... Ni(CO)4 Bài 2: Xác đ ị nh s ố oxi hoá c ủ a các nguyên t ố in nghiêng trong các h ợ p ch ấ t sau: Bài 3: Xác đ ị nh s ố oxi hoá c ủ a các nguyên t ố in nghiêng trong các h ợ p ch ấ t sau: 2. BÀI ... A’ theo tỷ lệ là: ……….thì tập hợp các nguyên tửthu được khối lượng nguyên tử trung bình bằng bao nhiêu?c) Tập hợp các nguyên tử đó phải là một nguyên tố hoá học hay không. Nếu là mộtnguyên...
 • 7
 • 6,134
 • 151
BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 4 NÂNG CAO

BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 4 NÂNG CAO

Sinh học

... BÀI TẬP HÓA LỚP 10 CHƯƠNG 4 NÂNG CAO Bài 1. cân bằng các phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron , cho biết chất oxi hóa , chất khử :a) Na2SO3 ... FeSO4 + Cl2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + HCl Bài 3. cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau dưới dạng phân tử và ion thu gọn , chỉ rõ chất oxi hóa , chất khử :a) Cu2S.FeS2 + HNO3 → Cu(NO3)2 ... + NO + H2Of) H2SO4 + H2S → S + H2Og) NO2 + O2 + H2O → HNO3 Bài 2. cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron :a) NaClO + KI + H2SO4 →...
 • 2
 • 9,213
 • 224
Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Tư liệu khác

... cu.1243 5 6 Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8-THCSChuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ Nguyên tử (NT):- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.Cấu ... 2 .100 %mSMSO= 1.3264 .100 % = 50% %O = 2 .100 %mOMSO= 2.1664 .100 % = 50% (hay 100 %- 50% = 50%)* Bài tập vận dụng:1 : Tính thành phần % theo khối lượng các nguyên tố trong các hợp ... khớ)1 .Dạng toán bản : Cho biết l ợng một chất (có thể cho bằng gam, mol, V(đktc) , các đại lợng về nồng độ dd, độ tan, tỷ khối chất khí), tìm l ợng các chất còn lại trong một phản ứng hóa học. Cách...
 • 38
 • 7,268
 • 152
phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

Hóa học

... dịch kiềm - Dạng 7: Bài tập về phản ứng của H2, C, CO, Al với oxit kim loại - Dạng 8: Bài tập xác định công thức hóa học - Dạng 9: Bài tập về hiệu suấtI- DẠNG 1BÀI TẬP: KIM LOẠI, OXIT ... hóa mạnh - Dạng 3: Kim loại tác dụng với dung dịch muối - Dạng 4: Hợp chất lưỡng tính - Dạng 5: Bài tập về điện phân - Dạng 6: Bài tập về phản ứng của SO2, CO2 với dung dịch kiềm - Dạng ... LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG - Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit không tính oxi hóa - Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit...
 • 26
 • 14,699
 • 1,016
Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Hóa học - Dầu khí

... Kênh học tập Online Page 15 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 7 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 6 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 1 Vuihoc24h – Kênh học tập Online ... Kênh học tập Online Page 8 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 3 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 18 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 17 Vuihoc24h – Kênh học tập ... Kênh học tập Online Page 12 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 11 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 5 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 2 Vuihoc24h – Kênh học tập Online...
 • 18
 • 60,409
 • 2,551
Bài tập hóa học lớp 10

Bài tập hóa học lớp 10

Hóa học

... Phong Trang 25Trường THPT Trần Văn Năng Bài tập Hóa Học 10 CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC BẢNA. VIẾT CÔNG THỨC PHÂN TỬ:I. HÓA TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN TỐBảng 1: Hóa trị của một số nguyên tốTT Tên nguyên ... mct. 100 /mddCM = ( )( ít dd)n molV lnkhí A = VA (lít)/22,4nkhí = P.V/R. TTrường THPT Trần Văn Năng Bài tập Hóa Học 10 B. TỔNG QUÁT CÁC CÔNG THỨC TOÁN HỌC: I. CÔNG THỨC TOÁN HỌC:1. ... biên soạn Nguyễn Thanh Phong Trang 49Trường THPT Trần Văn Năng Bài tập Hóa Học 10 CHƯƠNG 3: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀNCâu 1: Đại lượng nào sau đây biến...
 • 65
 • 2,872
 • 20
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

Hóa học

... độ tan S% 100 %SCS +100 = ×IV. Quan hệ giữa nồng độ phần trăm và nồng độ mol.Ta có: .100 0 10 10 .100 .= = = = =ctct ctMdddd ddmm D mn D DMC C%.mV m .M m M M 100 0.D 10 MDC C%.M⇒ ... hãy viết các phương trình điều chế các chất: FeSO4,FeCl3, FeCl2, Fe(OH)3, Na2SO4, NaHSO4. Dạng 2: NHẬN BIẾT VÀ TÁCH CÁC CHẤT VÔ CƠA. NHẬN BIẾT CÁC CHẤTI. Nhận biết các chất ... 10 0C. Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O đã tách khỏi dung dịch, biết rằng độ tan củaCuSO4 ở 10 0C là 17,4g.ĐS: 4 2CuSO .5H O 30,7( )m g= DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HOÁ HỌCBÀI...
 • 27
 • 23,788
 • 719
bài tập hóa học lớp 10

bài tập hóa học lớp 10

Hóa học

... HgĐáp số: a. 1,26 .10 -2b. 3,16 .10 50 10 108. 2NO(k) + Cl2(k) → 2NOCl(k)Bằng thực nghiệm đã xác định được phương trình dộng học: v = k.[NO]2.[Cl2]Chứng minh rằng chế phản ứng như ... mặt kim loại.Cho biết tần số giới hạn của các kim loạiKim loại K Ca Znγo(s-1)5,5 .10 147,1 .10 14 10, 4 .10 14Đáp số: a. Kim loại K b. v = 4,53 .10 5 m.s-12. Năng lượng phân ly liên kết ... vận tốc 100 0km/h và của sóng liên kết với một electron khối lượng bằng 9,1x10-31 kg chuyển động với vận tốc 10 6m/s.Rút ra nhận xét?Đáp số: λmb = 2,385 .10 -41mλe = 7,28 .10 -10 m5....
 • 10
 • 2,164
 • 25
Sách bài tập hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết (Hỗ trợ tải tài liệu 123doc có thu cước liên hệ: hotline/Zalo: 0587 998 338 để được hỗ trợ 24/7)

Sách bài tập hóa học lớp 9 đáp án chi tiết (Hỗ trợ tải tài liệu 123doc thu cước liên hệ: hotline/Zalo: 0587 998 338 để được hỗ trợ 24/7)

Lớp 9

... phương trình hóa học. b) Tính khối lượng các chất sau phản ứng. Bài tập 29 Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M. a) Viết phương trình hóa học b) Tính ... tủa CaCO3 là: (0,1 – 0,025) .100 = 7,5g. Bài tập 10 - CaO + H2O  Ca(OH)2 - Ca(OH)2 + Na2CO3  CaCO3  + 2NaOH. Bài tập 11 - Ta có: NaHSO3 (M= 104 ) Na2CO3 (M=122). NaHSO3 ... giải phóng ra bám hết vào lá sắt). Bài tập 24 Viết phương trình hóa học: a) Điều chế CuSO4 từ Cu b) MgCl2 từ Mg, MgSO4, MgO, MgCO3 Bài tập 25 Cho 10, 5g hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào...
 • 144
 • 53,263
 • 61
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương trình hóa học lớp 10 cơ bản

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương trình hóa học lớp 10 bản

Khoa học tự nhiên

... khóa học hay một đơn vị học tập nhằm xác định mức độ đạt được các mục tiêu giảng huấn và thường được sử dụng để cho điểm ở lớp hay xác nhận học sinh đã nắm vững thành thạo các kết quả học tập ... chương trình Hoá học lớp 10 mới bản (áp dụng từ năm học 2006 – 2007 trở đi) nhằm hỗ trợ giáo viên một hệ thống câu hỏi để sử dụng trong quá trình dạy học Hoá học. - Các dạng câu trắc nghiệm ... tố hóa học. Đồng vị - Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị - Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố hóa học Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử Bài...
 • 132
 • 2,410
 • 8

Xem thêm