(LUẬN văn THẠC sĩ) đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm của người dân tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và dịch vụ từ sơn, phường đồng kỵ thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh

106 9 0
(LUẬN văn THẠC sĩ) đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm của người dân tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và dịch vụ từ sơn, phường đồng kỵ  thị xã từ sơn  tỉnh bắc ninh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DƯƠNG VĂN DŨNG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT ĐẾN ĐỜI SỐNG, VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN TẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ TỪ SƠN, PHƯỜNG ĐỒNG KỴTHỊ XÃ TỪ SƠN - TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 0103 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thanh Trà NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Dương Văn Dũng i download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thanh Trà tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán công chức phịng Tài ngun Mơi trường Thị xã Từ Sơn, phòng Thống kê, phòng Kinh tế Ủy ban nhân dân phường Đồng Kỵ giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin trân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Dương Văn Dũng ii download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ ix PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HỒI ĐẤT 2.1.1 Khái niệm thu h`ồi đất 2.1.2 Các yếu tố tác động đến thu hồi đất 2.1.3 Các trường hợp thu hồi đất 2.2 KHÁI QUÁT VỀ VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 2.2.1 Khái niệm việc làm 2.2.2 Khái niệm lao động, người lao động đảm bảo đời sống 10 2.2.3 Tác động thu hồi đất đến đời sống, lao động việc làm người dân bị thu hồi đất 10 2.3 THU HỒI ĐẤT VÀ VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI BỊ THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 12 2.3.1 Trung Quốc 12 2.3.2 Hàn Quốc 13 2.3.3 Thái Lan 15 2.4 THU HỒI ĐẤT VÀ VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI TẠI VIỆT NAM 16 iii download by : skknchat@gmail.com 2.4.1 Vấn đề thu hồi đất Việt Nam năm qua 16 2.4.2 Một số quy định sách hỗ trợ chuyển đổi nghề tạo việc làm cho người có đất nơng nghiệp bị thu hồi 17 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 21 3.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 21 3.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 21 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 21 3.4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 21 3.4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất 21 3.4.3 Khái quát công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ dự án nghiên cứu 21 3.4.4 Đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống việc làm người dân địa bàn thực dự án 22 3.4.5 Đề xuất số giải pháp cần thực địa bàn nghiên cứu nhằm ổn định nâng cao đời sống cho người dân bị thu hồi đất 22 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.5.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp 22 3.5.2 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp 22 3.5.3 Phương pháp so sánh 23 3.5.4 Phương pháp xử lý số liệu 23 3.5.5 Phương pháp chuyên khảo 23 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH 24 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 28 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 35 4.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT 38 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai 38 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất 43 iv download by : skknchat@gmail.com 4.2.3 Đánh giá chung tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn thị xã Từ Sơn 46 4.3 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG VÀ HỖ TRỢ TẠI DỰ ÁN NGHIÊN CỨU 47 4.3.1 Các pháp lý liên quan đến chủ trương đầu tư dự án nghiên cứu 47 4.3.2 Tình hình thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ dự án 48 4.3.3 Đánh giá chung 50 4.4 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT ĐẾN ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TỪ SƠN 51 4.4.1 Ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống người dân 51 4.4.2 Tình hình thu nhập hộ dân 62 4.4.3 Sự thay đổi lao động, việc làm người dân 64 4.5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẦN THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI NHẰM ỔN ĐỊNH VÀ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT 68 4.5.1 Về sách Nhà nước 68 4.5.2 Đối với cộng đồng quyền địa phương Cần rà soát, gắn quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp với phát triển ngành nghề 69 4.5.3 Với hộ bị thu hồi đất 70 4.5.4 Giải pháp riêng vấn đề bảo vệ môi trường 70 4.5.5 Đối với doanh nghiệp 70 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 5.1 KẾT LUẬN 71 5.2 KIẾN NGHỊ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 v download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BTC Bộ Tài BTNMT Bộ Tài ngun Mơi trường CN Cơng nghiệp CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CP Chính phủ CSHT Cơ sở hạ tầng ĐTH Đơ thị hóa GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt GQVL Giải việc làm ILO Tổ chức lao động quốc tế KCN Khu công nghiệp KHKT Khoa học kỹ thuật NĐ Nghị định QĐ Quyết định TP Thành phố TT Thông tư TTCN Tiểu thủ công nghiệp UB Ủy ban UBND Ủy ban nhân dân vii download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Tình hình biến động dân số thị xã Từ Sơn giai đoạn 2011–2015 34 Bảng 4.2 Hiện trạng phân bố dân cư thị xã Từ Sơn năm 2015 34 Bảng 4.3 Các dự án thu hồi đất thị xã Từ Sơn, giai đoạn 2011-2015 41 Bảng 4.4 Hiện trạng sử dụng đất thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 44 Bảng 4.5 Cơ cấu nhóm hộ có đất bị thu hồi Dự án nghiên cứu 48 Bảng 4.6 Cơ cấu diện tích đất thu hồi 49 Bảng 4.7 Kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án 50 Bảng 4.8 Kết điều tra hộ có đất bị thu hồi thuộc dự án 52 Bảng 4.9 Phương thức sử dụng tiền bồi thường hỗ trợ hộ dân điều tra Dự án nghiên cứu 53 Bảng 4.10 Tài sản sở hữu hộ trước sau thu hồi đất hộ điều tra Dự án nghiên cứu 56 Bảng 4.11 Đánh giá điều kiện sở hạ tầng, phúc lợi công cộng sau thu hồi đất hộ dân 58 Bảng 4.12 Đánh giá an ninh, trật tự xã hội hộ điều tra Dự án nghiên cứu 59 Bảng 4.13 Đánh giá chất lượng môi trường hộ điều tra 60 Bảng 4.14 Thu nhập bình quân người dân thuộc khu vực nghiên cứu 62 Bảng 4.15 Thu nhập hộ điều tra trước sau thu hồi đất 63 Bảng 4.16 Sự thay đổi thu nhập hộ sau điều tra bị thu hồi đất Dự án nghiên cứu 64 Bảng 4.17 Sự thay đổi lao động việc làm hộ dân điều tra trước sau bị thu hồi đất Dự án nghiên cứu 65 Bảng 4.18 Đánh giá tình hình việc làm hộ điều tra Dự án nghiên cứu 68 viii download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 4.1 Sơ đồ hành thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 25 Biểu đồ 4.2 Biểu đồ cấu kinh tế thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh năm 2015 31 Biểu đồ 4.3 Biểu đồ cấu sử dụng đất thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh năm 2015 45 Hình 4.4 Ảnh Hạ tầng kỹ thuật khu Đô thị Dịch vụ Từ Sơn phường Đồng Kỵ 60 Hình 4.5 Ảnh rác thải khơng tập kết nơi quy định 61 ix download by : skknchat@gmail.com TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Dương Văn Dũng Tên Luận văn: “Đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm người dân Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị dịch vụ Từ Sơn, phường Đồng Kỵ - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh” Mã số: 60.85.01.03 Ngành: Quản lý đất đai Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống việc làm người dân bị thu hồi đất Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị dịch vụ Từ Sơn, phường Đồng Kỵ - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh Đề xuất giải pháp cho việc bồi thường, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng việc thu hồi đất Phương pháp nghiên cứu Để thực nội dung đề tài, sử dụng phương pháp sau nghiên cứu sau: hương pháp điều tra thứ cấp; phương pháp điều tra sơ cấp; phương pháp so sánh; phương pháp xử lý số liệu; phương pháp chuyên khảo Kết nghiên cứu Kết luận Luận văn khái quát tình hình địa bàn nghiên cứu với nội dung gồm: điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình quản lý sử dụng đất; trạng sử dụng đất Luận văn đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống việc làm người dân địa bàn nghiên cứu Luận văn đưa đề xuất giải pháp nhằm ổn định nâng cao đời sống người dân sau bị thu hồi đất Thị xã Từ Sơn có tổng diện tích đất tự nhiên 6.108,87 ha, diện tích đất nơng nghiệp 2.999,15 ha chiếm 49,1 % tổng diện tích đất tự nhiên Thị xã Từ Sơn có điều kiện khí hậu, đất đai, hệ thống thủy lợi mạng lưới giao thơng thuận lợi cho việc đa dạng hóa trồng lưu thơng hàng hóa Kết nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng thu hồi đất đến đời sống việc làm người dân sau: x download by : skknchat@gmail.com Phụ Lục 03 Tổng hợp quan điểm hộ gia đình điều tra sô vấn đề sau bị thu hồi đất TT Họ Tên Địa Đàm Thị Quế P Đồng Kỵ Chử Thị Nhung P Đồng Kỵ Chử Văn Đường P Đồng Kỵ Chử Văn Bình P Đồng Kỵ Chử Văn Bảy P Đồng Kỵ Chử Văn Cát P Đồng Kỵ Chử Văn Cường P Đồng Kỵ Chử Văn Chanh P Đồng Kỵ Chử Văn Chiến P Đồng Kỵ 10 Chử Văn Doanh P Đồng Kỵ 11 Chử Văn Dũng P Đồng Kỵ 12 Dương Cơng Đồn P Đồng Kỵ 13 Dương Quang Điểm P Đồng Kỵ 14 Dương Quang Thái P Đồng Kỵ 15 Dương Thế Vinh P Đồng Kỵ 16 Dương Thị An P Đồng Kỵ 17 Dương Thị Gái P Đồng Kỵ 18 Dương Thị Hoàn P Đồng Kỵ 19 Dương Thị Lục P Đồng Kỵ 20 Dương Thị Năm P Đồng Kỵ Diện tích thu hồi (m2) 292,0 377,3 357,2 530,6 989,0 175,7 384,9 381,1 131,6 564,2 396,5 753,2 225,7 720,1 803,5 303,5 293,2 916,5 622,5 249,2 Đánh Đánh giá giá cảnh an quan, ninh môi trật tự trường XH Tỷ lệ thu hồi Đánh giá việc tiếp cận CSHT >70% T C C >70% T C C >70% T T T >70% C C C >70% T C K >70% T T T >70% C K T >70% T C K >70% C T C >70% T K T >70% T C C >70% C C C >70% T K T >70% T T K >70% T C K >70% T K C >70% T C C >70% T T T >70% T C C >70% T K K 79 download by : skknchat@gmail.com TT Họ Tên Địa 21 Dương Thị Nhận P Đồng Kỵ 22 Dương Thị Tư P Đồng Kỵ 23 Dương Thị Tám P Đồng Kỵ 24 Dương Văn Điển P Đồng Kỵ 25 Dương Văn Bình P Đồng Kỵ 26 Dương Văn Bút P Đồng Kỵ 27 Dương Văn Côi P Đồng Kỵ 28 Dương Văn Chức P Đồng Kỵ 29 Dương Văn Cung P Đồng Kỵ 30 Dương Văn Dậu P Đồng Kỵ 31 Dương Văn Diễn P Đồng Kỵ 32 Dương Văn Giao P Đồng Kỵ 33 Dương Văn Hắp P Đồng Kỵ 34 Dương Văn Hai P Đồng Kỵ 35 Dương Văn Hiển P Đồng Kỵ 36 Dương Văn Hiệp P Đồng Kỵ 37 Dương Văn Hiếu P Đồng Kỵ 38 Dương Văn Hòa P Đồng Kỵ 39 Dương Văn Hy P Đồng Kỵ 40 Dương Văn Khánh P Đồng Kỵ 41 Dương Văn Khoát P Đồng Kỵ 42 Dương Văn Khoa P Đồng Kỵ Đánh Đánh giá giá cảnh an quan, ninh môi trật tự trường XH Tỷ lệ thu hồi Đánh giá việc tiếp cận CSHT >70% T C C >70% T T K >70% T C C 122,1 >70% T C K 240,5 >70% T K C >70% T C T >70% T C C >70% T C K >70% T K C >70% T T T >70% T C C >70% T K C >70% T T T >70% T C C >70% T K C >70% T C C >70% T C C >70% T C T >70% T C K >70% T T C >70% T K K >70% T C C Diện tích thu hồi (m2) 833,9 728,3 482,2 864,2 617,3 163,5 853,4 140,0 200,0 250,0 350,0 445,5 175,0 265,0 280,0 290,0 310,0 330,0 225,0 550,0 80 download by : skknchat@gmail.com TT Họ Tên Địa 43 Dương Văn Kiệm P Đồng Kỵ 44 Dương Văn Liên P Đồng Kỵ 45 Dương Văn Mười P Đồng Kỵ 46 Dương Văn Năm P Đồng Kỵ 47 Dương Văn Như P Đồng Kỵ 48 Dương Văn Nhân P Đồng Kỵ 49 Dương Văn Nhượng P Đồng Kỵ 50 Dương Văn Sơn P Đồng Kỵ 51 Đoàn Văn Thuộc P Đồng Kỵ 52 Chử Thị Lợi P Đồng Kỵ 53 Chử Thị Sáu P Đồng Kỵ 54 Chử Văn Đỗi P Đồng Kỵ 55 Chử Văn Đột P Đồng Kỵ 56 Chử Văn Cận P Đồng Kỵ 57 Chử Văn Chắt P Đồng Kỵ 58 Chử Vân Dần P Đồng Kỵ 59 Chử Văn Hai P Đồng Kỵ 60 Chử Văn Hợi P Đồng Kỵ 61 Chử Văn Huấn P Đồng Kỵ 62 Chử Văn Ly P Đồng Kỵ 63 Chử Văn Mão P Đồng Kỵ 64 Chử Văn Mùi P Đồng Kỵ Đánh Đánh giá giá cảnh an quan, ninh môi trật tự trường XH Tỷ lệ thu hồi Đánh giá việc tiếp cận CSHT >70% T C C >70% T T T >70% T C C 430,0 >70% T C C 600,0 >70% T C C >70% T T C >70% T C C >70% T C C Từ 30-70% T T C Từ 30-70% T C C Từ 30-70% T K K Từ 30-70% C C C Từ 30-70% T T T Từ 30-70% T C C Từ 30-70% T C C Từ 30-70% T T K Từ 30-70% T C C Từ 30-70% T C C Từ 30-70% T C C Từ 30-70% T T C Từ 30-70% C C C Từ 30-70% T K T Diện tích thu hồi (m2) 460,0 470,0 255,0 115,0 160,0 110,6 93,1 75,9 95,1 91,0 61,4 65,1 113,2 100,6 84,3 82,0 85,8 235,8 115,1 129,3 81 download by : skknchat@gmail.com TT Họ Tên Địa 65 Dương Văn Chắt P Đồng Kỵ 66 Chử Văn Oánh P Đồng Kỵ 67 Chử Văn Phúc P Đồng Kỵ 68 Chử Văn Sửu P Đồng Kỵ 69 Chử Văn Tư P Đồng Kỵ 70 Chử Văn Thuận P Đồng Kỵ 71 Chử Văn Tỵ P Đồng Kỵ 72 Chử Văn Tý P Đồng Kỵ 73 Chử Văn Vượng P Đồng Kỵ 74 Dương Thanh Tỵ P Đồng Kỵ 75 Dương Thị Bảy P Đồng Kỵ 76 Dương Thế Bình P Đồng Kỵ 77 Dương Thị Ba P Đồng Kỵ 78 Dương Thị Bảy P Đồng Kỵ 79 Dương Thị Dần P Đồng Kỵ 80 Dương Thị Hanh P Đồng Kỵ 81 Dương Thị Năm P Đồng Kỵ 82 Dương Thị Thất P Đồng Kỵ 83 Dương Văn Hách P Đồng Kỵ 84 Dương Văn Đạt P Đồng Kỵ 85 Dương Văn Đích P Đồng Kỵ 86 Dương Văn Bào P Đồng Kỵ Diện tích thu hồi (m2) Tỷ lệ thu hồi Đánh giá việc tiếp cận CSHT Đánh Đánh giá giá cảnh an quan, ninh môi trật tự trường XH Từ 30-70% T C C Từ 30-70% T T T Từ 30-70% T C C 129,8 Từ 30-70% T C C 185,5 Từ 30-70% T T T Từ 30-70% C C C Từ 30-70% T K T Từ 30-70% T K T Từ 30-70% T C T Từ 30-70% T T K Từ 30-70% C C C Từ 30-70% T C K Từ 30-70% T C C Từ 30-70% T C K Từ 30-70% T C T Từ 30-70% T C C Từ 30-70% C C C Từ 30-70% T K T Từ 30-70% T C C Từ 30-70% T C K Từ 30-70% T K C Từ 30-70% T C C 95,8 147,5 268,1 132,6 73,5 57,8 305,6 122,0 83,8 79,8 71,7 100,8 143,6 164,1 130,5 210,0 50,0 350,0 240,0 310,6 82 download by : skknchat@gmail.com TT Họ Tên Địa 87 Dương Văn Biên P Đồng Kỵ 88 Dương Văn Bút P Đồng Kỵ 89 Dương Văn Công P Đồng Kỵ 90 Dương Văn Chỉnh P Đồng Kỵ 91 Dương Văn Chịch P Đồng Kỵ 92 Dương Văn Chín P Đồng Kỵ 93 Dương Văn Hai P Đồng Kỵ 94 Dương Văn Hạch P Đồng Kỵ 95 Dương Văn Hữu P Đồng Kỵ 96 Dương Văn Hợp P Đồng Kỵ 97 Dương Văn Hệ P Đồng Kỵ 98 Dương Văn Hòa P Đồng Kỵ 99 Dương Văn Huấn P Đồng Kỵ 100 Dương Văn Thuần P Đồng Kỵ 101 Dương Văn Lợi P Đồng Kỵ 102 Dương Văn Minh P Đồng Kỵ 103 Dương Văn Năm P Đồng Kỵ 104 Dương Văn Nghiên P Đồng Kỵ 105 Dương Văn Oánh P Đồng Kỵ 106 Dương Văn Phấn P Đồng Kỵ 107 Dương Văn Quý P Đồng Kỵ 108 Dương Văn Sinh P Đồng Kỵ Diện tích thu hồi (m2) Tỷ lệ thu hồi Đánh giá việc tiếp cận CSHT Đánh Đánh giá giá cảnh an quan, ninh môi trật tự trường XH Từ 30-70% T C C Từ 30-70% T K T Từ 30-70% C C C 95,5 Từ 30-70% T C K 120,0 Từ 30-70% C C C Từ 30-70% T C C Từ 30-70% T C C Từ 30-70% C C K Từ 30-70% T C C Từ 30-70% T C C Từ 30-70% T C C Từ 30-70% C C C Từ 30-70% T C C Từ 30-70% C C C 70% 51 Đoàn Văn Thuộc P Đồng Kỵ 93.1 Từ 30-70% 52 Chử Thị Lợi P Đồng Kỵ 75.9 Từ 30-70% 53 Chử Thị Sáu P Đồng Kỵ 95.1 Từ 30-70% 54 Chử Văn Đỗi P Đồng Kỵ 91.0 Từ 30-70% 55 Chử Văn Đột P Đồng Kỵ 61.4 Từ 30-70% 56 Chử Văn Cận P Đồng Kỵ 65.1 Từ 30-70% 35.000.000 2.015.860 57 Chử Văn Chắt P Đồng Kỵ 113.2 Từ 30-70% 60.000.000 4.365.520 58 Chử Vân Dần P Đồng Kỵ 100.6 Từ 30-70% 59 Chử Văn Hai P Đồng Kỵ 84.3 Từ 30-70% 60 Chử Văn Hợi P Đồng Kỵ 82.0 Từ 30-70% 61 Chử Văn Huấn P Đồng Kỵ 85.8 Từ 30-70% 62 Chử Văn Ly P Đồng Kỵ 235.8 Từ 30-70% 63 Chử Văn Mão P Đồng Kỵ 115.1 Từ 30-70% 100.000.000 25.000.000 50.000.000 15.000.000 7.730.000 30.000.000 7.242.000 10.000.000 5.389.000 50.000.000 2.000.000 45.000.000 17.887.160 30.000.000 18.000.000 4.936.660 10.000.000 17.000.000 1.156.740 25.000.000 1.073.860 28.000.000 51.742.600 25.000.000 42.000.000 9.000.000 16.000.000 20.000.000 10.000.000 25.000.000 11.000.000 4.201.160 12.932.980 30.000.000 625.200 28.000.000 785.880 25.000.000 4.075.880 60.000.000 92 912.040 35.000.000 70.000.000 8.700.000 5.445.860 TT Họ Tên download by : skknchat@gmail.com Sửa chữa nhà cửa (Đồng) Mua đồ dùng sinh hoạt gia đình (Đồng) Đầu tư học hành (Đồng) Từ 30-70% 10.000.000 37.000.000 18.000.000 8.519.980 95.8 Từ 30-70% 18.000.000 10.000.000 25.000.000 1.471.880 147.5 Từ 30-70% 15.000.000 16.000.000 50.000.000 2.868.500 268.1 Từ 30-70% 47.000.000 70.000.000 35.441.660 Địa Diện tích thu hồi (m2) Tỷ lệ thu hồi 129.3 Đầu tư cho SXKD dịch vụ PNN (Đồng) 64 Chử Văn Mùi P Đồng Kỵ 65 Dương Văn Chắt P Đồng Kỵ 66 Chử Văn Oánh P Đồng Kỵ 67 Chử Văn Phúc P Đồng Kỵ 68 Chử Văn Sửu P Đồng Kỵ 129.8 Từ 30-70% 69 Chử Văn Tư P Đồng Kỵ 185.5 Từ 30-70% 70 Chử Văn Thuận P Đồng Kỵ 132.6 Từ 30-70% 71 Chử Văn Tỵ P Đồng Kỵ 73.5 Từ 30-70% 72 Chử Văn Tý P Đồng Kỵ 57.8 Từ 30-70% 73 Chử Văn Vượng P Đồng Kỵ 305.6 Từ 30-70% 74 Dương Thanh Tỵ P Đồng Kỵ 122.0 Từ 30-70% 27.000.000 75 Dương Thị Bảy P Đồng Kỵ 83.8 Từ 30-70% 45.000.000 76 Dương Thế Bình P Đồng Kỵ 79.8 Từ 30-70% 17.000.000 77 Dương Thị Ba P Đồng Kỵ 71.7 Từ 30-70% 78 Dương Thị Bảy P Đồng Kỵ 100.8 Từ 30-70% 79 Dương Thị Dần P Đồng Kỵ 143.6 Từ 30-70% 80 Dương Thị Hanh P Đồng Kỵ 164.1 Từ 30-70% 81 Dương Thị Năm P Đồng Kỵ 130.5 Từ 30-70% 82 Dương Thị Thất P Đồng Kỵ 210.0 Từ 30-70% 83 Dương Văn Hách P Đồng Kỵ 50.0 Từ 30-70% 10.000.000 15.000.000 84 Dương Văn Đạt P Đồng Kỵ 350.0 Từ 30-70% 20.000.000 50.000.000 85 Dương Văn Đích P Đồng Kỵ 240.0 Từ 30-70% 50.000.000 40.000.000 8.000.000 12.000.000 18.000.000 28.000.000 18.000.000 32.000.000 10.000.000 25.000.000 30.000.000 10.000.000 60.000.000 học nghề (Đồng) Gửi tiết kiệm (Đồng) 3.804.280 55.000.000 1.792.100 22.000.000 30.000.000 2.865.080 50.000.000 3.764.160 20.000.000 369.200 2.648.680 18.000.000 10.374.280 40.000.000 40.000.000 10.000.000 24.000.000 15.000.000 20.000.000 2.650.960 15.000.000 25.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 3.307.260 35.000.000 19.202.300 70.000.000 4.406.000 3.430.000 25.000.000 50.000.000 93 768.620 2.314.880 70.000.000 20.000.000 4.475.300 396.360 60.000.000 25.000.000 Chi phí khác (Đồng) 20.000.000 6.000.000 100.000.000 4.010.000 10.000.000 12.464.000 TT Họ Tên download by : skknchat@gmail.com Mua đồ dùng sinh hoạt gia đình (Đồng) Đầu tư học hành (Đồng) 100.000.000 45.000.000 25.000.000 6.607.160 30.000.000 20.000.000 30.000.000 5.290.000 15.000.000 10.000.000 25.000.000 10.000.000 10.000.000 Địa Diện tích thu hồi (m2) Tỷ lệ thu hồi Đầu tư cho SXKD dịch vụ PNN (Đồng) 310.6 Từ 30-70% 150.0 Từ 30-70% 120.0 Từ 30-70% 136.0 Từ 30-70% 30.000.000 25.000.000 25.000.000 4.301.300 10.000.000 50.000.000 8.232.000 Sửa chữa nhà cửa (Đồng) học nghề (Đồng) Gửi tiết kiệm (Đồng) Chi phí khác (Đồng) 86 Dương Văn Bào P Đồng Kỵ 87 Dương Văn Biên P Đồng Kỵ 88 Dương Văn Bút P Đồng Kỵ 89 Dương Văn Công P Đồng Kỵ 90 Dương Văn Chỉnh P Đồng Kỵ 95.5 Từ 30-70% 91 Dương Văn Chịch P Đồng Kỵ 120.0 Từ 30-70% 92 Dương Văn Chín P Đồng Kỵ 125.0 Từ 30-70% 93 Dương Văn Hai P Đồng Kỵ 100.0 Từ 30-70% 94 Dương Văn Hạch P Đồng Kỵ 120.0 Từ 30-70% 11.000.000 11.000.000 11.000.000 95 Dương Văn Hữu P Đồng Kỵ 100.0 Từ 30-70% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 96 Dương Văn Hợp P Đồng Kỵ 80.0 Từ 30-70% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 97 Dương Văn Hệ P Đồng Kỵ 135.0 Từ 30-70% 10.000.000 10.000.000 15.000.000 5.000.000 98 Dương Văn Hòa P Đồng Kỵ 50.0 Từ 30-70% 5.000.000 20.000.000 2.000.000 1.430.000 99 Dương Văn Huấn P Đồng Kỵ 50.5 Từ 30-70% 10.000.000 10.000.000 7.000.000 1.714.300 100 Dương Văn Thuần P Đồng Kỵ 60.0 Từ 30-70% 25.000.000 5.000.000 4.116.000 101 Dương Văn Lợi P Đồng Kỵ 19.6

Ngày đăng: 05/04/2022, 20:19

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • TRANG BÌA

 • MỤC LỤC

 • TRÍCH YẾU LUẬN VĂN

 • PHẦN 1. MỞ ĐẦU

  • 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

  • 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

  • 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

  • 1.4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄNCỦA ĐỀ TÀI

 • PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

  • 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HỒI ĐẤT

   • 2.1.1. Khái niệm thu hồi đất

   • 2.1.2. Các yếu tố tác động đến thu hồi đất

   • 2.1.3. Các trường hợp thu hồi đất

  • 2.2. KHÁI QUÁT VỀ VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

   • 2.2.1. Khái niệm việc làm

   • 2.2.2. Khái niệm lao động, người lao động và đảm bảo đời sống

   • 2.2.3. Tác động của thu hồi đất đến đời sống, lao động và việc làm của ngườidân bị thu hồi đất

  • 2.3. THU HỒI ĐẤT VÀ VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI BỊTHU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

   • 2.3.1. Trung Quốc

   • 2.3.2. Hàn Quốc

   • 2.3.3. Thái Lan

  • 2.4. THU HỒI ĐẤT VÀ VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI CÓ ĐẤT BỊTHU HỒI TẠI VIỆT NAM

   • 2.4.1. Vấn đề thu hồi đất ở Việt Nam trong những năm qua

   • 2.4.2. Một số quy định về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làmcho người có đất nông nghiệp bị thu hồi

 • PHẦN 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  • 3.1. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU

  • 3.2. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU

  • 3.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

  • 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

   • 3.4.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của thị xã Từ Sơn,tỉnh Bắc Ninh

   • 3.4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất

   • 3.4.3. Khái quát công tác thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tại dự án nghiên cứu

   • 3.4.4. Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống và việc làm củangười dân trên địa bàn thực hiện dự án

   • 3.4.5. Đề xuất một số giải pháp cần thực hiện tại địa bàn nghiên cứu nhằm ổnđịnh và nâng cao đời sống cho người dân bị thu hồi đ

  • 3.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

   • 3.5.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp

   • 3.5.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp

   • 3.5.3. Phương pháp so sánh

   • 3.5.4. Phương pháp xử lý số liệu

   • 3.5.5. Phương pháp chuyên khảo

 • PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

  • 4.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ TỪ SƠN,TỈNH BẮC NINH

   • 4.1.1. Điều kiện tự nhiên

   • 4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

   • 4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

  • 4.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT

   • 4.2.1. Tình hình quản lý đất đai

   • 4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất

   • 4.2.3. Đánh giá chung về tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn thị xãTừ Sơn

  • 4.3. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG VÀ HỖTRỢ TẠI DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

   • 4.3.1. Các căn cứ pháp lý liên quan đến chủ trương đầu tư dự án nghiên cứu

   • 4.3.2. Tình hình thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tại dự án

   • 4.3.3. Đánh giá chung

  • 4.4. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT ĐẾN ĐỜI SỐNG VÀ VIỆCLÀM CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TỪ SƠN

   • 4.4.1. Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống người dân

   • 4.4.2. Tình hình thu nhập của các hộ dân

   • 4.4.3. Sự thay đổi về lao động, việc làm của người dân

  • 4.5. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẦN THỰC HIỆN TRONG THỜIGIAN TỚI NHẰM ỔN ĐỊNH VÀ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜIDÂN BỊ THU HỒI ĐẤT

   • 4.5.1. Về chính sách Nhà nước

   • 4.5.2. Đối với cộng đồng và chính quyền địa phương

   • 4.5.3. Với các hộ bị thu hồi đất

   • 4.5.4. Giải pháp riêng đối với vấn đề bảo vệ môi trường

   • 4.5.5 Đối với doanh nghiệp

 • PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  • 5.1. KẾT LUẬN

  • 5.2 KIẾN NGHỊ

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • PHỤ LỤC

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan