CHUYÊN ĐỀ 10. CÁC MỆNH ĐỀ MỆNH ĐỀ THỜI GIAN, NGUYÊN NHÂN, MỆNH ĐỀ NHƯỢNG BỘ (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA CÔ VŨ THỊ MAI PHƯƠNG)

25 2K 5
CHUYÊN ĐỀ 10. CÁC MỆNH ĐỀ MỆNH ĐỀ THỜI GIAN, NGUYÊN NHÂN, MỆNH ĐỀ NHƯỢNG BỘ (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA CÔ VŨ THỊ MAI PHƯƠNG)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Các loại mệnh ñề (Phần 1) Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - * ðỊNH NGHĨA: Mệnh ñề có 3 ñịnh nghĩa như sau: 1. A clause is a sentence that is part of a larger sentence: Mệnh ñề là một câu mà nó là thành phần của một câu lớn hơn (dài hơn). 2. A clause is a sentence that does not make complete sense by itself: Mệnh ñề là một câu mà tự nó không tạo thành một ý nghĩa ñầy ñủ. 3. A clause is a group of words that forms part of a sentence and contains a finite verb: Mệnh ñề là một nhóm chữ tạo thành thành phần của một câu và trong ñó có một ñộng từ giới hạn ( là ñộng từ có chia thì). * PHÂN LOẠI MỆNH ðỀ: Tùy theo nghĩa của nó mà một mệnh ñề có thể là : - Mệnh ñề chính (principal clause or main clause) - Mệnh ñề phụ : (subordinate clause or dependent clause) + Mệnh ñề chính là mệnh ñề mà nó có thể ñứng riêng một mình và tự nó tạo thành một ý nghĩa ñầy ñủ + Mệnh ñề phụ là mệnh ñề mà nó không thể ñứng riêng môt mình và ý nghĩa của nó phụ thuộc vào mệnh ñề chính * CÁC LOẠI MỆNH ðỀ PHỤ: Có 3 loại mệnh ñề phụ : 1. Mệnh ñề danh từ (Noun clause) 2. Mệnh ñề tính từ (Adjective clause) 3. Mệnh ñề trạng từ (Adverb clause) I. MỆNH ðỀ DANH TỪ ðịnh nghĩa: - Mệnh ñề danh từ là mệnh ñề ñược dùng giống như một danh từ -Mệnh ñề danh từ là mệnh ñề làm công việc của một danh từ, nó nói về người tác ñộng hay người tiếp nhận Các bạn có thể hiểu nôm na là danh từ làm nhiệm vụ gì trong câu thì mệnh ñề danh từ cũng có thể làm nhiệm vụ ñó Ex: - The work is done. (danh từ work làm chủ từ ) - What is done is done (mệnh ñề danh từ what is done cũng làm chủ từ ) - I don't know the reason ( danh từ reason làm túc từ) - I don't know why he came here ( mệnh ñề danh từ : why he came here cũng làm túc từ ) - This is my motherland (danh từ motherland làm compliment ) - This is where I was born (mệnh ñề danh từ where I was born cũng làm complement ) II. MỆNH ðỀ TÍNH NGỮ (Các em xem lại Tài liệu bài giảng của bài 1 chuyên ñề 4: Mệnh ñề quan hệ và cách kết hợp câu có cùng chủ ngữ) CÁC LOẠI MỆNH ðỀ (PHẦN 1) (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Các loại mệnh ñề (Phần 1) Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - III. MỆNH ðỀ TRẠNG TỪ ðịnh nghĩa: - Mệnh ñề trạng từ là mệnh ñề ñược dùng giống như trạng từ - Mệnh ñề trạng từ là mệnh ñề làm công việc của một trạng từ ,nó cho biết "như thế nào" ,"ở ñâu".hay" khi nào" một hành ñộng diễn ra - Mệnh ñề trạng từ phân ra làm 10 loại : + Mệnh ñề trạng từ chỉ thời gian + Mệnh ñề trạng từ chỉ nơi chốn + Mệnh ñề trạng từ chỉ cách thức + Mệnh ñề trạng từ chỉ lý do + Mệnh ñề trạng từ chỉ ñiều kiện + Mệnh ñề trạng từ chỉ sự nhượng bộ + Mệnh ñề trạng từ chỉ mục ñích + Mệnh ñề trạng từ chỉ kết quả + Mệnh ñề trạng từ chỉ sự so sánh + Mệnh ñề trạng từ chỉ ñiều kiện [/b] - Ngoài ra còn 2 loại mệnh ñề sau cũng ñược xếp vào loại mệnh ñề trạng từ : + Mệnh ñề giới hạn + Mệnh ñề trạng từ rút gọn Do ñây là là loại mệnh ñề phức tạp nhất nên tôi sẽ ñi sâu vào chi tiết từng loại : 1. Mệnh ñề trạng từ chỉ thời gian Những mệnh ñề này thường trả lời câu nói với when và có thể ñược giới thiệu bởi những liên từ sau: when, after, as, as long as, as soon as, before, by the time, directly, during, the time (that) immediately,the moment (that),now (that),once,since,until/ till,whenever,và while. Chúng ta thường sử dụng dấu phẩy khi mệnh ñề trạng từ ñi trước. Ex: I ran away when I saw the dog. When I saw the dog,I ran away. Lưu ý: Không sử dụng will sau những liên từ chỉ thời gian Trong trường hợp này ta phải dùng thì hiện tại ñơn thế cho thì tương lai ñơn, và thì hiện tại hoàn thành thế cho thì tương lai hoàn thành Ex: - When I will meet him, I will tell him about that. (sai)  When I meet him ,I will tell him about that. (ñúng) - meet là thì hiện tại ñơn thế cho: will meet là thì tương lai ñơn - Once we will have decorated the house ,we can move in. (sai) - do dùng will sau once.  Once we have decorated the house, we can move in.(ñúng) - do dùng have decorated là thì hiện tại hoàn thành thế cho thì tương lai hoàn thành - Tuy nhiên một số người vẫn còn nhầm lẫn giữa 2 khái niệm: "không dùng will trong mệnh ñề trạng từ chỉ thời gian" và “không dùng will trong mệnh ñề có when". Ex: 1. I will give him the book when he will come back. (sai) 2. I want to know when he will come back. (ñúng) Tại sao câu 1 dùng will sau when lại sai mà câu 2 dùng will sau when lại ñúng ? Vì câu 1 mệnh ñề: when he will come back là mệnh ñề trạng từ chỉ thời gian nên dùng will là sai Còn câu 2: when he will come back là mệnh ñề danh từ nên dùng will không sai Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Các loại mệnh ñề (Phần 1) Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Do ñó khi gặp mệnh ñề có when cần xem xét ñó là mệnh ñề trạng từ hay mệnh ñề danh từ thì mới dùng ñúng ñược. Ex: When the trains stops (= will stop), the band will start playing. As soon as she arrives (= will arrive) at the school, the children will begin cheering. We won't begin until we've had (= shall have had) a full enquiry. He said that he would give her a present before he left (= would leave) Port bridge. 2. Mệnh ñề trạng ngữ chỉ mục ñích Mệnh ñề trạng ngữ chỉ mục ñích là mệnh ñề bổ nghĩa cho mệnh ñề chính, bằng cách xác ñịnh mục ñích mà hành ñộng của mệnh ñề chính xảy ra. Mệnh ñề trạng ngữ chỉ mục ñích thường ñược bắt ñầu bằng: so that; in order that (ñể mà); lest (kẻo mà); for fear that (e rằng, sợ rằng) Ex: She is studing hard main clause so that she can pass the next exam sub clause We left the house early lest we would muss the first train We tiptoed in order that we wouldn't make the baby up (Chúng tôi ñi rón rén/ñi nhón gót ñể mà không làm ñứa trẻ thức giấc) toe(n): ngón chân, tip (n): ñầu mút Lưu ý: ðể diễn tả chỉ mục ñích chúng ta còn có thể sử dụng các từ hoặc cụm từ sau: a. in order for SO/ST to do ST: ñể cho ai/ cái gì làm gì Ex: In order for a film to be interesting, it must have a good plot (ðể cho 1 bộ phim hay thì bộ phim ñó phải có cốt truyện hay) In order for your child to be respectful, you must educate him very early be respectful: lễ phép b. for + N/Ving Ex: She went to market for some eggs - Go to market/school/church/pagoda ~ có nghĩa ñi với mục ñích chính của danh từ ñó, tức là ñến trường ñể học, ñi thắp hương ở chùa chiền, ñến nhà thờ ñể làm lễ Nếu "Go to the school / the church / the pagoda " thì không có nghĩa với mục ñích chính "ñến trường không phải học, ñến nhà thờ không fải làm lễ, " c. to so as to + bare inf ñể làm gì in order to Ex: She is studying hard to/so as to/ in order to be able to pass the next exam. Hình thức phủ ñịnh: so as not to + bare inf in order not to + bare inf Ex: We left the house early so as not to miss the first train. d. with a view to prep (not) V-ing ~ ñể (ñừng) làm gì Ex: We left the house early with a view to not missing the first train. She is studying hard with a view to being able to pass the next exam. Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Các loại mệnh ñề (Phần 1) Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - 3. Mệnh ñề trạng ngữ chỉ kết quả Mệnh ñề chỉ kết quả là những mệnh ñề bổ nghĩa cho mệnh ñề chính bằng cách xác ñịnh kết quả. Mệnh ñề trạng ngữ chỉ kết quả ñược bắt ñầu bằng so (vì vậy), so that, such that (quá ñến nổi) Ex: She had studied hard so she pass the exam successfully. They practised regularly so they won the match easily. * Các cấu trúc của “so that” và “such that” a. Sub + verb + so + adj/adv + that + clause quá ñến nổi Ex: She is so kind that everyone loves her. He swam so strongly that he won the first prize. The coffee is so hot that we can't drink it. b. Sub + verb + such + a/an + adj + singular noun + that + clause Ex: - She is such a kind person that everyone loves her. - She was such a strong swimmer that he won the first prize. - Lưu ý: Với cấu trúc “so … that” khi chuyển thành “such that”, ta biến ñộng từ chính thành danh từ. c. Sub + verb + so + adj + a/an + singular noun + that + clause Ex: - She is so kind that everyone loves her.  She is so kind a person that everyone loves her. - He swam so strongly that he won the first prize.  He was so strong a swimmer that he won the first prize. d. Sub + verb + so + many/few + plural noun + that + clause ~ quá nhiều/ít ñến nổi mà Ex: She has so many friends that she can't remember their birthdays So few students registered for the class that it was cancelled e. Sub + Verb + so + much/little + uncountable noun + that + clause Ex: - My mother has so little free time that she never watches TV at night - They spent so much money that they got broke (Be/ get broke: túng quẫn, khánh kiệt) f. Sub + verb + such + adj + plural noun/uncountable noun + that + clause (quá ñến nổi) Ex: They had such nice memories that they decided to come back there. (memory (n): kỷ niệm, trí nhớ) - It was such good news that she jumped with joy - Lưu ý: 1. Ta có thể bỏ “that” ở cả 6 cấu trúc trên mà không ảnh hưởng ñến nghĩa và cấu trúc của chúng 2. Hình thức ñảo ngữ ñể nhấn mạnh nghĩa của cấu trúc a. “Sub + verb + so + adj/adv + that + clause” là: So + adj/adv + be + sub + X + that + clause Such auxiliary verb bare inf Ex: - She is so kind that everyone loves her  So kind is she that everyone loves her. Such Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Các loại mệnh ñề (Phần 1) Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - - He swam so strongly that he won the first prize.  So strongly did he swim that he won the first prize. Such Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Các loại mệnh ñề (Phần 2 ) Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - 4. Mệnh ñề trạng ngữ chỉ nguyên nhân Mệnh ñề trạng ngữ chỉ lý do/nguyên nhân là mệnh ñề bổ nghĩa cho mệnh ñề chính bằng cách xác ñịnh lý do/nguyên nhân mà hành ñộng của mệnh ñề chính ñược thực hiện. Mệnh ñề trạng ngữ chỉ lý do thường ñược bắt ñầu bằng các một trong các liên từ sau ñây: because, for, since, as, inasmuch as, now that (ñều có nghĩa là “bởi vì”) (Trong trường hợp mệnh ñề trạng ngữ chỉ lý do thì as mang nghĩa là “Bởi vì”. Trong trường hợp mệnh ñề chỉ thời gian thì as có nghĩa là “Khi”) - Lưu ý 1: a. Liên từ chỉ lý do/nguyên nhân "for" thường không ñứng ñầu câu Ex: They cancelled the match for it rained heavily Because she is old, she retires (về hưu) Now that my mother has been away, I am cooking by myself. (be away: ñi xa) b. Câu có chứa mệnh ñề trạng ngữ chỉ lý do sẽ không thay ñổi về mặt ngữ nghĩa khi ta bỏ liên từ chỉ lý do (because, for, since, as, inasmuch as, now that) ở mệnh ñề này và thêm liên từ chỉ kết quả (so) vào trước mệnh ñề kia. Ex: It rained heavily so they cancelled the match. She is old so she retires. My mother has been away so I am cooking by myself. c. ðể diễn tả lý do, ta còn có thể sử dụng các giới từ sau ñây: Because of On account of By dint of (thường dùng với nghĩa tốt) + Noun/V-ing Due to (thường dùng với nghĩa xấu ) Owing to By virtue of Ex: - By dint of working hard, he earns much money - Since he work hard, he earns much money - Due to the snow, the train couldn't run - Lưu ý 2: “IMPORTANT” BA HÌNH THỨC CHUYỂN MỆNH ðỀ THÀNH DANH TỪ/ DANH ðỘNG TỪ a. Nếu 2 mệnh ñề cùng chủ ngữ, ta lấy ñộng từ chính của mệnh ñề ñó thêm –ing Ex: Because she is old, she retires - Because of being old, she retires - Because of her old age, she retires CÁC LOẠI MỆNH ðỀ (PHẦN 2) (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Các loại mệnh ñề (Phần 2 ) Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - b. Nếu 2 mệnh ñề khác chủ ngữ và ñộng từ chính là "be", ta biến tính từ sau ñó thành danh từ Ex: - Because her child is ill, she stays at home. - Because of her child's illness, she stays at home. c. Nếu 2 mệnh ñề khác chủ ngữ và ñộng từ chính là ñộng từ thường, ta biến ñộng từ ñó thành danh từ Ex: - Because it rained heavily, they cancelled the match. - Because of the heavy rain, they cancelled the match. BT: ðổi giới từ (Prep) thành liên từ (Conj) 1. By dint of working hard, he earns much money (TH1) ðể chuyển câu thì phải xác ñịnh ñầy ñủ các yếu tố sau: S (He); V (work) và Tense (HTð)  Since he works hard, he earns much money 2. Due to the snow, the trains couldn't run. (TH2)  So it snowed, the trains couldn't run 3. Because she is a daughter of a rich man, he wants to marry her. (TH3)  Because of the fact that she is a daughter of a rich man, he wants to marry her “Because of the fact that” # “Because” Because of the fact that+ Clause  Because of her father's wealth, he wants to marry her * Khi ta thêm “the fact that” vào sau các giới từ: because of, on account of, by dint of, due to, owing to, by wirtue of…thì chúng có thể ñược sử dụng giống như các liên từ, tức là theo sau nó là mệnh ñề. - Lưu ý 3: HÌNH THỨC ðẢO NGỮ ðỂ NHẤN MẠNH NGHĨA CỦA MỆNH ðỀ TRẠNG NGỮ CHỈ LÝ DO Adj/Adv + as + sub + verb + main clause Ex: 1. Because she is old, she retires  Old as she is, she retires 2. They cancelled the match for it rained heavily  They cancelled the match heavily as it rained 3. Because she is a careful driver, she never cause accidents Because she drives carefully, she never cause accidents  Carrefully as she drives, she never cause accidents 5. Mệnh ñề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ Mệnh ñề trạng ngữ chỉ quan hệ tương phản/nhượng bộ là mệnh ñề ñể bổ nghĩa cho mệnh ñề chính bằng cách xác ñịnh quan hệ tương phản/nhượng bộ ñối với mệnh ñề chính. Những mệnh ñề này ñược bắt ñầu bằng: Nhóm 1: Although; Though; Even though (mặc dù) Nhóm 2: While (trong khi); Meanwhile; Whereas (trong khi ñó) Nhóm 3: However; Whatever; Whoever; Wherever (cho dù như thế nào, cho dù cái gì, cho dù ai, cho dù ñâu ) Lưu ý: Trong ngữ pháp truyền thống thì liên từ “Though” thường không ñừng ñầu câu, “Even though” có nghĩa mạnh nhất. Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Các loại mệnh ñề (Phần 2 ) Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - * Nhóm 1: Although; Though; Even though (mặc dù) Ex: Although he is old, he is very active They are playing football though it rains heavily - Lưu ý a. ðể diễn tả quan hệ tương phản, ta còn có thể sử dụng các trạng từ sau ñây: However, Nevertheless, Nonetheless Ex: - He is old. However, he is very active. - He is old. He is, however very active. - He is old. He is very active, however. b. Câu có chứa mệnh ñề trạng ngữ chỉ quan hệ tương phản ñược bắt ñầu bằng: “Although, Though, Even though”sẽ không thay ñổi về mặt ngữ nghĩa khi ta bỏ các liên từ ñó và thêm “but” vào trước mệnh ñề kia. Ex: He is old but he is very active. c. ðể diễn tả quan hệ tương phản ta còn có thể sử dụng các giới từ sau ñây: Despite In spite of + Noun/V-ing bất chấp/mặc dù Regardless of Ex: 1. Although he is old, he is very active  Despite being old, he is very active his old age, he is very active 2. Although she is kind, he doesn't like to work with her  In spite of her kindness, he doesn't like to work with her 3. They are playing football though it rains heavily  Despite the heavy rain, they are playing football * Khi ta thêm "the fact that" vào sau các giới từ trên thì chúng ñược sử dụng như các liên từ Ex: Although her little son is going to school for the first time tomorrow she is very calm (calm (a): bình tĩnh)  In spite of the fact that her little son is going to school for the first time tomorrow, she is very calm. d. Hình thức ñảo ngữ ñể nhấn mạnh nghĩa của mệnh ñề trạng ngữ chỉ quan hệ tương phản bắt ñầu bằng Although, Though, Even though Adv/Adj + as/though + sub + verb + main clause Ex: Although he is old, he is very active  Old as he is, he is very active “as” có 2 nghĩa là “mặc dù” và “bởi vì”. Khi dùng thì chú ý vào nghĩa của mệnh ñề chính ñể dịch cho phù hợp. Ex: They are playing football though it rains heavily  They are playing football heavily as/though it rains. e. Khi “Though” ñứng ñầu câu thì nó là liên từ có nghĩa là “mặc dầu” Khi “Though/However” ñứng cuối câu thì nó là trạng từ có nghĩa là “tuy nhiên” Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Các loại mệnh ñề (Phần 2 ) Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - Ex: Although/though he worked hard, he didn't earn enough for his living He worked hard. He didn't earn enough for his living, though (adv) however (adv) * Nhóm 2: While (trong khi), Meanwhile và Whereas (trong khi ñó) Ex: - While yesterday was sunny, today is rainy - While my mother loves Korean film, my father hates them - Yesterday was sunny whereas today is rainy - The price of vegetables goes up whereas that of fruit goes down. * Nhóm 3: However; Whatever; Whoever; Wherever; Even if (cho dù) Ex: He can't solve the problem even if it is not very difficult No matter how However + adv/adj + S + verb + main clause It doesn't matter how (Cho dù + adv/adj ) Ex: No matter how busy my mother is, she always takes care of us carefully No matter how carefully he types, he sometimes makes mistakes No matter what/which/who/when/where Whatever/Whichever/Whoever/Wherever/Whenever + (Noun) + Sub + Verb + It doesn't matter what/which/who/where/when Main clause (Khi có “noun” thì chúng ta chỉ dùng cho What/Which/Who còn không ñúng trong trường hợp When, Where) Ex: - No matter what shirt you choose, you will have to pay 10USD for each - Whoever she is, she must obey traffic laws  It doesn't matter who, she must obey traffic laws - Wherever you go, whatever you do, I'll be right here waiting for you. 6. Mệnh ñề trạng ngữ chỉ cách thức Mệnh ñề trạng ngữ chỉ thể cách là mệnh ñề bổ nghĩa cho mệnh ñề chính bằng cách xác ñịnh cách thức mà hành ñộng của mệnh ñề chính ñược thực hiện. Mệnh ñề trạng ngữ chỉ thể cách thường ñược bắt ñầu bằng: as (như là), as if, as though (dường như) Ex: You should make the cakes as I have instructed you. - Lưu ý: 1. Phân biệt giữa “as” và “like” a. As là liên từ nên: As + Clause (như là) b. Like là giới từ nên: Like + Noun/V-ing (giống như) ≠ Unlike (không giống như) Ex: - Like many boys, she is fond of football (be fond of: yêu thích) - Unlike cows, tigers eat meat - As you have known, she lives next door to me (next door to: ngay bên cạnh, sát vách) Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Các loại mệnh ñề (Phần 2 ) Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - 2. Cách dùng “As if/As though” (dường như) a. Khi mệnh ñề sau “As if” diễn tả một giả thiết có thể xảy ra trong thực tế, thì của mệnh ñề ñó sẽ ñược hòa hợp theo các nguyên tắc thông thường. Ex: It is cloudy. It looks as if it . a. is rainning c. is going to rain b. will rain d. all are correct b. Khi mệnh ñề sau “As if” diễn tả trái với thực tế ở: Hiện tại: Thì của mệnh ñề ñó sẽ ñược chia ở quá khứ giả ñịnh (bàng thái cách)- Past subjunctive có hình thức giống thì quá khứ ñơn nhưng nếu ñộng từ là “be” thì ta phải dùng “were” cho tất cả các ngôi Ex: - His mother is crying as if she were a baby (mẹ của anh ấy ñang khóc như con nít) - She often sings along us as though she could sing well (theo ý tác giả là cô ấy hát không hay) Quá khứ: Thì của mệnh ñề ñó ñược chia ở quá khứ hoàn thành Ex: -Yesterday, his mother cried as if she had been a baby - Last night she ran as though a ghost had chased her. Tương lai: ðộng từ của mệnh ñề ñứng sau sẽ ñược chia ở cấu trúc Would + bare inf Ex: He often acts as if he would be the Prime Minister. Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn [...]... teacher) him, he would not have taken part in the contest Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ngu n : Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Các lo i m nh ñ (Ph n 3) CÁC LO I M NH ð (PH N 3) (BÀI T P T LUY N) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG Choose the best answer 1 It doesn’t matter I rest or not... true b It’s true that c What’s true d It’s the truth Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 5 - Các lo i m nh ñ (Ph n 3) Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương CÁC LO I M NH ð (PH N 3) (ðÁP ÁN BÀI T P T LUY N) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG Choose the best answer 1 It doesn’t matter I rest... th s d ng các gi i t quan h sau ñây But for + Noun (N u không vì, n u không nh ) Without (Thư ng ñư c dùng trong câu ñi u ki n lo i 2 ho c lo i 3) It be for + noun (“Nh ” ho c “Vì”) If it be not for + noun # But for (N u không vì) Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - Các lo i m nh ñ (Ph n 3) Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương... ng t là “be” dùng “were” cho t t c các ngôi) và m nh ñ chính thư ng ñư c chia c u trúc: would/ should/ could/ might + bare inf Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Các lo i m nh ñ (Ph n 3) Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ex: Translate into Vietnamese 1 N u cô y n ng thêm m t ít n a, cô y có th làm c nh sát If she were...Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Các lo i m nh ñ (Ph n 3) CÁC LO I M NH ð (Ph n 3) (TÀI LI U BÀI GI NG) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG 7 M nh ñ tr ng ng ch ñi u ki n Là m nh ñ b nghĩa cho m nh ñ chính b ng cách xác ñ nh ñi u ki n mà hành ñ ng c a m nh ñ chính ñư c th c hi n M nh ñ tr ng ng ch ñi u ki... tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Các lo i m nh ñ (Ph n 3) e Ngoài các liên t “IF” m nh ñ tr ng ng ch ñi u ki n còn có th ñư c b t ñ u b ng * Unless (Tr phi, n u không) Ex: Unless it rains, we’ll go on picnic next weekend If it doesn’t rain, we’ll go on picnic next weekend - Trong ph n l n các trư ng h p, “unless” có th thay th b ng “if” và... exhibition a which b that c all that d all what Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Các lo i m nh ñ (Ph n 3) 37 He often thinks of he can do more for his country a what b how c that d which 38 He made quite clear that he wouldn’t change his mind a this b that c it d what 39 He got angry with... Translate into Vietnamese 1 N u ngư i Hy L p không phát minh ra bánh xe thì n n văn minh c a h có th ñã không phát tri n m nh If the ancient Greeks had not invented the wheel, their civilization would not have developed so much 2 Nhi u ngư i có l ñã không ch t n u M không t n công Ir c Many people wouldn’t have died if the US hadn’t attacked Iraq D Chú ý a B ng tóm t t các thì thư ng g p TYPE 2 m nh ñ c a 3... exhibition a which b that c all that d all what Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Các lo i m nh ñ (Ph n 3) 37 He often thinks of he can do more for his country a what b how c that d which 38 He made quite clear that he wouldn’t change his mind a this b that c it d what 39 He got angry with... have got wet Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Các lo i m nh ñ (Ph n 3) - Because she typed the report carelessly, there were many mistakes If they hadn’t typed the report carefully, there couldn’t have been many mistakes c Khi 2 m nh ñ c a cùng 1 câu ñi u ki n di n t 2 gi thi t 2 th i ñi . 5. Mệnh ñề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ Mệnh ñề trạng ngữ chỉ quan hệ tương phản /nhượng bộ là mệnh ñề ñể bổ nghĩa cho mệnh ñề chính bằng cách xác ñịnh quan hệ tương phản /nhượng bộ ñối với mệnh. viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Các loại mệnh ñề (Phần 2 ) Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò. 6. Mệnh ñề trạng ngữ chỉ cách thức Mệnh ñề trạng ngữ chỉ thể cách là mệnh ñề bổ nghĩa cho mệnh ñề chính bằng cách xác ñịnh cách thức mà hành ñộng của mệnh ñề chính ñược thực hiện. Mệnh ñề

Ngày đăng: 04/08/2015, 15:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan