0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Về hạch toán và thu nợ quá hạn

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NHĐT&PT (BIDV) NGHỆ AN.DOC (Trang 32 -33 )

NHNN nên xây dựng hệ thống TK phù hợp, thuận tiện cho việc theo dõi và hạch toán, tính toán thu lãi cho vay. Đặc biệt là việc chuyển nợ quá hạn nó không chỉ liên quan đến các tài khoản cho vay mà còn liên quan đến các TK lãi cộng dồn dự thu, lãi cha thu ngoại bảng, bảng cân đối tài chính, các TK thu nhập, các TK trích lập dự phòng. Việc tính toán và hạch toán liên quan đến nhiều phòng ban và các bộ phận. Bên cạnh đó số d trên mỗi TK nợ lại phải tách ra làm hai phần: Có tính và không tính phạt quá hạn. Điều đó làm cho sự phức tạp tăng lên nhiều lần khi TCTD thực hiện chính sách lãi suất có điều chỉnh trong HĐTD. Tức là việc chuyển nợ quá hạn có thể làm tăng khối lợng công việc và làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận của Ngân hàng.Vì vậy cần nghiên cứu để quy định việc hạch toán kế toán, theo dõi thống kê đơn giản, dễ làm, dễ hiểu, đỡ tốn giấy tờ và công sức của CBCNV, và cũng là tiết kiệm đợc chi phí cho khách hàng, tăng lợi nhuận cho Ngân hàng.

Theo nh số liệu đã nêu ở chơng 2 thì số nợ quá hạn tại chi nhánh có xu h- ớng giảm mạnh. Tuy nhiên nợ quá hạn vẫn tiếp tục phát sinh. Một số món vay của các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng mới đợc đầu t vào và một số doanh nghiệp đang họat động gặp nhiều khó khăn đã đ- ợc dãn nợ nhng do sản phẩm không tiêu thụ đợc nên không thực hiện đúng theo

hợp đồng kinh tế. Điêù đó vừa ảnh hởng đến việc thu nợ của Ngân hàng, vừa gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp vì bị chuyển sang nợ quá hạn thì doanh nghiệp bị tính mức lãi suất quá hạn. Vì vậy theo tôi việc điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ cần có những điều kiện nhất định, có các thủ tục và tuân theo quy trình chặt chẽ, để đảm bảo cho việc xử lý nợ quá hạn đợc chính xác, khách quan và thật sự cần thiết.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NHĐT&PT (BIDV) NGHỆ AN.DOC (Trang 32 -33 )

×