0

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

2 1,962 5
  • Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 19:05

Các dạng tập hóa học lớp I - Cấu tạo nguyên tử: Bài 2: a) cho biết số lớp e nguyên tử có số proton là: 5; 6; 9; 20; 15… b) tính nhanh số e lớp nguyên tử c) Hãy vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử II – Nguyên tố hóa học: Bài 1: Hãy so sánh xem nguyên tử Lưu huỳnh nặng hay nhẹ hơn, lần so với nguyên tử sau: oxi; sắt; cacbon; đồng Bài 2: Hãy xác định nguyên tử X trường hợp sau: a) Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử lưu huỳnh b) Nguyên tử X nặng gấp 14 lần nguyên tử hiđro c) nguyên tử X nặng nguyên tử nhôm d) Nguyên tử X nặng tổng khối lượng nguyên tử Canxi nguyên tử Hiđro Bài 3: Hãy tính khối lượng gam nguyên tử nguyên tố sau: Ca; Mg; Al; Fe; Na; O; S; N; Cl … Bài 4: Hãy cho biết đơn vị cacbon ứng với gam? III – Đơn chất hợp chất – Phân tử Bài 1: Hãy cho biết chất sau chất đơn chất, hợp chất, giải thích sao? Và tính phân tử khối chất a) Khí ozon, biết phân tử gồm nguyên tử O b) Khí metan, biết phân tử gồm nguyên tử C nguyên tử H c) Khí clo, biết phân tử gồm nguyên tử Cl d) Axit sunfuric, biết phân tử gồm 2H, 1S 4O e) Đạm urê, biết phân tử gồm 1C, 1O, 2N 4H Bài 2: Hãy so sánh phân tử khí nitơ nặng hay nhẹ hơn, lần so với phân tử khí oxi; phân tử khí cacbon đioxit CO2; phân tử khí metan: CH4 Bài 3: Hãy xác định nguyên tố X trường hợp sau: a) hợp chất có phân tử gồm X liên kết với 2O, nặng gấp hai lần phân tử khí oxi b) hợp chất có phân tử gồm 2X liên kết với 3O, nặng tổng hai phân tử canxi cacbonat phân tử khí hiđro c) hợp chất có phân tử gồm 1X, 1S 4O, nặng gấp 2,33 lần phân tử canxi cacbonat d) hợp chất có phân tử gồm 2Na, 1C 3X, nặng phân tử canxi cacbonat phân tử khí hiđro e) hợp chất có phân tử gồm 2Al, 3X 12O, nặng 19 lần phân tử nước Bài 4: Hãy nêu cách tách riêng chất khỏi hỗn hợp chất sau: a) Hỗn hợp gồm cát, muối ăn bột sắt b) Hỗn hợp gồm: đường, bột gạo c) Hỗn hợp gồm: khí oxi, khí amoniăc NH3, biết khí oxi tan nước khí amoniăc tan nhiều nước III – Công thức hóa học: Bài 1: Hãy nêu biết chất sau: a) Khí lưu huỳnh đioxit: SO2 b) Khí hiđro: H2 c) Cacbon: C d) Đồng: Cu e) Axit nitric: HNO3 f) Axit sunfuric: H2SO4 g) Thuốc tím: KMnO4 h) Đạm ure: CO(NH2)2 Bài 2: a) Các cách viết sau ý gì? 4Na; 5H2O; 16N2; 3NaCl; 7CaCO3… b) Hãy dùng chữ số công thức hóa học để diễn đạt ý sau: nguyên tử sắt; phân tử nước; phân tử muối natri clorua Bài 3: Hãy viết CTHH chất trang IV – Hóa trị: Bài 1: Hãy xác định hóa trị: a) nguyên tố N hợp chất: NH3; NO; NO2; N2O5 b) Của nguyên tố Fe hợp chất: FeO; Fe2O3; Fe(OH)2; Fe(OH)3; ... CO(NH2)2 Bài 2: a) Các cách viết sau ý gì? 4Na; 5H2O; 16N2; 3NaCl; 7CaCO3… b) Hãy dùng chữ số công thức hóa học để diễn đạt ý sau: nguyên tử sắt; phân tử nước; phân tử muối natri clorua Bài 3:... khí oxi, khí amoniăc NH3, biết khí oxi tan nước khí amoniăc tan nhiều nước III – Công thức hóa học: Bài 1: Hãy nêu biết chất sau: a) Khí lưu huỳnh đioxit: SO2 b) Khí hiđro: H2 c) Cacbon: C d)... sắt; phân tử nước; phân tử muối natri clorua Bài 3: Hãy viết CTHH chất trang IV – Hóa trị: Bài 1: Hãy xác định hóa trị: a) nguyên tố N hợp chất: NH3; NO; NO2; N2O5 b) Của nguyên tố Fe hợp chất:
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài tập hóa học lớp 8, Các dạng bài tập hóa học lớp 8, Các dạng bài tập hóa học lớp 8