đề ôn tập đại học cực hay

6 374 3
đề ôn tập đại học cực hay

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

ĐỀ luyện thi đại học số 1 I. PHẦN DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: !"#$ %&'(!%')*+,-.//0123,4 2"%'567 A. 892 B. :92. C. :2 D. 8;2 C©u 2. Giao thoa trªn mỈt chÊt láng víi hai ngn S 1 , S 2 gièng nhau, dao ®éng theo ph¬ng vu«ng gãc víi mỈt chÊt láng u = 2sin40πt(cm). Thêi gian t tÝnh b»ng gi©y. VËn tèc trun sãng v = 80cm/s, kho¶ng c¸ch gi÷a hai ngn S 1 S 2 = 9cm. Sè ®iĨm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i trªn ®o¹n S 1 S 2 A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 Câu 3:<=>(. !&,?@A2B%(6' (!:C(6B<$D4,?%(6'"@E : ):F (6 # )#&G$,H"D(6 I,GJ%'#K-G *+,-. !567 %#0 '/0 L#00 Câu 47 MNO,-.-6?&@PQBRJ,?(6 QBSP5 2P5QB A. 8F5 B. F5 C. :#5 D. :/5 Câu 5: Dây AB dài 15 cm đầu B cố đònh. Đầu A là một nguồn dao động hình sin với tần số 10 Hz và cũng là một nút. Vận tốc truyền sóng trên dây v = 50 cm/s. Hỏi trên dây có sóng dừng không ? nếu có hãy tính số bụng và nút nhì thấy. A. Có sóng dừng, số bụng 6, số nút 7 B. không có sóng dừng. C.Có sóng dừng, Số bụng 7, số nút 6 D. Có sóng dừng, số bụng 6, số nútF Câu 6: D(+G>?I.,T6BB O&& &JBU2BJ(+56#'6 B % ': # L:  Câu 7:DR V ( V R W O W #R V  W ,T,7 X : )8Y#Zπ[(6X # )% # Y#Zα[(O \ α)&F* V R \  V  V 3, \ ] W  R V 5 W 7&/0^ O] W R V , _ ( V 56 A. X)Y#±π0#[ B. X)Y#Zπ0#[ C. X)CY#`π0#[ D. X)CY#Zπ0#[ Câu 8:D5a5TX.,6(!:/<(b=5X)F&c "P(6APJ5a567 A. / B. 8 C. C D. F C©u 9DQ$.,TI$ : t 5JQ$ : 8x cm= (6(+  : F 8 0v cm s= − <I$ # t 5 # 8 #x cm= (6(+ # F # 0v cm s=  '(6JQ$55 27 %Fd#0 'Fd:#0 L:#d#0 :#d:0 C©u :D(+?I(6.,TB O&(!4B O S567 : C   8 x c t cm π π   = +  ÷   d # 8  8 x t cm π π   = +  ÷   ^ OSU2BJ(+567 % #  8 x t cm π π   = +  ÷   ' /  8 x t cm π π   = +  ÷   L # #  8 x t cm π π   = −  ÷    # /  8 x t cm π π   = −  ÷     ĐỀ luyện thi đại học số 1 C©u ::D5a5TX.,TeB Ofg&OOG h(b=5TXK l ∆ <J5a 2X4b eRg7 % # l g π ∆ ' : # l g π ∆ L : # g l π ∆  # g l π ∆ Câu12:.ijL56.,Tk>4B"#,,G E:&#*S IT>:&/%LT@>4B"#, ,GE&9*S IT>#&%'AGEJ ,-j)Cl>,Jm>7 A. C mF B. # F µ C. # mF D. C F µ Câu 13:D(+.,6(!B OS # Y [ 8 x Ac t cm T π π = + 1,I ; :# T @$i I$,(+ 23,K I:'567 A. 8 ;  B.F C. C Câu 14:D5aO 2e4-&.,T(!,@S<@ 4-g-nA,4-X,.,(!  : Y56OG[S ,@SJ5a56 A. < : 9 B. < : :: C. < :: : D. < 9 : Câu 15DjL?,-,EGEL):mH(6m> >,-U 2.l$$ o(!4i8MHzAMHzS> ,JmBE-U@E7 A.:&FpF≤ L≤#&/pF B. # µ F≤L≤#&/ µ F C.&:FpF≤L≤&#/pF D.&# µ F≤L≤&#/ µ F Câu 16: <SB4$,(.>i  %DjLo(6GB>564,?B4>i 'L4(eO E r (6 B r (6B L1>i,-. 2@R(!(+,-.(≈8: / 0 L4(eO E r (6 B r B O& Câu 17:l(6,,-GEj) π & >,>A.,p : ) :#*S IT>3,,-56q : )&%nA,(6,,-6- >4BX-.,4b>,mp # ):#*&r)CSR,Q,mo, - A. :&;#/s B. &/s C. :&#s D. :&Fs Câu 18:l>=GJmjLr): C 563  )F: `9 Lk> =Jm563)8: `9 LST>5!7 A.  F 8 : A π − B.  F : A π − C.  F # : A π − D. C # 8 : A π − Câu 19:D4-A4B5t ou(T-,OQB(6gQB56#78L,gQB (!E,m56>vjL@RB4v)FΩ& 8 &F 8 : d :# 8 L H C F π π − = = &, OQB(!>4BX-.,b>,m:#*CLR,QE>E ,m567 A.:/s B.9s C.:8Cs D.#F&;s   ĐỀ luyện thi đại học số 1 Câu 20:l>PoB4> 2,-. !>,>A#@*(6R,Q#@s >,uJ4RO>oB4(6oO,,w6-5>,/ @s>,,QJ3,4S,-.E>56 A. )9Cx B. )/Cx C. )/x D. )9x L,#:.Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là [Y:#: Vtu π = . Bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trò hiệu dụng là %8 và lệch pha 8 π so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trò của R và C là % Ω= 8Cv (6 y : L  π = − ' Ω= 8 C v (6 y : L  π = − L Ω= 8Cv (6 y : L 8 π = −  Ω= 8 C v (6 y C : L 8 π = − Câu 22:.ijL56.,Tk>4B"#,,G E:&#*S IT>:&/%LT@>4B"#, ,GE&9*S IT>#&%'AGEJ ,-j)Cl>,Jm>7 A. C mF B. # F µ C. # mF D. C F µ Câu 23:l>4BX-.,(6,vjLABv-USQ- @v)8Ω(6v):#ΩSR,QE>@RUl$R,QG S4bvBE56 A.:CΩ B.#Ω C.9Ω D.FΩ Câu24:LA,44a !i&8/zA&;Fz(6@eJ=> q'A@E4"@e56:&@E4i@e!65681gX (4(b=(gJgX !&Cz567 A.#gX B.:gX C.8gXD.@RgX6 Câu 25:n I,-.E>X-.,BiB4>4O,m :@-{56@5>o,Q#&C: `/ Ω&A>& # &>R,Q J>56&9l>4B(6R,Q,-.oB4>56:@*(6C@s>, ,Q,-.E>567 A.98&;Cx B.9F&:x C.9#&#/x D.9F&//x Câu 26:D5a5TX?5TXg#n0(6(@5 2&#@ .,T<I$&(+(6J(55 256#0(6 # 8 0 #  'J(56 %:F ' L  8   : 8  L,#;=>44|,@E4"@e1 : 1 # 56:& @E4i1 : 1 # A656:& !4456 &C m µ MN$D(6nYo B=(!}[55 256 # M x mm= (6 F&#C N x mm= "$D(6n7 A/(4Y@R@$(D[ B/(4Y@$E(D[ C9(4Y@R@$(D[ D9(4Y@$E(D[ L,#/=>44|,@E4@e1 : 1 # 56:&CC&@E 4i1 : 1 # 56#A,?I44Oa ! : &/ m λ µ = (6 # &F m λ µ = @E4QJ(46,(!(4o} A:&C B:&F C#&CF D:&#F L,#9=>44|,44Oa ! : & m λ µ = <a44 ! : λ LA,(6@e144SQ- !   ĐỀ luyện thi đại học số 1  # : λ λ > S(b=(4+844 ! : λ <3,4 2(4  ! # λ ' ! # λ  A &F m µ B & m µ C :&# m µ D &/ m µ  L,8=>44|,@E4@e1 : 1 # 56:&#@E 4i1 : 1 # A656#&n I44a !~i & &;Cm m µ µ → <D4(,#&CQ-gX( A: B# C8 D Câu 31:LA,55 2gX m µλ 8C& : = (6 m µλ C& # = (6JA63,>& Q-c4(+,GJ43,e5e#LR4e5eJ@ 5567 A. &:9e* B. &#e* C. :&9e* D. #e* Câu32:lOe4m(!,6e58(6O^E g 2$,•oB OS7 nHeHH :  8 # # : # : +→+ . 'AP5 25@AJ H # : 56:&9 De*(6J He 8 # 56#&CDe*^Eg6-~,P5 27 A.&8FDe* B:&CDe* C.8&#FDe* D.C&De* Câu33:l$BEg [eY8L  # :# F →γ+ $XE-&5 2€•BEP5 2$,56 ,‚LA L )::&99F;,d ƒ )&:C,d:,:L # )98:De* A. ;&CDe* B. ;&De* C. ;&#FDe* D. /&#FDe* Câu 34:j5 2A,(6J:A63,>#gXOar(6:&CrSP , J4e5e3,>O@N,85' !!J@556 4b A. f c 8   = λ B. f c  8  = λ C. f c # 8  = λ D. f c =  λ Câu357<G>44@eqY|,[(!44Oa ! „n I 2@E4"(4(6(,56:&< @E"$D(6no(!(,&4(6-55 256F&C(6 ;&(456,‚ A. F( B. ;( C. 9( D. :8( Câu 367<G>(!44a !i&…A&;C…@e 4,&C&6g(4@e:1(4Oa, $D4(4,56 A.  B. : C. 8 D. # Câu 37:<G>=>|,(.44LL)&C&)#†4 => !&C m µ '.. 2656#Fk 63,4 2 A. F(4 B. :8(4 C. ;(4 D. :(4 Câu 38:Tại thời điểm ban đầu người ta có 25 g Rn ### /F . Radon là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T = 3,6 ngày. Sau khoảng thời gian t=1,5T số nguyên tử Rn ### /F còn lại là bao nhiêu? A. N=2,397.10 22 B. N=2,165.10 22 C. N=1,23.10 21 D. N=4,38.10 22 Câu 39:L V BP \ B \  V j&,B _  \ , O V  V αL \  B ) :&;8,d α )&:C,( W  j );&:,^ _  \  W - _ -,P5 O V ,‚ %^ _  \  _ P5 O V :;&:De* '^ _  \ ,P5 O V :;&:De* L^ _  \  _ P5 O V :CDe* ^ _  \ ,P5 O V :CDe* Câu 407>-@p5{p#8/(6p#8Ceu5>,-€56:7: HE€,@4QS6u5>56:7:L@‡4KJp#8/56< : )&C: 9 P(6JJp#8C56< # );&:8: / P<,UJ4Q56 %F: C P 'F: 9 P LF: ; P F: / P   ĐỀ luyện thi đại học số 1 II- PHẦN RIÊNG (10 câu ) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần ( phần A hoặc B ) A- Theo chương trình chuẩn ( 10 câu, từ câu 41 đến câu 50 ) Câu 41:l>=Jm>jLAeB OS3)ˆ  Y # T π Z π [<I$)  T &7 A. T>3,,- B. >,>A"Em C. nP5 2> IG D. l>=JmG Câu 42:D>v&j&LaABj) &F  ‰ &L) ` : y ‰ &r)C>,>A>,m ,p)/*nA,R,Q,mJ56/sS4b>ov56  %Ω'/ΩL#Ω8Ω Câu 43:D(+.,T&:BŠG> 286Bˆ,K  I6(+,-$/56F'J(+56 %#  '8 L C Câu 44:L,R W @ \ O V B1 : &1 # R \  V , \ ,C1 \ ,R W  W - V   \  O \  \ #<1 : 1 # 3, \  O V R \  V  V 5 W %9 '; LC 8 Câu457<O5aO(!4~< @EI& IQ-5agQG> 2&5agG > 2C<U.,6J5a56:FL.,6Jw5a5 5 256 %5 : ):&5 # )F& '5 : )F&5 # ): L5 : ):&&5 # )F 5 : )F&&5 # ): C©uFD5a?5TXg : 0k N m= &@5 2@R4@$(6(+ ~@5 2#C&.,T(!:jQ-I t = 565Š(+ 3,(b=ˆ,K I(+ 2 # t s π = ,567 %C ';&C L:C # Câu 47:L V  V vjLR \  \ B& \ ,R V -, W  _ j):0πY[d, V  V  \  V  ,L):Fµy( W O _ , W vlP V  V , V  \ X- W , W R \ C( W  W , V  V  <] W  \  V , _ v _ R, \ , _  V  V  V  V  %v):Ω 'v):Ω Lv)#Ω v)#Ω Câu 487kA,44 ! λ (6@RJA63,>Seg( X ) (&A,A, „ ‹)&;C „ S( X )#(&A λ )& … ' !!J@R56 A&# …  B&C …  C .&/ … D.&C: …  Câu 49:l >X-.,ABv&j&Ll>4B,,): 2 :πY*[,@4J56:Ω<-UvA4bv  )CΩSR,QJT >GLE@4J4b56 A. FΩ B. Ω C. Ω`Ω D. :Ω Câu 50:D,Eja(!mL : Sr : );&CDkaj(!mL # S r # ):D<@NBL : (!L # ?a(6j567 A. :#&CD B. :#&C@ C. F@ D. FD B- Theo chương trình Nâng cao ( 10 câu, từ câu 51 đến câu 60 ) CâuC:7DŒ6Re3,4=(!m3,-J56:&#@ # lŒb, Re5G@RU:Fn&,88@$i5Š@oJŒ56 A.#0 B.0 C.8F0 D.C#0   ĐỀ luyện thi đại học số 1 Câu527DŒ~&Bf&?Q$3,- 2X,3,m3,(6 (,R(!BfŒ<4m(6ŒRe5G9Fn@RU&Œ,-$ 3,-3,m(!80 # DRe3,4=JŒ(!m3,-56 A.q)8#@ #  B.q):/@ # C.q)#@ #  D.q):F@ #  Câu537^4$,6,-56khôngŠ‚ A.DRe5G O4m(6(+a56(+3,- B.DRe3,4=J(+a(!m3,-5!SgSJ(+,-$ 3,-3,m5! C.DRe5G4m(6(+a56-U3,-J(+ D.DRe3,4=J(+aBm,(6(b=m3,-(6GB@5 2(! m3,- Câu547D4Xe I@=C3,-.,(+Pi :#(T0BŠ58F(T0BŠH !J$Do(64Xe,@P  2#56 A.:C;&/0 #  B.:9F&C0 # C.:F#&;0 #  D.:/8&F0 #  Câu 55:D3,E,?Q I@=/&@5 2F@3,-.,(! F(T03,m3,,lPJ3,E,56 A. CC;C• B. #;#/;&C• C. #;#/;&• D. #;F/• C©u CFD(+~@5 2 #m g=  2e(65TX@5 2@R4@$& g / 0k N m = k==$5a.,TY~3,45G4[(!OP  # F&: J − HG(6(+GJ(+55 256 % # :F 0 d :F 0cm s m s ' # 8&# 0 d &/ 0cm s m s  L # &/ 0 d :F 0cm s m s   # :F 0 d / 0cm s cm s L,C;7D(+.,6&@EI"55AB(+3,(b= 56&Cd3,K I(+ 2#568#HI 2Ž5Š(+3,5 # 8x cm= e., O^ OSJ(+567 %  Y# [ F x c t cm π π = − ' / Y [ 8 x c t cm π π = + L  Y# [ 8 x c t cm π π = −  / Y [ F x c t cm π π = + Câu58:D463,-.,i4u&-,463,-  2F(T<-g#463,- 2 A. :/(T B. :#(T C. :(T D. #/(T L,C97D(+G>?I.,TB O&B O S55 2567X : )8:Y[dX # ):Y[*+J(+@3,(b= 5!7 %C0':0L8C0 ;0 Câu 60:DŒT4@=#&@5 2:@3,-(!#0l$K &4B4B5(6(!4B5Gn&>4"(6Œ(64B56&:lŒ i5, A. # B. 8 C. C D. :   . ĐỀ luyện thi đại học số 1 I. PHẦN DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1. π   = −  ÷     ĐỀ luyện thi đại học số 1 C©u ::D5a5TX.,TeB Ofg&OOG

Ngày đăng: 17/08/2013, 23:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan