54 bo de Trac nghiem dai hoc rat co ban va hay

255 683 1
54 bo de Trac nghiem dai hoc rat co ban va hay

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chơng 1. Nguyên tử Đề số 1 Thời gian làm bài 45 phút 1. Nếu cứ chia đôi liên tiếp một viên bi sắt thì phần tử nhỏ nhất mang tính chất của sắt đợc gọi là A . phần tử nhỏ B. vi hạt C. phân tử sắt D. nguyên tử sắt 2. nào sau đây đúng ? A. Proton là hạt mang điện tích dơng B. Proton là hạt nhân nguyên tử hiđro C . Điện tích của proton bằng điện tích của electron về trị số tuyệt đối D. Tất cả đều đúng 3. Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố X là 10. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 2, số khối của nguyên tử X là A. 10 B. 6 C. 5 D. 7 4. Biết 1 mol nguyên tử sắt khối lợng bằng 567, một nguyên tử sắt 26 electron. Số hạt e trong 5,6g sắt là A. 6,02.0 22 B. 96,52.10 22 C. 3,01.10 23 D. 3,01.10 22 5. Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây 20 proton, 20 electron, 20 nơtron? A. 39 19 K B. 40 18 Ar C. 40 20 Ca D. 37 17 Cl 6. Cho các nguyên tố Cl, Al, Na, P, F. Dãy nào sắp xếp đúng theo thứ tự tăng dần của bán kính nguyên tử? A. Cl < F < P < Al < Na B. F < Cl < P < Al < Na C. Na < Cl < P < Cl < F Cl D. Cl< P < Al < Na < F 7. Nguyên tử X tổng số hạt proton, nơtron, electron là 34. Biết số nơtron nhiều hơn số proton là 1. Số khối của X là A. 11 B. 19. C. 21 D. 23 8. Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố là 53. Nguyên tử đó A. 53e 53 proton B. 53e 53 nơtron C. 53 proton 53 nơtron D. 53 nơtron 9. Chọn đúng trong các sau A. Trong nguyên tử, số hạt electron bằng số hạt nơtron B. Trong nguyên tử, số hạt proton bằng số hạt nơtron C. Trong nguyên tử, số hạt electron bằng số hạt proton D. Trong nguyên tử, tổng số hạt electron hạt proton gọi là số khối 10. Trong tự nhiên, nguyên tố clo 2 đồng vị là 35 17 Cl 37 17 Cl, nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Phần trăm của 2 đồng vị trên lần lợt là A. 80% 20% B. 70% 30% C. 60% 40% D. 75% 25% 11. Nguyên tố cacbon 2 đồng vị 12 6 C chiếm 98,98% 13 6 C chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là A. 12,500 B. 12,011 C. 12,022 D. 12,055 12. Nguyên tử của nguyên tố X phân lớp ngoài cùng là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y phân lớp ngoài cùng là 4s. Điều khẳng định nào sau đây đúng? A. X là kim loại, Y là kim loại B. X là khí hiếm, Y là phi kim C. X là kim loại, Y là khí hiếm D. X là phi kim, Y là kim loại 13. Cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng của một ion là 2p 6 . Cấu hình electron của nguyên tử tạo ra ion đó là A. 1s 2 2s 2 2p 5 B. 1s 2 2s 2 2p 4 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 D. Tất cả đều thể đúng 14. Cho 3 ion Na + , Mg 2+ , F . nào sau đây sai? A. 3 ion trên cấu hình electron giống nhau B. 3 ion trên tổng số hạt nơtron khác nhau C. 3 ion trên tổng số hạt electron bằng nhau D. 3 ion trên tổng số hạt proton bằng nhau. 15. Chọn đúng khi nói về nguyên tử 24 12 Mg trong các sau A. Mg 12 electron B. Mg 24 proton C. Mg 24 electron D. Mg 24 nơtron 16. Phát biểu nào sau đây đúng cho cả ion F _ nguyên tử Ne? A. Chúng cùng số proton B. Chúng số nơtron khác nhau C. Chúng cùng số electron D. Chúng cùng số khối 17. Trong tự nhiên cacbon 2 đồng vị bền là 12 6 C 13 6 C. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là 12,011. Phần trăm của 2 đồng vị trên lần lợt là A. 98,9% 1,1% B. 49,5% 51,5% C. 99,8% 0,2% D. 75% 25% 18. Đồng 2 đồng vị là 63 Cu 65 Cu (chiếm 27% số nguyên tử). Hỏi 0,5mol Cu khối lợng bao nhiêu gam? A. 31,77g B. 32g C. 31,5g D. 32,5g 19. Hợp chất MX 3 tổng số hạt proton, nơtron, electron của các nguyên tử là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Nguyên tử khối của X lớn hơn của M là 8. Tổng ba loại hạt trên trong ion X _ nhiều hơn trong ion M 3+ là 16. M X là những nguyên tố nào sau đây? A. Al Br B. Al Cl C. Cr Cl D. Cr Br 20. Các sau nào đúng? A. Trong nguyên tử số proton bằng số electron B. Trong nguyên tử số proton bằng số nơtron C. Tất cả các nguyên tố hoá học đều là hỗn hợp của nhiều đồng v bền D. Tất cả các nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn đều đợc xếp theo chiều tăng dần của nguyên tử khối 21. Tổng số hạt proton nguyên tử nguyên tố X là 21. X thuộc loại nguyên tố nào sau đây? A. s B. p C. d D. f 22. Sự phân bố electron trên các obitan của nguyên tử nitơ ( 14 7 N) đợc biểu diễn đúng ở phơng án nào sau đây? A. B. C. D. 23. Một cation X n+ cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2p 6 . Cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X là A. 3s 1 B. 3s 2 C. 3p 1 D. A, B, C đều thể đúng 24. Nguyên tử nguyên tố X tổng số hạt bằng 82, hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 22 hạt. Số thứ tự của nguyên tố là A. 30 B. 26 C. 27 D. 22 25. Đẳng thức nào sau đây sai? Trong mọi nguyên tử, ta đều A. Số điện tích hạt nhân = số electron B. Số proton = số electron C. Số khối = số proton + số nơtron D. Số nơtron = số proton 26. Cho 3 nguyên tố 16 8 X ; 16 9 Y ; 18 18 Z A. X Y là 2 đồng vị của nhau B. Y Z là 2 đồng vị của nhau C. X Z là 2 đồng vị của nhau D. Không chất nào là đồng vị 27. Trong tự nhiên đồng 2 đồng vị là 63 29 Cu 63 29 Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần % về khối lợng của 63 29 Cu trong CuCl 2 là A. 31,34% B. 31,43% C. 36,35% D. Tất cả đều sai 28. Trong nớc, hiđro chủ yếu tồn tại 2 đồng vị là 1 1 H 2 1 H. Biết nguyên tử khối trung bình của hiđro trong H 2 O nguyên chất là 1,008. Số nguyên tử của đồng vị 2 1 H trong 1ml nớc là A. 5,33.10 20 B. 3,53.10 20 C. 5,35.10 20 C. Tất cả đều sai 29. Nguyên tố hoá học là tập hợp A. các nguyên tử cùng số khối B. các nguyên tử cùng số nơtron C. các nguyên tử cùng số proton D. các nguyên tử cùng số proton khác số electron 30. Phát biểu nào sau đây về nguyên tử 18 8 Y là đúng? 1. Lớp vỏ nguyên tử Y 3 lớp electron 2. Y 18 electron 3. Y 10 nơtron trong ht nhân A. Chỉ 1 B. Chỉ 3 C. 2 3 D. 1, 2 3 Đáp án đề 1 1.D 2.D 3.D 4.B 5.C 6.B 7.D 8.A 9.C 10.D 11.B 12.D 13.D 14.D 15.A 16.C 17.A 18.A 19.B 20.A 21. C 22.B 23.D 24.B 25.D 26.D 27.D 28.C 29.C 30. D Đề số 2 Thời gian làm bài 45 phút 1. Nếu cứ chia đôi liên tiếp một mẩu nớc đá thì phần tử nhỏ nhất còn mang tính chất đặc trng của nớc là A. phân tử nớc B. nguyên tử hiđro C. nguyên tử oxi D. nguyên tử hiđro oxi 2. Nguyên tử đợc cấu tạo từ loại hạt nào? A. Các hạt electron B. Các hạt proton C. Các hạt nơtron D. Cả ba loại hạt trên. 3. So sánh số lợng hạt proton (Z) nơtron (N) trong hạt nhân của nguyên tử, trừ nguyên tử hiđro, nhận định nào sau đây là đúng nhất? A. N =Z B. N < Z C. N > Z D. N Z 4. Nguyên tử nguyên tố X tổng số hạt bằng 82, hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 22 hạt. Kí hiệu hoá học của nguyên tố X là A. 30 26 Fe B. 56 26 Fe C. 26 26 Fe D. 26 56 Fe 5. Tìm sai trong các sau A. Trong nguyên tử hạt electron mang điện âm B. Trong nguyên tử, hạt nhân mang điện dơng C. Trong nguyên tử, hạt nơtron mang điện dơng D. Trong nguyên tử, hạt nơtron không mang điện 6. Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố X là 10. Số hiệu nguyên tử là A. 3 B. 4 C. 5 D. Không xác định đợc 7. Trong thành phần của mọi nguyên tử nhất thiết phải các loại hạt nào sau đây? A. Proton nơtron B. Proton electron C. Nơtron electron D. Proton, nơtron, electron 8. Nguyên tử của nguyên tố X tổng số hạt proton, nơtron, electron là 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Số khối của nguyên tử là A. 108 B. 122 C. 66 D. 94 9. Trong các sau đây nào đúng? A. Đồng vị là những nguyên tố cùng điện tích hạt nhân B. Đồng vị là những nguyên tố cùng số khối A C. Đồng vị là những nguyên tử cùng số proton nhng khác số nơtron. D. Đồng vị là những nguyên tử cùng số khối A 10. Nguyên tố M các đồng vị sau 55 26 M ; 56 26 M ; 57 26 M ; 58 26 M Đồng vị phù hợp với tỷ lệ số proton/số nơtron = 13/15 là A. 55 26 M B. 56 26 M C. 57 26 M D. 58 26 M 11. nào sau đây sai? A. Hạt nhân nguyên tử 1 1 H không nơtron B. thể coi ion H + nh là một proton C. Nguyên tử 2 1 H số hạt không mang điện là 2 D. Nguyên tử 3 1 H số electron là 1. 12. Đồng 2 đồng vị bền là 63 29 Cu 65 29 Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần % theo số mol của đồng vị 63 29 Cu là A. 80% B. 20% C. 35% *D. 73% 13. Nguyên tử đồng (z=29) số khối là 64. Số hạt electron trong 64 gam đồng là A. 29 B. 35 C. 35.6,02.10 23 D. 29.6,02.10 23 14. Một nguyên tố X gồm 2 đồng vị X 1 X 2 . Đồng vị X 1 tổng số hạt là 18. Đồng vị X 2 tổng số hạt là 20. Biết rằng phần trăm theo số mol các đồng vị trong X bằng nhau các loại hạt trong X 1 cũng bằng nhau. Hỏi nguyên tử khối trung bình của X là bao nhiêu? A.12 B. 12, 5 C. 13 D. 14 15. Điều nào sau đây sai? A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân B. Số proton trong nguyên tử luôn bằng số nơtron C. Số proton trong nguyên tử bằng điện tích hạt nhân D. Số proton trong hạt nhân bằng số e 16. Kí hiệu nguyên tử thể hiện đặc trng cho nguyên tử vì nó cho biết A. số khối A B. số hiệu nguyên tử Z C. nguyên tử khối của nguyên tử ` D. số khối A số hiệu nguyên tử Z 17. Trong số các sau, nào SAI? A. Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa 2 electron với spin (chiều tự quay xung quanh trục riêng) ngợc chiều. B. Trong một nguyên tử luôn luôn số proton bằng số electron bằng số điện tích hạt nhân. C. Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ đợc phân bố trên các obitan sao cho số electron độc thân là tối đa các electron phải chiều tự quay khác nhau. D. Số electron tối đa trong một lớp thứ n bằng n 2 . 18. Cho các nguyên tố 1 H ; 3 Li ; 11 Na ; 7 N ; 8 O ; 9 F ; 2 He ; 10 Ne Nguyên tử của nguyên tố không electron độc thân là A. H, Li, Na, F B. O C. He, Ne D. N 19. Nguyên tử của nguyên tố Y đợc cấu tạo bởi 36 hạt, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Cấu hình electron của nguyên tử Y là A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 B. 1s 2 2s 2 2p 6 4s 2 C. 1s 2 2s 2 2p 6 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 20. Nguyên tử nguyên tố M phân bố electron ở các phân lớp ngoài cùng là 3d 6 4s 2 . Tổng số electron của nguyên tử M là A. 24 B. 25 C. 26 D. 27 21. Nguyên tử 27 X cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 . Hạt nhân nguyên tử X số hạt nh thế nào? A. 13 proton B. 13 proton 14 nơtron C. 13 nơtron 14 proton D. 13 nơtron 13 proton 22. Một cation M n+ cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2p 6 . Hỏi lớp ngoài cùng của nguyên tử M cấu hình electron nào sau đây? A. 3s 1 B. 3s 2 C. 3p 1 D. Cả A, B, C đều thể đúng. 23. Cho các nguyên tố 1 H ; 3 Li ; 11 Na ; 7 N ; 8 O ; 9 F ; 2 He ; 10 Ne. Nguyên tố mà nguyên tử số electron độc thân bằng 0 là A. Li, Na B. H, F C. O, N D. He, Ne 24. Trong nguyên tử cacbon, hai electron 2p đợc phân bố trên 2 obitan p khác nhau đợc biểu diễn bằng hai mũi tên cùng chiều. Nguyên lí hay quy tắc đợc áp dụng ở đây là A. nguyên lí Pauli B. quy tắc Hund C. quy tắc Kletkopski D. cả A, B C 25. Ion nào sau đây không cấu hình electron của khí hiếm? A. Na + B. Mg 2+ C. Al 3+ D. Fe 2+ 26. Mệnh đề nào sau đây không đúng? A. Chỉ hạt nhân nguyên tử oxi 8 proton B. Ch hạt nhân nguyên tử oxi mới 8 nơtron C. Chỉ trong nguyên tử oxi mới 8 proton D. Chỉ oxi mới số hiệu nguyên tử là 8 27. các đồng vị 16 8 O, 17 8 O ; 18 8 O 1 1 H, 2 1 H. Hỏi thể tạo ra bao nhiêu phân tử H 2 O thành phần đồng vị khác nhau ? A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 28. Đồng 2 đồng vị 65 29 Cu 63 29 Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần % theo số nguyên tử của mỗi loại đồng vị lần lợt là A. 27% 73% B. 25% 75% C. 30% 70% D. 50% 50% 29. Số electron tối đa chứa trong các phân lớp s, p, d, f lần lợt là A. 2, 8, 18, 32 B. 2, 6, 10, 14 C. 2, 4, 6, 8 D. 2, 6, 8, 18 30. Nguyên tử nguyên tố X cấu hình electron là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 . Cấu hình electron của ion tạo ra từ X là A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 D. Tất cả đều sai Đáp án đề số 2 1.A 2.D 3.D 4.B 5.C 6.A 7.B 8.A 9.C 10.B 11.C 12.D 13.D 14.C 15.B 16.D 17.D 18.C 19.D 20.C 21.B 22.D 23.D 24.B 25.D 26.B 27.D 28.A 29.B 30.B Đề số 3 Thời gian làm bài 45 phút 1. Trong các nguyên tử sau, nguyên tử chứa số nơtron ít nhất là nguyên tử nào? A. 235 92 U B. 238 92 U C. 239 93 Np D. 239 94 Pu 2. Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố X là 10. Số hạt nơtron trong nguyên tử X là A. 2 B. 3 C. 4 D.5 3. Số khối A của hạt nhân là A. tổng số electron proton B. tổng số electron nơtron C. tổng số proton nơtron D. tổng số proton, nơtron electron 4. Nguyên tử Na 11 proton, 12 nơtron, 11 electron. Khối lợng của nguyên tử Na là A. đúng bằng 23 gam B. gần bằng 23 gam C. đúng bằng 23 u D. gần bằng 23 u 5. Cho 3 nguyên tố 12 6 X ; 14 7 Y ; 14 6 Z.Các nguyên tử nào là đồng vị với nhau ? A. X Y B. Y Z C. X Z D. X, Y Z 6. nào sau đây sai ? A. Các đồng vị phải số khối khác nhau. B. Các đồng vị phải số nơtron khác nhau. C. Các đồng vị phải cùng điện tích hạt nhân D. Các đồng vị phải số electron khác nhau 7. Trong tự nhiên, cacbon 2 đồng vị 12 6 C 13 6 C. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là 12,011. Phần trăm (%) theo số nguyên tử của đồng vị 12 6 C là A. 25% B. 1,1% C. 98,9% D. Kết quả khác 8. Nguyên tử của nguyên tố Y đợc cấu tạo bởi 36 hạt, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Số khối của Y là A. 23 B. 22 C. 25 D. 24 9. Cacbon 2 đồng vị 12 6 C 13 6 C. Oxi 3 đồng vị 16 8 O ; 17 8 O ; 18 8 O. Số phân tử CO 2 phân tử khối trùng nhau là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 10. Lớp electron liên kết với hạt nhân nguyên tử chặt chẽ nhất là A. lớp trong cùng B. lớp ở giữa C. lớp ngoài cùng D. không xác định đợc 11. Tìm phát biểu sai trong số các sau A. Mỗi lớp thể đợc chia thành nhiều phân lớp electron B. Các electron trong mỗi lớp mức năng lợng bằng nhau C. Các electron trong mỗi phân lớp mức năng lợng bằng nhau D. Số phân lớp bằng số thứ tự của lớp 12. Chọn cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố kim loại trong số các cấu hình electron nguyên tử sau A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 13. Lớp electron thứ nhất của một nguyên tử chứa số electron tối đa là A. 2 B. 8 C. 32 D. 18 14. Cho các nguyên tố 1 H ; 3 Li ; 11 Na ; 7 N ; 8 O ; 9 F ; 2 He ; 10 Ne Nguyên tử của nguyên tố electron độc thân bằng 1 là A. H, Li, Na, F B. H, Li, Na C. O, N D. N 15. Một nguyên tử chứa 20 nơtron trong hạt nhân cấu hình electron là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 . Nguyên tử đó là A. 20 10 Ne B. 39 19 K C. 31 15 P D. 40 20 Ca 16. Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây là của nguyên tố 39 19 K? A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 1 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 1 3p 6 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 17. Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau 1. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 2. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 3. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4. 1s 2 2s 2 2p 6 Các nguyên tố kim loại là A. 1, 2, 4 B. 1, 3 C. 2, 4 D. 2, 3, 4 18. Một cation X n+1 cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng là 2p 6 . Cấu hình electron của lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử X thể là A. 3s 1 B. 3s 2 C. 3s 2 3p 1 D. cả A, B, C đều đúng 19. Trong nguyên tử Liti ( 3 Li), 2 electron đợc phân bố trên obitan 1s electron thứ ba đợc phân bố trên obitan 2s. Quy tắc hay nguyên lí đợc áp dụng ở đây là A. nguyên lí Pauli B. quy tắc Hund C. quy tắc Kletkopski D. cả A C 20. Các sau, nào sai? A. Trong nguyên tử, các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo xác định. B. Chuyển động của electron trong nguyên tử không theo một quỹ đạo xác định. C. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân trong đó khả năng mặt electron lớn nhất gọi là obitan nguyên tử. D. Các electron trong cùng một lớp mức năng lợng gần bằng nhau 21. Cho 5 nguyên tử sau 35 17 A ; 35 16 B ; 16 8 C ; 17 9 D ; 17 8 E. Hỏi cặp nguyên tử nào là đồng vị của nhau ? A. C D B. C E C. A B D. B C 22. Hiđro 3 đồng vị 1 1 H ; 2 1 H ; 3 1 H. Oxi 3 đồng vị 16 8 O ; 17 8 O; 18 8 O. Số phân tử H 2 O thành phần đồng vị khác nhau là A. 3 B. 6 C. 9 D. 18 23. Ion M 3+ cấu hình electron ngoài cùng là 3d 2 , cấu hình electron của nguyên tố M là A. [Ar] 3d 3 4s 2 B. [Ar] 3d 5 4s 2 C. [Ar] 3d 5 D. cấu hình khác 24. Nguyên tử của nguyên tố X cấu hình electron kết thúc ở 4s 1 . Số hiệu nguyên tử là A. 19 B. 24 C. 29 D. cả A, B, C đều đúng 25. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của một ion là 2p 6 . Hỏi cấu hình electron của nguyên tử tạo ra ion đó là cấu hình nào sau đây? A. 1s 2 2s 2 2p 5 B. 1s 2 2s 2 2p 4 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 D. Cả A, B, C đều thể đúng 26. Ion Fe 2+ cấu hình electron nào sau đây? A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4d 4 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3s 8 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 4 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 27. Cho các nguyên tố 1 H ; 3 Li ; 11 Na ; 8 O ; 2 He ; 10 Ne. Nguyên tử số electron độc thân bằng 0 là A. Li, Na B. H, O C. H, Li D. He, Ne 28. Số electron tối đa ở lớp thứ n là A. n 2 B. n C. 2n 2 D. 2n 29. Trong tự nhiên, nguyên tố brom 2 đồng vị là 79 35 Br 81 35 Br. Nếu nguyên tử khối trung bình là brom là 79,91 thì phần trăm của 2 đồng vị này lần lợt là A. 35% 65% B. 45,5% 54,5% C. 54,5% 45,5% D. 61,8% 38,2% 30. Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nh sau X 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 Y 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 [...]... chiều nào ? A Tăng dần B Giảm dần C Không thay đổi D Cha xác định đợc 6 Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho biết A Số proton B Số khối C Số thứ tự chu kì D Cả A B 7 Nguyên tử nguyên tố X cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p2 Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là A Chu kì 3, nhóm IVA C Chu kì 2, nhóm IIA B Chu kì 2, nhóm IVA D Chu kì 3, nhóm IIA 8 Số electron hoá... nhóm IVA 29 Hai kim loại X Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kỳ tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 25 Số electron lớp ngoài cùng của X Y lần lợt là A 1 2 B 2 3 C 1 3 D 3 4 30 Nguyên tố X tổng số hạt (proton, nơtron, electron) trong nguyên tử bằng 48 Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là A ô 17, chu kì 3, nhómVIIA B ô 14, chu kì 3, nhóm IVA C ô 15, chu kì 3, nhómVA D... cùng là 2p5 Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là A Chu kì 2, nhóm IVA B Chu kì 3, nhóm VA C Chu kì 2, nhóm VIA D Chu kì 2, nhóm VIIA 8 Nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIA khả năng chính nào sau đây ? A Nhận 1 electron B Nhận 2 electron C Nhờng 1 electron D Nhờng 7 electron 9 X Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A kế tiếp nhau, Y ở nhóm VA, ở trạng thái đơn chất X Y phản ứng với nhau Tổng số proton... chất X Y phản ứng với nhau Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X Y là 23 Vị trí của X Y trong bảng tuần hoàn là A ô 7, chu kỳ 2 nhóm VA ô 16, chu kỳ 3 nhóm VIA B ô 8, chu kỳ 2 nhóm VIA ô 15, chu kỳ 3 nhóm VA C ô 7, chu kỳ 2 nhóm VA ô 17, chu kỳ 3 nhóm VIIA D ô 8, chu kỳ 2 nhóm VIA ô 17, chu kỳ 3 nhóm VIIA 10 Cho 6,4g hỗn hợp hai kim loại thuộc hai chu kỳ liên tiếp, nhóm... này là đồng vị bền của chì 206 82 Pb Mỗi lần phân rã làm giảm 2 đơn vị điện tích dơng giảm 4u về khối lợng của hạt nhân Mỗi lần phân rã làm tăng 1 đơn vị điện tích hạt nhân, nhng khối lợng coi nh không thay đổi Hỏi số lần phân rã là bao nhiêu? A 6 phân rã 8 lần phân rã B 8 phân rã 6 lần phân rã C 8 phân rã 8 lần phân rã Đáp án đề 5 1.A 2.D 3 A 4.A 11.B 12.B 13.C 14 A 21.B 22.B... A Khoảng cách từ electron đến hạt nhân B Độ bền liên kết với hạt nhân C Năng lợng trung bình của các electron D A, B, C đều đúng 9 Trong nguyên tử, các electron quyết định tính chất kim loại, phi kim hay khí hiếm là A Các electron lớp K B Các electron lớp ngoài cùng C Các electron lớp L D Các electron lớp M 10 Cấu hình electron của 7N biểu diễn theo ô lợng tử nào sau đây là đúng? A B C ... Na B Ion clorua C Nguyên tử S D Ion kali 26 Nguyên tử của nguyên tố điện tích hạt nhân 13, số khối 27 số electron hoá trị là A 13 B 3 C 5 D 4 27 Nguyên tử khối trung bình của đồng kim loại là 63 ,546 Đồng tồn tại trong tự nhiên với hai loại đồng vị là 65 29 Cu 63 29 Cu Thành phần % của 65 29 Cu theo số nguyên tử là A 37,30% B 33,70% C 27,30% D 23,70% 28 Nguyên tử của nguyên tố A tổng số... B X M B Y N D X N 18 Nguyên tử của nguyên tố X cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p3 Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là A Chu kì 3, nhóm IIIA B Chu kì 3, nhómVIA C Chu kì 3, nhóm VA D Chu kì 6, nhóm IIIA 19 Nguyên tử nguyên tố X, các ion Y Z đều cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p6 Số thứ tự của X, Y, Z trong bảng tuần hoàn lần lợt là + A 18, 19 16 C 18, 19 và... N D Tất cả 18 Nguyên tử của nguyên tố X cấu hình electron các phân lớp ngoài cha bão hoà là 3d24s2 Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là A Chu kì 3, nhóm IIA B Chu kì 3, nhóm IIB C Chu kì 3, nhóm IVA D Chu kì 4, nhóm IVB 19 Cho số thứ tự của Fe trong bảng tuần hoàn là Z = 26 Cấu hình electron của các ion Fe2+, Fe3+ là A Fe2+ 1s22s22p63s23p63d6 ; Fe3+ 1s22s22p63s23p63d5 B Fe2+ 1s22s22p63s23p63d5... tích hạt nhân? A K, Na, Cl, Fe B Br, Mg, O, H C C, O, Na, Mg D O, S, Br, F 25 Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính phi kim của các nguyên tố là A Tăng dần B Giảm dần C Không thay đổi D Cha xác định đợc 26 Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho biết A Số electron trong nguyên tử B Số thứ thự chu kì C Số thứ tự nhóm D Tất cả A, B, C 27 Nguyên tử nguyên tố . D. 75% và 25% 11. Nguyên tố cacbon có 2 đồng vị 12 6 C chiếm 98,98% và 13 6 C chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là A. 12,500 B. 12,011 C có cùng số khối 17. Trong tự nhiên cacbon có 2 đồng vị bền là 12 6 C và 13 6 C. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là 12,011. Phần trăm của 2 đồng vị

Ngày đăng: 17/08/2013, 11:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan