0

các dạng bài tập hoá học lớp 9 chọn lọc

30 6,395 20
  • các dạng bài tập hoá học lớp 9 chọn lọc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 08:37

I. Lí thuyết cơ bản. Câu 1: Lấy ví dụ về. a. 1 pứ kim loại + axit . e. 1 pứ muối + muối b. 1 pứ kim loại + H 2 O f, 1 pứ kim loại đứng trước đẩy kim loại c. 1 pứ ôxit kim loại + axit. đứng sau ra khỏi dung dịch muối. d. 1 pứ ôxit kim loại + H 2 O. Câu 2: Cho các chất : Zn, Zn(OH) 2 , NaOH, CuSO 4 , NaCl, HCl. Hãy chọn những chất thích hợp để điền vào chỗ trống. 2 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 A. H SO + Na SO + H O C. NaOH + NaCl +H O B. H SO + ZnSO + H O D. + CO Na CO + H O → → → → Câu 3: Cho các muối : Mg(NO 3 ) 2 , CuCl 2 , cho biết muối nào có thể tác dụng với. a. dd NaOH b. dd HCl c. dd AgNO3 nếu có hãy viết phương trình pư. Giải: Câu 3: + Cả (magie nitrat) Mg(NO 3 ) 2 , (đồng clorua) CuCl 2 đều tác dụng với NaOH tạo Mg(OH) 2 ↓ và Cu(OH) 2 ↓ + Không muối nào tác dụng với HCl. + CuCl 2 tác dụng với (bạc nitrat)AgNO 3 tạo AgCl ↓ trắng. Câu 4: Ngâm đinh sắt trong dd dồng II sunfat (CuSO 4 ). Hiện tượng gì xảy ra. a. Không xuất hiện tượng. b. Xuất hiện đồng màu đỏ bám trên đinh, đinh Fe không bị tan. c. Xuất hiện đồng màu đỏ bám trên đinh, đinh Fe bị tan 1 phần, màu xanh của dd nhạt dần. d. Không có Cu bám trên đinh Fe, chỉ 1 phần đinh bị tan. Giải thích, viết phương trình. Câu 4 : Cho dd các chất sau phản ứng với nhau từng đôi một. a. Ghi dấu (x) nếu có pứ xảy ra b. Dấu (0) nếu không có. c. Viết phương trình phản ứng nếu có. NaOH HCl H 2 SO 4 CuSO 4 HCl Ba(OH) 2 Câu 5: Viết ptpứ cho những chuyển đổi hóa học sau. a. B. FeCl 3 CuO Fe 2 (SO 4 ) 3 Fe(OH) 3 ↓ Cu CuCl 2 Fe 2 O 3 Cu(OH) 2 ↓ Câu 6: Cho biết hiện tượng xảy ra khi cho. a. Kẽm (Zn) vào dd đồng sunfat (CuSO 4 ) b. Đồng (Cu) vào dd bạc nitrat (AgNO 3 ) c. Kẽm (Zn) vào dd magiê clorua (MgCl 2 ) c. Nhôm (Al) vào dd đồng sunfat (CuSO 4 ) viết ptpứ xảy ra. Câu 7: Axit H 2 SO 4 loãng pứ với tất cả các chất nào dưới đây. a. FeCl 3 , MgO, Cu, Ca(OH) 2 b. NaOH, CuO, Ag, Zn. b. Mg(OH) 2 , HgO, K 2 SO 4 , NaCl d. Al, Al 2 O 3 , Fe(OH) 3 , BaCl 2 Câu 8: Cho các chất Na 2 O, CaO, H 2 O, CuCl 2 , FeCl 3 . điều chế các. a. Dd bazơ (bazơ tan) b. Các bazơ không tan. Câu 9 . Viết ptpứ của a. Magiê oxit (MgO) và axit nitric (HNO 3 ). b. Nhôm oxit (Al 2 O 3 ) và axit sunfuric (H 2 SO 4 ) c. Sắt (Fe) và axit clohidric (HCl) d. Kẽm (Zn) và axit sunfuric loãng. II. Bài tập cơ bản 1. ÁP DỤNG CÔNG THỨC m n M = n: số mol m: khối lượng cho trước (gam) M: khối lượng phân tử Câu 1: Cho 1,68 gam Fe tác dụng hết với dd đồng(II)sunfat (CuSO 4 ) dư, tính khối lượng Cu thu được sau pứ. Giải: Số mol Phương trình ⇒ khối lượng Vậy khối lượng kim loại Cu ↓ là 1,92 gam Câu 2: Cho 0,8 gam (natri hidroxit) NaOH tác dụng với dd H 2 SO 4 dư, cô cạn dd sau pứ thu được bao nhiêu gam muối khan. Giải. Số mol Phương trình { 0,8 23 16 1 40 NaOH NaOH m gam M = = + + = 0,8 . 0,02 40 NaOH m NaOH n mol M = = = 2 4 2 4 2 2NaOH + H SO Na SO + 2H O 0,02 0,02mol = 0,01mol 2 → → { { 1,68 56 Fe Fe m gam M = = 1,68 . 0,03 56 Fe n Fe n mol M = = = 4 4 Fe + CuSO FeSO + Cu 0,03mol 0,03mol → ↓ → { 0,03 64 Cu Cu n mol M ↓ = = . . 0,03 64 1,92 Cu Cu m n M x gam= = = ⇒ khối lượng Vậy khối lượng muối 2 4 Na SO khan là 1,42 gam Câu 3. Cho 1,6 gam CuO tác dụng hết với HCl dư. Cô cạn dd sau pứ thu được bao nhiêu gam muối khan. Giải. Số mol Phương trình ⇒ khối lượng Vậy khối lượng muối 2 CuCl khan là 2,7 gam Câu 4: Cho dd chứa m gam BaCl 2 tác dụng với dd H 2 SO 4 dư tạo thành 4,66gam kết tủa. Tính m. Giải: Phương trình: 2 2 4 4 2BaCl H SO BaSO HCl+ → ↓ + Vậy kết tủa là 4 BaSO ↓ { 2 4 2 4 0,01 23 2 32 16 4 142 Na SO Na SO n mol M x x = = + + = 2 4 2 4 . . 0,01 142 1,42 Na SO Na SO m n M x gam= = = { 1,6 64 16 80 CuO CuO m gam M = = + = 1,6 . 0,02 80 CuO n CuO n mol M = = = 2 2 CuO + 2HCl CuCl + H O 0,02mol 0,02mol → → { 2 2 0,02 64 2 35,5 135 CuCl CuCl n mol M x = = + = 2 2 . . 0,02 135 2,7 CuCl CuCl m n M x gam= = = { 4 4 4,46 137 32 16 4 233 BaSO BaSO m gam M x ↓ = = + + = Số mol Phương trình ⇒ khối lượng Vậy m là 4,16gam Câu 5: Cho 1,2 gam Mg tác dụng hoàn toàn với dd AgNO 3 dư. Tính khối lượng Ag sinh ra. (đ/s: 10,8 gam). Câu 6: Cho dd chứa 4,25 gam AgNO 3 tác dụng hoàn toàn với NaCl dư. Tính khối lượng kết tủa tạo thành. (đ/s: 3,5875 gam) Câu 7: Cho m gam kim loại Ca tác dụng với H 2 O dư sinh ra 0,03gam khí H 2 . tính m? (đ/s: 0,6gam) Câu 8: Cho m gam Na 2 O tác dụng hoàn toàn với dd H 2 SO 4 dư, sau pứ cô cạn dd thu được 2,84 gam muối khan, tính m. (đ/s: 1,24 gam) Câu 9: Cho 2,74 gam Ba hòa tan hoàn toàn vào H 2 O tạo thành dd X. a. Tính khối lượng H 2 tạo thành.(đ/s: 0,04 gam) b. Cho dd X pứ với dd H 2 SO 4 dư. Tính số gam kết tủa tạo thành.(đ/s: 4,66 gam) 2. ÁP DỤNG CÔNG THỨC 22,4 V n = n: số mol (chỉ áp dụng cho chất khí) V: thể tích chất khí. 4 4 4,66 . 0,02 233 BaSO n BaSO n mol M ↓ ↓ = = = 2 2 4 4 2 0,02mol 0,02mol BaCl H SO BaSO HCl + → ↓ + ¬  { 2 2 0,02 137 2 35,5 208 BaCl BaCl n mol M x = = + = 2 2 . . 0,02 208 4,16 BaCl BaCl m n M x gam= = = { Câu 1: Cho 0,557 gam (natri) Na tác dụng với H 2 O dư, thoát ra V lít khí, tính V. Giải: Số mol Phương trình ⇒ thể tích Vậy V=0,28 lit (LƯU Ý: TỪ CÔNG THỨC . 22,4 22,4 V n V n= ⇒ = ) Câu 2: Cho 0,45 gam Al tác dụng hoàn toàn với (axit sunfuric) H 2 SO 4 dư thu được V lit khí. Tính V. Giải: Số mol Phương trình { 0,575 23 Na Fe m gam M = = 0,575 . 0,025 23 Na n Na n mol M = = = 2 2 1 Na + H O NaOH + H 2 1 0,025mol x0,025mol = 0,0125mol 2 → ↑ → { 2 2 FeO + 2HCl FeCl + H O 0,12mol 0,12mol  → ¬  2 2 : x 22,4 0,0125 22, 4 0,28 H H V n x lit ↑ = = = { 0,54 27 Al Al m gam M = = 0,54 . 0,02 27 Al n Al n mol M = = = 2 4 2 4 3 2 3Al + 3H SO Al (SO ) + 3 H 3 0,02mol x0,02mol = 0,03mol 2 → ↑ → ⇒ thể tích Vậy V=0,672 lit Câu 3: Cho m gam (sắt) Fe phản ứng với dd HCl dư thu được 0,336 lit khí H 2 ↑ (đktc) tính m. Giải: Thể tích khí H 2 : 2 0,336 H V lit= ⇒ Số mol Phương trình: ⇒ khối lượng Vậy m = 0,84gam Câu 4: Cho 3g hỗn hợp gồm (magie) Mg và (đồng) Cu tác dụng với dd HCl dư thoát ra 1,568lit khí H 2 ↑ (đktc). Tính khối lượng Mg và Cu trong hỗn hợp. Giải: Cho Mg và Cu vào HCl thì chỉ có Mg pứ (Cu ko Pứ vì Cu đứng sau H trong dãy điện hóa) Thể tích khí H 2 : 2 1,568 H V lit= ⇒ Số mol { 2 0,03mol H n ↑ = 2 2 : x 22,4 0,03 22,4 0,672 H H V n x lit ↑ = = = { 2 2 0,336 . 0,015 22,4 22,4 H V H n mol= = = 2 2 Fe + 2HCl FeCl + H 0,015 0,015mol mol → ↑ ¬  { 0,015 56 Fe Fe n mol M = = . . 0,015 56 0,84 Fe Fe m n M x gam= = = { 2 2 1,568 . 0,07 22,4 22,4 H V H n mol= = = Phương trình : ⇒ khối lượng Vậy khối lượng Mg : 1,68 Mg m gam= Vậy khối lượng Cu: 3 1,68 1.32 Cu m gam= − = Câu 5: Cho 1,3 gam (kẽm) Zn tác dụng hoàn toàn với (axit sunfuric) H 2 SO 4 dư thu đc V lit khí. Tính V. (đ/s: 0,448lit) Câu 6: Cho 0,84 gam (magie) Mg tác dụng hoàn toàn với HCl dư thu được V lit khí. Tính V. (đ/s: 0,784lit) Câu 7: Cho m gam (sắt) Fe phản ứng với dd H 2 SO 4 dư thu được 1,12 lit khí H 2 ↑ (đktc) tính m. (đ/s: 2,8 gam) Câu 8: Cho 0,6g hỗn hợp gồm Al và Cu tác dụng với dd HCl (axit clohidric) dư thoát ra 0,336lit khí H 2 ↑ (đktc). Tính khối lượng Al và Cu trong hỗn hợp. (đ/s: 0,27g Al và 0,33g Cu) Câu 8: Cho 1,5g hỗn hợp gồm Fe và Ag tác dụng với dd HCl dư thoát ra 0,336lit khí H 2 ↑ (đktc). Tính khối lượng Fe và Ag trong hỗn hợp. (đ/s: 0,84g Fe và 0,66g Ag) C M : nồng độ mol/lit 3. ÁP DỤNG CÔNG THỨC . m n C V= n: số mol 2 2 Mg + 2HCl MgCl + H 0,07 0,07mol mol → ↑ ¬  { 0,07 24 Mg Mg n mol M = = . . 0,07 24 1,68 Mg Mg m n M x gam= = = { V: thể tích dung dịch (chỉ áp dụng cho dung dịch chất lỏng) Câu 1: Cho 0,5 gam (canxi) Ca vào 500ml H 2 O, tính nồng độ dd Ca(OH) 2 thu được sau pứ. Giải: Số mol Phương trình : Số mol Ca(OH) 2 tạo thành Thể tích dd : Nồng độ dd Ca(OH) 2 Câu 2: Cho 10g CuO tác dụng hoàn toàn với dd 500ml dd (axit clohidric) HCl dư. Tính nồng độ dd CuCl 2 tạo thành? Giải: CuO 10 n = 64+16 =80 CuO m g= Số mol 10 . 0,125 80 CuO m CuO n mol M = = = Pt: Số mol 1, 6 64.x – 56.x 1, 6 1,6 8 .x x = 0,2 8 mol = ⇒ = ⇒ = tạo thành Thể tích dd : { 0,5 40 Ca Ca m gam M = = 0,5 . 0,0125 40 Ca n Ca n mol M = = = 2 2 2 Ca + 2H O Ca(OH) + H 0,0125 0,0125 mol mol → ↑ → { ( )2 dd 0,0125 500 0,5 0,0125 0,025 0,5 Ca OH m n mol V ml lit n C M V = = = = = = 2 2 CuO + 2HCl CuCl + H O 0,125mol 0,125mol → → { 2 CuCl dd 0,125 500 0,5 0,125 0,25 0,5 m n mol V ml lit n C M V = = = = = = Nồng độ dd 2 CuCl Câu 3: Cho m gam (sắt ôxit) FeO tác dụng hết với 600ml dd HCl (axit clohidric) đặc tạo thành dd (sắt clorua) FeCl 2 0,2M. Tính m? Giải: Nồng độ FeCl 2 : C M =0,2M thể tích dd: Vdd = 600ml = 0,6lit Vậy số mol FeCl 2 2 FeCl . 0,2.0,6 0,12 M M n C n C V mol V = ⇒ = = = Pt: ⇒ khối lượng Vậy m là 8,64gam Câu 4: Cho 300 ml dd H 2 SO 4 0,1M tác dụng hết với Al tạo thành (muối nhôm sunfat) Al 2 (SO 4 ) 3 . tính nồng độ của dd Al 2 (SO 4 ) 3 trên? Giải: + Thể tích đung dịch: 300 0,3 dd V ml lit= = Nồng độ H 2 SO 4 : 0,1 M C M= Số mol H 2 SO 4 . 0,1.0,3 0,03 M M n C n C V mol V = ⇒ = = = Pt: ( ) 2 4 3 Al SO 0,01 0,3 dd n mol V lit= = 2 2 FeO + 2HCl FeCl + H O 0,12mol 0,12mol → ¬  { FeO FeO 0,02 56 16 72n mol M = = + = FeO FeO. . 0,12 72 8,64m n M x gam= = = ( ) 2 4 2 4 2 3 2Al + 3H SO Al SO + 3H 0,03 0,03mol 0,01mol 3 mol → ↑ → = { { [...]... chất hoá học của kim c Mg(OH)2,CaO, K2SO4,NaCl d loại, hãy viết các phương trình hoá học sau Al,Al2O3,Fe(OH)2,BaCl2 đây: Câu 4 Kim loại nào hay được dùng làm đồ trang sức? a Cu, Al b Au, Ag c Cu, Fe d Ag, Al Câu 7 Có 3 kim loại là nhôm, bạc, sắt Nêu pp Câu 5 Phân nào là phân urê? hoá học để nhận biết từng kim loại Viết các a (NH4)2SO4 PTPỨ để nhận biết b NH4NO3 c Ca(NO3)2 d CO(NH2)2 Câu 8 Trộn lẫn các. .. 0,1mol mMgCl2 = n.M = 0,1 .95 = 9, 5 gam Vậy số mol muối MgCl2 = x = 0,2m →khối lượng muối MgCl2: Câu 9 *: Cho 9, 2 gam hỗn hợp kim loại Fe và Cu tác dụng →cô cạn dd thu được khối lượng với dd H2SO4 loãng dư thu được 1,12lit khí (ở đktc) muối khan là: a viết pt = mAlCl + mMgCl = 26, 7gam + 9, 5gam =3 b khi cô cạn dd thu được bao nhiêu gam muối khan gam (đ/s: 7,6g) Câu 8: Cho 9, 2 gam hỗn hợp kim Câu 10:... sunfua + được với dung dịch HCl: axit clohidric a Cu, Zn, Fe b Al, Cu, Hg Nêu hiện tượng xảy ra Giải thích bằng PTPƯ c Zn, Fe, Mg d Cu,Ag, Al Câu 9 Viết 5 PTHH khác nhau để thực hiện V LÍ THUYẾT THÊM NỮA VI: GIẢI BÀI TẬP BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH + Áp dụng cho bài toán có hỗn hợp 2 chất hoặc nhiều chất m CuSO4 = M.n = 160.x (g) +Câu 1: cho 18,6gam hỗn hợp gồm sắt và kẽm tác dụng với Vậy klượng m CuSO4... 20 ,97 gam ) IV: BÀI TẬP CỦNG CỐ (tiếp theo) 1 LÍ THUYẾT Câu 1: Viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa sau đây 1 2 3 4 5 6 → → → → → → a Al  Al2O3  AlCl3  Al (OH )3  Al2O3  Al  AlCl3 1 2 3 → → → b Fe  FeSO4  Fe(OH ) 2  FeCl2 1 2 3 4 → → → → c FeCl3  Fe(OH )3  Fe2O3  Fe  FeCl3 3 2 dpnc → gợi ý: câu 5a: Al2O3  2 Al + O2 ↑ (dpnc: điện phân nóng chảy) t 0 Câu 2: có các. .. 7,21% dd Câu 4: Cho 200g dd H2SO4, 14,% tác dụng với Al dư Tính khối lượng muối Al2(SO4)3 thu được? Giải: Ta có: khối lượng H2SO4: mH SO = mct = 2 4 c %.mdd 14, 7.200 = = 29, 4 gam 100% 100 Mà M H SO = 98 2 4 m 29, 4 = = 0,3mol 2 4 M 98 2Al + 3H 2SO 4  Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 ↑ →  số mol nH SO = Pt: 0,3mol  → { 1 0,3 = 0,1mol 3 nAl2 (SO4 )3 = 0,1mol M Al2 (SO4 )3 = 342 Số mol: mAl (SO ) = nxM = 0,1x342... sắt tạo thành c Tính phần trăm khối lượng của magie và sắt trong lá trên d Đem hòa tan 36,8 gam lá trên vào dd HCl dư Tính thể tích khí thoát ra (đktc) e Đem hòa tan 36,8 gam lá trên vào dd HNO3 đặc dư Tính thể tích khí thoát ra (đktc) (đ/s: b .9, 6g Mg 22,4gam Fe c 39, 13%Mg 60,87%Fe d 22,4lit c.53,76lit) Câu 11: Ngâm 1 lá sắt có khối lượng 2,5gam trong 25ml dd CuSO4 15% có khối lượng riêng 1,12g/ml Sau... Dung Câu 2 Dãy các kim loại nào sau đây được sắp dịch Bạc Nitrat xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng c Natri + oxi dần? Câu 5 Hãy cho biết hiện tượng và viết PT xảy d Canxi + clo a K, Mg, Cu, Al, Zn b Cu, K, Mg, Al, Zn ra khi cho: c Cu, Zn, Al, Mg, K d Mg, Cu, K, Al, Zn a Kẽm vào dung dịch đồng clorua Câu 3 Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả b Đồng vào dung dịch Bạc nitrat các chất trong dãy... xảy ra các pứ trên tác dụng với dd HNO3 đặc th Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2 ↑ → thu được 44,8lit khí (đktc) xmol  xmol → a Viết các ptpứ xảy ra Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 ↑ → ymol   ymol → V 5, 6 = = 0, 25mol 22, vậy 4 22, 4 nH 2 ↑ = 2 pứ tạo thành 5,6lit khí H2↑: b Tính m (đ/s: 29, 5g) Vậy: x + y = 0,25 (1) Câu 15: 200 ml dung dịch HCl - Cho hỗn hợp tác dụng với HNO3 thì xảy ra các pứ... các PTHH b Tính khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu (đ/s:mCuO=4gam mFe2O3=16ga +Câu 17: Hỗn hợp gồm Al, Mg, C * Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình nặng 20 gam được hoà tan bằng  x + y = 0, 25 (1)  x = 0,15mol  ⇒ 2 ⇒  (2)  x + y = 0, 2  y = 0,1mol 3 axit HCl dư thoát ra 17 ,92 lit khí * Khối lượng đồng mCu = 4, 4 gam →Vậy phần trăm khối lượng: mAl 10,8 100% = 100% = 54% mhh 20 V 17 ,92 ... 11,2 = 16,8(gam) khối lượng của đồng bám trong lá là : m Cu bám = 12,8(gam) Vậy phần trăm khối lượng %mFe = sắt: mFe 16,8 100% = 100% ≈ 56, 76% mlá 29, 6 %mCu = mCu 12,8 100% = 100% ≈ 43, 24% mlá 29, 6 Phần trăm khối lượng của Cu: d (đ/s: 6,72 lit) e (đ/s: 29, 12lit) Câu 10: Ngâm 1 lá magie có khối lượng 24gam trong dung dịch sắt (II) clorura dư Sau một thời gian lấy lá kẽm ra khỏi dd muối FeCl2 và đem . → { { Ta có: khối lượng H 2 SO 4 : 2 4 dd %. 14,7.200 29, 4 100% 100 H SO ct c m m m gam= = = = Mà 2 4 98 H SO M =  số mol 2 4 H SO 29, 4 0,3 98 m n mol M = = = Pt: Số mol: Khối lượng Câu 5:. 20.55gam; câu b: 0,3M c. Ba(OH) 2 dư, Na 2 SO 4 hết. 20 ,97 gam ) IV: BÀI TẬP CỦNG CỐ (tiếp theo) 1. LÍ THUYẾT Câu 1: Viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa sau đây. a. 1 2 3 4 5 6 2 3 3. BaCl 2 Câu 8: Cho các chất Na 2 O, CaO, H 2 O, CuCl 2 , FeCl 3 . điều chế các. a. Dd bazơ (bazơ tan) b. Các bazơ không tan. Câu 9 . Viết ptpứ của a. Magiê oxit (MgO) và axit nitric (HNO 3 ). b. Nhôm
- Xem thêm -

Xem thêm: các dạng bài tập hoá học lớp 9 chọn lọc, các dạng bài tập hoá học lớp 9 chọn lọc, các dạng bài tập hoá học lớp 9 chọn lọc