10 đề ôn luyện đại học khá hay!

49 340 0
10 đề ôn luyện đại học khá hay!

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đề Số 1 I. Phần chung cho tất cả thí sinh ( 40 câu, từ câu 1 đến dâu 40) Cõu 1: Trong quang ph vch H 2 hai bc súng u tiờn ca dóy Laiman l 0,1216 àm v 0,1026 m à . Bc súng di nht ca dóy Banme cú giỏ tr no A. 0,7240 m à B. 0,6860 m à C. 0,6566 m à D. 0,7246 m à Cõu 2: Thc hin giao thoa vi khe Young, khong cỏch gia hai khe bng 1,5mm, khong cỏch t hai khe n mn quan sỏt bng 2m. Hai khe c ri ng thi bng cỏc bc x n sc cú bc súng ln lt l m à 48,0 1 = v m à 64,0 2 = . Xỏc nh khong cỏch nh nht gia võn sỏng trung tõm v võn sỏng cựng mu vi võn sỏng trung tõm. A. 5,12mm B. 2,36mm C. 2,56mm D. 1,92mm Cõu 3: Mạch R, L , C mắc nối tiếp , đặt vào hai đầu đoạn mạch ( ) tUu cos 0 = , điều kiện có cộng hởng A. LC 2 = R 2 B. R = L/C C. = 1/LC D. LC 2 = 1 Cõu 4: Một chất điểm dao động điều hoà dọc trục Ox quanh VTCB O với biên độ A và chu kì T. Trong khoảng thời gian T/3 quãng đờng lớn nhất mà chất điểm có thể đi đợc là A. A 3. B. 1,5A C. A D. A. 2 Cõu 5: Cho mạch xoay chiều không phân nhánh RLC có tần số dòng điện thay đổi đợc. Gọi 210 ;; fff lần lợt là các giá trị của tần số dòng điện làm cho maxmaxmax ;; CLR UUU . Ta có A. 2 0 0 1 f f f f = B. 210 fff += C. 2 1 0 f f f = D. một biểu thức quan hệ khác Cõu 6: Trong dao động điều hoà, gia tốc luôn luôn A. ngợc pha với li độ B. vuông pha với li độ C. lệch pha 4/ với li độ D. cùng pha với li độ Cõu 7: Một sóng ngang lan truyền trên một sợi dây rất dài có phơng trình sóng ( ) xtu 5,2100cos05,0 = (m,s). Tốc độ truyền sóng trên dây A. 40m/s B. 80m/s C. 50m/s D. 100m/s Cõu 8: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tợng nào sau đây A. Hiện tợng từ hóa B. Hiện tợng công hởng điện C. Hiện tợng cảm ứng điện từ D. Hiện tợng tự cảm Cõu 9: Với máy biến áp, nếu bỏ qua điện trở của các dây quấn thì ta luôn có: A. 2 1 U U = 2 1 N N B. 2 1 I I = 1 2 U U C. 1 2 U U = 2 1 N N D. 1 2 I I = 1 2 N N Cõu 10: Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30cm. Treo vào đầu dới lò xo một vật nhỏ thì thấy hệ cân bằng khi lò xo giãn 10cm. Kéo vật theo phơng thẳng đứng cho tới khi lò xo có chiều dài 42cm, rồi truyền cho vật vận tốc 20cm/s hớng lên trên (vật dao động điều hoà).Chọn gốc thời gian khi vật đợc truyền vận tốc,chiều dơng hớng lên. Lấy 2 /10 smg = . Phơng trình dao động của vật là: A. x = t10cos22 (cm) B. x = t10cos2 (cm) C. x = ) 4 3 10cos(22 t (cm) D. x = ) 4 10cos(2 + t (cm) Cõu 11: Tỡm phỏt biu sai v s to thnh quang ph vch ca hirụ. A. Trong dóy Balmer cú bn vch H , H , H , H thuc vựng ỏnh sỏng nhỡn thy. B. Cỏc vch trong dóy Paschen c hỡnh thnh khi electron chuyn v qu o M. C. Cỏc vch trong dóy Lyman c hỡnh thnh khi electron chuyn v qu o K. D. Cỏc vch trong dóy Balmer c hỡnh thnh khi electron chuyn v qu o N. Cõu 12: Đoạn mạch có cảm kháng 10 và tụ 4 10.2 = C F mắc nối tiếp. Dòng qua mạch += 4 100sin22 ti (A). Mắc thêm điện trở R nối tiếp vào mạch bằng bao nhiêu để tổng trở Z = Z L + Z C : A. 40 6 ( ) B. 0 ( ) C. 20( ) D. 20 5 ( ) Cõu 13: Một sóng ngang lan truyền trên một sợi dây rất dài có phơng trình sóng ( ) xtu 5,2100cos05,0 = (m,s). Độ dời của một phần tử môi trờng có tọa độ 40 = x cm ở thời điểm 5,0 = t s A. 05,0 = u m B. . 05,0 = u m C. 1,0 = u m D. 1,0 = u m Cõu 14: Cho mạch R, L , C mắc nối tiếp R = 20 3 ,L=0,6/ (H ), C = 10 -3 /4 (F).Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u = 200 2 cos(100 t) V. Biểu thức cờng độ dòng điện trong mạch A. ( ) 3/100cos25 += ti (A) B. ( ) 6/100cos25 = ti (A) C. ( ) 6/100cos25 += ti (A) D. ( ) 3/100cos25 = ti (A) Cõu 15: Sóng (cơ học) ngang truyền đợc trong môi trờng A. Khí B. Chân không C. Lỏng D. Rắn Cõu 16: Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha dựa trên A. Hiện tợng tự cảm B. Hiện tợng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trờng quay C. Hiện tợng tự cảm và sử dụng từ trờng quay D. Hiện tợng cảm ứng điện từ Cõu 17: Chọn phát biểu không đúng về dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phơng cùng tần số: A. Biên độ dao động tổng hợp có thể bằng một trong hai biên độ dao động thành phần B. Biên độ dao động tổng hợp có thể bằng không C. Biên độ của dao động tổng hợp không chỉ phụ thuộc biên độ của các dao động thành phần mà còn phụ thuộc độ lệch pha của hai dao động thành phần D. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhỏ hơn biên độ của các dao động thành phần Cõu 18: Một chất điểm dao động điều hoà dọc trục Ox quanh vị trí cân bằng O với chu kì T . Tại một thời điểm nào đó, chất điểm có li độ và vận tốc là 1 x và 1 v . Tại một thời điểm sau đó một khoảng thời gian t , li độ và vận tốc của nó đợc xác định theo biểu thức: A. = + = T t x T t vv T t v T t xx sin.cos. sin.cos. 1 12 1 12 B. = + = T t x T t vv T t v T t xx 2sin 2cos. 2sin.2cos. 112 1 12 C. + = + = T t x T t vv T t v T t xx 2sin2cos. 2sin.2cos. 1 12 1 12 D. = + = T t x T t vv T t v T t xx sin cos. sin.cos. 112 1 12 Cõu 19: Hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lợt là sT 3,0 1 = và sT 6,0 2 = đợc kích thích cho bắt đầu dao động nhỏ cùng lúc. Chu kì dao động trùng phùng của bộ đôi con lắc này bằng: A. 1,2 s B. 0,9 s C. 0,6 s D. 0,3 s Cõu 20: Nếu đa lõi sắt non vào trong lòng cuộn cảm thì chu kì dao động điện từ sẽ thay đổi nh thế nào ? A. Không đổi B. Giảm C. Tăng lên D. Có thể tăng hoặc giảm Cõu 21: Dòng quang điện bão hoà có cờng độ I= 2.10 -3 A . Công suất bức xạ của chùm sáng tới là 1,515W. B- ớc sóng của ánh sáng kích thích là 0,546 m à = . Hiệu suất lợng tử là A. 0,3% B. 3% C. 30% D. 5% Cõu 22: Bit lc tng tỏc gia e v ht nhõn nguyờn t Hiro l lc Culụng. Tớnh vn tc ca e trờn qu o K A. 2,00.10 6 m/s B. 2,53.10 6 m/s C. 0,219.10 6 m/s D. 2,19.10 6 m/s Cõu 23: Một con lắc đơn chiều dài l đợc treo vào điểm cố định O. Chu kì dao động nhỏ của nó là T . Bây giờ, trên đờng thẳng đứng qua O, ngời ta đóng 1 cái đinh tại điểm O bên d ới O, cách O một đoạn 4/3l sao cho trong quá trình dao động, dây treo con lắc bị vớng vào đinh. Chu kì dao động bé của con lắc lúc này là: A. 4/3T B. T C. 4/T D. 2/T Cõu 24: Xét mạch điện xoay chiều RLC, hiệu điện thế ở 2 đầu mạch lệch pha so với cờng độ dòng điện qua mạch 1 góc 4 . Kết quả nào sau đây là đúng? A. Z C = 2 Z L B. RZZ CL = C. Z L = Z C D. Z L = 2Z C Cõu 25: Chiu vo mt bờn ca mt lng kớnh cú gúc chit quang A=60 o mt chựm ỏnh sỏng trng hp. Bit gúc lch ca tia mu vng t giỏ tr cc tiu. Tớnh gúc lch ca tia mu tớm. Bit chit sut ca lng kớnh i vi ỏnh sỏng vng bng 1,52 v ỏnh sỏng tớm bng 1,54 A. 40,72 0 B. 51,2 o C. 60 o D. 29,6 o Cõu 26: Chn phỏt biu sai v thang súng in t: A. Cỏc súng cú bc súng cng ngn thỡ cng d lm phỏt quang cỏc cht v gõy ion hoỏ cht khớ B. Cỏc súng cú tn s cng nh thỡ cng d quan sỏt hin tng giao thoa ca chỳng C. Cỏc súng cú bc súng cng ngn thỡ cng d tỏc dng lờn kớnh nh D. Cỏc súng cú tn s cng nh thỡ tớnh õm xuyờn cng mnh Cõu 27: Tỡm kt lun sai: phỏt hin ra tia X, ngi ta dựng . A. mỏy o dựng hin tng iụn hoỏ B. mn hunh quang C. in nghim cú kim in k D. t bo quang in Cõu 28: Ca tốt của tế bào quang điệncó công thoát A = 4,14eV. Chiếu vào ca tốt một bức xạ có bớc sóng = 0,2 m à . Hiệu điện thế giữa anôt và ca tốt phải thoả mãn điều kiện gì để không một electron nào về đợc anốt? A. U AK 2,07V B. U AK 2,7V C. U AK 2,07V D. Một giá trị khác Cõu 29: Sóng âm không thể truyền đợc trong môi trờng A. Khí B. Lỏng C. Rắn D. Chân không Cõu 30: Một mạch dao động gồm tụ điện 5,2 = C pF, cuộn cảm L = 10 à H, Giả sử tại thời điểm ban đầu c- ờng độ dòng điện là cực đại và bằng 40 mA. Biểu thức của cờng độ dòng điện là A. )10.2cos(10.4 82 = i (A) B. )10.2cos(10.4 82 ti = (A) C. )10cos(10.4 82 ti = (A) D. )10.2cos(10.4 82 ti = (A) Cõu 31: Cho mạch xoay chiều R,L,C không phân nhánh, = 250R , VUU RL 2100 == , VU C 200 = . Công suất tiêu thụ của mạch là A. 100 2 W B. 200 2 W C. 200 W D. 100 W Cõu 32: Cho mạch xoay chiều không phân nhánh RLC có R thay đổi đợc. Hiệu điện thế hai đầu mạch là ( ) tUu 100cos 0 = (V) , 2 10 4 = C (F) , 8,0 = L (H) .Để công suất tiêu thụ của mạch cực đại thì giá trị của R bằng A. 120 B. 50 C. 100 D. 200 Cõu 33: Cho một hộp đen X bên trong chứa 2 trong 3 phần tử R, L,C. Đặt một hiệu điện thế không đổi U = 100 V vào hai đầu đoạn mạch thì thấy AI 1 = . Xác định các phần tử trong mạch và giá trị của các phần tử đó. A. Cuộn dây không thuần cảm = 100R B. Cuộn dây thuần cảm, = 100 L Z C. Cuộn dây không thuần cảm == 100 L ZR D. Điện trở thuần và tụ điện, == 100 C ZR Cõu 34: Một hộp đen chứa một phần tử và một linh kiện nào đó. Nếu ta mắc dòng điện một chiều AI 2 = qua hộp thì thấy công suất là P, khi ta thay dòng điện trên bằng dòng điện xoay chiều có cờng độ hiệu dụng đúng bằng 2 A thì thấy công suất chỉ còn là P/2. Phần tử và linh kiện trong hộp X là A. Tụ điện và điot B. Cuộn dây không thuần cảm C. Cuộn dây thuần cảm và điot D. Điện trở thuần và điot Cõu 35: Một mạch dao động gồm tụ điện 5,2 = C pF, cuộn cảm HL à 10 = . Giả sử tại thời điểm ban đầu c- ờng độ dòng điện là cực đại và bằng 40 mA. Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai bản tụ là A. ( ) ( ) Vtu 8 1.2sin80 = B. ( ) ( ) Vtu 8 10.2sin40 = C. ( ) ( ) Vtu 8 10.2sin80 = D. ( ) ( ) Vtu 8 10.2sin80 = Cõu 36: Hiện tợng cộng hởng dao động cơ học sẽ biểu hiện rõ nhất khi A. Lực ma sát của môi trờng nhỏ không đáng kể B. Biên độ của dao động cỡng bức bằng biên độ của dao động riêng C. Tần số của dao động cỡng bức bằng tần số của dao động riêng D. Cả 3 điều kiện trên Cõu 37: Mt ng Rnghen phỏt ra bt x cú bc súng nh nht l 5 o A . Cho in tớch electron ( ) Ce 19 10.6,1 = ; hng s plng h = 6,625.10 -34 J.s, vn tc ca ỏnh sỏng trong chõn khụng c = 3.10 8 m/s. Hiu in th gia ant v catt l A. 2484V B. 1600V C. 3750V D. 2475V Cõu 38: iu kin thu c quang ph vch hp th l: A. Nhit ca ỏm khớ hay hi hp th phi cao hn nhit ca mụi trng B. Nhit ca ỏm khớ hay hi hp th phi thp hn nhit ca ngun phỏt ra quang ph liờn tc C. Nhit ca ỏm khớ hay hi hp th phi cao hn nhit ca ngun phỏt ra quang ph liờn tc D. Nhit ca ỏm khớ hay hi hp th phi thp hn nhit ca mụi trng Cõu 39: Để tăng chu kỳ dao động của con lắc lò xo lên 2 lần, ta phải thực hiện cách nào sau đây: A. Giảm độ cứng của lò xo đi 4 lần B. Giảm biên độ của nó đi 2 lần C. Tăng khối lợng của vật lên 2 lần D. Tăng vận tốc dao động lên 2 lần Cõu 40: Trong thí nghiệm với khe Iâng nếu thay không khí bằng nớc có chiết suất n = 4/3 thì hệ vân giao thoa trên màn ảnh sẽ thay đổi nh thế nào. Chọn đáp án đúng. A. Khoảng vân trong nớc giảm đi và bằng 3/4 khoảng vân trong không khí B. Khoảng vân tăng lên bằng 4/3 lần khoảng vân trong không khí C. Khoảng vân không đổi D. Vân chính giữa to hơn và dời chỗ II. Phần riêng Thí sinh chỉ đợc làm 1 trong 2 phần A hoặc B A. Phần dành riêng cho thí sinh thuộc ban chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Một chất phát quang phát ra ánh sáng màu lục.Chiếu ánh sáng nào dới đây vào chất đó thì nó sẽ phát quang: A. ánh sáng màu vàng B. ánh sáng màu tím C. ánh sáng màu đỏ D. ánh sáng màu da cam Câu 42: Mạch biến điệu dùng để làm gì? Chọn câu đúng: A. Khuyếch đại dao động điện từ cao tần B. Trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ cao tần C. Tạo ra sao động điện từ cao tần D. Tạo ra dao động điện từ tần số âm Câu 43: Đơn vị Mev/c 2 có thể là đơn vị của đại lợng vật lý nào sau đây? A. Năng lợng liên kết B. Độ phóng xạ C. Hằng số phóng xạ D. Độ hụt khối Câu 44: Đặt hiệu điện thế xoay chiều u = 160 2 Cos100 t (v) vào hai đầu một đoạn mạch xoay chiều thấy biểu thức dòng điện là i = 2 Cos(100 2 + t )A. Mạch này có những linh kiện gì ghép nối tiếp với nhau? A. C nối tiếp L B. R nối tiếp L C. R nối tiếp L nối tiếp C D. R nối tiếp C Câu 45: Khi gắn một quả cầu nặng m 1 vào một lò xo, nó dao động với một chu kỳ T 1 = 1,2(s); khi gắn quả nặng m 2 vào cũng lò xo đó nó dao động với chu kỳ T 2 = 1,6(s). Khi gắn đồng thời 2 quả nặng (m 1 + m 2 ) thì nó dao động với chu kỳ: A. T = T 1 + T 2 = 2,8(s) B. T = 2 2 2 1 TT + = 2(s) C. T = 2 2 2 1 TT + = 4(s) D. T = 21 11 TT + = 1,45(s) Câu 46: Trong chuỗi phân rã phóng xạ PbU 207 82 235 92 có bao nhiêu hạt và đợc phát ra: A. 7 và 4 B. 7 và 2 C. 4 và 7 D. 3 và 4 Câu 47: Một dây dài 80cm phát ra một âm có tần số 100Hz, quan sát thấy có 5 nút (gồm cả hai nút ở đầu dây). Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. 40m/s B. 20m/s C. 250m/s D. 32m/s Câu 48: Trong thí nghiệm giao thoa, nếu làm cho 2 nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vân sáng chính giữa sẽ thay đổi nh thế nào? A. Vân nằm chính giữa trờng giao thoa B. Không còn các vân giao thoa nữa C. Xê dịch về phía nguồn sớm pha hơn D. Xê dịch về phía nguồn trễ pha hơn Câu 49: Xét đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có mang điện dung C. Nếu tần số góc của hiệu điện thế đặt vào 2 đầu đoạn mạch thoả mãn hệ thức LC 1 2 = thì kết quả nào sau đây không đúng? A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu điện trở thuần R bằng hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu cả đoạn mạch B. Tổng trở của mạch bằng không C. Cờng độ dòng điện và hiệu điện thế cùng pha D. Hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu cuộn cảm bằng hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu tụ điện Câu 50:Cho 2 dao động điều hoà cùng phơng, cùng tần số có phơng trình: ( ) tx 100cos4 1 = (cm), += 2 100cos4 2 tx (cm). Phơng trình dao động tổng hợp của 2 dao động này là: A. x = 4cos t 100 (cm) B. x = 4 2 cos + 4 100 t (cm) C. x = 4 2 cos t 100 (cm) D. x = 4cos + 4 100 t (cm) B. Phần dành riêng cho thí sinh thuộc ban khtn (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Khi nguyên tử Hiđro chuyển từ trạng thái dừng có năng lợng n E về trạng thái dừng có năng lợng m E thấp hơn, nó có thể phát ra một phôtôn có tần số xác định theo công thức nào sau đây? Biết h là hằng số Plăng, 0 E là năng lợng ở trạng thái dừng cơ bản. Chọn đáp án đúng. A. ( ) 22 0 mn E h f = B. = 22 0 11 nm E h f C. = 22 0 11 nmh E f D. ( ) 22 0 mn h E f = Câu 52: Phơng trình nào dới đây biểu diễn mối quan hệ giữa toạ độ góc và thời gian trong chuyển động quay nhanh dần đều của vật rắn quanh một trục cố định A. 2 5,05,02 tt += B. 2 5,05,02 tt = C. t5,02 += D. 2 5,05,02 tt += Câu 53: Một chất điểm dao động điều hoà dọc trục Ox quanh vị trí cân bằng O với phơng trình ( ) 6/5cos3 = tx (cm,s). Trong giây đầu tiên nó đi qua vị trí cân bằng A. 5 lần B. 3 lần C. 2 lần D. 4 lần Câu 54: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, nếu giữ nguyên các yếu tố khác, chỉ tăng dần bề rộng của hai khe 21 , SS thì: A. Độ sáng của các vân sáng tăng dần B. Khoảng vân tăng dần C. Hiện tợng giao thoa ánh sáng không có gì thay đổi D. Bề rộng các vân sáng tăng dần Câu 55: Một cái cột dài 2 m đồng chất tiết diện đều đứng cân bằng trên mặt đất nằm ngang. Do bị đụng nhẹ, cột bị ngã xuống trong mặt phẳng thẳng đứng. Giả sử đầu dới của cột không bị xê dịch. Tốc độ của đầu trên của cột ngay trớc khi nó chạm đất là A. sm/85,10 B. sm /7,7 C. sm/3,15 D. sm/3,6 Câu 56: Tia tử ngoại phát ra mạnh nhất từ A. Hồ quang điện B. Màn hình máy vi tính C. Lò sởi điện D. Lò vi sóng Câu 57: Một thanh đồng chất khối lợng M có chiều dài L có thể quay tự do một đầu quanh một bản lề gắn vào tờng cố định. Thanh đợc giữ nằm ngang rồi thả cho rơi tự do. Mô men quán tính của thanh là 2 3 2 mLI = . Gia tốc rơi tự do là g. Tại thời điểm bắt đầu thả, gia tốc góc và gia tốc dài của thanh lần lợt bằng A. L g6 2 / srad và 0 2 / sm B. L g 2 3 2 / srad và 0 2 / sm C. L g6 2 / srad và 2 6g 2 / sm D. L g 2 3 2 / srad và 2 3g 2 / sm Câu 58: Một đờng dây dẫn điện một dòng điện xoay chiều từ nơi phát điện đến nơi tiêu thụ xa 3 km. Hiệu điện thế và công suất nơi phát là 6 kV và 540 kW. Dây dẫn làm bằng nhôm tiết diện 0,5 cm 2 và điện trở suất m.10.5,2 8 = . Hệ số công suất của mạch điện bằng 0,9. Hiệu suất truyền tải điện trên đờng dây bằng: A. 85,5% B. 92,1% C. 94,4% D. Một đáp án khác Câu 59: Mô men quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vào A. kích thớc và hình dạng của nó B. tốc độ của nó C. vị trí của trục quay D. khối lợng của nó Câu 60: Khi sóng truyền đi trong một môi trờng, năng lợng của sóng sẽ bị giảm đi nhanh nhất đối với: A. Sóng âm và sóng trên mặt nớc B. Sóng âm C. Sóng trên dây thẳng D. Sóng trên mặt nớc o0o Hết o0o Đáp án đề 1 (1C)(2C)(3D)(4A)(5A)(6A)(7A)(8D)(9A)(10C) (11D)(12D)(13A)(14B)(15D)(16B)(17D)(18B)(19C)(20C) (21A)(22D)(23A)(24B)(25A)(26D)(27A)(28A)(29D)(30B) (31A)(32A)(33C)(34D)(35C)(36A)(37A)(38B)(39A)(40A) (41B)(42B)(43D)(44A)(45B)(46A)(47A)(48D)(49B)(50B) (51C)(52B)(53A)(54D)(55B)(56A)(57D)(58C)(59B)(60B) Đ Ề 3 Câu 1: Ta cần truyền một công suất điện 1MW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 10 kV đi xa bằng đường dây một pha. Mạch có hệ số công suất k = 0,8. Muốn cho tỉ lệ hao phí trên đường dây không quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị là: A. R ≤ 6,4Ω. B. R ≤ 4,6Ω. C. R ≤ 3,2Ω. D. R ≤ 6,5Ω. Câu 2: Tìm phát biểu sai: A. Âm sắc là một đặc tính sinh lý của âm dựa trên tần số và biên độ. B. Cường độ âm lớn tai ta nghe thấy âm to. C. Tần số âm càng thấp âm càng trầm. D. Mức cường độ âm đặc trưng độ to của âm tính theo công thức O I I dbL lg10)( = . Câu 3: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Người ta đo khoảng giữa các vân tối và vân sáng nằm cạnh nhau là 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N trên màn và ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 6mm và 7mm có bao nhiêu vân sáng. A. 9 vân. B. 6 vân. C. 5 vân. D. 7 vân. Câu 4: Một kim loại được đặt cô lập về điện, có giới hạn quang điện là λ O = 0,6µm. Chiếu một chùm tia tử ngoại có bước sóng λ = 0,2µm vào bề mặt của kim loại đó. Xác định điện thế cực đại của kim loại nói trên. A. 4,1V. B. 2,07 V. C. 4,14V. D. – 4,14V. Câu 5: Cho n 1 , n 2 , n 3 là chiết suất của nước lần lượt đối với các tia tím, tia đỏ, tia lam. Chọn đáp án đúng: A. n 1 > n 2 > n 3 . B. n 3 > n 2 > n 1 . C. n 1 > n 3 > n 2 . D. n 3 > n 1 > n 2 . Câu 6: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ A (xác định). Nếu tăng độ cứng của lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng đi hai lần thì cơ năng của vật sẽ: A. không đổi. B. Tăng 4 lần. C. tăng hai lần. D. giảm hai lần. Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai: A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. B. Chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. C. Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng chùm sáng trắng khi qua lăng kính bị tách thành nhiều chùm ánh sáng đơn sắc khác nhau. D. Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc khác nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Câu 8: Mạch dao động (L, C 1 ) có tần số riêng f 1 = 7,5MHz và mạch dao động (L, C 2 ) có tần số riêng f 2 = 10MHz. Tìm tần số riêng của mạch mắc L với C 1 ghép nối tiếp C 2 . A. 12,5MHz. B. 15MHz. C. 8MHz. D. 9MHz. Câu 9: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1000 vòng, của cuộn thứ cấp là 100 vòng. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24V và 10A. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp là: A. 2,4 V và 1 A. B. 2,4 V và 10 A. C. 240 V và 1 A. D. 240 V và 10 A. Câu 10: Cho đoạn điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần r, độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C . Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với cường độ dòng điện, phát biểu nào sau đây là sai: A. Hiệu điện thế trên hai đầu đoạn mạch vuông pha với hiệu điện thế trên hai đầu cuộn dây. B. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau. C. Trong mạch điện xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. D. Hiệu điện thế hiệu dụng trên hai đầu cuộn dây lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên hai đầu đoạn mạch. Câu 11: Giới hạn quang điện của đồng (Cu) là 0,30µm. Biết hằng số Plank là h = 6,625.10 – 34 J.s và vận tốc truyền sáng trong chân không là c = 3.10 8 m/s. Công thoát của electron khỏi bề mặt của đồng là: A. 8,625.10 – 19 J. B. 8,526.10 – 19 J. C. 6,665.10 – 19 J. D. 6,625.10 – 19 J. Câu 12: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy LC = 1/ 4f 2 π 2 . Khi thay đổi R thì: A. Hệ số công suất trên mạch thay đổi. B. Công suất tiêu thụ trên mạch không đổi. C. Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở không đổi. D. Độ lệch pha giữa u và i thay đổi. Câu 13: Dao động điện từ trong mạch LC được tạo thành do hiện tượng nào: A. Toả nhiệt Jun – Lenxơ. B. Truyền sóng điện từ. C. Cộng hưởng điện. D. Tự cảm. Câu 14: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ x 1 = - A đến vị trí có li độ x 2 = A/2 là 1s. Chu kì dao động của con lắc là: A. 6(s). B. 1/3 (s). C. 2 (s). D. 3 (s). Câu 15: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có điện trở thuần 0,5Ω, độ tự cảm 275µH và một tụ điện có điện dung 4200pF. Hỏi phải cung cấp cho mạch một công suất là bao nhiêu để duy trì dao động của nó với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V. A. 137mW. B. 137µW. C. 2,15mW. D. 513µW. Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng 0,38µm ≤ λ ≤ 0,76µm, hai khe cách nhau 0,8mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là 2m. Tại vị trí cách vân trung tâm 3mm có những vân sáng của bức xạ: A. λ 1 = 0,40µm và λ 2 = 0,60µm. B. λ 1 = 0,45µm và λ 2 = 0,62µm. C. λ 1 = 0,47µm và λ 2 = 0,64µm. D. λ 1 = 0,48µm và λ 2 = 0,56µm. Câu 17: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S = 100cm 2 , có N = 500 vòng dây, quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút quay quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều B = 0,1T. Chọn gốc thời gian t = 0s là lúc pháp tuyến n của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ B. Biểu thức xác định suất điện động cảm ứng e xuất hiện trong khung dây là: A. e = 157cos(314t - π/2) (V). B. e = 157cos(314t) (V). C. e = 15,7cos(314t - π/2) (V). D. e = 15,7cos(314t) (V). Câu 18: Chọn đáp án đúng về tia hồng ngoại: A. Tia hồng ngoại không có các tính chất giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ. B. Bị lệch trong điện trường và trong từ trường. C. Chỉ các vật có nhiệt độ cao hơn 37 oC phát ra tia hồng ngoại. D. Các vật có nhiệt độ lớn hơn 0 O K đều phát ra tia hồng ngoại. Câu 19: Tìm phát biểu sai về sóng điện từ: A. Các vectơ E và B cùng tần số và cùng pha. B. Các vectơ E và B cùng phương, cùng tần số. C. Sóng điện từ truyền được trong chân không với vận tốc truyền v ≈ 3.10 8 m/s. D. Mạch LC hở và sự phóng điện là các nguồn phát sóng điện từ. Câu 20: Một máy phát điện xoay chiều một pha phát ra suất điện động e = 1000 2 cos(100πt) (V). Nếu roto quay với vận tốc 600 vòng/phút thì số cặp cực là: A. 4. B. 5. C. 10. D. 8. Câu 21: Một chùm sáng đơn sắc được chiếu vào kathode của một tế bào quang điện. Hiệu điện thế giữa anode và kathode là U AK = 2V, nhận thấy không có dòng quang điện. Để có dòng quang điện chạy trong mạch cần chọn phương án đúng nào trong các cách sau: A. Giảm bước sóng chiếu vào. B. Tăng U AK . C. Làm cho anode gần kathode hơn. D. Tăng cường độ chùm sáng chiếu vào. Câu 22: Một đoạn mạch gồm một cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r mắc nối tiếp với một điện trở R = 40Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200cos100πt (V). Dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụng là 2A và lệch pha 45 O so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị của r và L là: A. 10Ω và 0,159H. B. 25Ω và 0,159H. C. 10Ω và 0,25H. D. 25Ω và 0,25H. Câu 23: Giá trị nào là hiệu điện thế hãm của tế bào quang điện khi trong thí nghiệm với một tế bào quang điện, dòng quang điện bằng O khi hiệu điện thế có giá trị: A. U AK = - 2,5V. B. U AK = - 3,2V. C. U KA = + 1,4V. D. U AK = - 2,3V. Câu 24: Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha A, B. Những điểm trên mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ: A. Đứng yên không dao động. B. Dao động với biên độ bé nhất. C. Dao động với biên độ lớn nhất. D. Dao động với biên độ có giá trị trung bình. Câu 25: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện qua mạch lần lượt có biểu thức u = 100 2 sin(ωt + π/3)(V) và i = 4 2 cos(100πt - π/6)(A), công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: A. 200 3 W. B. 0 C. 400W. D. 200W. Câu 26: Trong một mạch dao động cường độ dòng điện dao động là i = 0,01cos100πt(A). Hệ số tự cảm của cuộn dây là 0,2H. Tính điện dung C của tụ điện. A. 5.10 – 4 (F). B. 0,001 (F). C. 5.10 – 5 (F). D. 4.10 – 4 (F) Câu 27: Vào cùng một thời điểm nào đó, hai dòng điện xoay chiều i 1 = I o cos(ωt + ϕ 1 ) và i 2 = I o cos(ωt + ϕ 2 ) đều cùng có giá trị tức thời là 0,5I o , nhưng một dòng điện đang giảm, còn một dòng điện đang tăng. Hai dòng điện này lệch pha nhau một góc bằng. A. 6 5 π . B. 3 4 π . C. 6 π D. 3 2 π . Câu 28: Khi trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, mắc nối tiếp mà hệ số công suất của mạch là 0,5. Phát biểu nào sau đây là đúng: A. Cường độ dòng điện trong mạch lệch pha π/6 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. B. Hiệu điện thế hai đầu điện trở R lệch pha π/3 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. C. Liên hệ giữa tổng trở đoạn mạch và điện trở R là Z = 4R. D. Đoạn mạch phải có tính cảm kháng. Câu 29: Chọn phát biểu đúng về hiện tượng nhiễu xạ: A. Là hiện tượng ánh sáng bị lệch đường truyền khi đi từ môi trường trong suốt này đến môi trường trong suốt khác. B. Là hiện tượng các ánh sáng đơn sắc gặp nhau và hoà trộn lẫn nhau. C. Là hiện tượng ánh sáng bị lệch đường truyền khi truyền qua lỗ nhỏ hoặc gần mép những vật trong suốt hoặc không trong suốt. D. Là hiện tượng xảy ra khi hai sóng ánh sáng kết hợp gặp nhau. Câu 30: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước. Sóng âm đó ở hai môi trường có: A. Cùng bước sóng. B. Cùng tần số. C. Cùng vận tốc truyền. D. Cùng biên độ. Câu 31: Với ε 1 , ε 2 ,ε 3 ,lần lượt là năng lượng của photon ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì: A. ε 2 > ε 1 > ε 3 B. ε 1 > ε 2 > ε 3 . C. ε 2 > ε 3 > ε 1 . D. ε 3 > ε 1 > ε 2 . Câu 32: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2 cos(100πt - π/2)(A), t tính bằng giây (s). Trong khoảng thời gian từ 0(s) đến 0,01 (s), cường độ tức thời của dòng điện có giá trị bằng cường độ hiệu dụng vào những thời điểm: A. s 200 1 và s 200 3 . B. s 400 1 và s 400 3 . C. s 600 1 và s 600 3 . D. s 600 1 và s 600 5 . Câu 33: Với f 1 , f 2 ,f 3 ,lần lượt là tần số của các bức xạ hồng ngoại, bức xạ tử ngoại và tia gamma thì: A. f 1 > f 2 > f 3 . B. f 2 > f 1 > f 3 . C. f 2 > f 3 > f 1 . D. f 3 > f 2 > f 1 . Câu 34: Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5πt + π/6) + 1 (cm). Trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương được mấy lần? A. 3 lần B. 2 lần. C. 4 lần. D. 5 lần. Câu 35: Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 15cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u 1 = acos(40πt) cm và u 2 = bcos(40πt + π) cm. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 40cm/s. Gọi E, F là 2 điểm trên đoạn AB sao cho AE = EF = FB. Tìm số cực đại trên EF. A. 5. B. 6. C. 4. D. 7. Câu 36: Công thoát electron của một kim loại là A, giới hạn quang điện là λ O . Khi chiếu vào bề mặt kim loại đó chùm bức xạ có bước sóng λ = λ O /3 thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bằng: A. A. B. 3A/4. C. A/2. D. 2A. Câu 37: Hiện tượng cộng hưởng thể hiện càng rõ nét khi: A. tần số của lực cưỡng bức lớn. B. độ nhớt của môi trường càng lớn. C. lực cản, ma sát của môi trường nhỏ. D. biên độ của lực cưỡng bức nhỏ. [...]... d·n 10cm, lÊy g = 10m/s 2 KÝch thÝch cho vËt dao ®éng víi biªn ®é nhá th× chu kú dao ®éng cđa vËt lµ A 0,63s B 0,87s C 1,28s D 2,12s C©u 8 Mét chÊt ®iĨm tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iỊu hßa cïng ph¬ng cã ph¬ng tr×nh lÇn lỵt lµ x1 = 5sin(10t + π/6) vµ x2 = 5cos(10t) Ph¬ng tr×nh dao ®éng tỉng hỵp cđa vËt lµ A x = 10sin(10t - π/6) B x = 10sin(10t + π/3) C x = 5 3 sin(10t - π/6) D x = 5 3 sin(10t +... hạt Biết khối lượng của electron 9,1 .10 -31 (kg) và tốc độ ánh sáng trong chân khơng 3 .108 (m/s) A 8,2 .10- 14 J B 8,7 .10- 14 J C 8,2 .10- 16 J D 8,7 .10- 16 J C©u 50 mc2 = m0 c2 + Wd  HD :  ⇒ Wd = m0 c2 = 8, 2 .10 14 J m = 2m0   Hết ĐỀ6 ( Thêi gian : 90 phót) PhÇn I : PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh Câu 1: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2 cos (100 πt - π/2)(A), t tính bằng giây... Rơnghen C©u 19 HD : 0 , 4 µ m ≤ λ ≤ 0 , 75µ m Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên A chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện) B chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều C chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều D có khả năng đâm xun khác nhau C©u 20 HD : kh¶ n¨ng ®©m xuyªn kh¸c nhau Trong các phát biểu sau... = 5cm, f = 5Hz B A = 12cm, f = 12Hz C A = 12cm, f = 10Hz D A = 10cm, f = 10Hz Câu 39: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 100 0 vòng, của cuộn thứ cấp là 100 vòng Hiệu điện thế và cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24V và 10A Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp là: A 2,4 V và 10 A B 2,4 V và 1 A C 240 V và 10 A D 240 V và 1 A Câu 40: Hiện tượng cộng hưởng thể... V C 100 V D 140 V C©u 38 2 HD :U 2 = U R + ( U L − UC ) ⇒ U = 100 V 2 Giới hạn quang điện của một kim loại làm catốt của tế bào quang điện là 0,50 μm Biết vận tốc ánh sáng trong chân khơng và hằng số Plăng lần lượt là 3 .10 8 m/s và 6,625 .10- 34 J.s Chiếu vào catốt của tế bào quang điện này bức xạ có bước sóng 0,35 μm, thì động năng ban đầu cực đại của êlectrơn quang điện là A 1,70 .10- 19 J B 17,00 10- 19... số Plank là h = 6,625 .10 – 34 J.s và vận tốc truyền sáng trong chân khơng là c = 3 .108 m/s Cơng thốt của electron khỏi bề mặt của đồng là: A 6,625 .10 – 19 J B 6,665 .10 – 19 J C 8,526 .10 – 19 J D 8,625 .10 – 19 J Câu 56: Cơng thốt electron của một kim loại là A, giới hạn quang điện là λO Khi chiếu vào bề mặt kim loại đó chùm bức xạ có bước sóng λ = λO/3 thì động năng ban đầu cực đại của electron quang... lµ A 100 Ω 3 B 100 3Ω C 50 3Ω C©u 28 Mét ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp gåm cn d©y thn c¶m cã ®é tù c¶m L = C = 10 −4 D 2 π π 6 so 50 Ω 3 H Tơ ®iƯn cã ®iƯn dung F, ®iƯn trë R thay ®ỉi ®ỵc §Ỉt vµo hai ®Çu m¹ch ®iƯn mét hiƯu ®iƯn thÕ u = 200sin100πt (V) §iỊu π chØnh R sao cho c«ng st tiªu thơ cđa m¹ch ®¹t cùc ®¹i Gi¸ trÞ cđa R vµ c«ng st m¹ch khi ®ã lµ A R = 100 Ω, P = 200W B R = 200Ω, P = 400 W 3 C R = 100 Ω,... một mạch dao động cường độ dòng điện dao động là i = 0,01cos100πt(A) Hệ số tự cảm của cuộn dây là 0,2H Tính điện dung C của tụ điện A 5 .10 – 5 (F) B 4 .10 – 4 (F) C 0,001 (F) D –4 5 .10 (F) Câu 6: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện qua mạch lần lượt có biểu thức u = 100 2 sin(ωt + π/3)(V) và i = 4 2 cos (100 πt - π/6)(A), cơng suất tiêu thụ của đoạn mạch là: A 400W... m ω ω ω m ω Coi tốc độ ánh sáng trong chân khơng 3 .108 (m/s) Để động năng của hạt bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì vận tốc của hạt phải bằng bao nhiêu? A 2,54 .108 m/s B 2,23 .108 m/s C 2,22 .108 m/s D 2,985 .108 m/s C©u 32    ÷ 1 1 2 HD: Wd = m0 c − 1÷ = m0 c2  ÷ 2 v2  1− 2 ÷ c   Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6,21 .10 -11 m Biết độ lớn điện tích êlectrơn (êlectron),... HiƯu ®iƯn thÕ h·m ®èi víi bøc x¹ λ2 lµ A - 1,340V B - 0,352V C - 3,520V D - 1,410V C©u 38 HiƯu ®iƯn thÕ gi÷a Anèt vµ Catèt cđa mét èng R¬nghen lµ 15kV Coi r»ng electron bËt ra tõ Cat«t cã vËn tèc ban ®Çu b»ng kh«ng th× bíc sãng ng¾n nhÊt cđa tia R¬nghen mµ èng cã thĨ ph¸t ra lµ A 3,50 .10- 9m B 7,13 .10- 9m C 2,87 .10- 10m D 8,28 .10- 11m 13,6 C©u 39 C¸c møc n¨ng lỵng trong nguyªn tư Hy®r« ®ỵc x¸c ®Þnh theo . 82 = i (A) B. )10. 2cos (10. 4 82 ti = (A) C. )10cos (10. 4 82 ti = (A) D. )10. 2cos (10. 4 82 ti = (A) Cõu 31: Cho mạch xoay chiều R,L,C không phân nhánh,. 1 = 5sin(10t + /6) và x 2 = 5cos(10t). Phơng trình dao động tổng hợp của vật là A. x = 10sin(10t - /6) B. x = 10sin(10t + /3) C. x = 5 3 sin(10t - /6)

Ngày đăng: 27/10/2013, 09:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan