0

các dạng bài tập hóa học lớp 10 chương 1

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Hóa học - Dầu khí

... C% 1. 19 ,6 10 0 1, 22. 300 1, 25 1, 253. 49 1 1 ,1 4. 400 1, 25 205. 39,2 2 1, 56. 0 ,15 200 6 ,12 57. 0,09 25 19 ,828. 78,4 400 1, 15 bài 1: Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau: 1) ... tửSố lớp electronSố e lớp ngoài cùng.Hiđro 1 1 1 1Oxi 8 8 2 6Natri 11 11 13 1 kaliCloCacbonnhôm Bài 2: a) hãy cho biết số lớp e của các nguyên tử có số proton là: 5; 6; 9; 20; 15 ….b) ... nguyên tố hóa học. Kí hiệu hóa học: bảng 1 sgk/42. Mỗi kí hiệu hóa học còn chỉ 1 nguyên tử nguyên tố đó.3. Nguyên tử khối:Khối lượng của một nguyên tử Cacbon là: 1, 9926. 10 -23 g.Chọn 1/ 12 khối...
 • 19
 • 154,946
 • 536
BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 4 NÂNG CAO

BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 4 NÂNG CAO

Sinh học

... BÀI TẬP HÓA LỚP 10 CHƯƠNG 4 NÂNG CAO Bài 1. cân bằng các phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron , cho biết chất oxi hóa , chất khử :a) Na2SO3 ... FeSO4 + Cl2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + HCl Bài 3. cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau dưới dạng phân tử và ion thu gọn , chỉ rõ chất oxi hóa , chất khử :a) Cu2S.FeS2 + HNO3 → Cu(NO3)2 ... + NO + H2Of) H2SO4 + H2S → S + H2Og) NO2 + O2 + H2O → HNO3 Bài 2. cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron :a) NaClO + KI + H2SO4 →...
 • 2
 • 9,213
 • 224
Bai tap hinh hoc lop 10 chuong 1

Bai tap hinh hoc lop 10 chuong 1

Toán học

... Trang 3BÀI TẬP ƠN TẬP HÌNH HỌC CUỐI CHƯƠNG I LỚP 10 NÂNG CAOCâu 15 : Cho ar= (1 ; 2) và br= (3 ; 4). Vec tơ mur= 2ar+3br có toạ độ là a) mur=( 10 ; 12 ) b) mur=( 11 ; 16 ) c) ... cr=( -1 ; 4) b) cr=( 4 ; 1) c) cr= (1 ; 4) d) cr=( -1 ; -4)Câu 24 : Cho tam giác ABC với A( -5 ; 6) ; B (-4 ; -1) và C(4 ; 3). Tìm D để ABCD là hình bình hành a) D(3 ; 10 ) b) D(3 ; -10 ) ... uuuruuur uuur. Bài 2 :Cho bốn điểm A, B, C, D. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD.GV : TRẦN THANH HỒNG – THPT NGUYỄN TRÂN Trang 2BÀI TẬP ÔN TẬP HÌNH HỌC CUỐI CHƯƠNG I LỚP 10 NÂNG CAOb)...
 • 4
 • 9,862
 • 233
Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Hóa học

... 1 khoiluongmotnguyentukhoiluong dvc m a Nguyên tử = a.m 1 vc .NTK (1 VC = 1 12KL của NT(C) (MC = 1. 9926 .10 - 23 g) = 1 12 1. 9926 .10 - 23 g= 1. 66 .10 - 24 g)* Bi tp vn dng: 1. ... = 83,3 . 1, 2 = 10 0 (g) dd HCl.áp dụng : C % = .10 0 %mctmdd m HCl = . % 10 0 %mdd c = 10 0 . 21, 9 10 0 = 21, 9 (g) n HCl = mM = 21, 936,5 = 0,6 (mol)*Trở về bài toán 1: Cho kim ... phản ứng . áp dụng : C % = .10 0 %mctmdd m HCl = . % 10 0 %mdd c = 10 0 . 21, 9 10 0 = 21, 9 (g) n HCl = mM = 21, 936,5 = 0,6 (mol)*Trở về bài toán cho dạng trực tiếp: Cho 7,2g một...
 • 39
 • 18,229
 • 65
BAI TAP HOA HOC LOP 10

BAI TAP HOA HOC LOP 10

Hóa học

... Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O BÀI T Ậ P PH Ả N Ứ NG OXI HÓA-KH Ử 1. BÀI TẬP XÁC ĐỊNH SỐ OXI HOÁ Bài 1: Xác đ ị nh s ố oxi hoá c ủ a các nguyên t ố trong các h ợ p ch ấ t, ion sau: N : NH3 ... CaSO4 +CO2 +K2SO4 +MnSO4+H2OC 12 H22O 11 +H2SO4 > CO2 +SO2 +H2OC3H5O9N3 > CO2+H2O+N2+O2 Bài 10 : Cân b ằ ng các ph ả n ứ ng oxi hoá-kh ử sau theo ph ... electron chiếm giữ.* Bài 10 : Cho hai nguyên tử A và A’ có số khối lần lượt bằng 79 và 81. Hiệu số giữa số nơtron và số electron trong nguyên tử A là 9 còn trong nguyên tử B là 11 a) Cho biết A và...
 • 7
 • 6,134
 • 151
Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Tư liệu khác

... 1 khoiluongmotnguyentukhoiluong dvc m a Nguyên tử = a.m 1 vc .NTK (1 VC = 1 12KL của NT(C) (MC = 1. 9926 .10 - 23 g) = 1 12 1. 9926 .10 - 23 g= 1. 66 .10 - 24 g)* Bi tp vn dng: 1. ... 83,3 . 1, 2 = 10 0 (g) dd HCl.áp dụng : C % = .10 0 %mctmdd m HCl = . % 10 0 %mdd c = 10 0 . 21, 9 10 0 = 21, 9 (g) n HCl = mM = 21, 936,5 = 0,6 (mol)*Trở về bài toán cho dạng trực ... yờu cu. 1 243 5 6 Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8-THCSChuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ Nguyên tử (NT):- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.Cấu...
 • 38
 • 7,268
 • 152
phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

Hóa học

... B 19 A 29 B 39 C 10 B 20 B 30 A 40 D. 41 .C Dạng 3: Kim loại tác dụng với dung dịch muốiCâu Đáp án Câu Đáp án 1 D 11 A2 B 12 C3 D 13 A4 C 14 A5 C 15 B6 C 16 A7 17 B8 C 18 A9 B 19 C 10 ... A7 B 17 A 27 B 37 C8 D 18 C 28 A 38 A9 B 19 C 29 B 39 C 10 D 20 D 30 A 40 D Dạng 9 : Bài tập về hiệu suấtCâu Đáp án Câu Đáp án 1 C 11 B2 D 12 D3 C 13 C4 D 14 A5 C 15 C6 A 16 A7 D 17 A8 ... Nguyễn Viết Xuân 1 A 11 C 21 A 31 C2 B 12 A 22 B 32 A3 B 13 A 23 B 33 B4 C 14 A 24 B 34 C5 B 15 C 25 D6 B 16 B 26 B7 C 17 D 27 A8 D 18 A 28 B9 C 19 B 29 A 10 A 20 A 30 D Dạng 2: Kim loại,...
 • 26
 • 14,699
 • 1,016
Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Hóa học - Dầu khí

... Kênh học tập Online Page 4 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 12 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 11 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 5 Vuihoc24h – Kênh học tập Online ... Kênh học tập Online Page 15 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 7 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 6 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 1 Vuihoc24h – Kênh học tập Online ... Page 13 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 8 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 3 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 18 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 17 ...
 • 18
 • 60,409
 • 2,551
Bài tập hóa học lớp 10

Bài tập hóa học lớp 10

Hóa học

... (Z =12 ) và Ca (Z=20). B. Al (Z =13 ) và K (Z =19 ).C. Si (Z =14 ) và Ar (Z =18 ). D. Na (Z =11 ) và Ga (Z= 21) .Gv biên soạn Nguyễn Thanh Phong Trang 29Trường THPT Trần Văn Năng Bài tập Hóa Học 10 ... Năng Bài tập Hóa Học 10 CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC CƠ BẢNA. VIẾT CÔNG THỨC PHÂN TỬ:I. HÓA TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN TỐBảng 1: Hóa trị của một số nguyên tốTT Tên nguyên tốPhi kimKim loại 1 Hiđro H 1 I2 ... bon có 2 đồng vị là C 12 6 chiếm 98,89% và C 13 6 chiếm 1, 11% . Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là:A. 12 ,5; B. 12 , 011 ; C. 12 ,0 21; D. 12 ,045Câu 7: Trong các câu sau, câu nào...
 • 65
 • 2,872
 • 20
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

Hóa học

... độ mol.Ta có: .10 0 0 10 10 .10 0 .= = = = =ctct ctMdddd ddmm D mn D DMC C%.mV m .M m M M 10 0 0.D 10 MDC C%.M⇒ =hay 10 MMC% C .D=V. Khi pha trộn dung dịch: 1) Sử dụng quy tắc ... dưỡng HSG Gv: Lại Văn Long↓ (1) (2)(3)(4) (1) (8)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(9) (10 ) (11 ) (12 ) Lại Văn Long Trường THPT Lê Hồn Trang: 5 * Bài tập: Câu 1: Viết các phương trình phản ứng điều ... Gv: Lại Văn Long2 1 12C CmmC C−⇒ =−2 1 12C CVVC C−⇒ =−2 1 12D DVVD D−⇒ =− Lại Văn Long Trường THPT Lê Hồn Trang: 14 Vậy:% 10 0 %= ×ctddmCm = 10 0 %ctmV.D×II....
 • 27
 • 23,788
 • 719
bài tập hóa học lớp 10

bài tập hóa học lớp 10

Hóa học

... các nguyên tử tương ứng. H C N O FI 1 ( kJ/mol ) 13 08 10 8 3 13 96 13 12 16 75 H2 C2 N2 O2 F2 CO NOI 1 14 88 11 54 15 07 11 73 15 26 13 54 913 11 . Có các phân tử và ion sau: SO2, CO2, ... hạn của các kim loạiKim loại K Ca Znγo(s -1 )5,5 .10 14 7 ,1 .10 14 10 , 4 .10 14 Đáp số: a. Kim loại K b. v = 4,53 .10 5 m.s -1 2. Năng lượng phân ly liên kết I - I trong phân tử I2 là 15 0,48kJ.mol -1 . ... vận tốc 10 0 0km/h và của sóng liên kết với một electron có khối lượng bằng 9,1x10- 31 kg chuyển động với vận tốc 10 6m/s.Rút ra nhận xét?Đáp số: λmb = 2,385 .10 - 41 mλe = 7,28 .10 -10 m5....
 • 10
 • 2,164
 • 25
Bai tap hoa hoc lop 12 chuong trinh moi

Bai tap hoa hoc lop 12 chuong trinh moi

Tư liệu khác

... vào khoảng 10 0 0000-2400000. Hãy tính gần đúng khoảng biến đổi C6H 10 O5 và chiều dài mạch xenlulozo( theo đơn vị m).Biết rằng chiều dài mỗi mắt xích là khoảng 5Å Bài Tập SBT 1. Cho sơ đồ ... hao hụt trong xản xuất là 20% Bài tập Phần Luyện Tập SGK 1. Đốt cháy một hợp chất có 6 phân tử C trong phân tử thu được CO2 và H2O biết tỉ lệ số mol là 1: 1 hợp chất có thể là hợp chất nào ... oxalat9. Viết sơ đồ các chuyển đổi hoá học từ xenlulozo thành ancol etylic, etylenglicol, anđrhit axetic, axit fomic viết các phương trình phản ứng có ghi rõ đều kiện phản ứng 10 . Tính khối lượng...
 • 4
 • 2,763
 • 8
BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 9 CHƯƠNG 2

BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 9 CHƯƠNG 2

Hóa học

... Bài 15 . viết các phương trình phản ứng cho sự chuyễn hóa sau :Fe→FeCl2→FeCl3→Fe(OH)3→Fe2O3→Fe. Bài 16 . hòa tan 14 ,4 gam một oxit sắt trong dung dịch ... đó. Bài 17 . đốt cháy hoàn toàn 1, 12 g Fe trong bình chứa khí clo , thấy thể tích của khí clo giảm đi 0,672 lít (đktc) .Hãy xác định muối clorua tạo thành .Viết phương trinhg phản ứng . Bài 18 . ... trinhg phản ứng . Bài 18 . cho 11 ,2 gam kim loại M hóa trị 3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 4,48 lít hidro (đktc) .Xác định M. Bài 19 . cho một miếng Zn nặng 13 g vào 67,5g dung dịch CuCl2...
 • 2
 • 8,083
 • 246

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25