0

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

15 1,534 1
  • Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2015, 20:14

các dạng bi toán hoá học dạy học hoá học lớp trung học sở A Dạng 1: Tính theo công thức hóa học I Tìm khối lợng nguyên tố a g hợp chất Ví dụ: Tính số gam cacbon C có 11g khí cacbonic CO2 ( C = 12; O = 16) Nghiên cứu đề bi: Dựa vo tỉ lệ số mol tỷ lệ khối lợng cacbon v khí cacbonic công thức CO2 Hớng dẫn giải Cách Xác định lời giải Lời giải Bớc 1: Viết CTHH chất Khí cacbonic có CTHH: CO2 Bớc 2: Tính khối lợng mol hợp mol CO2 có chứa mol C chất v khối lợng nguyên tố 44 g CO2 có chứa 12 g C mol chất 11 g CO2 có chứa x g C Bớc 3; Lập quan hệ với số liệu đầu bi x=3 Có 3g C 11 g CO2 Bớc 4: Trả lời Cách Lời giải Xác định lời giải 11 Bớc 1: Qui số gam đầu bi cho nCO = 0,25mol mol 44 MCO2 = 44 g Bớc 2: Viết CTHH chất Tính M Bớc 3: Lập quan hệ tỷ lệ mol mol CO2 có chứa mol C nguyên tố v hợp chất Tìm khối lợng 0,25mol CO2 có chứa 0,25 g C cha biết MC = 0,25.12 = 3g Bớc 4: Trả lời Có 3g C 11 g CO2 II Tìm khối lợng hợp chất để có chứa a mol nguyên tố: Ví dụ: Cần lấy gam CH3COOH để có chứa 12g nguyên tố cacbon? Nghiên cứu đề bi: Dựa vo tỷ lệ số mol tỷ lệ khối lợng nguyên tố v hợp chất Hớng dẫn giải Cách Xác định lời giải Lời giải Bớc 1: Viết CTHH chất Tính M, CTHH : CH3COOH có : M = 60g nêu ý nghĩa ( có liên quan tới chất tìm) Bớc 2: Lập quan hệ với số liệu mol CH3COOH có chứa mol C http://hoahocsp.tk đầu bi 60 g CH3COOH có chứa 24g C x g CH3COOH có chứa 12 g C Tính x x= Bớc 3: Trả lời 60 12 = 30 g 24 Cần 30 gam CH3COOH Cách Xác định lời giải Bớc 1: Qui số gam đầu bi cho mol Bớc 2: Viết CTHH chất Tính M, nêu ý nghĩa CTHH Bớc 3: Lập quan hệ tỷ lệ mol nguyên tố v hợp chất suy số mol chất Bớc 4: Tính khối lợng m = n.M Bớc 5: Trả lời Lời giải M C = 12g => nC = 12:12 = mol MCH3COOH = 60g 1mol CH3COOH có chứa 2mol C 0,5 mol CH3COOH x = http://hoahocsp.tk 100 2,04% 98 H chiếm 2,04 % khối lợng H2SO4 IV Bi toán so sánh hm lợng nguyên tố hợp chất khác Ví dụ: Có loại phân bón hoá học sau: NH4NO3 ; (NH4)2SO4 ; NH4Cl hợp chất no chứa nhiều hm lợng nitơ Nghiên cứu đầu bi: Tính tỷ lệ % khối lợng N, suy chất no có nhiều N Hớng dẫn giải Xác định lời giải Lời giải Bớc 1: Tính tỉ lệ % N * NH4NO3 28 hợp chất % N = 100% 35% (1) 80 * (NH4)2 SO4 28 100% 21,21% (2) 132 %N= * NH4Cl %N= 28 100% 26,16% (3) 53,5 Bớc 2: So sánh tỉ lệ % N Vậy từ (1),(2),(3) kết luận hm lợng hợp chất v kết luận N có NH4NO3 l lớn B dạng 2: Bi toán lập công thức hoá học I Bi toán lập công thức hoá học biết tỷ lệ % khối lợng nguyên tố tạo nên chất Dạng bi toán ny liên quan đến: x : y : z = % A : % B : %C MA MB MC Ví dụ: Lập CTHH hợp chất dó S chiếm 40% ; O chiếm 60% khối lợng ? Nghiên cứu đề bi: Tính số nguyên tử nguyên tố dựa vo tỷ lệ % khối lợng nguyên tố Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Viết CTHH dạng tổng quát với x,y cha biết - Bớc 2: Tìm tỷ lệ x : y Bớc 3: Viết CTHH Lời giải CTHH tổng quát: SxOy Ta có : x : y= %S MS = %O MO Vậy CTHH l SO3 II Bi toán xác định tên chất: http://hoahocsp.tk = 40 = 60 = 1:3 32 16 Ví dụ: Cho 6,5 g ,kim loại hoá trị II vo dd H2SO4 d ngời ta thu đợc 2,24 lít H2 Xác định tên kim loại ? Hớng dẫn giải Lời giải Xác định lời giải Bớc 1: Hớng dẫn học sinh đổi số mol theo số liệu đầu bi Bớc 2: - Viết PTHH - Tìm nguyên tố cha biết Bớc 3: Trả lời nR = n H2 = 6,5 R 2,24 =0,1 mol 22,4 R + H2SO4 RSO4 + H2 1mol 1mol 0,1 mol 0,1mol R= 6,5 = 65 Vậy R l Zn 0,1 Các bi tập minh hoạ Bi : Cho ôxit sau FeO; Fe2O3 ; Fe3O4 Trong ôxit ôxit no có tỷ lệ Fe nhiều A FeO ; B Fe2O3 ; C Fe3O4 Bi 2: Trong nông nghiệp ngời ta dùng CuSO4 nh loại phân bón vi lợng để bón ruộng, lm tăng suất trồng Nếu dùng g chất ny đa vo đất gam Cu ? A 3,4 g; B 3,2 g ; C 3,3 g D 4,5 Bi 3: Một loại quặng sắt có chứa 90% l Fe3O4 Khối lợng sắt có quặng l : A 0,65 tấn; B 0,6517 ; C 0,66 ; D 0,76 tấn; Bi 4: Thnh phần % khối lợng nguyên tố Cu; S v O có CuSO4 lần lợt l: A 30% ; 30% v 40% B 25% ; 25% v 50% C 40% ; 20% v 40% D; Tất sai C Dạng 3: Bi toán mol, khối lợng mol v thể tích mol chất khí I Tính số mol chất mg chất Ví dụ: Tính số mol phân tử CH4 có 24 g CH4 Nghiên đầu bi: Biểu thức có liên quan m = nM Hớng dẫn giải Xác định lời giải n Bớc 1: Viết biểu thức tính m rút n n= M Bớc 2: Tính M http://hoahocsp.tk M CH4 = 16g Lời giải Bớc 3: Tính n v trả lời n= 24 1,5mol 16 Vậy 24 g CH4 chứa 1,5 mol CH4 II Tính khối lợng n mol chất Ví dụ : Tính khối lợng 5mol H2O Nghiên cứu đầu bi: Biểu thức có liên quan m = n.M Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Xác định khối lợng mol H2O - Viết CTHH - Tính khối lợng mol M Bớc 2: Xác định khối lợng mol H2O v trả lời Bớc 3: Tính n v trả lời Lời giải H2O M = 18g m = 5.18 = 90g Vậy 5mol H2O có khối lợng 90g III Tính số nguyên tử số phân tử có chứa n mol chất Ví dụ: Tính số phân tử CH3Cl có mol phân tử CH3Cl Nghiên cứu đầu bi: Biểu thức có liên quan đến A = n.6.1023 Hớng dẫn giải Xác định lời giải Lời giải Bớc 1: Xác định số phân tử số nguyên tử có mol chất N = 6.1023 A = n.6.1023 = 2.6.1023 Bớc 2: Xác định số phân tử số nguyên tử có n mol chất Bớc 3: Tính A trả lời Vậy : 2mol CH3Cl chứa 12.1023 phân tử CH3Cl IV Tìm số mol có A nguyên tử phân tử Ví dụ: Tính số mol H2O có 1,8.1023 phân tử H2O Nghiên cứu đề bi : Bi toán có liên quan đến biểu thức A = n.6.1023 Hớng dẫn giải Xác định lời giải Lời giải 23 Bớc 1: Xác định số phân tử số NH O= 6.10 nguyên tử có mol chất Bớc 2: Xác định số mol có A phân tử Bớc 3: Trả lời n= A 1,8.10 23 0,3 mol N 6.10 23 Có 0,3 mol H2O 1,8.1023 phân tử H2O V Tìm số mol có A nguyên tử phân tử http://hoahocsp.tk Ví dụ: Tính khối lợng 9.1023 nguyên tử Cu: Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Viết công thức tính m Bớc 2: Tính M v n Lời giải m =n.M MCu = 64g nCu = Bớc 3: Tính m v trả lời 9.10 23 1,5mol 6.10 23 mCu = 1,5.64 = 96 g VI Tính thể tích mol chất khí ĐKTC Ví dụ: Tính thể tích mol khí V lít khí CH4 ĐKTC? Nghiên cứu đề bi: Biêu thức có liên quan V = n.22,4 Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Xác định thể tích mol chất khí ĐKTC Lời giải 22,4 lít Bớc 2: Xác định thể tích mol V = n.22,4 = 22,4 = 6,72 lít chất khí ĐKTC Các bi tập minh hoạ Bi 1: Cho lợng chất sau a, 0,15 mol phân tử CO2 b, 0,2 mol phân tử CaCO3 c, 0,12 mol phân tử O2 d, 0,25 mol phân tử NaCl Số phân tử lợng chất lần lợt l A 0,9.1023 ; 1,3.1023 ; 0,072 1023 ; 1,5 1023 B 0,8 1023 ; 1,2 1023; 0,72 1023 ; 1,5 1023 C 0,9 1023 ; 1,4 1023; 0,72 1023 ; 1,5 1023 D 0,9 1023 ; 1,2 1023; 0,72 1023 ; 1,5 1023 Bi 2: Cho lợng chất sau: a, 0,25 mol phân tử N2 b, 0,5 mol phân tử O2 c, 0,75 mol phân tử Cl2 d, mol phân tử O3 Thể tích đktc lợng chất lần lợt l: A 5,6 lít; 11,2 lít; 16,8 lít v 22,4 lít B 11,2 lít; 11,2 lít; 16,8 lít v 22,4 lít C 5,6 lít; 5,6 lít; 16,8 lít v 22,4 lít D 5,6 lít; 11,2 lít; 0,56 lít v 11,2 lít D Dạng : http://hoahocsp.tk Bi toán tính theo phơng trình hoá học I Tìm số mol chất A theo số mol xác định chất PTHH Ví dụ: Tính số mol Na2O tạo thnh có 0,2 mol Na bị đốt cháy Nghiên cứu đầu bi: Tính số mol Na2O dựa vo tỷ lệ số mol số mol Na v số mol Na2O PTHH Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Viết PTHH xảy Lời giải 4Na + O2 Na2O 2mol Bớc 2: Xác định tỷ lệ số mol 4mol chất cho v chất tìm Bớc 3: Tính n chất cần tìm 0,2 mol 0,1 mol Bớc 4: trả lời Có 0,1 mol Na2O II Tìm số g chất A theo số mol xác định chất PTHH Ví dụ: Tính số g CH4 bị đốt cháy Biết cần dùng hết 0,5 mol O2 v sản phẩm tạo thnh l CO2 v H2O ? Hớng dẫn giải Xác định lời giải Lời giải Bớc 1: Viết PTHH xảy CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O Bớc 2: Xác định tỷ lệ số mol 1mol 2mol chất cho v chất tìm Bớc 3: Tính n chất cần tìm 0,25 mol 0,5 mol Bớc 4: Trả lời m CH4 = 0,25.16 = 4g III Tìm thể tích khí tham gia tạo thnh Ví dụ: Tính thể tích khí H2 đợc tạo thnh ĐKTC cho 2,8 g Fe tác dụng với dd HCl d ? Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Hớng dẫn học sinh đổi số mol Fe Bớc 2: Tính số mol H2 - Viết PTHH - Tìm số mol H2 Bớc 3: Tính thể tích H2 Bớc 4: Trả lời IV Lời giải nFe = Fe + 2HCl FeCl2 + H2 1mol 1mol 0,05 mol 0,05mol V H = 0,05.22,4 = 1,12lít Có 1,12 lít H2 sinh Bi toán khối lợng chất d http://hoahocsp.tk 2,8 0,05mol 56 Ví dụ: Ngời ta cho 4,48 lít H2 qua 24g CuO nung nóng Tính khối lợng chất rắn thu đợc sau phản ứng Biết phản ứng sảy hon ton ? Giải H2 + CuO Cu + H2O PTHH: n H2 = 4,48 =0,2 mol ; 22,4 n CuO = 24 =0,3 mol 80 Theo PTHH tỷ lệ phản ứng H2 v CuO l 1: Vậy CuO d : 0,3 - 0,2 = 0,1 mol Số mol Cu đợc sinh l 0,2 mol mCuO = 0,1 80 = g, mCu = 0,2.64 = 12,8 g Vậy khối lợng chất rắn sau phản ứng l: + 12,8 ; 20,8 g Các bi tập minh hoạ Bi 1: Nếu cho 16,25 g Zn tham gia phản ứng khối lợng HCl cần dùng l ? A 18,25 g B 18,1 g C 18,3 g D 15g Bi 2: Cho m g hỗn hợp CuO v FeO tác dụng với H2 tác dụng với H2 nhiệt độ thích hợp Hỏi thu đợc 29,6g hỗn hợp kim loại Fe nhiều Cu l g cần dùng lít H2 ĐKTC v khối lợng m l ? Bi 3: Kẽm ôxit đợc điều chế cách nung bụi kẽm với không khí lò đặc biệt Tính lợng bụi kẽm cần dùng để điều chế đợc 40,5 kg kẽm ôxit Biết bụi kẽm chứa % tạp chất? Bi toán dung dịch v nồng độ dung dịch I Tính độ tan chất Ví dụ: Tính độ tan CuSO4 200 C Biết g nớc ho tan tối đa 0,075 g CuSO4 để tạo thnh dung dịch bão ho e Dạng 5: Nghiên cứu đầu bi: Tính số g chất tan tối đa 100g dung môi, suy độ tan tính theo công thức: Độ tan T = m CT 100 m dm Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Xác định điều kiện đầu bi cho Bớc 2: Tính M khối lợng chất tan xg 100 g dung môi Bớc 3: Tính x Bớc 4: Trả lời Lời giải 5g H2O ho tan đợc 0,075 g CuSO4 100 g '' '' '' '' '' xg x = 0,075.100 1,5 g Vậy 200 C độ tan CuSO4 l 1,5 g II Tính nồng độ C% dd Ví dụ: Ho tan 0,3 g NaOH g H2O Tính C% dd thu đợc ? http://hoahocsp.tk Nghiên cứu đề bi: Tính số g NaOH tan 100 g dung dịch suy C% Hớng dẫn giải Xác định lời giải Lời giải Bớc 1: Xác định khối lợng dd md2 = mct + mdm = 0,3 + = 7,3 g Bớc 2: Tính khối lợng chất tan 0,3 100 g dung dịch suy C% 100 4,1% C% = 57,3 Bớc 3: Trả lời Nồng độ dung dịch l 4,1 % III Tính nồng độ CM dung dịch Ví dụ: Lm bay 150 ml dd CuSO4 ngời ta thu đợc 1,6 g muối khan Hãy tính CM dung dịch ? Nghiên cứu đầu bi: Tính số mol CuSO4 có lít dd, suy CM Hớng dẫn giải Lời giải Xác định lời giải M CuSO4 = 160g Bớc 1: Đổi mol n CuSO4 = Bớc 2: Đổi lít Bớc 3: Tính CM 1,6 0,01mol 160 V = 0,15lít CM = 0,01 0,07 M 0,15 IV Tính khối lợng chất tan dd Ví dụ: Tính khối lợng muối ăn NaCl nớc biển Biết nộng độ muối ăn NaCl nớc biển l 0,01% ? Nghiên cứu đề bi: Biểu thức có liên quan C% = m ct 100 mdd Hớng dẫn giải Xác định lời giải Lời giải m Bớc 1: Viết côngthức tính C% C% = ct 100 Bớc 2: Rút mct mdd C %.mdd Bớc 3: Thay đại lợng v tính mct = toán 100 5.0,01 Bớc 4: Trả lời mct = = 0,0005 = 500g 100 Có 500 g NaCl nớc biển V Tính khối lợng dung dịch Ví dụ : Cần lấy g dd H2SO4 49% để có chứa 4g NaOH? Hớng dẫn giải: Giải tơng tự nh phần tính khối lợng chất tan dung dịch VI Tính thể tích dung dịch Ví dụ Cần phải lấy ml dd NaOH 1M để có chứa 4g NaOH ? Hớng dẫn giải: Giải tơng tự nh phần IV v phần V http://hoahocsp.tk VII Bi toán pha trộn dd có nồng độ khác nhau: Loại bi toán ny có cách giải nhanh gọn l áp dụng phơng pháp đờng chéo Giọi m1 v C1 lần lợt l khối lợng v nồng độ C% dd dd I Gọi m2 v C2 lần lợt l khối lợng v nồng độ C% dd dd II Khi trộn dd I với dd II phản ứng hoá học xảy ta có: C1 / C2 - C / C C2 / C1 - C / m1 / C C / m / C1 C / Khi có: Ví dụ: Cần phải lấy g dd NaCl nồng độ 20% vo 400 g dd NaCl nồng độ 15% để đợc dd NaCl có nồng độ 16% ? Hớng dẫn giải Lời giải Xác định lời giải Bớc 1: Hớng dẫn học sinh lập sơ 20 đồ đờng chéo 16 15 m m 400 Bớc 2: Tìm tỷ lệ m1: m2 m1 = 100 gam Bớc 3: Thay đại lợng v tính m 4 toán Bớc 4: Trả lời Vậy cần phải lấy 100g dd NaCl có C% = 20% VIII Mối quan hệ C% v CM Để chuyển đổi C% v CM ( hay ngợc lại) thiết phải biết khối lợng riêng D: D = mdd Vdd Ta sử dụng công thức hai nồng độ: CM = C% 10 D M Ví dụ: Ho tan 2,3 g Na kim loại vo 197,8 g H2O a, Tính C% dd thu đợc b, Tính CM dd thu đợc Biết D = 1,08g/ml Giải 2,3 a, Số mol Na dùng : 0,1mol 23 2Na + 2H2O 2NaOH 0,1mol 0,1mol mNaOH = 0,1.40 = 4g - Dung dịch thu đợc có khối lợng l: Phản ứng xảy ra: mNa + mH 10 http://hoahocsp.tk O + H2 0,05mol - mH = 2,3 + 197.8 - 0,05.2 = 200g Vậy C% = m ct .100 = 100 = % mdd 200 b, Thể tích dd thu đợc: Vdd = mdd 200 185ml D 1,08 CM = 0,1 0,54M 0,185 IX Bi toán pha trộn dung dịch có CM khác nhau( chất tan giống nhau) Đối với dạng bi toán ny ta áp dụng sơ đồ đờng chéo V1 / C C / V / C1 C / Ví dụ: Cần dùng ml dd H2SO4 2,5 M v ml dd H2SO4 1M để pha trộn chúng với đợc 600ml H2SO4 1,5 M? Giải áp dụng sơ đồ đờng chéo: 2,5 0,5 1,5 1 V1 0,5 Hay V2 = V1 V 0,5 Mặt khác V1 + V2 = 600 V1 = 200 ml ; V2 = 400ml Vậy phải dùng 200ml dd H2SO4 2,5M pha với 400ml dd H2SO4 1M X Bi toán pha trộn dung dịch có D khác nhau( chất tan giống nhau) Ta áp dụng sơ đồ đờng chếo giống với dạng V1 / D D / V / D1 D / Khi ta có: Ví dụ: Cần pha ml dd NaOH ( D= 1,26 g/ml với báo nhiêu ml dd NaOH ( D = 1,06 g/ml) để đợc 500ml dd NaOH có D = 1,16 g/ml ? Giải áp dụng sơ đồ đờng chéo: 1,27 0,1 1,16 1,06 0,1 V1 0,1 Hay V1 = V2 = 250ml V 0,1 XI Bi toán độ tan - Độ tan chất l số gam tối đa chất tan đợc 100 g nớc để đợc dd bão ho nhiệt độ xác định 11 http://hoahocsp.tk - Khi nhiệt độ tăng độ tan chất thờng tăng, nên ta hạ nhiệt độ dd xuống có phần chất tan không tan đợc nữa, phần chất tan ny tách dới dạng rắn Ví dụ: Cho biết 200C, độ tan CaSO4 l 0,2 g v khối lợng riêng dd bão ho l 1g/ml Tính C% v CM dd CaSO4 bão ho nhiệt độ ? Giải m ct 0,2 100 = 100 = 0,19% 100,2 mdd 10.1 10 D CM = C% = 0,19 0,014M 136 M Khối lợng dd l: 0,2 + 100 =100,2 g Vậy C % = Các bi tập minh hoạ Bi 1: a, Tính CM dd thu đợc nh ngời ta cho thêm H2O vo 400g dd NaOH 20% Để tạo 3l dd mới? b, Cho 40 ml dd NaOH 1M vo 60 ml dd KOH 0,5 M Nồmg độ mol chất dd lần lợt l: A 0,2M v 0,3 M; B 0,3M v 0,4 M C 0,4M v 0,1 M D 0,4M v 0,3 M Hãy giải thích lựa chọn Bi 2: Tính khối lợng AgNO3 kết tinh khỏi dd lm lạnh 450 gdd bão ho 80 C Biết độ tan AgNO3 800C l 668 g v 200C 222 g Bi 3: Cần lấy gam NaOH cho thêm vo 100g dd NaOH 20% để thu đợc dd có nồng độ 25% ? F dạng 6: Bi toán hiệu suất phản ứng I Bi toán tính khối lợng chất ban đầu khối lợng chất tạo thnh biết hiệu suất Dạng bi toán ny ta cần hớng dẫn học sinh giải bình thờng nh cha biết hiệu suất phản ứng Sau bi toán yêu cầu: - Tính khối lợng sản phẩm thì: Khối lợng tính theo phơng trình x H Khối lợng sản phẩm = 100 - Tính khối lợng chất tham gia thì: Khối lợng tính theo phơng trình x 100 Khối lợng chất tham gia = H Ví dụ: Nung 120 g CaCO3 lên đến 1000 C Tính khối lợng vôi sông thu đợc, biết H = 80% Giải 12 http://hoahocsp.tk t PTHH: CaCO3 CaO + CO2 n CaCO = 120 = 1,2 mol Theo PTHH ta có số mol CaO đợc tạo thnh l 100 1,2 mol mCaO = 1,2 56 = 67,2 g Hiệu suất H = 80% = 0,8 Vậy khối lợng thực tế thu đợc CaO lal: 67,2.0,8 = 53,76 g II Bi toán tính hiệu suất phản ứng: Khối lợng tính theo phơng trình Ta có : H = x100 Khối lợng thực tế thu đợc Ví dụ: Ngời ta khử 16g CuO khí H2 Sau phản ứng ngời ta thu đợc 12g Cu Tính hiệu suất khử CuO ? Giải t PTHH: H2 + CuO Cu + H2O 16 = 0,2 mol theo PTHH số mol Cu tạo thnh l: 0,2 mol 80 12 95 mCu = 0,2.64 = 12,8 g H = 12,8 n CuO = bi tập minh hoạ Bi 1: Nung đấ vôi ( chứa 90% CaCO3) sau phản nứn ngời ta thu đợc 0,4032 CaO Hiệu suất phản ứng l: A 80% B 85% C 90% D 95% Bi 2: Trộn 10 lít N2 với 40 lít H2 nung nóng thời gian điều kiện thích hợp Sau thời gian đa điều kiện v áp suất ban đầu thấy thu đợc 48 lít hỗn hợp gồm N2; H2; NH3 1, Tính thể tích NH3 tạo thnh ? 2, Tính hiệu suất tổng hợp NH3 ? I dạng 7: Bi toán tỷ khối chất khí v khối lợng mol trung bình dA/B = M = 13 m hh n hh http://hoahocsp.tk MA MB Nếu hỗn hợp gồm chất thì: MA < M < MB ( Nếu MB > MA ) Ví dụ 1:Phân tích hợp chất ngời ta thấy có thnh phần khối lợng l 85,7% C v 14,3 % H Biết tỷ khối khí ny so với H2 l 28 a, Cho biết khối lợng mol hợp chất? b, Xác định CTHH Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Hớng dẫn học sinh viết công thức tổng quát, tìm khối lợng mol hợp chất Lời giải CTHH: CxHy dCH/H x y = 28 MC x H y = 2.28 =56 m 400 100 gam 4 Bớc 2: Tìm khối lợng 56.85,7 56.14,3 nguyên tố; tìm số mol C ; H mC = 48 ; mH = 100 100 m1 = nC = 48/ 12 = ; nH = 8/1 = Vậy x = ; y = CTHH l : C4H8 Bớc 3: Suy x; y Bớc 4: Trả lời Ví dụ2: Không khí xem nh gồm N2 v O2 có tỷ lệ 4:1 Xác định khối lợng mol TB không khí Mkk = 4,28 28,8 K dạng 8: Bi toán hỗn hợp Đối với dạng bi toán hỗn hợp thờng ta phải hớng dẫn học sịnh lập phơng trình hệ phơng trình để tìm đại lợng cần tìm Ví dụ 1: Ho tan lợng hỗn hợp 19,46 g gồm Mg, Al, Zn ( số g Mg số gam Al) lợng dd HCl 2M Sau phản ứng thu đợc 16,352 lít H2 ( ĐKTC) a, Tính số gam kim loại dùng ? b, Tính thể tích dd HCl cần dùng để ho tan ton sản phảm trên, biết ngời ta sử dụng d 10% ? Giải PTHH: Mg + 2HCl MgCl2 + H2 2Al + 6HCl 2AlCl3 +3 H2 Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 Gọi a,b,c l số mol lần lợt Mg; Al; Zn Theo PTHH ta có: Số mol H2 l:( a + 3/2b + c) = Ta có phơng trình khối lợng hỗn hợp: 24a + 27b + 65c = 19,46 24a = 27b 14 http://hoahocsp.tk 16,351 0,73mol 22,4 Kết hợp lại ta có hệ: ( a + 3/2b + c) = 0,73 24a + 27b + 65c = 19,46 24a = 27b Giải hệ ta đợc: a = 0,27 , b = 0,24 , c = 0,1 Vậy mMg = 0,27.24 = 6,48 g; mAl = 27.0,24 = 6,48 g mZn = 0,1.65 = 6,5 g b, Số mol HCl tham gia phản ứng 2a + 3b + 2c = 1,46 Vậy thể tích dd HCl cần để ho tan hỗn hợp l: 1,46 : = 0,73 lít Do thể tích HCl theo đề bi l : 0,73 + 0,073 = 0,803 lít Ví dụ 2: Có hỗn hợp gồm 60% Fe2O3 v 40% CuO Ngời ta dùng H2(d) để khử 20g hỗn hợp a,Tính khói lợng Fe v Cu thu đợc sau phản ứng? b, Tính số mol H2 tham gia phản ứng ? Đáp số: a, mFe = 10,5 g; mCu = 6,4 g b, 0,352 mol H2 bi tập minh hoạ Bi 1: Ngời ta ho tan hon ton 9,52 g hỗn hợp A gồm: Fe; Fe2O3 ; Fe3O4 850 ml dd HCl 0,4 M Phản ứng kết thúc thu đợc 2,24 lít H2 (ĐKTC) Tníh % khối lợng chất A Xác định nồng đọ CM chất có D ( Biết thể tích không đổi) Bi 2: Hỗn hơph gồm Na v kim loại A hoá trị I ( A l K Li) Lấy 3,7 g hỗn hợp tác dụng với lợng nớc d lm thoát 0,15 mol H2 ( ĐKTC) Xác định tên kim loại A Ngời thực hiện: Trần Trọng Tuân Giáo viên trờng THCS Tam Cờng 15 http://hoahocsp.tk [...]... dCH/H x y 2 = 28 MC x H y = 2. 28 =56 m 2 400 100 gam 4 4 Bớc 2: Tìm khối lợng của từng 56 .85 ,7 56.14,3 nguyên tố; tìm số mol của C ; H mC = 48 ; mH = 8 100 100 m1 = nC = 48/ 12 = 4 ; nH = 8/ 1 = 8 Vậy x = 4 ; y = 8 CTHH l : C4H8 Bớc 3: Suy ra x; y Bớc 4: Trả lời Ví dụ2: Không khí xem nh gồm N2 v O2 có tỷ lệ 4:1 Xác định khối lợng mol TB của không khí Mkk = 4, 28 28, 8 4 1 K dạng 8: Bi toán về hỗn... Cu tạo thnh l: 0,2 mol 80 12 95 mCu = 0,2.64 = 12 ,8 g H = 12 ,8 n CuO = các bi tập minh hoạ Bi 1: Nung 1 tấn đấ vôi ( chứa 90% CaCO3) sau phản nứn ngời ta thu đợc 0,4032 tấn CaO Hiệu suất của phản ứng l: A 80 % B 85 % C 90% D 95% Bi 2: Trộn 10 lít N2 với 40 lít H2 rồi nung nóng một thời gian ở điều kiện thích hợp Sau một thời gian đa về điều kiện v áp suất ban đầu thấy thu đợc 48 lít hỗn hợp gồm N2; H2;...Vậy C% = m ct 4 .100 = 100 = 2 % mdd 200 b, Thể tích dd thu đợc: Vdd = mdd 200 185 ml D 1, 08 CM = 0,1 0,54M 0, 185 IX Bi toán về pha trộn các dung dịch có CM khác nhau( chất tan giống nhau) Đối với dạng bi toán ny ta có thể áp dụng sơ đồ đờng chéo V1 / C 2 C / V 2 / C1 C / Ví dụ: Cần dùng bao nhiêu ml dd H2SO4 2,5 M v bao nhiêu ml dd H2SO4... 0 Ví dụ: Nung 120 g CaCO3 lên đến 1000 C Tính khối lợng vôi sông thu đợc, biết H = 80 % Giải 12 http://hoahocsp.tk t PTHH: CaCO3 CaO + CO2 0 n CaCO 3 = 120 = 1,2 mol Theo PTHH ta có số mol CaO đợc tạo thnh l 100 1,2 mol mCaO = 1,2 56 = 67,2 g Hiệu suất H = 80 % = 0 ,8 Vậy khối lợng thực tế thu đợc CaO lal: 67,2.0 ,8 = 53,76 g II Bi toán tính hiệu suất của phản ứng: Khối lợng tính theo phơng trình Ta... Các bi tập minh hoạ Bi 1: a, Tính CM của dd thu đợc nếu nh ngời ta cho thêm H2O vo 400g dd NaOH 20% Để tạo ra 3l dd mới? b, Cho 40 ml dd NaOH 1M vo 60 ml dd KOH 0,5 M Nồmg độ mol của mỗi chất trong dd lần lợt l: A 0,2M v 0,3 M; B 0,3M v 0,4 M C 0,4M v 0,1 M D 0,4M v 0,3 M Hãy giải thích sự lựa chọn Bi 2: Tính khối lợng AgNO3 kết tinh khỏi dd khi lm lạnh 450 gdd bão ho ở 0 80 C Biết độ tan AgNO3 ở 80 0C... dạng 7: Bi toán về tỷ khối chất khí v khối lợng mol trung bình dA/B = M = 13 m hh n hh http://hoahocsp.tk MA MB Nếu hỗn hợp gồm 2 chất thì: MA < M < MB ( Nếu MB > MA ) Ví dụ 1:Phân tích một hợp chất ngời ta thấy có thnh phần khối lợng l 85 ,7% C v 14,3 % H Biết tỷ khối của khí ny so với H2 l 28 a, Cho biết khối lợng mol của hợp chất? b, Xác định CTHH Hớng dẫn giải Xác định lời giải Bớc 1: Hớng dẫn học. .. khi lm lạnh 450 gdd bão ho ở 0 80 C Biết độ tan AgNO3 ở 80 0C l 6 68 g v ở 200C 222 g Bi 3: Cần lấy bao nhiêu gam NaOH cho thêm vo 100g dd NaOH 20% để thu đợc dd mới có nồng độ 25% ? F dạng 6: Bi toán hiệu suất phản ứng I Bi toán tính khối lợng chất ban đầu hoặc khối lợng chất tạo thnh khi biết hiệu suất Dạng bi toán ny ta cần hớng dẫn học sinh giải bình thờng nh cha biết hiệu suất phản ứng Sau đó bi... lần lợt của Mg; Al; Zn Theo các PTHH trên ta có: Số mol H2 l:( a + 3/2b + c) = Ta có các phơng trình về khối lợng của hỗn hợp: 24a + 27b + 65c = 19,46 24a = 27b 14 http://hoahocsp.tk 16,351 0,73mol 22,4 Kết hợp lại ta có hệ: ( a + 3/2b + c) = 0,73 24a + 27b + 65c = 19,46 24a = 27b Giải hệ ra ta đợc: a = 0,27 , b = 0,24 , c = 0,1 Vậy mMg = 0,27.24 = 6, 48 g; mAl = 27.0,24 = 6, 48 g mZn = 0,1.65 = 6,5 g... theo đề bi sẽ l : 0,73 + 0,073 = 0 ,80 3 lít Ví dụ 2: Có một hỗn hợp gồm 60% Fe2O3 v 40% CuO Ngời ta dùng H2(d) để khử 20g hỗn hợp đó a,Tính khói lợng Fe v Cu thu đợc sau phản ứng? b, Tính số mol H2 đã tham gia phản ứng ? Đáp số: a, mFe = 10,5 g; mCu = 6,4 g b, 0,352 mol H2 các bi tập minh hoạ Bi 1: Ngời ta ho tan hon ton 9,52 g hỗn hợp A gồm: Fe; Fe2O3 ; Fe3O4 bằng 85 0 ml dd HCl 0,4 M Phản ứng kết thúc... V2 = 2 V1 V 2 1 0,5 Mặt khác V1 + V2 = 600 V1 = 200 ml ; V2 = 400ml Vậy phải dùng 200ml dd H2SO4 2,5M pha với 400ml dd H2SO4 1M X Bi toán về pha trộn các dung dịch có D khác nhau( chất tan giống nhau) Ta cũng áp dụng sơ đồ đờng chếo giống với các dạng ở trên V1 / D 2 D / V 2 / D1 D / Khi đó ta có: Ví dụ: Cần pha bao nhiêu ml dd NaOH ( D= 1,26 g/ml với báo nhiêu ml dd NaOH ( D = 1,06 g/ml) để đợc ... 28 MC x H y = 2. 28 =56 m 400 100 gam 4 Bớc 2: Tìm khối lợng 56 .85 ,7 56.14,3 nguyên tố; tìm số mol C ; H mC = 48 ; mH = 100 100 m1 = nC = 48/ 12 = ; nH = 8/ 1 = Vậy x = ; y = CTHH l : C4H8... lệ 4:1 Xác định khối lợng mol TB không khí Mkk = 4, 28 28, 8 K dạng 8: Bi toán hỗn hợp Đối với dạng bi toán hỗn hợp thờng ta phải hớng dẫn học sịnh lập phơng trình hệ phơng trình để tìm đại lợng... chất rắn sau phản ứng l: + 12 ,8 ; 20 ,8 g Các bi tập minh hoạ Bi 1: Nếu cho 16,25 g Zn tham gia phản ứng khối lợng HCl cần dùng l ? A 18, 25 g B 18, 1 g C 18, 3 g D 15g Bi 2: Cho m g hỗn hợp CuO
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài tập hóa học lớp 8 , Các dạng bài tập hóa học lớp 8 , Các dạng bài tập hóa học lớp 8