CHUYÊN ĐỀ 5. CÂU ĐIỀU KIỆN, CÂU ĐIỀU ƯỚC VÀ THỂ GIẢ ĐỊNH (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA CÔ VŨ THỊ MAI PHƯƠNG)

48 2.2K 14
CHUYÊN ĐỀ 5. CÂU ĐIỀU KIỆN, CÂU ĐIỀU ƯỚC VÀ THỂ GIẢ ĐỊNH (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA CÔ VŨ THỊ MAI PHƯƠNG)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bốn loại câu ñiều kiện và chữa câu hỏi trong ñề thi Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - I. CÁCH DÙNG CƠ BẢN 1. Loại I - Nếu mệnh ñề IF diễn tả một hành ñộng có thật và sẽ xảy ra ở tương lai hoặc hiện tại, hay một sự thật luôn luôn ñúng, ta dùng cấu trúc: If + S + Simple Present, S + will/ Simple Present/ modal Verb. Ex: If I work late, I get tired. If you get wet, you should change your clothes. If I have money, I will buy the car. - Diễn tả một sự thật luôn luôn ñúng ở quá khứ. Ta có cấu trúc: If + S + Simple Past, S+ Simple Past. Ex: We went home early if it was foggy. 2. Loại II Diễn tả một sự việc không có thật ở hiện tại. Ta dùng cấu trúc: If + S + Simple Past ( Past subjunctive), S + would + V Ex: If I were you, I would buy this car. If I had money, I would buy this car. ( Lúc này tôi ko có tiền.  Tôi không thể mua xe.) Lưu ý: Simple Past ở mệnh ñề IF ñối với TO BE, luôn dùng WERE. (Trừ văn nói) 3. Loại III: Diễn tả một sự việc không có thật ở quá khứ. Ta dùng cấu trúc: If + S + Past Perfect, S + would have + Past Participle Ex: If I had had money, I would have bought the car. ( Vào thời ñiểm ñó trong quá khứ, tôi không có tiền.) II. SỰ BIẾN ðỔI CÂU 1. Unless và if not (trừ khi) Unless/ If not + clause Ex: You will be late for dinner unless you hurry.  You will be late for dinner if you don't hurry. ( Nếu bạn không làm gấp, bạn sẽ trễ bữa cơm.) BỐN LOẠI CÂU ðIỀU KIỆN VÀ CHỮA CÂU HỎI TRONG ðỀ THI (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bốn loại câu ñiều kiện và chữa câu hỏi trong ñề thi Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - 2. Cấu trúc 1: Diễn tả một sự việc xảy ra trong quá khứ, nhưng có kết quá ở hiện tại. Ta có cấu trúc: If + S + past perfect, S + would + V Ex: If Jim hadn't missed the plane, he would be here by now. ( Jim ở ñây vì anh ta trễ chuyến bay.) 3. Cấu trúc với SHOULD. Sau IF, nó diễn tả một sự việc khó có thể xảy ra. Ta dùng: If + S + should + V, clause Ex: If you should see Ann, could you ask her to call me? ( Tôi không mong ñợi rằng bạn sẽ gặp Ann.) 4. Cấu trúc với HAPPEN TO Dùng ñể nhấn mạnh sự tình cờ hoặc cơ hội của một sự việc. If + S + Happen to, clasue. Ex: If you happen to see Helen, could you ask her to call me? ( Nếu bạn tình cờ gặp Helen, bạn nhắn cô ấy gọi mình nhé?) 5. Cấu trúc với IF IT WERE NOT FOR/ IF IT HADN'T BEEN FOR Dùng ñể miêu tả một sự việc này phụ thuộc vào sự việc kia. If + it + were not for / hadn't been for + Noun, clause. Ex: If it were not for Jim, this company would be in a mess If it hadn't been for the goalkeeper, Vietnam would have lost. ( Nếu không có thủ môn, chắc Việt Nam ñã thua rồi.) III. MỘT SỐ CÁCH DÙNG KHÁC 1. Supposing, otherwise Supposing/ Suppose thay thế mệnh ñề IF (câu ñiều kiện) trong văn nói. Ex: Supposing you won the football match, what would you do? ( Nếu bạn thắng trong trận ñá bóng, bạn sẽ làm gì?) Otherwise nghĩa là " hoặc nếu ko". Nó có thể ñứng ở ñầu câu hay cuối câu. Ex: If you hadn't given us the directions, we wouldn't have found the house. => Thanks for your directions to the house. We wouldn't have found it otherwise. (Cảm ơn sự chỉ dẫn của bạn. Chúng tôi sẽ không tìm ra căn nhà nếu không có nó.) 2. Cấu trúc BUT FOR. Nó thay thế cho cấu trúc " IF NOT". Dạng này thường sử dụng trong văn phong lịch sự. BUT FOR + Noun… Ex: If you hadn't helped us, we would have been in trouble. => But for your help, we would have been in trouble. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bốn loại câu ñiều kiện và chữa câu hỏi trong ñề thi Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - 3. Cấu trúc: If + adjcetive. If + adjective, clause. Dạng này ñược lược bỏ TO BE. Ex: If necessary, you can take a taxi. Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bốn loại câu ñiều kiện và chữa câu hỏi trong ñề thi Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - A. Choose the best answer among A, B, C or D to complete each sentence. 1. I would have visited you before if there__________quite a lot of people in your house. A. hadn't B. hadn't been C. wouldn't be D. wasn't 2. If you had caught the bus, you _____________ late for work. A. wouldn't have been B. would have been C. wouldn't be D. would be 3. If I ________, I would express my feelings. A. were asked B. would ask C. had been asked D. asked 4. If________ as I told her, she would have succeeded. A. she has done B. she had done C. she does D. she did 5. Will you be angry if I __________ your pocket dictionary? A. stole B. have stolen C. were to steal D. steal 6. You made a mistake by telling her a lie. It________better if you________to her. A. would have been / hadn't lied C. would be / didn't lie B. will be / don't lie D. would be / hadn't lied 7. John would be taking a great risk if he_____________his money in that business. A. would invest B. invested C. had invested D. invests 8. She wouldn't have given them all that money if we__________her to. A. wouldn't advise C. won't advise B. hadn't advised D. didn't advise 9. If the tree hadn't been so high, he ______________it up to take his kite down. A. could have climbed B. climb C. is climbing D. climbed 10. If the wall weren't so high, he _____________ it up to take his ball down. A. climbed B. could climb C. is climbing D. climb 11. If I _______her phone number, I ___________ her. A. had known / could have phoned C. knew / would have phoned B. know / can phone D. knew / could phone 12. If we________ to London when we ___________ in England, you would have never seen Big Ben. A. hadn't gone / were B. went / were C. went / are D. go / are 13. If you press that button what _____________ ? A. would happen B. would have happened C. will happen D. happen 14. She says if she that the traffic lights were red she_________________ . A. had realized / would stop C. realized / could have stopped B. has realized / stopped D. had realized / would have stopped BỐN LOẠI CÂU ðIỀU KIỆN VÀ CHỮA CÂU HỎI TRONG ðỀ THI (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bốn loại câu ñiều kiện và chữa câu hỏi trong ñề thi Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - 15. I am very thin. I think, if I ____________ smoking, I might get fat. A. stop B. had stopped C. will stop D. stopped 16. If I _______that yesterday, I___________ them. A. had discovered / would inform C. had discovered / would have informed B. had discovered / could inform D. discovered / can inform 17. If you __________ to the course regularly, they__________a certificate last year. A. go / gave C. go / give B. had gone / would have given D. went / would give 18. I think he is not at home. If he______________in, he_______the phone. A. was / answered C. were / would answer B. were / would have answered D. had been / would have answered 19. If I ________ in London now, I could visit British Museum. A. were B. had been C. have been D. would be 20. If Columbus________money from Queen Isabella, he________ across the Atlantic. A. do not receive / could not sail C. had not received / might not have sailed B. did not receive / might not have sailed D. would not receive / might not sail 21. If you didn't wear shabby clothes, you_________ more good-looking. A. will be B. would be C. would have been D. can be 22. If your hair___________ grey now, what________you______ ? A. went / would / do C. goes / would /do B. had gone / would/do D. had gone / would have / done 23. If you_________ be someone, who ____________you_________ ? A. could / would / have been C. could / would / be B. can / will / be D. are able to / will / be 24. If I ___________an Angel, I would try to make happy all the children. A. am B. have been C. were D. had been 25. John would be taking a great risk if he_______________his money in that business. A. would invest B. invested C. had invested D. invests 26. It __________if nobody had reminded them. A. would have be forgot B. would have been forgotten C. would have forget D. would have been forgot 27. The car ___________ if somebody takes it there. A. will be repaired B. would be repaired C. will been repaired D. is repair 28. You ________ to prison if you did that. A. would be send B. would have been sent C. would be sent D. were sent 29. You would study Italian if it _____________ here. A. was teaching B. were taught C. would be taught D. is taught 30. It ___________if nobody reminded them A. was forgotten B. would be forget C. would be forgot D. would forgot 31. The magazine___________ by more people if it had better articles. A. would be reading B. would read C. would be read D. been read Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bốn loại câu ñiều kiện và chữa câu hỏi trong ñề thi Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - 32. The joke would not be funny if it ___________ into French. A. were translated B. was translated C. was be translated D. translated 33. A doctor______________if somebody falls ill. A. will be cold for B. will be called for C. will call for D. would be call for 34. Would she go if she___________? A. were invited B. was be invited C. have been invited D. be invited 35. He ______ the death penalty if he were found guilty. A. would be given B. would be gave C. would given D. were given 36. Who would have won the World War II if the nuclear bomb__________ by the Nazus first. A. had be produced B. had produced C. had been produced D. would be produced 37. The room __________ if it is not empty. A. couldn't be repainted B. cannot be repainted C. could be repainted D. can be repainted 38. He _______ the death penalty if he had been found guilty. A. would has given B. would has been given C. would have given D. would have been given 39. The cars ________ if we had not done such a huge advertising campaign. A. would not have been bought B. would not have be bought C. would have been bought D. would not had been bought 40. If I were a better conversationalist , ______________ to parties more often? A. I would be invited B. I would have been invited C. would I be invited D. would I have been invited 41. The window _______ if the children had not been playing football in the garden. A. wouldn't has been broken B. wouldn't have been broken C. would have been broken D. would be broken 42. They would have cut off the electricity if the bills ____________. A. had not be paid B. had not been paid C. had not been pay D. had not paid 43. Leonardo could have built his flying machine if he____________400 years later. A. had been born B. had been bear C. has been born D. had bore 44. I would not have walked home if my bicycle______________. A. hadn't been stolen B. had been stolen C. has been stolen D. had stolen 45. This country could be richer if it_________________. A. was not governed badly B. was not badly governed C. was governed not badly D. were not governed badly 46. If I _________ a young girl again and___________the chance to do something else. A. was / have C. will have been / will have had B. would be / have had D. were / had Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bốn loại câu ñiều kiện và chữa câu hỏi trong ñề thi Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - 47. I could never have found such a good summer house,___________, thank you. A. if I weren't unemployed C. if it hadn't been for your help B. if I had managed to finish that work D. unless I work six hours a day 48. We ________ their house without asking anyone if we_____a street - map that day. A. could have found / had had C. will have found / had had B. could find / had D. will find / have 49. Car accidents________less if people__________more carefully. A. would take place / had driven C. will take place / drove B. will be taking place / drive D. would take place / drove 50. _________you________disappointed if there ______ no snow for this winter holiday? A. Would / be / was B. Will / be / is C. Will / be / are D. Could / be / is 51. If she____________yesterday, she would come here with us tomorrow night. A. finished it B. finishes it C. had finished it D. has finished it 52. If your father weren't the president of the company, you _____________ here. A. wouldn't have worked B. won't work C. wouldn't be working D. don't work 53. If I___________for an accounting firm, I would be working in a post-office. A. wasn't working B. worked C. hadn't worked D. weren't working 54. What would you have done if you_______________a lot of money? A. had B. will C. had had D. have had 55. If we had known that you were there, we________________you a letter. A. would write B. would have write C. would have written D. had written 56. If we had checked the petrol before we started, we_____________here. A. wouldn't stop B. wouldn't have stopped C. would have stopped D. would stop 57. I decided to stay at home last night. I would have gone out if I____________so tired. A. wasn't B. weren't C. wouldn't have been D. hadn't been B. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting. 1. If Mary would have been more careful in proofreading her dissertation, she would not have had to get it A B C D typed again. 2. Would you buy some banana if the greengrocer's is still open? A B C D 3. If the driver had seen the stop sign, the accident wouldn't happen. A B C D 4. If I am in your place, I would not do so. A B C D 5. If we had a big house, we can invite our friends to stay. A B C D Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bốn loại câu ñiều kiện và chữa câu hỏi trong ñề thi Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - 6. You eat fruits when they are ripe. If you eat them when they are still sour, you might have stomachache. A B C D 7. If you sold your house, you didn't get much money for it. A B C D 8. What would you do if you have chance to travel in the submarine? A B C D 9. If Mr. Black weren't late, he wouldn't have lost his job. A B C D 10. What could happen if the police hadn't arrived so quickly? A B C D 11. If the weather was fine, we would surely go out. A B C D 12. If I had enough money, I would have bought that car today. A B C D 13. He would be happy if he is here now. A B C D 14. What would you have do if you were in my position? A B C D 15. If he had knew the time when the match started, I would have told you. A B C D 16.If I was you now, I would accept his suggestion. A B C D 17. If it doesn't rain tonight, we would go to the Cafe A B C D 18. If I were you, I will help him A B C D 19. If he had arrived late, we would begin without him. A B C D 20. No one would have attended the lecture if you told the truth about the guest speaker. A B C D C. Choose one sentence that best rewrites the sentence given: 1. I was not there yesterday, so I could not help you. A. If I was there yesterday, I could help you. B. Had I been there yesterday, I could have helped you. C. If I had been there yesterday, I could have helped you. D. B and C are correct. 2. You didn't tell me your story, so I couldn't help you. A. If you told me the story, I could help you. B. If only you told me your story. C. If you had told me the story, I could have helped you. D. Did you tell me your story, I could help you. 3. If Nam hadn't gone to school yesterday, he wouldn't have understood that lesson. A. Nam didn't go to school yesterday and he didn't understand that lesson B. Nam went to school yesterday but he didn't understand that lesson. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bốn loại câu ñiều kiện và chữa câu hỏi trong ñề thi Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 6 - C. Nam didn't go to school yesterday but he understood that lesson. D. Nam went to school yesterday and understood that lesson. 4. He doesn't study hard, so he can fail the examination. A. If he studies hard, he won't fail the examination. B. If he didn't study hard, so he wouldn't fail the examination. C. He wouldn't have failed the examination if he had studied hard. D. If he studied hard, he wouldn't fail the examination. 5. She worked hard so she got high wages. A. If she didn't work hard, she wouldn't get high wages. B. If she had worked hard, she would have got high wages. C. If she hadn't worked hard, she wouldn't have got high wages. D. If she worked hard, she would get high wages. 6. Mary felt sick because she drank too much wine. A. If Mary hadn't drunk too much wine, she wouldn't have felt sick. B. If Mary had drunk too much wine, she would have felt sick. C. If Mary didn't drink too much wine, she wouldn't feel sick. D. A & C are correct. 7. I didn't have time, so I didn't go shopping. A. If I have time, I will go shopping. B. If I had time, I would go shopping. C. If I had had time, I would have gone shopping. D. If I have had time, I would have gone shopping. 8. She doesn't know English, so she can't translate English books. A. If she knows English, she can translate English books. B. If she knew English, she can translate English books. C. If she knew English, she could translate English books. D. If she knows English, she could translate English books. 9. Mary didn't wear the raincoat, so she got cold A. If Mary wore the raincoat, she wouldn't get a cold B. If Mary had won the raincoat, she didn't get a cold C. If Mary had worn the raincoat, she wouldn't have got a cold D. If Mary has worn the raincoat, she wouldn't have got a cold 10. You didn't work hard. You got bad marks. A. Had you worked hard, you would have got bad marks. B. If you had worked hard, you would not have got bad marks. C. If you worked hard, you would not get bad marks. D. Did you work hard, you would not get bad marks. Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bốn loại câu điều kiện và chữa câu hỏi trong đề thi Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - A. Choose the best answer among A, B, C or D to complete each sentence. 1. I would have visited you before if there__________quite a lot of people in your house. A. hadn't B. hadn't been C. wouldn't be D. wasn't 2. If you had caught the bus, you _____________ late for work. A. wouldn't have been B. would have been C. wouldn't be D. would be 3. If I ________, I would express my feelings. A. were asked B. would ask C. had been asked D. asked 4. If________ as I told her, she would have succeeded. A. she has done B. she had done C. she does D. she did 5. Will you be angry if I __________ your pocket dictionary? A. stole B. have stolen C. were to steal D. steal 6. You made a mistake by telling her a lie. It________better if you________to her. A. would have been / hadn't lied C. would be / didn't lie B. will be / don't lie D. would be / hadn't lied 7. John would be taking a great risk if he_____________his money in that business. A. would invest B. invested C. had invested D. invests 8. She wouldn't have given them all that money if we__________her to. A. wouldn't advise C. won't advise B. hadn't advised D. didn't advise 9. If the tree hadn't been so high, he ______________it up to take his kite down. A. could have climbed B. climb C. is climbing D. climbed 10. If the wall weren't so high, he _____________ it up to take his ball down. A. climbed B. could climb C. is climbing D. climb 11. If I _______her phone number, I ___________ her. A. had known / could have phoned C. knew / would have phoned B. know / can phone D. knew / could phone 12. If we________ to London when we ___________ in England, you would have never seen Big Ben. A. hadn't gone / were B. went / were C. went / are D. go / are 13. If you press that button what _____________ ? A. would happen B. would have happened C. will happen D. happen 14. She says if she__________that the traffic lights were red she _______________ . A. had realized / would stop C. realized / could have stopped B. has realized / stopped D. had realized / would have stopped BỐN LOẠI CÂU ĐIỀU KIỆN VÀ CHỮA CÂU HỎI TRONG ĐỀ THI (ðÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG [...]... viên: Vũ Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 6 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Câu ñi u ư c và các th gi ñ nh CÂU ðI U Ư C VÀ CÁC TH GI ð NH (TÀI LI U BÀI GI NG) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG CÂU ðI U Ư C ð ng t “wish” ñư c dùng ñ di n t m t ñi u ư c, m t mong ư c trái v i th c t 1 Câu ư c... I’d rather………………………… 7 Please don’t say things like that I wish……………………… Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 4 - Khóa h c LT H môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Câu ñi u ư c và các th gi ñ nh CÂU ðI U Ư C VÀ CÁC TH GI ð NH (BÀI T P T LUY N) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG 1 Fill in the blanks with the... n : Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 7 - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập về thể giả định LUYỆN TẬP VỀ THỂ GIẢ ĐỊNH (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG PART I THE PAST SUBJUNCTIVE The past subjunctive is the form which is not true at present and in the past It appears in: 1 The conditional... important that he (agrees/ agree/ agreeing) to help us Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Luyện tập về thể giả định Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương 11 If I (am / was/ were) you, I would not do such a thing 12 if you (shall/ should) ever see him, please hand him this note 13 She (requested/ said/ suggested/ told) that... structure: wishes: ước a wishes for future and present: S + wish(es) (that) + S + V(past subjunctive) (be = were) Ex: - I don’t live in Ho Chi Ming city now I wish (that) I lived in Ho Chi Minh city now Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương - I can’t play the piano Luyện tập về thể giả định I wish... was ill Notes: So sánh: as if (though) và seem (appear) Các từ trên đều biểu thị: dường như, có vẻ … nhưng có sự khác nhau + seem và appear: là kể về sự thực hoặc gần như sự thực dung dạng câu bình thường + as if và as though: trên thực tế là không phải, mà chỉ là “tựa như” Trong trường hợp “as if (though)” gặp phải “it seems…” thì ta có thể dung như “seem” để biểu thị có khả năng là sự thực Ex: There...Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương B n lo i câu i u ki n và ch a câu h i trong thi 15 I am very thin I think, if I smoking, I might get fat A stop B had stopped C will stop D stopped 16 If I _that yesterday, I _ them A had discovered... take this train 2 Dùng v i ñ ng t B ng sau là nh ng ñ ng t ñòi h i m nh ñ sau nó ph i có that trong trư ng h p ñó advise demand ask insist Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t d ng gi ñ nh và trong câu b t bu c ph i command move decree order T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương prefer require propose stipulate Câu ñi u ư c và. .. and he didn't understand that lesson B Nam went to school yesterday but he didn't understand that lesson Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương B n lo i câu i u ki n và ch a câu h i trong thi C Nam didn't go to school yesterday but he understood that lesson D Nam went to school yesterday and... _ by more people if it had better articles A would be reading B would read C would be read D been read Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương B n lo i câu i u ki n và ch a câu h i trong thi 32 The joke would not be funny if it _ into French A were translated B was translated C was be translated . Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bốn loại câu điều kiện và chữa câu hỏi trong đề thi Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học. LOẠI CÂU ĐIỀU KIỆN VÀ CHỮA CÂU HỎI TRONG ĐỀ THI (ðÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bốn loại câu điều kiện và. Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Câu ñiều ước và các thể giả ñịnh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Ngày đăng: 04/08/2015, 15:33

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan