CHUYÊN ĐỀ 11. ĐẢO NGỮ (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA CÔ VŨ THỊ MAI PHƯƠNG)

17 2.1K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2015, 15:24

Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Các dạng ñảo ngữ trong Tiế ng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - ðể nhấn mạnh ý nào trong câu mà mình muốn diễn ñạt, ta dùng phép ñảo ngữ. Thông thường, phép ñảo ngữ ñược thực hiện bằng cách ñưc một trạng từ hoặc một cụm trạng ngữ ra ñầu câu, ñồng thời ñảo trợ dộng từ hay ñộng từ khiếm khuyết lên trước chủ ngữ hoặc tự dộng thêm trợ ñộng từ “DO/ DOES” cho câu ở thì hiện tại hay “DID” cho câu ở thì quá khứ. V + S + V + O Cấu trúc của câu nhấn mạnh bắt ñầu bằng: Only, Only by, Never, Until, Not until, Not only, No sooner, In no circumstances (chẳng trong trường hợp nào), in nowhere else (chẳng có ở một nơi nào khác), No longer, Only when (chỉ khi) Eg: We can never live without air and water.  Never can we live without air and water. (Không bao giờ chúng ta có thể sống ñược nếu không có không khí và nước). Eg: She never eats out  Never does she eat out. A. ðẢO NGỮ VỚI CÂU ðIỀU KIỆN 1. ðảo từ với câu ñiều kiện loại 1 a) Câu ñiều kiện loại 1 có sử dụng “should” thay hiện tại không xác ñịnh chỉ khả năng xáy ra ít hơn ở tương lai. ðảo “should” lên ñầu câu thay “If”. Eg: If it should rain tonight, I will stay at home.  Should it rain tonight, I will stay at home. b) ðiều kiện loại 1 có sử dụng thời hiện tại hoàn thành Lấy “should” thay “If” sao ñó ñể nguyên thể hoàn thành với “have done” ở tất cả các ngôi. Eg: If she has finished the work, she can go home.  Should she have finished the work, she can go home. 2. ðiều kiện loại 2 a) Mệnh ñề ñiều kiện loại 2 có dùng ñộng từ “to be” ở số nhiều “were” dùng “were” thay “if” Eg: Iif I were you, I would love him  Were I you, I would love him. b) Trong mẫu câu ñiều kiện loại 2 ñặc biệt có dùng “If” ñầu câu ( nếu không phải vì bỏ “were” khỏi “not’’sau ñó ñảo lên ñầu câu thay “If”) Eg: If it weren’t for your progress, I wouldn’t be here.  Were it not your progress, I wouldn’t be here. CÁC DẠNG ðẢO NGỮ TRONG TIẾNG ANH (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Các dạng ñảo ngữ trong Tiế ng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - c) Mẫu câu ñiều kiện loại 3 ñặc biệt If + S+ were+ to do Thay ñộng từ ở quá khứ của mệnh ñề ñiêu kiện loại 2 Eg: If I were to speak  Với mẫu câu này ñảo “were” lên ñầu câu thay “If” 3. ðiều kiện loại 3 a) Dùng “Had” ñảo lên ñầu câu thay “If” Eg: If she had worked harder last year, she wouldn’t have failed the exam  Had she worked harder last year b) Câu ñiều kiện loại 3 ñặc biệt ñi với ñại từ “it” ñầu câu If it hadn’t been for + N    Nếu không phải vì  Tách “had” ra khỏi “not” ñảo lên ñầu câu thay “If” Eg: If it hadn’t been for hot weather, we would have had a wonderful holiday.  Had it not been for hot weather, we would have had a wonderful holiday. c) Mệnh ñể ñiều kiện loại 3 ñặc biệt có sử dụng “were to have done” thay quá khứ hoàn thành Eg; If she had driven carefully, she wouldn’t have cause the accident. = If she were to have driven carefully, she wouldn’t have cause the accident.  ðảo “were” lên ñầu câu thay “If”  Were she to have driven carefully, she wouldn’t have cause the accident. B. ðẢO TỪ VỚI CÂU CÓ “SO” – “SUCH” 1. So + adj : Trong mẫu câu trạng từ chỉ kết quả Eg; She is so rich that she can buy what she likes.  ðảo “so + adj” lên ñầu câu  So rich is she that she can buy what she likes. 2. So + adv that… : Mệnh ñề trạng ngữ kết quả sau trạng từ ðảo “ so to+ adv” lên ñầu câu. Eg: He worked so hard in the past that he is now weak  So hard did he work in the past that he is now weak 3. Câu có sử dụng “such” thường gặp các dạng: a. Trong câu có dùng “so great, so much” biến ñổi “so great, so much”  “such” ñảo lên ñầu câu ñể nhấn mạnh Eg; The question was so great that he had to think it over.  Such was the great question that he had to think it over. Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Các dạng ñảo ngữ trong Tiế ng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - b)Trong câu có dùng “such” S + tobe+ such+ that+ mệnh ñề ðảo “such” lên ñầu câu ñể nhấn mạnh Eg: She is so poor that she can’t go school Her poverty is such that  Such is her poverty that Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Luyện tập và chữa ñề Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Chọn phương án có nghĩa tương ñương với câu ñã cho: 1) The bridge was so low that the lorry couldn’t go under it. A. It was so a slow bridge low that the lorry couldn’t go under it. B. It was such a slow bridge low that the lorry couldn’t go under it. C. The bridge was too low for the lorry to go under. D. B & C are correct. 2) My brother used to walk to school with his friends. A. My brother no longer walks to school with his friends. B. My brother is accustomed to walking to school with his friends. C. My brother hated walking to school with his friends. D. My brother doesn’t walk to school with his friends no longer. 3) “What’s your name?” the policeman said to the little boy. A. The policeman asked the little boy whether his name was. B. The policeman asked the little boy what your name was. C. The policeman asked the little boy what was his name. D. The policeman asked the little boy what his name was. 4) My kitchen is smaller than yours. A. Your kitchen is bigger than mine. C. Your kitchen is as small as mine. B. My kitchen is as big as yours. D. All are correct. 5) I’ll give you my phone number. I want you to phone me when necessary. A. I’ll give you my phone number so that to phone me when necessary. B. I’ll give you my phone number so that you can phone me when necessary. C. I’ll give you my phone number so to phone me when necessary. D. B & C are correct. 6) I couldn’t come there on time because I got up late. A. Because of getting up late, I couldn’t come there on time. B. If I hadn’t got up late, I could have come there on time. C. I got up late so I couldn’t come there on time. D. All are correct. 7) My father advised me to choose that job. A. I chose that job because of my father advised me. B. I chose that job because of my father’s advice. C. Because of advising me, my father chose that job. D. B & C are correct. LUYỆN TẬP VÀ CHỮA ðỀ (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Luyện tập và chữa ñề Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - 8) That boy is clever. He can make children’s toys. A. That boy is so clever that he can make children’s toys. B. That is a so clever boy that he can make children’s toys. C. That is such a clever boy that he can make children’s toys. D. A & C are correct. 9) That pupil is very lazy. My sister can’t teach him English. A. That pupil is too lazy that my sister can’t teach him English. B. That pupil is too lazy for my sister can’t teach him English. C. That pupil is too lazy for my sister to teach him English. D. B & C are correct. 10) I regret buying the second-hand motorbike. A. I wish I don’t buy the second-hand motorbike. B. I wish I didn’t buy the second-hand motorbike. C. I wish I hadn’t bought the second-hand motorbike. D. I wish I had bought the second-hand motorbike. 11) They think that she is the most beautiful girl in this class. A. She thinks she is the most beautiful girl in this class. B. She is thought to be the most beautiful girl in this class. C. It is thought that she is the most beautiful girl in this class. D. B & C are correct. 12) We have to keep these explosives in a safe place. A. These explosives have to be kept in a safe place. B. These explosives have to keep in a safe place. C. These explosives be kept in a safe place. D. A & C are correct. 13) It was such a good film that we decided to go and see it again. A. The film was so good that we decided to go and see it again. B. The film was too good for us to go and see again. C. The film was very good that we decided to go and see it again. D. A & C are correct. 14) People are using computers in almost every field. A. Computers are using in almost every field. B. Computers are used in almost every field. C. Computers are being used in almost every field. D. Computers being used in almost every field 15) The thief drove very quickly. The police couldn’t catch him. A. The thief drove too quickly that the police couldn’t catch him. B. The thief drove too quickly for the police to catch. C. The thief drove so quickly that the police couldn’t catch him. D. B & C are correct. 16) I would like you to help me to lift this heavy box up. A. Do you mind to help me to lift this heavy box up? B. Would you mind help me to lift this heavy box up? C. Do you mind helping me to lift this heavy box up? D. Do you mind to helping me to lift this heavy box up? Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Luyện tập và chữa ñề Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - 17) Someone rang the alarm as soon as the burglars left the shop. A. No sooner the burglars left the shop than someone rang the alarm. B. No sooner had the burglars left the shop than someone rang the alarm. C. No sooner the burglars had left the shop than someone rang the alarm. D. B & C are correct. 18) The last time I saw her was a week ago. A. I haven’t seen her for a week. C. I haven’t seen her since a week. B. I have seen her for a week. D. A & B are correct. 19) He had hardly put down the phone when his wife rang back. A. Hardly he had put down the phone when his wife rang back. B. Hardly had he put down the phone when his wife rang back. C. Hardly did he have put down the phone when his wife rang back. D. B & C are correct. 20) She stayed in bed because of her sickness. A. Because she was sick she stayed in bed. B. She was sick because she stayed in bed. C. Because being sick she stayed in bed. D. She was sick because of staying in bed. 21) You didn’t work hard. You got bad marks. A. Had you worked hard, you would have got bad marks. B. If you had worked hard, you would not have got bad marks. C. If you worked hard, you would not get bad marks. D. Did you work hard, you would not get bad marks. 22) The boy can’t wear the shirt because it’s very tight. A. The shirt is so tight that the boy can’t wear it. B. The shirt is so very tight that the boy can’t wear it. C. The shirt is too tight for the boy to wear. D. A & C are correct. 23) The house is cheap enough for us to buy. A. The house is very cheap that we can buy it. B. It is such a cheap house that we can buy it. C. The house is too cheap for us to buy. D. B & C are correct. 24) Mike is a more careful driver than his brother. A. Mike drives more carefully than his brother. B. Mike drives less carefully than his brother. C. Mike’s brother drives less carefully than him. D. A & C are correct. 25) She worked hard so she got high wages. A. If she didn’t work hard, she wouldn’t get high wages. B. If she had worked hard, she would have got high wages. C. If she hadn’t worked hard, she wouldn’t have got high wages. D. If she worked hard, she would get high wages. 26) Unless you phone me tonight, you won’t get any information. A. If you didn’t phone me tonight, you won’t get any information. B. If you don’t phone me tonight, you won’t get any information. C. You won’t get any information if you phone me. D. B & C are correct. Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Luyện tập và chữa ñề Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - 27) Tom cried a lot when he was a child. A. Tom used to cry a lot when he was a child. B. Tom used to crying a lot when he was a child. C. Tom used cry a lot when he was a child. D. A & B are correct. 28) This problem is very difficult. He can’t solve it. A. The problem is too difficult for him to solve. B. It is such an easy problem that he can’t solve it. C. The problem is not difficult enough for him to solve. D. All are correct. 29) Let’s go to the seaside this summer. A. Why don’t we go to the seaside this summer? B. How about going to the seaside this summer? C. I suggest going to the seaside this summer. D. All are correct. 30) Many people said that our team won the gold medal by chance. A. Our team was said to win the gold medal by chance. B. It was said to have won the gold medal by chance. C. Our team said that we won the gold medal by chance. D. A & C are correct. 31) I’m sorry that I lent him much money. A. I wish had lent him much money. C. I wish had not lent him much money. B. I wish did not lend him much money. D. I wish lent him much money. 32) Mary felt sick because she drank too much wine. A. If Mary hadn’t drunk too much wine, she wouldn’t have felt sick. B. If Mary had drunk too much wine, she would have felt sick. C. If Mary didn’t drink too much wine, she wouldn’t feel sick. D. A & C are correct. 33) You will catch a cold if you don’t put on your coat. A. Unless you don’t put on your coat, you will catch a cold. B. Unless you put on your coat, you will catch a cold. C. Unless you don’t put on your coat, you will not catch a cold. D. B & C are correct. 34) He couldn’t afford to buy a car. A. The car was too expensive for him to buy. B. The car was so expensive that he couldn’t buy it. C. It was such an expensive car that he couldn’t buy it. D. All are correct. 35) He didn’t realize who he was until later. A. Only later did he realize who he was. B. Only later he realized who he was. C. Only later did he realized who he was. D. A & C are correct. 36) They haven’t seen their parents for five years. A. It’s five years since they last saw their parents. B. Their parents have seen them for five years. C. They saw their parents five years ago. D. A & C are correct. 37) Although she felt jealous, she tried to hide her feelings. A. Despite feeling jealous, she tried to hide her feelings. B. Despite her jealousy, she tried to hide her feelings. Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Luyện tập và chữa ñề Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - C. She tried to hide her feelings in spite of she felt jealous. D. A & B are correct. 38) I regret not studying French when I had a chance. A. I wish I had studied French when I had a chance. B. I wish I studied French when I had a chance. C. I wish I would study French when I had a chance. D. I wish I study French when I had a chance. 39) You must work harder or you’ll be sacked. A. Unless you work harder, you’ll be sacked. B. If you work harder, you won’t be sacked. C. If you don’t work harder, you won’t be sacked. D. A & B are correct. 40) Laser can kill diseased cells. A. Diseased cells can kill by laser. B. Diseased cells can be killed by laser. C. Diseased cells can kill laser. D. A & B are correct. 41) Jane can swim further than I can. A. I can’t swim as far as Jane. C. I can swim further than Jane. B. Jane can swim as far as I can. D. A & C are correct. 42) It’s not a habit of mine to sleep in the afternoon. A. I am not used to sleeping in the afternoon. B. I used to sleep in the afternoon. C. I am not used for sleeping in the afternoon. D. A & C are correct. 43) Someone was breaking into my shop. A. My shop was broken into. C. My shop was being broken into. B. My shop being broken into. D. My shop broken into. 44) My brother is a factory worker. He talked with you yesterday. A. My brother, who talked with you yesterday, is a factory worker. B. My brother, that talked with you yesterday, is a factory worker. C. My brother, with whom talked you yesterday, is a factory worker. D. All are correct. 45) The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours. A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours. B. The test was too difficult for us to finish in two hours. C. The test was not easy enough for us to finish it in two hours. D. All are correct. 46) This is the first time I have lived in such a friendly neighbourhood. A. I have lived in such a friendly neighbourhood before. B. I haven’t lived in such a friendly neighbourhood before. C. I had lived in such a friendly neighbourhood before. D. All are correct. 47) She didn’t make any mistakes in her answers because of her carefulness. A. Because her carefulness she didn’t make any mistakes in her answers. B. Because she was careful, she made many mistakes in her answers. C. Because she was careful, she didn’t make any mistakes in her answers. D. Because she was careful, so she didn’t make any mistakes in her answers. 48) I didn’t have time, so I didn’t go shopping. A. If I have time, I will go shopping. B. If I had time, I would go shopping. C. If I had had time, I would have gone shopping. D. If I have had time, I would have gone shopping. Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Luyện tập và chữa ñề Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 6 - 49) I won’t do anything if you don’t answer my question. A. Unless you answer my question, I won’t do anything. B. If you answer my question, I won’t do anything. C. Unless you don’t answer my question, I won’t do anything. D. A & B are correct. 50) Shall we go out for dinner? A. What about go out for dinner? C. How about going out for dinner? B. I suggest go out for dinner. D. All are correct. 51) We spent a whole day looking for these old pictures. A. It took we a whole day to look for these old pictures. B. It took us a whole day looking for these old pictures. C. It took us a whole day to looking for these old pictures. D. It took us a whole day to look for these old pictures. 52) It was so late that nothing could be done. A. It was too late for nothing to be done. B. It was too late for anything to be done. C. It was such late that nothing could be done D. B & C are correct. 53) Learning a foreign language is interesting. A. It is interesting to learn a foreign language. B. It is interesting to learning a foreign language. C. It is interesting learning a foreign language. D. It is interesting for learning a foreign language. 54) It was such a boring speech that we began to yawn. A. The speech was very boring that we began to yawn. B. It was so a boring speech that we began to yawn. C. The speech was too boring that we began to yawn. D. The speech was so boring that we began to yawn. 55) He kept on working though he was ill. A. In spite of was ill, he kept on working. B. In spite of being ill, he kept on working. C. Despite his illness, he kept on working. D. B & C are correct. 56) Tim is too young to drive a car. A. Tim is not old enough to drive a car. B. Tim is not young enough to drive a car. C. Tim is old enough to drive a car. D. Tim is so old that he can drive a car. 57) Unless you work harder, you’ll fail. A. If you work harder, you’ll fail. C. If you don’t work harder, you’ll fail. B. If you work harder, you’ll not fail. D. B & C are correct. 58) To do all this work is hard. A. I find it hard to do all this work. C. I find it hard do all this work. B. I find hard to do all this work. D. I find it hard doing all this work. 59) Although Tom took a taxi, he was still late for the party. A. In spite of Tom took a taxi, he was still late for the party. B. Tom was still late for the party in spite of taking a taxi. C. Despite took a taxi, Tom was still late for the party. D. B & C are correct. Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Luyện tập và chữa ñề Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 7 - 60) The book was so good that I couldn’t put it down. A. It was so a good book that I couldn’t put it down. B. It was such a good book that I couldn’t put it down. C. The book was so good for me to put it down. D. B & C are correct. Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn [...]... help me to lift this heavy box up? B Would you mind help me to lift this heavy box up? C Do you mind helping me to lift this heavy box up? D Do you mind to helping me to lift this heavy box up? Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Luy n t p và ch a ñ 17) Someone rang the alarm as soon as... gone shopping Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Luy n t p và ch a ñ D If I have had time, I would have gone shopping 49) I won’t do anything if you don’t answer my question A Unless you answer my question, I won’t do anything B If you answer my question, I won’t do anything C Unless you... bought the second-hand motorbike D I wish I had bought the second-hand motorbike 11) They think that she is the most beautiful girl in this class A She thinks she is the most beautiful girl in this class B She is thought to be the most beautiful girl in this class C It is thought that she is the most beautiful girl in this class D B & C are correct 12) We have to keep these explosives in a safe place A... almost every field 15) The thief drove very quickly The police couldn’t catch him A The thief drove too quickly that the police couldn’t catch him B The thief drove too quickly for the police to catch C The thief drove so quickly that the police couldn’t catch him D B & C are correct 16) I would like you to help me to lift this heavy box up A Do you mind to help me to lift this heavy box up? B Would... & C are correct Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Luy n t p và ch a ñ 27) Tom cried a lot when he was a child A Tom used to cry a lot when he was a child B Tom used to crying a lot when he was a child C Tom used cry a lot when he was a child D A & B are correct 28) This problem is very...Luy n t p và ch a ñ Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương LUY N T P VÀ CH A ð (ðÁP ÁN BÀI T P T LUY N) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG Ch n phương án có nghĩa tương ñương v i câu ñã cho: 1) The bridge was so low that the lorry couldn’t go under it A It was so a slow bridge... harder, you’ll fail C If you don’t work harder, you’ll fail B If you work harder, you’ll not fail D B & C are correct 58) To do all this work is hard A I find it hard to do all this work C I find it hard do all this work B I find hard to do all this work D I find it hard doing all this work 59) Although Tom took a taxi, he was still late for the party A In spite of Tom took a taxi, he was still late for the... hide her feelings A Despite feeling jealous, she tried to hide her feelings B Despite her jealousy, she tried to hide her feelings Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Luy n t p và ch a ñ C She tried to hide her feelings in spite of she felt jealous D A & B are correct 38) I regret not studying... advised me B I chose that job because of my father’s advice C Because of advising me, my father chose that job D B & C are correct Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Luy n t p và ch a ñ 8) That boy is clever He can make children’s toys A That boy is so clever that he can make children’s... took us a whole day to looking for these old pictures D It took us a whole day to look for these old pictures 52) It was so late that nothing could be done B It was too late for anything to be done A It was too late for nothing to be done C It was such late that nothing could be done D B & C are correct 53) Learning a foreign language is interesting A It is interesting to learn a foreign language B . Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Luyện tập và chữa ñề Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò. Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Luyện tập và chữa ñề Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò. LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa h ọ c LTðH môn Ti ế ng Anh – Giáo viên: V ũ Th ị Mai Phương Luyện tập và chữa ñề Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan